Goudsche Courant, zaterdag 28 juni 1941

GOUDSCHE Zaterdag 28 Juni 1941 gOe rgwg No 206M NIEUWSBLAD VOOR pOUDA EN OMSTREKEN BaiM MABKT n TSL VMtreknilac 4S M Chefredacteur F TIETER Gouda De Rijkscommissaris over den strijd tusschen ati iat socialisme en bolsjewisme Db gelijkgerechtigdheid der N erianders hangt af van de mate waarin zij zich nationadl socialisten betoonen moet worden Daarom zijn alle inrichC ie uw vaderen reeds eenmaal De nat socialistische reorganisatie inoet ook hier worden aangepakt Als de meer dan tweeduizendjarige geschiedenis van dit werelddeel n zal hebben dan moet Duitschland overwinnen en niet alleen de Sovjets doch ook hun puriteinsche handelsven nooten en lotgenooten in Engeland maar vooral den Joodschen geest Daarom hebben wij dezen beslissenden stryd in volledig vertrouwen op den FUhrer aanvaard De strijd van nu mag dan zwaar zijn de uitslag is niet twijfelachtig Het Engelsqhe gestamel bij deze gebeurtenis dóet duidelijk den schrik onderkennen die den Engelschen in de leden is gevaren nu zjj zien dat Adplf Hitler toch dép stoutmoedigao en zoo gevreesden gooi waagt en heeft voorbereid De RijkscWmisseris haalde in dit verband eenige uitlatingen van Winston Churchill aan Groote veldslagen om Lemberg en Bialystock Duiisch opperbevel kondigt publica tie van belan ijke successen aa n Zware Russische verliezen aan pantserwagens VertengiBg van d a oorlog De Führer heeft gezegd zoo vervolgde Rijksminister Seyss Inquart zijn rede dat het jaar 1941 de voleinding van de beslissing zal brengen Het i zij denzelfden weg gegaan aU de aan i niet aan twijfel omlerhevig dat SngeEngeland en de Joden onderhoorige f Und als het thans alleen zou staan reeds juist zoo overwonnen zou zün als alle andere staten die het hebMfl gewaagd tegenstand te bieden aan A Duitsche weermaeiit De matarieeM hulp van de Vereenigde Staten en de tot dusver potentieele hulp door den opmarsch van de Sovjetlegers werkt ae verlenging van den oorlog in de hand Wij hebben ons er aan gewend de Vereenigde Staten in dezen zin ala belanghebbenden bü den oorlog te beschouwen Overigens hebben wij geen haast om officieel klaarheid in deze verhouding te brengen De militaire verbrijzeling van de Sovjetrepubliek leidt er toe dat het Oosten van Europa dat sedert een kwart eeuw door het stelsel van het bolsjewisme aan Europa is ontrukt weer tot Europa wordt teruggebracht waardoor het geheele gebied vaii Europa politiek en economisch onder uniforme leiding komt Het is duidelijk dat de Vereenigde Staten de thans begonnen regeling van de Europeesche aangelegenheden door nationaal socialisme en fascisme mei in den weg kunnen treden Al wat Europa noodig heeft is in een of anderen vorm als grondstof of werkstof aanwezig Wellicht moeten wi ons in den ko menden tijd nog beperkingen opleggen misschien moeten we zelfs nog zware ontberingen lijden maar dit alles raakt de zenuw van het Europeesche leven met Alle economische mogelijkheden van het nieuw verworven Europa en van de aangrenzende gebieden moeten worden gebruikt om het levenspeil van de Europeesche volken te verbeteren Op dit oogenblik van wereldhistorische beteekenis roepen wU alle natio naalsocialisten op om mede vorm te geven aan het nieuwe Europa Inzonderheid richtte spr dezen oproep tot de nationaal socialisten in Nederland opdat ook zij zich beschikbaar stellen voor de organisatie van het Europeesche gebied I 1 Tijdau tk rede van den Rilk$conmi tari op de gisteravond te Amsterdam uden nuasale bijocnkwinat heeft Rgkacommiaaarls Raksminister ScysaInquart een redef ehouden waarin hij ca zeide Ik heb u Dultachers en Nederlandpre vooral evenwel u nationaal rialisten in dit land bijeen geroepen om uw standpunt te bepalen nopens