Goudsche Courant, dinsdag 1 juli 1941

TWEEDE BLAD DINSDAG 1 JULI 1941 Nederlandsche VoethahBond ONDBRAFDEBLING GOUDA ken vacantie zonder Goudsche Courant I SECRETARIAAT Kamemeiksloot 209 Gouda Telefoon 2764 èFFICIEELE MEDEDEELINGEN STADSNIEUWS fXiouden jubileum van den heer W Verschut N JEUGDIGE OXJDE GETROUWE IN DEN IJZERHANDEt VAN DE FIRMA ROND Op hartelijke wQze gehuldigd De heer W Verschut heeft gisteren het feit herdacht dat hij vijftig jaar geleden in betrekking trad bij den ijzerhandel van den heer P Rond Pzn thans de N V IJzerhandel F Rond Pzn op de Zeugestraat De eigenlijke jubileumdag was Zondag en toen is hem namens de firma belangstelling en waardeering betoond maar de heer Verschut hechtte er aan de officieel V if ring gisteren te heiiden VtübCHUÏ Eigen foto Een gouden jubileum is altijd een bijzonder feest maar in dit geval vooral omdat de heer Verschut nog slechts 62 jaar oud is Gewoonlijk viert men een feit als dit op tateren leeftijd en men kan daarom den feesteling van thans een jeugdigen jubilaris noemen Dat is hi i ook want hij is krachtig en flink gezond en opgewekt en men ziet het hem niet aan dat hij al een vijftig jarig dienstverband heeft bereikt De heer Verschut was er ook heel vroeg bil Als Jongen van twaalf kwam hij m 1891 als eenig personeellid bij den heer Rond in dienst en hij werd loopjongen in den winkel aandeZeugestraat waar de zaak altijd gevestigd Ls geweest Van loopjongen is hij reeds drie j aar later bediende geworden vervolgens winkelchef n 1918 boekhouder en sinds 1931 tien de oude heer Rond zich terugtrek en liet bedrijf in een vennootschap jierd omgezet is hij procuratiehouder De jubilaris heeft de zaak zien groe en uit het aanvankelijke pand dat torh alt jd de ijzerwmkel is gebleven met bijtrekking van een achteïgeaoelte en t en met tjubreüu tot een naastgelegen gebouw en zelf is hij e als liet ware mede vergroeid Hij is er een vertrouwde figuur geworden ieder kent hem en hij ken ieder en hij weet preces wat men rioooig lieeft zoo goed als hij thuis is m die duizend en een artikelen dit tot een winkelbedrijf als dit behooren Zijn tegenwoordige functie brengt mede dat hij van den winkel naar het kantoor verhuisd is en ook daal loint zijn grondige kennis Ie stdde Vein de zijde van de firma is den heer Verschut een nartelijke huldiging ten deel gevallen Bij een zoo lang dienstverband is de verhouding tot vrendschap geworden en zoo kwam niet de directie m aar de geheele fa niiie Ronrf hem gelukwensch en De oprichter der zaak de heer P Rond Pzn die zoo lang met iiem heeft saniengeiveil t bracht den tiouwen medewerker een bezpek en dat deden ook de tegenwoordiije directeuren de Iieeren P Rond Jr en G W van Aberson Er zijn hartelijke woorden gesproken en aan de W aardeenn voor Bi den goeden arbeid en de groote toewijding is mede uiting gegeven in den vorm van geschenken onder couvert zoowel van den heer ond Sr als namens de firma Ook het personeel heeft zijn sympathe getoond en den gezienen chef een rooktafel geschonken Gisteren heeft de heer Verschut ziin jubileum te midden van zijn familie ITevierd en het is voor hem eeWblijde ag geweest Vrienden relaties goede bekenden van alle zijden kwam men w AT AAR ANNEER Reunie Bioscoop De verstokte vrijgezel met Theo Lingen en Ralph Arthur Roberts Aanvang 8 15 mir Schouwburg Bioscoop Pygmalion met Lily Bouwmeester en Johan de Meester Aanvang 8 15 uur Thalia Theater Meisjes tussehen