Goudsche Courant, zaterdag 28 juni 1941

EERSTE BLAD ZATERDAG 28 JUNI 1941 De bijeenkomst te Amsterdam Ir Mussert beantwoordt de rede oan den Rijkscommissaris Voor HMer en Europa of voor Stolin in zijn roeping voor den duivel HEFFING VAN DIVIDENDBELASTINQ By wijze van voorheffing op de inkomstenen winstbelasting De belasting bedraagt 15 pet van de bruto opbrengst Aan het A If P venlig van de roote bueenkoinit te Amiterdam waarop dr SeywInquart het woord beeft gevoerd ontlecnen wy Een eweldige drukte benwhte reeds vrocf 10 de nabubeid van het Centraal Station Elke trein voerde reeds kleine groepen Ouitach oi eo N S B ers mee die met den nationaal Mcialuitischen groet werden verwelkomd üa m buiten het ttation verK ncn iKort oa vut uur arriveerde 4e eertte extratrein en de opmaisch naar het Usclubterretn nam nu een aanvang Overal langi den eg was de bel ngstelling gro t Op de balcons n uitMe ramen keken de mensihen naar devoorbg marcheerende groeper die iteeds weer doof andere gevolgd werden jReilariMMMte tt Di iUche Arbeidsdienet de spade a den schouder en in aMHtopëU R uding trokken op tuawhen de r en belangstellenden die steeds in aantal toenamen Rond het Usclubterrem was de drukte geweldip Duizenden stonden hier langb den weg geschaard Tegen acht uur amveerde de leider van de NSB ir Mussert Met den nationaal soeialistischen groet dankte ir Mussert voor de hulde van de massa Evoi barteUjk werd de Rijkscommissaris d r de wachtenden ontvangen Het eerepodium was versierd met witte vanen en eenvoudige slingers van groen Tegen de hcoge witte vaandels blonk in de avondzon de groote gouden rijksadelaar symbool van kracht en eenheid De aanwezigen Onder de aanwezigen zagen wtj Oberdienstleiter Schmidt minister dr J Fischbock S S Gruppenführer Rau ter staatsraad dr Wimmer gezant Ottfl Bene als vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandsche Za ken te Berlyn S S Brigadefuhrer Minstererialrat Fink de gevolmachtigden van den Rijkscommissans m de provincie enz Van liet département van Volksvoor lichting en Kunsten w as o a aanwezig i de secretaris generaal dr T Goedewaagen Verder de heeren Van Geel kerken Rost van Tonningen Voorhoeve mr Zondervan en vele andere hooge functionarissen van de NJS B Bovendien werd nog opgemerkt de secretans generaal van t departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuur bescheiming prof dr J van Dam Er waren eereforma ies bestaande uit S A mannen en loden van het Duitsche Arbeidsfront Verder waren nog op het terrein aanwezig formaties van de Nedeilandsche WA de Nederlandsche S S Jeugdstorm Hillerjugend en afdeelingen van den Bund Deutscher Maedel Tusschen het publiek hadden zich drie muziekkorpsen van de W A opgeste d benevens korpsen vin de H Ueijugend Een treffend g beuren was de opmarsch van de vaar dels d e voor het podium ter Iinker en ter rechtermde van de eeretribune werden opgesteld De Ryliscommissans gaat met ziin gevolg langs het middenpad waarlangs eveneens een eerewteht stond opgesteld General Kommissar Sclimidt betrad hierop het eere Douum om de bi ieenkomst te openen Spre er wees erop dat deee bueenkumst de grootste is die door de nationaal socialisten in West Europa is georganiseerd Na zun inleiding betrad de Rvikscomraissaris onder daverend en langdung applaus van de tienduizenden het spreekgestoelte EEDE W A A MDSSERT Nadat de rtjksconumssaris wiens lede herhaaldelijk door applaus werd onderbroken het spreekgestoelte had verlaten onder daverende