Goudsche Courant, vrijdag 27 juni 1941

EERSTE BLAD VRIJDAG 27 JUNI 1941 E N Nh m Ml HU HM HN 97H HH nw W KH WH Vi nti HH teH JflO w 3 f EFFECTENBEURS AMSTERDAM IMIEMn ACTOCTni llllMlIllllll Ml te te fitei IH te fHH Hl teMf m Mt biM NolMrtntea m 26 laai NM m MH4 UW IHN il FAMIUEÖRAMA tH HALSTE REN V M Bir d tof woon maar mm BB C r A W au t SB H M M lyML JMt I BW IHta V ï ffi H Si HM MM MH HOII KHI 7D N Is f MS t i I M 4 MM te I MS tm ut i m MMte I HM Mt f Ml 4 Mtt kH f M 4 itn Mt ite 4 MM r Ml T i ate Knh DIte mJk C V MA ASL TM G V A jr OateCvHAalI Gae B Or OI 1 1 K B tetes WXVUQ Kwap IHM PI Cm C A ftSt OOA BB feMft tUktm hetgeda t mm m B te MR MH Mte S MX 3M OM Mil IM I MM im t iMi MM f i MM OI m 01 i Hl i i mt oi Hl i mi oi I Ml s tsr ao i I IN mit AO I f Hl f W t IM mt MH MI Si 3 SB MO I f Ml M IM UUM Rh HN M H n H A aaai MM nio u mi A M I II i r an4Mn IMI S MH i ViH MH HH O o 3c K H i CMMte t 3VSJl If 1 Ooll l St U M 1 ïCriuM uu I on mi r l OM HU I IV on tt m t I iniiBa i M svi Otte te MM I aarlcai mi i Dit M a i V t AIP Lodl gt C M t A a L a ik a ri AC I M IA Am B e f pret Aai Par al r C H S te Am Enka C v lA Anac Copp C V M MU at e MM Ckiral OaipC A t X ïHJk a mann I traa i tmmm H H X 17 1 H IW i i M i te N De DiU I 1 te v J o s teM l HV NQm te L 11 S adaoi WM I 4 Oo I a S 11 SVi Dit 1 mi n i Dtte UM l i SchiadtellT Tllb I II i Ulr PtjH Do I a IT i ZMluid UU S z ifsa wn I Zh t L UM S Dlts te Ig te I B§NGteL l l i Oh MM t B T O S H 4 C a CMd MM aMH O t t éll l 4 HV MK Js tej UtTt Htp b m f arpl lua PwhH S A H btn XYSi a A aam Hrp L 4 Dtte Ank B B Sar BJf PJ V i Bat Rjrpb NN PJ 4 DtM CA S Dr KM d o SVf rt GroB Hyp Bank Pd i D o Da n Va iVi Vm PM I Mr T HB d o3 i Qr mmammmtt W H P r A C 4 mto Mr BO SVt ajfrajims I IMa nr K aVi ip b Nad tesnl Njrpb MT AB AA BB 4 V aar T TA SVi MD H Cradi Pandbr 4 Oa ai I Tee 1 uUk IV N nypi d o V l N BvpJ Vaand aarle K SVi ir i dita i Noordw Hyp b Pandbr Overijlt H b d o 4 nott Ryp b d a 4 ld dita l Gtcd a7p b aar t L Utr Oy k Dito larle K 4 Olta aria E 3Vi Dlta O varpL ulll 3Vt WaaU i a a cc rr s t 133M W 107H UO H lor m 1 SI 34 va 3K UH t 4 n teHi SIK te K wf 93H llK lUOH Hx HM HU m H rechten zou hebben prijsgefeveti Hieraan getoetst aclit de rechtbank het bijgebrachte bewijs onvoldoende om de gemeente in haar bewi s evering geslaagd te achten De firma De Ruiter heeft daarentegen aannemelijk ge maakt dat zij tengevolge van het gebeurde eenige schade heeft geleden De gemeeïite werd daarom veioordeald aan de eischeres te vergoeden de schade door haar geleden en nog te liijden tengevolge van wanprestatie nader op te maken bij staat Overige vorderingen der firma iserden ont zegd RAOIORIEISWS Zaterdat 23 Juni BBbtnnifDM L 4U4 M 4 43 Crarnofoonmuz I M OchlendgymnasUek7 e4 Gramofoonnnuz 7 45 Ochtendgymnaitiek 8 0 BNO Nieuwsberichten 8 1 1 Gramofoon Kuie 1 11 1X3 Voor de huiïwouw M MErtutice Oiiek opn l UM Zanx m t piano beeeScidiiij en framofoonmuziek 13 41 Almanak 11 45 BNO N uws en eoononwschebcriditcn I 4 K aas ven Beedc en zijn orkest IJl Gramofoontiïuzlek 2 44 Voor hetflRln 2H Ka gedane arbeid muziek envreolijkheid 4 M Bijbelleiing voort erelddoor de Christ Radio Stirtitlng 4 ÏI Hetmiechlach sutjkkwartet I l BNO Nteuwscconemiadie en beursberichten IH CW gel lel 4 M Gremofoanmuiiek II Voor d birmenachippers tja De aonvanoers 7 00 BNO