Goudsche Courant, maandag 30 juni 1941

TWEEDE BLAD MAANDAG 30 JUNI 1$41 Stattameaum 65JARÏG HUWELIJKSFEEST IIQO 9Oi 0OQ9 EEN GELUKKIG ECHTPAAR K AREL JFREDERIK HaMMER EN Maria BiNEE BLIJDE DAG IN DEN GROOTEN FAMILIEKRING Wassenaar DHL Haastrecht rEMlDDEN con d uitaebretde familie heeft Zoterdap het echtpaar Karel Frederifc Hammer en Aïoria Binée het loel heet zeUzamt feit mogen herdenken dat het 4J en ze ti9 jaar in het huwelijke was wrbondenl Vyf en zestig jaar getrouwd Dat beteekent dat de buweiyksdag viel op Jg Juni 187 maar ondanks dit verre verle ien herinnert het montere bruidspaar zich het by wijze van spreken als den dag van gisteren dat op het Stadhuis zUn echtverbintenis werd gesloten die tot een zoo lange en gelukkige 1 geworden De omstandigheid dat dit hun nog zoo helder voor den geest staat zegt het al dat in de IJssellaan 74 twee vitale oudjes wonen die er mogen zUn Zioo is het ook beiden bezitten een goede gezondheid de oogon de ooren de geest en de ledematen doen het nog best en zooals ze dsar Zaterdag gezellig in den Jamiliekring zaten zou men niet zeggen dat de echtaliiedcn al zoo hoogbejaard zijn De vrouw doet het de laatste jaren wat kalmer aan de tijd drukte zijn stempel en zU is immers geen twintig meer nwar toch de jaren mogen haar baren vergrUsd hebben zü weet nog van medepraten en da brejpen gaat vaaixlig door haar handen Twee en tachtig is zij al iina drie en tachtig op 9 Augustus liSS geboren De bruigom doet er nog wat jaartjei bij die ii 10 December ISSl geboren en dus negen en tachtig Da s heelemaal een krasse baas deze fcWKne stramme figu r die zonder bril op straat nog wat goed kan zien en die op eigen gelegenheid vlot z n wandeling door de stad maakt Men kent Karel Hammer ongetwyteld vooral uit de laatste functie in i n arbeidzaam leven Toen was hy badknecht in de Stedelijke ZwemInrichting en daar heeft hij tot z n 75ste jaar met jeugdigen lust z n werk gedaan Ab je hem in z n hart ijkt had hy er nog wel een poosje mede willen doorgaan maar het was toen toch wel Jetjes Van z n twaalfde jaar af is hg in louw geweest Toen kwam hy in bctrekkind U den houthandel van den heer HRgendijk a an het Jaagpad waar hij kistenmaker was Er werden vooral voor de kaarsenfabriek kisten gemaakt en toen deze onderneming een eigen afdeeling by haar bedryf onderbracht ging die 30 jarige Hammer mede over nadat hü achttien jaar bij den houthandel had gewerkt De kiatenfabricage geschiedde daarna machinaal en daarom werd hy magazynkneoht Dit is hU drie en dertig jaar geweest tot hy op zyn drie en zestigste werd gepensioenneerd Maar de terke baas was er die man niet naar om stil te zitten en dus kwam hy aan het zweinoibad waar hy nog twaalf jaar Bsistent van den badmeester was Het aantal betrekkingen is dus gering geweest en dat bewyst dat de bruigom xe met cere heeft vervuld En als het werken nu eenmaal in het bloed zit houd er dan maar eens mede op Zoo heeft hy daarna bezigheid gevonden in den flinken tuin achter zyn huis waar hy pit en teelt en niemand die er hooft aan te komen of te helpen dat is lyn domein en dagelyks is hy er bezig Werken b gezond Het is dus een leven van hoT werken geweest maar zegt de jubilaris werken is gezond en hy kan het zeggen want hU a zoo gezond als een visch en ziek is hy maar zelden geweest Zooals de man buitenhuis zfjn vrerk had zoo ha de vrouw het in de wo ning Ook de bruid heeft haar handen vol gehad en tot haar tachtigste jaar deed zy aUes zelf Zy huldigt het devies van haar man dat arbeid gezond is Tien kinderen heeft het echtpaar gehad en dan komt er in het huishouden wat kyken maar beiden hebben er zich kranig doorgeslagen Negen kinderen zün er in leven eh de meeaten hebben ook al gezinnen opgebouwd de oudste is nu immers 62 en de