Goudsche Courant, dinsdag 1 juli 1941

com Dinsdag 1 Juli 1941 JOe Jaaigang No 20668 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN B feui MARKT U tSL n S Chefredacteur F TIETËR Gouda DE DISTRIBUTIE VAN RIJWIECBANDEN jEeh staatsverdedings comité onder Stalin I De geheetè staatsmacht word t eraan overgedragen Na Lemberg ook Libau ingenomen Verfterkingen in de Oekraine doorbroken Zij die gebruik kunnen maken van en openbaar vervoermiddel komen niet meer voor een bon in aanmerking De opmarsch in Centraal Rusland en het Baltisch gebiei h Het beitata vu den Oppentw Rud der Sovjet Unie het Centrale éamité van de Communistische par tIJ en de Raad van Volk scommisaa itaaen der Sovjet Unie hebben naar de MoskooMhe nieuwsdienst meldt br lotea mm ataatsverdedigincscomlté op te richten Tot voorzitter van dit comité is Stalin benoemd M aUn plaatsvervanger de volltseommlssaris van Bultenlandsche Zaken Aloloiof en tot leden Woro ajllof Malenko en Bertja Verder werd besloten de geheele staats macht In hMdeo van dit verdedi ingscomité te leggen De gevechtshandelingen Het opperbevel der Duitscfae weer macht i aakt bekend Zooals raeda fai en extraberieht la medegedeeld hebben onse in GaUciè oprukkende troepen Lemberg genomen Ia bet midden van het legertront werd dé ring rondom de Ingesloten Sovjet a tm eai in nauwer gealoten Aan de kust werd Libau gnKMaen Het D N B meWt Bij den verderen opmarsch in het gevechtsgebled van de Oekraine hebben Duitache troepeneen heden sterke bolsjewistische versterkincen doorbroken met welker bouw rreds een jaar geleden met behulp van tienduizenden dwangarbeiders begonnen is Dag en nacht hebben hier Kaukasiers en Georgiert onder het bevel van bolsjewistische offideren gewerkt De bewoners van dftomligsende plaateen nteldden dat de Iwitste nwiti wi o ik de boeren van de Oelcraïne aan dH werk moesten meedoen Eenigen van hen moesten eiken ochtend de strook gronds voor de kazematten en loopgraven opnieuw eggen opdat op deft zaehten bodem elke voetstap eezien kon wordfcn Op deze wyze wilden de Sovjet officieren verhinderen dat de dwangarbeiders zouden vluchten Uit de Zondag gepubliceerde extraberichten en uit het weermachtbericht van Maandag blijkt naar het D N B van militaire rtjde wordt verklaard dat de Duitsche weermacht aan het Oostelijk frpnt bU haar actie sinds den 22en Juni midden in de Sovjet troepen terecht is gekomen Mie hun opmarsch vdltooiden met het gevolg dat deze nergens den Duitschen opmarsch hebban kunnen tegenhouden en voor een gedeelte reeds om hun eigen bestaan vechten In het gevechtsgebied tusschen de Karpathen en de Oostzee teekenen zich in het bUzonder twee sectoren af De grenzen tusschen deze sectoren wor den gevormd door de uitgestrekte Pripjet moerassen In den frontsector tusachen de Karpathen en de Pripjetmoerassen werden reeds den eersten dag de moderne grensversterkingen na harden strüd doorbroken De voortgaande aanval van het Duitsche leger leidde tot een sterken druk van uit het Noordwesten en Nooi den op Lemberg waarvan de inneming is gemeld Tegelijkertijd dringt een dreigende wig uit het gebied ten Zuid Oosten van Lublin vit Luck naar het Oosten die ook door talrijke vijandelijke tegenaanvallen niet tegen t houden is Het is zeer twyfelachtig of de Sovjet strijdkrachtea in dezen sector den Duitsi hen opmanch nog lang zullen kunnen ophouden hoewel reeds in een extra bericht tot uiting kwam dat daar in het gebied van Galicit keurtroepen van het Sovjet leger in het vuur zijn geworpen Belangrijk ongunstiger voor de Sovjets ontwikkelen zich de gevechten ten Noorden van de Pripjet moerassen Het hier naar het Westen vooruitstekende