Vra en van den dag 7 15 De Melodisteji en solist 7 45 Voor den boer 3 00 BNO Hieuwjbertfhten I I5 Spiegel van den dag Ite OraroepstrtjkaTkeit en KramofOaninuIiek IH Berichten Eafrisch f 4S Jk was erad btr cauaerlc topn i N4 H 1S BNO Bnadsdic uitaandiaf Jtatdi news teel BILVEBSDM O HU M Ite Sramolounmni UI Oclitend ymnaatlcli 7 44 Gramufnonmux 1 45 Ocbtennrvmnastlekite BNO NieuaEbertehten 3 13 Cramofoon oiuilek MjM I4igr enw0dio voorbereiddoor het Vrtt Prot Kerkconité MM Omroep Hiirmonie ork t opn MJ4 Cran foonniuiick 11 M Omroeporkest emenfdoperettekoor en aolislen opn 13JI Berichten l li Knsemble Amende Z 4I BNO Hieuw en economisclie berichten IM Zanu met piatMibegeleiftinc en gramofoonirauiek I te Voor de jeufd 3 H Rotterdamsdi PhilharmoniscH orkest en solist ± 1 41 Stdd en Land 4 Orkeat Eloward enCremDfaenmuaiek t M BVbeivatelUalcn voorbereid door Het Vrtja Prat Xerkcomitél UI BND Nieuws ccononHacile enbeursberichten SJI FianovoordreelU en rramofoonminlek Pro Musica en gramommmwdek 4 45 lleportage J H miO Gro ln e i praatje 7 15 Granxrfoonmuliek 7J0 Werkera ttmoeten ekaar Ml BNO WeuvatteftcMiin W5 Vntenjk voordraebtmet muzikale omtQatine IJl CMwretrevne 9 45 Gramofoonmuziek 4 55 Dagsltjiting ToorbereM door de CTTist BadioStlchtlBg te BNO Nieuwsberichten sluiting tartifc fi Mi a Ah aM MMg tp aitB IwmM m m ia het IwaM ca en ia 4c ktw rtracli iNt tefca tcinw 0 Jnütfce iaier tfc cca I Jmucb ftckcwi itevd CB vaci kvcv ace cacsnK tecMac accit In ji Mn ccwMndunrt ca hc rich ter fcwuM I Ahn tm de aMIic ge ileld tflc hem te ▼ mrla pl c bews finc teMft CWMHa De fctroffene laat 7 khidctca achier TU wie G de oodxte is Motorschip uitgdlH and ONGEVEEK MJW K G STBOO DOOK DE VUU1MI N VOmEKD Gntermiddaf 4 uur ix te Hoogkerk t ij Groningen tengevolge van het vlamvatten door vonken uH den pup van den motor in liet sizeren motor chip Oollard eigenaar Anton Abels gedoraiciheerd te Nieuweschans brand entstaan Bmnen korten tijd stond de Ifhvele lading bestaande uit 800 pakken stroo wegende in totaal S2 000 k g in Iwhte laaie De brandweer uit Hoogjieirk verleende assistentie doch kon rieti anders uitrichten dan de lading vrrlKKntl werpen Alles werd een prooi der vlammen alleen bet ijieren gcra nte is intact gebleven Verzelcermg dekt de sehade Water in de gasleiding IK GEEN OAS JU GBBN GAS De zomerwarmtc weerhield gisterochtend twee bewoners van de Quel unslnii t te Amsterdam niet een onderlmge ruzie te laten ontbranden De ern had tfn deel van zijn woning aan den ander ondcrverhuutd en door financieele ooriaken was een twist ontstaan De huurder als machtigste partij nam dwangmaatregeien tegen tegen onderhuurder en slooi den gastoevoer van het onderverhuurde gedeelte der woning af tot voAlaarbaar ongenoegen van de tegenparty Jk geen gat jq ipeen füs repll cc rde de gedupeerde schroefde een dop van de gasleiding af en liet er een hoeveelheid water in loopen Het geWig waa dat beide partijen nu zonder ls zaten De G G kan nu het zaak e weer opIn a ppen Tegen den wateren thousiaat is pro esverïbaal opgemaakt Twee clandestiene slagerijen te Bussum ui l DOOR TOEVAL ONTDEKT Nattwelijl heeft een ingeietcne van Bussum 8 maanden gevangenisstraf tegoi zich booren eischen ytregens het frauduleus slachten of de politie ontdekte eergisteren weer twee clandestiene slagerijen De politie werd hierbu geholpen