Goudsche Courant, dinsdag 1 juli 1941

EERSTE BLAD DINSDAG 1 JULI 19411 DVITSCH LeGEBÈERlCHT V A f GISTERE Duikboot bracht ruim 96 KM ton tot zinken ENGELSCBE AANVAL OP HAMBURG EN BREMEN Aan het Duilsche legerberieht van psteren wordt het volgende ontleend In den zeeoorlog tegen GrootBrit lannië hebben duikbooten tydens Bieu e aanvallen op de in het weer machtbericht van 29 Juni genoemde Vijandelijke convooien nog vijf ichepen met een ge7a enlijken inhoud van 25 400 b r t tot zinken gebracht waaronder een hulpkruiser Hierdoor i het ïucces bij de operaties vaq deze duikboot tot 98 100 brt gestegen Gevechtsvliegluigen hebben in den afgeloopen nacht voor Great Yarmouth uit krachtig beschermde convooien drie koopvaardijschepen met tezamen 23 000 De vi and wierp in de nacht van 29 op 30 Juni brand en brisantbommen op het Noord Duitsche kustgebied voornamelijk op woonwitken in de ïtcdrn Hamburg en Bremen De burgerbevolkin leed eenige verliezen aan dooden en gewonden Talrijke gebouwen werden beschadigd Nachtjager s en de luchtdoelartillerie hadden bij het afweren van dej en Britschen luchtaanval opnieuw succes Zij schoten dertien der aanvallende Bntsche gevechtsvliegtuigen neer Bij de gevechten m het Oosten hebben zich kolonel Holm cnmmandtnt van een fnelle afdeeling kolonel Weber commandant van een regiment infantene luitenant Flnrcnt van een verkenningsafdeeling Feldwebe Berauer van een regiment bergiagers en korporaal Basse van een regiment infanterie door bijzondere dapperheid onderscheiden Bij het tct zuikerf brengen van twee lorpefiiijagers een torpedohoot en e n duikboot der Sovjets hebben zich biizondcr onderscheiden luitenant ter iee eerste klasse Wuppermann als commandant van een groep motortorpedobootén luitenant ter zee eerste klasje Albert MuHer luitenant ter 7ee tweede klafe Weber en luitenant ter zee tweede klasse H aaR ais comman danten van motortorpeaobonton Bii de zegevierende gevechten in het Oo on hebben zich verschillende eenheden van de luchtdoel artillerie op schitt rende wijze onderscheiden Engelsche vliegtuigen boven Spaans h gebied SCHEitP SPAANSCH PROTEST Sinds eetiigen tijd heeft men te Alj ciras Engeische vUegluigen uit Gi gltar afkc mstig Waargenomen diC oel jk erkcnning luchten boven SpaaVsch gebied maakten Uit de fiequente herhal ng blijk onmiskenbaar stelselmatige schending van d Spaartche Eouvcreir teit aldu het DNB Toen b j een nieuwe Britscbe v rJienningsv lucht boven Spjansch gebied de Spaapsche luchtdoelartillerie hel toestel or der vuur nam en dit klaarbli ikeiijk be chadigd dwong terug te keere j opende plctseling het Engelsche luchtafweergeschut te Gibraltar het vuuf en beschoot de Spaansche luchtdoelarlillenestellingen De Spaansche balteiijen bear tvïoordden hel vuur D Spaansche regeering heeft egens deze voorvallen ten scherpste geprotesteerd De toestand in Irak DCIZENDEN RREST VTIES TE BAGDAD Een Iraksche reserveofficier die 26 dagen door de Engelsctien gevangen gehouden en toen plotsehng uu hel land gewezen was meldt dat te Bagdad sedert de komst van de Engelschen meer dan 3000 menschen zijn gearre iteerd aidus het D N B De gevangenisten zijn dermate overvpl dat men de geïnterneerden heeft ondergebracht in moskeeën of eenvoudig jn open kampen onder de brandende zon zonder voedsel en water en onder onbeschrijflijke hygiënische omstandigheden ONTPLOFFING IN AMERIKAANSCHE Ml sl c In een mijn var de Rocheslfl and Pittsburgh Coal Co heeft ïicli een hevige ontplofofing