jongste 41 Het bruidspaar heeft 27 kleinkinderen en 11 aohterkleinkindieren en met de aangetrouwde verwanten mede is het een heele familie Allen zyn Zaterdag op bezoek geweest en dat gaf een biyde dag voor het meer dan diamanten echtpaar en alle overigen die zich in olkaars gezelschap verheugden De viering van het byzondere feit is in intiemen kring geschied Men had er geen ruChtljaarheid aan gegeven ipaar toch was er wel iets van bekend geworden Gemeentebestuur op bezoek De waarnemend burgemeester mr H P C M de WiH Wynen de wethouders en de secretaris kwamen met het heel byzondere huwelyksfeest gelukwenschcn en aldus het medeleven toonen van het gemeentebestuur met dit paar trouwe burgers onzer sta Immers zy stammen uit Goudsche families zyn hier geboren en getogen hebben er hun heele leven gewoonden als goed inwoner heeft de bruigom na zyn miliit tiren dienst te Leiden vyf jaar tot de söhutterij behoord De stadhebben zy zien groeien want zy weten het nog best dat er achter den Turfsingel geen huis stond Men moet dat ook eens indenken in 1851 en 185B geboren Van veel zyn ze geluigé geweest de voortschryding der techniek de uitbreiding van hun woonplaatst het ontstaan van het verkeer Tegenwoordig stapt ieder op de fiets maar als menschen van den ouden stempelhebben zy er nooit opgezeten want rywielcn had men in die dagen nog niet Toen was alles loopeh en de kwiekebruigom heeft er heel wat kilometertjes opzitten van de vele keerèn dathy even nfar Boskoop en andere plaatsen op eii neer ging om in de polders zich aan Izyn liefhebbery het visschen te geven want hy was een hartstochtelyk heijigelaar die precies degoede plekjes wist Ook bestuurleden van de coöperatie Ons Belang kwamen hun opwachting makjen Het echtpaar Hammer i S er van jde oprichting af by aan gesloten en sljaat als het 64ste lid ingeschreven De coöperatie had voor een mooie taajrt gezorgd en de heeren T van Vliet en P W M v d Dungen brachten de g Iukwenschen over Het huis stond vol bloemen die glans bijzetten aan d zen feestelijken dagjm de vertolkers waren van dankbaarheid en hartelijkheid van familieleden vrienden en kennissen Temidden van deze bloemenweelde omringd door de hunnen zat opgewekt als ri eds het montere bruidspoor Br heerschten gelufc en vreugde in den huize H rr rr cr iir werden inm s herinneringen opgehaald uit het lange huwelijksleven en bij de o verdenking van die vijf en zestig jaren van vereeniging kon het het paar het vaststellen hun leven is een gelukkig leven geweest w AT AAR ANNEER H Rennie Kioncoop De verstokte vrijgezel net Theo Lingen en Kalph Arthur Roberts Aanvang 8 15 uur Sohouwbiirg Bioscoop PygrnaUon met Lily JSou Mncester tn Johan de Meester Aanvang 8 15 uur Thalia Thekter Meisjes tusschen veer tien en zeventien Cmet Angela SaL loker en Atilla Hörbiger Aanvang 8 15 uur 3 $ Juni t uur Voormalige Ambaehto vondschool Cursus transportcolonne Roode Kruis dames 3t Juni 8 S uur Central Vergadering afdeeling Gouda Ned Kappersbond spreker hoofdbestuurslid T HpUinga over Wettelyk vastgestelde tarieven en loonen 2 Juli 7 34 uur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 8 Juli tt 9 uur Oosthaven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor luchtbescherming 3 Juli 7 30 uur Leger des Heils Heiligingsdienst 3 Juli 7 30 uur Vrye Evangelische Gemeente Bybellezing en bidstond 8 Juli 10 liur Stadhuis Openbare aanbesteding bouwen van transformator en schakelhuis aan de Veerstal APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek P Weyer Gouwe 131 Feestdag voon den heei G N P van Hooff BARTELUKE HULDIGING BIJ GOUDEN JUBILEUIVI ALS KOOR ZANGER Gisteren heeft de heer G N van Hooff het feit herdacht dat hy vyftig jaar koorlid van het zangkoor der O L Vrouw Hemelvaartkerk was De