Goudsche Courant, maandag 30 juni 1941

CHtktl NED CRICKETBOND PORTNIEUWS Wwtrcimea VAN VUET DOOR tOEBKSEN GEKLOPT Op de dBtelbeu te DereBter erertten Zondagmiddag nationale wielerwedatrQden gehouden waaraan ojm deelnemca Van Vliet Dufeaen Motké en Boeyen Tijdena den 1 m koppelwedatrijd kwamen kOTt voqr kct einde Van VUet en Motké zoo etSiHg te vallen dat zij den atrijd moetCta staken In het bijzonder Motké liep vrij ernïtige verwondingen op aan een der enkele In den ipriqj arlst Derfcaen den besllsVao vQet te winnen wa a ierie 1 Van Vliet i e L Derksen 2 Van ie L Derksen 2 Van Riethoven Scholier legevie n op de MaÜMHoesserbaan VVV ACC Draw vw le Innlnn m C J siagter 14 A Sluwnlverg h pl 11 O Konter 3 w Siagter kji G rl g W V W öde Tr ien i M Laplerre I 1 P Nauta 3 i ACC ie innings 191 voor a tild m da w t y Lunien n w J J Aloera 1 41 H Pelser l u a t Wermeskerken s lsi J T W Gewonnen door R en W met 78 runs op de Ie Innings Haarlem Ie Innings 7 p van Tlggelen 25 ff i hul 1 u L SeV land 1 H w Kramer 5 22 R en W Ie Innings in voor 1 geal P Ijammeit van Bueren 48 w Kramer U R Knjmer 47 W Peschar 1 32 v ï Srgn Haarlem 2e Innings 51 voor 5 P de Lugt 21 J Nyhola 1 4 u J Sodderiand 0 5 R Kramer 2 17 w Kramer 1 ij Sparta SCHC met 5 wickets i T r iL w Graafland u J Obbtnk 26 r Schlithuis ï i l de Bruyn j j Sonneveld 1 11 Sparta Ie Innings 75 L van Reeven 2 H C Lagro 17 F van Oorde 6 32 mr p c o Labouchère 3 27 SCHC 2e Innings 10 mr P c G Labou ch re 45 F F Hooft GaafUnd 1 o van Oorde 2t L de Bruyn 1 12 p Schilthuis l H c Lagro 1 11 j wepster 22 Sparta 2e Innings M voor 5 J Donker 44 H c Lagro ie 1 Wepster 15 M J Kake beeke 3 22 mr p c O Labouchère 1 31 D van Oorde 1 Hermes DVS Bxeelslor Gewonnen door Hermes DVS met 17 runa op de Ie innings Hermes DVS Ie Innings 133 H Stolk s A Scheepmaker It 0 Nolet 11 c Tettelaar 2 F Hom 20 A V d Ende 12 o Oosterholt 431 J OoBterholt 4 TT A Rolterman 1 41 Excelsior Ie Innings 111 A v d Horst 34 W Oosterholt 11 A Uolenau 4 J4 J Schefter 1 11 a Nolet 4 15 HBS HCC 1 Gewonnen door HBS met 5 runs op de le Innings Nog 6 wtcketa In handen HCC I le Innings 143 J v d Bosch U E A SchlU 14 A M J de Beus 12 J J v d Luur 14 mr P ten Bosch 27 Ir E Neuerburg 16 M Roes 15 C Hulnder 4 SB L Wunder 6 57 HBS le innings 14 voor 4 P v Katwijk 75 H Herklots 1 c Hulnder 32 Gallols i iz P ten Bosch 1 35 HCC II VGC Gewonnen door HCC II met Innings en 41 runs VOC le Innings 87 P Konert 26 L KeltlIU 44 Latxqrne 5 n DueU 1 4 Oubru 1 4 Planten 1 IL HCC n le Innings 213 mr J Dunkelman 27 jhr P van Riemsdijk lif TT jp eeuwtsse 37 P Niks J7 G I uetz STJ Dubru M A Terwiel 51 L Ktittltll VOC 2e Innings S J v d Pool 43 Laboyrle 222 Duetz 1 6 Dubru 6 20 Niks 1 32 Waarschuéend voorbeeld Op de Matheneaserbaan te Schiedam werd Zondagmiddag een uitstekend programma verwerkt en wederom bleek dat er voor goede wedstrijden altijd voldoende belaingstelling