Goudsche Courant, zaterdag 28 juni 1941

E BLAD ZATERDAG 28 JUNI 19411 EUJKIIIEUWS PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG verklaard dat liJn regeertec bet teval Ifed Herv JCerk v m 10 uur Ds 0 rt D J V d Graa s avoiMb 8 uur Ds Pepermunt van Bonera EEN USLANDSCn PROTEST IS LONDEN De Uslandsche regeering heeft naar Associated Press uit Londen meldt by de 3ritsche regeering g n otest erd aangezien de Britsche bezettingstroepen een hd van het Uslandsche parlement hebben gedeporteerd en een IJsIandsch dagblad hebben verboden aldus het D N B Onderstaatssecretaris Butler heeft hierover verklaard dat m totaal drie Uslanders zyn gedeporteerd aangezien zti hadden getracht ineenigheid te stichten onder de Britsche troepen EEN SI AANSCH VRUWILUGSlé LEGIOEN De Madrileensche pers publiceert den oproep van den partyminister Arrese in grooten oprhaak en Juicht het bevel tot vorming van een Spaansch vrijwilligerslegioen zonder voorbehoud toe aldus het D N B Het eerste Spaansche vrywilligerslegioen voor den strijd tegen het bolsjewisme zal bestaan uit een divisie infanterie ter sterkte van ongeveer 15 000 man ZWEDEN BEHANDELT FTALIAANSCHF BELANGEN IN RUSLAND Naar vao bevoegde zijde te Berlijn verluidt heeft Zweden de behartiging der Italiaanscbe belangen in de Sovjetunie op zich genomen De kwestie wie de behartiging der belangen van de Scvjet Unie m ItaUè zal waarnemen is tot dusver nog onopgehelderd VERKLARING VAN BARDOSSY j de gisteren gehouden zittmg van het Hongaarsche Huis van Afgevaardigden heeft minister president Bardossy volgens het D N B medegedeeld dat de staat van Oorlog tus chen Hongarije en de So jf t Upie was ingetreden Hij kondigde militaire ver geld ngsmaatregelen aan als a itwoo q op den aanval van Het Sovjet uchtwapen op Kasjau Deze ncri ae iing werd door de afgevaardigden met geestdrittigen bijval opgekomen De leden der rechtsche oppositie eischten een verbod van de sociaal democratische partij aangezien deze het Moskausche bolsjewisme m Hongarije bevorderde DUITSCH liEGERBERiCHT D J V d Graaf Doopsbediening Minderheidsgroep Rem GeT f kerkgebouw n m 6 uur ft J Ravedoot van Gravenhage l Oercf Kerk ir n 10 uur D J Hoekstra BedienngXan het Heilig Avondmaal n ro K 3 uar Bediening H Avondmaal éif nsietzachting R K Kerk Mml 8 uur en vjn 10 30 uur H Mis avonis 6 30 u Lof Rem Geref Gem v m 10 30 uur Ds A C de Regt van Bergen aan Zee Lener des Heus v m 10 uur Heiliglnesdienst smiddags 12 uur Zondagsschool n m 3 uur Samenkomst voo de Jeugd njn 7 uur Verlossingssamenkomst RQb r mn ge a deetuig en T Stout longen burger ea D vaji ÏIE LAGE it Bisechoj wijk 1 $ gedl de heer etapch oi oor het eind Lecuwen UITSLAG Bij de door notaris houden openb zoeke van de woon en win werd kooper voor f 2050 OFING Teijinck geooping ten verel van het erf Dam 10 J G J Niekerk EXAMEN NUTTIGE HANDWERKEN De examens aan de Rijkskweekschool alhier zijn ieëindigd met de examens in nuttiga handwerken Er wenden negen caniidaten geëxamineerd waarvan er Icht slaagden n l de dames A Bron en P A V d Bogerd alliieir N