grensgebied der Sovjets rondom Bialy stok werd door een gelüktijdigen fronlalen opmarsch vanuit Zuid Oost Pruisen door twee bijzondere stoo óftpen in het Oosten afgesneden DeTCuideHjke groep veroverde de vesting BrestLitowsk en nikte met algemeene richting naar het Noord Oosten ver op ten ei ode zich met de vanuit Oost Pruisen aanvallende groep te vereenigen die zich intusschen heeft meester gemaakt van de vesting Grodno Het resultaat was de algeheele omsingeling van twee sterke Sovjetarmeeën in hei gebied rondom Bialystok en Oostelijk hiervan Deze ring wordt met den dag nauwer aangehaald en de zich binnen dezen ring bevindende Sovjet troepen trachten tevergeefs naar alle richtingen uitvallen te doen Door de dagelijksche aanvallen van het Duitsche leger en van het Duitsche luchtwapen wordt de strijdkracht steed minder Kenmerkend voor de operaties in deïen frontsector is bovendien de dappere opmarsch van snelle Duitsche troepen die aan weerskanten voorbij dezen ring via Baranowitz in tiet Zui den en via Wilna in het Noorden Jl t belangrijke knooppunt Minsk hebl ingesloten Deze opmarsch is tha reeds ten Oosten van Minsk verder voortgezet Verder Noordelijk in het Baltische gebied werd de Njemen sector veroverd en Kaunas bezet Terwijl nog in de gebieden ten Noorden van Kaunas ster ke vijandelijke gepantserde strijdkrachten tijdens hevige gevechten vcrnie tigd werden was wederom een snelle Duitsche aanval gericht op de overgan gen van de Duna bij Dunaburg en Takobstadt Daar beide plaatsen in Déitsche handen zijn en bovendien de eenige belangrijke haven aan dit deel van de Oostzeekust nl de vesting Libau na korten strijd veroverd werd hebben de in het gebied van de linie Wilna Dunaburg Riga en de Oostzee ingesloten en totaal verstrooide vijan delijke strijdkrachten nauwelijks nog een of andere mogelijkheid tot terugtrekken Het Duitsche luctttwapen dat zich in de eerste dagen fier operaties door een bijna totale vernietiging van het belangrijkste deel van het Sovjet luchtwapen de heerschappij in de lucht heeft veroverd grijpt thans dagelijks met krachtige slagen in den strijd te land in De Zondag opgegeven verliescijfers van het Sovjet Iuchtwapen zijn tot in totaal 4500 gestegen waarin ook het leger met een getal van 227 deels vernietigde deels buitgemaakte vliegtuigefi een aandeel heeft HET DUITSCH CENTRALE OOSTPROI T BNOWITZ Bijzondere aandacht verdienen ook de moedige en energieke aanvallen van de marine in het Oostelijke gebied van de Oostzee Duitsche duikbooten en mo h M br ped o bootgH tiebben twee torpedo jiwers een torpedoboot en drie duikbooten van de Sovjet vloot vernietigd Hierbij komt nog een torpedojager die verloren is gegaan als gevolg van een rtlijn alsmede de beschadiging van den kruiser Maxim Gorki Daar ook bij Constanza aan de Zwarte Zee een Sovjettorpedojagen door kustartillerie vernietigd is heeft de Sovjetmarine in totaal in de eerste week behalve de andere genoemde eenheden alleen al vier torpedojagers voor een deel van de modernste soort verloren Van uit de twee EhJltsche Omtjtrembochten zjjn de Duttschers tot den aanval overgegaiin verscheidene divistes zijn de Rtuslsche grens gepasseerd en zoover ons door de Duitsche lefcerberichten lijn bekend gemaakt mn tot op heden zeven belangrijke vestingen In handen der Duitschen troepen gevallen oa Grodno Brest Litovsk Wilna Kowno Kaunas Dunaburg Lemberg en Llban Men volge op de ka rt de opmarschrlchtingen Komende van uit Oost rrulaen drongen de tefers hel Baltische gebied Lttauen binnen en veroverd n Kauna i fKowno Een tweede leger trok de rivier de Boeg ovtr veroverde BJelostok Bialystok de vcRilng