Goudsche Courant, donderdag 26 juni 1941

DE SCHAPEN ZUN IN DEZE WARME DAGEN BLU VAN HUN WOLLEN VACHT TB WORDEN ONTDAAN Eenige schapenscheerders bezig de dieren te bevrijden Polygoon k Ik u dtti T ALS HET HOOnUD IS komt de boer handen te kort Elk vrij schooluurtje wordt door de kinderen benut om te helpen Polygoon OUIISCHE TORP£OOBOOT£M IN DE NOORDZEE WtUbiU Polyaoon IN DE HAVEN VAN ENKHOIZEN heerscht één en al bedrijvigheid de paling visscherij is in vollen gang Het opladen van een groote partij nest waarvan vischmeel wordt gemaakt De nest is teven een uitstekend eendenvoer IPolygtion HET DRAAGBARE nLTBEER APPARAAT een trouwe kameraad van de Duitscbe infanterie Het onzuivere bronwater wordt door den asbestfilter mechanisch gereiniE 4 HoJJ iiurin DUrrSCH LKGERBERICHT Gunstig verloop dergevechten in het Oosten GROOTE SUdCESSEN AANGEKONDIGD Buitengewone kabinetsraad te Tokio Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend in ftet Oosten namen de gevechten Taa het Ijcger van het luchtwapen en van jde marine tegen de Sovjet weermaeht een zoo gunstig verloop dat er groote successen te verwachten zijn In het zeegebied om Engeland vernietigden gevechtvliegtuigen twee vrachtschepen jnet tezamen 11 000 brt welke deel uitmaakten van krachtig beschermde cö nvooien voor de Britsehe Oostkust Voorts plaatsten zij bomtrtffers van zwaar kaliber op tw e andere grcote koopvaardijschepen In den nacht van 25 Juni l ombardcei e het luohtwapen met goed resul taat belangrijice militaire inrichtingen ia het havengebied van Liverpool Boinvoltretters in docks ravitalUeeringsbedrüven en opslagplaatsen verwnten groote branden Andere luchtaasvallen waren gepicht op haven wericen aan de Tynê en de monding VM de Theems alsmede op vliegvelden ia ZuidOo t Sngelan4 Aaaval ap Baitk Ken sterke formatie Duitsche eevcdttsvliegtulgen bestookte hi dennacht van 24 op 25 Juni de Britschevlootbasis Haifa met bontnen vanallerlei kaliber BU een aanval vanBritsche gevechtsvliegtuigen onderkrachtige bnchermiag van jagers ophet beaette gebied werden gisteren in da avonduren dertien Britsche vliegtidfen In luchtgevechten en twee door locatdoelartillerie neergeschoten Britsche vliegtuigen lieten vannacht TJaant en brandbommen vallen in West enj Noordwest Duitschland De l urgert eVolking leed eenige verliezen aan dooden en gewonden Er ontstond X een schade aan inrichtingen van inüitairen aard of inrichtingen welke Aan belagn zü voor de oorlogvoe ing Nachtjagers en marine artillerie i choot drie Britsche vliegtuigen om Baauaen ap Meaael en lAergen Sovjet vliegtuifeni on w iii eT ste en u oningshergen De pan vallen len overwegendwaditoffers onder krü gevang nenyWarscfaïidene gebouwen werden v iKtMtt af beKhadigd i VERLIEZEN VOOR DE SOVJET LVCHTMACHT Het D N B meldt Pogingen van Sovjet gevechtsvliegtuigen om n ar Duitsche en Roemeensch gebied te vliegen zijn ook gisteren met buitengewoon zware verliezen voor de Sovjets verloopen Een groep van zeven Sovjetvliegtuigen werd door Duitsche jagers bij Tilsit volkomen neergeschoten Van twintig machines die itaar de Roeraeensche kust by Constantza vlogen werden er acfit door jagers neergehaald De rest vlgog toen weer over zee terug Een afzonderlijk Sovjetvliegtuig dat ach vertoonde in de buurt van een vlRgveld in het Noorden van Noorwegen viel eveneens ten offer aan de Duitsche jagers NBBRSCHEIOING VOOR CRIPPS Reuter mektt officieel dat de op hetoogenblik in Londen vertoevendeKngelsche ambassadeur te Moskou Oripps benoeand is tot geheimenStaatsraad private councillor DE ENGBLSCH MILITAIRE MISSIE De