Goudsche Courant, maandag 30 juni 1941

OUUSCHE NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ndag 30 Jlini 1941 jutgant No 20667 UITSCHE DOORSTOOT TOT VOORBIJ MINSK Twee Sovjet legers bij Bialystok omsingeld Meer dan 2200 pantserwagens en meer dan 4000 vliegtuigen verloren gegaan Het opperbevel der Duitoche weermacht meldt uit het hoofdkwartier vaa Fiihrer 4 e inleidende operatie tegtn de Sovjet Dnie hebben in den korten tijd 22 tot 27 Juni 1941 tot resulaten celeid die ondanks de onmogelUkheid bult thaiA ook maar bij benadering te schatten geweldig zijn Behalve de rste bloedige verliezen van den v and zijn reeds In de eerste dalen meer 40 000 gevangenen in onze handen gevallen Meer dan £ 00 stukken geschut n totdusver buitgemaakt 2233 pantserwagens waaronder 46 van de mort nX S2 ton ii n deels vernietigd deels buitgemaakt Hierbij nog geweldige hoeveelheden pantserafweer en iuchtafweergeschat ede mitrailleurs geweren auto s enz Deze cijfers stijgen met het uur li sullen echter nog geweldig stijgen na de capitulaties of de vernietiging van ibans inge loten Sovjet Armeeën Het Ouitsche luchtwapen heeft het Sovjetluchtwapen den tot dusver nederlaag in dezen oorlog toegebracht Door jagers gevechtsvUegen luchtdoelartillerie werden in de lucht en op den grond ii seven n 4107 Sovjetvliegtuigen vernietigd Hiertegenover blijven onze eigen veren binnen matige grenzen In dezelfde periode heeft ons luchtwapen 150 gen verloren De superioriteit van de Duitsche vliegers alsmede van Onltache materieel is seer groot Deze geweldige cijfers aan vliegtuigen tserwagens en ander materieel waarvan de vemietighig of verovering te en Is aan de voorbeeldige samenwerking van de Duitsche weermacht echter tevens een indrukwekkend en verrassend beeld van de grootte bet gevaar dat in het Oosten aan de grenzen van het rijk bestond Het waarschijnl Juist nog te elfder ure gelukt het midden Europeesch gebied een invasie te bewaren waarvan de gevolgen onoverzienbaar geweest ensUn Bet Duitsehe volk s zijaen dapperen soldaten waarlijk den diepsten dank huldigd i ommunitfué s van het opperbevel laten hier de communique s die het appel4bevel der Duite weermacht heeft uitgegeven m het dreigen gevaar uit het ten af te weren heeft de Duitsche etmacht op den 22en Juni te drie in den achtend midfien in den weldigen opmarsch der vQand elijlie ijdkrachten ingegrepen De eskader Duitsche luchtmacht stortten nog in de ochtendschemering op vijand In weerwil van de groote erieke meerderheid van den vijand ft de Duitsche luchtmacht reeds op 22en Juni de luchtheerschappij het Oosten Ijevochten en de Sovjet tmacht vernietigend verslagen Bij luchtgevechten alleen al werden Sovjetvliegtuigen neergeschoten deeltelijk door jageA gedeeltelu k r luchtafweergeschut Met de op grond vernielde toestellen was het vernietigde vliegtuigen op den d van den 22ei Juni tot 1811 gegen De Duitsche luchtmacht ver op dien dag 35 vliegtuigen Het Oostelijke Duitsche leger eg op den 22sten Juni in breed t over de grens getrokken Het tte midden in de Sovjet legers die un opmarsch voltooiden De sterke grensversterkingen van 1 vijand werden voor een deel reeds den eersten dag doorbroken Onder iware verliezen mislukten de ige tegenaanvallen der Russische De Duitsche luchtmacht heeft gevechten een roemrijk aan Juni Ikssft de vijand woedenCenaanvjiUen op de voorlioede r aanvallende colonnes gedaan deze kraditmeting bleef de DuitMktaat overwinnaar Alle So vj etwerden afslagen