veertien en zeventien met Angela Sal loker en Atilla Hörbiger Aanvang 8 15 uur 2 Juli 7 30 uur Ned Gerei Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen Juli 8 9 uur Oosthaven 10 Zittingadviesbureau Ned Vereeniging voorluchtbescherming Juli 7 30 uur Leger des Hcils Heiligingsdienst 3 Juli 7 30 uur Vrije Evangelische Gemeente Bijbellezing en bidstonl 6 uli 9 uur Kleiwegsbrug Vertrek Gewestelijke Broederschapsdag Remonstrantsch Geref Gemeente te Boskoop ei Reeuwijk 8 Juli 10 uur Stadhuis Openbare aanbesteding bouwen van transformator toren sehakelhuis aan de Veerstal 14 Juli 3 uur Kantoor N V voorheen Joh Wol f en Co Jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders 31 Juli 8 uur Sint Janskerlc Orgelbespeling H C J de Man met solisten koor en orkest AFOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek P Weijer Gouwe 131 hem gelukwenschen Een groot aantal bloemstukken gaf de woning aan de De la Reylaan een fleurig gewaad en aan den wand hing alsi geschenk van de kinderen een prachtig schilderij EXPEDITIEKNECHT VERDUISTERDE ƒ Zfi7 De politie heeft een 25 jarigen expeditieknecht van een wasscherijbedrijf te dezer stede aangehouden wegens verduistering en valsthheid in geschrifte De knecht had een systeem uitgedacht om het geld dat hij voor zijn patroon moest innen zelf te behouden De werkgever was gewoon de kwitanties met potlood te schrijven De bediende bood de kvMtantie bij een klant aan doch gaf haar na de ontvangst van het geld met af Vervolgens gumde hij het potloodschrift uit yulde da kwitantie met mkt opnieuw in en prosentcwMc deze bij een anderen klant Hel gel an de wel betaalde maar ni t afgegeven kwitantie behield hij zelf Uiteindelijk ging de patroon bij de clientèle informeeren hoe het met de betaling zat en toen kwam het bedrog uit Op deze manier heeft de krccht zich in totaal ƒ 267 toegeëigend Hij zal naar hot Huis van Bewaring te Rotterdam worden ovcrgi bracht Uit vroeger tüden DE GUUUSCHE COURANT MELDDE 75 JAAR GELEDEN Uit ien gemeenteraad Is inge ionic i eine mis Mve van B en W overleggci da het plan ter ihugting van de burgeravo ndachoo met bepaling der jaarwedden voor de verschillende vakken tot een jaarlijksch bedrag van f 2 i50 Ter visie 50 JAAR GKLEDEN Benoemd iH tot burgemeester der gemeentf Schoonhoven M J Chevalier hd van de Provinciale Staten van Geiderland 25 JA R GELEUE Op de markt alhier verloor een landbouwer uit Ben schop een bedrag van f 1001 50 De varkeassjouwer Joh Verkley alhier was zoo gelukkig het geld te vinden en het den eigenaar terug te bezorgen Aan den heer K J Riemens is op verzoek eervol ontslag verleend als leeraar aan de Rijks Hoogere Burgerschool alhier Nu d0 vacanties weer voor d deur staan wordt ar de aandacht weer op gevestigd dat men de Goudsche Courant zonder extra kosten toegezoni den kan krijgen mits eenige J dagen tevoren het vacantiaadres i wordt opgegeven aan ons but reau Markt 31 waarbij ook het f gewone adres moet worden vermeld Juist in dezen tijd zal men gaarne op de hoogte blij ven van alles wat er op de I wereld gebeurt en daarvoor is de GOUDSCHE COURANT L onmisbaar Kappersbond dringt op bedrij f ssaneering aan WETTELIJKE VASTSTELLING VAN TARIEVEN EN LOONEN Scheren wordt 20 et knippen 50 et voor dames wasschen 45 et knippen 45 et onduleeren 50 et Gisteravond belegde de afdeeling Gouda van den Nederlandsche Kap persbond een vergadering in café Central waarvoor van de zijde van de kappers