Klomp C H A Bakker en C J de Jong te Gouda A Tielemans t Lekkerkerk P M Groos te Boskoop en M Woudenberg te Breda GESl êukGD MeJ Je de Neeffis te Botterdam geslaagd voor het eiBdexamen conlservatOTium piano CXNSTIcI VAL De lieer J Matz hier die in Groot Ammers werkt hajf het ongeluk daar van een hooiwagÈnTe Vallen en eenige ribben te breken Hij is per ziekenauto naar huis vervoerd Waddinxveen RAAD KOMT BUEEN De raad is in openbare vergadering bijeengeroepen op a s Maandag des namiddags zeven uur Onderwerpen Jgr behandeling zyn o a Subsidie aan delsavondschool te Verhuur van de weg 155 aan den Verordening ter j Middelbare Han Boskoop imtbswoning Kerk Lirgemeester trj iding van plan De stryd tegen de Britsche koopvaardü tenziekten en schadelijke dieren Vocistel inzake tot toetreding tot den Centralen Keuringsdienst voor vee en vleesch VEEHÖUDERSifNECHI VERDRONKEN ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN OP N EN N W DUrrSCHLAND Het opperbevel der Dutische weermacht maakte gisteren bekend Marine en luchtwapen hebben den strijd tegen de Britsche koopvaardij met succes voortgezet Een duikboot onder bevel van kapitein luitenant Metzier heeft ten Westen van Afrika vijf vijandeliike koopvaardiischepen met een gezamenlijken inhoud van 31 500 ton tot zinken gebracht Gevechtsvlieguigen hebben m den afgeloopen nacht voor de Britsche Oostkust drie vrachtschepen m et een gezamenlijken mhoud van 18 000 ton vernietigd Andere luchtaanvallen waren gericht op havenwerken aan den mond van de Theems en op een vliegveld in het Zuiden van Engeland Het leggen van mijnen voor Britsche havens werd voortgezet Een verdragende battery der marine heeft vijandelyke schepen in het Kanaal beschoten In Noord Afrika hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen op 2 S Juni met succes Britsche roepenconcentraties bij Sidi el Barrani en stellmgen van het afweergeschut bij Tobroek aangevallen Ook gisteren zijn pogingen van Britsche gevechts en jachtvliegtuigen om de Kanaalkust aan te vallen met aanzienlyke verliezen voor den vijand afgeslagen Bij luchtgevechten en door luchtafweergeschut zyn negen en twee Britsche vliegtuigen neergeschoten Een duikbootjager der marine werd m het Kanaal door twee Britsche vliegtuigen aangevallen en schoot ze beide neer In den afgeloopen nacht heeft de vijand op verschillende plaatsen in het Westen en Noord Westen van Duitsch land een gering aantal brisant en brandbommen laten vallen De burgerbevolking leed geringe verliezen Op verschillende plaatsen ijn woningen vernield of beschadigd Door nachtjagers en afweet geschut zyn twee aanvallende vliegtuigen neergeschoten Kapitein Ihlefeld commandant van een groep nachtjagers beeft op 26 Juni zijn 39ste en 40sten overwinning in de lucht behaald Bij het zwemmen in een sloot in Bloemendaal Bij het zwemmen in e n sloot achter dun Bloemcndaa scheweg is gistermorgen de 19 jange v eehoudersknecht J J Marcelis uit Zevenhui en verdronken De jongen was in dienst bij den veeJiouder A A Vroons jÊk Bloemerxiaal en ging des ochtends Ifi 6 uur