Goudsche Courant, zaterdag 28 juni 1941

n A = rem r B dal a + e C r k r D = mis m E = i k r = zon n G = merk k H = maan I = wees i + r J tm t K = hek k + t L = Laan a f d M zz den d N = Daan n + r a SS mes ÜP mus Hier Elise de oa ia er helaaa vandoor gegaan maar dit is toch zeker genoegd voor twee borden osseataartsoep I Pr 111 Bur Kopeqhagan 6ti u t Nu zult u toch meaten tacsUaaan mijnheer f All u drie guMan betaalt haal ik dia klei eruit maar het zal flink pUn doen Voor vijt gulden doe ik het pijnlooa en legt u een tientje neer dan kom Ik ar verder nlat aan en u kunt gaan Taekenlng Octave het betooverende geweld van hat natte element zult u nog meer ervaren wanneer u een weinig achteruit gaat Pr 111 Bur Kopenhagen DE KRACHTPATSER Ach dokter wat moet ik toch doen 1 Ik heb Icleinen Frits bij vergissing een dubbele portie vitaminetabletten gegeven en nu wil hl maar voortdurend voor verhuisman pelen Pr 111 Bur Kopenhalen De pessimist Ik zeg altijd maar wat zijn wi menschen eigenlijk Als u het watan wilt ik en schoenmaker i Al enbl Denemarken Dia hond ziet er intelligent uH I Intelligent zeg je 7 Hij It meer dan intelligent Hij bijt alleen maar da menschcn die het wagen met een rekening aan mn deur te karn t Pr lU Bur Kopenhagen Ja m n vrouw staat er op dat de wasch in de buitenlucht droogt Pr 111 Bur Kopenhagen Ik zie healamaal niet In waarom ik ook gieen bloamen op mijn hoed zou dragen Tcekeglng Schultz Delke Duitschland geloopen daar wit nu winnend voortzet met 31 27 82 28 42 38 3 31 47 41 4 4 37 Hoewel deze afwikkeling fraai Is moge worden opgemerkt dat deze lok lok zet twee grove constructiefouten bevat en daardoor waardelooa is Allereerst kan wit door bij b tnplaata van 7 1 b v gewoon 42 38 2 11 te spelen een schijf voor komen waaruit volgt dat zwart s combinatie heelemaal foutief is want wit la In het geheel niet tot 7 1 verplicht waarop zwart s berekening toch gebaseerd moet zijn Bovendien is bij a de zet 9 14 van zwart ook al fout omdat zelfs al bestond da constructiefout bij b niet zwart een schijf zou moeten verliezen door 44 39 39 22 32 27 21 32 38 39 van wit Natlonalen Oplosaare Wedsirijd van den Nederlandachen Bond voor Damproblematiek is als volgt Zwart ff sch op 2 8 9 11 13 15 17 19 21 24 25 35 Wit 14 sch op 31 4 36 38 40 44 47 48 Aangezien dit vraagstuk met lok lok iet op motief wordt aangeduid moet wit zwart tot een feutteven loluet verlokken hetgeen hij met 83 28 doet Zwart kan nu n 1 spelen 9 14 a hopend dat wit zal vervolgen met 28 22 17 28 52 23 19 28 44 39 35 33 38 7 waarop zwart dan meent te winnen door 11 17 7 1 b 25 30 84 25 15 20 25 14 5 10 14 S 21 26 S 32 2 7 1 31 18 19 Zwart is hiermede dan echter zelf in een valstrik Oplossing van de rekenkundige opgave P = des I Q = den n R = bloed d S = min i T = prak k U = acht a V = ring rt W = perk e + Y = ren r Z = duin d + t = de = de = bloe s men = pra = cht = in park = en = tuin Eindelijk is de zomermaand weer in het land en daarmtda da bloemenpracht m park en tiun H kontngslijger b geeff snA met langannen bedadttgamen tred naar de arena Eigen foto Vk mask ma werkelijk ongeruitevar je Karel an daarom heb Iklamand meegebracht die mliachlanvan advlea kan dlanan Ja tk bad al eerder een doktarmoeten waarschuwen Een dokter li het niet nxarlamand van aan levensverzekering Kapitein Ik geloof dat we een blinden passagier aan boord hebben t Pr m Bur Kopenhagan BOER EN STEDELINO Pr 111 Bur Kopenhagen kunstenaar hebben toch atfamaalaen vreeselijke verbeelding van zich eU Zegt u dat wel dame Ik ken ep Wil je dat in t vervolg wel een minstens veertig die zich inbeelden laten m n stier zoo voedend tenet zoo goed te kunnen schilderen als maken ik Ekstr Denemarken Pr IlL Bfir Kopenhagen aen op 10 Mal IMI gaapeelde partij voor de bordenwedatrijden van Constant wordt bet systeem flankapel echter op een geheel andere