bestaat In de 45 ronden klassement raiQj vofj amateurs maakte de H i goed debuut Hij nam alle klassementen voor De koppelwedstrijd had een spannend verl door de bezetting van ment beslist ten gum wald Luyendijk met Va p de tweede plaats In de afvalrace voor Breur een uitstekenden wei hij aan zijn clubgenoot Pi ooj meer dan vol had ïn de hij met een handbreedte ver nen De 200 ronden 40 km koppelwedstrijd werd in een vrij hoog tempo ingezet Telkens weer poogden er koppels tusschenuit te gaan doch zonder succes daar het veld goed volgde Een vrij hooge premie voor het uitloopen van een ronde bracht Riethoven Sehüller in beweging Zij namen 20 meter op het veld maar toen sprongen Weeda Verveer op de vluchtelingen en gezamenlijk namen zij hun rondje dat zij tegen alle aanvallen van hun concurrenten verder met succes verdedigden De uitflagen lulden als volgt 45 Ronden klassements race voor amateurs met drie klassementen Eindstand I C Bijl Den Haag 15 p 2 Sins 6 p 3 Proost 4 p 4 Breur 4 p Tijd winnaar 14 min 38 6 sec 60 Bonden koppelwedstrijd voor nieuwelingen met twee klassementen Eindstand I Schoonderwald Luyenduk 6 p 2 Van Rijn Van Aalst p 3 Boeree Van der Vaart 4 p 4 Bronk Van Gaaien 3 p 5 Bijl Westerveld 3 p Tijd 20 min 35 3 sec Afval race voor amateurs 1 Proost 2 Breur 3 Sins 4 Rijswijk 5 Koevermans 6 Jacobs 200 Ronden koppelwedstrijd met vier klassementen voor amateurs en onafhankelijken Eindstand 1 Riethoven Sehüller Leiden 13 p 2 Weeda Verveer 2 p op 1 ronde 3 Kouwenhoven Barzilay 12 p 4 Van Vliet ermon 7 p 5 Hooft Verhoeven O p 2 ronden 6 Klippel Van der Kaa 5 p 7 Hilgeman De Vries 3 p op 3 roeden 8 v d Beemt Mathijsen Roosendaal 2 p Tijd winnaars 1 uur 7 mm 17 sec Criterium van Den Bosch Het bettuur van de OnderafdeeMngRotterdam van den N V3 heeftd n Faijenoorder U Vrauwdeuat an de Spartanen D Drok P VerVarbetil o J Seton tot 2S DeceiBbcr La voorwaardelijk geacboratvegena bet uitkomen in aerie ed trljden van a g wilde vercenigtngen twej Btorie ird Kle lgui ent Gewonnen door Sparta ACC II VVV II Gewonnen door ACC II met 1S4 runs op de le taalngs ACC le innings 216 voor 4 gesL VW le Innings 6 WV le innings 47 voor i opgeg door ACC Rood en Wit n Kampong Gewonnen door Rood en Wit n met 35 runs op de eerste innings Rood en wit Ie Innings N Kampong le Innings 61 VHA n Hercules Gewoimen door VBA 11 met 1 runs VRA le innings 61 Hercules le innings 48 VRA 2e Innings 79 Herctiles 2e innings M Ajax L VCC Gewonnen door AJaz L met 21 runa op de eerste Innings Ajax le Innings 136 VCC le Innings lit HCC rv Rermes DVS n Gewonnen door HCC IV met 2 runs op de eerste Innings HCC le Innings n Hermes DVS Ie innings SI NLCC VOC II Gewonnen door VOO II met 8 nms op de eerste Innings VOC le Innings 67 NLCC le innings 59 excelsior n LCC Gewonnen door Ixcelslor TI met 75 runs op de le Innings LCC le innings 7t Excelsior le innings 153 voor 9 wickets gesl LCC le tnnln