naar het land om gras te Jfaaien Hierbij heeft hy zich in een sloot begev en ogH een Toen een paa knecht bij h kon hu Öen het land lag feede en diepe jte nemen en andere vam helpen toliMfi niet vinden Op tapeltje goed en dit wekte het veraloeden d t J arcehs is g n zwemmen en verdronkeii was De pohti werd gewaar huwd en deze heeft eenigen tijé bij het dreggen het lichaam gevonden De levensgeesten waren reeds geweken Het stoffelijk overschot is naar de algemeene begraafplaats alhier overgebracht De verdronkene was de zwemkunst met machtig PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 uur v m en 6 30 mnnjn Ds L Vroeijndeweij v m en 6 uur dorp 10 uur V d Kraats Ds W F Evangelie Re Geref Kerk 10 nan Ds W J Smid Chr Afge vjn en 6 uu Brem Ke Zuurdeeg VereenigmL monstranttüe kerk 6 30 n m Ds L Boer Chr Afgescheiden Omeente Zuidkade Woensdag 7 30 uur n m Ds A W de Rover van Vlaardmgen DIPLOMA MELKCURSUS Bij den gehoudei melkcursus ge OTganiseerd door din tveen van den Bond v getuigschrift J V d Heu vel Hd en al H V d Dr Kroes afdeelmg Wad gerengroep van iducenten is het lan de dames P V d Heu B Breedijk Stuurman en Ph De strijd in Ssrrië FRANSCHE TROEPEN HOUDEN BRITTEN TEGE In het officieele comii iniqué van gisteren over den militairen toestand wordt gezegd dat na twintig dagen van hevige gevechten d Franscbe troepen in taaien tegenstan r eral de vijandelijke strijdkrachten Psgenhouden Aan de kust heeft de BritwM vloot opnieuw de Fransche stellijiien onder vuur genomen By Djez dat zich evenals voorheen in lYansche handen bevindt heerscht wederzijdsche activiteit der artillerie In den sector van Merdsj Ajoem is gistermorgen een hevigen aanval van den vijand afgeslagen Ook in den frontsector van Damascus is het Britsche offensief met zware verliezen foor den aanvaller ineengestort Het garnizoen van Palmira houdt evenals voorheen de gemotoriseerde strijdkrachten van den vyand in bedwang Het communiqué maakt voorts melding van een verstrekte activiteit van het Britsche luchtwapen welke echter de acties van de Fnmsche luchtstrijdkrachten niet belemmert en van een aanval van Britsche vliegtuigen op bet BUITENLAND BRITSCH PROTEST TE STOCKHOLM TEGEN TRANSPORT VAN DCITSCHE TROEPEN UPT NOORWEGEN NAAR FINLAND Zeer ernstig geval Naar de Londensehe berichtendienst meldt heeft minister van Buitenlandsche Zaken Eden gisteren den Zweedschen geiant in kennis gesteld van de ontstemming der Brltsehe regeering over het besluit van de Zweedsehc regeering om Duitsche troepen illt Noorwegen doortocht te verleenen Voortsr heeft de Engelaeha geiantin Stockholm een protest ingediendtegen het transport van DuMsche i Noorwegen naar JHii vU vkd7van Hayak m ö darvaii vt Cwcadfdi gebied m Deier ei Zor aan den Euphiiat BergAihiMicht ese u JAMMGE svBOAtaa iMcr F HaaMipagt 50 Jaar ntebode polderbode en aMagcr Op 1 Juli ajs hoopt de heer Hanerpagt zyn 50 jarig jubiügi als gemeentebode polderMjt p aNIaepf f viprfn HAMERPAGT £ i0en ioto U is wel een zeldzaam jubileiun I jen opgewekten en krassen bode 4n betrekkingen heeft hg