Zü ein oor een de in bloedige en de gevechten van man tegen GradBO gevallen vesting Grodoo werd a ngevallen 1 harden strijd genomen v jandelqlce luchtmadrt leed op dag opnieuw buitengewoon verliezen In den avond van den Juni was het aaMal vernietigde etvUegtuigen reeds tot 2582 ge l Krest Utewsk Wilna en Kewne feaNnnen vesUag Bres I H wsk e werd en mei oBdefstcoaing vu de aitiOerle valt In onse han iMMiBP lieBCipinit van dea de citadel wotdt op 34 Juni M troepen bestotBsd Doitsche opmarsch bereikt Wilna Kowno Kaunas Beide steden op deBzelfden dag ge der Duitschen opmarsch te stuiheeft het Sovjetleger getracht met bare pantserwagens onze divisies f vallen achterwaartsche verbinaf te snijden of door de beginömsingeling te breken In sa mkig met onze pantserafweefen hebben de Duitsche gee strQdkraditen echter een et succes bdiaald Z j werden gesteund door luchtafweer Bu Bialyskik BJetoatok ztjn tww R j l9che legATS ln eslotea die bi kens de Duitsche berichten niet aan vernietiging Inmnen ontlromen E e Duitache troepen hebben voorts Lemtoerg enomea Ktart vRi PeH geschut en vliegers Ook de nieuwe Sovjet reuzentaiiks n voor de dappei heid van den Duitschen soldaat en de hoMe hoedanigheid onzer wapens bezwelsfen Na afloop der eerste vier geVechtsdagen waren 1200 Sdvjet pantserwagens door de legerafdeelingen en 97 door de afdeelingen der luchtmacht veixvietigd De Duna overschreden 26 Juni 1941 na een moedigen opmarsch hebben onze m de Baltische landen opereerende troepen de Duna l rtikt Op verscheidene plaatsen trok ken zij over de nvier De stad Duna burg valt in Duitsche handen Alle pogingen van den vijand om deze opmarsch door wanhopige tegenaanvallen te verhinderen strandden op de dapperheid van onze soldaten Zware verliezen der Sovjetvloot De strijdkrachten der Duitsche marine hebben in den stryd tegen de Sovjetmarino talrijke moedige operaties ondernomen In het Og ten der Oostzee is een Sovjettorpedobootjager door mijnen tot ziinken gebracht De kruiser Maxim Goi ki werd zwaar beschadigd Duitsche motortorpedobooten hebben twee vijandelijke torpedobootjagers een torpedoboot en een duikboot tot zinken gebrachte Eenpoging van twee Sovjettorpedojagers om de haven van Constanea aan tevallen werd door kustartillerie verijdeld Na een korte beoclueting vloogeen dezer jagers iü de ludtt De andere verwijderde zjoh snel I Bevjet Mderiaag ten Noorden van Kowno Op 2fi Juni hebben de Duitsche ge pantserde strfidkiacblen in een geweldgen sUg ten Noorden van Kowno Be twee dagen Aiorde de overwiilning behaald Veiwilieidene vijandelijke divisies werdea ingesloten en venUe gd Meer dan 2M Sovjetpaatserwa gens waaronder 29 van de swaarste soort meer dan 150 stukkm geschut en hondeiden auto s vielen ia oase handen Twee Sovjetlegeis Ingesloten sy het voortsehrtidea der operaties zijn in het gebied ten Oosten vaa Bia lystok twee Sovjettarmeeëa aaa alle kanten ingesloten bi weerwil van hun dagenlange waahopige pogingen om door te breken wordt het cordon der Duitsche legeM vaa uur tot uur nauwer In enkele dagen ndlea deze Sovjetlegers liehi hebbea overgegevea of vernietigd DaaraMde sal het lot besegeld sijn van ialitjke Sovjetdiviaies dit tot taak hadden den oentralen aanval op Ouitaehlaad t ondernemen Infanteriedivlaies van het leger tn van de Waffen S 8 stitiden hie te tend Door venietlgende sanvHilen staat de luehtaueht kon op veorieeldige wijze M Naar Lemberg KAART VAN t Éuir In den frontsector ten Zuiden van de