Goudsche Courant, dinsdag 1 juli 1941

KUNST ER LEnERER ten tot het volledig eoatroleeren van de Amerikaansche scheepvaart heeft de democratische senator George voor titter van de Senaatscommissie voor Buitenlandfiche Zaken zKh tegen het voorstel gekeerd George deed een scherpen aanval op de totalitaire methoden der regeering eo verzette zich tegen de uitbreiding der volmachten door te Verklaren dat de Ver Staten zich nog niet in oorlog bevinden Paderewsld overleden De vroegere minister preaident van Polen en beroemde pianist Ignaz Paderewski ia Zondag op tI jarigen leeftijd in een hotel te New York overleden na gedurende een week ziek te zijn geweest Ignaz Jobann Paderewski werd geboren in Kurikowka in Podolie op 18 November 1860 Hij studeerde muziek te Warschau BM lijn en Weenen waar hij een leerling was van L eschetizky Hij debuteerde als piahist in Weenen in 1887 in Parijs in 1889 VlnAonden in 1890 Men heeft de pianistiek van Paderewski vaak virtuozendom genoemd doch zijn speelwijze ging daar zonder twüfel ver bovenuit JJeker Paderewski beheerschte de techniek van het pianospel volkomen maar hjj maakte haar ondergeschikt aan zijn miuÉ teit Zijn recitalen waren dan ook steeds de vrucht van diepe en serieuze studie van de werken der componisten welke hij uitvoerde 9B BINNENUND ERNSTIGE TREINfilfTSING Twee goederenwagons vtimield electrische wagen zwaar beschadigd BELANGRIJKE STAGNATIE Gisteravond tegen half twaalf heeft nabij het statirei te Delft ver hoogte van de Binnenwatersloot een ernstige treinbotsing plaats gehad die weliswaar belangrijke materieele schade veroorzaakte maar gelukkig geen slachtoffers heeft geëischt Op het emplacement was men bezig om een goederentrein bestaande uit ongeveer 25 wagons beladifn met groenten van het Iniitenspoor naar spoor I op4eihoofdbaan te brengen de trein was halverwege den wissel toen uit de richting Rotterdam drie electrische wagens naderden welke worden gebruikt als trekkracht voor sommige goederentreinen Een der electrische wagens reed midden in den goederentrein waardoor twee wagons uit de rails werden geworpen en vernield Ook ae electrische wagen werd ernstig beichadigd de cabine werd totaal ingedrukt doch de twee zich daarin bevindende personen bekwamen wonder boven wonder geen letsel Ten gevolge vani deze botsing werd de lijn tusschen Delft en Den Haag volkomen versperd Omdat het gedurende de verduistering niet mogelijk was veel uit te richten is men vanochtend vrotg met kracht het opruimingswerk begonnen Tusschen Delft en Rotterdam werd een uurdienst door middel van stoomtreinen onderhouden terwijl de reizigers naar Den Haag per tram werden vervoerd Het goederenvervoer geschiedde via Gouda De verwachting was dat vanmiddag reeds één spoor zoü zijn vrij gemaakt zoodat de dienst zij het gedeeltelijk hervat zou kunnen worden en het groentenvervoer van de Delft che groentenveiling niet al te veel vertraging zou ondervinden Foto a C Niet alleen als toonkunstenaar ook als componist is de groote Pool bekend Zijn eerste belangrijke werk was de opera Manru waarvan de première ging op 21 Mei 1901 in Dresden Voorts componeerde hij o a een symphonic in bmineur een pianoconcert een vioolsonate een trio nog een opera Sakuntala en uiteraard verscheidene werken voor zijn eigen instrument Paderewski