vijf meesters n l de heeren Jhr v Jlelen van de Haare Hoytema 1 Konijnenburg Uilkens Kooiman Tinkier drie polderschouten n l oud notaris Mahlstede den not is Mahlstede en notaris ged nd iniheid werd ir mondelinge Kp van het rnorgeil wai 11913 dkr het idiift o het pu Ettelijke luizi den heer Ha Bisttjjd all ook thar is hij hoewel October a s den lëeftyd va mtaipt te bereiken nog tstochtje vervaa ffeinig ambtenar komen zoo veel p loo verschillfcde manier met pabliek in aanTaSin als een ge bodc D lw Hamerpagt niet n dr laatste plaats door groote yrolpzaamheid een goede g tusschen hem en hclf liek oen intstaan en weten te ren In zijn pwaliteit de he ergaderf ezig Gew Inrens is da heer Hamerpagt ambvan dein Burgerlijken Stand in He kwaliteit h nu sedert 50 jaren ft gezorgd dat aan de huweliiksimen van inwoners en i roons ters t Bergambacht de ng Hige ruchtvóór 1913 mg op den iuiis op Zonxk uitging n van een ebord ilometers heeft rpagt in zijn 50 jarigen gemeentebode afgelegd hij op fja r geen Iderbode ij alle Zingen hem steeds datXc MUng eterü op iwwendag SV nUiri bij het sen van rek be en verantwoor door het dSunksch polder ur en op denVSeeden Vrijdag Juni bij deïj ig Sgtietenschouw Jaren geleden Is afgeschaft afslager bij den plaatselijken heeft de jubilaris zich bij ette verkoopingen en boelhuizen ver lijk gemaakt i itin 40 jarig Jubileum werd den Hamerpagt de bronzen medaille de orde van Oranje Nassau ver Ntambacht hoopt dat de popu heer Hamerpagt die er sterk denkt na de viering van zijn ontslag te vragen nog vele van een welverdiende nist moge Berkenwoude KVV VOOR ZONBAG Herv kA k vjn 10 4 uur Ds l W Zeve poom LOOF DER BEVOLKING K H Roest van BergMt naar B kenwoude B 105 Jrtwkken Il K den Hoed naar Krtterk Op duit 446a J de Vries l kkerkerM Opperduit 302 W ten naa tolwük D 14 M van Mir StolvJSk C 42 BCRGERLinOt STAND xlertrouwd Dirk Comelis Vonk 23 te Berkeovoude en WiUemijntje OosterliA 13 Jaren te Haas Boskoop COOF VESEKNIGING W B08KOOF8CHE VEIUNG k ni Rozen per bos witold 25 45 et Edith Helen t Ingar Olsson 59 et Julïs et Rosalandia 26 30 et ph 90 120 et Polyantfiiiozen Dorus Rijkers 56 6 Else 7 et 6 35 e 4 1 17 34 Wilh Korrbzen 18 24 en peWis Clanatis Durandi jjM idem Mevr Ie Coultre 140 n Prins Hendrik 120 et Leeu en 16 24 et Ijithyrus 5 7 et 12 26 et Violieren M et 36 et Pioenen in soorten 34 Hortensia s p r stuk 41 et BDSGESUUKE 8TAND Maria dr v W Badenlnirg i van Wilgen IVerlaan en M S ouker 35 jr en Th W Mooö d 25 jr hannes VerheuJ Gebarao B l R KUverveld en P O de rtrou w en G Pauw O i J Stolp Getroawd H l J IL TijstHinan 24 f 2S h en J Klavervf Overleden 77 jr Hnibert Laros 86 Jr Gouderak qEMEENTERAAO Bonera pepermunt is in keurig verpakte rollen overal yerkriigbaor ö 10 eo 5 cent per rol Vraagt Uw winkelier Ctonderak kijjat een uitbrridingsplaii De gemeenteraad kwam gistermorgen pnder voorzitterschap van burgemeester H Bergman in voHailige littitig bijeen BONERA GOUDA Gouw 211 De heer A Huisman Informeerdenaar aanleiding van de netulen naarhet beschikbaar stellen van goedkoo fpen