Pripjetmoerassen is str d gevoerd tegen keurtroepoi van t Sovjetleger bi taaie eo heldAafUge aanvallen zijn ten Westen van Lemberg de sterkste In het BaKische gebied Is volgens d mtdedeeUnwn v K i n Rusnsche tegenaUnd gebroken Kauiuw WBnT tKüi ï opperbevel de De Duitsche troepen Gn verd r iortö uSk ïSS ï £ iS fitSS ÏSi groeten autoweg naar Moskou hebben bereik opfen waar Ui het begin van den CÖUBAHT nu vu ItaMu MABK PMtnkenlBc Chefredacteur F pasHaMM in Ouitsche handen Ondanks veelvtfldig herhaalde tegenaanvinl n der Sovjets vanuit de lucht en lip den grond gelukte het Jen pantsersoldaten zich met de eenheden van het luchtwapen te vereenigen Dunaburg en het vliegveld werden in bezit gehouden totdat een vaste verbinding met de oprukkende Duitsche divisies was verkregen Stilzwijgen verbroken In aanviiUing op het weermachtbericht vaflL gisteren verneemt het D N B nog het volgende Het opperbevel vah de weermacht heeft met de Zondag gepubliceerde extra berichten het tot dusver in acht genomen stilzwijgen verbroken Dit is een bewijs dat thans de successen van het eerste deel der operaties in het Oosten overzien kunnen worden Inderdaad de verschillende extra berichten toonen reeds dusdanig Qjnvang rijke successen zooals rog nooit in een van de tot dusver gevoerde veld tochten Tevens wordt hierbij er uitdrukkelijk op gewezen dat het tot dusver gepubliceerde nog niet als definitief kan worden beschouwd daar nog nieuwe successen zijn te verwachten Hier volgens thans enkele cijfers die bijzonder kenmerkend zijn a Het Duitsche luchtwapen heeft in de eerste zeven dagen meer dan vierduizend 1 Sovietvliegtuigen in de lucht en op den grond vernietigd Dit is een bijna ongelooflijk hoog getal Men kan zich van dit geweldige vernietigingswerk misschien een zekere voorstelling vormen wanneer men zich realiseert dat tijdens t geheele offensief in het Westen in den zomer van het vorige jaar m totaal 2633 vijandelijke vliegtuigen als vernietigd konden worden opgegeven Het vemietigingswerk toentertijd was verdeeld over 47 dagen Ditmaal werden in een achtste gedeelte van dezen tijd 4000 toestellen van den vyand uitgeschakeld Hiermede is het respect afdwingende luchtwapen der Sovjets dat steeds als een bijzonder dreigende wolk in het Oos ten werd beschouwd in buitengewoon sterke mate geslagen b Een extra bericht meldt dat 2232 pantserwagens deels vernietigd deeis buitgemaakt zijn Ook dit is een ontzaggelijke prestatie Van de Duitsche wapens en beteekent practisch dat het Sovjetpantserwapen in stukken geslagen is Daar zich hieronder ook 46 zware pantserwagens van 52 tön gewicht bevonden moet de absolute superioriteit van d e Duitsche wapens worden geconstateerd T aarbti niet vergeten mag worden dat ook het luchtwapen in sterke mate heeft deelgenomen aan dit vemieligingswerk Sfta Gouda dfe vj en modernste versterkingen bedwongen Onze troepen rukken thans zegevierend op naar Lemberg iéU Ten Noorden daarvan rukken Duitsche gepantserde divisies al strudende over Lack naar het Oosten op Evenals in andere sectoren heeft ook hier de luchtmacht tot den zegevierenden opniarsch van ons leger bijgedragen door pfcaar verkenningsacties en haar vermetel optreden tegen de vijandelijke strydkrachten die voortdurend uit de laagte worden aangevoerd De bloedige verliezen van den vijand x n reusachtig Talrijke vyandlijke pantserwagens zijn vernield Alleen al bij de de gevechten om Doebno zijn 215 pant serwagens en vele stukken geschut waaronder 42 