Goudsche Courant, maandag 30 juni 1941

EERSTE BLAD MAANDAG 30 JUNI 1941 voor de vetproductie voor de eiermarkt Grondstoffen van verschillende aard waaronder petroleum en daardoor benzine wel voorop genoemd mag worden zullen ter beschikking gesteld worden van Europa s volkshuishouding Engeland en Amerika kunnen dan voortgaan met de blokkade van Europa maar Europa zal daardoor dan een boterham minder eten In de vierde plaats beteekent de overwinning op Sovjet Rusland dat de weg vrij is voor dé Invoering van de nieuwe orde in Europa Hitler is geen ve bveraar geen im perialist geen N poleon maar hij is de van God gegeven leider om de Germaansche volkeren naar een groote toekomst te voeren Weet gy mijne volksgenooten die in ü voelt den rang om ook mede te hefpen aan de bevrydinfe van Europa weet gij dat als gij straks zult lezen van een opmarsch in de Sovjet Unie en stil in u zelf zegt wat jammer dat daarbij geen Nederlanders bij zijn Geen honderdduizendep geen groot aandeel maar dan toch een aandeel Eenige duizenden Nederlanders zijn er bij Het zijn degenen die vrijwillig dienst genomen hebben in de Stkndarte Westland en bij het N S K TC hét na tionaalsocialistische automobielkorps Aan hen danken wij dat mi de veldtocht in Sovjet Rusland is begonnen ook duizenden Nederlanders daaraan deel hebben Nu gij u afvraagt wat kan ik doen nu is ijtijn antwoord In dè eerste plaats dankbaar zijn voor het feit dat duizenden volksgenooten ijnede optrekken tegen de Sovjet Unie dat Nederland tenminste vertegenwoordigd is bij dezen kruistocht tegen het bolsjewisme In de tweede plaats u niets meer laten wijs maken door die lieden in Engeland die ons volk lafhartig hebben ver aten toen uw jongens aan de Grebbel nie streden In de derde plaats uw geesteshouding wijzigen zelf willen onderzoeken en niet langer blindelings blyven sukkelen achter diegenen die uit eigen belang omdat zy bevreesd zijn yoor het verlies van het gemakkelijke leventje den opmarsch van den nieuwen tijd trachten tegen te houden In de vierde plaats manmoedig en zonder meer te kankeren dan wij Nederlanders gewend zijn aanvaarden de moeilijkheden van dezen tijd die niet te ontgaan zijn omdat offers gebracht moeten worden Bedenfct hoe ontzaglijk veel gcooter de offers ryn die dp Duitschers moeten brengen om Europa naar een betere toekomst te voeren I de vijfde plaats helpt waar gij kunt om den goeden gang van zaken in Nederland te bevorderen Neemt deel aan den productieslag levert liet koper af dat voor de oorlogvoering noodig is en bedenkt daarbij iix na den gewonnen oorlog na het herstel van de verbinding met Indié wij met elkander best in staat zullen zijn om de geledenSttriiezen te herstellen In de rtl de plaats maakt het ons nationaalsocialisten niet moeilijker dan het al is wij zijn de dragers van de toekomst van ons volk Zonder de N S B heeft dit volk geen toekomst meer Sluit u aaneen bouwt met ons aan het herstel van ons volk Binnaümd WAAROM BLIJVEN DE GROENTEN ZOO DUUR De overgangstijd dit jaar ater en langer dan vorige jaren Prijzen van zuivelproducten geregeld Consumptiemelk in de groote steden 18 elders resp 11 16 en 15 cent Bot r f 2 60 per kiiograni verplichte inlevering van metalen Maatstaven voor Wc uitt taling van vergoedingen Inlevering deschiem na oproeping door den burgemeestfr Ter uitvoering van de verordening handelaren en fabrikanten geschiedt op de inlevering van metalen is een tot een mixknum van 1000 kg netto beschikking van de erbij betrokken per inleveringaplichtige op de aange secretarissen generaal in de St aatscou wezen verzamelplaats Indien het netto Er il een nieuwe regeling van de luivelprijzeft vastgesteld Oe reden hiervan is in de eerste plaats te zoeken in de noodzakelijkheid dat de boeren voor hun producten prijzen ontvangen welke een vergoeding