toejuichin gen van de enthousiaste menigte betrad de leider van de Nationaal Socialistische Beweging m Nederland ir A A Mussert het spreekgestoelte Spr zeide den Bqkscommissitris te antwoorden niet alleen ah leider van de NSB maar ook als zoon van zun volk in naam van het Nederlandsche volk dat zich bevindt in de tragische omstandigheid dat het M de üre des gcvaars door ztjn regeermg werd verlaten en nu uit eigen bewegmg tegen degenen die gevlucht zun de kracht moet ontplooien die noodig is om het vcortbestaan yan d t volk te waarborgen Dit volk dat zulk een groote geschiedenis achter zich heeft dat zulke groote eigenschappen m zich draagt B te goed veel te goed om m den chaos onder te gaan Onmiddellbk aa dat het begm van den oorlog tegen de bolsjewisten bekend geworden was heh ik AdoU HiÜer dien wy Nederlandsche natiuaaal socialuten erkennoi als den van eegeven Germaansehe leider een Kczondcn Het is mu em te kunnen melden dat grafische antwoord van trouw mg in dit bt jr namens de neder landsche nai il aocialitten gecemden betuig ik tl mqn hartelQken dank Qc Tbmd daaraan mtjn groeten en mun beste wenschen vopr uw verderen arbeid m dienst van onze gemeenaehappelU ie idee Adolf Hitler Wu weten allen waarom het gaat Indien het monsterachtige bondgenootschap tusschen kapitalistische Joodsche en bolsjewistische machten of peraoonluker gezegd tusschen Churchill Roosevelt en Stalin er in mocht slagen de overwinnmg te behalen dan zou ons land en ons volk op de volgende wyze te gronde gaan 1 W zoudta worden uitgehongerd door de blokkade die Europa moet afsluiten van de wereldvoorrraden aan levensmiddelen en grondstoffen en wel m nauwe samenwerking met het Sov setRussiscbi blok m het Oosten S Daarna ton Nederland het slagveld worden tusschen de Angelsaksi che en de Duitsche mogendheid zoodat geen steen op den anderen gelaten zou worden 3 Tenslotte zou Engeland zich na de overwinning op zijn eiland terug trekken en Europa overlaten aan den bolsjewistischen chaos waarin lederen vorm van godsdienst en Europeeache cultuur te gronde zou gaan De overwinning van de Duitadie wapenen beteekent de mogelijkheid tot opbouw van een nieuw Europa waarm de volken in vrede en samen erkmg met elkander kunnen levep Wij bezweren thans ons volk te kiezen Voor Hitler m zun roeping voor hei Duitsche volk voor de Germaansehe volken dus ook voor ons volk ja voor geheel Europa of Voor Stalm m zijn roeping voor den duivel De keus is niet moeilijk voor den rechtschapene Wy oude nationaalsocialis en hebben die keus reeds jaren geleden gedaan omdat wij de Euripee sche roeping van Duitschland en zijn Fuhrer begrepen U mijnheer de Rijkscommissans zult verwonderd zyn dat nog niet het geheele Nederlandsche volk dit mziet De oorzaak hiervan ligt eigenlijk hienn dat dit volk zoo trouw en zoo fatsoenlijk IS dat er nog vele zyn die nog steeds niet kunnen gelooven dat zij sedert jaren stelselmatig belogen en bedrogen zijn door degenen die zij steeds vertrouwden Langzaam maar zeker dringt dit inzicht tot hen door En met du ontwaken komt de veront waardiging over zooveel slechtheid en de wil ott samenWerkmg met ons Tienduizenden marcheeren reeds m onze gelederen Ik geef u de verzekering Het Ne derlandsche volk doet mee Maar twintig jaar stelselmatige vergiftiging kunnen niet in een paar maanden krachteloos worden gemaakt Wij zijn er trots op dat vele duuen den onzer volksgenooten in de Stan darte Westland van de S S en het nationaal socialistisehe autocorps