Crodno Wilna ea Dunaburg vandaar Spoorwegen gedesorganiseerd Uit Kara wordt gemeld Reeds na een week oorlog schijnt het geheele spoorwegnet in Europeesch Sovjet Rusland gedesorganiseerd te zUn Zoo werdon volgens uit Moskou in de Turksehe hoofdstad ontvangen berichten Sovjettroepen die op velschillende staticms te Moskou 48 uur lang vergeefs op transport hadden gewacht door de autoriteiten teruggenomen Alle vraoht auto s zijn in de hoofdstad aan het burgerverkeer onttrokken ten bate vaii het transport van troepen die blijkbaar niet meer per trein kunnen reizen Te SmolAi k hoopen zich talrijke troepen transporttreinen op De luchtoorlvg Naar het D N B verneemt heeft een afdeeling van 22 Sovjett omraenwerpers een aanval op een Duitsche luchtbasis in hef Oosten gedaan Achttien der Sovjettoestellen werden door Duitsche jagers neer geschoten de andere vier door luclitafweergeschut zoodat geen enkele Sovjet maehine terugkeerde De pogingen van het bolsjewistisch luchtwapen om den opmarsch der Duitsche troepen in net Oekrainische strijdgebied op te houden zijn ook op 29 Juni door den bliksemsnellen aanval van Duitsche jagers mislukt Toen de Sovjet vliegtuigen door het samen gebundelde vuur van het luchtdoelgeschut en mitrailleurs geschrokken nog boven de troepenafdeelingen bleven kruisen doken plotseling vijf MesSerschmitjagers op Wat zich daarop afspeelde was het werk van enkele minuten De Messerschmitts naderden met de grootste spelheid en stortten zich op de Sovjet vliegtuigsn die zich door het maken van bochteri en door zich los te maken van de formatie in veiligheid trachtten te stellen OndW het vuur van de boordkanonnen en de mitrailleurs stortten drie Martinbommenwerpers naar l eneden Op hetzelfde oogenblik schoot een andere Duitsche jager ook een Martin t ommenwerper neer Op driehonderd meter hoogte vloog de zesde Sovjet machme die klaarblijkelijk een treffer in de benzinetank hpd gekregen in brand en stortte met een sleep als van een komeet omlaag PERlWMAJSK 41S0 © Het D N B meldt nader Op den Noordelijken flank van het oorlogstooneel in het Oosten waren de aanvalleiv van de Duitsche gevechtseskaders op 29 Juni voornamel k gericht op de groote achterwaartsclK verbindingen van de Sovjet troepen die uit de Baltische landen Oostwaarts naar het eigenUjke Rusland trokken De enkele groote doorgangswegen ziJn over honderden kilometers Jengte bezet met colonnes artillerie en infan terie die alle aan de Duitsche om singelmg probeeren te ontkomen De Duitsche vl gtuigen bestookten deze colonnes erf m archeerende formaties met groot succes Voortdurend met bommen aangevallen en met boordwapens beschoten werd een groot aantal voertuigen en stukken geschu vernield werden de wegen onbe gaanbaar gemaakt en werden den manschappen zware bloedige vérliezen toegebracht Voort werden spoor AAItr VAN OCUT gaat de opmarsch verder l et and in Een derde leger trok de rivier de Narew en Sxczara over trok voorbif Barnowicz en trok Minsk bmncn Een vierde leger opereerde van BrestLttovsk door de moeruaen van de rivier de Prlpet veroverde Kowel en Luzk Dubno en trok in de richting van Lemberg Een vijfde teger fflnc tea sanyal over tenNoorden van L mberg en wiff ze sterke vesting in te nemen J Twee Sovjet legers bevinden zich ton Oostenvan Bjelostok in een haclielUke positie en zijn montenteel door twee DultSche legercorpsen Ingesloten KNOX EISCHT AMERIKA S DEELNEMING AAN DEN OORLOG In 5 maanden 2 198 000 ton Engelsche tcheeps ruimte vernietigd De Amerlkaansche minister van Marine Knox heeft in een rede voor de conferentie van de gouverneurs der Vereenigde State verlangd dat de Ver Staten zouden