Hoogmis werd om haU 11 tot intentie van den jubilaris gecelebreerd Kapelaan Boelryk droeg de H Mis op Het altaar was prachtig versierd De heer Van Hooff en naaste familie hadden plaats genomen voor de Communiebank Het zangkoor zong onder leiding van den heer J v d Bosch de groote Mis van Reffice waarna het Ave Verum van Cantate Dominium Cantieum Novum van Mozart ten gehoore werd gebracht Na de Hoogmis werd in de pastorie de jubilaris gehuldigd Allereerst sprak de deken de hoogeerwaarde hter J F A Bots als voorzitter van het zangkoor hem toe en daarna voerden het woord de heer Jac P Dessing als voorzitter van het feestcomité de heer P J Forsthavel namens de koorleden en de heer Bosje als vriend van den jubilaris Eenige bloemstukken en geschenken vertolkten aller sympathie Het kerkbestuur bood een geschenk onder couvert aan van het zangkoor was er als huldeblijk een dressoir Op de hierna in de pastorie volgende receptie verschenen behalve de leden van het zangkoor deputaties van de beide andere koren de leden van het kerk stuur vertegcnwoordiSSrs van den Ti K Volksbond en anderen Ini de bovenzaal van de R K Leesverceniging is des avonds het bijzondere jubileum van den heer Van Hooff in intiemen kring op prettige wyze gevierd Deken Bots en pater Wenninghof gaven door hun aanwezi iieid blyk van huw belangstelling VAKEXAMEN BROODBAKKERSBEDRUF Onze stadgenoot de heer F M Humper slaagde te Den Bosch voor het examen handelskcnnis en vakbekwaamheid in het broodbakkersljedryf ZES KAZEN ONTVREEMD By een inbraak in het pakhuis van de firma A van Dyk aan de Groenendaal zyn vyf kazen ontvreemd Een kaashandelaar alhier deed aangifte van de vermissing van een kaas tydens het vervoer van Woerdeif naar Gouda I M S Both t ODD ONDERWUZER TE DEZER STEDE Te Scheveningen is op 76 jarigen Iceftyd overleden de heer M S Both oud onderwijzer te do er stede Marinus Simon Both die geboren werd te Ouderkerk a d IJssel op 19 Februari 1865 is van 1 November 1800 15 Mei 1906 verbonden geweest als onderwyzer aan school No 3 waarvan toen de heer J D Hey hoofd was daarna kwam de heer Both als on prwyzer aan de eerste hurgerschool voor jongens hoofd de heer J R Slop en vervolgens aan schoei B hoofd de heer A van Dyk aan weHie school hy tot 1 September 1924 werkzaam is ge bleven Gedurende de jjeriode van 1 September 1906 1 September 1924 was de lieer Both ook leeraa aan dé Ambachtsschool Goudsch meisje te Deventer verdronken TUDENS HET ZWEMMEN ONWEL GEWORDEN Tydens het zwemmen in het IJssel bad te Deventer in welke plaats zy logeerde is Zaterdagochtend de 14 jarige Etorothea Margo van Triet alhier verdronken Het meisje is waar schynlyk doordat zy onwel was gewor den na een sprong van de olank niet meer bovengekomen Or middelUik in het werk gestelde reddingspogingen van zwemmers en bac ersoneel hadden geen resultaat De politie heeft daarop gedregd en na 10 minuten het lichaam opgehaald Medische hulp door dr Scholten verleend mocht cnte piet meer baten De levensgeesten waren reeds gewp ken Het stoffelyk overschot is naar het St Cieertruidenziekenhuit overgebracht Eindexamen H B S Voor het Zaterdag aan de R H B S beëindigd eindexamen afdeeling A zyn geslaagd de dames A Blesgraaf te Bodegraven en C Jongeneel te Gouda en de heeren C van Erk te Zevenhuizen P Fyn te Gouda J Hooflman te Boskoop A Polet te óouda en M Spee te Gouda Afgewezen één candidaat Uit vroeger tüden DE GOUDSCUE COURANT MELDDE 75 JAAR GELEDEN Uit een advertentie Latynsche School te Gouda Het examen van toelating zal plaats hebben Zaterdag 14 July e k in het lokaal der Latynsche School des voor middags ten 10 ure Zoowel by den rector als by den leeraar in de wiskunde en nieuwere talen bestaat gelegenheid tot het plaatsen van kostleerUngen 50 JAAR GELEDEN