voor de gemaakte productiekosten en een redelijke belooning beteekenen Geconstateerd moet worden dat alle kosten welke de veehouders moeten maken zijn gestegen HierbU heeft men te denken aan de prijzen welke zij moeten betalen voor veevoeder kunstmest materialen enz alsook aan de arbeidsloonen Bovendien is de melkproductie tengevolge van de omstandigheid dat krachtvoeder slechts in beperkte mate beschikbaar is verminderd zoodat de productiekosten per eenheid belangrijk zün gesetgen De betaling van betere prijzen aan de boeren voor hun pro ducten kan slechts worden mogelük gemaakt wanneer ook de consimienten hoogere prijzen voor de zuivel gaan betalen Voorts moet de melk langs den kortsten weg van den producent via de melkinrich tingen naar den verbruiker worden gebracht opdat zoo weinig ipogelijk onkosten ontstaan Hierbij zullen nog maatregelen worden getroffen krach tens welke de handel een redelijke belooning krügt voor het werk dat hij verricht om de melk van den Jiroducent naar den consument te brengen De thans vastgestelle prijzen voor melk boter kaas en andere zuivelproducten gelden voor zomer en wintermaanden gelijdelijk Kegellng der prtjzen van eonsnmptlemelk Voor de consumptiemelkprüzen door de verbruikers te betalen is het land I verdeeld in vijf groepen van gemeen ten Voor elke groep zijn afzonderlijk prezen vastgesteld Dat in de groote gemeenten de verbruikers een hoogeren priis moeten betalen dan elders vloeit onvermijdelijk oort uit de omstandigheid dat het distributie apparaat daar duurder is dan in de kleinere plaatsen Daarbij moet men wat de grootest en aangaat in aanmerking nemen dat de boeren in de omgeving daarvan onder betrekkelijk ongunstige omstandigheden werken die ertoe leiden dat hun voor de melk een wat hoogere prijs behoort te worden betaald dan elders in het land Het Mogenaamd wettelijfc gebied dal reeds eerder bestimd en waarin licn St drie groote steden bevinden Is thans ilesplifart in twee groepen van temeenten In de eene groep o a door de groote steden cevormd wordt de prijs van losse eonsumptiemelk van lestien op achttien cents gebracht In de overige gemeenten van het wettelijk gebied wordt deie prijs op zeventien centjf gesteld Het land buiten het wettelijk gebied is hl de nieuwe regeling in drie groepen van geneenten verdeeld In de eerste groep hierran waartoe de steden Arnhem Nijmegen en Uaastricht met haarrandgemeenten behooren geldt voortaan een straatpriüs van zeventiencents Deze prijs is zestien cents in de door andere steden boven twintig duiMnd iawonen gevwmde tweede groep van hH bnitenwettelijk gebied In de derde groep waartoe de rest van dK gebied behoort ia de prtjs vijftien enia j Deze prijzen bereffea gestandariseerde melk van 2H procent vet Vo r de Uptcmelk wordt de prijs Oen eenta in de groote ateden en de overige geacentea in de eerste groep aeg n eenta in de nat van het wetteltjk en tal de eente greep van het bultenwettelQk geMcd ca aeht en zeven cents respectievelijk in de tweede en de derde groqi van laatrtceaoemd gebied Boter 4 Betreft het boimttaande de melk en ander v r fcee l d van nienwe prij ca die de verhrnifcen zallén moeten Malaa vormt de boterprijs welke vewtaaa ia de prüAlasse 1 ZKBkoter t M fer kilopam bedraagt leg n IM4 vroeger Andcn dan hU mdk geiden de KQzen vaa boter en kaas voor het ge hecle tand gel fceUJk Wat haat betielt mocht men volgens de vieegere nnUag niet meer dan den rMiis vaa Hei IMO vermeerderd met era zeker bedrag tai rekening brengen Overtredingen van dien egel waren Iteraard aaoeUUk te coa tateeren Daarom z Ja na vo aUe aoorten kaas vaste t en vastceateid De meikpriii dlea de aaercs hrtlgcn De prijzen waartegen de fabrieken btar producten mogen verkoqpen zijn verhoogd waardoor zij aan de boeren meer voor hun melk zullen kunnen betalen