Goudsche Courant, maandag 30 juni 1941

MAANDAG 30 JUNI 1945 = In de 3e klasse C waar ook al zoo 80 H hardlooiien 1 J Akkerman veel spanning heerschte is in de big 11 5 sec 2 L v d Kroef 11 J sec pen paar Utrecht L H de Groot naar Zwanunerdam IN HOOIOBEWUUB GEKOZEN Als hoofdhestiJvsUd van doi Bond van Ne4 Herv Bticbtingen voor fenuw en geestesBeken is gekozen ds T A A KUesei T Ned Herv predikant alhia KERK IN SCHOOL match Oudewater 3 Lekkn kerk 4 de tMlilriac evaUen De Ldckerker kers wonneo gedecideerd met 3 4i en door dit pakkeade besluit hebben zij het kampioenschap behaald hetr geen beteekent datzij naar de tweede klaase promoveeren Bet succes werd aldus bekhnken Lekkerkerk 4 16 13 1 2 27 75 24 Het is wd een heel goed seizoen van Lekknkerk want alle drie in de Onderafdeeling spelende elftallen zijn kampioen geworden een unieke j prestatie die op een groote innerlijke lEracht der club wijst Het tweede bereikte de hoogste afdeeling het derde kwam in de Overgangsklasse en het vierde sluit zich als tweede klasser daarbij direct aan De verriditingen dep ï drie kampksenen b n etekl geeft de yoïgende fraaie cijfers 44 38 3 3 T 232 38 wat op het hooge gemiddelde van 1 80 en g niddeki per Vedstrijff H zevendoelpunten voor en sleehls één tegenneerkomt Het kampioenschap van Lekkerkerk 4 was de tiende beslissing Er resten er nu nog vier maar er komt thans toch schot in de wedstrijden en over een week of drie is het slot van de onpetitie te verwachten beiden V et C Verspringen 1 L v d Kroef 4 28 M Jj Akkerman 4 0 II beiden V etC BEROEPEN BENOBMOfGEN 2 Beroepen t Kampen door de VerMni v n Vrtjiiiinls Henjormden d A r b2 Renesse en NoontwSue Oeteformectde tj Tyrectal te Zuidhom ds J Rook te u en d S H Smllde te BilUioven GerelormMTSe Gemteg Bedankt voor Werkendam en Goes dg Fraanje te Bameveld voor Dordrecht J Giessendam ds H Uftenbers te K mpo Op Zondag 29 MlHBert A Jansseiu oi pastoor te New OileiPI VS A te Tilbu l n 65Jarig prlesterfeeit Junioren groep M hardlODpen 4 A A V 36 8 2 sec J phia 10 sec Verspringen 1 C van Tuijl A A V 36 5 02 M 2 R van Vliet Alphia 5 M Hoogspringen 1 en 2 S van Keekenen W Versteeg beiden A A V 36 1 45 M f Junioren groep B 60 M hardloopen 1 D Uithol Alphia 9 3 sec 2 P Mooij idem 9 3 seC Verspringen 1 P Hooü Alphia 3 99 M 2 S Donk V et C 3 91 M SUCCESSEN VAN VIRES C Van Tuijl Horst AL bCrgerluke stand Geboren G Iwmen en 1 W v Hokt en d van D Boot van C Noordhofl itharina d van H Heüer Arie z van W de Jong Aartje i W Koning Fys z en G A A Touw Lena d van J de Wit en D Treuren Bo EXAMEN OI ERWUZEB Aan de Ch wlAchool te Leiden is geslaagd vdba MKte iager onderwas de heer UVinkbuyzen alhier CO P VEREENIQING BOSKOOpSCHE VEILi Uoopuealnde Broederte AiSjSX M S Hi Bluech en de heeren G K J Knot en P J Lust lesden met oed vS AfieheU Beveatltlai en Intrt NederlandKhe Hervormde Kerk C nd i Harteveld thans hulpprediker te Vlaardinii hoopt op ZB Juni rijn Intrede te Vleuten Vlaardlngen Cand O P Kramer thana hulppredlker bade Nederlandiche Hervormde Evangellaatto lï Assen doet op 3 Augustus Intrede te Wa borgen bevestlger ds H van der Loos iTu Assen Cand W C Luurlng te Heemstede dit h beroep naar s Heerenhoek Nleuwdorp m nam doet op 13 Juh aldaar ztln Intrede m door ds 1 de Vries emeritus predikant u Goes bevestigd te ilia Ds J H W Warners te Alkmaar neemt w 27 Juli a s afsctield van zün gemeente v gens vertrek na r ApeMoom waar hlj oBi AugusUis door ds 1 C Karre bevesju wordt HU doet intrede op S Augustus Gereforaseerde Kerkcs Aangenomen naar Oklemarkt cand P vu der Schaaf thana