en bedienden uit Gouda en omgeving groote belangstelling bestond Het onderwerp ging over de wettelijke vaststelling van tarieven en loonen Spreker was de heer T HoUinga uit D n Haag lid van het hoofdbestuur Deze begon met een uiteenzetting te geven van de oorzaken die geleid hebben tot den noodtoestand die mo menteel in het kapperbedrijf heerscht Hij verwees m dit verband naar de uitkomsten van t b edrijfsonderzoek door den bond ingesteld dat aan het licht bracht dat het gemiddelde inkomen van de kappers twintig gulden per week bedraagt Voorts wees de spreker er op dat sedert October 1940 in Nederland tweehonderd kapperszaken zijn verdwenen en dat indien geen verbetering wordt bereikt het aantal zaken dat den strijd moet opgeven stellig tweemaal zoo groot zal zijn Esr en ander roept om ordening concludeerde de heer HoUinga De Ned Kappersbond heetf met s eun vdn de bediendcaoiganisaties en ad Vlezen van N V V en Prijzenoomnussaris een acUe ingezet en zijn verlangens op het departement k rbaar gemaakt Nu IS do tijd uit verzekerde de inleider 4at n en zelf zijn taiieven kan maken die i ullen voortaan worden bepaald De mnchling verhouding en stand van opzet van de bedrijven zal daaibij evenwel m aanmerk ng worden genomen De zaken zullen in vier groepen v orden verdeeld Groep A omvat de zaken in de kleinste plattelandsgemeenten met vujwel uitsluitend arbeidende bevolking en kleine zaken in loote steden Daarvoor zulbr de laagste tar even ge den Voor het heerenvak bediagen aie scheren 15 rt knippen 35 et kinderen kn ppen 2 5 et Het overgroote deel van de zaken in het land aldus spreker zal het tarief van groa B toe evve en krijgen hetgear f i sJi k Is het minimum tarief geldt Dit is scheien 20 et 1 knippen 50 et kinderen knippenl35 et Voor groep C zaken up vval imy er plan t aat dat resp 25 65 en 50 et bedragen terwijl groep D de zaken omvat die nu reeds een hooger tarief voeren dan voor groep C wordt vastgesteld en dat hoogere tarief zullen mogen handhaven Voor de dameszaken zijn de groepeenng en de verhouding der tarieven gelijk aan die voor heerenzaken Ook daar zal het Btarief voornamelijk als het minimumtarief kunnen worden bè PROGRAMMA VOOR ZONDAG 6 JÜLL 2e klasse B Stolwijk II G S V IV A Hafstede D O N K V Olympia V Woensdag 2 Juli 7 30 uur J Baas 3e klasse B D O N K IV Moercapelle tl J Hilgers 3e klasse C Groot Ammers II Ammerst S V III H Hornis PROGRAMMA JUNIORENCOMPETITIE VOOR ZATERDAG 5 JULI 1941 i Afdeeling A Groep 1 Gouda B G S V A 4 uur A Hofstede O NA B Jodan Boys A 4 uur K F L Nolte Groep 2 Gouda A Schoonhoven A 5 uur C M Noorlander Afdeeling B Groep 1 Jodan Boys B Gouda C 4 uur W Donk S V B Olympia A 3 30 uur Joh Tak Groep 2 Schoonhoven B Bergambacht A 4 uur G van Wijngaarden Afdeeling C O N A D G S V C 3 uur L v Schalk Olympia B O N A E 4 uur D Valk Ie klasse Halve competjtie ter beslissing laatste plaats Gouderak II Donk I lerrein Ona H V d Speld grensr J Baas en M P Spek Groeneweg I Ona IV terrein Moordrecht 12 uur K F L Nolte grensr F Lensen en J de Knegt UITSLAGEN VAN ZONDAG 29 JÜNL Ie klasse Nieuwerkerk I Bergamljacht I K F L Nolte 3 1 Halve competitie ter l esütsing van de laatste plaats Gouderak II O N A IV teiTein DO NK N den Haan 2 12 grensrechters M P Spek en F Leinseri DONK II Groeneueg I terrein Moordrecht L van Schalk 3 1 grensrechters W Baas en G Laker veld was pndu schouv d Het zal bedragen 45 et schen 45 et knippen po manenten leei