voorgcdaaK waardoor een aantal arbeiders is afgesloten Men heeft achttirn arb i riers ten de ele zwaar gekwetst in veiligheid gebracht Nog zestien zitten opgesloten daar de redd ni detachementen hen tot dusver rog r 1 hebben bernkt ENGELSCHE MOTORBRANDSTOF VOOR SPANJE Na vrij langdurige onderhandelingen tusschen de Spaansche regeering en de Bntsche ambassade heeft Engeland zich volgens het D N B bereid verklaaTd de voorziening van Spanje met motorbrandstof in denzelfden omvang als vroeger toe te laicn De vergeldingsmaatregelen waarmee van Engelsche zijde is gedreigd naar aaaleicling van anti bolsjewistische de moostraties ziin daarmee vervallen DBR NIEUWE AMERIKAANSCHE VLOOTBASES De Aïnerikaansche minister vanMarine Kncx heeft bekend gemaaktdat de vestiging van drie vlootbasejo erwogen wordt er wel op het eiland Midway in Alaska eft in de baai vanCarenage op Tr nidad omstreeks vijfmijl van Port of Spain Het voornemen bestaat deze bases in Augstus enSeptember in te richteVi DE STRIJD IN SYRlE Hevige Britsche aanval op Palmso v Het Fransche legerberieht van gisteren meldde gistermiddag en vanochtend hebben de Britsche strijdkrachten hoofdzakelijk activiteit ontwikkeld in een kustsector en in dien van Palmyra Aan de kust poogden vooruitgeschoven vyandeltjke afdeelingcn contact te krijgen met onze stellingen ten zuiden van Damoer In den Zuidelijken Libanon beschoot de Britsche artillerie onze stellingen Uit Zuid Syrië en van den Dzjebel Droes valt niels te melden Op het strijdtooneel inde woestijn is in de eerste plaats het garnizoen van Palmyra door het Britsche luchtwapen met zware brisant en brandbommen bestookt Kort daarop volgde een zeer hevige aanval van landtroepen Gesteund door ons luchtwapen konden onze troepen hun stellingen handhaven Een handjevol legionnairs onder wie ook vliegers hebben onder bevel van den bataljonscommandant Gherardi al tien dagen geïsoleerd in de woestijn heldhaftige tegenstand geboden tegen de dag elijksche aanvallen van zeer omvangrijke vijandelijke strijdkrachten Onze luchtmacht heeft gisteren aanvallen gedaan m de gebieden van Aboel Kem al en Palmyra Het Brits che lucht wapen dat de laatste dagen aanzienlijk is versterkt verdubbelde zijn activiteit Hel viel drie van onze vhegvelden aan en veroorzaakte eenige schade Tevens versche rpte het zijn aanvallen op Beiroet wa£ r gistermiddag de particuliere woning van den opperbevelhebber generaal Deplz werd gebombardeerd Des naièhts lieten Bntsche vliegers toen nog bommen boven d stad vallen waardoor enkele woWhuizen werden vernietigd en slachtoffers onder de burgert evolkirg vielen De Engelschen schijnen het doel na te treven door aanvallen op de burgerbevolking de hoofdstad een tegenstand te verzwakken dipn zij m militair opzicht nameen strijd van drie weken niet PAVELITSJ OVER DEN NIEUWEN TOESTAND IN KKOATIÉ Voor hei forum der l ers van Oesta ja en staal heeft de Poglafnik gisteren in een programmarede de consolidatie van d n binnenlandschen toestand bthandold aldus hel DNB De umvventelmg m Kroatië heeft zich gediciplmeerd voltrokken zoo betoogde dr Paveiitsj Komerde geslachten moeteh oaarvoor inzonderheid maarschalk Kwatcrnik dankbaar zi n daar bezit leven en eer van het Kroatische volk daardoor gered zijn De laatste zwaarste opgave is de normalisatie van het dagelijksch léven en het Wst iïur Wannen die de verantwoordclijkhted niel schuwer zullen elk op de eigen plaats de Kroatische wetten m den zm van de Oestasja