hulpprediker te Lelden naar Zetten cand H Teerlnk te EriMg DMpsgezlnde Broedenciui Aangenomen naar Asrdenburg ds u j Nolthenius te BovenkntJpe Beroepen te den Bdrg Waal n Oosteram op Texel tweede predikantaplaats en Loppersum J Knot proponent te Heemstede AfsebeM beTesUglng ea IniiMi Gereformeerde kerken D O W van der Laane die het beroep naar s Oravenund aannam neemt op 10 Augustus afscheid vai rijn gemeente te Sleen en doet op M Augui tus te s Graveniando stjn lntl d Beveni ger ds W c van den Brink aldaar Ds A Barendrecbt komend van GromAmmers deed Zondag JJ ilJn Intrede k Westbroek BevesUger ras ds P Pras k Katwijk aan Zee Neaerludsch Bnwotmét Kerfc Beroepen te s Gravenhage ds Fred l Briyjier te Katwtlk aan Zee ChrlsteiUke Oerclonacerde Kerk Tweetal te Mddclburg da J van Doorn i Ouderkerk aan den Amstel en ds A Zwiep te Utyulden Afscheid kevestlglBg en InUedt Nedelandsch Hervormde Kerk Ds A T S Bakker die naar Bakkereen beroepen werd nam afscheid van ztjn gemeente te Diever D C E van Voorlhuyzen predikant blJ d NedeHandsche Hervormde Evangellsatlever eeniglng Rehoboth te Dokkum neemt 27 JuH aldaar afscheid wegens het vertrek naar Kattendljke H j doet op 24 Augustus aldaar Intrede bevestiger ds J P van Steenbergen te Blesellnge alppredlkeri Benoemd tot hulpprediker bü de Neder landsche Hervormde gemeente te NieuwAmsterdam de heer D van Ekeienburg te Vlaardmgen kweekeltóg der lendingsschool te Lelden De kerkeraad der Gereformeerde kerk te Vllsslngen benoemde cand W B Wamsteltct te Umuiden tot bulpprediker aldaar Voorbereidend proponentsexamiurB De heer A Th van Leeuwen legde met goed gfvolg het voorbereidend proponentl examen aan het Bemonstrantsch seminarie af JafeUelua ds a D Oeedhak Os G O GoedhuU emeritus predikant der Nedtrlandsche Hervormde gemeente te Epe thans wonende te Amersfoort hoopt op U Juii den dag te herdenken waarop hij nor 45 Jaar het predikambt aanvaardde Hlj wrrd in 1S96 predikant te Loppersum en stond daarna te Marsaum Hoogkarap en van ISH tot ISSg te Epe kU B fc A DaaM Op M luU s Hoopt ds A Hamus Nederlandsch Hervormd pipedlkant te Wtlverdsl sljn zilveren ambtaJuUleum tt hcrdenkea Hl werd in 191 te Qouoswaard In het predikambt bevesUgd en stond daarna te Thsm n aan den Amflel en Inds 1 December I92S te NUverdal jMuald te Dordrecht en tai I ben Haag Slij de gisteren te Dordrecht gehouden regionale wedstrijden van de vereeniging irta op het DJ C terrein hebben leden van Vires et Celeritas successen geboekt p de 80 meter hardloopen voor juniores tot en met 15 jaar eindigde R v Deest als tweede in lO l sec By het verspringen behaalde hij eveneens den tweeden prijs met een sprong van 4 63 meter A Vermey werd op de 80 meter junioren vierde met 9 9 sec Bij de heeren t ezette na een spannende race Adr de Ruyter de eerste plaats op de 3000 meter A klasse ui den tijd van 9 min 14 9 sec H C Heineman eindigde op de 1500 meter klasse B op de tweede plaats in 4 min 43 4 sec H v d Kroef werd tweede op hoogspringen met 1 60 meter Op de 4 X 100 meter estafette bezette de Vires ploeg met Vervoort Heineman Wieser en Vermey de eerste plaats in 48 6 sec De Vires damea hebben zich geweerd op de nationale wedstrijden uitgeschreven door de Haagsche damesatliletiek vereeniging O D I A aan de Laan van Poot Mej S v d Meer werd eerste op de 100 meter klasse B in 13 1 sec Bij het verspringen werd zij eveneens eerste met een sprong van 4 87 meter Mej L Vervoort werd derde by liet kogelstooten klasse C $ n mej J Akkerman vierde bü het verspringen voor meisjes BOSKOOP bos Headley 19 31 et Ora e