Goudsche Courant, maandag 30 juni 1941

MgeyeHIe Adverteeren doet verkoopen EERSTE BLAD Adfirttlltilll T t mm tfcpc droeflicid wetiéid totocBag MM tieve Vater MMiMltrwter mitsmi COENRAAO fOSJJEJMAN ia Jca owkcteai ma SS Jaar i H HELLEMAN E MUXEMAfMOcoUr OmHia 37 al tMI O bt gw lw ri zal plaatf viD de DiMëac i juU te Blltkoven oaoas 2Q AEWEZM OMSBMI JUU J W H HELUMAN Artil LANOE TiENOEWEO 0 2094 8 N V v b Joii Woiff C la OOUBA Juriyiucht Algemeene Vergadering vsn Aandeelbottders op Maandag 14 juli a des namiddag 3 uur ten kantore der Veanootschap alivaar de agenda ter inzage Hgt AandeetnoMiert zQn verplicht teneinde deze vergadering te kunnen l ywonen hun aandeden minttens 3 dagcii te voren te deponeeren bij de Firma T OOEDEWAAOEN EN ZONEN te Oouda of ten kantore der Vrnnootschap Q 2092 20 TE HiMJtt GEVRAAGD MODEIIIE WONINC bevattende 3 kamera keuken of gcdetltt van een buli In Gouda ook in bidtenwllken gemeubileerd of ongemeubileerd Brieven onder No G 2090 Bureau van dit blad 10 Te huur gevr van 2T ali t m 2 Aug N nLBOOTUB litplaatt e personen Brieven met iflilehilagea ea pr s naar J Varkevitser Lange Qèer 218 Rotterdam O 20M 5 V Circulal M of uden dnik irarkaa togcnadcn op dvor iODtlaa nixiii wordt vcrxoeht brtavan t nndan an ons buTMu wotdM door ooxe admlalftratl nlot doorgasonden Oedureoda tén maand blUim dasar stukken Utr basehikking van da ateaaders daarna sal renais van de olet afgebaaJde brtavmt tot vemiaiUiinf daarvan wordaq e etge nais iSlMON IDE WIT aitifd voorraad f o 2086 38 Voor direct gevraagd VERVER moet ook kunnen chemisch wassen en datacheren Voor goed vakman vaste betrekking met goede beloning Brieven met opgave van leeftijd tegenwoordige en vroegere functies alsmede verlangd salaris ondei O 2088 Bur v d blad ertao lONQENS GEVRAAGD 14 IS jaar Metaalwarenfabrlek Fa QEBR MELKERT Gr V Bloisstraat 24a Q 2091 10 Geen verapiUing Courantoi reclaine bezit een zeer groot voordeel in het feit dat het mogelUlr ia de advertenties uitsluitend te nchten tot ben voor wie ze zQn bestemd Wil men slechts een bepaald rajron bestrijken dan neme men de dagbladen die daar verschijnen en geletea worden De mogeiyuieid bestaat tevens bepaalde verspreide groepen te bereiken terwHl vanzelfsprekend ook bet f eheele land bestreken kan woren in al zQn geledingen Oit zijn eenige van de bgzondere voordeelen van doeltreffende couranteoradame Cebueo deereogracht S8 Amsterdam C i OSidceIe pabHcatie van het Departemi ot van Landbouw eb VisscberQ MSnUBimE VAN VLnt8 WAKEN EN VAN 0OTKB MAWUUrat BN VET Oe Secretaris generaal van het departement van Luidbouw en Viaariiery naakt het volgende bekend inzake de distributie van vleesobwaren en de distri tie van boter margarine en vet DetaUIisten die uitsluitend durende de wintermaanden vleesch waren verfampen en in verbaad daarmede van de in bun bezit ztinde toewtiztngen van vleeaehwaren geen geta uik maken voor herbevoorraifing dienen deze toewijzingen ook na bet verloopen van den cekli id$duur zorgvuldig te bewaren aangezien zQ t z t in de gelegoiheid zullen wordin gesteld zich met b ulp van deze toewijzingen alsnog den noodigrai vooraad te versdiaffen om opnieuw met den verkoop van vfeaschwaren aan te vasgen De verkiopen toewijzingen zullen te dien einde over éenigen tli4wederom geldig worden verklaard Uiteraard is net ed ter ver boden