de gebeurtenis van 22 Juni Op dezen dag zün over een front van tweeduizend kilometer de Duitsche legers en in hun gelederen de door de Westersche democratieën verraden Fmnen en Roemenen aangetreden tegen de Sovjet Unie en het bolsjewisme Na vUtentwintig jaar heeft het uur van den besli senden strUd met den doodavUand van de Europeesche cultuur en geesteshoudmg geslagen Ouitachland en het nationaal socialisme zijn de strijders l ehoeders en redders van Curopa Op dit oogenblik heb ik u Dultachers zoowel ab Nederlanders opgeroepen want dit uur verbindt ons allen als strijdmakkers Thans moet het en ieder in het oog springen dat Duitschland dezen oorlog dien het door Engeland is opgedwongen niet voert voor eigen zelfzuchtige belanggen maar voor Europa s voortbestaan en gelukkige toekomst tegen de thans an den dag getreden internationale itmenzwering van het grootkapitaal Jket Jodendom en het bosjewiame By tk get eurteniafen van historische beMkenis die zich thans voor ons afvielen en waaraan wü reeds actief deelnemen worden wü aaneengesmeed tot een gemeenschap van lot en geesteshouding die volgens natio naalsociajistische opvattingen het lot van dit werelddeel uit de algemeene onrust en onzekerheid zal voeren naar nieuwe echte kracht en naar het welzim van zün bewoners Na om streeka twee jaar oorlog nadat geweldige slagen geleverd en veldtochten ondernomen zijn treedt de Duitsche weermacht aan tegen een taat die in omvang en bevolkingsaantal bijna de eerste plaats ter wereld inneemt en toch voor den buitenstaander lijkt het onl egrijpelük ziet het Duitsche volk met volkomen rust en onwrikbaar vertrouwen ook dezen strijd tegemoet Duidelijk be speuren wij DuiUichers het bestuur der voorrlenigheid door onzen Führer Adolf Hitler En wat het Duitsche volk thans voelt zal morgen de overtuiging van alle werkelijk goede Euro peanen zUn Telkens als het vasteland van EurO pa zich wilde ipncentreeren en zich op ei en kracht te bezinnen heeft Engeland zich tegen dit streven verzet Toen Adolf Hitler het Duitsche volk ook in het belang en voor het welzijn van Europa we r oprichtte wrzette Engeland zich opnieuw tegen de versterking van Duitschland Opnieuw moest het Duitsche volk wor den omsingeld en eventueel door een Wokkade eronder gebracht worden In den herfst van 1839 rd een conflict onvermijdelijk In deze uren jtec gevaars heeft de leider van het uuitsche volk juist omdat hU de enije vertegenwoordiger van de Buropcesche cultuur en beschaving il die vooruit kUkt en zyn verantwoordelijkheid beseft met de Sovjetunie een nonagressiepact gesloten De Rijkscommissaris zeide dat rtechts de politieke versterking van et Duitsche volk door het nationaal ocialisme en de onvoorwaardelijke Irouw aan lUn leider het mogeiyk Wiaakten dat de strijd tegen het wilsjewisme waartegen het nationaal ocialisme zich als bewegfng had gejold werd achtergesteld Nu de Whrer het uur der beslissing zag omen aanvaardde het Duitsche volk Wider nieuwe geeitelijke voorbereiIjog en zonder dralen a s één man teen strijd Geen politiek verbond Het aon aggre9lsiepact was £ een Jftlttiek verbond maar steeds met na Jk IS verklaard Duitschland heeft j it besloten tot een strijdend ver M met de Sovjet Unie of zich dit i opdringen zooals thar bij Enmmi het geval is Augustus 1939 hebben wü ons 2 afgevraagd of de bereidwilllgPM van de Sovjet om dit nonagres te sluiten een krijgsllst waa fwel uitzicht opende op een evotlre ontwikkeling Het bewustg van de zwaarte der offers van toefcomatifcB tri d moest d overweging doen ontstaan of het toch niet mogelijk zou zijn langs den weg van een evolutionaire ontwikkeling en toenemende ontspanning de gevaren van het bolsjewisme voor de Europeesche cultuur en