Goudsche Courant, zaterdag 28 juni 1941

TWEEDE BLAD ZATERDAG 28 JUNI 194 ONZE BIOSCOPEN Scbouwinirg Biotciitfp nroMAuoN Het doet Rioegen dat bU de reprita van NederiaDdeche films ook J Jrgmalioa nog cm ia teniggeiniAi bidertyd gold deze rolprent al en xucce van de nationale filmindustrie en nu meA de na eenige jaren dne aardige film nOg eens ziet beTcitigt de hem ieuwe kennismaking dat met de verfilming van G B Sbaw i r ntige werk een uitdekendc preitatie geleverd ir zit een prettige vaart in het product en tr wordt voortreffelijk spel feteverd en dit heeft een gelukkige teer gewekt om het fun rake gegeven tot lijn recht te laten komen Bovenal il dit een film van Lily Bouwmeeeter 4ie men nadien in meerdere rolprentenab n talent van grootte heeft leeren waardeeren en die haar moeiiyke rol tn Pjrgroalkm op wel zeer charmante wyze fpeelt en W heel goed den toon rat t die aan bet gegeven en k Zy i het ruwgebolsterde bloemenmeigje da t al experiment dient van den profeuor in de spraakkunst die bet prachtig klaar speelt om haar t veranderen in een dame die jours en aoirées bezoekt en zich daar n et verbluffend gemak beweegt Maar met al ï n geleerdheid wordt de professor door z n eigen leerlinge getroefd want blind als hij Zich staart op het resultaat wan z n bemoeiingen heeft hij er geen besef van dat het een levend wezen ia kt hü heeft omgevormd en dat er behalve de uiterlükheden nog wat bijkomt En dat geeft dan van die herhaalde cMifUcten waarin Lily BouwHMeitter haaf leeraar zoo kostelijk de 1m leest en hem zoo heerluk verbluft Die leeraar enthousiast in z n vak maar onJiebeerscht in z n manieren is Jh han de Hemter en hij slaagt er volkomen in gestalte te geven aan de figuur die hü uitbeeldt Dat doet vooral ook Eduard Verkade als de lympathieke kolonel vaderlyk en wUigeerig vriend die zoo vaak den menschelijken kant treft Een prachtige beheersohte rol peelt ook Emmy llórel in wie vriendelijkheid en begrip samengaan en die knap en zuiver oe medelevende verstandige moeder en gastvrouw eft Tot de yjoomaam te acteurs b ioort verder Iklatthieu van Ëysden als papa Ooeluttel de man die in des professors naam in z n sappig Amsterdamsch m defti ge clubs lezingen gaat houden Een vlotte en vermakelijke film waarmede men zich ngetwüfeld uitstekend zal amuseeren Tot het büprogramma in de Schouwburg Bioscoop behooren de joumaala en een aardige coroedie De makelaarster Thalia Theater MKI8JE8 TUSSCHEN VEERTIEN EN ZEVENTIEN Een romantische historie waarin de bekende ze elkaar nu eens niet krügen een luchtig deels vroolijk deels aandoenlijk verhaal dat biedt Thalia s hoofdnummer van deze week Mf jet tus when 14 en 17 of te wel Meisjespensionaat titels die beide niet heelemaal juist zün De film vertelt de geschiedenis van prinses Dagmar die aan het hof van haar oom mder leiding van haar tante streng volgens de hofetiquette wordt opgevoed steeds maar studeeren moet en van sport of ontspanning volkomen gespeend nooit eens gelegenheid heeft om uit den band te springen Dat naakt de 17 jange prinses tenslotte liek De ontboden pastoor een type die maling heeft aan etiquette zegt komisch ronduit waar het op staat aehrUft als geneesmiddel voor een half jaar naar het pensionaat van madame Godard Tante vindt t onbehoorlUk maar de koning toont een luimeren blik en Dagmar gaat naar