deelnemen aan den veldtocht tegen de bolsjewisten Nederland is althans vt tegenwoordigd Dagelijs smart het ons dat niet een goed georgani seerd goed geoefend Nederlandsch leger onder flinke leiding naast het Duitsche Roemeensche en Fmsche leger kan sUan Het heeft niet zoo mogen zijn Gods wegen zgn ondoorgrondelyk Maar gelukkig is het toch zoover ekomen dat er in het Nederlandsche volk een kern gebouwd is die volkomen begrip heeft voor de worsteling tusschen de goede jea de duivelsche machten In naam van deze steeds meer groei ende steeds krachtiger kern van het Nederlandsche volk zeg ik u mijnheer de Rijkscommissans het Duitsche volk kan op ons rekenen als op zyn trouwsten broeder Houzee Tenslotte liet Mussert allen zingen Wilt heden nu treden Ook de rede van ir Mussert werd herhaaldelyk door houzee geroep en blyken van instemming onderbroken Nadat de NSR leider het podium had verlaten werd hy door den Hykscommissaris met een handdruk gecomphmenteerd De muziekkapel van het Duitsche Arbeidsfront zet dai het Nederlandsche dankgebed Wilt heden nu treden uit Valenus Gedenckclanck m dat staan de door alle aanwezigen werd medegeziHigen Hierna sprak General Kommissar Schmidt een kort slwtingswoord VESEENIGING VAN DIKECTEDBEN VOOB GEMEENTEWERKEN Girterochtend is te Arnhem m MUsis Sacrum de tweedaagsche vergadering geopend van de Vereenlgmg van Directeuren voor Gemeentewerken Door den dAccteur der gemeentewerken te Arnhem ir J P van Muilwyk weM een uiteenzetting gegeven omtrent de te houden excursies het bezichtigen van gebouwen enz Daarna volgde ten göneentehuize een officieele ont argst door het gemeentebestuur waar de burgemeester d heer H P J Bloemers bestuur en leden verwelkamde Zyn toespraak werd beantwoord door dèn vooriitter van de ver aagmg ir W A de Graaf te Am sterdam In döi middag volgde per tram een esccursie naar verschillende gebouwen in de stad en naar et openluchtmuseum Morgen is er een hmshoudelyke vergadering en daarna worden excursies gehouden o a naar de haven van MalSurgMi het nieuwe Aku terrem en de nrichtmg van de Kema DE omzehelasting Grondstoffen niet mMr vi esteld In het Verordenmgenblad van gisteren IS afgekondigd een baslait van den secretaris geneiül van bet departement van Financien houdende een wyzigihg en aanvulling van het besluit op de omzetbelasting 194Q welke met ingang van 1 Juh m werking treedt De belangrtjkste wijzigmg is t vervallen van de vrystelüng voor grondstoffen hetgeen tot gevolg heeft dat het vroeger hier geldende stelsel vai e imalige heffing van oraretbelastl thans geheel is vervallen en over geheele lyn vervangen door een mi malige heffing by elke levenng alle goederen Zoowel de tabel vrygesteide grondstoffen als de motehjkheid van het betrekken van grondstoffen op bestelorder is mitsdien verV allen In verband daarmede is het algemeen percentage van heffing van twee en een half tot twee verlaagd Verder IS de mogehjkheid geopend om in meer gevallen dan tot dusverre de verdubbeling van het tanef van de blasting geldende by aflevenng door den fabnkant rechtstreeks aan den consument achterwege te laten Voorts heeft de omschryvmg van de begrippen groothandelaar en kleinhandelaar wyziging ondergaan Voort aan is met slechts een groothandelslevermg de levenng van handelswaren aan een handelaar en de levenng van grondstoffen aaA een fabrikant doch ook de levenng aan ondernemers van bedryfsmiddelen als machines vervoermiddelen enz van hulpstoffen als steenkolen olie enz