Triumi Gloria Mundi 43 ct Ingar Olson 33 ct Augus landia 27 62 ct Pech 17 32 ct Ji Bouchi 32 ci Sweet Heart bos Clematis idem Mevr Juni MUaen per 1 36 ct JBith Helen 76 90 ct tterfly 24 lorex 26 ct Rosa Isen 44 Queen Mary 52 118 ct Jules Mundi 78 ct 18 ct Diversen per Durandi 24 38 ct ItCoultre 100 150 ct klem Prins Hendrik 75 110 Campanula 14 16 bt Violieren dubb 31 41 ct HaiastrechL ER BEVOLKING Ae t LOOP GEVESTIGl Woerden J M M de Hey uit Wi I nissen uit Obdewa I Gouda B A Van vertrok Gouda W Grfvefan J G Kemp nfa kei naar Noi naar Kessel R A Hoeini M Veidel uit en t Leirauiden iringen J Teu N Post uit uit Gouda Mak naar r Nieuwkoop koop G Schin W J A Bergs Boer naar Gouda C naar Velsen F Ph A Holtkamp nïar Beesel Wed J dMi Ouden naar Rotterdam J van Peperstraate naar Gouda C M Steenbergen naar Golida C Stam naar Gouda C G M Vergeer naar Gouda KOREBAL De laatste van Siebenlist BURÓERLUKE STAND GEBOREN Henrica Joanna Maria d van A J Janssen en H Kuijf Cornelius Joannes z van A Th Spruit en van C A Baars Johannes Anthonius z van G Rietveld en C an den Bogaard Irene Maria Wilhwnina d van Th W vin Doom en If M Baars Dina d vin A Barju uwlr en P Zwijnenburg Adreas Cjisp j van A Schuondci wO£rd en H VJIorst ONDEHTBOUWDI W tT Steenkamer 40 jlr en F an Deuzen 45 jr Rotterdam D CT Vonk 23 jr Berkenwoudt en W L Oosterling 23 jr GETROUWD J G J van der Wouden 28 ir Gouda en C G M Vergeer 24 jr W Teekens 37 jr Gouda en M Spek 33 jr OVERLEDEN N Plomp 83 jr weduwe v n H J Polet Waddinxveen VOORSPELLEN AAN DEN RAAD B enl W stellen den raad voor ook aan d gehuwde veldwachters een tijdelyke toelage van 6 te verleenen voor zoover het salaris het bedrag hran f 1900 s jaars niet overschrijflt WESTERKWARllER HULDIGT ZIJN AANVOERDER Hsr k Siebenlist agent van politie te Gouda heeft gisten meldt het Nws v d D voor zyn koifbalvereeniging Westerkwartier te Amsterdam zyn laatsten wedstrijd gespeeld Het was begrijpelyk dat men dit afscheid niet ongemerkt voorby wenschte te laten gaan Want Siebenlist neemt in de harten der Westerkwartier leden nu eenmaal een bijzondere plaats in Circa 16 jaar is hy reeds lid van Westerkwartier Hy kwam als adspirant waarna hy zich snel opwerkte tot het eerste twaalftal waarin hy thans circa 10 jaar onafgebrota n uitkomt sinds vele jaren als aanvoerder Siebenlist heeft in den loop der jaren bewezen over buitengewone korfbalcapaciteiten te beschikken Hij was daar niet trotsch op Want zoo ooit een speler geen pretenties had dan was het wel deze Westerkwartier man die ondanks zyn prachtige korf balloopbaan hij kwam voor talrijke vertegerwoordigende twaalftallen uit was viermaal nationaal steeds iS gebleven de bescheiden eenvoudige korfballer die hü in zijn jeugd reeds was fjSiebenlist werd gisteren gehuldigd E at geschiedde uatuurUjk op besrheidcn wüze Voorzitter C Boekei sprak hem toe namens Westerkwsrtier waarby hij de groote verdienste van den populairen aanvoerder naar voren bracht Het spreekt vanzelf dat mevr Siebenlist v d Baan eveneens vele jaren speelster van het eerste twaalftal in de bloemenhulde deelde Vrons bood een geschenk aan namens de spe Iers Itet Sieljenlisf verdienste oor de korfbalsport in het algemeen werd gewaardeerd bleek uit het feit dat mr H E ekel em namens het district Amsterdam van den N K B het eeretceken aanbood Jammer wa het voor Siebenlist datzyn club in zyn rlaatsten wedstrijdtegen Deetos de nederlaag leed zoodateen beslissingswedstryd om het kampioenschap van Nederland noodzakelykis geworden Het zou dan ook geenwonder zijn indie i Siebenlist Wes