Gistermorgen werd bet stóffelnk overschot van den heer K van der Burg grafwaarts gebracht oWer toevloed van eene massa belangstellenden Het muziekkorps der dd Schutte ry waarvan de overledene byna 40 jaar lid is geweest was op den dooden akker tegenwoordig en geleidde het stoffelyk overschot onder het elen van treurmuziek naar de laatste rustplaats 25 JAAR GELEDETV Alhier is opgericht de Vereeni mg voor den Geld en E ffectenhandel voor Gouda en omstreken Het bestuur bestaat uit de heeren mr H E la Gro directeur der Nationale Bank bykantoor Bodegraven voorzitter C B Dryver directeur der Woerdensche Bank te Woerden secretaris A Dortland te Gouda penningmeester P A Greup kassier te Schoonhoven en D Hoogendyk kassier te Gouda Uit Boskoop Door de keuringscominissie der Pomologische vereeniging is een certificaat van verdienste toegekend aan paconia sinencis dokter H V d Tak uit Zaad gewonnen door den heer A Nietlwenhuyzen alhier DE HEER K BOUMA TE AMERSFOORT BENOEMD De gemeenteraad vai Amersfoort heeft tot directeur der middelbare handelsdagschool en vaft de handels avondschool benoemd onzen oud stadgenool den heer K Boiuna rector van het gravfeentelyceum en de byzondere kweekschool voor onderwyzers te Den Helder vroeger onderwyzer aan de Prinses Julianaschool en lecraar aan de gemeentelyke handelsavondschool alhier CANDIDAAT8EXAMEN THEOLOGIE Aan de Vrye Universiteit te Amsterdam is geslaagd voor het candidaatsexamen in de theologie de heer B Rietveld alhier SPORT G S V en Haastrecht niet geslaagd CROMVLIET EN WASSENAAR PROMOVEEREN O N n ea Gouda IH hebben een fraaie kans G S V is in de promotiepoging niet geslaagd Het eene doelpunt dat Cromvliét in den returnwedstryd tegen de Gouwena ïr tcoorde was heel kostbaar het bracht de Haagscne dub de overwinning en daarmede het derde klasseschap Het is jammer dat de groenwitten na een zoo goed seizoen en by een fraaie kans op het meest ongunstige oogenblik hebben gefaald maa een volgenden keer beter Ook Haastrecht heeft de nederlaag geleden De ontmoeting tegen Wassenaar braoht een fraaie zege voor de Wasa aarsche club die zich in deze eor iSetitie wel duidelyk de beste heeft ïetoond en die mei het succes van gisteren de derde klasse heeft bereikt Werde n de eerste Iftallers uitgeschakeld de kampi enen by de reserves hebben de kans behouden O N A n nam revanche op Alphen II en daardoor heeft zy nu de leiding met twee punten voorsprong dien de Alphenaren door het winnen van hun thuiswedstr d tegen B E C Il nog kunnen inhalen in welk geval een beshssingswedstryd moet worden gespeeld Ook Gouda III kwam aan de spits De roodwitten bevestigden in Rotterdam de op C VV III behaalde overwinning en daar Overmaas III een punt verspeelde heben de Gouwenaars nu met een punt voorsprong een goede positie gekregen De s anden zyn Promotie competitie 4e klasse Cromvliet 4 3 0 16 10 8 G S V 3 1113 9 6 D O SR 3 0 12 1 7 12 3 3 0 0 6 14 6 10 2 2 4 6 10 3 2 6 12 Promotie competitie reserve 3e klasse O N A II 4 3 0 16 13 9 Alphen II 3 2 0 14 9 5 BE C n 3 0 0 3 0 3 11 Gouda III 4 3 0 16 10 7 Overmaas III 4 2 11 S 10 6 C VV m 4 112 3 6 9 Neptunus W 40222 5 9 Cromvliet G S V 1 0 VOLKOMEN VERDIENDE HAAGSCHE pVERWINNING G S V was na rust geheel ingesloten De kleine overwinning die de Hagenaars in dezen belangrijken wedstryd behaalden is volkomen verdiend Cfomvhet was duideHjk sterker al kwam dit pas in de tweede helft tot uitini Vóór de rust ging de sti yd nog wel gelyk op maar daarna leek het een geheel ander G S V dat opnieuw den stryd aanbond Wat toen scheen te overheerschen was de angst voor doelpunten door de tegenparty van een fel er op zitten zooals 4at in de eerste helft meermalen geschiedde was geen sprake meer Hel gevolg was dat Iwt aanvalsspel der groenwitten