wijze ingeleid welke daarom Interessant is Stand na den33stenzet7 11 vandenzwartspeler Zwart P Gielen 11 ach op 8 a 11 13 U r lt U 35 Wit Ph J Ham 11 ach ep M 28 34 3S V7 40 48 90 aarart dreigt door zijn la itsten zet met 17 21 QZ doch wit weerde dit af n ging tevens tot dea aanval over met 28 22 IT 28 32 14 20 3 30 Behalve dat op 13 19 altijd verwezenlijking van het doc het bereiken van ruit 24 mogelijk zou zijn door 30 24 en 40 3S mag 13 1 niet wegens 1W 21 38 32 3i 33 34 3 met daiji voor iwee schgven Zwart had dus het beate 19 20 kunnen spelen om wit aldus van ruit 24 af te houden Het spel nam echter een ander beloop en wel 96 11 17 37 S0 24 17 22 S8 34 30 12 18 3 33 9 14 40 50 44 8 11 41 44 39 8 12 4X 37 32 14 19 43 Vt 3 19 30 44 35 24 13 19 49 24 13 18 8 46 32 28 22 27 117 29 24 11 7 48 48 42 9 14 49 39 34 12 18 50 34 29 14 2U 11 43 37 Dit la noodzakelijk otïidat op 32 28 27 2 en 32 43 volgt 51 27 82 52 38 27 17 22 53 28 17 18 23 14 29 18 20 38 55 18 12 25 30 56 Ï T 38 43 87 17 U Wit dreigt thans met 7 2 en 1 48 terwijl zwart niet 43 48 mag spelen wegens 27 21 en ook 43 49 onspeelbaar is 57 16 21 58 27 16 43 49 59 7 1 en wit Een lok lok zet 1 De ttaad van problaam do 12 uit 4an Eatsten No 7 DE GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 28 JUNI 1941 Menschen en dieren tn de ctfcusarena Alleen de wilde dierentemmer zijn over het algemeen stille nienschen EEN zestal paarden stuUt de piste binnen Alle teugels leiden naar de hand van een man m kleurige uniform met veel geflünker van gouden tressen die op een wit paard staat n zonder ophouden zijn Hoi Hoi laat hoeren Het is een Hongaar die xich na r het schijnt weer een oogenbbk in de poesta wa nt Komt zijn gezicht u bekend voorT Ach ja natuurlijk het ia dezelfde man die u v66r den aanvang van de voorstelling uw plaats aanwees Hij droeg toen eeiv roode hvrei en iijn hoüTelijke manieren maakten een buitengewoon prettigen indruk Na de pauze treedt een kozak op die allerlei kunststukken op een paard vertoont Tgdens het voorbijrijden is het of zijn lachende oogm een groet zenden Geen wonder het is wederom de man die u naar uw plaats bracht het IS de Hongaar van de zeven schimmels thans kozak op een vurige donkerbruine merrie Eigenlijk is hg uit Neurenberg afkomstig hq vertelde het xeü tijdens de wandeling naar de besproken plaatsen Kijk nu springt hij weer bovenop het paard Het laatste nummer van het programma luidt Romeinsche wagenrennen Drie tweawielige strijdwagens elk door drie paarden getrokken razen door de arena Krachtige gespierde mannen mennen de prachtig gebouwde paarden Het oude Rome met zijn spelen herleeft m dit circus Boven den gang naar de matiige waar anders het orkast zit ttaan nu voornam Romeinen met htm vrouwen in lange geplooide gewaden En intussehen cirkelen de strijdwagens nog altijd door de arena Die met de drie witte schimmels is ver voor de andere Wie menf Natuurlijk de man uit Neurenberg de Hongaar de Kozak de man m roode livrei die de plaatsen aanwees Nu fs bij tenslotte nog een oude Romein geworden I Dat IS het circusleven en dit is slechts éen mensch uit de manege Zei u iets van bedrog Geen kvi estie van Een kind tpttlt toch ook op ein ochtend op éen middag verschillende yoUen Het as het Indianen opperhoofd soldaat kapitein chauffeur en dat alles met volledige overgave en volle overtulfing Waag het met het in zijn spel te storen En een echt artist ia als een kind even natuurlijk en spontaan en vol fantasie Alleen de wilde dirrentcmmers zijn over talgemeen stille menschen Is het t gevaar dat hen lederen dag dreigt in een onverhoedEchen slag met een klauw dat hen in zichzelf gekeerd doet zijn Het is moeilijk te zeggen maar zij zijn gewoonlijk de stillen m denlande de eenzelvigen onder het vroolijkecircuavolkje dat als een wervelwsnd in dearena rondstuift m hat eene nummer na hetandere S 9