Goudsche Courant, zaterdag 28 juni 1941

EERSTE BLAD ZATERDAG 28 JUNI l O 2050 80 In DORDRECHT en de MERWE STREEK is het DORDRECHT S NIEUWSBLAD d dagelljksche couromt in vrijwel ieder gezin Voor algemeene publiciteit het aangewezen dagblad kAAAAAAAAAAAA Geen GRIJS HAAR Oaar bat Oaalaracb praparaat kragen harea die gr s geworden t a hun natuuriyke kleur terug iMeeas varzakard frft f S 5 Balt A de Jong OOUOA OOSTHAVEN 29 O 2076 20 Telefoon Na 3364 Anton Coops Ora ist Wfi Mraal31 Zórmihfandcrême Zonnebrandolie Keurig thuisbezorgd krijgt U de wasch Door vaklieden behandeld gewasschen in etn zeldzaam zacht sopje Dat spaart V goed en geld zeep en tijd Uw goed gaat langer m al het meegaat met MODELWASSCHERIJ Oewda Telefoon 3084 Bedryfswater zoo I zacht als regenwater TTTTTTTTTVTTTTTTTTVyTy Ó2053 37 Voor Crème Poeder Rouge Lippenstiften Gezichtswater kAn ynn UQOrpn O 2079 50 WUDSTSAATI3J wmammÊmmÊmÊÊmiÊmmmÊÊÊÊammÊÊÊÊmÊÊmÊÊmmmimmÊmÊmmmmmmmmKmÊmm DE KWARTJES RUBRIEK Anton Coops Drogist Wijdstraat 31 Limonade essences Citroenzuur S pa Zaterdag plaaUen wij In de Kwartlca rabriek kleine advertenties tegen een tarief van 1 3 smalle tekstregels ƒ 0 26 elke regel meer 10 cent by voondtbetallng Voor advertenties onder nummer aan het Bureau 10 cent verhooging Bewüsnununer 5 cent extra Inzending tot Vrijdagsmiddags 2 uur Blieven kannen ALLEEN worden afgehaald eiken dag van 9 6 uur Zaterdags van 9 1 aar Q 2064 10 Te koop Chevrolet Bestelwagen 16M Ko Garage W den Haag Tuinstr 50 BETERE KWALITEITEN aROOTERE SORTEERINS LAGCRE PRIJZEN fa o L R K Meisje zoekt leuke Vriendin liefst met fiets 17 è 18 jaar Br no 1069 bur van dit blad Boekbiadartl D t LEEUWEN Turfsingel 23 Het betere adfes voor inbinden van alle soorten boeken jaargangen en miuiek Te koop een MANGSL in zeer goeden staat Wilhelminakade 18 Waddinxveen Geen VerfT Prima groene en gele CARBOLINEVM A HERMENET 4e Kade 77 Het RESULTAAI van een goede permanent is RECOMiWANDATlE II P IIitlWIJNEIIIUDEN KLEIW e 77 aOUDA o 2062 24 Gevraagd een nette HDI8NAAISTER Ridder van Catsweg 4S Te koop Bevraagd in goeden staat zünde TUINPARASOL Adres Scharf S q hiastTaat 39 Voor publiciteit in Groot Rotterdam is Te haar BUIS MET GARAGE Sophiastrait 49 Te bevragen Krugerlaan 86 Te koop Tweedehandsch STOFZUIGER fItM Onder de Boompjes 125 het Rotterdamsch Nieuwsblad het aangewezen Orgaan 4 Penoons KANO te koop Te bevragen E Teekens Zoutmansweg E 34 Reeuwijk Voor alle voorkomende vra tvervoer en verhuizingen Is het juiste en voodeeligste adres OIEL HEEMELAAR VEST 33 DE NAAM zegt altes Barilla an HarmélIJn Masjes 10 stuks 22 30 35 90 55 en 60 cl BflÜw Winkelier Dapdt O a a f h a V a n 2B Qouda Bah A DE JONG o 2059 10 3 PITS CASFORNUIS te koop prijs ƒ 5 Gravin Jacnbastraat 41 Een net DAGMEISJE gevraagd P G leeftijd ongeveer 16 J Adres Kuiperstraat 52 Het Nieuwsblad wordt door leder gelexea Mevr Verheul vraagt wegens teleurst een flinke Dienstbode per 1 Juli Aanmelden na half acht des avonds B Martenssingel 67 REEUWmOCHE PUSSEN Stuk grond met of zonder piashuisje TE KOOP BEVRAAOO Br onder No O 3078 Bur v d bl PRIMA WERKSCBOENKN voorradig t m 48 Va Maaren s Schoenbaadel Vyverstraat 10 Wy maken Uw te krappen schoenen breeder