Londenschc oorrespondent van Stockholms Tidningen meldt dat uit officieren in het nabije Oosten een voorlo ige delegatie gekozen is van de Engelsche militaire missie naar de SovjetUnie De e officieren bevinden zirfi reeds ojf weg naar Moskou BUITENGEWONE LIAISONCONFE RENTIE TE TOKIO In de ambtswoning van den Japanschen ministerpresident is een buitengewone liaisonconferentie gehouden van de regeering en het Japanscfie opperbeva betreffende de bel grijke vraagstukken waarvoor Japan zfch geplaatst ziet De regeering was vetlegenw oordigd door den mi nisterpresident Prins Konoje den minister van Buitenlandsche Zaken Matsoeoka den piinister van Binneniandsche Zaken Hiranoema den minister van oorlog Tojo en den minister Van Marine Oikawa Het opperbevel was vertegenwoordigd door generaal Soegiyama chef van den general staf van het leger en admiraal Oc ni Nagano chef van den generalen staf van de vlooti Het kabinet dat reeds gisterochtend uitvoerig beraaddaagd heeft met het opperbevel van de Japansche weermacht is gistermiddag onder voorzitterschap van den minister president bijeengekomen in een buitengewonen ministerraad In aansluiting daarop begaf de minister president zich naar het paleis van den keizer om rdpport uit te brengen LITAÜEN Van officieuze Duitsche zijde wordt gemeld In het buitenland verspreide berichten over de beweerde uitroeping van een autonomen Litauschen staat worden in Berlijnsche politieke kringen niet bevestigd JTALIAANSCH LEGERBERICHT Tegenstand fn OostAfrika duurt voort NIEUW BOMBARDEMENT VAIf TOBROEK Het Italiaansche weermachtsbericht van heden luidt als volgt In Noord Afrika activiteit van de artillerie aan het frorjt van Tobroek Het luchtwapen van de as heeft op de reede voor ankgr liggende schepen alsmede voertuigen luchtafWeerstellingen en munitiedepots van Tobroek gebombardeerd Onze bommenwerpers en torpedovliegtuigén hebben vijandeiyke schepen tusschen Tobroek en Sidi el Barrani aangevallen en een kruis er getroffen In den nacht van 23 op 24 Juni hebben Engelsche vliegtuigen bommen geworpen op Benghasi en Tripolis In Oost Afrika hebben onze troepen die Gimma ontruimd hebben zii ereenigd met de troepen dié Sich in het westelyke gebied van ffiaua en Sidamo genesteld hadden enLzetten hun bardnekkigen tegenstand voort ER WERDEN RUIM 30 000 VARKENS vJCLANDESTIEN GESLACHT En wekeiykf minstens 1000 koeien Kuiten de distributie om verkocht UITEENZETTING VAN DEN HEER E J RQSKAM De ieider van net Nederland Agrarisch ÏYont de heer E J Roskam heeft op de persconferentie van Woensdag gesproken over het knoeien met levensmiddelen Hü wees erop dat hlj aan de leden van het Nederlandsch Agrarisch Front order had gegeven al hun krachten iro te spannen om Bet geknoei met levensmiddelen den kop in te drukken De door ons iftgeleide actie voor den pioductieslag heeft beantwoord aan wat wij er ons van hadden voorgesteld Gansch ons boerendom heeft onzen opiToep Verstaan Met man en macht zijn onze boeren en tuinders aan den arbeid getogen om uit den bodem te halen wat er uit te halen is De landbouworganisaties die voordien verre van öns stonden werken hierin op hevredigende wijze met ons samen Onze taak houdt niet op als de producten de boerderij verlaten Hier ligt nu het zwaartepunt van de actie die ik met mijn oproep heb ingeluid aldus spr Meer dan 300 000 varkens zijn in enkele maanden frauduleus geslacht Wekelylfs zijni er minstens 1000 koeien verkocht buiten de gewone distributie om om nu maar te zwijgen van de eieren granen en andere levensmiddelen die dagelijlcs worden weggemoffeld Om dit nu