Dit is zooals hierboven uiteengezet drinfend noodig De prijzen welke aan de boeren kunnen worden Hbetaald varieeren iets al naar gelang de gelevude mellc kan worden gebruikt als eonsumptiemelk of in de fabriek tot boter kaas en andere melk producten wordt verwerk Vowts zal ernaar wonten gestreefd dat de fabrieken in de zomermaanden een zekere reserve vormen zoodat zij kt den winter een wat hoogeren melkVrtjs zullen kunnen betalen De aaarge voor haaéelaar en winkelier Doordat de prijzen welke ptoOaeenti o fabrieken enz raogea vragen en winkelverkoopprijzen zijn vastleiteM yn tevens de marges voor handelaars winkelkrs vastgelegd Dezen zullen aan ate marges voldoende moeten hebben Voor de toekomstige epaling van de hoogte der marge zal e noodzakelijkheid om het door tusschenhandel en kleinbedrijf gevormde distributie apparaat te veiïeteren den doorslag moeten geven Bedrijfsresnitaten van taVrieken en melk inrichttogen De fabrieken en melk inrichtingen zullen haar bedrijfsresultaten nauwkeurig moeten opgeven Dan zal kunnen worden beoordeeld of die resultaten zoo goed mffelijk zijn d w z of de ondernemingen zooals zij zijn ingericht zoo goed mogelijk functioneeren Voorgeschreven wordt dat de melk prijs zal worden gescheiden in een grondprijs en e n prijs per percent vet Verder zullen de zuivelfabrieken moeten brAen met de gewoonte voor de melk een prüs af boerderij te betalen In het vervolg zullen zij een prijs vrij fabriek moeten geven en van dien prijs de gemiddelde aanvoerkosten behooren laf te trekken De aanvoerkosten nanieliik loopen iriteen Worden zy afzonderlijk vermeld dan kan men de h edrüfsresultaten der fabrieken beter vergelijken Overgangsmaatregel Aangezien de piüzen stijgen zal van de bestaande voorraden een heffing plaats vinden opdat niet den houdersdier voorrtden plotseling groote ongemotiveerde v oord len in den schoot vallen Bewaart de officieele prijsopgaven Onder de aankondigingen in de dagbladen zullen de iwinkelinkoop en verkoopprüzen otfipieel worden gepubliceerd Aan winikeliers en publiek wordt verzocht diel pfublicatie te bewaren Belanghebbenden wordt voorts aangeraden zich een i exemplaar aan te schaffen van de Staatscourant waarinalle voorschriften zy opgenomen De textie kaart EERSTE 89 PUNTEN BLUVEN OOK NA 1 JULI GELDIG Er blijkt misverstand te bestaan omtrent den geldigheidsduur der eerste 80 punten van de textielk rt Men meent n l dat deze na 1 Jul a s niet meer geldig zijn en dat van dien datum af tot 1 September slechts de resteereride 20 punten kunnen worden ingewisseld De Dit is onjuist De eerste 80 punten of hetgeen er nog van over is blijven geldig Er bestaat dus gten reden om overijld tot textiel aanikoop over tegaan rant opgenomen Zij bepaalt dat in iedere gemeente verzamelplaatsen voor t in oqtvangst nemen van de in te leveren v rwer pen allien worden ingericht en iwcl opelke 5000 inwoners één De burgemeester is bevoegd lin het geval de in te leveren voorwerpen een gezamenlijk gewicht van tien kg te bovei gaan op verzoek van deii inleveringspüehtige die voorwei pert van gemee ntewege te doen afhalen Hiervoor worden aan den inleveringsplich tige geen kosten in rekening gebracht Gaat het totaal gewicht der doortparticuliere personen in te leveren rtetalen voorweipen twintig kg te boven dan is de burgemeester gehouden op verzoek van den inleveringsplich ige voor het kosteloos afhalen dier voorwerpen van gemeentewege zorg te dragen Ieder hoofd van een gezin of van e i anuenwoning zoomde ieder afzibn derlijk levend persoon en ledeae endere inleveringspUchtige ia een gemeente wordt voor zooveel mogelik dMr den borgemeestcr schriftelijk pfeniopen om te verschijnen of deh tedoen vertegenwoerdigen voor de vereiscirte inlevering van metalen voorwerpen onder overlegging van de o roqrfng Verklaart