Goudsche Courant, dinsdag 1 juli 1941

EERSTE BLAD DINSDAG 1 JULI 19411 EFFECTENBEURS AMSTERDAM Noteeringen vaa 30 juni OBUaATIM b Bk Suider an b n uiti i tCO t Ki P ZM Itypb m i verpl ultl W t H enu Ned 8ck varB 4 MM MH Ro ch Hyp b 4 Dito l s f MM ÜH V K SS 7 H 9 SS 93 KI 8 H 5 71 Hl W SS K i Dn MW t MS 4 is 1 m IMO la lOO UM kil r 100 4 IMO ae r MM 4 IMO bit too 4 Ml bU r 100 4 1041 bU r 900 4 U98 100 1 M f MO S ItST 100 I k n f MO H $ 0 BEURSOVERZICHT 0 handel op d effectenbeurs te Amater UMn wat bU den aanvang van d nieuwe week wel niet onrvangrijker dan b hetcxndc v n de voorafgaande tnêAi de nuikt h d guteren toch geen dood ch voorkomen aangezien zich op e ii e afdechngen Mii het op bescheiden voet eenige affaire ontwikJreldc Aanvankelijk bestond een weifelende itemning en werd op de meeste afdeetingen even beneden bet vorige slot gehandeld Reeds spoedig echter bleek dat er eenige vraag Instond en daar het materiaal schaarach waa gingen de koersen al erwege omhoog loopen en werd de stemnuiig bepaa d va t De oorzaken hiervoor waren wederom met te vinden en ter beurze verdiepte men zich ook tevergeefs in gissingen omtrent de beweegredentn van het aanKenaam wordt nde sentiment In het bijzonder goed gedisponeerd waren de Nederland che beleggingswaarden meer speciaal de Nederlandsche staatspapielen De gestaf elde leening werd druk verhandeld en hep na op 9ïVg te zijn geopend regelmatig naar boxen zoodat een prijs van SS kon worden gemaakt waarna een kleine aarzeling intrad De nieuwe vieren waren niet veel veranderd maar toch een fractie beier Verscheidene Jongere staatsemls ile weiden hooier genoteerd Ook de oude schuld lag vast in de markt evenals de Indische Iceningen Voor gem en prov obllgatien bestond vraag zonder dat daaraan gehee kon worden voldaan Pandbi teven waren meerendeels beter De locale markt gaf m de eerste plaats tamelijk opgewekte affaire te zien in Aku s die in een open hoek weiden veihandeld Onmiddellijk werd boven het vorige slot afgedaan en vonden transacties plaats teffen I4OV2 daarbij openbaarde zich aanhoudend raag en het gevolg hiervan wa dat later tn den mdddag 14a s kon worden cemaakt Unilevers waren weinig veranderd Dt PhiHp aandeelen werden op 9Qfi incezet en Megen vervolgens tot 215 Voor de minder courante Industrleelen bestond een aangename stemming Er was eenJge vraag en nagenoeg geen aantx d en in verscheidene geval en kwanven dan ook hoopere noleeringen tot stand Olle s waren in den beginne weifelend en eeniffe punten lager maar nadien steeg de koers tot aaSV en In doorsnee viel vergeleken met Vrijdag aldus bijna geen verandering waar te nemen De affaire in scheepvaart aandeelen was kalm Nederlancl che sthtepvaart unies stegen van 167 tot 109 Overigens bleven de koersen eveneens oo W ed als ongewtjïipd De IndKche cuMuufwaarden waren gemiddeld niet veel veranderd maar onder beurstljd legden ilj toch een uitgesproken neigmg töt oi oopen aan den dag HVA i gingen naar boven van OM tot 411 waarbij slechts wetnig stukken van eigenaar verwiwelden Vorstenlanden liepen Dp van 114 tot lie De affaire in tabakken was leer klein Het wa blijkbaar met gemakkelijk om lran flfttes tot stand te brenpf n De koersen waren weirrig of met gewtJzigd D rubbermarkt was UI Amsterdam rubbers werden op 250 Ingeaet en golden laler in den middag MI Diverse minder gingbore rubberfondsen waren wat booffer Prolongatie t 4 BWMEWUSP Het Bedrijft vergunningenbetlult EEN VmTAL VERB0D8 BEFAUMGEN Aan bet bednJfrrerguiMiinigenbesluit 1941 dat in het Verordeningenblad van 27 Juni ie