voor goed uH te roeien is het noodig er eerst wat dieper op in te gaan Ons boeren volk is een volk dat nog veel gezond rechtsbesef in zich draagt Hoe S het dan mogelijk dat iets dergelijks gebeuren kon Laten wij deze zaak eens precies zeggen zooals zü is als de bieren niets leverden aan de smokkelaars en de hamsteraars dan was het kwaad bij de bron afgesneden Dit neemt de verantwoordelijkheid van die harasteraars en scharrelaars niet weg maar het wil v el zeggen dat de boeren niet alleen den pUcht maar obk de macht hebben dit kwaad te keeren Het rechtsbesef van onze boeren was de laatste jaren met voeten getreden De crisismaatregelen waren niet ge grond op ons boerenrecht Veelal gaven zii wbist aan hen die buiten onze boeren en buiten onze eenvoudige werkers stonden Als wö denken aan de bacon en varkenszwendel aan de winsten die gemaakt werden door de exporteurs van onze goederen en als wy ors dan nog herinneren dat men de t oeren durfde honen door hen tot sttuntrekker te verlagen dan verklaar openlijk dat het getuigt van een ing schapen rechtsbesef dat onze boeren zich in die dagen instinctief tegen veeljrali de door Den Haag met geweld opeetegde maatregelen hebben verzet Hierdoor is het te verklaren aldus spr dat onze beieren er zich niet tegen hebben verzet dat in deze oorlogstoestand onae art etei buiten de distributie om ko Hb worden weggewerkt Bovendien isWet ook al geen geheim dat vele aanhangers van het oude systeem door fluistercampagnes onze boeren hiertoe hebben aangemoedigd omdat zij meenden daardoor de Duitsche overheid te kunnen dwarsboomen en het nationaal socialisme te keeren om daarna hetzelfde spel van import en export van wereldeconomie en Unie leverpolitiek weer te kunnen voortzetten Zoo is het gezonde rechtsbesef vanvele boeren omgekeerd in hel tegendeelen zoo hebben vele boeren meegewerkt om het groote onrecht vanfrauduleus slachten eij goederen onttrekken aan de distributie mogelijk temaken De vorige oorlogEtijd U en het destijds heerschende steliel onvoldoende scherp optrad werkt Ijovendien nog na en il mede oorzaak dat men den zwar ten handel niet zoo erg schijnt te vinden Dit moet en dit kan veranderen De eer van ons boerendom is er mee gemoeid en het recht pp een zelfstandige plaats van het Nederkmdsche volk in het nieuwe Europa is erbij in het geding Gepaard hiermede gaat dat wij als Nederlanders tegenover de bezettingsoverheid de toezegging van een gelijk geregelde voedselvoorziening als die voor het Duitsche volk verspelen indien bet kwaad van den smokkelhandel blijft voortwoekeren Nu bij de uitvoering der overheidsmaatregelen de mannen van het NJV F worden ingeschakeld in de bestaande regeerir gsapparaten nu is het onze taak er voor te zorgen dat ook alle krachten van on volk zich richten op éèn doel In dien wy niet de geestkracht zoutien bezitten op deze taak te volbrengen dan zouden wij het recht véiBpeeJd hebben op de plaats die onze boeren in den opbouw van het vaderland toekomt Nu de Duitsche legers de levensruimte veroveren voor de CJermaansche volkeren nu ook vele van onze beste mannen en ik ben er trotsch op onder hen een van mijn zoons te weten in de S S daarvoor meevechten zullen wij niet rusten zoolang onze boeren niet eehsgezind en als één man hun taak in Ofis volk van harte en met alle kracht ten uitvoer brengen Deze taak is het verzekeren ecner regelmatige voedselvoorziening Ik heb de overtuiging dat wij dit kunnen zonder daarvoor van de overheid wettelijke bevoegdheid te verlangen De kracht van den geest is altijd nog zekerder dan de kracht van papieren