de verschenen persoon dat bij of degene die hü vertegenwoordigt geen aan de verplichting tot inlevering onderworpen metalen voor werpen bezit dan wordt hij toegelateo tot de bevestiging van deze verklaring door het plaatsen van zyn handteeke i ning onder het desbetrrffend formu üer Ingeleverde voorwerpen worden on derscheiden naar kopwr messing nik kei tin iood en legeeringen en dergelijke metalen Zü worden in tegenwoordigheid van den Iw iger nauwkeurig gewogen Inlevering van metalen voorwerpen of deelen daarvan behdorende tot den bedrijfsof magazijnvoorraad van overlieidst edrijven kleinhandelaren winkeliers vertegenwoordigers die voorraad houden warenhuizen groot DE STRUD TUSSCHEN TWEE WERELDEN Ir Mussert voor de radio De algemeene leider van de N S B Ir A A Mussert heeft gisteravond een rede gehouden voor de Nederlandsche zenders Aan deze rede ontleenen wij het volgende Twee werelden botaen Tegenover elkander staan eenerzüds Engeland en de Sovjet Unie anderzijds Europa bet nieuwe Eurcq onder leiding van Hitler en Mussolini Laten vrü eens aannemen dat Churchill en Stalin dezen strijd zouden winnen Dat zou dan toch éen minste nog een paar jaar duren Hoe zou dan het verloop zijn Europa is omsingeld door Engeland Amerika door Afrika en de SovjetUnie Engeland en Amerika beletten den aanvoer van overzee De SovjetUnie belet den aanvoer van uit het Oosten vandaar toenemend gebrek in Europa Het eerste doel van Chufchill Stalin Roosevelt is om Europa uit te hongeren en zoo murw te maken Dan komt t tweede doel nL Duitsch land militair te overwinilfen Laten wij aannemen dat Engeland en de Sovjet Unie dien strijd militair zouden winnen Dan zouden de bolsjewistische Ie gers staan in het hart van Europa Ziehier dus het noodlot van Europa j dus ook van ons volk en vaderland eerst uithongeren daarna slagveld en ten slotte ondergang in den communistischen chaos Nu willen wij het tegengestelde g val beschouwen nl dat Duitschland Italië Roemenië Slowakije enz winnen en de Sovjet Unie wordt verslagen Dat beteekent in de eerste ein belangrijkste plaats dat het centrum en de macht van het wereld bolsjewisme worden verpieügd Het communistisch gevaar voftr Europa is dan ten einde Hitler heeft met bloedend hart moeten toezien hoe de bolsjewisten in 1939 Finland en de Baltische staten binnenrukten Hij kon dat toenmaals niet l eletten omdat hiJ bedreigd werd door Engeland Frankrijk en Polen Nu hij zijn handen wefer vrij heeft kan hü zich veroorloven ja gevoelt hij zich verplicht het toenemende Sovjet gevaar definitief af te wenden In de tweede plaats beteekent de overwinning op de Sovjet Unie de bevrijding van de Oekraïne en de Baltische staten en het herstel van Finland Toen Sovjet Rusland anderhalf jaar geleden Finland binnenviel stroomden de geloovigèn met duizenden de kerken binnen om God te smeken om uitkomst voor Finland God heeft deze bede verhoord God heeft Hitler uitverkoren als degene die de Sovjets zal verdrijven uit de bezette Finsche gebieden en het communistische gevaar zal afwenden Zullen de predikers die de bijeenkomst leiden nu God danken dat hij Hitler heeft gezonden In de derde plaats beteekent de overwinning op de Sovjet Unie het openen voor Europa van belangrijke voorraadschuren der wereld De Oekraïne in Zuid West Rusland gelegen kan meer dan voldoende graan produceeren zoodat iedere brooddistributie in Europa overbodig zal worden en men daarenboven zooveel koeien varkens en kippen zal kunnen houden als noodig is voor de zuivelproductie gewicht per inlereringsplichtige meer bedraagt dan 100 kg verstrekt de burgemeester aan den inleveringaplichtige verzendingsinstnicties In beide gevallen moeten de inleveringsplichtigen aan deh burgemeester een inventarislijst en een gespecificeerde gewichtsopgave der in te leveren metalen voor