itoor een niet onaardig toeval In Naarden hield zij een slagcrskiiecht aan uit Bussum die in een Biandje wat ongekeurd kaUivleescta verveende De knecht legde een verklaring af en Werd aan de Bussiunsche poli overgegeven waar bleek dat een grobt deel van den vertawp te Bussum had plaats gevonden Oc knecht gaf als adres waar iict vleesch vandaan kwam een traning aan den Plaggen weg te Bussum op en de politie onderzocht hierop de betreffende woning Daar bleek men Van niets te wetoi men kende zelfs den knecht niet Het Itleek echter een dubbel perceel te zijn en vermoedende dat de aangehouden kne t zich in het nummer ver gist had iteMe de politie een onderzoek in in het naastliggen je perceel Hoewel men ook hier den knecht niet kende i niets met hem uitstaande had d men echter juist frauduleus een iti gealacht loodat deze bewoner bet tlachtoffer van de vergissing werd en PKKes verbaal kreeg wegens frauduleos slachten terwql het vleesch in be lag werd g iOBien De pblitie ond vroeg den knecht nog ens en nu bleek dat htj een woonhuis tan den Gooiberg een straat verder an den Plaggenweg bedoeld had De politie trof ook hier de voren van frauduleuze sladit aan Het vleesch Was k na geheel verkocht en kon voor en groot gedeelte bU de koopers wor n achterhaald Ook tegen den bewoner van den Gooiberg werd proceg verbaal opge Di i t De huid en andere overUUifseKh had de man naar aGraveland ver erd waar z $ nu in beslag genomen n KiT XHVOaES DKB NEDBUL VEK VAN BSUOGlNGSDIREPTKtlREN Op den tweeden dag van het congrei r Nederlandicfae Vereeniging van einigingsdirecteuren te Leiden werd W lid secretaria der commissie tot derzoek van het vtülverwüderingsp a stuk hl Nederland benoemd ir W u Westslrate hoofdiBgenieiir der uwsreiniginc e Amsterdam verband met het overladen van JPftttiAMPPeester den heer Verzyign werd als zoodanig gekozen de w H van Driel te Han iem Joor de in 194J te houden Jaarver Tfing werd Groningen aangewezen aANHHBOraCN TOOB M wannr cs De ecnbale van de Waften SS tateau We il l iMl Deo Haag Stadhou dcnbaa UI iteeit aaedte dat ia verad ri t l c n d c plaateen het mderzoek zal piaate hcücn naar de aanmeldingen oer de S regimental Westland en Nederiaaden in den leeftijd van 17 tot 40 ia r die uinttens 1 69 meter lang zijn komen hiervoor in aanmerking Voor hun familieleden voor zoover de bctrokiwn personen koslwinnen zün wdt gezövd Bij het teinau Nordwest Den Haa Stadhouderriaan 132 moeten l iljetten voor vHj reizen van de woonplaats naar het bureau van onderzoek worden aangevraagd Biljetten voor de terugi is worden in het bureau van onderzoek verstrekt oaverachillig of degene die zich a uimeldt wordt aangenomen of niet Het onderzoek vindt op 7 Juli om 14 uur plaat te Rotterdain Deutscfaes Hat en qi SJuii om II uur te Gra venhage Koninginnegracht 22 NÈdERHQEST den berg TOONT eUN DANKBAARHEID De inwoners van Nederhorst den Berg hebben gemeend aan de gemeenten die ben in de spannende dagen van 1940 zoo hartelijk en gastvrij hebben ontvangen een huldeblijk aan te Ueden Een moeilijkheid was het echter om tot een oplossing te geraken daar de inwoners niet in een gemeente weiden geëvacueerd doch in vier gemeenten Thans heeft men bedeten aan deze vier gemeenten een blijvend aandenken aan te bie4en Aan Zwaag zal worden aangebodcri een stoel voor den voorzitter van den raad met een