gaan deelnemen aan den oorlog De tijd is gekomen zoo zeide hu waarop de Ver Stalen hun vloot op den Atlantisehen Oceaan zullen gaan gebruiken Dit zal v aarschunlijk groote offers vereisr her fhaar de V r Staten moeten bereid zijn hetzelfde offer aan goed en biped te brengen als het Engelsche vclk Wanneer de Duitschers voortgaan de voor Engeiaftd varende scheper zooal tot dusver tot zipken te brengen dan IS Duitschlands overwinning icker Knox gaf te kennen dat er in de eerste vijf maanden van dit jaar 2 198 000 ton Engelsche schecpsruimte vernietigd i = d w z dat voor elk nieuw schip dat Engeland en de Ver Staten Bouwden drie schepen tot zinken gebrach werden lijnen doof t omtereffers verstoord en werden versclieidtnë nidende treinen door bommen getroffen Een der tremen ontspoorde terstond na de ontploffing van een bom In het gebied ten Noordoosten van Lemberg werden heden verscheidene Sovjetvliegvelden met groot suïces door Duitsche gevechtsvliegtuigen aangevallen Hierbij werden veertien SovMtjachtvliegtuigen op den beganén grond vernield en een groot aantal beschadigd Op den terugtocht vielen de Duitsche vliegtuigen Sovjettroepenkampen en colonnes voertui gen aan Er ontstonden groote bran den en vele voertuiger werden door voltreffers vernield Sovjet vliegers probeerden de Duitsche gevechtsvliegers aan te vallen Zij staakt i hun poging echter spoedig toen twee van hun toestellen wTU en neergeschoten Kleine formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen werden op 29 Juni ten Oosten der brandpunten van den slag aan het Sovjetfront gebruikt teneinde de achterwaartsche verbindingen van den vijand te verbreken Hierbij werden acht brugg n verwoest en werd een brug die door Duitsche bommen reeds hevig beschadigd was volkomen veriiietigd Daar het aantal bruggen over de Sovjetrivieren betrekkelijk geering is en er slechts voor de groote verkeerswegen vaste overgangen gemaakt zijn beteekent de vernietiging van deze bruggen een gevaarlijke verscherping voor de sterk bedreigde nog in Wit Rusland staande Sovjettroepen Frankrijk breekt met Moskou Zooals gisteren nog in een deel van ome oplage kon worden vermeld heeft de Fransche regeering de diplomatieke betrekkingen met de Sovjetunie verbroken In een officieele verklaring zegt de Fransche regeering dat het conflict tusschen Duitschland en d Sovjetunie een nieuwe phase beteekent in het politieke leven van Europa De regeeringStalm en het door haar vertegenwoordigde Ttelsel zullen de gebeurtenissen van dit oogenblik niet overleven In dit conflict tusschen de SovjetUnie en Duitschland dat het aanzien van Europa zal veranderen kan Frankrijk met onverschillig blijven Verder wordt in de officieele mede deeling gezegd dat de regeering der SovjetUnie door haar diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers zich herhaaldelijk gem engd heeft in binnenlandsche politieke aajngelegenheden van Frankrijk Deze bultenlandsche inmenging kan niet geduld worden Terwijl Frankrijk zich alle moeite geeft om het Jand te herstellen kan het niet toelaten dat een bultenlandsche mogendheid deze voor de toekomst van Frankrijk beslissende pogingen verstoort De communistische partij in Frankrijk wordt a s een diploinatiek filiaal van een buitenlandschen staat beschouwd welke een voor Frankrijk heillooze poliüek voert De ambassadeur der Sovjet Unie is gisteravond met het geheele personeel der ambassade uit Vichy vertrokker Londen en de Duitsche successen De extra berichten van het Duitsche opperbeivel hebben te Londen zoo sterk de aandacht getrokken naar liet D N B verneemt dat men het gewenscht heeft geacht hun inhoud aan de Britsche