n voor 6 wicfcels ASV Quick H Gewonnen door ASV met u runs op de le Innings ASV le hmlngs 14 Quick le innings M ASV 2e innings 114 voor 1 o p g 4gt eu door Quick D ÜW CVH Gewonnen door CVH met 11 rtins CVU le Innings M irw te hmlngs 71 CVH 2e Innings 1 4 s UW 2e innings in Sa Klasaa ACC ni R en W m Gewonnen door en W m nwl 114 ru op de le mings B en w 114 voor 4 gesl MX M en 44 voor 1 Opgegeven dooe B en W Wdther ante in H a arlem a cl icn Bocdiloop it la im la den Haarlemmerhout JJfrool Mc een boechloo wa ge fii ié dtde Zaterdag de tweede J de afcliwe eitf een aardige atrad 52 n Me ir er Koopmea en Ï M dal Ba oise ei KM meief van kat wae afgelaod aam Walthcr een ntwong welken hit eteede vergrootte wjoader eenigcn stittd kwam hl als te binnen M Loopen alt Haarlem en en evlDC ea voor de aieuwelIngen Maaae voor over 2 00 meter Rr werd fel Bet dachta 0 3 ace ver trljdover kwnwndct islukte recordpoging van De Ruyter tt jf r i t J M kbV f yH m etkX f i i ïn plaats van een nieuw Nederïandsch record dot Dt Ruyter rich zelf had beloofd op de IWO m moest hij genoegen nemen met een tweede plaats aéhter De Roode dien men op de foto het eerst de inish ziet poaseeren Polygoon Kogelatooten klaaae a 1 W Rietman Albers Sagltta 11 895 m nieuw Nederïandsch record 2 A Niessick Sagitta 10 835 m Veraprlngen dames 1 L Rolff D O V E S 5 10 m 1 Loohuys A D A 100 Meter dames a b 1 L Koning Sagltta 12 9 sec 2 S V d Meer V en L 13 1 sec 3 M Reinderama OdIa 13 2 sec 200 Meter heeren a 1 Haagh Trekvogels 23 7 aec 2 Suut N A U 23 8 sec 3 Mahteu V en L 23 8 sec 200 Meter dames a 1 A de Vries AX A 27 7 aec 2 L Kok O DSJi 27 9 sec 3 De Jong O D I A 28 3 sec Discuswerpen dames 1 A Niessink Sagitta 40 196 m 2 W Rietman Albers Sagitta 3 V Dek ers Sagitta 10 X 100 meter estafette heeren I Vlug en Lenig I m 52 sec 2 Trekvogels 1 m 53 9 sec 3 Shot 1 m S4 4 sec 4 Holland gedlskw ceerd 10 X 10ir i estafette dames 1 Sa gltta 2 m 16 sec 2 A D A 2 m 16 9 sec a Minerva 2 akio aec 4 Holland 2 m 1 J sec Nieuw record kogelstooten dames Bil de wedstrijden welke de Haagsche 4asiesyereentging Odia ter gelegenheid van hvt eerate luatrum aan de Laan van Poet had georganiseerd leden uiteraard de prestatiea onder de ongunstige weers aatandigheden HARBIG TWEEAfAAL DOOR LANZI GESLAGEN Doitscldand wint tandenweértrqd tegen Italië De recordpoging welke Frits Ie fiuyter op de 1000 meter aan fékondigd had mislukte deels ioor den Mrden bries deels door miRiler tactisch toopen Oe Roode Mg m uitstekenden vorm en nam 8sn ook dadelgk den kop in dezen Itr d In een behoorlek tempo erd de eergte 400 meter afgelegd Daar De Ruyter echter niet op het iti te moment naar voren kwam vm zijn kans om het record te verb teren verkeken De Roode profiteerde op 0oede wijze van deze out en cette op de laatste 200 meter link aan teaardoor h een voorgpronjr eerocerde welke De fiuyter niet meer kon inloopen Ook Stijkhui