met de minuut zwakker werd waarvan Cromvliet dankbaar gebruik maakte door het spel geheel naar de helft der tegenparty te ver plaatsen en G S V gedurende een lange periode totaal in te sluiten Dat des ondanks de CromvlieU overwinning niet grooter werd is in de eerste plaats toe te schryven aan do geringe sehietcapaciteiten van d Haagsche voorhoede en in de tweed plaats aan het harde werken van da G S V verdediging Deze verdient zeker een pluim voor haar onvermoeid zwoegen en taaia volhardign De taliooze aanvallen Ifer Hagenaars stelden de achterhoede dikwyls voor zware opgaven maar deze heeft zich ook na van haar taak uitstekend gekweten In de middenlinie was spil Van Harten verreweg de beste maar waar hij zoowel hnks als recht onvoldoende gesteund Werd zag hy toch op den duur geen kans de voorhoede aan het werk te zetten De voorhoede wa slecht en in de tweede helft leek het er soms op dat er in t geheel geen voorhoede meer was zoo sporadisch slaagde zy er in met den bal naar voren te komen Cromvliet stelde daartegenover een gkheel wat betere ploeg er zat verband in en zoowel technisch als tactisch waren de Hagenaars de meerderen Als geheel toonde het elftal zich stukken sterker dan men afgaande op de in Gouda gespeeldea wedstryd zou hebben vermoed Cromvliet is het eerste in den aanval maar onmiddellyk neemt G SV het initiatief over Nuvelsteyn krygt al gauw een goede schietkans maar zyn schot mist Dan moet Boerman de Cromvlietkeeper een keer uitloopen om een G S V aanval te on derbreken en direct daarop nog eens als Van Noort een behooriyke kani heeft Cromvliet begint zich te herstellen en past zich nu beter aan het vrij snelle tempo aan De krachtsverhouding in het veld is nu vrywel geiyk over en w er worden aanvallen opgezet maar doelpunten blyven uit Eenmaal krijgt Starreveld een kansi maar de keeper keert zyn kopbal zon der veel moeite Nuvelsteyn schiet voor open doel staande rakelings voor langs Uit een door G S V genomen corner wordt dé bal onvoldoende weggewerkt doch dan hard naast getrapt Even daarna keert Brem zeer goed een harden schuiver van den HaagseU en linksbuiten Cromvliet wordt tegen de rust steeds gevaarlyker Na de rust is er eigfenHjk maar één party aan het woord en dat is Cronu vliet Wel steekt na den aftrap G S V goed van wal en moet de Cromvlietdoelman direct in actie komen maar dan IS het GoudsChe kruit verschoten en verder volgt een volkomen belegering van de G S V veste De weinige tegeiidanvallen der gasten zyn volkomen gevaarloos De groen witte verdediging zet alle zeilen by en weet tot ongeveer tien minuten voor iet einde met veel moeite doelpunten te voorkomen Dan heeft het Cromvliet offensief succes W de Jonge de midvoor geeft zyn club de leiding 1 0 Nu gaat G S V alles op den aanval zetten maar het heeft geen resultaat Haastrecht Wassenaar 36 BEZOEKERS HADDEN BINNEN 10 MINUTEN 2 O VOORSPRONG Beter aanvalsspel gaf den doorslag Haastrecht heeft het tegen het sterke Wassenaar niet kunnen bolwerken ok nu waS van eenig krachtsviersohii vrywel geen sprake hel verschil bestond uitsluitend tusschen het voerhoede spel van beide ploegen DeWasnaarschc aanvallen door de vleugelspelers geleld waren snel en verrassend en het plaatsen en positickiezen weer uitstekend verzorgd By Haastrecht was juist de voorhoede het zwakste deel van de ploeg Het aanvalsspel was kort en te doomichtig zoodat de deteh sie der tegenparty veelal gelegenheid kreeg met suoce in te grijpen Het verrassende elemunt in den aanval ontbrak In het veld waren de geelzwarten stellig niet de minderen meermalen zelfs sterker maar Wassenaar was productiever en dit gaf den doorslag Niettegenstaande hun achterstand hielden de geelzwarten tot het einde kranig vol De thuisclub leidt de eerste aanvallen