gemeenschap uit te schakelen Spr memoreerde dat tijdens de krijgsget eurtenissen steeds duidelijker is ge worden dat de Sovjets het nonagressiepact hadden gesloten teneinde tijd te winnen om alle nihilis iache krachten ter wereld te concentreeren tégen het volksche ontwaken van Europa Duitschland zag wat er geschiedde en constateerde dat de bolsjewiki in 1939 en 1940 met precies dezelfde methoden werkten als in 1917 Molotof slaagde er destijds niet in de roofplannen der Sovjet te verbergen Finland Roemenië en Bulgarije moesten worden overweldigd en de Turken beroofd van de Dardaneltra Waar was destijds Engeland dat zQn garantiebeloften aan deze staten had opgedrongen Als Finland Roemenië Bulgarije en Turkije zich op deze betrekkingen hadden verlaten waren regeeringen van Polen Noorwegen Nederlarvd België Frankrijk Joegoslavië en Griekenland Eerstgenoem de staten hebben het gevaar ingezien en de Duitsclie garantie gevraagd of de Duitsche vriendschap gekozen Thans marcheeren de troepen der met ons bevriende volken met de Duitsche divisies op om hun volksgenoi ten de vrijheid te brengen en thans hebben de Turken een vriendschapsverdrag met Duitschland gesloten De Sovjets bebbeiVj samen met den Engelschen geheimeit dienst steeds gepoogd centra voor propaganaa tegen Duitschland en voorbereiding van sabotagedaden te stichten Hier in deze stad hebben wiJ zulk een coalitie verslagen Spr dankte de nationaal socialisten in Amsterdam omdat zij reeds in deze Februaridagen wisten waar zü behoorden te staan Het plan van de vijanden van Duitschland is een zoutelooze herhaling van den gedachtengang in 1914 Er is geen twijfel aan dat het slagen van de plannen onzer vijanden tengevolge zou hebben gehad dat het bolsjewisme zou tieerschen als tegenspeler van de Vereenigde Staten beide bestuurd volgens de plannen der Joden Er waren genoeg menschen in Holland die deze ontwikkeling niet hebben gezien of niet wilden zien die van meening ztjn dat zij hel aan de humanistische traditie van dit land verplicht zün vrijen toegang te verleenen aan Joodsche vrijmetselaarsen dientengevolge onvermijdelijk ook nihilistische en bolsjewistische elementen en ideeën Toch hebben de humanisten op wie men zich steeds beroept dit gevaar wel degelijk onderkend Spreker citeerde de uitlatingen van Erasmus Hugo de Groot en dr Kuyper Thans is het duidelijk dat de beslissing in Europa slechts kan vallen tusschen nationaalsocialisme en fascisme eenerzijds en bolsjewisme anderzijds Nederlanders gü leeft bovenal in Europif en niet op zee of in overzeesche gewesten Gij deelt bovenal Europa s ie lel en zijt mede verantwoordelijk voor het lot van Europa Wat in het Oosten geschiedt hetzij in Duitsc iland dan wel in de groote Oostelijke gebieden Europa is voor u geen schouwspel en in ieder geval niet maar een verstoring van uw rust doch uw lot Dit hebt ig geslachtenlang over het hoofd gemm Daarom heeft de ontwikkeling u joverstelpt toen het lot van E iropa san de orde kwam Nederlanders blikt naar het Oosten Uw voorvaderen zijn reeds 800 jaar geleden en steeds meer daarheen getrokken en belangrijke bouwsteenen van de Europeesche cultuur en denk wereld geweest Sedert geslachten ontbreekt gü bij de vervulling van deze gemeenschappelijke Europeesche taak De Duitsche soldaten in wier gelederen reeds thans uw zonen staaf halen thans het Oosten terug Thans gaat het er om dit Europeesche gebied definitief voor Europa te winnen Gij bouwt aan de toekomst van uw kinderen als gij thans mede aantreedt Uw strijd is uw plicht en uw belang en tevens een weldaad voor de bewoners van deze gebieden daar wij hen hebben te verlossen van het bolsjewisme en terug te geven aan de cultuur van het Avondland Deie reorganisatie