werpen zenden Taxatie in bijeondere gevallen gewhiedt voor rekening van den belanghebbende Voorwerpen vaa WIjioadere waarde Voorwerpen van booge wetenschappelijke geschiedkundige of kunstwaarde of als waardevol volksgoed te beschouwen voorwerpen worden opdat te gelegener tijd kan worden beslist omtrent de verplichting tot inlevering overeenkomstig door den Secretarisgeneraal van het departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbescherming te stellen regelen ter plaatse onderzocAit en beoordeeld door de daartoe door dien secretarisgeneraal aangewezen deskundigen Tegen de beslissing van den deskimdige is geen voorziening toegelaten Tenzij de inleverineq3iehtice af wie hem vertegeawoordigt lic verklaard abtand te doen van het recht op vergoeding van de metaalwaaide der Ingeleverde voorwerpen geschiedt de nitbetaUng van de aan reebthèbbende toekomende bedragen zoo oedlg mogelijk na de algemeene inlevering door den gemeente ontvanger overeenkonut g de volgende mkatsaven koper tegen M meariag tegen ƒ 25 nikkel tegen ƒ 120 tia tegea ƒ IM lood tegen ƒ 10 legeeringen car dergelijke metalen tegen ƒ 20 aBes per 100 kg In alle gevallen van twijfel of een voorwerp al dan niet van inlevering is vrijgesteld beslist de burgemeester die in zeer belangrijke gevallen zoo noodig het oordeel inwint van het Rijksbureau voor Donferro metalen Tegen de beslissing van den burgemeester is geen voorziening toegelaten Ten aanzien van voorwerpen van bijlandere waarde beslist de deskundige Een veelvuldig voork Hnende klacht van de Nederlandsche huismoeder in deze dagen betreft de groenten lederen dag moetdegroentenboer vele malen hooren dat zijn groenten in dezen tyd van het jaar nog zoo duur zijn Vergeleken bij vorige jaren is dit ook inderdaad het gevaL Er worden echter verwijten aan de overheid gericht en heeft het publiek conclusies getrokken welke m geenen deele in overeenstemming zijn met de feiten Teneinde een juist beeld van den bestaanden toestand te krijgen he ft een verslaggever van Iwt A N P zich tot een tot oordeelen bfevoegde instantie gewend waar hem een even duidelijk als deskundige uiteenzetting werd gegeven betreffende het huidige prijspeil der grotnten en de factoren welke hiertoe hebbei medegewerkt terwijl hem ook ten aanzien van de vooruitzichten interessante mededeelingen werden gedaan Oveiheid steunt den tuinder aiet meer Vooreerst zoo werd uiteengezet speelt een rol hit feit dat dit jaar in tegenstelling tot vorige jaren de tuinder geen steun uit de schatkist meer ontvangt en dat hij in plaats daarvan thans voor zyn product een prijs lo ygt toestaande uit den kostpys plus een ondernemersloon Hft vorige jaar is de tuinbouw nog tot Juni gesteund met ongeveer zes millioen gulden en in 1939 bedroeg de tuinbouwsteun zelfs twintig millioen Intusschen was de steun welken de tuinbouwer in vorige jaïen uit de schatkist ontving niet zoo groot dat productiekosten en ondernemer sloon er in vervat waren Het doel van den steun die binnen een bep rkten lomvang werd gehouden was slechts den tuinbouw in stand te houden Bij de redelijke belocning die de tuinbouwer dit jaar voor het eerst van den consument ontvangt moet het publiek met vergeten dat de productiekosten in den tuinljouw ook zyn gestegen Hierbij moet nfen onder meer denken aan de prijzen van mest en bij de glascultuur van hout van reparatiekosten enzoovoorts De weersgesteldheid Dan is er een zeer belangryke factor de weerfgestcldheid Het koude weer dat wij in het afgeloopen voorjaar heb ben gehad heeft uiteraird op de tegenwoordige prijzen van vele soorten groenten invlo I uitgeoefend Enkele voorlieelden mogen dit verduidelijken Tot de vorige week bedroeg de productie aan asperges rog niet de helft van die van het vorige jaar om dien tijd Ten gevolge van de langdurige