liep een erdienstel fcen oedjtr d en eindipde dicht chtcr d Ictdert op da derde Op de Mg nactar werd het optreden van en Mlomüen ktmpkttn Nota met groote telantrt g tegonoat gezien H4 bledi titer nag ateeda niet zlin vorm van vcrMeo Jaar te hebben gevonden en kon In wnietd en hardheid niet tegen den goed oefenden Houtman op damcanammcra leverden een nieuw jndertandach reeord op en wel b j het lalaoton Mevr Rietman Albera agde er ia het record van Ana Nle U vaaJim ntter te brengen op 11 JS ter De uitslagen HN McIcr a 1 3 de Roode Haarlem IUb M 1 ae 1 r A De Ruyter Quick i in 38 aec S W SlUkhuU OlJi V 2 ia 37 aec M Heter L H a u t men A V IS IM aee A Spree V en t 10 3 H NoU Holl M IBS £ erwcrpen daaea e I P Dicben mnhilde 3 S m 1 L Burmaa Rom it Sparta SS SJ m Zaterdag en Zondag werd te Bologna een landenwedatrijd tusschen Italig en Duitochland gehouden Het was ongetwijfehl een vemaaing dat Herbig zoowel op de 400 m al op de too m in Lanzi zQn meerdere moest erkennen Ouitachland eron tenalotte deze ontmoeting met 6S O punten De voornaamste uitalagen waren 10 Meter Hontl l 10 sec 2 Marianl I 10 t aec I Scheuring D 10 0 sec 4 BSnecke D 10 7 aec 400 Meter I Lanzl fl 47 1 aec 2 Harbig D 47 2 sec 3 Ferraaeuttl U 4 A sec 4 MüUer D 48 6 sec 1540 Meter 1 Kaindl D 3 min SS sec 2 Mehihose D 1 min 55J1 sec 3 Colombo I 3 min MS sec 4 Vitale 1 3 min 58 2 sec 5000 Meter I SyHng D 14 min 57 2 sec 2 Beviacqua ff 14 min 67 2 sec 3 Ebrrlein D 14 min 57 4 aec 4 Twesaó il 15 min 57 aec 440 Meter horden 1 Mlssoni I 537 ec 2 Brand D zelfde tijd 3 Fromme D i 3M aec 4 Fantone l 55 9 sec Hoogiprtngen 1 Langhoff O 1 95 m i Campagner ff 1 93 m 3 Naeke Dl IJO m 4 Tangbettl O 1J8 m Kogelatooten 1 Trippe p is 4 m 2 WSlke D li U m 3 ProfctU ffj UM m 4 BertoccW O 13S m Speerwenien 1 Berg D 83 87 m 1 Wcniel D n T3 m 3 Roaal I 59 55 m 4 Drel ff 3i TS m 4 xM meter eelefMte 1 Dultschland 41 aec 1 lUM 41J aec De uitalagen luidden 00 Meter I Lenal I 1 mla 49 sec X Karbig D 1 ml 4tJ aec S Giesen D 1 min SXT aec 4 Boraecenai I 1 min 53 4 sec 110 Meter horden 1 Facchlni 14 6 sec 2 Pepernick D 151 sec 3 Crltale I 15 4 aec 4 Kympman D 15 6 sec Diacuawerpen 1 Consollnl 51 04 m 2 Wotapek D 48 53 m 3 BlanCanL ff 44 S3 m 4 Ttlppe D 39 87 ra e le loopen binnen f uHda ea lalden J Uasae 4Mg meter l 1 Waltber IVo atken 11 min 11 5 eee X J Meyer IWvUckef M Bhi 36 4 tet 1 J WttMn Olaarlem 4 W Bakker jM A Paap Haarlem klaaee m awtef i H Bouber Vo eken 11 min aec l J JordMit Tlem 13 min t4J aec 3 F Gaaren Valewljckeral M min 17 aec laeie WO awter 1 a W van OU2 flSI Wit M min M 4 aec 2 W Len1 Baaricnl la ala aL4 aec i J ire Haarlem 204 Meter L Mariani ff 21 8 aec X Monti I 21 J aec 3 Scheuring D 21 8 sec 4 Febrmann D 21 9 aec Polsstokhoogspringen L Haunzwtnckel D 4 m 2 Blötzner D SÜO m 3 Bombo I 3 00 m 4 Pozzotl I 3 60 m Verspringen I Lother D 7 30 m 2 Mattel ff 7 13 m 3 Pederrenzl I 6 96 ja C Albert