geschiedt door eigen uitsluitend Europeesche kracht De sterke is alleen het i machtigst Wii willen onze Europeesche problemen alleen oplossen en niet dulden dat de gezwollen predikers aan de andere zijde van den Atlantischen Oceaan nog op eenigerlei wijze meespreken bij oftze toestanden Wu vormen thans in den nood en in de overwinning een lotigemeenschap der eere Wij nationaalsocialisten moeten een ondeelbare onwrikbare eenheid vormen Waarover gut Wgenlijk thans nag de rtriid in uw gelederen hier in Nederland Wellicht over den omvang der staattfechtelijke banden tassehea Nederland en het toekomstige gebied van Europa en over de vraagstukken van de staatkundige srifstandigheid van NedertendT De Nttere ervaringen van verleden en heden en de onweerhoodbaar toenemende overtuiging van de lotaverbondenlieid Jukt van de Cermaaniche volken ap liet vasteland sullen deie tot een lotsbond vereenigen die reeMen naar bnitea gememsehapiiel nl vert egen wu o rdigen en xoo noodig verdedigen en tuSMshea de bondadeelen een economische verstrengeling die zoover gaat als allen iibH en nuttig oordeelen Het ligt echter niet In het wezen van het nationaal socialisme en van de daor den Führer ontworpen reorganisatie van Europa den Nederlanden hun nationale eigen aardigheden en zelfstandigheid te ontnemen Het gaat derhalve niet ont de zelfstandigheid van Nederland maar het gaat om de gelijkcerechtlgheid der Nederlanders in bet gereorganiseerde Nederlandsche gebied Ik acht het mijn bijzondere taak den terugkeer der Nederlanders in de panEuropeesche gemeenschap te verlich ten en mede te helpen opdat de Nederlanders in volledige gelijkgerechtigheid aan dezen nieuwen opbouw kunnen deelnemen Deze gelijkgerechtigheid hangt evenwel af van de mate waarin zij zich nationaal sotialisten betoonen Uw geestelijk en cultureel eigen leven in dit land nu kan niet beter beschermd en gehandhaafd blijven dan door opvolging van de nationaal socialistische beginselen want deze schakelen alle elementen vreenïJ aan bloed en nationaliteit uit en laten de van het bloed afhankelijke eigen cultuur tot volle ontplooiing komen Tusschen ons nationaal socialisten kan er slechts één wedstrijd zijn nl wie de beste nationaal socialist is d w z wie de nationaal socialistische beginselen het duidelijkst begrijpt en het onvoorwaardÉ lükst verwezenlijkt Wij moeten ons eigen levpn evenals ook ons gemeenschapsleven op de orde der volksche waarden afstemmen De volken zijn in hun vfuT het bloed afhankelijke eigen geaaic reid de van God ge wilde bouwsteenen der menschheid Het bloed schept tusschen de rassen verschillen die den afzonderlijken mensch verschillende rechten en plichten d w z uiteenloopende verantwoordelijkheid jegens het gehe l schenken althans uiteenloopend ov r eenkomstig de verschillende breedten op onze aarde De menschen zijn niet gelijk noch naar karakter noch naaf geestelijke geaardheid het allerminst evenwel in de van hun bloed afhankelijke geaardheid Indien het een goddelijk gebod was dat wij aan elk menschenras in onze eigen volk emeenschap dezelfde rechten en kansen moesten geveh dan zou Onze Lieve Heer allo menschen gelijk hebben geschapen Thans evenwel moet het hoos ste zedelijke gebod voor ons daarin bestaan dat wiJ de krachten die de schepping ons door ons bloed heeft gegeven ontwikkelen en vob rekt en onvoorwaardelijk beschikbaar stellen voor de bloedsgemeensehap van het eigen volk Derhalve beteekent tio naalsocialisme niet slechts handhjving vai de trouw aan het bloed docii ook verleening van het grootste nut aan het eigen volk door den eigen arbeid Terwijl het bolsjewisme de on 1 gelijkheid in de verdeeling van de goederen dezer aarde wil afsch ffen door alfen op het laagste niveau