iriee uitvoeren Staat en Oesta ja bevvegirg zullen hand in hand werken en ieder zijn t i ik te vervullen hebben tot heil van het Kroatische volk Onwettige eigenmachtige acnes zullen als misdaad jeg ns slaat en volk ten strengste vt orden gestraft De taak van de destasja is bemiddelaarster tusschen staat en volk te zim er de wenschen van het volk bij dep staat te vertolken De Kroatische vv et IS gern formaliteit maar eer te vervullen noodzakelijkheid ledere am btenaar en iedere Oe tasja mott er naar streven een prototype van den nijveren Kroaat met liefde voor der opbouw te zijn De idealen van de geal ietrde mogendheden zijn ook die van Kroatië Wie gelooft dat de tijd der gevangenschap onder Servië kan terugkeeren aldus eindigde Pawelitsj vergist zith De betooging e rdigde met een betuiging tan trouw der Kroatische leiders aan den Poglafnik GEEN BVITENLANDSCHE DPIK BOOTEN IN PERIVIAANSCHE HAVEN DePeruviaansche ochtendbladen pubhceeren een decreet dat aan duik booten van oorlogvoerende mogerïdheden het aandoen van en voor anker gaan in Pcruviaansche Ravens verbiedt Uitgezonderd zijn booten die door slecht weer tot het aandoen van een haven worden gedwongen of die dringend reparatie behoeven Dergelijke onderzeeërs moéten aan bepaalde voorwaarden voldoen Indien zij hieraan niet voldoen vv ordt met interneering van schip er bemanning gedreigd ï BEPERKTE NACIITVERLICHTING IN AMERIKAANSCHE STATEN In de stalen Carolina Georgië Alabama Tennessee Mississippi en Florida is de nachtverlichting beperkt De federale electriciteitscommissie heeft verklaard dat niet op andere wyze voldaan kon worden aan de be hoeften der wapenindustrie aldus het D N B Korte beriihten De voorfr alige Roemeeniche pczant te LfflDden Tilea wien enk Ie maanden ge ed n het FU em en c4 e staatsbuiRerschap is ontnomen IS veroordeeld tot teniRbetalmg van meer dan vijf millioen 3ci aan den staat Dit bedrag wordt gevomid door vooruitbeta alde salari ien en uitgaven waarvoor pp n kwijtlnifen overlegd tonden worden De leider van de afdeeiinR buitenland van het Bntsche ministerie van voor ichting Mom Peterson heeft zijn functie neergeregd 7DO rnridt de Britsche berichtendienst KUNST EN LEHEREN EEN tUIERLOSCHE OPERAZANGER De hMn Th van Gervcn uit Miprio tNoordBrabantt laagde aan d staatsopvra te Wuppertal Duilach and voor het examen bariton zanger Or middelltik ïw ïtjn s ren bood de staatsopera hem een contract aan voor den tijd van een jaar ingaande 16 Au u tu a s welk aanbod de zanfer heeft geaccepteerd BINNENLAND Ordening van den handel in gebruikte motorrijtuigen BESCHIKKING BETREFFENDE MAXIMUAIPRUZEN De Staatscourant van gisteravond bevat een beschikkii an de secre tarissengeneraal van de departementen van Handel Nijverheid en Scheepvaart en van Waterstaat betreffende maximumprijzen voor gebruikte motorrijtuigen In deze beschikking wordt verstaan onder a Gebruikte motorrijtuigen Motorrijtuigen als bedoeld in artikel 1 onder Ie van de Motor en rijwielwet alsmede aanhangwagea in denzm van artikel 1 lid 1 onder b vanhet Motor en rijwielreglement voorzoover deze qiotorrijtuigen en aanhangwagens zich in het bezit van gebruikers bevinden of bevonden hebben of zich bevindend in het bezitvan handelaren niet als iweuw kunnen worden aangemerkt b Handelaar Ieder die van denhandel in motorrijtuigen of aanhangwagens als bedoeld onder a zijn normaal bedrijf maakt In geval vantwijfel of iemand al dan niet als handelaar moet worden beschouwd beslist de