van verpakkingsmiddelen van reclamemiddelen van kantoorbehoeften van materialen welke by het vemchten van herstel lingen en andere diensteij worden g fb zigd kortom van altó goederen welke ondernemers ten behoeve van hun onderneming betrekken Een verdere belangryke wyziging heeft betrekking op landbouw en vee teeltproducten en op visch Tot du ïvenSe waren bepaald aangewezen landbouwproducten aan een verlaagd percentaÉe van één procent onderworpen Thans wordt de egelmg zoo dat het verlaagde percentage van toepas ing is op alle landbouw en veeteeltproduc ten en op viscl doch alleen voor zoo ver het betreft de leve ngen welke door landbouwers veehouders en visschers zelf worden verricht Tenslotte zijn nog een aantal wyzi eingen van minder ingrypenden aard a i gebracht Joodsche winkels niet meer op Zondag open VtBOROENING VAN UKSCOMMISSAKI8 Het gistercii versckcncB Venrdenmgenbiad bevat een verordauDg van den Ku ucomiiiiasans voor bet bezette Neder l an d sc h e gebied boudende wijaigiDg van eenige bepaiingen ap bet gebied van het bedrutslevea en vaa het arbeidsrecht Bjj desc verordening worden de geldende voorschnften van bet Nederlandsche reeht waarbij aan leden van kerkgeaootsciuppeii die een anderen dag daa den Zondag als rust dag tellen in de eerste plaats dns de Joden de mogeliikheid gegeven wordt op Zondagen te werken resp winkels open te houden afgeschaft Ter toebchtiag diene bet volgende Het Nederlandsche recht behelst be paalde voorschnften op het gebied van bedryfsen arbeidsrecht krachtens elke met betrekking tot personen die lid zyn van een kerkgenootschap dat den wekelyktchen rustdag op den sabbath of daa zevenden dag houdt uitzonderlyke regelingen getroffen zyn in dien zin dat voor het beroep en bedryf van dergelyke personen resp vooi het werk in bedryven waartoe dergelyke personen behooren of die door hen geieid worsen zekere beptr kende bepalingen m het belang der handhaving van de Zondagsrust met op Zondagen doch op de rustdagen door de week binnen bepaalde grenzen tot uitoefening van hun beroep en liedryf zyn toegestaan Personen van dien aard zyn m de eerste plaats de Joden De bovenver melde bepalingen bevatten derhalve een bijzondere behandeling van het Joodsche bevolkmgselement hier te lande De toepassing van deze byzondere bepalingen heeft in de practyk tot onge wenschte toestanden geleid en wel Doordat dergelyke ondernemingen haar bedryf op Zondag kunnen openhouden terwyl het overwegendeaantal van gelqksoortige bedryven gesloten moet blyven Doordat de controle of de op dezewyze bevoorrechte bedryven van hunkant de Zondagsrust op de rustdagen door de week handhaven uiteraard bemoeilykt wordt en ook wat betreftde materieele schade welke gelyksoortige bedryven door den onder a aangeduiden stand van za ea treft van ondergeschikte beteekems is Doordat werknemers gedwongen zyn op Zondag te werken omdat dewerkgever tot den bovenvermeldenbevoorretditen knng van personen be hoort De verordemng maakt een eind aan al deze byzondere bepahngen en herstelt 200 ook op dit gebied met wegneromg van vromere Joo bche voorrechten dezdfde voorwaarden van concurrentie voor Joodsche en niet Joodsche neringdoenden Dit besluit treedt heden ra werking DE OOGST VAN VBOEGE AAKOAPPËLEN IN BET WESTLAND Bedroeg m het begin van deze week de eerste aanvoer van vroege aardappelen aan de veilmg te s Gravenzande slechts rond 12 000 kg thans is deze aanvoer aan genoemde veilmg reeds gestegen tot ruim 40 000 kg De aanvoer