van het zwaarste kaliber buitgemaakt Lemberg genomen Het oiverbevel deelde hedenmiddag mede Lemberg Is heden door Duitsche troepen genomen Van de citadel waait sedert 4 20 uur de Duitsche ooriogsvUg Nieuw succes aangekondigd Duitsche gepantserde afdeelingen en gemotoriseerde divisies hebben aan weerszijden van het dal van Bialystok oprukkend het gebied rondom Minsk bereikt Een nieuw groot succes is te verwachten De inneming van Ditnaburg Het D N B verneemt over de inneming van Dunaburg Op 25 Juni des avonds waren de eerste pantserwagens van een vooruitgeschoven afdeelmg tot aan den rand van de door zware forten beschermde stad opgerukt Ondanks den zeer hevigen afweer door de Sovjets gelukte het nog den zelfden avond de stad binnen te dringen Van huis tot huis en van straat tot straat streden de Duitsche pantserwagens tot zij aan de Duna waren gekomen In hardnekkige gevechten met soldaten die zich in huizen hadden verschanst en talrijke afzonderlijke gevechten die den geheelen nacht voortduurden werd het eene deel van de stad na het andere van Sovjets gezuiverd 27 Juni des ochtends vroeg veroverden de Duitsche pantsersoldaten den overgang over de Duna en vormden zü een bruggehoofd Bijna op hetzelfde oogenblik landden op het Noorden van de tad gelegen vliegveld sterke formaties van het Duitsche luchtwapen Het vliegveld en het terrein waren nog door de Sovjets bezet Hun verrSssing was echter zoo groot dat geen ernstige teger tand iTOer gelMden werd Honderden gevangenen en verscheidene Sovjetvliegtuigen die klaar stonden om op te stügen vielen 11 Vergelijkt men dte verwarde berichten en beweringen in de lieriehten van het Sovjet inlichtingenbureau met deze nauwkeurige cüfers dan is het voor iedereen duideüjk dat dit bureau tevergeefs tracht de geweldige verliezen e verdoezelen welke het Sovjetleger en het Sovjetluchtwapen in de eerste week dej operaties reeds geleden hebben Belangrijker nog dan de offers der successen zijn echter de successen bij de operaties Uit de extra berichten komen drie groote successen naar voren yi de slag bij L embcrg waarvan reeds eenige dagen geleden melding is gemaakt en waarin van beide zyden sterke trüdkrachten zijn verwikkeld doet uitkomen dat het front der Sovjets wankelt b Aan den bovenloop van de Narew zün rondom Bialystok twee sterke Sovjetarmeeen omsingeld Er bestaat geen mogelijkheid meer dat zü daar aan een vernietiging kunnen ontkomen Hiermede is een waardevol stuk It het midden van het geweldige Sovjetfront gebroken Daarenboven echter zyn in den rug van deze ingesloten Sovjetarmee sterke Duitsche pantserformaties reeds opgerukt tot voorbij Minsk en hebben zoodoende het begin van den van Minsk naar Moskou loopenden autoweg bereikt Nog vernietigender is de nederlaag der Sovjets in het Baltische gebied Daar bestaat op het oogenblik in het geheel geen front meer De Sovjetformaties vluchten wanordelijk terug De snelle Duitsche opmarsch naar Dunaburg bracht de belangrijkste overgangen over de Duna reeds in Duitsche handen Hiermede wordt den terugstroomenden Sovjettroepen m den Dunasector de terugtochtsweg afgesneden Afgewacht moet worden welke resultaten zich voor de Sovjettroepen uit dit verloop van de operaties zullen ontwikkelen Zooveel staat thans reeds vast dat het Duitsche luchtwapen de heerschappij in de lucht in het Oosten 4ieeft veroverd dat het Duitsche pantserwapen in samenwerking met de formaties pa rrtserjagers en defmitief succes heeft behaald en dat