inspecteur generaal van hetverkeer c Gebruiker Ieder die niet ishandelaar in den zin van dezen beschikking d Waardebewijs Het door ofnamen s den inspecteur generaal vanhet verkeer met inachtneming vandooidezen onder goedkeuring van de secretarissen generaal van de departementen van handel Nijverheid enSohepvaart en van Waterstaat testellen regelen en Voorwaarden s uitgegex en bewijs vermeldt nde de waarde van het gebruikte motorrijtuig Iti de beschikking is bepaald dal de kooD en verkoon van gebruikte mntorrijvvielen slechte is geoorloofd ind Pn een geldig waardebewijs aanwpzis is Het waardebewijs voor gebniikte vrachtauto s in het hezit van gebruikers heeft een geldigheidsduur van veertien dagen In alle andere geval en heeft het waardebewijs een geldigheidsduur van twee maanden Tndipn sedert den aanvang van den wldijheidsduur van het waardfbewijs de waardevermindering van het motorriituifi erooter dan normaal is eewf i Rii de levering dient het waardebp viis aan den kooper te worden afgeeeven Het waardebewi is moet door den koot er gedurende ten min ste maan den ra afloop van den geldigheidsduur worden bewaard De nriis waartegen gebruikte mntnmituii en tMi hono ste mogen worden verkocht bedraagt a Tn geval var verkoop dr or een ebroikpr et In het waardeTiewijs p neMe bedrag b In geval van veV koop door een i indel ir h l in het waardchewiis verme de bedrag verreeerdfrd met ep ooslaP van ten hoofste 15 TV aan d uit fte vnn het wairde hpwi vo Vvonden netto kn te i Vtmnpn door den verkoonnr s t den Vnnne in rckeninf worden gebracht Hrt pan bprdpi iren toe orttp n fjpn Vjifirbni pn onder h vcr cMRn nrn tp vprhooeen ict de kn ten r in rpmratiec en vcrh r n en vcU c KeV ben n aat cfrvf Ti ♦ a de n f fe v3h hpt n rdphpwiw De hnndp nfr i an de renflrntio en x erbelerin eri lecbls in ro Vpnin bren pn ïndipn deze no iwkpurip nas r aard pr ho T i r rtpcoecifireerd aan dr r i opf van een qctiiur worden verrneM Hij moet Vimnpn aantoonen d it dp in rckpi nf pbraehtp iv n3r s en verh tp tn gren wprVcT ïV hpSKnn T laatfl pehad TV hier HpdopMe er ng mw njpf meer bpdra p dan S van he liet w iardp+ipwlis vermelde hpdra Tnd pn de Vo it n vqn TPnaratie en prheterini pn meer dan S hpi ben bedraeen kan een nlei w waardebe ML i s worden naneevraa d Het omtrent de verhoo ine benaplde s nipf van f oeD3 ini Indien fin den handclpfir na het aanbrengen der ren ir tip of vPTbe prin pn een niPinv waardebewiis js afwfeven De handelaar i verplicht een rieuw waardebewijs aan te vraeen indien hef mntorrjituJe n den tijd tu chen aan en i erkoon door de n handplaar niet iiit sliiitend voor nroefritten i Tphniikt of on andere mdjze een rnppr d n noWn ile waardevermindering hp t ondorraan VrKir de betniddeliig bü het verhandplcn van pebni kte motorriitui en tu s chpn eebriiikers mac sleehti aan handelaren een vereoeding worden aaneeboden o door de en wordpf aanopnomen D vprgoed op mno in totaal niet meer bedragen dan 5 van het in het waardebewijs vermelde bpdrag De voorschriften van deze beschikking zün niet van topoa ïüing a Oo aan en verV VTO door of namens dpn Generalbevöllmachtigten für da Kraftfahrwesen b Ingeval van executorialeji verkoon Wederverkoop van een hii exeoutorialen verkoon verkregen gebruikt motorrijtuJC is slechts eeoorloofd indien een geldig waardebewijs aanwezig is Voorzoover in deze beschikking niet anders is geregeld mosen de betalingsen leveringsvoorwaarden zooals deze op 9 Tpi 1940 golden niet worden gewijzigd