terkwartierman in hart en nieren nog een allerlsatslen wedstryd zalspelen verordenii afgekondigd tenziekten te stWlen to te trAleM5t AfterlWenschappelykef regehbg ctfdiir oprichting van een I centrÉ J i eschkeuringsdienst Gouda en ot VeVfn en aan het hoofd van den plaaTselijken dienst den heer W van den Berg wegens opheffing vari dezen dienst op de meest eervolle wüze ontslag te verleenen met toeken ning van wachtgeld een subsidie van ƒ 50 te verleenen aan de Middelbare Handels avondschool met drie jarige cursus te Boskoop voor het bezoek van leerlingen uit de gemeente oop lan vast RA9I0HIEUWS Dinsdag 1 JnlL MILVEBSUM I 41S 5 M 45 Gramofoonmuzlek JS Ochtendgymn i tiek 7 40 Gramofoonmuzlek 7 4J Ochte ttgymnastiek I M BNO NleuwsberlehMn lil Schriftlezing en meditatie Voorbereid door de Christ Radio Stichting 8 25 Gramofminmuziek S 15 Voor de huisvrouw 9JS Gramofoonmuzlek 1I M Declamatie llJS Viool iiet planobegeleiding I2 S Schramnlelkwartet en soliste 12 25 Het kwartier vao den arbt id 12 40 Almanak 12 45 BNO Nieuws en ecui dmische berichten I M Gramofoonmuzlek 1 J4 Gevarieerd concert 3 15 Gramofoonmur rlï 4 40 Cursus Ons geloof en ons werk Voorbereid door het Vrijzinnig Protestanï ch Kerkcomlté 4 20 Gramofoonmuzlek lO Sport en spel voor de Jeugd 5 15 Bl O Nieuwe economlache en beursberichten 5J Musiquette 0 Lezing X t beeldtng der sage 7 09 BNO Vragen van den da 7II Zang met pianol egeletding en gramufooimuziek 8 00 BNO Nieuwsberichten 11 Spiegel van den dag 8 30 Omroeporkest en soluten S 30 Berichten Engelsch 9 45 B N O Mieuwaberlchten lOJS 14 15 BNO Encelsche uitzending HILVERSUM n 30IJ M 4 45 Gramofoonmuelek C SO Ochtendgymnastiek 7 00 Gramofoonmuzlek 7 45 Ochten gymnastlek 8 00 BNO Nieuwsberichten UI Gramofoonmuziek 14 20 Zans met pianobegeleiding 10 40 Declamatie ItJO Amabilesextet en gramofoonmuzlek 12 00 Berlchteos 12 15 Frans Wouters en zijn orkett 12 O BNO Nieuwsen eoonomisehe berichten 1 00 Harmonie orkest van het Nederlandv orkest s Gravenhage 1 40 Gramofoonmuzlek 2 00 Amhemsche orkestvereenictng soliste en gramofoonmuziek 3 30 Voor de ziekenn 4 00 Muziek langs de kusten van Afrika cauaerle met graunofoonmtudek Gramofoonmuziek 5 15 BNO Nieuws economische nomischeen Iwurebertehtten SJS Groot Amusementsorkest en gramofoonmuzlek 4 il U hebt het gehad op de lagere school J4 Gramofoonmuziek 4 45 De Jeugdaportclub 7 00 BNO Vragen van den dag 7 15 Gramofoonmuzlek 1 45 Causerie Sport en nchameItlki opvoeding voor de vrouw S M BNO Nieuwsberichten S 15 Gramofoonmuziek 8 RAdlotooneel S 25 Gramofoonmuziek 9Ja Voor den boer 9 45 BNO Nleuwsbcrlcht O M Avondwijding Voorbereid door hel Vrijzinnig Protestantach Kerkoomlte laosIS IS Gramofoonmuzlek Woerdei EXAMEN NIJVERBEI Te s GravenySl het examen tuur en werk W Oskam alhl SAKTE NL aagd voor NI nade heer M Zevenhuizen TOT ONOERWj TE SCHIEi Mej M Ni noemd tot 0 bare lagere i te Schiebro ERES NOEMD alhier is be aan de open fe Schoolstraat WATERPOLO Waterpolo ZWEMLUST G Z C De gisteren te Utrecht vastgestelde wedstrijden Zwomlust G Z C en Zwemlust II G Z C lï zyn uitgestelde tot 9 JulL 6EL0 EN GOEDEREN AANOEELHOUDEBSVEBCADEBINO NEOUU ANOSCHE SPOOKWEGEN Te tJtrccht Is de algemecne vergadering Alphen a AKTE L Aan de Ch slaagde voor G Lemkcs ai Rqn ERWUS gehouden van aandeelhouders der Nederlandsiïhe Spoorwegen De balans de winst en verllearckenlnc werden goedgekeurd OEBSEN MEDEKLANOSCa CLEABINO iNsnrtmT Koersen voor stortingen op 30 Juiü tegen verpUehtUicen luidende a Beica s 901431 Zwltseraeh francs 43 M rranache fraoct S TCI Ures J1 Deenacbe kronen