om op dez toewijzingen na den daarop vermeldoa laatsten datum van fddij eid tot aan het tijdstip waarop zij wei geldig worden verklaard vleeschwaren te koopen te verkoopen en af te leveren Het bovenstaande is van overeenkomstige toepassing op détaillisten die uitsluitend in margarine en vet 4oc4i niet in boter handelen i dientengevolge nu de verkoop van margarine en vel tydelvk is stop gezet in het bezit zyn van toewijzingen welke zij niet voor het koopen van margarine of vet kunnen gebruiken Ook deze toewüzingen dienen derhalve zorgvuldig te worden bewaard totdat zij alsnog opnieuw geldig zullen worden verklaard terwijl bet na den daarop vermelden laatsten datum van geldi eid tot aan htt tüdstip waarop zlj weder geldig worden veKlaard verboden is daarvan gebruik te maken VanzeK rekend zullen uitsluitend toewyaingen waarop het codenummer van den betrokken handelaar is vermeld t z t voorhei bevoorrading in aanmerking komen 1341 76 Officieele publicatie van bet Departement vén Bandel rfijVëfbeté n Scheepvaart DISTBIBUTIE VAN TERPENTIJN EN LUNOUB VOOR SCHILDERS PAKHUISRUIMTE te hum gevraagd ca 1200 M alleen begane grond per 1 September aa Brieven onder no O 2084 bar vaa dit blad 40 De Secretaris Generaal van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend dat de hoeveelheden terpentijn en lijnolie welke op de door de plaatselijke distributiediensten aan schilders uit te reiken bonnen kunnen worden betrokken voor de periode van 1 Juli 1 Augustus 194fl als volgt zljin vastgesteld 1 Liter kunstterpentijn per bon voor terpentijn en 1 Liter rauwe lynolie of geknokte olie of standolie per bon voorlünolie 1342 34 qamcdeii J Uvande n garookte paling zedt snoek Ubo schol voorn enz Voorultbestellen wordt aanbevolen om teleuratdllng te voorkomen P CSCHARLPIIANJr LANGE TIENDEWEG 75 Telefoon 3202 WIJDSTRAAt 14 TeMoon 299Ó O 2062 18 PROVINCIALE niBLICA TIF VAN HET INPAKTE MENT VAN UNDfiOUW EN VISSCHERU T UMTIEMARKTEN VAN PAAROEN De Provinciale Voedselcommlssaris voor Zuid Holland deelt aan belanghebbenden in zijn werkgebied mede dal de Taxatie markt te Sommelsdijk die was vastgesteld op 14 Juli a s zal vervallen Paardenhouders op Goedereede Over Flakkee die paarden willen laten ta eeren kunnen dit opgeven bij hun plaatselijken Bureauhouder te MIddelharnIs Zoodra een voldoend aantal paarden Is opgegeven zal een taxatiedag worden vastgesteld Bovendien zal de Taxatie markt te Oud Beijerland niet op 31 Juli maar op Woensdag 30 Juli a s gehouden worden In het vervolg zullen de Taxatiemarkten in Oud Beijerland steeds op Woensdag gehouden worden 1324 31 LOSSE NUMMERS van de GoudscheCourant zijn dageiyks verkrijgbaar bij a BAKKER Spoorstraat 1 E BRUYNIKS Kon Wilhelminaweg 2IS N V P ENUENBURO Veerstal 18 J DE QROOT Wachtelstraat 43 A HAIWOEN Barg Marteassingel 88 De Kiosk N RIJS Kamemelkslbot SCHOUTEN VoBdelstraat boek Roemer Vissctaerstraat SPOORBOEKH ANOEL SUtion BOSKOOP Fa D C de WILLIK Zijde no 14 en bij de agenten in de omliggende gemeenten MAANDAG 30 JUNI 194 Meciedeeling aan d Dedbeman der AfdeeUng Verwaarb Mr ii tagan OORLOGSSCHADE la latasehreva atja tbaaa ruim 22 000 deefrmmers Mt em totaal varwa rfeoq d aoa laa miihonderd miuioen Dulden e Or de vergMeria nn edMBw dLd t JWd uliet reglemeM aangepast aan et Baatuit tp de Ifaterieele Oorlogsschaden de aoccenaamde Bflka