van nieuwe aardappelen heeft thans m het Westland de 100 000 kg overschreden en ook voor de komende week wordt een toenemende aanvoer verwacht In het Verordeningenblad is opge nomen een besluit van den secretaris generaal van het Departement van Financien betreffende de dividendbelasting besluit op de dividendbelasting 1941 Het besluit luidt als volgt Voarwerp der belastiiigc Artikel 1 Onder den naam van dividendbelastmg wordt by wy vanvoorheffmg op de mkomstenbtiastmg en de wiostbelastmg een belasting geheven van de opbrengst van aandeden wmstbewyzen en winstdeelen de obligation van caamlooze vennootschappen en commanditaire vennootschappen op aandeelen welke binnen het Ryk gevestigd zyn en niet van de winstbelasting zyn vrygesteld krachtens artikel 2 1 van het besluit op de wmstbelasf ing 1940 no 83 1940 Of een vennootschap bmnen het Ryk gevestigd is wordt raar de omstandigheden Beoordeeld Artikel 2 1 Als opbrengst worden ondermeer beschouwd 1 Alle wmstultdeellngen met inbegrip van die welke op obligation geschieden 2 A le liqvidatte Bitkeeniigen voor zoover sij het gestorte kapitaal te boven gaan B4j Bitreiking vaa aandeelbewijzen Sander storting van de voile nominale waarde de nominale waarde voor zoover met blijkt dat stortmgheeft plaats gevonden of sal plaatsvmden bijschrijving op aandeelbewijzen wordt met uitreikmg van soodanige bewijzen gelqkgesteld Geheele of gedeeltelijke teruggave vaa hetgeen op aandeelen is ge stort Indien en voor zoover er zuivere winst IS tcnzi te veren het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap door wijziging in de akte van oprichting dienovereenkomstig is verminderd Vaste interessen van obUgatien waarop tevens ultdeelingen kunnen geschieden welke hetzij van de wmst hetxg van het bedrag vaa de uinst Ultdeelingen van de Vennootschap afhankelijk ZIJIL 2 Uitdeeningen in geld of nanderen vorm worden ook als opbrengst beschouwd indien si metdoor reeds behaalde winst z j gedekt Artikel I H De belasting bedraagt 15 ten honderd van de bmto opbrengst De belasting is verschuldigd ten dage waarop de opbrengst betaalbaar of op andere wijze vorderbaar is De belasting a voor rekeningvan degenen die rechtstreeks of door middel van certificaten tot de opbrengst gerechtigd zijn verschuldigd door de vennootschap Artikel De belastmg wordt op de opbrei gst ingthouden Neemt de zchuldenadr van de opbrengst de belasting voor eigen rekening dan wordt voor de berekeniTg van de belasting de opbrengst met 100 83 vermenigvuldigd Bestaat de opbrengst niet m geld ooch m een bewysstuk dan verkrygen de m artikel 7 bedoelde personen enlichamen ten bedrage van de belasting een v ordering op hem aan wien dal bewysstuk wordt afgegeven Voor dezevordermg hebben zy op dat bewysstuk een recht van terughouding Arükcl 5 De bestuurders van het lichaam dat de opbrengst verschuldigd is zyn gehouden binnen vyf da en nadat de belasting op deh voet van artikel 3 iid 2 verschuldigd is geworden daarvan aangifte te doen en tevens de belastmg af te dragen Aangifte èn afdracht geschieden bij den ontvanger der directe belastingen binnen wiens dienstknng hetlichaam gevestigd is m den zm van artikel 2 van het besluit op de wmstbelasting IMO De Secretaris Generaal var het Departement van fmancien kan voorde aangiften eeo formulier vaststellen en voorschriften geven met betrekkmg tot de afdracht Artikel C Degene die de opbrengst verschuldigd IS houdt een register waarm hy de gegevens noodig voor de bereke nmg van de