het pensionaat Daar gaat het heel anders toe dan gewoonlijk op filmpensionaten iiet geval is madame Godard houdt de teugels niet strak het is er een vrooUjke gezellige boel maar toch ook weer geen vrugevoch n bende Er wordt heel wat tüd aan ontspanning en sport besteed Dagmar gaat er zich spoedig thuis voelen De eenzelvigheid van haar opvoeding heeft haar echter buitensporig romantisch gemaakt Een lied donr een der meisjes s avonds op de slaapzaal voorgedragen waarin sprake is van een aartshertog die om een arm meisje te kunnen trouwen van al tljn rechten alstand dect grüpt hMir rg Mn Dfe leeraar dr Rapli maiitt diepen indruk op haar en als ze bemerkt dat hü arm is maar des ondanks e i ideaal nastreeft het stkhtcn van een openluchtschool voor jongens achrüft ze aan haar oom dat ze van haar rechten afstand wil doen teneinde met dr Rupli die Waldschule t kunnen beginnen Terwijl Dagmars tan e met opgestoken leU naar het pensionaat reist bluft bet prmsefje bü een tocht in de bergen achter met gevolg dat dr Rupli haar moet zoeken en beiden door de nevels overvallen in een berghut moeten overnachten Daar openbaart Dagmar haar gevoelens aan den leeraar maar deze nucbter van aard verbergt zijn eigen gevoelens en bezorgt daarmede die van het meisje een koud stortbad JDe oude liefde roest evenwel niet geheel Na acht jastT noodigt Dagmar den leeraar die dan zUn openluchtschool heeft bü zich in t hotel waar zü verbiyft doch het resultaat ervan is slechts bet verzoek haar zoontje een Chat van een jongen in de openluchtschool op te nemen welk verzoek dr Rupli zeer gelukkig maakt Een aantrekkeluke film met veel gevoel gespeeld vooral door Angela Salloker als prinses Dagmar en Attila Hörbiger als dr Rupli Reunie Bioscoop DE VESS TOKTE VKUGE2EL Ralph Arthur Roberts is de hoofdpersoon in de film De verstokte vrij gezel Hü is eigenUjk de man om wien alles draait en door wiens houding de meest zonderlinge situaties ontstaan Zooals men uit den titel kan begrüpen wordt hü ten tooneele gevoerd als vrygezel zelfs als verstokt vrggezel Men moet dat echter niet al te letterlijk opvatten want de hitr bedoelde vrügezel heeft heelemaal niet zoo n hekel aan de vrouwen maar hü heeft alleen maar angst voor het huwelük Dit brengt complicaties mee vooral als hy op een goeden dag in allen ernst verliefd raakt en dan tóch wel in het huwelüksbootje zou willen stappen Maar zün vroegere vriendinnetjes laten hem niet met rust in t büzonder één hunner Christa Onze vrügezel is trouwens een begeerenswaardige partü want hü is een gevierd schrüver wiens romans enormen aftrek vmden Bü zün publiek is hü bekend als Fredo d Marana doch in werkelükheid heet hü heel degeHjk Ernst Schroder Alvorens het zoover is dat Ernst of Fredo zoo men wil in het huwelük zal kunnen treden zün er tallooze misverstanden uit den weg te ruimen en ontstaan er schier onontwarbare persoons verwisselingen Eén geluk heeft de veelgeplaagde schrijver hü heeft een huisknecht die het puikje van alle bedienden is Deze huisknecht wordt uitgebeeld door Theo Lingerken daarmede is goed beschouwd reeds anes gezegd Met z n hooghartige en onbewogen gezicht debiteert hü de grootste blunders brengt zün meester herhaaldelü in verlegenheid en is ondanks dat toch onmisbaar Er is één scène in deze film die het komische talent van Theo