en 50 et dit tez4men ƒ 130 watergolven 95 et ƒ 3 75 en haarverven 2 25 Voor g f oep C resp 55 55 65 cl ƒ 160 ƒ 1 20 ƒ 4 75êri ƒ 3 00 Op kaarten en abonnpmenton zal een reductie van 10 worden toege staan Op de tarieven zal een wetteliike bescherming wordfn gevraagd en worden ge Vepvolgenc behandelde de spreker de looncn De ontworpen loonschaal heeft de in ti mming an de organisaties en het N V V Db regeling is gebaseerd op giocp B i leerling kriigt minimaal f 1 50 por v eek met half jaarliik rhe verhodgingen van f 0 50 tot f 2 50 Indien daarna voldoende vorderingen gemaakt b iiken wordt het f 3 met ha fjaarlijksch verhoogingen van ƒ 1 tciit f 5 Als tweede bedlende begin men nut f 7 50 in t tweede jaar f 10 in het derde ji ar indien in het bezit ar een schooldiploma f 12 50 Als eerste bedi rde mdion in het bezit van het vestigingswrtdiölnma resp f 15 f 17 50 en f 20 Heeft de bediende da t maximum bereikt daij zal daarna nog een bepaald percentaJEte van de bruto ontvangsten worddn gegeven Een en ander zal wordenl vastgelegd in eT collectief contract Jat met de bediendenorganisaties zal sloten Voor het damesvak zuUën de loonen beginnen met ƒ 1 75 tot J 21 Het uitgesteld 2e klasse B Stolwük II G S V IV 3e klaise A D O N K V Bodegraven II H Homis 2 5 3fi tclssse C Haastrecht III Ammerst S V Ill uitgesteld UITSLAGEN JUNIORENCOMPETITIE ZATERDAG 28 JUNI Afdeeling A Groep 1 Bodegraven A O N A B G den Boon 3 0 G S V Ar Jodan Boys A H Hornis 2 0 Groep 2 Schoonhoven O N A A L LanJehorst O 3 Lekkerkcrk A Gouda A uitgesteld Afdee ing B Groep 1 O N A C GoudS C A C Cattel 1 3 Olympia A Jodan Boys B Maandag 10 Juni Joh Tak 8 1 Groep 2 Bergambacht A Ammerst S V A K F L Nolte 3 2 Afdeeling C O N A D O N A 15 A Hofstede 3 0 Gouda D G S V C N Bloot 3 0 MEDEDEELINGEN Het Bondsbestuur leeft besloten de benaming Onderald eling te wijzigen in Afdeeling ttrwiil de Afdeelingsbesturen thans zullefi worden betiteld met Districtsbe itursir GEEN JAARLIJKSCHE ALGEMEENE VERGADERING Het Bondsbestuur deelt voorts mede dat dit jaar geen Algemeene Vergadering zal worden gehouden Evenmin zal de Districtsvergadering plaats hebben Ook de jaan ergadering van de afd Gouda zal dit jaar achterw ge moeten blijven BESTUURSVERGADERING In den loop der volgende week zal een Bestuursvergadering worden gehouden waarbij de nog loopende zaken behoorende tot het spizoen 1940 1941 zullen worden afgehandeld fooienstelsel wordt niet afgeschaft Voorts ligt de invoering van een dienstboekje in de bedoeling Spr verklaarde overtuigd te ziin dat zooals bij iedere ordening ook bij deze slachtoffers zullen vallen Voornamelijk verwacht hij dat ondede groep zaken waar voor 90 et wordt gepermanent en voor 7 4 et geschoren Na de pauze beantwoordde de heet Hollmga een zestiental schrifteliike en cenige mondeling gestelde viagen Daarna s elde hij een motie voor te richten aan het deparlemi rt van Handel Niiverheid en Schiepvaart waarin de ergadering de in de ver zoeksrln iften van den Ned Kappersbond gevraagde maatregelen niet alleen een wensrheliike maar een hoog t noodzak lifke saneering van het kiDppi =bedriif noemt en er met nadruk op aandringt ze ten s poedigtse te tref for Deze motie werd met algemeene stemmen aangenomen Nadat de heer J Kev voorzitter van de Goudsche afdeelmg den spreker had bedankt sprake deze nog een slotwoord VAKDIPLOMA TYPOGRAFIE De Districts Ieerlmgen commissie voor Rotterdam en omstreken heeft een