opdrachten r Of f ideële bekendmalung BETREFFENDE BUZONDERE MAATREGELEN IN DE VERBODEN GEBIEDEN In de bekendmaking van 7 Mei 1941 betreffende de in het bezette Nederlandsche gebied bepaalde verboden gebieden heb ik er op geweien dat het verblijf a Op de Westfriesche eilanden Texel Vlieland Terschelling Ameland Schiermonnikoog Siemonssand Boschplaat KoUumerplaat en Rottumeroog ft b Aan de llederlandsche kust tenZuiden van Hoek van Holland tot aande Belgische grens en op de in dit gedeelte liggende eilanden provincieZeeland en het Zuidelijke deel der pravincie ZuidHolland ten ZuidWestenvan de Nieuwe Waterweg Oude MaasDortsche Kil slechts geoorloofd is aanpersonen van Duitsche of Nederlands e nationaliteit die aldaar hun vastciwoonplaats hebben £ i i Tevens bepaal ik dat de in de verboden gebieden wonende buitenlanlanders en stj enloozen dat wil zeggenalle pereöhen die niet het bezit zijnvan de Nederlandsche of de Duitschenationaliteit zich iedéren Maandag inde diensturen bij het hoofd van de gemeentelijke politic Ortspolizeibehörde intde plaats hüruy r inwoning moeten aanmelden te De eigenaren van nerueigen netel en andere verblijfsgelegenheden waar men overnachten kan in de verbo l gebieden zijn verplicht bij nieuwe gasten de persoonsbeschrijving op het mvulbewijs met ie gegevens van de identiteitspapieren te vergelijken en te controleeren of de gast de benoodijde geldige vergunning en een identiteitsbewijs met foto in zijn bezit heeft Indien een pei soon foutieve meidinj ea op het invultormulier doet of de vaorgeschreven vergunning voor de genoemde gebieden of zijn identiteitsbewijs met foto niet in zijn bezit h ert dan is de eigenaar verplicht onmiddellijk de politie hiervan in kennis ie stellen Dit geldt ook t a v Duitssclie gasten De gasten moeten onmiddellijk na aankomst hunne papieren gedurende den nacfit aan dengene bij wien g wonen in bewaring geven Personeij beneden den vijftienjJ rigen leeftijd l ehoevcn geenerlei vergunningS Personen Ifeneden den 20 jarigea leeftijd die een school bezoeken d hun leertijd aldaar doormaken of aie hunne ouders of familie geregeld be zoeken kunnen een vergunning ve krijgen die een half jasg geldig is Hetzelfde geldt ooH voor wferltnemers di om hun werkplaatsen of hunne woon huizen of de woonplaats van hun f milie te bereiken de grenzen van de verixxlen gebieden moeten overschrijden Overtredingen tegen deze tiepalinge zijn in overeenstemming met artiltel 1 van de verordening van den Rijkscommissaris voor het l ette Nederlandsche gebied no 20 1941 houdende de straflMiarheid vanwege overtredingen tegen militaire of politioneele bepalingen overtredingen en worde met hechtenis van ten hoogste ze maanden en met geldboete van tei hoogste 1000 gulden of met een va deze straffen gestraft indien niet ingevolge andere bepalingen een hoogere straf verbeurd is Bovendien worde die personen die zich zonder verguf ning in de verboden gebieden ophouden gearresteerd en verwijderd Deze strafbedreiginlï treedt in werking op den dag barer openbaarma Den Haag 21 Jun 19 1 De comfessaris generaal voof de openbare veiligheid get R a u t e r SS Gruppenführer WEGENS HET VERSPREIDE VALSCHE GERUCHTEN TOT DB MAANDEN VEROORDEELD Het A N P meldt De Nëderiafd Huibert den Hollander uit Amstcrd is door het S S und PoUzeifeldger cM X tot drie maanden gevangenis veroordeeld Hollander heeft on are t fL verspreid welke onrust onder de wvolking kunnen verwekken Zijn Tdeling is erg laaghartig want hijJ telde aan een mo d r dat hwr be zoons die vrijwillig by de S S s gdarie Westland dièn gesneuvewaren