rting tanr l da fraacbiaa tfke tot dusver 1 yiDGent feedmcr vermindetd tot 1 per odlle staatena f Ifli v Op des wlfaigiiicen la da toeataaaaitiig van het Departement van FinancISn reeds v e rkt e a en Se De In het aente halfjaar 1941 gevallen kehada tamnan rulmsebooU ntt de besoUkbara gddmiddslen woi den betaald terwfll een belangi k bedrag voer bet oigenda halfjaar wt nlt gereserveeid wordea Varder toMehttogaa dowda RENOVATÜM Ongcvdion door Bominsiog mi onctore Oorlogsoorzakan vergoodt d NEOERLANDSCHE ONGEVALLEN MOLEST ONDERLINGE opgaricht door aan groot aantal bekp de Ned Moattchappqen JNKBLi TAMIPVOOitBlELPEW f SjOOO f 10 000 f 5 P d f 500 Dood A f 3 000 Al g e h aela Uijvonda invollditait B f A 000 Tifdallha iavallditail gedurende tan C f 3 p d hoogst IdOd öf afplegingskosten Q f 300 7JQ 15 Voandiet premia par halfjaar f 9 Navord riMg par hoHjaar tan hoogste f 10 Alle inlidiHflgen varilrakt hia r o v ar gaarne F lEIIUIE kJiriiiiitkiii 42 Ml TiM 323S ook door tusscliaakomst van l w ossarantiabazoigart O 83 60 25 MINDER GAS ENXNORME BRAND TÉ ELECTRtCITEIT GRONINGEN BWTEIIUIID tTAUAANSCS UIGSRBSRICHT VAN GISTEREN Malta gebombardeerd Het 389e communiqué van bet Itallaansche hoofdkwartier luidt Gedurende den nacht van den tSen Jtinl hebben afdeelingen Italiaanache vUegtuicoi luchtbases en havenwerken van La Valetta op Malta ge bombardeerd Boven Lampedusa is een Britscfa toestel dat bet eiland had S rtiombardeerd door den luchtafweer er marine neergeschoten Tusschen Sidi el Barrani en SoUoem in Nooni Afrika hebben Dmtsche vUegtuiMn Britache gemechaniseerde strtJdmJddelai aangevallen en vernield De vliand heeft m luchtaanval riaan op Benghasi en op een plaats de wocstüa Syrte Ia Ooat AlHlca ia de toectaod on ▼ eranderd DVITSCa tEOBRBËmCBT Ruim 71 000 ton cheepsruimte vernietigd AANT ZUID OOST AUJtNOIiZi hNGII AND Ket opperltwrel van de we madit daMdc istcMn mede Over het verloop der operaties in het Oosten wordt het Duftsche volk Ifaden ingélij door een mkt edale berichten C den AUantlachen Oceaan hebben duiicbooten convooiai en afionderltjke diepen aangevallen die veréea be Aeitiid doOT talrijke torpedobootjafsn en vliMbooten Zy hebben een ttnkschip riav i vxachtschqieiii met e n geaamenlijke inhoud van 46 700 imt tot liiikaB grtracht en een tankschip en twee vrachtschepen met een faaamenlijkai inhoud van 25 000 ton getorpedeerd Ook deze schepen kunnen veA wn ttrikt worden loodat de Oaitache duitlwotvlmt de vijandelQke Yoopviwniytcheeparuitet met 71 700 kon vermindod heeft In de watowi nmdotB Engeluid heb bcti mvecbtsvUegtuigcn in itb afge I0i9 i nadit drie vraehtsdiepaa eo een vischtreiler met een totalen inhoud ven 14 800 ton tot zinken gelMracht Andere nacbtidüke luchtaanvallen waren Mtl t Op havenwerken aan de ZuidQliatinat van Kigelasd w op de betafrQke invoeihaven RuIL Aan waenzüden van de riviCT de Enil en aan de Huuber werden veradteidene uitgebreide brandra waarge IMBU Andere afdediagm fevecfats raegtuiiea ifln voortgagaan met hM leggen tm ndinm vsor Britsdie hwens Ooltach gevechtavUeglaigen hebben ia den nacht van 27 op 28 Juni met nOBtair instaBaBes der IMU sche vlootbasis Alexandrië gebombardeerd In HooWl Afrika hebben afdeelingen der Duitsclie luchtmacht Britsche autocolonnes tosschen Sidi el Barrani en SoUoem met goed gevolg aangevallen Overdag noch