koude zal de opbrengst aan asperges ook zeer ongunstig blijven De peen van den kouden grond die in andere jaren tegfn 15 è 20 Juni bebeschikbaar komt is dit jaar nog niet gereed Ook de bloemkool en andere groenten zijn verlaat GEMÉENTEBAAD WEIGEST C PCT TOELAGE AAN GE MEENTE PERSONEEL Eenigen tyd geleden heeft zOöals iien weet de secretaris generaal van het d Mrlement van Binnenlandiche Zaken een rondschrijven gericht tot alle gemeentebesturen in Nederland en erop i angedrongen om een tijdelijke toe a e van 6 pet van het brutcmkomen e verstrekken aan het lager be7 idit io gehuwde gemeentepereoneel De meerderheid van den raad te Loeren aan de Vecht bleek niet te gevoelen voor het verstrekken van een tijdelijke toelage Met 4 tegen 3 stemmen werd het voorstel verworpen Bij onvoltalligheid van den raad staakten in de vorige vergadering de stemmen Eén der voorstanders die ook het voorstel deed om de tijdelijke toelage voorgesteld door den secretaris generaal te verstrekken het raadslid Jac de Koning heeft zich thans gewend tot den commissaris der provincie Utrecht met het verzoek te willen bevorderen dat dit raadsbesluit niet wordt goedgekeurd Wat de aardbeien betreft heeft men sedert menschenheugenis niet beleefd wat men dit jaar moet ervaren namelijk dat er geen aansluiting is tusschen ïlascultuur en de teelt van den kouden grond In andere jaren wordt de pnjs van de laatste aardbeien welke onder glas geteeld zijn gedrukt door den aanvoer van de eerste aardbeien van len kouden grond De weersomstandigheden van dit jaar leiden uiteraard tot stijging van de aardbeienprijzen Wisselingen ha 4ea aaavaar Er wordt geklaagd dat de prijzen van groenten als radya spinazie en sla soms plotseling stijgen De prijsschommelingen van dergelijke groenten zijn echter goeddeels het gevolg van wisselingen in den aanvoer waarvan de omvang een groote rol speelt bij de prijsvorming Wat spinazie oi sla aangaat de tyd dat daarvan een groote overvloed werd aangevoerd is op het oogenblik alweer voorbij In den zomer is het zeer riskant spinazie en sla te teelen omdat enkele heete dagen deze groenten kunnen doen bederven De boonenoocH is nog niet gereed Officieele Pulilieatie lan den gemaehtigile voor de prijzen VASTGESTELDE VEBVOERPRUZKN Bericht No 12 De volgende prijzen voor vervper met huurauto s moeten aan het publiek in rekening worden gebracht 1 Gemeenten boven 50 000 inwoners a voor auto s met taxameter indien de rit zich niet verder uitstrekt dan tot tCB hoogste 10 kilometer batten de gemeentegrens een zgn eerste aanslag van ƒ 0 50 waarvoor kosteloos wordt voorgereden en vervolgens tot 1000 meter belast wordt gereden ƒ 0 10 voor elke volgende 500 meter of gedeelte daarvan tinnen degemeentegrens afgelegd ƒ 0 20 voor elke 500 meter of gedeelte daarvan bniten de gemeentegrens afgelegd tot aan het adres van bestemming van den passagier b voor auto s met of zonder tai aracter indien de besteouningr is gelegen op meer dan 10 IclIometeT van de gemeentegrens ƒ 0 15 per afgelegden kilometer of gedeelte daarvan te berekenen over den geheelen door de auto af te leggen afstand van garage tot garage c voor auto s zonder taxameter voor ritten waarbij de grens der gemeeatc aiet wordt overschredepi ƒ 0 30 voor iedere met passagier s afgelegde of aangevangen 1000 meter ritlengte met een minimum van f 0 75 per rit 2 Gemeenten tot 50 000 inwoners a voor ritten binnoi de bebouwde kom der gemeente ƒ 0 30 voor ledere met passagier s afgelegde of aangevangen 1000 meter ritlengte met een minimum van ƒ 0 75 per ril b voor ritten waarvan de bestemming halten de bebouwde kom is gelegen 0 19 per afgelegden kilometer of gedeelte daarvan te berekenen over dengeheelen door de auto af te leggen afstand van garage tot garage De vergoeding voor voorrijden van de auto is in alle