behaalde artistieke successen in de geheele wereld doch Polen vergat hiJ nooit De liefde voor zijn land was er ook oorzaak van dat hij zich op politiek terrein bewoog Sedert 1915 ijverde hij voor de Poolsche onafhankelijkheid en hij slaagde er in president Wilson er van te overtuigen dat deze hersteld moest worden Van Amerika uit heeft hij grooten invloed gehad op de politieke gel eurtenissen in zijn land en wel zoozeer dat hij in Januari 1919 werd gekozen tot minister president Hij vertegenwoordigde zijn land in Versailles en in 1920 en 1921 in den Volkenbondsraad te Geneve Hü slaagde er evenwel niet in zün wensch van een nationale unie in Polen te verwezenlijken Daarom trad hij af op 27 No vembcr 1919 Tot 1921 bleef hij evenwel politiek werkzaam waarna hij zich terugtrok op zijn landgoed in Califomië om zich wederom geheel te wijden aan de muziek Ook na deze periode trad hij in de geheele wereld als pianist op waarbij men hem zou kunnen kwalificeeren als vertegenwoordiger van een voorbije periode welke haar grootheid niet zal verliezen ook al werd zijn autidotium kleiner omdat niet hij maar zijn publiek de voorkeur gaf aan modemer opvattingen Afbeeldingen van levende leden van het Huis van Oranje MOETEN UIT ALLE OPENBARE GEBOUWEN VERWIJDERD WORDEN Het Rijkscommissanaat maakt bekend Wilhelmina van Oranje Nassau die naar het vijandelijke buitenland gevlucht is heeft zich thans aan de zijde der Sovjets geplaatst De Rijksconunissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden heeft daarom gelast dat afbeeldingen van eiken aard van de levende leden van het Huis van Oranje Nassau uit alle overheidsgebouwen en gebouwen van openbaren dienst uit alle openbare ert bijzondere scholen openbare inrichtingen en bedrijven en over het algem uit alle gebouwen welke voor openbare doeleinden gebruikt worden verwyderd moeten worden Bedrüfsvergunningenbesluit 1941 UIT DE PERS VOOR OPRICHTING VAN NIEUWE BEDRUVEN VERGUNNING NOOOIG In het Verordeningenblad van 27 Juni is afgekondteji het Bedrijfsvergunningerbesluit 1941 Dit besluit djent ter vervanging van de bfd jfsvergunningenwet 1938 die met de inwerkingtreding van het nieuwe besluit vervalt Het bevat een algemeen verbod van het stichten en uitbreiden van industrieele bedrijven alsmede van het stichten van groothandelsbedrijven zonder vergunning van den secretarisgeneraal van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart of voor zoover de betrokken bedrijven zich bewegen of gaan bewegen op het terrein van de voedselvoorziening van den secretaris geheraal van het departement van Landbouw en Visscherij In de eerste plaats beoogt het besluit overbodig of Schadelijke kapitaalsinvesteeringen tegen te gaan In verscheidene bedrijfstakken is n l op het oogenblik als gevolg van de grondstoffenschaarschte reeds een niet onbelangrijk gedeelte van het productieapparaat ongebruikt De tweede doelstelling van het bedrijfsvergunningeol esluit ia de z g branchevervanging te voorkomen Deze branchevervanging is een speciaal tijdsverschijnsel Tal van bedrijven zoowel in de industrie als in den handel welker omzetten tengevolge van den oorlog zijn gedaald zoeken daarvoor compensatie op andere terrein van bedrijfstakken die zelf eveneene onder de oorlogsomstandigheden hebben te lijden In zulke gevallen zal het