Het is verboden handelineen te verrichten door welke rechtstreeks of niet rechtstreeks de voorschriften vastgeleed in deze beschikking worden ontdoken of kunnen worden ont doken De secrctaris ceneraal van hef deoartement van Handel Nijverheid en Scheenvaart kan van de voorschri ftcn van deze beschikking ontheffing verleencn Deze beschikking treedt in werking op den dag van haar afkondiging Zö kan worden aangebaakl als Pruzenbeschikking gebruikte motor rütuigen no 1 Omtrent de uitvoering van de Prij zenbeschikking gebruikte motorrijtuigen 1941 no 1 wordt one van de zijde van de Rijksverkeersinspect het volgende medegedeeld Ieder die een gebruikt motorrijtuig in den zin van art 1 van de pryzcnbeschfkking gebruikte ipotornjtuigen 1941 no 1 wenscht te verkoopen of te ruilen dient een aanvrage tot het verkrijgen van een waardebewijs m 3 voud in bij den rjjksinspecteur van het verkeer voor het personenvervoer binnen wiens district hij woonachtig of gevestigd is Voor de aanvrage wordt een formulier gebezigd dat op alle kantoren van de rijksinspectie en op de bureaux van verschillende organisaties op toeristisch en vervoergebied gratis verkrijgbaar is De door den aanvrager te betalen taxatiekosten bedragen ƒ 5 per personenauto en ƒ 10 voor eik ander voertuig Deze kosten moeten op de postgirorekenmg van den rijksinspeeteur worden bjjgeschre en De aanvrager ontvangt een oproeping om het voertuig waan oor een waardebewijs is aangevraagd op een bepaalde plaats en tijd ter taxatie voor te brengen Voorzoover noodig verleent de rijksinspecteur den aanvrager voor dit doel een bijzondere rijvergunning en wijst hem de noodige brandstof toe Op grond dere gehouden taxatie jvordt den aanvrager een waardebewijs verstrekt Bij verkoop van het motorrijtuig is de houder van het waardebewijs verplicht den rijksinspecteur van het verkeer die het waardebewijs heeft afgegeven terstond mededeeling te doen van naam en adres van den kooper Indien een voertuig niet op de aangewezen plaats en tiid ter taxatie is voorgebracht en niet tijdig een bericht van verhindering is ingekomen verbeurt de aa nvragér de gestorte taxatiegelden Binnen 8 dagen na dagteekening van het waardebewijs kan de aan rager tegen het va stgestelde waardebedrag schrifteliik bezwaren indienen bij dA rijksmspecteur van het verkeer die het waardebewijs heeft afgegeven en hertaxatie vra gen Hiervoor ziin opnieuw de taxatiekosten verschuldigd Het verzoek moet met redenen zijn omkleed en vergezeld gaan van het afgegeven waardebewijs De rantsoeneering van gas en electriciteit NIEIVVE BEPALINGEN NOPE N TOT GROOTE ZlINIGHEiU In het blad van gisteren heeft men reeds een en ander kunnen lezeh o er de verscherpte rantsoenecringsmaatregelen voor gas en eleclricite t Uiteraaid worden deze getroffen met het 0 5g op de moeilijkheden die zich ten aanzien van de L eze nieuwe bepalingen zullen gepaard gaan met vrij hardhandige sanctie boeten die een veelvoud bedragen van het kiachtens tarief verschuldigde wellicht zelfs afsnijding en algenetle uitschakeling Drie kwart van het gebruik gedurende de overeenkomstige periode in het voiige jaar dat zelf reeds een oorlogsjaar m et steNelmatige verduisteringen en hïPdnekkige pogingen tot bezuinif ng was het zal velen lot nog fanatieker zuinigheid duingtn NSar de N R Ct vernee mt zal afgcien van de uitzonderingen waarvan reeds melding IS grn üakt in cMde it onbillijke gevallen meer dan het nieuwe minimum kLi inon worden toegestaan