bijeenkomst gehouden voor het uitreiken van diploma s aan zetters en drukkersleerlmgen wier leerovereenkomst was geëindigd Aan het examen namen deel drie zetters en een drukker uit Gouda die allen zijn geslaagd Als zetters behaalden het diploma de heeren H Markesteyn J Th Versiering en K H Wiegenraad en als drukker heeft de heer A Houweling het diploma behaald OeCLABATIES ïeff einde een zoo juUt mogelUk o erzicht te verkru en wordt verzocht eventueel declaraties behooren de tot het jaar 1940 41 spoedigst in ta zenden aan den penningmeeiter Itersonlaan 1 Gouda STRAFCOMMISSIE Herinnerd wordt dal bU het gevea van waarschuwingen of uitzendinjen van spelers de scheidsrechter heeft t zorgen dat hij de naam van de n betrokken speler s met de volledige adressen van den aanvoerder van het betrokken elftal ontvangt Een aanvoerder die aan een desbe treffend verzoek van den icheid reehter met voldoet wordl gestraft met scliorsing De rapporten van scheidsrechters dienen uiterlijk Maandagavond in het bezit van den secr corapl zyn BELANGRIJK BERICHT AAN DK TOT DEN N V B EN DE AFDEELINGEN TOEGELATEN VEREENIGINGEN Het is het Bestuur van den N V B bekend geworden dal er ook tot de afdeelingen toegelaten vereenigingen zün die hare spelers laten oefenen onder leiding van een lid eener andere vereeniging Aangezien een dergelijke training zelfs indien deze geheel belangeloosgeschiedt in strijd is met de door hetBondsbestuur genomen maatregelentegen het optreden als trainer door actieve spelers worden de betrokkenvereenigingen en spelers die als leiderfungeeren ernstig aangeraden aandeze training onverwijld een einde temaken De vereeniging die bedoelde maat X regelen niet in acht neemt wordt be boet met ten minste ƒ 50 terwiff ïi J speler die ich aan de overtre inf schuldig maakt als speler wordt afgevoerd en eerst na één jaar wederom gerechtigd zal zijn aan wedstrijden deel te nemen Den vereenigingen wordt verzocht deze waarschuwing in hare clubbladen over te nemen HERDRUK VAN DE HANDLEIDING VOOR SCHEIDSRECHTERS In verband met de voorgenomen ha druk van de handleiding voor scheidsrechters verzoekt de heer mr R W Pik evcntueele opmerkingen onduidelijkheden of fouten te zijner kennis te brengen en wel rechtstreeks aan zijn huisadres Graaf Ftorisstraat 114b Rotterdam C REGLEMENTEN De door de Reglementscommissie ontworpen concepten van de Reglementen voor afdeelingen en van de Reglementen Competitie wedstrijden voor den N V B en voor de afdeelin gen werden dodr het bestuur aanvaard waarbij het Bestuur rekening heeft gehouden met bezwaren door de erschillende afdeelingen tegen da concepten ingediend HANDLEIDING VOOR SCHEIDSRECHTERS Het Bestuur besloot aan alle scheidsrechters dus ook aan die van de afdeelingen een excm plaar van de Handleiding voor Scheidsrechters gratis te erstrekkcn Het Bestuur achtte het noodzakelijk d t de vereenigingen een exemplaar be men Zij zullen worden verplichli iT minste één exemplaar te nemen AANVANG CO MPETITIE 1941 1942 Het Bestuur besloot de comj ctitie seizoen 1941 1942 te doen aaniip 7 September a voor he angei i NIEUWE VEREENIGING De vereiniging KB O te Gouda fheeft toelating verzocht tot h t verband van de afdeeling Gouclii Zij wenscht met twee of drie elftallen aan de competitie de l te nemen Eventueel nieuve vereenigingen die aan een aterdïgmiddag compctitie zouden willen deelnemen worden verzocht zulks aan hei secretariaat te willeen opgeven NIEUWE