SSJT Nooradw kroiin 42 ZwaedadM kronen 44J Tiechiacbe kronen oude schulden êAl Dinar oude schulden i 43 OlMF Bleuwe acbulden 4JS Turkache ponden 145 t Lews MO PengS onda Khulden 3SSW Pengö nieuwe achuldcnl 45 SS Zloty roude schulden fi Zlotjr nltuw scbuMea SIJS ooi te Leicjen amen de heer A Bodegraven LOOP DER BEVOLKING Gevestigd W de Wit en gezin van Zegveld T J en Hartog v Meer MARKTBERICHTEN kerk C B Eijkel H Klein loog van Pelt van Zwamm van SitUrd A Oudewater iu v Vertrokken om van Gouda J nstenlam G v am J T E Ehlen P VermeU van eren van Leiden M Pfauth naar 30 Juni Aanvi stuks wegende n t S2 90 3e k leJ a iiel rnandel vlug Hoensbroek met ei tg J v Kam TWEEDE BLAD 1 aiocito tcrucitompt Bjj imi 4aaroii bockic 4 den hoekaeiiop ipeelt vell mlon aaaval bcbboa do gaten Au boOka tei ImI mot do hand straf schep twee minuten voor tijd Van Willigen paatst zich achter den baL de Huminc is haast voelbaar dan trilt het net OJ A heeft gewonnen 3 2 C V V III Gouda II 2 4 als r tlian minuton 1 tvoold is noimoalo Bueoet met oco oodfcplaatit schot scoort do Uokiliitmefk wederom VBB DOELPUNTEN GEANNULEERD In den aanvang leek het dat beide ploegen er geheel uit waren er w rd aan weerskanten zeer slordig gespeeld Het harde en effectvolle veld en de sterke wind waren daarvan de voornaamste oorzaken de bal maakte de onberekenbaarste capriolen Geleidelijk kregen de spelers er echter meer vat op en dit gaf aanleiding tot lofwaardige pogingen om beter te spelen hetgeen steeds meer ging lukken vooral aan den Goudschen itant met gevolg djit Jiet toch nog een aardige wedstrijd werd Een andere eigenaardigheid van deze ontmoeting was het groote aantal geannuleerde doelpunten drie van Gouda en een van de gastheeren jouda verdiende de overwinning wel al was C V V ditmaal vaker gevaarlijk dan by het eerste treffen De rood witte voorhoede was weer goed op dreef In de verdediging was doelman Tignes er het best in Hij t eheerschte desituatie vrijwel hetgeen vooral na derust voor Gouda een geluk was wanttegen den wind in het het wegwerkenvan de backs te wenschen over waardoor meerdere gevaarlijke situaties ontstonden die met een minder in vormzijnden keeper doelpunten hadden kunnen kosten 1 C V V is het eerst in den aanval Een vrije schop wegens hands van eender Gouwenaars doet een gevaarlijkesituatie ontstaan voor de Goudscheveste Signes weet echter verdienstelijk te redden Geleidelijk komt Goudaer beter in Honkuop komt vrij voorhet doel maar zijn harde schot gaatnaast Daarop ondernemen de gastheeren een tegenaanval en daarbij opentde rechtsbuiten de score 1 0 Bij eensnelle uitval van de Rotterdammersdoelpunt de midvoor maar wegenshands wordt de goal geannuleerd Terwijl zij met tien man spelen daarde I eyzer geblessenj is geraakt entijdelijk het veld verlaten heeft makende Göuwenaars op vrij gelukkige wijzegelijk doordat een als voorzet bedoeldschot van Langenaar over den doelman heen in t net belandt 1 1 Er isdan een half uur gespeeld Gouda blijftaan bod Na een paar minuten heeftzij opnieuw succes als Stuurman uiteen goed door de Keyzer genomen corner fraai inzet 1 2 Hierdoor aangemoedigd gaan de gasten het tempo noVopvoeren Aanval op aanval ondernemen zij Honkoop weet den doelmante passeeren doch een der backs keertvan de doellijn het schot Bij een volgenden aanval treft Honkoop met eenkopbal de roos 1 3 Uit den strafschopwegens hands wordt de achterstandverkleind 2 3 Ook na de hervatting is C V V het eerst weer aan bod De Goudsche backs werken eenige malen onvoldoende weg Gevaarlijke situaties ontstaan daardoor maar