Maar uppa=sen mitsgadeis eigen wekelijksche controle blijf onr c ns allen toch de boodsfhap Wellicht tchuilt er een schrale troost m de f VÊjiwfging dat stopzetting van den sanvtxyCan gas gedurende eenige uren per el maai gelijk aanvankeliik ook overwogen js mit sgaders soortgelilke maatregelen ten aanzien van de eleftriciteit e enmin n binden glimlach op onze gczichtffi zouden hetben getoovf Voor het groote publiek zouden naar de meenmg der deskundigen dergelijke paardenmiddelen nog veel bezwaarlijker zijn geweest Handel in gebruikte motorrüt uigen g eordend TAXATIESYSTEEM INGEVOERD Het IS noodig gebleken deii koop en verkoop van gebruikte auto s en motornjwft len aan bijzondere voorschriften te binden De basis van de pn co ole de vergelijking van den prijs op J Mei 1940 was voor den handel in tweedehandsch motorrijtuigen niet zeer bruikbaar omdat deze prijs in den regel onto ik In de plaatsNAiarvan heeft men naar de gtjmachtig e voor de prijzen mededeelt een taxatiesysteem ingevoerd Dit is omschreven in een beschikking van de secretariss generaal van de departementen van Handel Nyverheid en Scheepvaart en van Wa terstaat welke in de Staatscourant van heden is gepubliceerd Voortaan zal men nog slechts een gebruikt motorrijtuig mogen koopen of verkoopen indien er een waardebewijs aanwezig is Dat bewijs kan m en aanvragen bij de rijksverkeersinspectie die er voor zorgt dat de auto of de motor door deskundigen wordt getaxeerd De getaxeerde waarde wordt bü het waardebewys vermeld Het is uitdrukkelijk verboden een prijs te betalen of te vragen die hooger is dan de taxatrjprijs indien de verkooper een gebruiker is Is de verkooper een handelaar dan mag hij den taxatieprijs met ten hoogste 15 verhoogen HET VETGEHALTE VAN TAPTEMELK In de Nederlandsche Staatscourant van gisteren is opgenomen een besluit van den secretaris generaal van Landbouw en Visscherij waarbij het in consumptie brengen van taptemelk met een vetgehalte van meer dan 0 1 prdeent wordt verboden Nederland en Rusland BESCHOUWING VAN DB NEPOiM De NedefL PoliUeke Dienst Nep schrijft o a Officieel gewerd ons het bericht dat koningin Wilhelmina dezer dagen voer de Britsche microfoon heeft gesproken en daarbü de Nederlanders opwekte om schouder aan schouder niet de bolsjewieken tegen de spilmogendhedcn strijd te voeren Wij ontvingen dit bericht met diepe droefenis De Oranjekleuren zim ons dierbaar Ze zün symbool van ons ruk geschiedkundig verleden en van een band gedurende eeuwen van gezamenlijke nooden en gezamenlijke uitkomsten gelegd Wy zouden om wat liefs willen dat de toekomst in dit opzicht open bleef De raadgevers van koningin Wilhelm ina hebben aan het Oranjehuis wel een zéér slechten dienst bewezen Of heeft men dit te Londen reeds gc o ld Naar uit goeden bron verluidt moet het in het Nederlandsche kabinet aldaar kraken en taan verscheidene leden er van op het punt om uit te treden of hebben du deels al reeds gedaan Maar inmiddels is het kwaad gebeurd Wij constateeren dat Nederlandeis die als raadgevers den bovengenoemden stap van koningin Wilhelmina ondersteunden en ah ministers door hun aanblijven dekk pn bezig zijn hun Vor stcnhuis te vermoorden Er was immers in de gegeven omstandigheden slechts één mogelijkheid beiderzijds van de Noordzee om de toe komst open te houden nl indien over en weer gezwegen kon worden Met alle respect gezegd het Oranjehuis was hiertoe ook verplicht want Nederland heeft gecafiiluleerd Sindsdien is Nederland