stroom voor kookdoeleindeo waarop de voorzitter meedeelde dat dit nogin onderzoek was Op een desbetreffende vraag antwoordde de voorzitterd n heer A J Verkerk dat inzake hetpontveef officieel nog niets naders bekend is Ingez Med G 2054 Nieuwerkerk a d IJssel TOEZICHT IN IET ZWEMBAD Het bestuur IJssel heeft voorJ zicht gedurende stelling van het Stougie de zwemclub De iet houden vaü toe Ie uren van open aangesteld de heer Gedep Staten stonden aan B en W toe het Toteeren van eèn crediet v n max ƒ 250 ten behoeve van de uitreiking van de persoonsbewijzen De ter gemeentesecretarie werkzame volontair zal hierfcy worden ingeschakeld op een honorarium van ƒ 40 per maand waarmee de raad accoord ging Ouderkerk d IJssel TROUWPARTIJ HET RUITEBS Raiters db escorte Woensdag trad m heer P C van der Woerdt arabteria ter secretarie alhier in het huwfllijk Daar de heer Van der Woerdtf instructeur van de landelijke Rijvereeniging NassauOuwerkeVk is liet deze vereeniging zich niet onbetuigd Een atdeeling ruiterij met ontplooid vaandei ging voor de bruiloftstoet uit en betrok tijdens de huwelijksvoltrekking de WPcht voor het gemeentehuis JONGEN IN USSEL GEVALLEN Een 5 jang zoontif van den bakker W Evegroen was lïinderdagavond op een draad geklaut d waarmee een voor den wal gemeird schip was vastgemaakt Op een legcven oogenblik verloor de knaap ecnter het evenwicht en storte in de rivier De heer W Otterspeer die het ongeval zag gebeuren begaf zich te water en smaakte het genoegen den drenkeling op den wal te trekken Oudewater BURGERLIJKE STAND Afwijzend werd beschikt op een verzoek van de visscherijvereeniging Stol w4 k om een bijdrage van ƒ 100 voor het uitzetten van pootvisch in de Gouderaksche polders daar men van oordeel was dat zich reeds Jonge visch in de Witeringcn voordoet De gemeente verkreeg ontheffing van de verplichting tot het vaststellen van een verordening volgens welke een verklaring noodig is bij verhuizing van zuiverheid van hit pand van wand gedierte Ingekomen was bericht van goedkeuring van de gemeentebegrooting behoudens eenige administratieve wijzigingen waaraan B en W voorstellen te voldoen hetgeen geschiedde Aangenomen werd het VMpRel van B en W tot het aangaan wi een gemeenschappelijke regelii oor de oprichting van deo centralfn vleeschkeuringskring Aeuda en omstreken De polilisAprdenmg onderging een tweetal wijzi Bgetf Het betrof de bepaling inzake eJfeiTJlichting tot het opruimen van fcifeuw en ijs en het aanplakken van biljetten Hiervoor zal in t vervolg moeten worden betaald waartoe een tarief in de legesverordcning zal worden opgenoknen Geboren Dirk z van C A van derKlis en P M BBOuWer AntoniusPetrus Franciscus zMvan J A Vendrigen H van Dongen Overleden P N Buuren 88 jr wedvan A Booy f Ondertrouwd erardus Jacobus Kolfschoten 23 jr en Geertruida Cornelia Adriana van Zuylen 24 jr Johannes Wilhelms Spek 25 jr en Janke Trijntje Hanngsma 24 jr plannen tegelijk echter 88i zien de gemeente echter dit moeilyk kan dragen zullen moedelijke koster totaal d ƒ 750 niet te boven gaan Zonder