Lingen wel zeer sterk doet uitkomen De schrijver wenscht zgn vrügezellenwoning te verfcoopen en de huisknecht heeft tot taak eventueele gegadigden te woord te staan Hü heeft het echter niet erg op de plannen van zün meester en de manier waarop hü de aspiranthuurders afpoeiert is werkelük onbetaalbaar Beide acteurs vertegenwoordigen het komische genre en zoo is het begrüpclük dat De verstokte vrügezel herhaaldeluk aanleiding tot vroolükheid geeft In het voorprogramma wordt naast de beide journaals een interessante film over Qongaarsche kunst en huisnüverheid vertoond VERVOLGCURSUSSEN AAN AMBACHTSSCHOOL HEBBEN BELANGStELLmC Voor de vervolg cursussen aan de Ambachtsschool voor gezel meul elmaken timmeren en schilderen en voor autogeen en electrisch lasschen blükt wel animo te bestaan Voor het electrisch lassen zün reeds twee groepen terwül ook voor autogeen lasschen de tweede groep gevormd zal worden Bü voldoende deelneming kan ook een cufsus voor gezel i ankwerker en iwtohersteller beginnen uit Yroe r tij k a os jaovmcuÊ oumuunr MELDOS 7S JAAB GELEDEN Benoemd is tot iHirganeester der gemeenten NoordWaddinxveen en ZuidWaddinxveen G W C van Dort Kroon secretaris dier gemeentjen ten einde die betrekking geUjktüdig te be kleeden met die van burgemeester der gemeente Broek M JAAR GRIJSDEN Een onzer meest gi cbte stadgenooten de heer G J Steens Zünen die reeds vroeger zulke ondubbelzinnige blüken gaf van liefde voor het hooger onderwüs in deze gemeente o a door het prachtige gebouw waarin het Gymnasium gevestigd is aan de gemeente Gouda ten geschenke te geven heeft opnieuw van zün belangstelling in die inrichting van onderwü blük gegeven door éen prachtig gouden horloge Waltham Mass met dito ketting te bestemmen voor dien leerling welke bü het gisteren gehouden eindexanien het best voldeed H IS gisteren onder toepasselüke toespraak van den schenker overhandigd aan L J Sparnaay wien het getuigschrift A en B werd uitgereikt en die naar het oordeel van gecommitteerden en leeraren l eide het beste examen had af gelegd U lAAR GELEDEN Aan de N V tot aannenüng van werken voorheen H J Nederhorst alhier is bü enkele inschrüvmg opgedragen het uitbreiden van ood Holland voor rekening van de Stoomvaart Mü De Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam voor de som van ƒ 40 53a Voorts is aan de N V tot aanneming van werken voorheen H J Nederhorst alhier opgedragen het bouwen van een magazün op een terrein nabü Amsterdam Burgerlijke Stand Gcbam 24 Juni Margaretha dr van F A B Visseis en J H Flux Pr Hendrikstraat 11 25Juni Klaas zn van K Kooistra en u Jonkers N Haven 22 Francisca Johanna Alida Maria dr van H J Bremmert en A A M Balvert van der Palmstraat 110 Wim Thomas zn van J Migchelsen en M F Broer Znutmanplein 12 Juni Margaretha Helena dr van A Mulder en M H Hofstede Pretofiaplein 46 Juni Magdalena Clasina Uda dr van J de Jong en M P Usselstcün 3e Kade 46 OadcitrMwd 26 Juni P J van den Berg en M Bruüniks J Kranendonk en J N de Ruiter A Jongeriua en C J vaa den Heuvel Ovcriedca Junj Johanna Maria Fafie girii met G Burgert 64 j Juni Benjamin Gompers 74 j Maria Anna Cornelia de Boer geh met W Zuüdam 59 j EXAMEN ROODE KIHJIS Belpater Sc klaae Voor bet door de afdeeling Gouda van het Roode Kruis afgenomen examen voor helpster 3e klasse zyn geslaagd de dames A Barhard