optreden van den nieuwen concurrent in flie bedrijfstakken de daar bestaande moeilijkheden alleen maar vergrooten zonder voor den betrokkene een bevredigende oplossing te brengen Daarom is een controle bij dit streven naar compeneatie noodzakelijk gebleken De betooging te Amsterdam Naar aanleiding van de betooging te Amsterdam sohrijft het AI g H b 1 d o a Juisi omdat het bolsjewisme met zijn dwingend onverzoenlijk rancuneus en nivelleerend dogma en zijn ruw ideologisch imperialisme een bedreiging beteekent voor al hetgeen wij heiüg en essentieel achten in onze Nederlandsche opvattingen van menschclijke waardigheid van geestelijke vrijheid van een gezonde verhouding tusschen individueele persoonlijkheid en volksgemeenschap van christelijke verdraagzaamheid en naastenliefde van historisch gegroeide nationale waarden van volkseer en volkstrouw aan het volkseigene van behoorluke betrekkingen tusschen de sïaten van eerbied voor vrijwillig aangegane contractueele en verdrags verplichtingen juist daarom heeft Nederland van den aanvang af geweigerd om met het bolsjewisme en zijn Russische bakermat in diplomatieke betrekkingen te treden Om die principi eele redenen heeft Nederland met Zwitserland tegen alle andere mogendheden in die er destijds bij betrouten waren tegen de toelating van Sowjet Rusland tot den Volkenbond gestemd Om die redenen heeft het in overgroote meerderheid des volks ook het binnenlandsche communisme dat zoo slaafs ziJn orders uit Moskou ontving en opvolgde voortdurend fel bestreden hier en overzee Om die redenen heef het steeds met uiterste scepcii gestaan tegenover alle manoeuvres der Sowjeta om hun machts en wereldrcvolutio naire bedoelingen in schaapsvellen te hullen De combinatie van ideologischen en staatkundigen machtswellust is voor Nederlandsche oogen sedert TWEEDE BLAD VAKJPCAMSM BOODBAKKES EDSUF Onze it d enoot de heer F M MiaaMB lUwgde te Den Bo d ▼ r t cmneD handelikenni n v kwMmheid kx het broodbakkenbedrff SPORT VOETBAL nOCMAMUA VOOB ZONDAa Voor J Zondag zijn voor de eMtallen in het Goud che diftrict va tge teld de promotiewedstiTJden G o V D O S R DiUettant D 0 C ep Ne tunuf rv Gouda Hl U uur WATERFOLO ZWEMKBING GODDA Giateravond zyn te Boskoop voor de compettie van den Zwemkring gespeeld de wedstnjden Boskoop dames De Gouwe dames ft l en Boskoop m De Gouwe m ft 0 PLAATSELIJK NIEUWS Alphen a d RUn BEROEP ONGEGROND VERKLAARD Vmekeringsbedjrat moeit worden verhoogd De raad dezer gemeente besloot metingang van 1 Januari 1941 de gemeentegelden tegen bcnadeehng door plaatselijke ambtenaren en bedienden of door anderen te verzekeren door deelneming in de waarborgings regeIjng van de frauderisico onderlingcvan gemeenten F O G Daarbij zou worden gecontinueerd een reeds Instaande verzekering tot een bedrag van ƒ 24 000 Gedeputeetxie Staten van Zuid Holland hebben dit besluit niet goedgekeurd uit overweging dat de gemeente in de hier bedoelde verzekering geen voldoende dekking vindt en met name het bedrag daarvan met voldotnde moet worden geacht Dit bedrag zou tot ten minste ƒ 45 000 moeten worden opgevoerd B en W zijn van dit bejsluit in beroep gekomen oij den secretaris generaal van Binnenlandsche Zaken In overeenstemming met het advies van den Raad va r State heeft de secretarisgeneraal het beroep der gemeente ongegrond