resoluut ingrijpen van Signes voorkomt doelpunten Dan neemt Jouda het initiatief weer over Een doelpunt wordt geannuleerd Even later schiet Honkoop tegen den paal Direct daarop richt hij beter maar ook dit doelpunt wordt niet toegekend Telkens en telkens komen de rood witte voorwaartsen terug Na eenigen tijd hebhen zij succes uit een voorzet van Honktop schiet Langenaar in 2 4 In de laatste tien minuten wordt Gouda geheel op eigen helft teruggedrongen maar met den steun van de teruggetrokken halflinie houdt de verdediging 0 a Mlat tattmoodiad pakt Haastsveht flink aan Voortdurend rwennt x voor do Wassenaarachc veste Als N Boer het leder ood krUft aangegeven verkleint hü mrt een iraal acfaot den achterstand 1 2 Het q el is dan een Mrartier aao den gang Dit doelpunt ftcft de gaslbeoren bet noodige xelfvcrtrouwHi Wel verkeert het Haastrechtsd dod eenlge malen in Cevsar maar de verdedigers weten dit voorloofHg af te wendni Wassenaar komt op den duur iets meer in bet offensief maar de snelle stormloopen der geeizwarten zijn een voo l iurend fevaar Toch verhoogen de gasten de score van een mistra van en der Haa trecht i8ren maken zü dankbaar gebruik 1 3 Haastrecht houdt moe dig voL De Wassenaarsche keeper moet voortdurend in actie komen Vooral rechtsbuiten P Versteeg is ge vaarluk hU sticht meermalen verwarring in de Wassenaarsche verdediging Een nieuw doelpunt der gasten wordt we ns buitenspel niet toegekend De thuiscluh krijgt achter elkaar vier hoekschoii en te nemen waarbu het doel ternauwernood aan doorboring ontsnapt JuniorenwedstrUden De uitslagen van de Zaterdag voor de juniorencompetitie van de Onderafdeeling Ckioda gespeelde wedstrijden ziJn Afdeeling A Groep I Bodegraven A O N A 3 0 G S V A Jodan Boys 2 0 Groep n Schoonhoven A O N A O 3 k Ldckerkerk A Gouda A uitgesteld Afdeeling B Groep I Olympia A Jodan Boys B uitgesteld tot hedenavond 7 uur O N A C Gouda C 1 3 Groep H Bergambacht A Amerst S V A 3 Z Afdeeling C O N A D 0 N A E 3 0 Gouda D G S V C 3 fl ATHLETIEK G A C competitie besloten De tweede speelhelft is één minuuut oud als de Wassenaarsche linksbinnen een tam schot inzendt dat de doelman laat glippen 1 4 Dit doelpunt prikkelt de thuisclub tot nog meer tegenstand zij dringt de bezoekers op eigen helft terug Het duurt echter maar kort Wassenaar neemt het initiatief weer over Een snellen uitval besluit P Tremmerswaal met een kogel die doel treft 1 S Haastrecht meft aich nog steeds niet gewonnen BU een aanval maakt de rechtsback hands de penalty wordt door spil Versteeg benut 2 5 Direct daarop ontstaat voor het Wassenaarsche doei een hevige doelwursteling waarbu l et leder over de lijn wordt gewerkt 3 De gastheeren zetten nu alles op den aanval Wassenaar moet zich op verdedigen toeleggen Geleidelijk slagen zy erin het spel te verplaatsf n en als P Tremtnerswaal kans ziet nogn nats te doelpunten is het pleit beslectit 34 O N A II Alphen II 3 2 TRAF8CH0P BRACHT TWEE MINUTEN VOOR TIJD DE BESUS8ING STERKE WIND BEÏNVLOEDDE PRESTATIES ONGUNSTIG Ook op den derden dag van de Goud IKhe Athletiek Commissie Zaterdag en Zondag op het Alphio terrein te Alphen tot besluit van de competitie gehouden was het weer verre van fraai Een te straffe wind beïnvloedde de prestaties ongunstig Over heKalgemeen war die daardoor ook dezjui keer matig 800 meter was echtef weer het uitzonderingsnummer Het is opvallend hoe men op dit nummer den laatsten tijd in de beide klassen is vooruit gegaan By het kogelstooten wtfMen ook eenige goede resultaten bereikt De loopen op de 10 meter gaven elkaar ondanks het