L de Decker J Moyendorffl M Nuvelstegn B Turion en Th Wiarda De examens zün afgenomen door de doktoren dr A Montagne I zn en A J Kettler en voor de practük eischen dooi mevr P Howem n Jansen i zuster M Schoonderwoerd GEEN GOED KABTTOOR De commissaris van politie te Deventer geeft een ieder in overweging by hem inlichtingen in te winnen alvorens relaties aan te knoopen met Otto Hoekstra die het Algemeen Publici teitsen Uitgeverskantoor Achter de Hoven 45 te Deventer exploiteert KONIJNEN ONTVREEMD Uit een hok achter het huis van een bewoner van de Nieuwehaven zün acht konünen ontvreemd üi ïS VAN KERW ZUSTER THBODORBTHA Moeder overste van Si Jwef paviljaea i e eerwaarde zuiter Theodoretha moederoverste van het St Jozefpaviljoen alhier hoopt op Woensdag 1 Juli a s haar zilveren professiefeest te vieren in de Congregatie van de Kleine Zusters van den H Joseph waarvan het Moederhuis te He rlen is gevestigd Predikbeurten Znulag 2t ia i Rcmoattr Kwh Vjn 10 30 uur ds J Nienhui Kleine Kerk Ver V VriJi Hervormdn V m 10 30 uur da A Keuter Den Haaf Lathenche Kerk V m 10 uur ds J J Simon R Avondmaal Oad KathoBefce Kerk V m 10 30 en n m 6 uur Paitoor G P Glskes Ocret Kerli V m 10 en n m 5 uur Ds J P C ten Brink Gcret GemecBte V m 10 en n m 5 uur ds A de Blois Chr Geret Geneente Vjn 10 en n m S uur D A Dubois N4d Geret Gemeenle V m 10 en n m 5 uur De heer Th Woudwük Woensdag n m 7 30 uur Ds Joh van WeUen Vrltê vaageBaehe OeMemte V m 10 en n m 5 30 uur Ds H C Leep Donderdag n m 7 30 uur Bü bellezing en Bidstond Ver CalTtia V m 10 en n m S uur d P Steenbeek van Oudewater NederlaiUtadM GeleafagcBecnsehap Hel Leger den BeUs V m 0 uur Heili ingsdienst n m 7uur Verlossingsdienst Donderdag n m 7 30 uur Heiligingsdienst SPORT VORIBAL G S V voor de besliMing WINNAAR VAN CROMVLIBT G S V PROMOVERRT O N A n heeft 4e kan BaastrechI s laatste kans Geada kan positie versterkca Met den returnwedstryd tegen Crqtavliet wordt G S V Zondag voor de bcsliaing gesteld die bü overwinning of nederlaag valt en alleen in geval van een gelyk spel aangebonden wordt De Gouwenaars hebben een bdangrük voordeel en dat is een verhespunt minder hetgeen beteekent dat van de drie uitslag mogelükheden er twee voor hen gunstig zün terwül Cromvliet s kans alleen in een overwinning gelegen is By een resultaat in het voordeel van een der partyen valt in elk geval de beslissing het elftal dat wint promoveeR Wordt het een verdeeing dan moét de resteerende wedstrijd G S V D O S R den doorsag geven Den vongen keer te dezer stede won G S V met ruim verschil maar dezen keer zal het niet zoo gcmakkeiyk gaan JCromvliet heeft zich eheel hersteld en ongetwijfeld kunnen de groenwitten m Den Haag op een warme ontvangst rekenen Dat neemt niet weg dat het optreden van de G S V ers dit seizoen zoo l emoedigend is geweest dat men mag vertrouwen dat zü nu het er op aankomt de vereischte speelsterkte zullen ontwikkelen en zich ten volle zullen geven om van de groote kans iiebruik te maken Het behalen van het derde klasse schap is wel een zeer aantrekkelijke belooning die de inspanning van alle krachten waard is Tot besluit van haar promotiewed Os MM ri ka pramrtie wadstrijtf O N A H ALPHEN II gaat morgen wèl door Terrein WALVISSTR Aanvang 2 uur lngez Med O206I 8 strijden krüCt Haastrecht de favoriet Wassenaar te gast Men