des nachts zijn vijandelijke vliegtuigen boven Doitsch gebied verschenen Een jachteskader onder bevel van majoor Trautleft heeft op 26 Juni zijn 500 overwinning in den lucht behaald Luitenant Geischardt die deel uitmaakt van een jachteskader heeft op 23 Juni zijn 19de en 20ste vijandelijk vliegtuig neergeschoten STIMSON BEVEELT EEN CRISISWET AAN Uitzending van expeditie coips zou dan mogelijk zqn Oariog gHmeoii iaa meitt ttenal Nam Sarvlee nU Wadriagta heeft het Cengres in een vartranwdilk dirtlTen aanberaien een erl s la ir et A te vaardigen wnOce de naar eenig deal ter aaaaki Jtesaeveit aan lieh madi net het tiangen van Stinnan aeaawd verklaard hebben aldna bet DMM a aeevelt epperbevd h kber Cit betrouwbare bron meldt Associated Press volgrais het D N B dat de regeering het Congres zal verzoeken formeel den nationalen noodtoestand national emergency af te kondigen en daarmede president Roosevelt als oppertMvelhebber de vrije band te geven in alle defmsieaangelegen heden Legerbegreoting gaedgekenrd De Senaat heeft de legerbepooting ten bedrage van tien milliard dollar goedgekeurd Het ontwerp is thans naar het Witte Huis doorgestuurd om door den president ondertedcend te worden Taxkarieven vastgesteld ONDERSCHEID TD88CHEN OBlBUKNnN BOVm SN BENEDEN S8J88 INWONBS Mei tagang a hadca iUn de tarieven vaar hnaiaat aehi atan vaat het tarieven van tel den geasaehUgde v ar de prUm Date maatregel maakt een eind aan den ongewenschten toestand welke reeds geruimen tijd heerschte in het taxibedruf In vele gevallen hield men zich niet aan de tarieven van 9 Mei 1940 Overtredingen der prysvoorschrifte waren hiervan het gevolg temeer daar het publidc in het algemeen niet wist aan welke prijzen het zich had te houden Aan den anderen kant waren de exploitatiekosten der taxibedrijven niet onbelangrgk gestegen zoodat handhaving van het prijsiiiveau van 9 Hei 1940 niet redelijk wordt geacht De nieuwe tarieven welke elders in dit blad in een officieele publicatie van den gemachtigde voor de prijzen volledig worden weergegeven maken een onderscheid tusschen gemeenten boven 50 000 inwoners en gemeenten tot 50 000 inwoners In de grootere gemeenten is het tarief voor stadsritten vastgesteld op ƒ 0 20 per K M de eorste aanleg bedraagt ƒ 0 50 waarvoor 1 K M wordt gereden Dit geldt voor auto s met taxameter Auto s zonder taxameter mogeo ƒ 0 30 per K M berdcenen met een minimum van f 0 75 per rit Buitenritten waarvan de beetemming is gelegen op meer dan 10 K M van de gemeentegrens kosten ƒ 0 15 per K M waarbij een echter des terugrit ook indien deze leeg wordt gereden moet betalen Stadsritten in gemeenten met minder dan 50 000 inwonos kotten ƒ 0 30 per KM met een minimum van ƒ 0 75 per rit Voot buitenritten geldt hetzelfde taridf als dat der grootere gemeoiten t Tengevolge van den gestegen b izip rijs wordt op de iMvengenoemde tarieven voor het vooricomen en rqdei een opslag van 10 gelegd Deze opslag wordt echtn niet berekend over de wachttarieven De vergoeding voor voorrijden is in alle tarieven inbegrepen Hiervoor mogsi dus geen extrakosten in rekening worden gebradit Voor waditen mag ƒ 0 10 per 4 minuten wordeo berekend Nieuw voor ons Umd is een verhoogd nacfattarief Tusschen 22 uur en 4 uur wq deD aUe prijzen met 80 verhoogd Er wordt de aandacht op gevestigd da niet alleen de vervoerder