luisteraars mee te declen Ook de aantallen vernielde Sovjetvliegtuigen zyn op groote schaal verspreid Om de Duitsche successen te verkleinen probeert men overigens wel den schijn te wekken dat ook de verliezen der Duitschers buitengewoon hoog zyn Dergelijke Londensche pfleidingsmanoeuvres zijn te bekend dan dat zij nog geloof zouden kunnen ontmoeten Uit den berichtendienst van Reuter b iikt dat de Engelsche pers de ope raties aan het Oostelijke front volgt met bezorgdheid voor het lot der De secretaris generaal van het df partem ont van HandtJ Nijverheid en Scheepvaart maakt inzake de distnbu tie van rijwielbanden het vo gend be tend Aangezien voor hen die werkzaam zijn in vitale diensten en bedriiven voorzoover het gebruik va rijwielen beslist noodzakelijk s moeten thans de voorwaarden om voor een band m aanmerking te komen strenger worden geste d dan tot du verre het geiral was In verband Jiiermede wordt deejsch dat m n minstens vijf kilomc ler moet verwyderd wonen vaa de plaats waar men 7ijn werkzaamheden verricht of van de schoo waar mende lessen volg m dier voege aangevuld dat thans personen die gebruik kunnen pnaken vin een openbaar vervpemuddc trei n tram of bus in het algemrcn met meisr vóór een bon voor een rijw c lband in aanmerking komen Slechts mdien de fstand van dewoning tot de naastbijzijnde trein trajjiv en bushalte vermeerderd met den afstand van de halte waar men den trein de Tram of de bus verlaat voor het werk meer bedraagt dan 5 kilometer voor Iwnderen beneden j O jaar 3 kilometer kan afgifte van bonnen worden overwogen Indien die b v iemand vier kilometer van het dichtstbijzijnde station verwyderd woont en de afstand van het eindpunt van den trein tot het werk of de school tweejtilomèter bedraagt lian hy voor een bon m aanmerking l omen Het spreekt echter vanzelf dat geen bon kan wbrden afgegeven indien de afstand van de woning tot het station of van het eindpunt tot a n het werk nog gedeeltelyk per tram of bus kan worden afgelegd Personen die vyf kilometer of meer van hun werk wonen ên die met n een openbaar vervoermiddel gebruik kunnen maken blijven in aanmerkingkomen voor bonnen De sfstud n tea mln e vijftien kilometer die personen In de uitoefening van bun beroep of bedrijf dagelijks in doorsnede moeten afleggen om een bon te kunnen verkrijgen is thans tot twintig kilometer verhoogd Bovendien zullen indien het mogelijk is voor de uitoefening van de werkzaamheden gebruik te maken van een openbaar vervoermiddel aan betrokkenen geen bonnen meer worden verstrekt Het bovenstaande is ook van toepassing bij aanvragen voor bedrytsfie n Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd dat aan bovenstaande voorwaarden streng de hanj zal worden gehouden en dat eventueele verzoeken tot ontheffing daarvan terzijde moeten worden geiegd In verband met de verandering in de voorschriften is voorts bepaald dat alle aanvragen voor rijwielbanden Sovjet troepen waarby zij steeds bij de lezers de hoop tracht leverdig te houden dat de afweer van het bolsjewistische gevaar voor Europa op onverwachte moeilijkheden kan stuiten De Times tracht de Duitsche successen te verkleinen Het blad schrijft dat de beslissing nog niet gevallen is dat de Sovjel luchtmacht nog niet ge heel verdreven is en dat de Sovjetpantserbrigades haar teec vaanvaller voortzetten Niettemin aldus de Ti mets kan met ontkend worden dat de weermacht der Sovjet Unie zware slagen heeft moeteh incasseeren dat de Duitsche opmarsch verrassend snel 15 geweest Inderdaad kan het zyn dat de Duitschers in de komende dagen tastbare resultaten te melden hebben Verklaringen van Cripps Naar de Britsche