het zich superieur heeft getoond in den strüd met den taai strijdenden bolsjewistischen tegenstander Het D N B meldt nog Slechte wegen en vernielde houten bruggen vormden geen hinderpaalfin brandende hitte legt de Duitsche in fanterist dagelijks veertig vijftig kilometer en meer af Duitsche formaties van al e wapens sluiten de twee Sovjet legers die ten Oosten van Bialystok omsingeld zijn steeds nauwer in GROOTE BETOOGING IN DEN HAAG stelsels nationaal socialisme en communisme dit laatste hem nog het liefst ware Wie er thans nog zoo over denkt vare daarmee naar de hel Wg natio naalsocialisten als volk van Germaanschen bloede hebben onze keuze reeds lang gedaan Wü staan in trouw en verbondenheid aam de züde van den Germaanschen Führer algemeene toejuichingen Spreker zeide dat als antwoord op de vraag van de vrouw van de over züde van het Kanaal de nationaalsocialistische vrouwen organisatie van Maandag a s af een inzameling zal houden onder de vrouwen van Nederland ten voordeele van het Duitsche Roode Kruis luid applaus In hét vervolg van zün rede gaf de heer Van Geelkerken de verzekering dat de Nederlandsche nationaal socialisten liever met de Duitsche kameraden ten onder zouden gaan dan dat zü levend in handen van de Engelsche macHhiebbers zouden komen herhaald houzee geroep Ook uit de concentratiekampen die een uitvinding van de Engelschen uit den Boerenoorlog zün Itebben natio naalsocialisten doen hooren dat zij geestelük ongebroken zyn gebleven Spreker git uiting aan de hoop dat thans eindelük de oogen van de meerderheid van het Nederlandsche volk open zullen gaan en dat de beste tra dities van ons volk weder naar voren zullen komen Als volk kunnen wij thans niet wegkruipen De nationaalsocialisten weten en begrüpen dat Zij zullen offeren wat zü kunnen om de overwinning voor het nationaal socia listische Germaansche rük te helpen verzekeren Spr eindigde Met Mussert hou zee Plechtig deed het muziekkorps van den Duitschen Arbeidsdienst hierna Mün schilt ende betrouen over het Plein weerklinken Allen brachten hierbij den nationaajsocislistischen groet Tenslotte werden het Deutschlandlied en het Horst WesseUied met eenzelfde plechtigheid en eeri etoon ten gehoore gebracht i I ioHenlHaatt Van Duitsche en Nederlandsche nationaalsocialisten trouw in uw geloof houdt dit als het eenig mogeUjke vast Ook uw volk zaf dit geluk deelachtig worden en het nationaal socialisme volledig erkennen Het jaar 1941 zal voor Nederland beslissend zün ten aanzien van de houding van zgn bevolking Dat heeft de rijkscommissaris op Nieuwjaarsdag 1941 te verstaan gegeven REDEVOERINGEN VAN OBER DIENSTLEITER SCHAHDT EN O VAN GEELKERKEN In het geheele land worden betoogingen georganiseerd ter onderlijning van de parolen uitgegeven door de Amsterdarasche bijeenkomst van Vrijdagavond jl Van d ze betoogingen was die te s Gravenhage volgens het A N P de meest imposante aan het verslag dat ons daarover bereikt ont leenen wjj De enthousiast gestemde menigte begroette met blU en langdurig applaus de sprekers en onderbrak ookj tijdens de redevoeringen de iprekers herhaaldelijk met geweldig en geestdriftig applaus Eerst wa het woord aan den com missarisgeneraal den leider van het Arbeidsbereich ijer N S D A P in Nederland Oberdienstleiter Fr Schmidt Oberdienstleiter Schmidt zeide o a Heden begrijpen nog zoovele Nederlanders niet wat het nationaal socia lisme beteekent Doch wü weten hoe onze kameraden zich tegen het oom munistische gevaar