D 92 m MW Meter 1 Beviacqua I 30 min SU aec X Hauahofer D 30 min 52 8 sec 3 Blanchi I 32 min S34 ace 4 daaoB O S3 min g sec Kogelalingeren L Storch D S a ra 1 Blaak D 55 71 m 3 Tabbia I 4998 m 4 Buberina I 45 28 m 4 X 100 meter estafette 1 Italic 3 min 1X4 ace X DuKachlend S miiL 14 Jl aec ite jerle 1 Motké X aerl 1 Sprenkeling 2 derde serie 1 Boeyen 2 Klink Motké 2 Sprenkeling J Moiké 2 Sprenkeling 3 4 ipink Yotlbal éce L Vant der Kemp Deventer vZWolle 3 Mengerink Zwolle 4 Arnhei i DAVEREND SLUITSTUK VAN EMMA acef over tien ronden 1 Dcdenuy art 21 pnt X WoJg GranlBgen nt 3 Martin Arnhem 16 pn Groters Almelo 15 pnt Kamphuis n eventer 15 pnt Ovennaas verliest met 11 1 Ploegachtervolging over tien ronden 1 Overt eek Mynten Apeidoorn X Meyer Mengering Zwolle Handicap race zes ronden 1 Motké X Derksen 3 Boeyco 4 Sprenkeling S Klink Het Dordtsche Emma heeft haar entree in de eerste klasse gevierd met e i daverend sluitstuk van het ongeslagen verloopen seizoen Met II 1 moest het bezoekende Overmaas er aan gelooven In het begin gaven de Rotterdammers kranig partij en wisten zij zelfs door Verwey de leiding te nemen Maar nadat Lemans 2 en v Welzenis dezen achterstand in een voorsprong hadden oms et en de scheidsrechter vervolgens v Heel uit het veld zond gaven de gasten die deze straf blijkbaar onrechtvaardig vonden er den brul aan Het kostte daarna F V d Gijp Lemans 3 v Welzenis 3 en J V d Gijp 1 betrekkelijk weinig moeite de score tot H 1 te vergrooten Koppelkoers over 35 km 1 Boeyen Martin i2 op 1 ronde Derksen Grotera 3 Deklcer Kamp nuis 4 Sprenkeling WoUlerfng 5 op 2 ronden Klink Nap DRAVERIJEN OP DUINDIGT De uitslagen van de Zondag te Duindigt gehouden courses luidden ais volgt Prijs van Groningen ren op vlakke baan over 2500 m handicap b 1 Hardie Jolie eig Stal Carolinahoeve In 2 m 59 8 aec 2 Kitchener eig J W Schfhnmer Totalisator 1 winnend ƒ 2 10 en plaats ƒ 1 40 2 plaats ƒ 2 50 De verdere resultaten AFDEELING IV Promotie 2de klasse Standard Picui 1 I KBC Miranda S AFDEELINO I Promotie derde kfasse QSC VVZ t Z AFDEELING II f Promotie derde klaaaft De Mus chen Laakkwartier 1 1 VFC De Hollandlaan 3 1 Derde klaaae Leerdam Excel Immervoorprijs prijzendraverij 4e klasse afstand 2048 m 1 Decent Guy eig H de Boer K m tijd 1 m 3 57 aec 2 Darnoi eig Stal HoUandia 3 Doctor Scott eig G van Elshout Totalisator 1 winnend f3 plaats IJM 2 plaats X90 3 plaaU ƒ 4 20 Juniprijs ren op de vlakke baan afstand 2000 m handicap a 1 Petite Artiste eig P van Weelden in 2 m 16 4 sec 2 Gracquea op 2 lengten dg stal Carolin hoeve Totalisator 1 winnend ƒ 2 20 plaats ƒ 1 40 2 plaats ƒ 1 50 Woerden Fortune slor 1 1 11 Pronotlc vierde klasse CromvUel GSV 1 Haastrecht wassenaar J SIOD Concordia 3 FSVPrelo ria OW 3 DDC Merweboys 2 1 Vierde klaaae Florlasant DLVS ï 0 Promotie reserve twaada klasse Neptunus III l J UVS II HBS Xrisprijs prijzendraverij 2e en 3e klasse afstand 