stemming werd h voorstel van B en W om genoem tituut een en ander op te dr en IjRenomen Op een verdoek lllrectrice van het BurgerweeahuiitqMoordrecht om op twee avonden pe k gymnastiekonderwijs te mogen yln in het gymnastieklokaal aÜiier sKt de in het Weeshuis ondergebrachte kinderen adviseerden B en W afwijzend De heer A Huisman bepleitte dit verzbek toe te staan Zijn voorstel werd met dezelfde stemverhouding 4 2 als een gelijk voorstel in een vorige zitting verworpen Hierna werden de geloofsbrieven van den heer A Verkerk Pzn door een raadscommissie nagezien en in orde bevonden zoodat de heer Verkerk als opvolger van den heer J van der Vlist Jz tot lid van den r d werd toegelaten BmtCraUiMCE STAND Ondertrouwd Pieter Koolmees 3 j en SiJgiie Vomeij 30 j uit Vlist PREDIKBEIIKTE VOOR ZONDAG Ned Herv KeJ des VJn 10 uur en des avonds 7 uuc Ds J van Vliet Des morgens voorbereiding Heilig Avondmaal Moordrecht FREDIKBEÜIHTN VOOR ZONDAG Ned Herv K k n m 7 uur jeugddienst prot M C va MounkBroekman l Geref Kerk v m 10 uur l£m 3 uur ds Ten HaatJBergambachli jfT Herv Gerg Bvangelisatil vjn 9 30 uur Djm 2 uur de heer H Okkerae DAMCiMFrn nE Uitslagen voosde competiidanrvereeniging Moordrecht saai C Teriouw 0 2 P T rttt ï v Jeveren 6 2 ee Hierna deelde de voorzitter mede dat hel instituut Stad en Landschap teneinde te voldoen aan de eischen die redelijkerwijze aan de bebouwing in deze gemeente gesteld moeten worden voorstelt een uitbreidingsplan samen te stellen Dit kan op tweeërlei wijze geschieden n l door n plan vwr een bebouwde kom en één i hocWzasik De kosten van beide plainen Jjkeen resp ƒ 280 en ƒ 700 bedragen ide OOR ZONDAG 10 en njn 6 30 k O en nm 7 uur PKEDIKBEURTEN Ned Herv Kerk VJ uur ds P J Steenb Geref Kerk v m j ds W van Dyk KINDERWAGEN MET BABY TE WATER De echtgenoote van den heer K Bijsterveld had een éénjarig kind m den kinderwagen o straat gezet en een stok voor de Jvielen gelegd om wegrijden te voorkmnen Door de bewegingen van de Meine gtag de wagen aan bet rijdeiyen kwant met het kind in den Ussel terecht Dfe 18 jarige M van EI de zoon van den brugwachter sprong gekleed in het water en smaakte het genoegen de kleine te redden EERWAARDE ZUSTERS JUBOLEEREN Onder zeer groote belangstelling van de schooljeugd wefTin het Patrönaatsgebouw hetkfeit herdacht dat zuster Antonia Ji zuster Generoza belden van het Sl Franciscus gesticht alhier hun intreffe deden in de Congregatie van defcusters Franciscanessen van Bennebriek Zuster Antonia is reeds ruim vytiA jaren alhier aan het onderwijs verbonden reeds jaren als hoofd van de R K Meisjesschool en zuster Generoza is ruim zes jaren hoofd van de R K U L O school Reeuwijk BEEN GEBR ff EN EnnE competiiefvan d iidrecht Vll Üé 2 P TwiS CTv Het 7 Jarig zoontje via den hécr H Dhondt te Reeuwijk DdKp is tijdens het spelen van een voor d ouderlijke woning staande bank fcvallen waarbij de jongen een been bfik Na ter plaatse behfndeld te zijn is hij overgebracht naar het St Jozef paviljoen te Gouda BIUAKTVEREËNIGING Voor de competitie van de biljartvereeniging