kent de si tuatie Wassenaar heeft dit de twee nog te spelen ontmoetingen slechts één punt noodig om te promoveeren en alleen als zckiwel Haastrecht als D H L er in zouden slagen revanche te nemen krügt dit tweetal nog een kans dan zouden de drie elftallen geluk eindigen Erg groot is gezien het uitstekend werk van Wassenaar die kans niet maar in elk geval zü bestaat en daarom zal Haastrecht het moeten probeeren Alleen een overwinning kan Haastrecht helpen in de andere gevallen wordt de promotie van Wassenaar een feit t Is een zware opgave voor de geelzwarten maar zü is de inspanning van alle krachten waard Gouda s derde ontmoet de tegenpartü van Zondag jl C V V 3 ópnieuw thans te Rotterdam ï e Gouwenaars hebben een zeer behoorlyke kans maar voor het behoud daarvan is het nobdzakeiyk dat zü ook thans succes boeken Daartoe zyn ze in staat Het elftal is geleideHjk goed op dreef gekomen en de gunstige positie geeft daarbü een extra prikkel om het beste beentje voor te zetten Ook voor O N A Il komt het ér op aan De roodzwarten hebben in den thuiswedstrijd tegen Alphen II de gelegenheid de twee punten die zij op de Alpiienaren achter zün tn te loopcn zoodat dan als Alphen II de laatste wedstrüd tegen B E C II zou winnen een beslissingspartü noodig zou zün Bij gelijkspel behoudt Alphen de beste papieren en winnen de bezoekers dan hebben zü de hoogere afdeeling bereikt O N A heeft lieh na het eerste slippertje goed hersteld en met het voordeel van eigen terrein is er een kana Ook ia OadcrafdeeliBg belang rtike wedstrijden De halve beslissingscompetitie voor de bezetting van de laatste plaats in de Onderaf deelingen word voortgezet met de wedstrijden Gouderak 2 O NA 4 op het D O N K veld en DONK 2 Groeneweg te Moor drecht O N A 4 en Groeneweg liebben al een keer gewonnen en zouden ze deze prestatie herhalen waarop wel kans is dan zün ze in veiligheid In 2 B gaat het er bij Stolwyk 2 G S V 2 om of Stofwyk in deze finale de twee punten kan inhalen die zy op Woerden 3 achter is in welk geval ook hier om de onderste plaats een beslissingswedstrijd noodig is Als in de 3e klasse A DONK 3 van Bodegraven 2 wint zet zü den erhterstand in een voorsprong om en dan wordt Overschotje 2 hekkensluiter In C is de bigmatch Oudewater 2 Lekkerkerk 4 vastgesteld tusschen de in verliespunten gelUk staande concurrenten Tint Lekkerkerk dan IS het elftal kampioen en boeken de Oudewatenaren de zege dan krygen zy met nog één wedstrijd te spelen een fraaie kans Haastrecht 3 kan het met een succes m den laatsten wedstrgd mogcl k maken nc onderaan weg te komeq OJN A O ALPHEN B GAAT MORCRN TOCH DOOR Oe aanvankelyk voor morgen vastgeatelde maar toen uitgestelde promotiewedstrüd O N A 2 Alphen 2 gaat toch door Nader ia de dntmoe tlng weer op het programma geplaatst SCHAKEN Om de Kring kampioenichappen SPANNING INDE IE KLASS B Bü de voortzetting der partqen om de persoonlijke kampioenschappen van den Gou hen Schaakkring werden in de vencnillende klassen de volgende resultaten twhaald In klasse I A werd alleen de partü tusschen de heeipp F v d Caay en G de Bruyn gespeeld welke afgebroken werd De beide andere partüen tusschen de heeren F v d Caay en J M Naerebout en tusschen P Lafebcr en B A de Jong werden uitgesteld tot volgende week ïn de eerste klasse B won di k P Spienngshoek met zwart