240O m 1 1 Zoon van David Guy eig Stal Hollandi K m tijd 1 m 26 8 sec 2 Admiral Guv eig E G in t Veen 3 Baronesse K eig Stal Gruno Totalisator 1 winnend ƒ 1 60 plaats ƒ IJO X plaats ƒ 1 30 3 plaats ƒ 1 40 Zondagmiddag werd op het nieuwe Veemarktparcours te Den Bosch het criterium van de hertogstad verreden De wedstrijden waren spannend en het parcours goed De nieuwelingen hadden zeven ronden te rijden en de uitslag werd in de eindspurt beslist nadat vele renners door het hooge tempo hadden opgegeven Bouche uit Eindhoven werd winnaar in deze ralegnrie Bij de amateurs en onafhankeluken waren de meeste bekende renners aanwezig Er werd hard gestreden a de koera ferd in hoog tempo gereden In de derde ronde trok C Bakker er alleen uit In de vierde ronde voegde zich Kuyper en Keyzer bij hem en In de zesde ronde ook Steenbakkers en Evers Ih het peloton werd hard gewerkt om de uitloopera terug te hglen doch dit gelukte niet meer In de eiijdsprint ward Steenbakkers door Evers geklopt De uitslagen luiden Nieuwelingen L A Bouche Eindhoven t B de Kort Amsterdam 3 H Smits Amsterdam 4 G van Straaten Rotterdam 5 A van Bokhoven Vlijmen Amateurs en onafhankelijken 1 Evers Zaandam X Steenbakkers St Michielsgestel 3 C Bakker Zaandam 4 H Keyzer Amsterdam 5 H Hakeman Amsterdam Tetratemaprijs ren op vlakke baan afstand ca 1400 m 1 Sarata eig D Slem jf iim tijd 1 m 27 8 sec Totalisator 1 winnend ƒ 2 80 SparU U 11 2 1 Proaa erve r e klasse ONA U Alphen n 3 2 DCL HFC IV I Transvalla II Slledrecht U 4 Neptusin IV Overmaas III 1 2 Reserve derde klasse Pechvogels II DHZ III 0 1 Intemationaalprijs heatprijzendraverij Ie klasse afstand 1700 m Ie Heat I Young Ostar km tijd I m 28 7 sec X Axkit totalisator a winnend ƒ 2 plaats ƒ 1 10 X plaats ƒ 1 10 2e Heat 1 Axkit k m tijd 1 m 25 1 sec 2 Lutin Sans Suite totalisator 1 winnend ƒ 1 20 plaats ƒ 1 60 X plaats ƒ 2 90 3e Heat I Axkit eig Stal Hollandia km tijd 1 m 24 8 sec X Lutin Sans Suite eig Stal 3ood Luck Totalisator 1 winnend ƒ 1 10 pUats ƒ I X plaats f 1 BONDSELFTAL VKKLIEST TE ARNHEM Zondag speelde een Bondsploeg te Amhem een wedstrijd tegen bet Oootelijk ElftaL De gaatheeren wonnen met 5 2 Lawnttnm SERIEWEDSTRIJDEN E D S Zondag zijn de seriewedstrijden van E D S alhier voortgezet De uitslagen zijn Florissant Satumus 2 2 SatuVnus wtat mei atrafacboppen D H Z VND 1 2 SFC The Rising Hope i Tl Rising Hope wint met strafschoppen Transvalia NHS 3 0 Het Spiegel kampioen van Nederland Na ee Henl spaaseaden str d is Bet Spiegel er ia geslaaid een averwlaalBg van 4 4 te behalen ep Aagia Oatcb waardeer de Boasammera beslag legden ep het elabkampieenselisp van Nederland COMPETITIESTANDEN FraaaaUe en degradatie Se klaaae AfdceliM U IWeaO Kindstand Ronde van Frankendaal voor Lakeman Emipa CVV Overraaaa 4 4 0 8 4 S X 4 10 3 2 12 tM 4 1 0 S 2 5 20 0 50 Emma promoveert C V V degradeert AfdeeHag IV Znld Picua Llmburgia Miranda RBC