verklaard Bergambacht BURGERLUKE STA D Overleden Willem LommJide echtg H Hozendaal 59 j LOOP DER BEVOLKING Ingekomen C ten Kate v Rotterdam Hamlehstr 8 J Noorlander v Lekkerkerk Oppeixluit 118 Vertrokken J de Jong en gezin rf Ammerstol Achterweg 111 H Deelen n Rotterdam Willebrorduss tr 33 J F Keiler en gezin n Rotterdam Pr Fred Hendrikstr 83 b C Deelen n Rott£jrdam WiUebrordusstr 13 B van den Oever n Voorburg Einddorpstr 6 H Rijneveld n Willige Langerak 19 Bodegraven GEPROMOVEERD TOT DOCTOR IN DE WIS EN NATUURKUNDE Aan de Rijksuniversiteit te Leiden is gepromoveerd tot doctor in wis en natuurkunde op proefschrift getiteld J e geologie van het gebied tusschen het val seriana en de M te Guglielmo de heer A Maaskant geboren te Bodegraven en wonende te Maasniel Boskoop DS MISPELBLOM BEYER NAAR ROTTERDAM Ds H J Mispelblom Beyer te Leiden heeft t beroep naar de Remonstrantsch Gereformeerde gemeente te Rotterdam in de vacature ontstaan door het vertrek van ds G J Hoenderdaal naar Arnhem aangenomen Ds Mispelblom Beyer is in 1898 ge boren hü werd in 1922 proponent en was achtereenvolgens predikant te Schoonhoven Dordrecht Nieuwkoop Boskoop en sinds 10 Februari 1935 te l iden COOP VEREENIGING J E B08K00PSCBE VEILING BOSKOOP 30 Juni Rozen per bos Ellen Poulsen 24 4 et Juweeltjes 80 152 et Oranje Triumph J08 130 et Florex 28 46 et August Noach 25 39 et Queen Mary 39 42 et Butterfly 28 44 et Pechtold 84 61 et Briarclif 30 2 et Steward 22 et Gloria Mundi 84 106 et Wendland 20 et Elae Poulse 82 92 rt Rosalandia 31 47 Golden Ophelia ao et Dorus Rijker 120 144 et Paul Grampel 46 72 et Rosa Mundi 4 82 et Pauls Scarlet 46 72 et Columbia 29 40 et Mevr v Straaten V Nes 32 40 et Sweet Heart 6 132 Jules Souche 30 45 et Polywitharozen 80 130 et Diversen E r bos Clematis Durandi 36 49 et Mevr Ie Coultne 150 et id Prins Bendrik 120 140 et Violieren dubb i 40 et Lathyrus 3 5 et Leeuwenbekken 16 31 et Campanula 18 M et Lelies 13 et Ouderkerk a d IJsseL LOOP DER BEVOLKING Vertrokken van A 71 naar Raalte Adriaan Donker van C 59 naar ErWdo Woutera van Omme VROERLUKE STAND Ckboren Cornells z van C Reuvel n en N Snoeii Teuntje d van H VR I n A van der Vlist OttMuwd P C van der Woeidt 27 ► f Vonk Noordegraaf e J OmsMm Neeltje Honkoop 6 maan B 4 van L Honkot en K Kreuk Recuwfjk DITBEIKING PERSOONSBSflUZEN BEGINT In deze gemeente zal Maandag a s begonnen worden met de uitreiking van de penoonsbewüzen WERKLOOSBEIt bEDAALD Over de afgeloopen week werd aan vijf vorige week acht werkloozen steunuitkeering verstrekt Er zqn 23 onv werkloozen werkzaam in de centrale werkverschaffing BURGERLIJKE STAND Geboren Willy Jacques Deopold zn van J de Kamper en W Boutkan Sjoerd zn van A Verwaal en M v d Form Jacoba Johanna dr van B van Dük en J Speksnijd y Overleden Martiffils Oostrotti 84 j ecl tger oot van S Vermeü Adriana Nederhoff 3 m dr van Th W Nederhoff oi M Stolwijk LOOP DER BEVOLKING Ingekomen H Dijkstra uit Gouda in Weth VentewegH 104 J Uiterwük uit Voorst in Raadhuisweg E 80 E Schouten uit Alphen a d Rijn in Zoutmansweg E 35 Schoonhoven GEVONDEN VOORWERPEN Omtrent onderstaande gevonden voorwerpen zijn inlichtingen te verkrijgen aan het bureau van politie alhier kussen met haakwerk hamer met steel twee portemonnaie s met inh vleeschkaart duimstok broche hagier flanellen luier