klasse verschil weinig toe in beide groepen draaiden de lieste prestaties om de 12 sec Met verspringen slaagde men er ditmaal niet in boven de 6 meter te komen Eenige opvallende prestaties in de juniorenafdeeling leverde C V TuiJI van A V V Sö die op de 80 meter flink beneden de 10 sec bleef en met verspringen de 5 meter passeerde De voornaamste uitslagen luiden Heeren klasse I 100 H hardloopen I J van Kesteren Vires et celeritas 12 sec 2 J Wiezer V et C 12 1 sec 3 Jac Verkerk A AV 36 12 2 sec 400 M hardloopen 1 W van Tuyl A A V 36 55 1 sec 2 G Zylstra Alphia 56 5 sec 3 H v d Kroef Vet C 58 4 sec 800 M hardloopen 1 J Heemrood A AV 36 2 min 7 3 sec 2 Jac Zaal idem 2 min 7 5 sec 3 D Hey Achilles 2 min 9 6 sec Verspringen 1 Jac Verkerk A A V 36 5 93 M 2 J van Kesteren V et C 5 64 M 3 W van Tuyl AA V 36 5 38 M Hoogspringen 1 R v d Kroef V et C 1 60 M 2 en 3 W Eikelenboom A AV 36 en T Mooy Alphia beiden 1 55 M Kogelstooten 1 S Boot Achilles 11 30 M 2 S van Roon A A V 36 11 20 M 3 C van Dyk Achilles 9 60 meter Speerwerpen 1 A C Wemmers V et O 36 28 M 2 D Bpot Achilles 33 31 M 3 C van Braam V et C 31 90 M Heeren klasse II 300 M hardloopen I J Brugman Alphia 12 set 2 W 3ennan A AV 36 12 1 sec 3 H Jongenburger idem 12 2 sec 400 M hardloopen 1 W Beerschoten A A V 36 60 3 sec 2 A Hoones Achilles 80 9 sec 3 W Kreeuwen V et C 61 sec I 800 M hardloopen I A de Kuiter V et C 2 min 7 3 sec 2 J de Jong Achilles 2 min 15 9 sec 3 P de Pater A A V 36 2 min 18 5 sec Verspringen 1 A Sampimon Alphia 5 42 M 2 B Wirtz V et C 5 36 M 3 A Verkaaik AchiUes 5 19 M Hoogspringen 1 2 en 3 W Janknegt AchiUes A Krotje Alphia en W Kreeuwen V et C allen 1 45 M Speerwerpen 1 W German A A V 36 36 Z5 M 2 H Jongenburger idem 7 242 M 3 J Koeifekoop Alphia 28 94 M Kogelstooten 1 W Janknegt Achilles 12 05 2 T Tuinman idem 11 8 M 3 D Piket V et C 10 85 M Dames 100 M bardlooiiieo 1 L Kroos 15 3 sec 2 L Vervoort 17 sec béiden Vi et C Verspringen 1 lu Kroos 3 48 M 2 L Vervoort 8 29 M beiden V et C Kogelstooten 1 L Vervoort 6 79 M 2 L Kroos 5 70 M beidd V et € Sieisjes Het was een spannende en sensationeels wedstrijd waarvan het resultaat de verhouding zeer juist weergaf O N A kwam stellig een kleine overwinning toe Mooi WBS de kamp niet beoaald maar beide ploegen speelden uitermate enthousiast en het werd zoodoende een snelle zeer vinnige pariij O N A gaf over het geheel genomen hi t meest den toon aan ZU boekte aanvsnkelijik een 2 O achterstand maar acht minuten voor het einde werd het 2 2 De spanning werd toen enerverend De bezoekers die na het verkrijgen van een voorsprong ruïtig en daardoor technisch iets beter hadden gespeeld raakten hun zelfvertrouwen merkbaar kwijt Twee minuten voor hel einde viel uit een stralschop de beslissing Daarna werd het een rommelige boel van beide partijen werd een speler uit het veld gezonden Tkvee Alphen spelers zochten eigener beweging le kleedkamer op Dit minder aantrekkelijke slot toonde echter hoeveel de kamp van de zenuwen der spelers gevergd had stand ONDERAFDEELING Alle Lekkerkerk elftallen kampioen D O N K n EN GOUDERAK D HERSTELLEN ZICH IN BESLISSINCSCOMPETITIE O N A rv in veiligheid Van de Zondag voor de Onderafdeeling Gouda van den Nederlandsche Voetbalbond gespeelde wedstrijden luiden de uitslagen Ie klasse Nieuwerkerk Bergambacht I 3 1 Halve competitie ter beslissing laatste plaats Gouderak II O N A IV D O N K II Groeneweg I 2e klasse B Stolwyk II G S V IV 3e klasse A D O N K V Bodegraven II 3e klasse C Oudewater II Lekkerkerk TV 0 3 Hq strecht UI Ammst S V Hl uitgesteld Het spant wel