welke echter niet verder komen dan de backs Dan nemen de gasten het leder over de linksbinnen lost een scliot dat de keeper laat glippen O 1 Als Haastrecht weer heeft afgetrapt krygt P Versteeg den bal toegespeeld hy zendt een vinnig schot in dat de Wassenaarsche keeper met BBi te redden In elk geval waren er dan een paar minder die door deze rampom het leven kwamen Hooger en hooger kwam de jonge man Eindelijk bereikte hij den top van den mast en een zwak gejuich van beneden vermengde zich met de opgewonden kreten van Hildur en Oagmar De onverschroldcen Idimmer legde zijn armen over den top n bleef zoo een kort oogenblik zitten Aróór hij zijn witrp waagde Hij werd net door de iderste stral n van den vuurtoren beschenen en dl drie hadden dus de gelegenheid te zien dat het een jongeman was met flinke trekken zwart haar dat door de wind in wanorde was gebracht en met een bijna vierkante wilsicrachtigu kin Pas op de lijn hoorden ze hem duidelijk roepen want zijn stem werd door den wind naar hen toegedragen maar het was duideUjk dat hij niets verstond van Olsen s antwoord Zal haar vastmaken Ik kan geen woord verstaan riep hij nadat Olsen nog tweemaal eenpoging had gedaan den afstand teoversdireeuwen Als u mij verstaat steek dan uw hand op OUm gaf onmiddellijk aan dit ver lig gaf zoekll oor Vang de lijn riep de anderweer Er zit een bUk aan Haal inen maak vast De scheepsroeperi riep Olsen naar Dagmar die oogenblikkelijk het verlangde ging halen ea ton da man FEUILLETON OIodnilc arlDdenJ De Vuurtorenwachlar To a bet icliip doormidden brak werd ook een itranA van de sakuis atfertikt t de zee die hier een nieuv e leguihoid vond onheil te stichten haalde mot lang grijparmen talkioze alacbtotfora naar zich toe Toen do passagiera bemerlct ij dat zij in de aalaaa niet meer veilig waren bestormden zi de deuren om tennünate ru nte ta lubben en niet als ratten in eeo val te moeten omkomen Olaui die door jarenlange training ok in bet donker meer kon zien dan de meeste andere menschen meende den kapitein en eenige olIic eren achter do overeind staande wanden van do bibliotheek te lita vluchten Een langer varblijf op de brug zou een uMOdig spelen met den dood zijn eweast D passagiers bereikten het dek oordat éiu hunner de sloten van de MTW oMlstia favoivcr kiyot sdioot Op batMildo oogenbUk wierp zich mp hui tt hoo g tot trimt bat cup V da ta briialve era aantal Mwagiacs bat sail van het promenaJadek mea Daardoor zagen de opvadea graniataa kolos ptota jpg en spookachtig in zijn volle lengtevoor zich grijzen Veel tioop gaf htm dit echter niet daar er tusschen het schip en den toren een maalstroom van een muter of vijftien was En zelfs als ze hier over heen zouden komen wat zou het dan nog t aten De ijzeren deur van den vuurtoren was op het oogenblik ruim tien meter boven den zeespiegel en de ijzeren klinken die als trap dienst deden werden telkens met zoo n icracht door het water overspoeld dat het niet mogelijk was zich daaraan vast te houden Er was nog maar één middel om do opvarenden te redden en het was geen zeeman die het probeerde Het eerste wat Olsen van deze poging zag was dat een jonge man den voormast inldom De dappere jonge kerel die nu het middelpunt van alle belangstelling was had een lijn met zich meegenomen I angzamerhand begreep Olsen wat zijn bedoeling was Hij wilde niets meer of niets minder dan den top van den voormast bereiken en vandaar een lijn naar den omloop van den vuurtoren werpen Er bestond werlwlijk een gnwte kans dat dit hem zou lukken want er waren oogenblikken dat de top van den mast niet meer dan een vijftal meters van den omloop was verwijderd en da wind zou de lijn z r ia da goede richting sturen Het Inram er dus slechts op aan liaar goed te werpen Enkele sterke