bal medaillon JOTigensjas witte zakdoek Zeeuwsehe knoop zilver en een blauw zwempak S Z EN P C Op 14 Juli a s zal het IS jaar geleden zijn dat de Schoonhovensch Zwem en Polo Club werd opgericht Het ligt in de bedoeling ter gelegenheid hiervan een polo toumooi te houden waarschijnlijk op 19 Juli Waddinxveen GEMEENTERAAD Toetreding tot centralen Vleesehkeuringsdienst De raad kwam gisteravond in openbare vergadering bijeen onder voorzitterschap van wethouder Herfst In de eerste plaats werd medegedeeld dat burgemeester Troost zijn ontslag tegen 1 Juli heeft aangevraagd Een verzoek van den heer A Kenipkes te Gouda om vergimning tot het plaatsen van een reclamebord werd niet in behandeling genomen als zijnde niet gezegeld Aan de middelbare handelsschool te Boskoop werd een subsidie verleend van f 50 Voor den prijs van f 37 50 per maand werd de ambtswoning aan den Kerkeweg voorloopig verhuurd aan den burgemeester totdat de toestand van mevrouw Troost weer zoo zal zijn dat verhuizing mogelijk is De verordening voor de veldwachters werd gewijzigd en verordeningen op het beheer der bedrijven en tot bestrijding van plantenziekten en schadp ijke dieren vastgesteld Omtrent de gemeenschappelijke regeling tot oorichting van een Central n Vleeschkeuringsdienst e a ont stond een uitgebreide discussie Verschillende leden opperden bezwaren Het voorstel werd uiteindelijk aangenonven met twee stemmen tegen Vervolgens werd na ampele besprekingen een credjet toegestaan voor het maken van een hevel aan den Onderweg waarvan de kosten ongeveer f700 zullen bedragen ter vijl eveneens een crediet wordt uiti etro ken van f1050 voor de aanschaffing van 300 meter brandslang zulks op advies van de rijksinspectie BUITENUNB ITAL AANSCH LBGBRBÏRfCHT Artillerievuur op Tobroek aanvju in oost afrika afgeslagen In zyn weermachtsbericht No 390 maakt het Italiaansche opperbevel het volgende bekend In Noord Afnka heeft onze artillerie in den sector Tobroek troepenconcentraties bestookt waarbi de tegenstander zware verhezen leed aan manschappen en materieel Britsche vliegtuigen ondernamen een aanval op Benghj sien trachtten herhaalde malen de havwT van Tripolis aan te vallen Door het snelle optreden van onze jagers werden rij telkens verdreven Twee vijandelijke toestellen werden neergehaald In Oost Afrika werden vijandelijke troepen m den sector Dembndollo Galla en Sidamo die onze stellingen probeerden aan te vallen m een snellen tegenaanval op de vlucht gedreven Militaire maatregelen van Roosevelt M e MAN VOOR HET VELDLEGER OPGEROEPEN President Roosevelt heeft gisteren verscheidene militaire maatregelen bekrachtigd Hij keurde o a goed dat op 1 Juli 900 000 man voor het landleger worden opgeroepen hetgeen 100 000 man meer is dan het vorig jaar Bovendien gelastte Roosevelt de oprichting van een nieuw bureau voor economisch onderzoek en ontwikkeling voor bewapeningsdoelemden Voor de inrichting van ziekenhuizen waterleidingen 1 scholen in de buurt van nieuwe centra van defensie werd het bedrag van 150 millioen dollar uitgetrokken BoMeTélte volBUchIcn Tijdens de naatsdebatten over de uitbreiding vanSde regeeringsvolmach Taxitarieven vastgesteld ONDERSCBEID TDSSCBEN OEMBKNTCN BOVEN KN BENEDEN 5 M DfWONERS Met ingang vu ketka x n de tarieven voor hniumoto bindend voorgewbnven vaer het