o 1ionde aan Wognum een bank in de raadszaal voor het publiek met een inscriptie aan Schellinkhout een steenen bank en aan Wtjdenes een Delftach bord met gezicht q het dorp Nederhorst den Berg VBBIHHNKINGSGEVALLBN Gisteren is de 17 jarige P wonende te Soest ia de zweminrichting Baam verdronken Het tlathtoffer kon nietzwemmen doch had zich desondank en zonder toestemming ia het diepebassin begeven Toen het lichaam werd opgehaald bleken de levensgeesten niet meer te kunneq igewekt Te Druten is de 83 jarige organist van der W bü het nemen van een had in de Waal verdronken Woensdag ontving de Rotterdam sche pohtie bericht dat n ongeveer 18jarigen jongen in het Schie Schiekanaal verdroilken zou zijn Eerst gisteren werd het l jk van het slachtoffer G van N gewoond hebbende aan de Wattstraat te Schiedam gevonden Van N was 19 jaar oud BLIKSEH IN BOERDERUEN GESLAGEN Te Nijverdal is tydens het onweer van eergisteravond de bliksem ingeslagen in de boerderu van den landbouwer J Vrugteneel In een oogwenk Mond de iioerderij in lichterlaaie Alleen het vee kon worden ered De vrouw van V werd bewusteloos geslagen terwijl een achtjarige dochtertje brandwonden opliep Het huis en de inboedel waren laag verzekerd Voorts wefd een begin van brand veroorzaakt j p een boerderij van Haarle Hier wist men met behulp van de buren het vuur te blusschen In de omgeving van Laren Gld werd eergisterena vond tijdens een hevig onweer een boerderij in de buurtschap ATerwolde door den bliksem getroffen Het woonhuis ging in de vlammen op Het v werd gered maar de voorraad hooi werd een prooi der vlammen BRANB m ZDIVELFABKIEK Gistermiddag ontstond door tot nu toe onbekende oorzaak brand in het machinegebouw van de coöperatieve zuivelfabriek De Hem if Oosthem De wind joeg het vuur in de richtingvan het eigenlijke fabrieksgebouw ende directeurswoning Spoedig waren twA grotrte automobielspuiten van degemeente Wijmbritsèradeel aanwezig welke onmiddeUijk water gaven daarbij nog gdMlpen door twee slangen op de waterleiding Het vuur werd aangetast met Zes stralen De motorspuit uit IJlst welke ook op het terrein vanden brand verscheen behoefde geen dienst t doen Het vuur kon beperkt gehouden worden tot het machinegebouw dat echer geheel uitbrandde De fabriek is tegen brandschade Verzekerd Hoewel het groote hoofdgebouw geen schade heeft opgeloopen mist de fabriek Icraeht en licht en za daardoor geruimen tijd niet kunnen werken Id het aitgebrande perceel waren behalve een stoommachine een dieselmotor en eenige andere voor het bedrijf noodzakelijke instaiiaties opgesteld B en W van Wijmbritsèradeel en Ulst waren by het blussingswerk tegenwoordig DIEF8TAUUBN VTI ELEEDBOKJES Dinsdagmiddag banerkte de badmeester van het gemeentelijk zwembad te Winschoten dat uit de kleedhokjes portenHHiDaies waren ontvreemd Het oadetxoek van de politie bracht aan het licht dat lie hier een jongen van tien en een meiaie van twaalf jaar betrof die voor het gestolen geld o a abonnementen voor het bad hadden gekocht Een der portemonnaies werd bij huiszodung bii een hunner gevonden SI ACBronEB8 V4N DE WAWMTE Mej C te Oostwold die naar Groningen was geweest en in Winschoten in de bus zou stappen werd plotseling tmigevolge van de warmte onwel en was eaiigA oogenblikkoi later Overkden Te Ekamp was gisteren de tachtigjarige E Z op het land van