mannen zouda zich zeker rel laiigs deza lün weten in den mast met goed gevolg een lijn had overgeworpen kwam zij met het instrument terug Waarom komt u hier niet langs 7 rïep Olsen er door en toen in hetEngelsch het antwoord kwam Ikversta u niet herhaalde de torenwachter zijn vraag in dezelfde taai Er zijn vrouwen en kinderen die eerst gered moeten worden wasnu het bescheid In orde stuur mij een paar zeelui we komen hier menschen te kort Goed riep de ander opgewekt ofschoon hij niet begreep hoe het mogeUjk was dat drie vuurtorenwachters het werk niet af konden Terwijl de moedige jongen zich liet zakken haalden Olsen en de meisjes het touw naar binnen Het was geen licht werk om een zwaar blok en bijna honderd meter kabel op te hijschen Meer dan eens vreesden zij dat de eerste dunne lijn zou breken maar gelukkig was deze van goed materiaal en na eenigen tijd hadden zij het blok aan de zware ijzeren leuning van den omloop bevestigd Voor de zekerheid liet Olsen Dagmar het overgebleven touw om het oog van het blok en de klinken waarmee de leuning aan het lichaam van den toren bevestigd zat vastmaken Ondertusschen zagen Hildur en hij tot hui verbazing dat het touw zonder dat zi er aan kwamen door bet blok liep Uit de duisteris zagen zij een lichaam naar den toren komen Ze grepen het en brachten het zoo in veiligheid Het was aea van de joogars scheepsofficieren en Dagmar voeide een vage spijt bij zich opkomen dat het niet de dappere jongeman was die straks in den mast was geklommen De nieuwaangekomene was het type van den zeeman Hij was een Noor het was een Noorsche boot die tegen de rotsen te pletter was geslagen Dank u zei hij Dat had ookniet veel gescheeld Hebben jullie hiereen lantaarn Telkens ais er een veilig aangekomen is moeten wij eensein geven Hildur bracht een kleine lantaarn en de ander zwaaide deze twee keer heen en weer Toen het touw voor den tweeden keer by hen aankwam was er een matroos aan vastgebonden die geen woord zei maar zoodra hij vasten grond onder zijn voeten had bukte om een sciioenveter vast te maken Hoeveel zijn er nog aan boordT vroeg Olsen den officier Ongeveer tachtig met inl egr van vrouwen en kinderen Allemaal doornat Ja en een paar bewusteloos misschien wel dood Kunt u het nog uithouden Ja dat zal wel gaan maar alseen slok cognac voor mij heeft Jk zal dadelijk wat laten halen maar we hebben nu nog wat anders tedoen Oe tWee die hierbij mij zijo zijn mijn dochters I Dit was zelfs voor dezen kalman flegmatieken scheepsofficier te veaL Hij keek van da een naar de ander Die andere begreep al niet wat er aan de hand was toen u zei dat u geen mannen genoeg liadi Een vormloos pak bereikte de leunin g Het bevatte twee Ideine meisjes stevig aan elkaar vastgebonden en in een deken gewikkeld Zoo zou men ze er allen die niet zelf naar den vuurtoren konden komen transporteeren Olsen s eerste werk was de krachten waarover hij beschikte zoo economisch mogelijk te verdeelen Hildur werd naar beneden gestuurd om zoo vlug mogelijk als het ging een groote hoeveelheid warme cacao te maken Dagmar zou alle schipbreukelingeiv die overkwamen een kleine dosis alcohol toedienen en hun den weg wijzen De vrouwen en kinderen kregen de be de slaapkamers Als er gevalloi waren van eenigszins ernstige verwonding of algeheele uitputting zouden da patiënten in de kamer die gereserveerd was voor den controleur als deze op den vuurtoren kwam wordett behandeld De mannen die in staat waren voor zichzelf te zorgen zouden over de trappen den ingang de werkplaats en het kolenhok worden verdeeld De keuken de voorraad en dienstkamer moesten vrij bUjven Tachtig I Olsen maakte aldoor kleine vermenigvuldigen deelsommen en da uitkomst was dat er voor ieder veer drie vieikanta meter te Ung was i dj i