Jtoordrecht werden de volgende wedstrijden gespeeld A Bloot 90 verliest van C CorbecMi 72 137 Het getal tusadien geeft aan hoevae de betrol moest halen B lr cL Kaa met G V d Mden 97 1 man wint va J Bos J van Jevereö 136 ve V d Kaa 87 91 A Multi liest van P v d Heuvel 90 36 C Corbeau 137 verliest van C v d Kaa 136 50 T de Pater wint van A Arreman 73 e A Bkmt 90 verliest van C Trouwborst 8a 52 BmtGERLUKE O v e r 1 e d e n Reter t mnd z vanlH A Oosterein Jdumfr d Wi editgenoot tmi K J Ctoor FREDKBEVRTEN VOOB ZONDAG Ned Herv kerk Reeuvrük v m 10 en n m 7 uur Cang J Zwijnenburgte Reeuwijk beroefei predikant teNoorden I le lluipwijk v m 10 ma Mourik Broek Ned Herv kerk u prof dr M C man van Moordreclt njn 3 uur ds van Vliet van Gouderak Geref kerk v m 10 en n m 6ï4 uur Leesdienst Schoonhovm RAADVERGAOERING EEN DAG UITGESTELD De openbare ver adering ve n den gemeenteraad wel a s Maandag zou wegens uitstedig gemeester één dag belegd tip Dinsdag 30 uur worden gehouden heid von den uitgesteld en th des voonnjddags Waarom SMktt 0 nog tongar hoofdpijn hebban ah Ga af tal aan kwaeMar gahaal van of kunt itial Naam aan AKKiRTJE hat niauwa an m at fc aiaa i J l fÉ middel dot alia pilnaa vlug vertMifl an Uw gastal toch nial tchoadt AKKEITJfS K da galukkiga vinding van ApaMiakar Dumenl in dan gamahketiik in ta namaa rendan coehafvarm xaae ivaal nagaffloakt an lach Inog nooit gaivanaordl Loot U nials aanpraten an lat op t AKKER marlb taoan pi nan griap koorts keu Ingez Med 2051 3T GELD EN GOEDEREN Aanbieding van buitenlandsche effecten AAN DE NEDERLANDSCHE BANK Het gisteren verschenen Verorde ningenblad bevat een besluit van de secretarissen generaal van de departementen van Financien en van Handel Nijverheidifen Scheepvaart betrelfende de aanbieding van buitenlandsehe effecten waarin is bepaald dat de secretarisgeneraal van het departement van Financien kan bepalen dat ingezetenen verplicht zijn de ban in eigendom toeUehoorende n nadien door hen verkregen boitenlandsche effecten of bepaalde groepen dezer waarden rechtstreeks of door tu srhenkomst van een deviexénbank aan de Nederlandsche Bank aan te bieden en op verlangen te verkoopen en over te dragen De bepalingen van artikel 14 derde tot en met negende lid van het Deviexenbesluit 1941 zijn van overeenkomstige toepassing RADIONIEUWS Zondag zs Juni HILVERSt M 1 415 5 M 00 Gewijde muziek tgr pi 3 B VOJ N tuwsbenchten 8 45 Gramotooaniuzlelc 10 00 Uitzending voorbereid door de Cniist Kadlo Slicliting a Kerkdienst UO OOJ b Zai g met orsclbegeleidins lll 40 IZ M Omroeporkest 12 45 BNO Nieuws en economl che berichten l M Nederl indscli Vertand vooi Sibbekunde Iets over de oude archieven 1 15 Zaïtg met pianobegeleiding 2 ee Amusementaorkest en soliate 2 42 Herdenking van den tocht naar Cliattam m IG87 ÏJO Gevarieerd middagpi ogramraa 5 3 Voor de leugd C M Gramofoonmuziek 15 Reportage 10 aramo oanmuziek SJt Toonkunst küoi ifiblerdaiii t oncertgebuuvkuiKe l tii solislen op 8 00 BNO Nleuvubenchten S 1S Spiegel van den dag 8 30 Omroeporkest 9 3S Berichten Engelsen 9 45 