en grooter JOB MDÜBUNG Doelestraat 10 TeL 3780 Heden ov ecd onze lieve Man V der Behuwd en Grootvader de Heer M S BOTH in den leeftijd van 76 jaar int aller num CM BOTH Fijn SCHE VBHINOEN 20 Juni 1941 JariaanKpIntraatTI O 2072 20 Afwezig Dr P Belgraver Keel Neui en Oorarts ran 21 Jiuri tat au nat 21 Jiitt Voor ipoedgevallen wende men zich tot het van It son Ziekenhuis O 2048 10 s r Saawaalawarkan van flauda Opanbara lanbottodlng BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GOUDA zullen op Dlnadaf 8 Juli 1941 des voormiddafs 10 uur ten Stadhuize in het openbaar aanbesteden het bouwen van een traiu formator en sehakelhuis nvt de Veerstal te Gouda bestek en teekentog zijn verkrüebaar vanaf Woensdac 2 Juli 1911 by Gemeentewerken Afd Boekhouding tegen den prys van ƒ j restitutie ƒ 2 mits binnen 2 weken in ongeschonden sUat Gouda 28 Juni 1941 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD O 2067 2S Even gtduld v p Onxe NIEUWE ZAAK KLUwsasa wordt spoedig geopend UEÏÏ mrlMm OOUWE 14S O 20S8 10 Een loeiend I verteerde alle om zich heen Van het huls bleef nlett over dan e n smeule ide puinhoop De bewoners zijn alles kwijt Zoo luidon nog maar al to yaak do berichten in do krant AlUa kwIitT Neen dat is niet noodig Een apaarboek by de STADSSPAARBANK geeft de zekerheid nooit alles kwijt te zijn Ruim 1 000 aeuwenaara ver ehaNen aleh dié lakerheld WANNEER UT DESTIDSSPillUBilKK OOUWE S Geeft zakerhoid in onzeilcere tijden O 198 5 30 TE HUUR QEVRAAQD door Ambtenaar zonder kinderen Benige gaalollaerd kamera inat keuken niet gemeubileerd Brieven No O 2080 Bureau van dit blad 8 BEVRAAGD en Hink hulp In de hula handing zelfstandig kunnende werken en koken Aanmelden IWevrouw van WOEI KOM Hooge Schielandscbe Zeed k 23 G 2070 8 kRgste BeMe 16 17 jaar op fabrieks kantoor gevraagd Brieven No G 2071 Bureau van dit blad 10 Aai dewerkfabriek vraagt Lmi HaflÉaaier Goede kracht hoog loon Brieven onder No G 2079 Bureau v d blad 10 MaalizilfLiiiiBiiaila met onze Limonade Essence per Haeon mei CITROENZUUR 30 CL Drogiittrii Da 6ou sch Gaper MARKT 6 TEL 2423 O 2074 19 r VAN 0A6 TOT DAG tDordt ons lexersJbring GRÓOTER Zoow l in Gatid ab in da talrüke omliggende gMReeaten waar eiken avond onze courant door onze beiaigen en agenten wordt thuisgebracht neemt het aanta ab nné i op de Goudsche Courant In sterke mate toe Het gaat an mond tot mond dat deGoudsche Courant eiken avond liet laatste nieaws bevatuit binneiien buitenland Aantrekkelijke rubriekoi voor het geheele gezin uitvoerig sportnieuws een naool Zondagsblad en wat voor de bewoners vim stad en omgèvingvangroot belang is bet fiet M i versffgde niauwa vit GoatUimomittting Wie zich nog niet abonneerde doe dit thansl De abonnementsprijs bedraagt eiken avond san huis bezorgd In Gouda f 2 3 per kwartaal f 0 78 per maand ot IS cent per week buiten Gmida bij eiiie agenten 19 cent ver week Alionnementen warden aangenomen aan het Bureau te Gouda Markt 31 Telet 2745 bU den heer W F Steenbergen de Lange van Wijngaardenstraat 10 door onze bezorgers en bj de agenten buiten Gouda BERGAIMBACHT J de Bfuin Hoofdstriiat C 171 OOVDEBAK Verboom Smitsstraat 24 HAASTRECHT J M de Graal J v Arkelstraat C 160 1 MOORDMECHT