even arm e maken zal het nationaal socialisme den grooten socialen arbeid van d toekomst volbrengen doordat iedereen onder waarborg aanspraak op werk en daarmede op een overeenkomstig levenspeil heeft gedragen door de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van allé deelen des volks De enkeling heeft zijn eigen rechten hij heeft ook zijn gepaste twzit maar rechten en t ezit zijn voor ieder verbonden met de even groote plichten jegens de gemeenschap Zoo zuilen wij nationaal socialisten na deze grootste oorlogen en veldslagen van alle tijden een rfieuw Europa Van den arbeid en de volksche eer opbouwen tingen en politieke idééën die reactionair een nieuwe ontwikkeling willen tegenhouden en vooral die welke eens tot helpers van hel Marxisme zün geworden of zich de hulp van het Mar Ik zelf t eschouw deze onze betooging als het uitgangspunt van de nationaalsocialistische reorganisatie ook in Nederland die thans nu de beslissing in het Oosten valt ook hier aangepakt Het opperbevel der Onitsehe weermacht deelt mede Oe eerste vQf dagen der operaties hebben beweuen dat de Sovjetwecrmacht gereed waa voor den aanval op MiddenEuropa Ook in het naar het Wcatcn uitspringende grensgebied om Lemberg en Biairstock dat reeds onmiddelUDk blootcaulcM was aan een Duitache insluiting en daardoor aogeadiikt was voor een xuivere verdediging troffen onze ti epen een opeenhoeping van offensieve Sovjettroepen aan Daardoor kwam het reeds bij de eerste grensgevechten tot een botsing met het Sovjetleger en de Sovjetlncbtmacht Onae op alle fronten zegevierende troepen hebben groote beslissingen afgedwongen mededeelingen daaromtrent kunnen zeer binnenkort verwacht worden Ten aanzien van den militairen toestand in het Oosten zijn naar van welingelichte militaire zijde wordt medegedeeld drie punten bijzonder opmerkeiyk De op 23 Juni aangevangenslagen aan de grens zijn systematisch tot ontwikkeling gekomen Voor de verdere ontwikkeling van den toestand zijn beslissende successen te verwachten Het feit dat om de beide stedenveldslagen zijn ontbrand geeft aanleiding tot teer bepaalde conclusies Wanneer de Sovjets namelijk zooals zU bewtrei geen aanvalsbedoelingenhadden gehad maar alleen troepen terverdediging aan hun Westelijke grenzen hadden geconcentreerd ion lietJuister zijn geweest aan de grens een aaneensluitend verdedigingafront tevormen Een blik op de kaart van nuleert dat de beide genoemde stedenLemberg in Galicië en Bialystock aanden BovenNarew bijna in het middelpunt van een naar bet Westenzeer vooruitspringende grenssector liggen de concentratie van opeengeheopte strijdkrachten juist In dezesectoren bewijst duidelijk de aanvalsvoomemens van de Sovjet j gens Ouitachland Oe strijd van het Duitsche luchtwapen tegen het Sovjetluchtwapen gaat dagelijks met dezelfde vernietigende uitwerking voort Wanneer daartegenover de Sovjets hun luchtaanvallen voornamelijk richten op Roemeenüch gebied geschiedt zulks klaarblijkelijk omdat zij elooven daar len zwak punt en geringen weerstand vinden In strijd hiermee moet worèn geconstateerd dat nok deze luchtaanvallen geen successen hebben behaald en dat bovendien de afweer van de verbondenen aldaar zoo doeltreffend i dat reeds in versclteidene gevallen alle aanvallende vliegtuigen volkomen konden worden vernietigd FANTSERWAGENS VEÏtNIETIGD Een gronf aantal SovJ t pantserwajcns was op 25 Juni naar aan t D N B wordt medegedeeld in bosschen naast een grooten opmarschweg in gereedheid gebracht voor een aanval op den flank van den Du tschen opmarsch Formaties van een der bekendste jachteskaders van het Duitsche luchtwapen ontdekten echter de naderende Sotjetporsfr vagens toen deze ongeveer 70 stuks in totaal nog slechts enRel