dödi mdc de passagier zidi aan ee straSwar feit sdiuldig maakt indien in strijd met de tariefsvoorsdiriften wordt gehandeld Uitgezonderd van deze regeling is het vervoer met ziekenauto s terwijl de tarieven evenmin toepasselijk zUn op bijzondere diensten zooals het verhuren van automobieloi by doop huwelijk en soortgelijke plechtigheden Oe pr saandoldlng De gemachtigde vow de prijzen tieeft bepaald dat in huurauto s op duklelijk ziditbare en leeaboe w e het vervoertarief moet worden aangebracht Deze prijsaanduiding dient te gesdiJeden door middel van tarieflüsten weBce door of namens den rQksiiüqpecteur voor het verkeer woiden vtfstrdct Met ingang van 1 Juli De searetarts generaal van het depaitennnt vaa Handel Nijverhdd en Sohaepvaart maakt het velgeade bekend Bet is needaakelijk gebleken met Ingang van 1 Juli a s de gas en eleetrietteMamtaaeneeriag ta Biet Ingang van snllan detfcalva da laataeenen gas en eleeirisitcU vew alle gebmikers worden verlaagd van p t tet 7S pet van het verbmlk in de ovnaenkemstige perioden van het vorige Jaar aset dien verstande dat de minimum nuitsoenen voer gaa ad M3 en vaar eieetriadi kaken ad 158 kwh per peiiade eng tldgd MUven De mintannm ranlsaenen eleetrieitelt voor voAchtlng en hidsfeaademke doddnden behalve k I a raidca veer de ea i iliel g es id e dfia penaden met 8a pet verlaagd Van de verlaging van het raatsnen van 188 pet lat 75 pet idn badritvcn van apiailiaar aid en keeiabedriiven aitgeaoadetd nader aan Ie wüaen be dril ven wnrkaaam vaar êt vaeAdveeniening Het ranlaaen vaat deae bediitvaa feütft bepaald ep 188 pet vw vvragwimn vw nukhmm afiripdagan van da pereentagea welnai Aanvragen van Indmtaiaele badtQ ven M aen haagar rantaaon gaa n ef eiecMdMt dicMa I warden gerieM tat ét ketcatOien gaa en l aleettld taUAedfUf Hen wor venwdd ket faiiH MW van dergdQka aanvragen sa veel magelUk I beperken daar sleehti hl aeer dringende gevallen let rant eveigagaan Kari saaMBgevat kamt staande in het algemen Uenp aeer dat aea ieder van at 1 InH aA ong aeU hel fdt f al dan nietaieleie d Een leder wv dan aak In eigea belang aaagftadea d meenl trIaMaUta De Harmonie grootendeels verwiMst Gisterochtend om karart over vvf ontdekte een surveilleerend agent van politie dat er rook kwam uit een van de bovenverdiepingen van de Harmo nie in de Oude Kijk la H Jatstraat te Groningen Hij waarschuwde de brandweer en hwte eenige schoten uit zijn revolver om den bewonn van bet ge bouw den pachter dta heer H Tuinema en zijn gezin benevens het dienstpersoneel te waarsdiuwen Al spoedig bleek dat men bitr te doen had met een brand van groot formaat Om half zes was de groote bovenzaal waar nHunenteel de tentoonstelling Voeding in dezen tijd wordt gehouden eoi vuurzee waar tegen de brandweer welke onder brandmeester H Breedland zeer spoedig ter plaatse was mat kracht ptrad Ook de oommandsait van de brandweer de heer P Ploe arriveerde al spoedig om zich met de algoneene leiding te belasten Direct w d verhoogde druk van de waterleiding aangevraagd welke tot half acht aoodig werd geoordeeU Aan de achterzijde van het gebouw had men een lawidspuit en een kleine bebyspuit opgesteld terwijl aan de voorzijde twee groot brandspuiten benevens de maginialalder met het waterkanon erop enome hoeveelheden water in de vlammeniee wierpen Om half zeven was de bovenzaal weike