belasting boekt volgen door den Secretaris Generaal van het Departement van Fmanciën te stellen regelen Artikel 1 Degene die de opbrengst verschuldigd IS alsmede degene by wien de opbrengst is betaalbaar gesteld het admmistratiekhivtoor dat de opbrengst doorbetaalt aan cerólicaathouders enieder tot wjeijs beroep het koopen of innen van dividendbewyzen gewoon lyk behoort is verplicht den rechthebbende een nota uit te redeen welke de volgende gegevens tievat Den naam en hel adres van den rechfiebbenae Den dag waarop de jpbrengst betaalbaar of op andere wyze vordetbaai was De opbrengst eventueel verhoogd volgens artikel 4 lid 1 Het bedrag van de belastmg De dag eeken ng De nota dient te wordt uitgereikt zoodra de opbrengst uitbetaa d te goed geschreven og verrekend is Bestaat de opbrengst met m geid dan staat de afgifte van de opbrengst met bef n ing gelyk De Secretans Generaal van het Departement van Fmancien is bevoegdn ndere Voorschnften te geven met betrekkmg tot de dividendnota en het hmiden van nanteckenmgen Indiendeze voorschriften met m acht genomen zyn wordt aangenomen dat aan de htpa ingen van dit artikel niet is voldaan 4 De Secretaris Generaal van het Departement van Fmahcien u beVoegd vrystellmg te verleenen van de m iet eerste iid omschreven veip ichting AiiikdlL 1 Indien da belasting is betaald voor rekening vaa een oinneniana ichen recnispersooiJÏ die niet aan de winetbeiastmg oni rworpen is wordl hem op zyn verzoek teruggaaf vaa de belastmg verleend Het verzoek moet by den inspecteur worden ingediend binnen een maaad na de dagteekeniiig van de nota bedoeld in aitikel 7 Op het verzoek Wordt uiupraak gedaan door den inspecteur 2 Waar in dit besluit wordt gesproken van de inspecteur is daarmede bedoeld de inspecteur der directe be lastmgen of die der registratie onder wiens inspectie de schuldenaar der opbrengst in den zin van artikel 2 van het besluit op de winstbelastmg 1940 is gevestigd NavftrderlBc Axükel g l Indien l dlvidendbelaslmt met ol nrnl lol nel juiste uearag is ingenowlcn of aftedrageii ot indien een te luoge teruggaat i verleend li n d Ie weinj ingehouiten ui atgedragen belaminc ot de te veei teruggegeven belasting door middel van een unaiag warden nagevorderd Navordering is uitgesloten ind en nieer dan vgi jaren sedert liel eiftde van het kalenderjaar waarin de i e ai ting had nio ten worden ingehouden ol aige dragen Jn verstroken ii Artikel If leden 2 tot en met S van het beeluit o i de winstbelasting iM vinden bij de navordenna overeenkomstige t ep sung Artikel 1 1 De Vogeni artilwl t opgelegde an slagen worden voor wal betreft de invorde nng als aanilagen in eea directe belasting ïSR kt 21 De aanslagen moeten wtwden voldaan bmnep één n aand na de dagteekening van het aanslagbiljet 13 Artkel 23 van het besluit op de Wlr stbe astuig 1940 Viil4t overeenkomstige toepassing Beswaar en keroep Anikd 11 Hl die bezwaar heeft tegen het bedrag del hem ais divjdf ndbelBBlmg in rekening is gebiacht kan binnen een inaand na de dagteekening var de nota bedoeld bU artikel 7 een herwaarschrift hoiKlende verzoek om teruggaaf in4ienen bd den in pecteur Tegenover de gene die de olïbrengst versehuMgd is beslaat te dier zake geenerlei aanspraak Artikel U H i die bezv aar heeft tegen een uit praa van den Inspecteur irgevo ge de artik rn l en 11 kan binnen een maand na at het af si hrift van d e uitspraak per po t is bezorgd of tegen ontvangbewtjs is uitgereikt in be roep komen bij den raad van