honderden meWrs van den hoofdweg uit gursti e dekking wilden op trekken tegen de Duitschers Voor de pantsi rw agens onder beschermende geestelijke en volksche geaardheid in den strijd deden handhaven Ik groet de Duitsche en Nederlandsche natior aal socialisten ÉeilHitler xisme lieten welgevallen een beletsel voor een gelukkige toekomst Wij zullen ze pruimen en voer het Nederlandsche volk den weg vrijmaken voor deelneming aan den nieuwen opbouw Het Nederlandsche volk moet in volledige gelijkgerechtigdheid en met büzondere erkenning van zyn bekwaamheden de hem toekomende plaats innemen en het zal zijn eigen geluk en zijn welstand bevorderen als het zich van den binnengedrongen Joodacben kapiUlistischen ten dèele reeds nihilistischen en bolsjewistischen maar even zeervan den verouderden reactionairen geest en dwang bevrijdt en indien giJ nationaal socialisten geloovig en vol vertrouwen op de voorzienigheid en haar bestuur de goede geesten bindt boomgrpepen of in graanvelden dekking konden vinden wierpen de Duitsche jagers zich op hen en bestreden hen met bommen en met de boordwapens In enkele minuten ontstond een verschrikkelijke wirwar van laaiende en rookende pantserwagens Toen de onaangetast gebleven pantserwagens zich in een klein dorp terugtrokken ronkte een tweede formatie Duitsche jagers naderbij eii wierp haar bommen op deze concentratie van pantserwagens De bommen sloegen midden tusschen de wagens in Dorp en pantserwagens verdwenen in rook en stof Een na het gevecht ingesteld onderzoek leverde het bewijs dat het beroemde jachteskad er m totaal 46 pantserwagens had vernietigd Volgens door het D N B ontvangen berichten zijn de Duitsche eenheden op 26 Juni bij de gevechten in het Oosten tot diep in de linies der Sovjettroepen doorgedrongen en hebben zij de bolsjewisten zware verliezer aan gepantserde gevechtwagens toegebracht Behalve een aantal totaal vernietigde pantserwagens kon een groot aantal onbeschadigd worden binnengebracht Een geheele Sovjet divisie versterkt door een panttserregiment welke het contact met andere bolsjewistische formaties had verloren werd na hardnekkige gevechten van man tegen ma totaal in de pan gehakt De aarivailen van t Duitsche luchtwapen richtten zich op 26 Juni in z r grooten omvang op militaire en voOr den oorlog twlangrijke doelen der Sovjets Een groot aantal vliegvelden werd deels in scheervlucht aangevallen waarbij de zwaarste vernielingen ontstonden Op vele plaatsen werden wegen spoorwegen en voor het verkeer lielangrijke knooppunten door bomtreffers onbruikbaar gemaakt Het zwaartepunt van de gevechtskracht van het Duitsche luchtwapen kon naar het DN B verneemt in den veldtocht in t Oosten reeds na vvjf dagen gelegd worden op de ondersteuning der operaties van het léger gezien de groote successen w elke de eerste dagen reeds op het Sovjet luchtwapen behaald werden In nog grooteren omvang dan tot dusver werden op 27 Juni de Duitsche gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers gebruikt voor de vernietiging van spoorlijnen stations en rijdende treinen O a werden op een station 45 wagens vernietigd Elders achter het front werden verscheidene spoortreinen in brand geschoten Een rijdende trein ontspoorde door n bomtreffer Een reeks stations werd verwoest Formaties van het Duitsche luchtuspen hebben op 26 Juni naar het D N B verder verneemt aSin de Roe meenschRussisch e grens vliegvelden gebombardeerd Een enkele formatievernielde daarbij 21 vliegtuigen op den grond en joeg een colonne auto s uitr een Zon op 5 20 onder 22 06 f Maan op 10 37 onder 0 26 i Men il verpiicbt Ie verdnis tereo van zonsondergang lot 8 zoMopkomst p Lantaarns van voertuigen é iVoetCB nar u zonsonder5 gang ODlcfolien worden f