zijn zoon aan het werk toen hij door de warmte werd bevangen en kort daarop overleed LaT GEN TIT KLERK DB BEDS t Te Nijmegen is gisteren op 84 jqrigen leeftijd overleden luitenant generaal titulair A L Klerk de Reus WAACSCUüWINa De eommissaris van politie te Deventer geeft een ieder in overweging alvorens relaties aan te bkoapen met O Boekstra die het algemeen p liateits 1 uit verskantoor Aditer de Hovoi 45 te Deventer exploiteert bU hem commissaris van poUtie inlichtingen in te winnen FEBSOONSBEWUS TOOB JOOBNAUSTEN De Rijksinspectie van de Bevolkingsregiat s heeft den bur meesteis bij roadsdirüven kenijis gegeven dat met het uitreiken van een persoonsbewijs aan een journalist kan worden gewacht totdat de betrokkenene in het bezit is van een pas voor journalisten afgegeven door h t Verbond van Nederlandsche Journalisten aangezien het beroep journalist thans als een beschermd beroep aan te laerken is UB nt N 1 TAN LEEUWEN Mr ir N J v Leeuwen Me benoemd is tot procureur generaal te s Hertogenbosch ii sedert 1933 lid van ie N SA RECHTSZAKEN DOreSCH LANDGKRECBT JOURNALISTEN VEROORDEELD Voor het Landesgericht stonden twee journalisten terecht de 33 jarige W R wonende te Castricum en de 46jarige H van de W thans te s Gravenhage Beiden werden beschuldigd van het verspreiden en vCTmenigvuldi0en van Duitsch vgandige geschriften Van de W was l vendien ten laste gelegd te hebben geluisterd naar den Oranje zender Dit laatste gi hij toe Ëeiden ontkenden vlugschriften te hebben vermenigvuldigd R had echter zoo n pamflet dat hy op zyn lessenaar vond medegenomen naar huis en het daar lat i liggoi De Staatsantwalt achtte ten aan n van Van de W het verspreiden van pamfletten niet bewezen wel echter het luisteren naar een vertioden zender Te dien aanzien eischte hij zeven maanden gevangenisstraf met aftrek der preventieve hechtenis Tegen R eischte hu drie maanden met aftrek De uitspraak luidde voor R drie maanden voor van de W vijf maanden beiden met aftrek van voorarrest ROTTBRDAMSCHB RBCffTBAIÏlt HANDEL IN TALSCHE VEEBONNEN Zware stnffen geëischt Voor de RotterJamsche rechtbank heeft gisteren een viertal mannen terechtgestaan die zich had beziggehouden met handel in valsche veetwnnen De mannen hadden bonnenlaten drukkm die geliik waren aan de bonnen welke de Nederlandsche VeehouderijCentrale uitgeeft arn deveehouders die aan den plicht tot uitlevering van vee voldoen Wanneereen boer een koe aflevert ontvangthij een bon vanwege de N V C waariiit blijkt dat hij aan zijn leveringsplicht heeft voldaan De mannen verhandelden deze valsrhe bonen die grit werden gekocht tegenprijzen varieerende van ƒ 80 tot f 125 per bon Toen de politie de zaakop het spoor kwam en hier ingreep was er naar schatting voor circa f 32 OÖO a n valsf he bonnen verhan deW De eerste verdachte de 53 jarige vertegenwoordiger A L S te Schiedam had de valsche boonen ontworpen en door een drukker laten vervaardigen De officier wees erop dat door de vervaardiging en verkoop van 400 valsche twnnen 400 veehouders ziin gedupeerd Verd heeft aan de zaak ongeveer ƒ 9000 verdiend Spr eischte een gevangenisstraf van 2 jaar en 6 maanden met aftrek De 38 jarige koopman H C P S te sGravenhage had een aantal valsche bonnen verkocht en zijn aajideel gekregen in de opbrengst Hij had in bet tijdvak van December 1940 tot Maart 1941 ongeveer