berichtendienst meldt heeft de Britsche ambassadeur te Moskou Sir Stafford Cripps toen hU met de leden van de Britsche missie een onderhoud had piet Molotof een rede gehoudei waarin hij heeft gewezen op de vastljeslotenheid dezer mis iie om m alles met de Sovjetregeering samen te werken Oroot Brit tannic is vastbesloten zijde aan zijde met de SovjetUnie te strijden ioH CH Hkuut Zon op 5 22 onder 22 05 Maan op U 1S onder 1 19 Men is verplicht te verdnisleren vso coniondcrgang tot zooiopkomit Lantaarat van Toertnifen moeten uur na tonsondcr n oxNIoken worden welke vóór 1 Juni zyn ingediend en op welke de verbruik ers nog geen besluising van den distributiedienst hebben ontvangen afgewezen zijn Voortaan nloeten alle aanvragen voor rijwielbanden gedurende de eerste ia dagen van elke maand warden ingediend Uitsluitend deze aanvragen zullen nog in behandeling worden genomen Als overgangsmaatregel is bepaald dat de aanvragen welke in de npaand Juni zijn ingediend wel door de distributiediensten in behandeling zullen worden genomen Deze aanvragen zullen echter volgens de nieuwe hierboven om schreven voorschriften worden beoordeeld Naar aanleiding van de hierboven bekei d gemaakte verscherping van de iajtributie var rijwielbanden meenen HB goed te doen nog eens te wijzen op de groote verscheidenheid van belangen welke de overheid in dezen tijd tegen elkaar moet afwegen De kantoorbediende die aan den rand van de groote stand woont en die desnoods een trammetje kan nemen als de wandeling hem te ver te nat te w rm af te koud i mo é bedenken dat de fietsband welke hem gewegerd IS een leergierigen dorpsjongeiPin staat stelt de school in de stafl te blijven bezoeken Het meisjesatudentje dat nu werkelijk moet gaan loopcn om college te loopen zal deze opoffering zeker wel over hebben voor de vrouw die door weer en wind naar haar werkhuizen moet om voor haar kinde ren den kost te verdienen of voor den mvalide die wilde dat hij nog kon wandelen zooals zij Daarbij kan ook het gebruik van da fiets ongetwijfeld nog beperkt worden hetgeen tot besparing der banden leidt In tal van gevallen gebruikt m n zgn rijwiel zonder dat er noodzaak toe bestaat In onze badplaatsen om dit nu maar eens als voorbeeld te nemen ziet men hoe de strandboulevard herhaalde malen per fiets op en af wordt gereden Het is vanzelfsprekend dat velen zich per fiets naar zee willen begeven doch wanneer men daar eenmaal is moet men niet blijven heen on wear fietsen doch loopende zittcnd e of liggende van strand en ron ge nieten Voor de qverheid gelden objectieve mjatstaven Zij stelt vast in welks In het kort gezegd komt dit hierojj neer Wat het zwaarste is moet ook het zwaarste wegen In dezen geest moet ook het publiek deie verscherpte bepalingen aanvaarden DUITSCHLAND EN ITAUE ERKENNEN NAÉÜNG De Buitsetie regeering lieeft op 1 JuU de onder leiding van president WangTsjing Wei staande CUneesetae nationale regeering te SuMng overeenkomstig baar tot de rUksregeering gericht venock erkend en xal de diplomatieke lietrekUngen met baar binnenkort ter hand nemen De koninklijke Italiaansche regeering heeft op denzelfden dag de erkenning uitgesproken ly Roemenië heeft gelijk met Italië de Chineesche nationale regeering dejure erkend o PROF SCHRIEKE SECRETARIS GENE RAAL VAN JUSTITIE Het RUkscommissanaat maalit lxkend De ilijkscommissaris voor de bezette Nederlandsehe gebieden heeft krachtens par 1 zijner verordening no S M over de uitoefening der reteeringsbevoegdheden in Nederland profc tpr J J Schrieke hoogleeraar iift de universiteit te Lelden met ingang van 1 Juli 1941 benoemd tot secretarisgeneraal van het ministerie van JuaUile