LEDENXilSTEN Aan de vereenigingen zjllen dezer dagen de nieuwe ledenlijsten voor het seizoen 1941 42 worden toegezonden Verzocht wordt de lijsten vooral duU delijk en volledig in te vullen Voor de mvuUmg leze men zorgvuldig de bijgesloten toelichting Namens het Bestuur G VAN TILBURa secr compl FEUILLETON Nadruk verboden De Vuurtorenwachtei 14 Ook aan boord van het wrak was iemand die zich mét vermenigvuldigen en deelen bezig hield de jongeman die zooveel voor de redding van zijn medepassagiers had gedaan Hij had op zijn horloge gekeken en gezien dat er elke twee minuten twee aan elkaar gebonden vrouwen of kinderen naar de andere zijde van de kokende zee gingen Met deze gegevens ging hij naar den kapitein die hem op zijn vraag hoe lang het schip het nog zou uithouden een vermoedelijkcn tijd van een half uur noemde Dan zal ik dit zaakje op een anderen voet moeten voortzetten zei de onverstoorbare Amerikaan Anders zullen aan het eind van dat half uur er een vijftig zijn die heel wat vlugger zullen oversteken dan de lui die nu langs de lijn gaan De kapitein gaf op verzoek van den jongeman enkele korte Orders waardoor dadelijk het héele tooneel vcrandwde Angstige en gillende dames iÜ j vieren tegelijk aan elkaar gebonden en met grooten spoed over den afgrond boven het water gehe schen En toen de beurt aan de man nen kwam werd er nog minder omslag gemaakt en het tempo versneld Inmiddels verdween het schip zien deroogen Een schoorsteen viel met oorverdoovend geraas een reddingboot in zijn val meesleepend De opvarenden werkten met koortsachtige gejaagdheid De tijd die hun was toege meten begon op te raken En het ergste was dat zij hiet wistensj anneer een golf het wrak geheel zou doen verdwijnen Nu u meneer Payne riep deeerste stuurman tegen den Jongen manuit Philadelphia die een sigaret hadopgestoken Ik geloof dat ik maar gelijk metden kapitein zal gaan was het antwoord Weg met hem riep de kapiteinbevelend en het volgende oogenblikwerd meneer Payne aan den stuurman vastgebonden en met nog tweeanderen naar den overkant geheschen Maar even voor de vier mannen hetschip verlieten greep de kapitein dehand van den jeugdigen menschenredder en met moeite bracht hij uit Dank Je mijn jongen Op t et schip waren nu alleen nog maar de scheepsofficieren en de pursers De oflicieren smeekten ö jgn Icapitein met hen mee te gaan maar hun commandant bleef op zijn recht en plicht staan om bet schip dat hjj bijna twintig jaar had gecomman dcerd het laatst te verlaten Toen de laatste officieren zonder den kapitein den omlo f bereikten hadden zij werk d Q ayne ervan terug te houden naar het sbh terug te keeren en den kapitein te gaan halen Toen van den toren was geseind dat de laatsten veilig waren aange komen hoorde men op het wrak een slag en even later woei de kabel die ruim tachtig menschen het leven had gered boven de nog steeds wildschuimende zee Olsen stelde voor om als laatste redmiddel een lijn naar het verloren schip te schieten Juist toen hij de vuurpijl wilde gaan halen sneed een gil door het luchtruim Het lang gevreesde oogenblik was gekomen Het schip werd in een wolk van schuim gehuld de groote voormast viel met luid gekraak naar beneden en even later was er van den eens zoo statigen mailstoomer niets meer dan de boeg en een deel van den zijkant te zien De kapitein was mee in de diepte verdwenen Elk van de schipbreukelingen die den toren binnenging kreeg van Dagmar een glas cognac