fdieete land Deu tarieven i n veatgerteld daar den seeretarisgenenuü van het departement van Watentuit na everlec net den cemaehtlgde voor de pr tm Deze maatregel maakt een eind aan den ongewenschten toestand welke reeds geruimen tijd heerscfate in het taxibedrijf In vele gevallen hield men zich niet aan de tarieven van 9 Mei 1940 Overtredingen der prijsvoorschrifteo waren hiervan het gevolg temeer daar het publiek in het algemeen niet wist aan welke prijzen het zich had te houden Aan den anderen kant waren de exploitatiekosten der taxibedrijven niet onbelangrijk gestegen zoodat handhaving van het prusuiveau a $ 9 Mei 1940 niet rede lijk wordt geacht De nieuwe tarieven welke elders in dit blad in een officieele publicatie van den gemachtigde voor de prijzen volledig worden weergegeven maken een onderscheid tusschen gemeenten boven 50 000 inwoners en gemeenten tot 50 0 X inwoners In de grootere gemeenten is het tarief voor stadsritten vastgesteld op ƒ 0 20 per K M de eerste aanleg bedraagt ƒ 0 50 waar voor 1 K M wordt gereden Dit geldt voor auto s met taxameter Auto s zonder taxameter mogen ƒ 0 30 er K M berekenen met een minimum van ƒ 0 75 per rit Buitenritten waarvan de bestemming is gelegen op meer dan 10 K M van de gemeentegrens kosten ƒ 0 15 per K M waarbij een echter den terugrit ook indien deze leeg wordt gereden moet betalen Stadsritten in gemeenten met minder dan 50 000 inwoners kosten ƒ 0 30 per K M met een minimum van f 0 7o per rit Voor buitenritten geldt hetzelfde tarief als dat der grootere gemeenten Tengevolge van den gestegen benzineprijs wordt op de bovengenoemde tarieven voor het voorkomen en rijden een opslag van 10 gelegd Deze opslag wordt echter niet berekend over de wachttarieven De vergoeding voor voorrijden is m alle tarieven inbegrepen Hiervoor mogen dus geen extrakosten in rekening worden gebracht Voor wachten mag ƒ 0 10 per 4 minuten worden berekend Nieuw voor ons land is een verhoogd nachttarief Tusschen 22 uur en 4 uur worden alle prijzen met 50 verhoogd Er wordt de aandacht op gevestigd da niet alleen de vervoerder doch ook de passagier zich aan een strafbaar feit schuldig maakt indien in strijd met de tariefsvoorschriften wordt gehandeld Uitgezonderd van deze regelmg is het vervoer met ziekenauto s terwijl de tarieven evenmin toepasselijk zijn op bijzondere diensten zooals het Verhuren van automobielen bij doop huwelijk en soortgelijke plechtigheden De prijsaandaiding De gemachtigde voor de prijzen heeft bepaald dat m huurauto s op duidelyk zichtbare en leesbare wijze het vervoertarief moet worden aangebracht Deze prijsaanduiding dient te geschieden door middel van tarieflijsten welke door of namens den rüksinspecteur voor het verkeer worden verstrekt BEËDIGING DUITSCBE OORLOGSMARINE Dezer dagen zijn op de markt ergens in Nederland leden der Duitsche oorlogsmarine beëdigd Om tien uur marcheerden de verschillende compagniën naar de markt gevolgd door de eere compagnie Op het marktplein was een versierd podium aangebracht waar de rijksvlaggen stonden opgesteld Om half elf betrad de marinecommandeur met zijn staf het plein en inspecteerde de opgestelde compagniën waarna hij de manschappen toesprak In zijn rede wees hij op den strijd iien het na tionaalsocialistische Duitschland thans voert tegen de Joodsch