beroep voor de directe t ela nlngen binnen lens rechtsge bied de uitspraak is gedaan Artikel 19 Ten aanzien van de indiening en behande Hng van de bezwaar en beroep chrlflei ZIJ vertier van toepas n alle voorschriften geldende voor de Ind en ng en behandeling van bezwBaen beroepschriften in zake inkomst en belastirg Artikel 14 De artikelen M JS M SSenISvaishet beslut op de Winstbelasting 1840 zijn ook voor de dividendbelastinir van toepassing Artikel 19 De secretaris generaal a n t Departement van rinancièn is bevoegd vo irschriften noodig ter uitvoering en tot aanvu Ilng van dit beehiit uit te vaardigen ttrafWpalingeB Artikel II Hij die een aangifte als bedoeld is bUartilsel S opzettelijk onjuist of onvolledig doethii die opzettelijk een dividendnou ais be doeld Is bij artikel 7 met een onjuisten inhoud u treikt en hiJ die bij een verzoek ot lerutrgaaf ingevolge artikel S opzettelHk onJuiste feiten stelt wordt indien daaruit nadeel voor het rijk kan ontstaan gestraft metgevangenisstraf van ten hoogste ze maarder Artikei M leden J en S van het be sluit op de winstbdasting IMS vinden op al ein het eerste lid omschreven strafbare feitenovereenkomstige toepassing Artikel 17 Hij die aan den inspecteur aan den raad van beroep aan een door den inspecteur sa gewezen smbtenoar of aan een door den voorztter van den raad van beroep aangewezen persoon opzettelijk een valsch of ver valscht txiek of ander geschrft overlegt of ter inzage aanbiedt wordt gestaft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren Artikel 1 1 nq die opzetteltjk de hem bt arUkel t4 van dit besluit n verband met artikel Si van het besltiit op de winstbelasting 1940 opgelegde gehelmhoudtng schendt wordt ne straft met i evangenisstraf van ten hoogste ses maanden of geldboete van ten Itoogste zeshonderd vulden O Hjj ain wiena schu d schending var de geheimhouding is te wijten wordt ge straft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden 3 Geen vervolging wordt Ingesteld darop klachte van hem te wiene taniien de geheimhouding 1 geschonden Artikel 19 Met eeldboete van Kn hoogste duizen gulden wordt ttstraft 1 Hij die fiiiet volledig voldoet am en verpHchUng opgelegd bö of kracMena en van de artikelen 9 S en 15 1 Hij die niet volledig voldoet aan en van de verplichtingen opgelegd bij artikel H van dit besluit in veriiand mei artikel S o artikel 2S van liet besluit op de winstbelas tinc 1940 Artikel sa De Ml dit beshiit strafbaar gesteldeletten mirden besehousnl als miairtfven behalve d feiten stritbaar vtdgena artike I We als overtredlocen worden beaehotrwd l e artlkden 3S 3S en 31 van het Vtsluit op de WlnatbelasUng MM Vinden nateenkomstlge toepasstng Artikel I nfl iws iitt trcodt In werklnK met hgan van den aditslen dag na dien lüncr aflrondiginc 11 Het wordt aangehaald als JBeS alt ar de DiVidendbetasfing 194I Dit besluit heetf tav de dividenden en zelfde beteekenis als het besluit op de loonbelasting l g ten aaniien van de tonnen Hel besluit bevat geen zelfstandig l blasting De dividendbelasting Is sleaits een voorheffing op de inknmstenbe astina en de winsl belasting De door de ultdeelende llcbamtn betaalde en la den regel op de nnbrengst In gehouden dividendbelasting wordt ytmêatt met de aanMagen in de inkomstenbeluttiw en In de wtnsödasting van de personen er lichamen die opbrengst van a deelen winstlïeuijzen en winstdeelcnde obllgatii r van naamlooze vennootschappen of comman dtaire vennootaetiappen op aandeelen hebben genoten