tarieven inbegrepen Teagcvolge van den gestegen benzineprijs wordt op de bovengoioemde tarieven een toeslag gel d van 10 Het wachttarief bedraagt voor het geheele land f 0 10 voor ie re verstreken of aapgevangen wachtperiode van 4 minuten Bet vragen van hoogere prtjsen la strafbaar Bewaar deze opgave en gebruik haar Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig maken laii 84 Ook in andere jaren beschikken wij eerst in Juli over boenen Het koude weer dat wy dit jaar achter den rug hebben heef op den boonenooïst geen belangrijken invloed omdat men eersl tegen 10 of 20 Mei boonen pleegt te zaaien Priniesseboonen snijboonen en pretkboonen beloven een matige up brengst maar de teelt is gelukkig zoo dat dit gewas voldoende zal opleverea tot eind September En tegen dit tijdstip ziin de herfstgroenten gereed vraag is Bianmfawdsche grooter Bij de beoordeeling van de groenten pvijzen in het algeme2n behoort in aan nierking te worden geVamen dat de binnenlandse he vraag naar groenten veel grooter is dan in normalen tijd als gevolg van de omstandigheid dat aardappelen en vet slechts in beperkte mate beschikbaar zijn Naar groenten als radijs en tomaten is veel meer vraag dan gewoonlijk omdat men die als broujbelegging wenscht te gebruiken nu men zich de gewone brood beleggingen als kaas en worst slechts in beperkte mate kan aanschaffen Het feit aat men er meer en meer tóe overgaat sla en komkommer bij de boterham ta eten vergroot voorts de vraag na ir deze groenten In het algemeen kan wxsrden verklaard dat er dit jaar naar schatting voor twintig tot dertig procent meer ah groenten is geteeld dan het vori j iar Maar het grootste deel dezer groenten is nog niet voor verbruiic gereed De moeilijke ov rgangstyd welke elk jaar met zich brengt nameliik de periode gedurende welke de oude groenten op zijn en de nieuwe groenten nog niet in voldoende mate kunen worden aangevoerd is dit jaar later en langer dan andere jaren Een troost voor het publiek is het dus dat na dezen tüd weer een andere tyd komt OPENING N 8 B DISTRICTSHUrS TE ROTTERDAM De opening van het nieuwe Diatnctshuis van de nationaal socialistische beweging te Rotte rdam aan den Heemraadsmgel is Zaterdagmiddag niet opopgemerkt voorbijgegaan Aan den s Gravendijkwal werd trouwens ongeveer tezelfdertijd geopend het huis voor de nationaal socialistische vrouwen organisatie De leider der N S3 ir A A Mussert heeft bij deze gelegenheid tot de Rotterdamsche leden van de beweging het woord gevoerd DEBONNENLIJST AARDAPPKLBN A M t m 0 Juli 2 kg BLOEM BL f t m 13 Juli 60 gr brood of H raptsoen gebak of 39 gr meel bloenL BOTERMARGABINE Bo 22 en 23 t m 16 JuU 250 gr boter Vetkaart idem met reductte BRÜUDUKBAR Br 23 t m 8 Juli dubbel rantsoen EieRBM I t m e Juli én ei GORT HOirr GRiriTEN 4S t m 10 Augustus H pond BAVKRMODT VLOKEKN eai 4 t m 10 Augustus i pond KAAS a en 18 t m 13 Juli 89 en 7f t m 27 Juli 1 ons KMI tih t HRE 4C t m 20 JuU H p kot es T0gaat of 40 r thee KOLEN Kookdoelnnden letter M en N Bon no 2 K F 30 Juni Verwarming tl 02 83 haarden en kachels J 81 t m 84 haarden en kachels K 01 t m 11 centrale ver warming één eenheid vaste brandstoffoi 85 0 81 haaMen en kachels J 85 t m 08 haarden en lucheli K een eenheid turf Geldig t m 31 December MACARONI Vtif M lena 54 t m 10 Augustus 1 ona MAIZENA ens S5 t m 10 Augustus 1 ona Mc 23 t m 6 Juli 1 Uter PKULVRUCUTBN 61 t m 6 Juli 1 pond PETROLfclTM Per 11 t m 10 Aug voor keukm i t BIJS T 83 t m 13 Jun pond SCIiEEK EP K tesUd Urn 1 A g I rantsoen SliUU R 66 t m 6 JuU 1 kf VLbKHCM VL 28 t m 1 Juli H rantsoen vleeseh vleescbwares Vlaeschwaren VI 28 t m 1 Juli H rantsoen of verduurzaamd gevolgte ZFfcP 18 t m 3 Augustus 1 rantsoen VERKL Jiirns A aardappelen Me melk BL bloem Boboter Br brood Per periode VT vleesch GCen toevoeging is Alg bonkasrt