bolsjewistische SovjctUnie Hij noemde dezen stnjd een ooilog om het bestaansrecht vanj het Duitsche volk die met inzet van den geheelen persoon van den Duit schen mensch moet uitgevochten voorden en xiie aan allen zware eischcn stelt Er is echter zoo zeide hij een woord dat door den führer Adolf Hitler tot nieuwe glans is gebracht Dat woord heet plicht Mijn plicht is mjjn godsdienst heeft Fredenk de Groote gezegd en ook voor de huidige Duitsche generatie geldt dit Na nog gewezen te hebben op de beteckenis van de eer die verdiend moet worden en waarmede men niet ter wereld is gekomen besloot de commandeur zijn rede Hierna had de eedaflegging plaats na afloop waarvan de commandeur nog wees op de beteekenis van deze ge beurtenis Een defile ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN In het afgeloopen weekeinde vond slechts een enkele aanval van Britsche vliegtuigen op ons land plaats Er werd een poging gedaan een spoorwegverbinding aan te tasten doch dit mislukte Het verkeer werd niet gestoord Twee spoorwegarbeiders echter werden gekwetst TROELSIRABEWEGING IN DE N 8 N A P OPGENOMEN Na besprekingen tusschen den leider van de N S N A P dr E H van Rappard en den leider van de Troelstrabeweging Paul Kies heeft de Troelstrabeweging na de meèning van haar leden te hebben Ingewonnen eenstemmig besloten tot de N S N A P over te gaan Hoofdredacteur J G Wcystcn Billefersbcrg Chef redActcur voor Gouda en Oautreaco r Tlctrr Gouda DINSDAG 1 JULI 1941 1917 en eigenlijk sedert de Fransche revolutie geen geheim geweest De verdediginc van een vrö Europa van vrije volken tegen het bolsjewistische despotisme dat zich tevergeefs als een aoeiaal paradijs probeert sar te dienen 1 een liA die op zichzelf door ons volk met zijn ingeboren eerbied voor persoonlijkheid vrijheid en andermans levensrechten zeer zuiver wordt aangevoeld Ons volk zou nieti liever weaachen dan een juist onderling begrip te zien postvatten onder de mogendheden die de WestEuropeesche cultuurdragers zijn om gezamenlijk ais vrije gelijkwaardige genooten een bolwerk te kunnen vormen voor het geestelijk en stoffelijk welzijn van goede en trouwe vaderlanders elk in eigen land die tegelijkertijd goede Europeanen zouden zijn Het Vaderland betoogt o a Natuurlijk is de spreker van gisteravond een te fijn politicus om de dingen niet zoo genuanceerd te zegeen te zeggen dat er geen ruimte overblijft voor een zekere vrijheid van ontwikkeling Zoo heette het wel Nederlands toekomst ligt niet op zee of ergens ver weg over de zeeën maar wie daaruit zou concludeeren dat wij thans in het continent worden opgesloten zou zich och vergissen want de Rijkscommissaris verklaarde ook uitdrukkelijk dat er een beroep zal worden gedaan op onze scheepsbouwers en op onze zeelieden Dit beroep op zichzelf was trouwens ook een merkwaardige en naar het ons wil vooritomen zeer gelukkige nuance Uit den opzet van de heele demonstratie een dialoog met luidsprekers en maditig koor tusschen den Hijkscommissaris en den leider van de N S B zou men wcllidit kunnen ojDmaken dat uitsluitend de n edewerking van die Nederlanders gevraagd werd die bereid zijn zich bij de nationaal socialistische organisaties hier te lande N S B en NS N A P aan te sluiten zij het dan ook slechts als sympathiseerenden Ook dit punt was echter veel