ƒ 7000 aan de z ak verdiend De officier eischte tegen S eveneens 2 jaar en 6 maanden met aftrek Derde verd was de 48 jarige veekoopman A P te Rotterdam die als promotor in deze zaak as opgetreden Tegen dezen verdachte eischte de officier een gevangenisstraf van 2 jaar met aftrek Laatste verdachte was de 59jarijfeveehandelaar E A v P te RijswijTc die met de zaak was begonnen Hem beschouwde de officier als den auctor intellectualis Spr eischte tegen verd eengevangenisstraf 4 an 3 jaar metaftrek Donderdag 3 Juli kik zal r e rechtbank uitspraak doen HAAGSCHB RÜCHTBAWK DE SLECHT BEZBTX TBIBDNES Nasleep vén feestelijkheden la 1937 De Haagscfae rechtbank heeft vonnis gewezen m de civiele procedure tusschen de commanditaire vennootschap handelmaatschappij C de Ruiter te Amsterdam en de gemeente s Gravenhage welke verband houdt met de debacle ontstaan voor genoemde vennootschap door hei geringe bezoek aan de door haar opgerichte tribunes ter gelegenheid van de feestelijkheden op 7 Januari 1937 In deze zaak U zoo men zich herinnert en enquête gehouden waarin de gemeente had te beii ijzen dat de firma De Ruiter bij be rekingen in December 1936 verklaarde dat zü geen plfelenties tegenover de gemeente zou laten gelden in verband met de tribunes De rechtbank heeft nu vooropgesteld dat wjl van zoodniigen af stand van redit sprake kunnen tijn ondubbelziniiig zal moeten blijken van de instemming van dengene die zijn aaMwib ION Mv 4 mii H H WW MM Mltt Ml BH M IM I m m 3Ü 3B tete Hl H4 BHM MN AJUa akL f a Banh aa Xms FTd d ff7t Bcrkal i Pat t ai n Warkip irv ia IX B c a A LB IQIA Ute Mat a V a Mi Om Mg A Dtte 31 tti C te vMa a Am Tal nt K C T A kyf sM 4 rutoa 4 a P MS O C a U pU O a LImb 0 L 4 Sla sv K H Kb rnu M id Obl 4i i MoeraiMB Cnlt B C aa a A A BMTK m H M Ap Otfl At M A Own aaBih A I Cr aaAvJLA 4Hi a en TevaaA Red Wol MQ A Ob om S Amat Oi a IHM MOnar 3 iMti DMt 71 MUnkeeaaaBaan Ba Mtl la ivfc A one te A Beetaa H i a Sioaka TWI a aauaaaa H MM H 2 Rat Cr bai M I lOaai MM 4 Nad Orbb 4 N d tnd Sp MH IMS obf V i Mtaa Kana co T ytmn St OM acmnans Joan 3014 116 7 IHi lMI M 4 A dain i741M 3 ld A dam Olymp L MO 3 Patrol Ot Ptr LC CA K H Petr MB I tte OaAA dtte C V A Hoean Bnlaa A Taraken Pte A Stand oa M te C V A Ba kk a a ania ia i 14 W Kr NRV Hat Uit HN Mn M 3 Hl AAN in DI Baak aa CradlatteatcOlasca A d Bank aand n2H 114 Roll Banki dito 103 Ktt i M a i aa MM MN IM IH m I M H te IH H l O ii m Sa t Ine Bank dtte llIM m In m I tel v a 311 Kaarcraea fflt 11SW Ilt N I Cte IK dltc OM nn Nrdari BankA 1HH WH Java eaoutck Pneaaccr B Mt ottcrd Tap Salatrl Plaat Wal Sumatra SuM Pra a n p a r a NB V Z A SHd V i WH N H MIJ f Hl 132 Itott B Ver sni IISM H TwcBiSCliaBAiA VSH IXH tednat MBM m 107 IM IM IW W7H IM IH Ml imn m f ut tn MD m M DakbnaCvA Mt Ooatiae A Baadeiev M a e IH Kilaa Steker A Pacatten A SmkcT Ct Mg A TJeweai 4U J M UI H3 IS2M 1S2 1S7M ZIS 397 310 161 174M 83 130H liH 73H 29 H 215 127H HffH lOïM u IHM H7 HO teU RB ITS Landk A Amst Tbee C A Ba Thee Bs A Gealpera Ca MD PaoSkeotem Aee PasIrNaackaCJill IMH 143 1 H SW V 113 175 Bm 1311 75 4H m Sedep Cult A Smdaaca Cult A IklaiB PaleiiiaB W JavaTtieaC MQ Ini Cuit Syndic KallTalloCnltJCtl Uïchuüf Ara WJavaKlnaCJlQ m IH m 63 nt Hl 176 118 W AM Mom mr A AÏ Dr m h i Bupart a Aot Sercif W a Bat Mart Pabr V d B IM MH G A TdA p wAUn Dtte B mo BJrk