W de Wit Stevenstraat 10 ÏÏÏFi MILH WSSELtC M Kanffelt Kortenoord Ij ODDEWATER Firma Rahms Boekhandel REECWUK S Slappende Raadhuisweg £ 77 SCHOONHOVEN H Bleyenburg Voorhaven 8 STOLWUK H v d Heuvel Goudscheweg G 154 WADDINXVKBN A Kdster Jan Dorrekenskade 39 BOSKOOP C de Groot ZUde 320 MOERCAPELLE Jac van Marie JuUanastraat 121 B een ZOMERJAPON bAoort een MOOi COLLIER liebben aan praohl aalUella Ontvangen erse kleuren oj paetal en nia M Aa WËGENWIJS wiid tr t e o 2061 18 Voor publiciteit in DELFT en omgeving is ds f öelftscne coupant HET AANGEWEZEN DAGBIAD CARRILLON SCHEERMESJES DE BESTE De Deiftsche Courant komt in vrijwel 6lie gezinnen BURE U VERWERSDIJK 6 8 DEIFF Nieuwe tijden Nieuwe modellen Steeds brengen wij f nieuwste k UUinSekutd Wijdstroot 23 Gouda O 2073 32 Vooniet Vw Bewaarplanlea Bakkeri Wever Kleiweg 46 Nieuwe Markt 25 Onze Siroopwafels zijn heerlijk van smaak O 2056 14 HU KENT HET GEHEIM Hi IhbI kal fslult jnm om pVpJo pwtaoj gmÊil nl ooiauu Nlomotor Ma Aarp prlootpo Md h Niemailer No SS Uüna naken nolam kf dll awrk kan beauchdccu Waal Ut Mt dal er MB Na S3 meer nl varden gelanrd ruïneer NIeaMaer die k MleliJke UUMk la haar tandaardI MU ki j mlU o a t ht ajanrif TAaansAaaaK tMODoaus nmnimttv 0 2092 lOU TE HUUR voor ECHTPAAR M gemeubileerde kamer I met strooinend water en penbioi Brieven No O 2065 bur v d biid M 7 00 spoedig mogelVk ieerliog bakkersknecht gevraagd 19 i 16 i Fa Slegt Reeuwiji Q 2044 5 = JANE MOORE § Schoonheids preparaten S = 3 i BRUNO FLUX = E Beenbruin mooie kleur en = goed houdbaar 3 = 4S 78 et = LOSSE NUMIMERS I SOUMX Tanëpasta i = legen tandfteen s = Met grootetube Met = QTOn 36 van de GoudscheCourant zijn dagelüks verkr gbaar bij a BAKKER Spoorstriat I e BRUYNIKS Kon Wilhelaiinawei2li N V P ENDENBURG Veerstal 18 J DE GROOT Wachtelsiraat 43 A HAMOfiN Burg MartenssinKcl H De Kiosk N RIjS o 2063 10 Karnemelkaloot SCHOUTEN Vondelstrul hoek Roemer Visschcrstml SPOORBOËKHANDEL Stttloi BOSKOOP Fa D C v de WiLLIK Zijde na 14 n bij de agenten indeomügffendc gemeenten Voor Teer CarboliaMoa A pkiH Uw adres JAN POSTMUS Raam 142 TeL 372U Te koop 2 nieuwe KANOZEaEN MiST TUIO Bodegraafschestraatweg 76 Ambachtss flol Gr Florisw M Curaua Aukigeca lasscheo Woensdag 2 Juli 7 uur Voof enkele cursisten nog plaats Aanmelden Maandag en Din s iaJavond a s var 7 8 uur GENERATORHOUT gedroagil voor dir gebr gereed B J RhUn Gouwe 128 Tel 2388 TE KOOP een Kinderwagen in goeden slssj Gevraagd een modem wxii wagentje Zeugestraat 64 Te koop HEEBENEN DAMESFIETS Pretoriapleii 2 Gouda Koopt tijdig nieuwe gloeilriml JAN 8PEE Waleatraat 13 Tel 2826 m Afeeiifiementsprijs Te koop f Motor driewieler goede banden Gouwe 129 Tel 2388 In Gouda per kwartaal H per maand ƒ 075 per week 18 h buiten Gouda 19 d per wf per post per kwartaal Adveifentietarief Te koop of te huur 2 VERPLAATSBARE KEETEN 3x4 J zeer geschikt voor Piashuisje Te bevr P BOKHAVEN Kattentingel 46 Tel 2285 1 5 regels f MO ellce rege J ƒ 0 21 Ingezonden Mededee uil 1 3 regeli ƒ 1 31 elke regel meer ƒ 0 42 Bij overeenkomst gereduceew prijzen Zaterdags kleine advertenti in de kwartjesrubriek i f geU 0 ï elke regel meer Maximum grootte 6 regels 0 den Col Dei n n De dezen 1 waT esea