BNO Nieuwsberichten IS SC BNO Engelsche uitzending tot 1015 HILVERSUM U 101 5 M tJK Gramofoonmuziek 8 30 BNO Nieuusl enchten 8 4S Giamofoonoiu iek S M Uitzending voorbereid door het Vrijzinnig Prolestantsch Kerkcomité a Studlo Vroegüienst 9 00 b Voor de kinderen 9J0 10 00 Gevarieerd programma 1 00 Cyclus Eens Cristens reize naar de Keuwigheld in dezen tOd iopn Uitzending voorbereid door d Christ Radio Stichting 1215 Bacli cantate 1Z 3S Cramofoonniuzlek 12 45 BNO Nleuwsen econormsche berichten 1 M Musiquette I SS Gramofoonmuziek 2 00 Causerie U en de muziek t B Gramofoonmuziek 2 30 ReBidcntie orkest sobst en gramofoonmuziek 4 00 Wijdmg swoord Uitzending voorbereid door de Christ Radio StichUng 5 30 Spoit uitslagen ANP 5 35 Musette orkest I es Gara de Paris en sohste CM Declamatie IS Klaas van Beeck en zijn orkest 6 45 Sport van den dag 7 10 Cabaretprogriunma SM BNO Nieuwsbenchlten 8 15 Bastiaan en Basti n opera S 35 Radlotooneel 9 45 BNO Nieuwsberichten lt 10 15 Bt de knorhanen en bij de beestafn Bent U vanmiddag prettig uitgeweestTV Maandag 3a Juni niLVERSVM I 41S I M S 4S Gramofoonmuziek C 50 Ochtendgymnastltk M Gramofoonmuziek 7 45 Ochtendgymnastiek 8 00 B NO Nieuwsbei tchten 8 15 Dagopening Vooriwreid door het Vrtjdnnlc Proteslantsch Werkcomité S Z5 Gewade mudek gr pi 8 40 Cramofoonmuz 9 1S Voor de huisvrouw 9 20 Gramofoo ftiuziek It 4 orgelconcert Il M Molto CanUbile I1 2S 1145 Declamatie 12 M Cello niet pianobegeleiding en gramofoonmuziek 12 40 Almanak 12 45 BNO Nieuws en economische berichten 100 Pianovoordracht 1 30 Gramofoonmuziek 2 00 Ensemble Amende 2 49 Gramofoonmuziek 3 00 Voor de Vrouw 3 41 Gramofoonmuziek 4 45 Voor de Jeugd 8 1S BNO Nieuws economische en beursberichten M Omroeporkest en soliste 6 30 Russisch orkest Slawa en solisten Ï OO BNO Economische vragen van den dag 7 15 Voor de kleuters 7 25 Gramofoonmuziek 7J0 Politiek weekpraatje 7 45 Gramofoonmuziek 8 0 BNO Nteuwsbericbten S 1I Spiegel van d n dag 8 30 De Kamermuciekapelers en gramofoonmuziek 9J9 Berichten Engelsch 9 4S BNO Nieuwsberichten 10 0 10 15 BNO Engelsche ultaending iiii veb$i m n mim m C 43 Gramofoonmuziek 6 50 Ochtendgymnastiek 7 00 Gramofoonmuziek 7 45 Ochtendgymnastiek S M BNO Nieuwsberichten 8 15 Gramofoonmuziek lO M Morgendienst Voorbereid door de Chnst Radlo SUchting 10 29 Gramofoonmuziek UM Declamatie HM Zanc met pianobegeleiding en gnmofoanmuMek 12 0 Berichten 12 15 Orkest Malandp en solist 12 45 BNO Nieuws en economische berichten 1 00 Amusementsorkest enpianospel 2 M Haarlemsche orkestvereenlglng solist en gramofoonmuziek 4 9 coOctet 4 3 J P Sweellnck vrfmet gr Rl 5 00 Causerie Een o s huisgezin Voorbereid door d C dio Stlchting 5 15 BNO JJIenin sche en bcuniberlchten 5 30 Ha Trio 4 99 Cursus Lichamelijke en ge ijkc Knndheid Voorbereid door het VrDzlnnlg PrvtMtuitsch Kerkcorali l 15 De Ramblers M5 Jtoportage 7 M BNOj Jrtereh pnat Iwrtchten S U Orainofoqiimuzlïk tM Om T IS Hebo viool 1 plano M BNO berichten S U Oramofoimmuzltk Sehemerumlle M Voor n boor tM BNOI ineuvaberlohlai muziek U4 1 I5 Gramafa n