ï Pa Alkaat e T aaad CenP r SebolM Gouda itaar dito Gfuytar an Ea A pral aaad Dito ar wlnatd p fiacTnaf aand Hclnak aand Sera Cona aaad Hon St n I a ItoIJuidla aand BoU Bet MU A HolL dr an k A HolL Kntuti l A Int G B dito Intern Viae A K T Beynea dito Kon Nlf m b Olta praf IS 127 KBM iflm 103 Mt IM 2S9 i 30 IWM 133 K II HoofOT do Kon I ZoutI A K Br Stheem do Korenschoof N 7 da dito 73M BUuwh Vrlaa A Btlatenrt A Gam E W an W Dito Prat WA Gouda Kaaah I4 j OHtk AIbcrM A aiA Joii aa A Bou £ Pofit A MuUlr rw B A Oo mM IMMA NJd V Hava A ZSab lOMC vA Woolwartk aa Oa Lav tr i V C Mie Pt n Dtto tOMCvorA Do 100 4SC A DalllW 9 r A MceU d ttSi B N a ola 1 t Nad KAalt dUo N Sdib mildHD N 81 4 Kayaar A PhU GloaU te Rett afwatC A peer aa Den Spoor A Ha Spw MQ A Atcb T av f A KanaCS C t A K C South R Ceidera pret a Dito Cert 4 A Un Paa C T i A Geld Itanw Ma KadM tetr MH Mad Slaome A Di prar A Malani 3N SIJi S3 33M 4 4H 3 15 80 137 IIM m M9 M6M 117 BS 141 IH HO MUM USH 17U 144 ISS 1271 147 IM 1 3 i3n 144N 137 tb MS 4lte Sektfde KM dJI Scboltea dlta Smiu transf t d Blakv M4N a StokT rtoo ioood st minii Bp da StoiSt Ito iwttnstra Pret A Utr Atpk tGA Var 01 tk aand Var Ck taanC HM I 4 4M 16 lOM S mta prat Var Git N B V A Ver Pf T Gelder Dito dito p aand Var N R tab a Ver Toawf dtle Vliaalnean Ki d 3M BEUnseVEflZICIITe ifoeihvl hti zaken verkeer op de ctfeclen beurs te Amsterdam girteren van b Mheiden © mvang was ging ei w ch iett meer om dan de 4eetste dagen doorgaans t geval was Bti de openinc t fstond een vaste stemminc lietgeen aaar bet scbeen moe t worden teegesohreven aan de nawerlung van de eerctsteren gepubliceerde berichten inzake de ver houding tusschen Nederlandsch lndiè en Japan welke berichten than in breeder krin bekend waren geworden Er viel eenige vraag te verwerken en hel gevolg was dal bij den aanvang van de markt op de meeste afdeelingen van de locale maikt legen hoocere prtizem werd afgedaan daarna had nog eevi kleine verbetering plaats maar toen de koogilust was bevrefJi4 d trad m enkele rubneken later o den middag een kleine reaetie in in veitwnd waanrtee bij het schelden van de markt meerendee s zaiten werden gedaan ongeveer de opening prijzen Vooral de Intiiscke cuHuurfondsen wareTi goed gedisponeerd H V A s i erdeii op 408 ingezet stegen daarna tot 4 3 maar later ging de koers weer eenige procenten achteruit Diverse rHoder oorante awitoeraendeelen werden wat hoofer gerioteeni De njbberfondsen vertoonden een overeenkomstig beeld Amsterdam rutoljers liepen naar boven van 353 tot 357 om nadien weer eenige pre enten t moeten afslaan De overige rubberaande len waien door elkander genomen goed prijshoudend De tabaksmarkt was stü maai eveneens goed van toon DeSumatra aandeelen waren over de geheele Unie hoofier Oude Deli s avanceerden een zevental procenten Dell Batavia s kwamen wederom eens boven de 301 grens De fe 5er1and cbe liKïustrioelen lagen eveneerrs stevig in de markt De Philipsaandee en en Unilevers gingen n paar punten naar boven AVru s werden lot 140 afgedaan om vervol gens een kdngheid te reageeren Voor de minder courante Industneelen bestond eenige vraag terwijl daartegenover nauweiitks Of geen aanbod was aoodat de koersen zich in verscheidene gevallen konden verlrtteren Oe affaire in scheepvaactwaar cn was van kalmen aard De koeraen wai ea leerendeels wat