en nauwkeurige aanwijzingen hoe hij moest loopen Ook vertelde zij hun dat ze spoedig met cacao en biscuits zouden warden gelaafd De mannen wisten niet hoe zij het hadden bij de Ontvangst door een vrouwelijke vuurtorenwachter i Eén van de laatsten die haar pas seerde was Payne Haar gezicht verhelderde toen ze hem iit het oog kreeg Ik heb mij al afgevjraagd water van u geworden was begroette zehem hartelijk in het Engelsch Het was hem niet kwaliBC te nemen dat hij verbaasd was Bij een scheepsramp op het kantje af aain den dood te ontsnappen en dan miifden in den nacht op een vuurtoren op een een zame rots door een knap en blijkbaats goed opgevoed meisje als een volkomen en lang verwachten bezoeker te worden ontvangen is inderdaad ook wel heel ongewoon Het doet mij genoegen dat u zichover mijn komst verheugt mijn naamis Charles Payne zei hij langzaam Het was nu de beurt van Dagmar om zich te verbazen over het feit dal hij haar niet herkende O wat dom van mij riep zij uit U herkent mij natuurlijk niet Mijnzuster en ik zijn varmacht toevalligalleen met mijn vader op den vuurtoren Wij waren het die op den omloop standen en uw moedig gedragzagen U moet begrijpen dat het lichtnet op uw gezicht viel en ik u daardoor herken Ik ben blij dat het nu op hetuwe valt zei hij galant U moet twee verdiepingen lagergaan Ik zal u zoo gauw mogelijkcacao en biscuits brengen zei zij meteen poging tot strengheid O maar ik ben heelemaal nietmoe hield hij aan haar maar steedsstrak aankijkend Ik wou dat ik dat ook kon zeggen antwoordde zij maar ik benblij dat er zooveel menschen zijngered Hoeveel zijn er hier binnengebracht informeerde hij Acht en zeventig Maar ik durfniet vragen hoeveel u schat dat erzijn omgekomen Ik ben bang dat als dat hoor ik me niet langer zal kunnen goedhouden en ik heb mijn krachten hier noodig op het oogenblik Als u werkelijk meent dat u mij wilt helpen wilt u dan misschien een blad kopjes voor mij dragenj Met het grootste genoegennatuurlijk Dagmar hoorde haar vader haar naam roepen Wat is er vader Och wil je den eersten officiereens opzoeken en hem naar mij toesturen Hij kan wel eten en drinken terwijl wij praten HOOFDSTUK THI termexzo Pa t u op de trappen ziju iiier erg steil zei Dagmar terwijl ze haar lantaarn vlak bij de voeten van Payne hield toen ze samen de bovenste trap afdaalden Toen ze op de volgende verdieping kwamen zei het meisje Wacht u hier even ik moet evenin ons ziekenhuis zijn De kamer bestemd voor den contro leur diende nu tot verblijf aan veertien gewonden waarvan twee vrouwen de één een stewardess en de ander een lüein meisje Met het achterschip was ook da dokter in de diepte verdwenen Hildur kwam echter tot de ontdelüung dat onder de geredde tusschendekpassagiers een man was die eenige medische erva ng had opgedaan m een veldhospitaal op C ba Met t ehulp van de aanwijzingen in de verbandkist had deze man reeds wonderen verricht Alles wat ik nog noodig heb juffrouw gaf hij Dagmar op haarvraag ten antwoord is zoet wateren linnen voor verbanden De nelverbanden uit den verbandtrommelzijn niet haU voldoende Ze verdween om even later met een laken en een schaar terug i keeren Kom zei zij toen tegen Payne als u even met mU mee wilt gaan zal ik u met een kan water terugsturen Ze nam hem mee naar de keuken waar Hlldur met een matroos druk bezig was onv caca w biacuita voor alle geredden te zorgen Pajnw kreeg de waterkan en verdNveea weer £ Wor rval0dj