Standaard B 4 4 1 10 J 0 4 3 0 10 11 4 I M 4 3 0 1 14 8 1 5 4 2 0 4 4 9 r t 5 1 3t Kar M Voor het eerat In de geschiedenis van de wielerbeweging werden Zaterdag te Amsterdam wedstrijden gehouden door de straten georganiseerd ter gelegenheid van bet driejarig bestaan van de speeltuinvereenlging Frankendaal Het gelukte den Amsterdammer Lakeman in eigen stad ala eerste van de amateurs en onafhankelijken te eindigen Zijn grootste concurrent was zijn stadgenoot Verdonk dien hij in de aprmt met een lengte aloeg Indien Verdonk niet zooveel pech had gehad zou hij ongetwijfeld ala eerste zijn geëindigd Nu slaagde hij erin hoewel hij enkele ronden voor hel einde kwam te vallen In aamenwerking met Wijdenea de koploopers nog In te halen De uitslag was 1 Lakeman 42 k m In 1 uur 7 min 41 sec 2 Verdonk 1 lengte 3 W Bik 4 De Korver Rotterdam 5 Wijdenes s Hertogenliosch 4 Ola Heiloo 7 Nusch Amsterdam Ook de nieuwelingen zorgden voor egn Amsterdamscfa succes De Graat eindigde m e sprint voor Terpstra als eerste in den lijd van 27 min 7 sec X Boskemper NED LAWNTENNISBOND Hoofdklasse 4 4 Lelmonlas Anglo Dutch Het II Schiedam I 4 4 Advantage I Lyceum 1 Tempo öns Genoegen I 4 X Wageningscbe Studenten I Arnhcmsche Bond II 4 2 NEDERLANDSCBE KORFBALBOND De uitslagen lulden Kampioenschap van Nederland Amsterdam We terkwartier Deetee 3 5 Promotie degradatie Eerate klaaae Amaterdain Archipel Oosterkwartier 61 Tweede klaaae Den Haag Die Haghe Phoenix 4 X Derde klasse Dordrecht TGV Regenboog 2 S X KAMPIOENSCHAP Van NEDERLAND Weaterkwartler Ueetei ii Na de 8 3 van Dietoa tegen WeeterkwarUer werd een tweede Amaterdamache zege verwacht Maar Deetos bracht in de hootdatad een ander team binnen do Ignen dat het nesond Wcaterkwartier te laan Zoo zal een derde wedstrijd ifaodig zijn om den landskampioen op te leveren De Dordtenaren ladden Hoekstra en J V d Oraal vervangen door d Koogh en De Rooy Dr Dorsman leidde den wedstrijd Nadat de eerate felle aanvallen van Westerkwartier zonder succes waren ge bleven kreeg Dactos gelegenheid haar Kunnen te toonen Na 10 min trof v d fh doei ea nadat Koper een strafr H i emist gaiukte hel Scita van een Kleine kans te profiteeren zoodat de n voorsnrong van 2 4 hadden verworven WesUi kwartier gat zich eoiier niet gewonnen en reed na 4 min Makte Pedroei gebruik van een verwar1 1 O Der lfde speler gé iïkèï T x Ar O ruit nog bfeter op nM J een combinatie fl ri 5 offenalel Mon I t T sthot succes en na Leerdam Dropdiot V 3 Nwe Marlot Club VI EIben II 5 3 Oud Rotterdam I TtJS T 1 CC II Oud Rotterdam H Horster TC HTCC H 4 4 TiOla NAF 4 3 Thor Union I 3 4 Daisy n zwoUe 1 7 Heady n Enschede rv 1 4 JSV v Heekpark I 4 4 Ons Genoegen n Always Beady n t 4 De strijd was rijk aan Interessante momenten en tot de laatste partijen toe kon men niet zeggen welke ploeg ten slotte zou winnen Ongetwijfeld heeft het uitstekende spel van de dames A Knottenbelt en R Mechel