tusschen de staartelftallen in de eerste klasse Aan hun twintigsten wedstrijd waren ze gisteren toe en even onoverzichtclyk als zy dat in de gewone competitie was is de situatie in het verlengstukje De verliezers van vorige week kwamen thans uitstekend voor den dag D O N K 2 klopte Groeneweg en Ckiuderak 2 deelde met O N A 4 en door dit keurig herstel is de stand ongeveer gelijk Dat was een kostbaar punt e voor ïouderak maar evenzeer voor O N A want hoe onduidelijk de stand van zaken is één ding staat vast de Gouwenaars ziJn in elk geval in veiligheid Voor de rest hangt het vooral af van het resultaat van den nog te spelen wedstrijd D O N K 2 Gouderak 2 Er zyn diverse mogelykheden eri daartoe lie hoort een nieuwe belli ings wedstrijd Het zöa wel in de lyn van dit merkwaardige seizoen liggen De stand is a 2 3 1 uitgesteld 2 5 Na de gebruikelijke verkenningen ontstaan al spoedig eenige spannende momenten voor het Alphen doel Beide keeren mist het schot van Van Wiligen echter op eenige centimeters het doel Ook Alphen brengt eenige bezoeken aan het doel van haar tegenpartij maar meest wordt het leer bu den straffen wind te hard gespeeld Tooh hebben de bezoekers nadat aan hun kant De Jong naast geschoten heeft succes als bij een niet gevaarlijk l kend n aanv i Uuweneel en de uitgeloopen Hofman elkaar niet begrijpen en Van Geen den bal in t ledige doel kan plaatsen 1 Achttien minuten is er dan gespeeld O N A valt opnieuw aan De Alphenverdediging blijkt echter zeer hejAt Wel wordt ze een keer overrompeld als het leer van voet tot voet wordt doorgegeven en bij den vrij taanden De Jong belandt maar deze schiet het naast Aan den onderen kam redt Ouweneel op het nippertje ten koste van een corner Als er een half uur gespeeld is weifelen bij een goed voor hun doel geplaatsten vrijen schop eenige Gouds e achterspelers met wegwerken waarvan Bezemer profiteert door onhoudbaar In te kiepen 0 2 Kort voor de rust breken Van Willigen en De Jong snel eombineerend door De doeknan kan met moeite den door De Jong ingeschoten bal terugslaan net voor de voeten van v Willigen die echter naast schiet O N A 4 Groenewiea D O N K 2 Gouderak 2 2 1 2 1 2 1 9 5 4 4 6 8 3 5 Onderaan in 3A vtrloor D O N K 5 waardoor de geelwitten het van hun laatste partütje moeten hebben om T ciiui upi ae aoei laatste partytje moeten hebben om man een schot van De Kogel uit het boc van de laatste plaats te komen Na de hervating is bü OJJ A L Sterk vervangen door G v d Spelt De gastheeren komen geducht opzetten Met een tegenaanval zorgt de voorhoede der bezoekers voor wat opluchting Daarbij schiet de uitgeloopen Hofman tegen een tegenstander aan De bal gaat voor langs het doel maar de toegeloopen linksbinneo laat door een overtreding te begaan de kans teloor gian Dan hervat O N A haar offensief Na een gevaal lijke scrimmage ontstaat weer een doelworsteling maar de doelman werkt nog net corner Bü een hoog voor het doel geplaatsten bal gröpt de keeper mis Van Willigen is er onmiddellijk biJ om er van te profiteeren 3 Er is dan 25 minuten ge 1 L De gastheeren gaan nog heviger aanvallen Keer op keer kruipt Alphen door hft oog van den naald telkens weer weet de doelman zeker schijnende doelpunten te verhinderen Als er nog acht minuten te spelen is schijnt een effectbal den Alphen doelman te zullen verrassen maar nog net kan deze het leder corner tippen OU den hoekschop achleten meerdere O N A spelers in loeeSsie in telkens stuit het leder terog tot M v d Spelt succes heeft S ï Nog enthousiaster pakk n de Gouweoaars aiuu Vallende tipt de doel