genuanceerder dr Seyss Inquart vroeg niet aleen naar goede partijleden maar vooral naar goede tuinders en goede scheepsbouwers Dit klonk dan weer meer als een beroep op samenwerking van volk tot volk en niet van partij tot party Op het Üsclubterrein waren weliswaar alleen de N S D A P en de N S3 ver eenigd maar nu en dan kreeg men toch ook weer den indruk dat SeyssInquart zijn aanvankelijk standpunt volstrekt niet heeft prijs gegeven en dat hij een algemeene goede verstandhouding zoekt tusschen het Duitsche Rijk en het Nederlandsche volk Als wij goed in gelicht zijn is er juist in de laatste weken trouwens hard gewerkt aan het vinden van een breedere basis voor die samenwerking I it alles zal nader opgehelderd dienen te worden en het is een bewijs van groote staatsmanswijsheid dat men gisteren de dingen niet al te scherp geformuleerd heeft Het blad concludeert Een demona ie noals gisteren plaats vond kan slechts een uitean punt zijn Zoo werd ook nadrukkelijk vastgesteld door den Rijkscotnmissaris Het eigenlijke politieke werk moet thans beginnen Zal Mussert de groote bemiddelaar kunnen zijn tusschen de Duitichers en het Nederlandsche volk Van Rappard die een tijdlang zijn groote concurrent leek tegenover de Duitsche overheid staat thans in zijn schaduw althans zoo leek het gisteravond Maar terecht zei de leider van de N S B dat Seyss Inquart zich over de hoofden van de nationaal socialisten heen tot het Nederlandsche volk in zijn geheel gewend had Daar nu bij het volk iii zijn geheel moet het werk nog beginnen WINtERHULP4 NE0ERUNQ VAN IS T M 21 JUNI n M7 S7 ONTVANGEN ï i de periode van 15 t m 21 Juni 24jit door Winterhulp Nederland de volgende giften omvangen N V Handel Mt Monlan Den Haag f 2000 N V Hero concerven Teteringen f lUWI Nedlnsco N V Blerick f igoo N N Rütterdam fSOO HNO Anulerdam fiëilj Zuid Ned Koelhuis NV Roermond fZ50 NN Katwijk f 300 Van Meurs golftartonia brieken Bussum 1 16 1 Kromhout motorenfdb lek D Goedkoop Jr NV Adam 100 Slkkens lakfabrieken N V Sa senhelm fM N V gouden zllverinduMne v h gebr Roozendaal Mogen 1 100 CoOp Spaar en Voorschotbank Surhuisterveen f 100 N V Handelsvcreen v h R Baarsma Zwaagwestelndo two NV basalt en bouwstoffen N B M Harlingen f 100 N V Douwe Elft erta Jour f 100 mr H J F Koning Leeunaiden f 108 fa P Douma en Zn Leeuuarden f 100 Co p aankoopvereen Öosterwolde f 100 Brandassurantie Wousend f 100 Coop c ondensfabrielc Fne land Leeuwarden f 100 fa G Grondtma Leeuwarden f lOO fa Potlhumuh en v d Rijdt Leeuwarden f 300 Leeuwarder papier fabriek Leeuwarden f 20 1 N V Probat Heerenberg f 100 N V Be uw sche hande s vereeniglng Kesteren f 100 Schoolm briek Erven Kooymanv Mei Wijrhen 1 20t Arbeiders T rA Aufterlitz Ht X IC r Z wcrksU t der Luftwaffe Amersfoort f Ittjt NV bou exploHatie mn Bereen aan Z Bergen f 100 C O Heemstede 1100 J W L Haarlem f 100 N N Haartem f 149 1 v Cacaofabriek De Zaan Zaandijk Ijj Klaas en Laan Kniep Aanmeer f 100 Tt Verbeek Bal Aalsmeer f 100 N N Boxaieer f WO NV v h W Ixiurijsen en Zn Dongen f 100 Fa W Sehoenmakers en Zn Tllburf f lOO ra M Aaien Tllbure f 100 De Zomer molen J Straeter Tilburg f 100 N V Wol lenstoffenfabriek H Era n Zn Ti burgf Joo NV text fabriek H E A J nlbUTg 1 100 N V Willem II sigarenfabriek Valkens waard f 100 NV Hofnar igaren tortek Valkenswaard f 100 F C