veel tot de overwinning bijgedragen Immers In de morgenuren gingen de drie heerenenkelspelen naar den Rotterdamschen kant in tweesets nederlagen Het beste spel leverde de jeugdige Rinkel tegen Teschmacher De Bu sumsche dames lieten zich echter nfet uit het veld slaan en wonnen op baar beurt de enkelspelen in twee sets Vooral de tweede set van mej Knottenbelt tegen mej Diemer Kool was zeer sterk gespeeld De dubbelspelen leverden verschillende verrassingen op In de eerste plaats werd de combinatie Mechel Knottenbelt door mevr Hoyer en mej Diemer Kool geslagen Vervolgens sleepten Rinkel en Van Putten de overwinning tegen Teschmacher en Reidt uit het vuur 4 6 7 5 7 S en ook de t eide gemengd dubbelspelen werden zwaar bevochten overwinningen voor de Splegelcomblnaties De gedetailleerde uitslagen lulden Reerenenkelspel Tesdimacher si Binkei 6 1 e S Drs Reidt sL Van Putten 6 3 4 I Leyenaar si B van Erk 4 3 6 2 Damesenkelspel mej Diemer Kool verl van mej Knottenbelt 4 6 0 6 Mevr Hoyer Van Herwijnen veri van mej Mechel 4 6 3 6 afa Beverwijk en 4 4 Alles 5 Kullman Mooi Assendeltt Damesdubbelspel mevr Hoyer VanHerwijnen en mej Diemer Kool sL mejKnottenbelt en mej Mechel 9 7 6 3 jM oioi Vijf sprinters naar Denemarken Heerendubbelspel Teschmacher en drs OP de bonen oen da M S TS te heswReidt verl van Rinkel en Van Putten 8 4 gen slaagde Het Spiegel er in Anglo 57 5 7 Van Gort en Leyenaar verl v Ouich met 6 4 te verslun en doorB van Erk en Oldtman 4 4 4 6 beslag te lejpen op de kompioeiutJtcl Gemengd dubbelspel mevr Hoyer Van fr komploensteem ctnr Herwijnen en Teschmacher verl vSh mej PH S l üilk Mechel en Rinkel 2 6 7 5 0 8 B H Er ej A M Meckel Mej Dtemer Kool en drs Reidt verL van en A C v Patts Potppoen mej Knottenbelt en B van Erk 3 4 4 IX Niet minder dan vijf Nederlandsehe sprinters ïullen ia de eerste helft van Augustus aan verscheidene wedstrijden In Denemarken deelnemen In de eerste plaats wereldkampioen Van vliet die op S en 5 Augustus te Kopenhagen rijdt vervolgens op 8 Augustus te Aarhuus en 10 Augustus wederom in de Deensche hoofdstad Op den laatsten dag rijden op de Ordrupl aan te Kopeiïhagen ook Jan Derksen Jet van der Vijver en Arie van der Linden Het zal een soon landenwedstrijd worden tusschen Nederlaqdsche en Deensche renners Van Vliet gaat na deze ontmoeting terug maar de drie andere Nederlanders olijven nog en rl den op 12 en 15 AuKustus eveneens ift Kopenihagen Verder heeft de Deensche Wielerbond een uitnnodtging gestuurd san den Nederlandschen amateurkampioen Bemkea om op 12 IS en 17 Augustus in de Deensche hoofdstad te starten een invitatie welke natuurlijk met toelemming van de N W U zal worden aangenomen Op den laatsten dag wordt een Internationaal sorlntcriterium ver 2fi min I ö 3 41 nff weer de leiding 1 r rien wnarsnn de be fe amateur van Itde mel i Ji Denemarken Dultschland en FlnUnd zulWeier van ver nogmasb doet i deelnemen