sLi van den heer H Meyer Dé he i Jager gat de beide afgebroke tJ tgen tege de heeren P ierin h spelen op Hierdoor ia de heer P SdIÜ nngshoek thans uitgespeeld en silT nog evenari vier wedstryden Alleen de hèeï ii de Jong kan hem nog even nngshoek thans uitgespeeld en niei heei waardoor eën böiliJimgswdsS noodig zou zün 05iH 4 s fsebr M 1 0 0 1 uitg M Tweede klasse A L V Reeden A Nieveld A LafeberK v d Gaarden Tweede klasse B G Stèren borg L Straver Derde klasse A J Verbey J Verruyt P Spee Chr Boot A v d Pool C Gerhards Derde kla e B A Scheffers M Beunin a Derde klasse C A Spoel A V Jaarsveld M Mcaseniahcr In do tweede ronde van de wed stryden om den wiseelbeker van Messemaker werden de volgende partüen gespeeld J M Naerebout P Roggeveen l i I C Kamer M Lakerveld i o L Joosten A H Kulik P Oothens C P Hooimeyer O lW E de Jong B AA de Jong o iH Oessing A Smit O l H V Geelen W Roswinkel l o N J F Hoogendoom J V d Harst O I A 8 C Genda By A S C Gouda werden voor de zomerwedstrüden om den beker dp volgende resultaten behaald Eerste ronde J V Roon J Tom 1 fl Tweede ronde M Benninga P Spieringshoek toren 0 1 J V Hoon pion N de Groot 0 1 M Lugtenburg P Lafebcr pion 1 0 Derde ronde J Tom A de Zeeuw paard y G V d Ham A Vermeer afg A V Maaren G de Bruyn paard 0 1 A V d Laan H v Leeiiiren paard Ov+l W iHappenbrouwer P Spieringshoek toren l ATHLXTIEK STAND IN G A C COMrETine A A V II ea Achilles n aaa dca kop De stand van de competitie van de Goudscbe Athletiek Commissje na den tweeden wedstryddag luidt Heeren klasse I 1 A A V 36 2019 i 46 punten 2 Vires Et Cel 18040 SS p 3 Achilles lS9i0 87 p 4 Alphia 15576 16 p Heeren klasse U 1 Acfaille II 17385 80 punten 2 A A V 36 II 15344 70 p 3 Vires Et Cel ISOM SS p 4 Vires Et Cel UI 130S7 61 p 9 Alphia n 8713 64 p 6 Achilles 111 6905 86 7 Vires IV 4 45 1 p 8 AAV 36 III 2148 27 p t Alpbia III 882 30 p Dames klasse 1 Vhres Et Cel 13461 punten 2 idem 3165 90 p Meisjes klasse 1 Vires Et Cel 14013 7 punten 2 idem 4414 10 p Jiiniorenklasse groep a 1 A A V 25631 92 punten 2 Vires Et Cel 25356 40 p 3 Alphia 21300 60 p groep b 1 Vires E Cel I 5149 60 pun4en 2 Alphia 1 4502 90 p 3 Vires Et Cel II 1151 40 p 4 Alpbia HI 1129 20 p 9 Alphia II 10 8 40 p 6 Al riiia II 645 10 p WATERPOLO PROGRAMMA VOOR VOLGENDE WEEK Het programma voor de kflancnde week luidt a Ned Zwemiond Zondag Zwemlust G Z C Zwemlust II G Z C II Dinsdag De ouwe Boskoop Donderdag Brandenburg G Z C Boskoop A Z C Vrydag U Z C III G Z C H Zwemkring Gouda Maandag Boskoop dames De Gouwe dames Boskoop UI De Gouwe m Binsdag De Gouwe II Boskoop H Woensdag Z en P C De Gou i n S Z en P C II De Gouwe lU A Z C II Bodegraven A ZC HlBodegraven II Donderdag GZ C UI S Z en PC G Z C IV S Z en P C II Boskoop 11A Z C Il Elfhoeven Bodegraven FEU1U ET0N Otadnik verboden De Vuurtorenwachter U Berst lagm zQ niets dan massa schuim dat met een ongelooflüke snelheid over de rots sclioot Boven liaar hoofden verdween de top van den vimrtoren in de duisternis van den nacht En daartusschco vocht het Ucht met zün vüandan en overwon Dagmar zag alleen het lichtschip Lindesnus en liet geflikker van den vuurtoren op Frettenor verder kon zy niets onderscheidm Terwijl Olsen haar ie richting waarin zy kyken moesten trachtte aan te wüzen moesten zy nog tweemaal voor eea gQlf bukken Maar na de tweede maal