hooger Scheepvaaxtunies kewoffen zich iusschen I6T en 149 Op tfc petroleianmarkt werd op kahne wijze laten fcdaan kt olies die na van 233 te zlja op l o ep i m tot 3a4 i geen groote mutatie Ueer ver4aaiiden Voor Nederlairibdie belcMinaen bestondeveneens een pnfshoadende stcimning Denieuwe vieren waren overteena zoo goed alsonveranderd De gestaffelde leening trokechter eer een k einigheid aan en werfjvoornasnelijk verhandeld Iepen prijzen schommelende tosschen Wt w en gÖ V flOok de andere Jongere emissies konden zichgemakkelijk handhaven De oude schuld waspractiseb onveranderd IndLsche litlgettlln niet veel gewijzigd doch aan den n a a i e nkant Gemeent ke en provinciale leeningenwaren stil en goed prii houdend en hetzelfdekon dienen van pandbrieven ProVocgatie V t i I i I 1 1 11 1 ILM BBBagW DACCLUBSC B IMDBXCUFBBI MedcRdeeM dcor het Bitt e A BlitMMi Koersen van aandeelen H tm 164A Omzet van aandeelen 33 Juni 1501 Iden 34 Juni IIH te a KaaaeaCCcMA l a A Itafte Aa Ae C T A A O C A C Al ap Slaal 1 SiBtea CU Sacv C C M IA C SMte C te A K B aa aea a M a Hertk A Cf CV A Uh lta e Oerp C A li Oaal Baraaa MA A UI teaa prei AaaA iH rate teteiaaaa MMDerA ftlti laA MS O AaaA 3HM 3MM H Man I7M teld Caatfialal Mt C t A Hft PteL Pat C Hit B Shea Ua C e H M UIINT Wat Aar 00 C H h A lUlU t4J l HI in166 13 138 flaa Aai LttBAanA iUSmUiJan chiu iémm JtM itfaiB 14 u Ml IteA Paketv MS M 217v lied Scaacpv oS M i l 7 Bottard Ueyd Idem ilin Stoomv MD NeA M 13 tet Mare Mar Cir C T M A 3 lalkereaderaeaaafaa a a ëil ie Amat A 398 4 6 408 413 Javaicha CuljnQ IA 234 330 Ned InA S Ua IA 3H Ver ▼ C M 3H I0O A 110M U3M lU UD Oell aa4a Mt A IH IM Ht DaU M 4 HN C 378K 4MM 314 idaa iH mti Saaanhah MH teaaa 3te 3U WDaaaACe Cv A Speenfaaaa tlm and Okie C e Mas H Haam A Okie Cv mTh a 40 ntbiola Cent CvJd IM IN N YorkCentr C V 1A HPaaaarle A M É 3 a A 33 3 NSeutta Paa Cjr v S Mam Ht N Ld 4tatlwa7 O ew laaai 10 4 CanaA Paa C tA S 4H BaWi H a Hi aeMlagafc A Cult Aand Ml l Bandar Rub mV IA 3H OeU Bat K MU IA 300 Kandanf Lamboe Rub Idem IW Majanglanden j Vereaa M OostJava Rubber Mt Mem 114 Ml 13W ilS OoaU 4 aaoCv U 1 JSerbadJadI Sum A Idem 134 SUau Sum Subber Mg Mem JWK am Sukb Calt ML IM Ver IdA CuU ObA Mam m telere Buhber Oerl katttagverklenas m f tl Ü m H 71 f Ba froatb p IIM 4 r sM ld p IMI a I r I Mid pliualtl M ld p IMI a 4 r I M IA p IM4 I r S id IA p lMlalrt ML IA p IMI a I r SIA IA p IMT I t S IA M p JSM a I r a KoavanleM kaaaa aM 4 Dito naua Aaw aM S rarbaaud U3 C T O KaU Synd teOH t Dito i30 lN Vk s WIntarttiaU ate rzrbemnd LO Cf v A Ver KorklnA C A OultackL Bart tBIQ te a IV Rukrv 11 t H t V O 31 4V one H iVr VU a f O Sentanbaak te T Ter D Steden O I Sayr Hyp en W B Pk tel O tlnoiaamw O f OelaeaK Beisa OM I BüamahattMcartiSua OH I OM I H SS Ptewalt Akt Caa Ote I Kite UnJga Ote T A O CHL Sea RelMm OW HAr teaSi a mfc OM f OMa eeiM A H l Ote H VIctar flaw OM H a 3 S VoM O n A OM f OH f WH wi tm wssassasmamssmsaammamm BOEBSSN NSDKBLANOSCB CUUUUNCk iNsmovx Koersen voor etortmaen op tl luoi tc aa verpliehtingen hadende te Be s H 14a ZatiiMKlm nacB 43 H PnSSie ftaaai S HB Uneldt Deenaelie kronea H 37 Nm4diekn a4M BwalteclM teaaeB 4AH flco die kraamt leude Aultt Olaw oode admMka 3 43 r tteeowe adiridaa 4 3 kadm paadm 3H AH Vara fm i nieuwe BCtaMea H A snoty opde acbuMen H Zloty nieuwe diuldaa fISS I al Ite