hebben geweerd en wij eeren den onbekenden S A man die als eerste zijn leven in dien strijd heeft moeten laten krachtig applaus Thans strijden de bruinhemden van Hitler en de zwarthemden van Anton Mussert samen voor de verwezen lijking van de nationaal socialistische idealen Evenals vóór 20 jaren in Duitschland het geval was waren het tot voor kort in Nederland de Joden die de volksche gedachte ondergroe ven en die hier te lande tegen Duitschland hitsten Weet het Nederlandsche volk wel hoe gruwelijk de bolsjewisten indertijd te werk zün gegaan Na hiervan een korte schets te hebben gegeven ging spreker voort met de veAlaring dat thans het tydstip is gekomen om definitief met het bolsjewisme in Europa af te rekenen Een groot deel van de Ne4erlandsche bevolking begrüpt nog niet waar het om gaat want zü begrüpt het na tionaalsocia lisme niet Doch ook de Duitsche nationaalsocialisten hebben aanvankelük slechts weinig ledenaanhang gevonden Doch hun aanhang groeide in eenige jaren van 1000 tot 10 000 daarna tot 100 000 tot een millioen tot 60 millioen en tenslotte tot 85 millioen daverende toejuichingen Tot Spreker herinnerde verder aan de woorden van den Rijkscommissaris op de betooging van Vrüdag j l te Amsterdam Tot de Nederlandsche kameraden zeide spreker Houdt het oranje blanje bleu van uw oude princevlag in eere en zorgt ervoor dat het niet door marxisme en bolsjewisme wordt bezoedeld Wü Duitsche kameraden zijn trotsch op onzen leider en wü Wisten reeds 20 jaar geleden waarvoor hü ons eenmaal zou oproepen Wü zün dankbaar dat hü ons thans daarvoor geroepen heeft en dat wü dezen groeten tüd mogen beleven Onze Duitsche moeders hebben in den wereldoorlog haar offers gebracht want twee millioen harer mannen en zonen zün in dien strüd gebleven tien millioen werden er gewond Doch dank zü den Führer Adolf Hitler is Ons volk uiteindelük sterker dan ooit Uit dien strüd naar boven gekomen Thans roept de groote moeder Germania ons op om het bolsjewisme uit Europa te helpen verdryven Dat heeft Adolf Hitler reeds in Mein Kampf voorzien Thans zyn onze geest en ons gebed bü onze soldaten die in de sterkste weermacht op aarde strüden en die hun taak niet zouden kunnen volbrmgen indien zij God zegen niet hadden Zoo treden wy onder aanvoering van onzen Führer in vol vertrouwen aan om den boljewistischen duivel te vernietigen en het nationaal socialisme in Europa te doen doordringen tot allen Spreker eindigde zün gloedvolle met gespannen aandacht door de duizenden toehoorders gevolgde rede met een Voor Adolf Hitler Sieg Heil Rede van Geelkerken Hierna trad de heer C van Geelkerken plv leider der NS B en hoofdstormer van den Nationalen Jeugdstorm naar voren Zon op 5 22 onder 22 05 n Maan op 13 03 onder 0 52 n Men b verplicht ie verduisteren van lOBiondertfang tot tontoplionMrt Lantaaroi van voertuigen moeten It anr na tomoaéer tfang ontsfolien worden Ook deze spreker deed in geestdriftige woorden uitkomen dat het thans om de eindafrekening gaat en dat het Nederlandsche volk nu moet kiezen tusschen nationaal socialisme of bolsjewrfsme Tegenover den vervloekten oproep der communistische Internationale Proletariërs aller landen vereenigt u stellen wü onze leuze Volk sluit u aaneen Het bolsjewisme of communisme is de consequentie van den marxistischen klassensrrüd die t volk uileenscheurt Toch schreef in 1935 DeStandaard de Nederlandsche nationaal socialisten wilde spreker zeggen bluftj het blad van Colyn dat van de twee