verplicht van eiken strijd af te zien en loyaal zich aan de voorwaarden der capitulatie te beuden Bovendien heeft de agent van het naar Londen gevluchte bewmd de gewezen opperbevelhebber gener iol Winkelman in naam van de koningin formeel en officieel zijn tocstemniing er aan gegeven dat de hoofden der Nederlandsche departementen en met hen het geheele Nederland sche volk loyale samenwerking met de bezet ingsaufonteiten aanvaarden Dat is officieel en formeel overeengekomen en G leiteekpnd Daaraan is men te Londen krachtens de aan generaal W i hflman gegeven volmachten formeel tn officieel gebonden en inbreuk daarop is politiek juridisch en m oreel op i ecn enkele wiize te rechtvaardigen Wij slaan thans voor den toe uid dat en niet voor den eersten keer nochtans een flagrante inbreuk hei ff plaats gevonden Het ook om andere redenen onbegrijpelijk Wat kan een Vorstenhu = dat den Tsaar aller Russen neef noemde van al de uitmoordingen m Rusland van de schandaalgevangenissen van Barcelona en zoo veel meer afweet de ideeën der proletarische wereldrevolutie kent en reeds vele malen in practijk heeft gezien met de Sovjet Unie van doen heb ben De consequentie van een Sovjetovpru inning zou de wereldrevolutie ook in Nederland zijn Verder de vroegere regeciingen in Nederland hebben althans deze deugd gehad dat zu nimmer de bolsjcviekenT geering erkend hebben Heeft deze feschiederis niets meer te zeggen Zal tien regeermg die de vlucht nam on nu Veen cortact met de bevolking hier te Isfide meer heeft buiten ons om en tegen ons ir de bolsjewieken gaan er kennen Vncr s rng dit dat er menschen zijn die nog = tee Is een Engelsche o erwinning vetwachten of althans daarop hopen Mi weten het Doch ook zii die hierop vast rekenen moeten m ede de andere eeI wat waarschijnlijker mogelijkheid an een Duitsche o et winning in het oog houden In het l iatste geval regeeren hier te lande de vrienden van Duitschland Heeft het Vorstcrl u s pr belang bij deze voor goed en jolkomen van zich te vervreemden Is het Ter lotte Nederland moet kiezen Duilrhland verwacht van het Nederlandsche broedervolk dat het zijn beker de afwijzing van het bolsjewisme jiijst nu met verloochent en met Beslistheid zich tegenover het bolsjewismestelt Geschiedt dit niet of in onvoldoende mate dan wordt zulks in degeschiedannalen met onuitwischbareinkt opgeteekend en verliest Nederlandte Berlim méér dan de sympathie allepti Ziin de thans te Londen dpor deNederlandsche koningin gesprokenwoorden op dit voor de toekomst vanbrt Nederlandsche volk zoo belangrnke geschiedkundige moment verstan riig te noemen Gaat van deze woordeneen goede invloed uit op het Nederland sche volk Wordt onze toekomstdaardoor gediend Niemand aan dezezijde van het Kanaal zal dit kunnenstaande houden i HOOFDINGANG NIEUWE BEURS TE ROTTERDAM IN GEBRITIK GENOMEN Gistermiddag is de hoofdingang van het nieuwe beursgebouw te Rotterdam welke toegang geeft tot de groote beurszaal in gebruik genomen Vandaag zal de Kamer van Koophandel voor de eerste maal vergaderen in de voor haar bestemde z4al boven dezen ingang Het groote gebouw aan den Coolsingel is daarmede nu wel geheel gereed gekomen ook al wordt er hier en daar aan interieurs nog gewerkt ERNSITG ONGEVAL MET SPRINGSTOF PROEF Een 16 jarige scholier wonende in de Madurastraat te Amsterdam wilde gisteravond een proef nemen met en zelf gemaakte springstof waartoe hij o m eenig buskruit en magnesiunipoeder gebruikt had De proef verliep echter