zagen zy werhelyk een kleine lichte stip welke uit de see scheen op te duiken Na veel moeite hikte het de bakboord en biurboordlichttn te mderscheiden waardoof ze de richting van het chip konden bepalen Maar telken werden de lichten door hooge golveo aan het oog onttrokken AMoor maar vervolgde het schip syn weg een noodlottig einde tegemoet Hr wat ntet zoo heel moeiU de r f whip te schatten Pa aJi uM vmakkeiyk was sicfai in den storm verstaanbaar te maken kroop Hildur naar Olsen en schreeuwde hem uit alle macht fai zyn oor Loopt het op de rots afT Ik ben er bang voor schreeuwde hy terug Maar dan zün zy verloren Ja tenzü zü er in slagen in het Zuidwesten er onj heen te loopen Olsen moest da meisjes een oogenblik alleen laten om naar het licht te kyken dat echter nog volkomen in orde bleek zoodat hü even later weer terug was Hy vond de beide meisjes dicht tegen elkaar aangedrukt om zoo weinig mogeiyk aangrüpingspunten aan den wind te geven Ze doen hun best om niet op derots te loopen riep hy na eenigentyd het schip aandachtig gadegeslagen te hebben Maar ze yn al twee keer met hun voorsteven dezen kant opgeslagen ik ben erg bang dat ze verloren zyn En het was misachkn maar om een uur te doen OanSzou het gety veranderen en het schiri te hulp komen terwül nu reed en sleepboot met walikere manne r aan boord op het punt stond uit de haven van Cbristiansand te vertrekken om een poging te wagen tot redding van het tot ondergang veroordeelde schip Maar er was geen uur leven meer aan het schip beschoren Op den toren hfwrden zü nu duidr nk hc v Van de XObmfliiit en zagen au dei I vuurpülen welke onophoudelük werden afgevuurct zonder dèt zy in staat waren ook maar iets te doen Het schip wa nu in een nog slechtere positie dan toen zü het voor het eerst zagen Het was veel dichter by de rots gekomen terwül de wind nog maar steeds uit het Zuidwesten bleef razen en het getü landwaarts was gericht Eén uur en het schip zou gered zyn maar dit uur werd het niet toegestaan Kunnen we dan niets doen schreeuwde Dagmdr half tvankzinnig van ontzetting bij de gedachte dat het schip daar voor bun oogen verbryzeld zou worden Niets klonk het somber Zy zünin God s hand zy konden hun oogen niet afhouden van het schip dat zün verderf tegemoet ging De stoomfluit zweeg Hadden de opvarenden de hoop opgegeven Plotseling schoot een vrecselijke gedachte door Olsen s hoofd Rollend en stampend kwam het schip recht op hm aan De vuurtoren stond op het hoogste deel van de rots welke van het Zuidwesten naar het Noordoosten liep By laag water echter kwam een groot deel van de grondvesten van den granieten kolos bloot Wat als dit schip dat toch zeker tienduizend ton groot was tegin den torai aanbotste Het hing er maar van af of het op het laatste oogenblik zou worden opgetild of nerreedr lilt Werd de voircif vBi ip liet laatste oiament omlaag gedrukt dan zou het schip tegen de rots loopen daar een stuk afslaan en waarschynlyk zelf in tweeën breken in het andere geval zou het met xyn volle gewicht tegen den vuurtoren oploopen en dezen vernielen Zoodat én schip én toren van dit aardrijk zouden verdwynen met al de opvarenden en bewoners I Olsen staarde naar het op en neer dansende schip met halfversufte oogen Hü zag als in een droom dat de officieren en bemanning al hun krachten inspanden om een botsing