in Juli 1922 eveneens op een Zondagoditend door brand werd verwoest niet meer te reddoi en sloeg het vuur naar den linkervleugel van bet gebouw over waar beneden de iriljartzaal is gevestigd terwijl 9 de bovenverdieping versehillende andere zalen zidi bevinden Geheel vooraan namelijk aan de straattijde ia de woning van den pachter en de brandkeer stelde thans aUe kradit ta het werk om dit voorste gedeelte van het gebouw te kunnm behouden Na anderhalf uur had werkaa was de brandweer ft inderdaad in geslaagd de woning voor het vuur te bewaren hoewel dit spreekt vanzelf de waterschade in dit ge todte belangrijk is Het geheele middengededte en een r t stuk van den liiAtfvleugel met groote concertzaal konden bdiouden blijven en hebben geen noonenswaardige schade opgeloqpen doch wel zeer veel waterschade Het aangrenzende gebpuw namelijk de drukke van het Groninger Dagblad waar eveneens een begin van brand was pntstaan kon door kraditig tngrijp i van de brandweer in de kiem worden gesmoord De brandwe gebruikte voor het blusscbén 17 stralen en egde ruim 2000 meter slang uit Op het terrein van den brand i ren onder meer aanwedg de Ortskom mandant Hauptmann Rapdi de burgemeester van Groningen mr F W J Cort van der Linden de sutietituutofficier van Justitie mr L D Zijlstra de fungeerende hoofdcommissaris van politie Ph Blank en vele andere autoriteiten Omtrent de oorzaak bestaat nog geen zekerheid Een enorme menschenmenlgte die door de politie op een groeten afstand werd gehoudoi sloeg ondanks het viWge morgoiuur den brand gade Het Harmoniegebouw is tegen brandschade verzekerd Gistermorgen om half elf konden de meeste slangen die waren uitgelegd worden opjerold waardoor liet verkeer in de aangrenzende straten van de Harmonie weer normaal kon plaats hebben De commandant van de brandweer verwachtte dat hd nablus schingswerk nog een groot gedeelte van den dag in beslag sou nemen Bewoners van de huizen in de Ourwerkersgang die allen bun woningen moesten ontruimen konden er nu ook weer in terug keeren De materialen en de voorraden levensmiddelen die op de totoonatelling voeding in dezen tQd welke tot Dinadag zou duren waren o p g esla gen zijn begrijpelijkerwijze alle een prooi der vlammen geworden Het moet wel een wonder worden genoemd dat er geai ongelukken hebben plaats gehad Den gebeelen dag kwamen nieuwsgierigen een kjjkje bij de afgebrande Harmonie nemen DISTRIBUTIENIEUWS Nieuwe brandstoffenb His De secretaris generaal van het depariement van Handel Nijveriieid en Scheepvaart maakt bekend dat gedurende het tijdvak van Dhiadag 1 Juli tot en met Donderdag 31 Juli 1941 de met 03 k f gemerkte bons van de kaarten m en n welke zijn uitgereikt aan verbruikers die voor kookdoehdnden op het uitsluitend gefaraik van vaste brandstoffen al dan niet in combinatie met petroleum aangewezen zijn recht geven op hd knopen van één eenheid vaste l andstoffen Zooals reeds eerder is bdcand maakt is fabridcsturf nld v bons verkrijgbaar Gedurende bovengenoemd tijdvak geven de md generator ontlvraciet zesde periode gemerkte bons recht op het koopen van 1 h l max 78 kg anthraciet nootjes v of 50 kg turfcokes terwijl de met generatorturf zesde periode gemerkte bons gedurende dit tijdvak recht geven op het koopen van 50 stuks baggerturl n o iln l c nir J O W ï i HU1 WrKÜBrtwr mr 0 te 0 r netcr aowu