zoo ongelukkig dat de jongen zware brandwonden aan het gezicht kreeg Hij werd door den G G en G D naar hef Wilhelminagasthuis gebracht Gevreesd wordt dat hit hel licht zijner beide oogen zal moeten missen PRIJSBUIl J KS iiiNGSBESLUlR belast meT hp l wmgsanibjenar bfih TriO l de bl e ifd r t r 1 d scmKWng van den minister van Eco nomische Zaken a 9 1 AANBHSTKDING Gistermiddag werd aanbe teed fcrf verbouwen en m b d van dTluWr en omstreken Laagste ir schrijver 9 ceel 1 verbouw en uitbreiding w MtpTn hnn EnschedeVOOB a 3ISTRIBUTIENIEUWS De nieaute vleeschbon 2 tl De secretaris geneiMji van het de partement van Landh niw en Vis scherU maakt bekend dat doAoUciide bonn i zijn aangewezen voor hef koopen d f d iarbij vermelde rart irncn Bon 21 vleesch 2 Iuli m 9 Suü Putwee bonnen 100 grntn vleésch tijicn inbegrepen cf een rantsoen vlfpschwaren Bon 21 worst vleeschv aren 2 JuU l in 9 Juli per t we e bon en een rant so ii vleeschwaren Een rantsoen vlee sclr v i n bedraagt 75 gram gerookt af geliOukt vai en rund kalfs paarden en schapen vlèesch en voor gerookte w u stsoo ten 100 gram gekookte wui i unrten rolpens en knakworst lü i j r im levers artikelen tongenworst en nierbrood l iO gram bloedworst loü gram verduur aamde gans of ka koen been in begrepen of 150 gram m r luurzaarad kip of eend been inbegrepen In verband met he hooiji heengehalte van kip en eend is bepaald dat vooriaan zooals hierbo pn i i aangegeven het rantsoen vlee sduvaren voor verduurzaamde kip en V rdiiurzaamde eend van 100 gram is K ii icht op 150 gram Bonaanwijzing hondenen kattenbrood Het Rijksbureau voor de voedselvooi ziening in oorlogstijd maakt bekend dal van 1 lot en met il Juli 1941 op bon no 23 van de ucderkaart voor honden wordt beschikbaar gesteld voor hond Mi van groep 1 M kg hondrnbrood groep 2 10 kg hondenbrood groep 3 8 kg hondrn ji ood groep 4 5 kg honii ibrood groep 5 4 kg hon nbrood ïroep 6 kg hondenbrood Op bon 23 van de voederkaart vonr katten wordt voor dezelfde periode 1 4 kg kattenbrood beschikbaar gesteld Na 31 Juli 1941 is bon no 23 van l bedoelde kaarten on Idig en mag deze niet meer worden aangenomen DEBONNENLIJST AARDAPPELEN A 08 t m H Juli 2 k g BLOEM BI 9 t m 13 Juli 50 gr brood oj 4 rantsoen gebak of 35 gr meel bloem BOTER UARGARINE Bo 22 en 23 t m Ie Juli 250 gft boter Vetkaart idem met reductie BROOII GKHAK Bt 23 t m Juli dubbel rantsoen EUREN 89 t m 6 Juli één ei GORT MOUT grutten 45 t m 10 Augustus pond HAVERMOUT VLOKKEN ens 44 t m 10 Auguitiu H pond KAAS e en 78 t m 13 Juli 9 en 7S t m 27 Juli 1 ons KOF FIE TIIEE 4 t m 20 Juli H p koffiesurrogaatof 40 gr theeKOLEN Kookdoeleinden letter M en N Bon No 03 K F 31 Juli Verwarming 01 02 03 iiaarden en kachel J 01 t m 04 haarden en kachels K 01 t m 11 centrale ver warming één eenheid vïste brandstoffen 05 06 07 haarden eiv kachels J 5 t ra 08 haarden en kachels K een eenheid turl Geldig t m 31 December MACAKONI VKPMtCKI LI en 54 t m 10 Auguftus 1 ons MAIZENA enz 5S t m 10 Augustus 1 onsi MELK Me 23 t m 6 Juli H4 liter PEULVRUCHTEN 57 t m e ftiü 1 pond fETROLtüM Per U t m 10 Aug voor keuken 2 I RIJSl 43 t m 13 Juli pond sr ii f Ï K textiel t m 31 Aug 1 rantsoen SI IKI B 56 t m 6 Juli 1 kg Vl fEKCU VI 21 t m 9 Juli A r mtsoea vleesch vleeschwaren Vleescbwareii VL 21 t m 9 Juli M lantsoen of verduurzaamd gevolgte zvKr 3 $ t m 3 Augustus 1 rantsoen VEEKLARING A aardappe een Me melk BI bloem Bo boler Brbrood Per pcnode VI vleesch Geen toevoeging is Alg Bonkaart