met de rots te voorkomen Maar het gelukte hun niet het schip ook maar een centimeter naar stuurboord te laten draaien daar juist van dien kant gety en water hun vereenigden aanval op het hulpelofze vaartuig richtten N Toen het schip misschien nog maarv twee scheepslengten van den toren lyerwüderd was meende Olsen een donkere gedaante op de brug een signaal naar het kaartenhuis te zien gevoi riet volgend oogenblik draaide het schip tjm maar was nu tevens een volkomen machtelooze speelbal van de golven geworden van de golv i welke er vermaak in schenen te vinden het op de rotsen te pletter te werpen Het schip werd opgenomen en op een hoog punt neergesmakt en alsof dat nog niet voldoende was werd nogmaals het achterschip opgeheven Zoo kwam de boot opzy liggend pinlfliik tot rust Olsen vond zün stem terug waot hy wilde uiting geven aan den eerbied welken hü voor dien onbekenden kapitein voelde die tooi hy merkte dat zQn schip verloren was het liever op een ongunstiger plaats van de rots had gezet dan gevaar te loopen den vuurtoren te beschadigen of te vernielen Da r aat een iioed schip riep hij uit onder bevel van een nobelen kerell HOOFDSTUK VU Ben moedig auui Nauwelijks hadden de woorden Olsen s lippen verlaten toen een groote golf over het schip sloeg en het voor en oogenblik geheel aan het oog onttrok Het was zeker dat deze golf een aantal opvarenden hét leven zou kosten even zeker als het feit dat h t schip voor hun oogen in tweeën zou breken De wind die nog steeds hevig was het gedonder van hét stijgende water tegen de rotsen en de wolken schuim die allïès in een waas hulden maakten dat men niets nauwkeurig kon onderscheiden Maar toen de donkere watermassa zich terugtrok gebeurde het vreeseiyke dat Olsen zeker voorzien zou Hebben als zijn geest niet reeds met zooVeel andere dingen vervuld was geweest Nu het achterschip niet meer door water werd ondersteund moest het schip M van de rot afglüden óf in tweeën breken Het laatste was wel zoo wanrschijnliik als het eerste I En iclts als tiet chip nu aan de ver l nieling ontkwam zou dat sleclits uitstel van executie béteekenen De laatste golf had otk de positie van het voorstuk vari het acUp iets gewijzigd het lag nu met één xijdonaar zee gekeerd en de hooge voormast bevond zich op betrekkelijk geringen afstand va n den omloop waarop Olsen met zijn beide dochtera stond te kijken Doordat de machinekamer was veVnield beschikte de boot niet langerover stoom en kon ook de dynamoniet meer werken zoodat alles aanboord in het duister was gehuld wataan de beide meisjes een afgrijselijkschouwspel bespaarde De meesteeerste klas passagiers hadden zich inde salons verzameld terwijl een ander deel zich voor de deuren en in de gangen verdrong daar de toegang tot het dek hun op last van den erstenofficier was ontzegd Eindel brak de romp als een hicifershoutje in tweeën en met donderend geweld stortte de achterste helft in de diepte meer dan de helft van de opvarenden meesleepend Gelukkig voor de overigen en de toeschouwers op den torenomloop worden de doodskreten van al die menschen overstemd door het geraas van den storm en de woedende zee Dagmar en Hildur schreeuwden het uit van ontzetting Olsen die vreesde dat het overgebleven deel van het chip nu tegen den toren geworpen zou worden trok hen achteruit tWordt ereoW