Het beslntt it de dividendbelasting bevat dus geen resellng inzake beperking van divi denden waarover den laatsten tijd In ver schi Iende dagbUden beschouwingen iti verschenen ita PERSOintELB BELASTING Von VERVAÉPENDE MOTORRIJTl I fc Het la bekend dat een aantal m vergunmngen ingttrokken werd oml dat de betrokken motorri Uiigen hooiw benzineserbraik hadden 15 liter per 100 KM Een nieuwe ruvergunnmg wtrd alleen verleend mdien de aanvragers een auto met gennger benzmeverbniik aanschaf Ingevolge de w op de personeele belasting is men indien het andeie motomjtuig niet wordt afgeschaft ook voor het vervangende motor rijtuig belasting beschuldigd De wnd secretaris gegieraal van het deparlement van financiën heeft evenwel naar de AJ W3 bericht thans bepaald dat voor hèn die m 1941 in bovenomschreven omstandigheden zijn komen te verkeeren een suppletoire aanalag achterwege tal Mijvon REGELING ARBEIDSVOORWAARDEN HOinCL RESTAURANT CAFtRESTAURANT EN CAFt TARIAB RIJF Het college van ryksbemiddelaars heeft besloten den termijn bmnen welken bezwaren kunnen worden ingediend tegen het bg het college ingediende ontwerp van een regeling der arbeidsvoorwaarden voor bovengenoemd bednjf ia verlengd tot 5 Juh 1941 LOONSVERBETERING IN DE BOUWBEDRIJVEN De N VV persdienst deelt ons mede Het college van rijksbemiddolaars heeft de beide landelijke contracten voor het bouwbedrijf n 1 die voor burgerlijke en utiliteitsbouw en die voor water spoor en wegmbouw goedgekeurd Inmiddels heeft de bedrijfsraad op IS Juni L de algemeene verbindend verklaring van deze con tracten verzocht De verbetermg dei loonen is inmiddels ingegaan DOODELUK ONGEVAL ONDER G LZE Donderdagmiddag is de 38 jange arbeider H Coverde wonende te Tilburg werkzaam aan een bouwwerk onder de gemeen Gilze en Rgen van een groote hoogte gevallen en gedood Het slachtoffer was door eer misstap door een opening m t dak gevallen De overledene laat vrouw en acht kinderen achter waarvan het oudste twaalf en het jongste een jaar oud is Huisvrouwen attentie Zoodag is liet d laatote ftU heidwla vaa Boa 91 aartlappeleÉ Bon 19 ea 20 boter ea tfariae Boa 37 ea 99 ekrea Boa 67 ea 77 kaai Bon 22 melk Boa 35 zeep DEBONNENLIIST AARUAFrKLKN A M t m 6 Juli 1 k g BLOEM BL ff l m 13 Juh 50 gr brood of Vi rantsoen gebak of 35 gr meel bloem BOTER HARGARINE Bo se en S3 t m 18 Juli 2S0 gr boter Vetkaart idem met reductie BROOD GEBAK Br tS t m 6 Juli dubbel rantaoen EICRRM S9 t m 6 Juli één ei GOMT MODT GRIITTFN S t m 10 Augustus Mt pond BAVEKMODT VLOKKEN OH 44 t m 10 Augustus U pond KAAS n en n t m 13 Juli S a 1 t m 27 Juli 1 on JIOFPIE THM t m 20 Juli H p ko£tiesuiragaat of 40 r thee r 4 KOLEM WP Kookdodeinden letter M en N Boa n f 30 Juni Verwarmmg M OS haarden en kachels J 01 t n tl haarden en kachels K 81 t m 11 centrale ver Varmmg én eenheid vaste brand atoffen 85 tS 87 haarden en kachels J t m t haarden en kaehela M een eenheid turl Geldig t m 31 December MACARONIVFRJt PI Ll ens M t m 10 Auguatus 1 ooi MAIZENA en SS t m 10 Aiigostus 1 ni MELK Me 23 t m 6 Jnb 1 liter PEULVRUVHTBN S7 t m 8 JalJ 1 pond peTBuiJieH r ir U t m U Angjyoor kcafcca i L Rust 43 t m 13 Juli pond SCBKERZFEI K ttestlel t m 1 A g 1 rantieeft sunuK 58 t m 8 Juli 1 kg VLKKSCiL VI 28 t m 1 Juli rantsoen rleewih vleetebwaren VtoaMkwarea n 88 t jB 1 Juü H nmtaoen of verduurzaamd ge volgt zmp H t m 3 Augustus 1 rantsoen VEKKI S ii A a rdappe en Me melk BI blo Bo boter Br brood Per penode Vi vleeich Geen toevoeging 1 Alg bonkaart