afgekondigd en waarover wu gisteren reeds een en ander mededeelden onlleenen wy nog het volgende grond van het Bedryfcvergun Bingcnbesluit ia reeds aanstonds verboden Het vestigen van een industrieel bedrijf zonder vergunning vMi denïeCTetarisgeneraal voornoemd OnderbidustTieele bedrüven worden verstaan bedrijven waarin fabriekmatigeof overwegend machinale productiepiaate vindt Onder vestiging wordtverstaan het aanvangen of doen aanvangen Tan het voortbrengen of bewerken van goederen Het uitbreiden van een industrieel bedrijf zonder vergunning vanden secretarisgeneraal Onder uitbreiding moet hier worden verstaanhet vergroeien of doen vergrooten van de prodoctiet apaciteit Het gaan maken in een industrieel bedrijf van producten welke op hel tijdstip van de inwerkingtreding van het bedrijfsvergunningenbesluit niet tot de normale in dat bedryf voortgebrachte of bewerkte goederen behooren 4 Het vestigen van een handelsbedrijf zonder vergunning waarby onder het vestigen moet worden verstaan het aanvangen of doen aanvangen van het verhandelen van goederen 5 Het gaan verhandelen in een handelsbedrijf van andere goederen dan op het tijdstip van de inwerkingtreding van het bedrijfsvergunningenbesluit in het algemeen in soortgelijke ijedTÜveh worden verhandeld Vcrguiuiingeri welke nood ig zijn voor een van de bovengenoemde handelingen kunnen worden aangevraagd bij de Rijksbureau voor handel en nyverheid Bevoegd is in het algemeen dat rgksbureau tol welks bemoeienis het artikel dat de betrokken onderneming wil gaan fabriceeren of verhandelen behoort Alleen voor zoover het bedrijf zich beweegt of wil gaan bewegen op het terrein van de voedseivoorzienmg moeten aanvragen wordbn ingediend bij de betrokken centrafe crisisorganisatie In gevfiUen waarin men niet ker is of een handeling die men wil gaan vetTiohten al dan niet onder de verboden van het bedrijfevcrgunningenbesluit valt doet men toch verstandig eerst nadere inUchtingen by het bevoegde rijksbureau of by de bevoegde centrale eri sisorganisatie in te winnen Men loopt Op frond van het BedrOIsverganningcnbcsluit zal het ook mogelijk zijn ccn soortgelijk vestigings en nitbreidlngsverbod al t kondigen voor bcdryistakken die niet direct tot de industrie of den groothandel behooren Bovendien tal het mogelijk xiJn voor bepaalde bedrijfstakken niet alleen de nitbreiding van de productiecapaciteit doch ook de uitbreidng van de produete lelf aan een vergonning te binden Tenslotte kan de secretaris generaal nog voorschriften geven ten aanzien van de productieiAethode in bepaalde industrieele bedrijfstakken Van deze verschillende mogelijkheden is echter nog niet terstond gebruik gemaakt Wel is op grond van een andere bepaling uit het bedrijfsvergunningenbesluit bepaald dftt m de sigarenmdustrie geen vergunnwg tot het vestigen of uitbreiden van een bedrijf vereischt is op grond van dit besluit omdat voor dien bedrijfstak reeds een andere regeling van een soortgehjken aard bestaat Ia het weekblad Economische Voorlichting versciiynt een uitvoeriger commentaar op het nieuwe bedrijfsverganningenbesluit alsmede een ovei jicht van d wijze waarop de aanvragen moeten worden ing iend en van de gegevens die daarbij moeten werden overlegd Belanghéhbenden zuUen goed doen daarvan nauwkeurig kennis te nemen orrtatMiM bbmchtkn BH bnluit van tfen Mcretarls eencrMl van hat departement van financiën is met ln anK van 1 AuguMus 1941 benoemd tot ontvanger Oer refi tratie en domeinen te Winbcholen G van I iK ontvancer der directe be ait4nf r en ranstratle te Oostburü BQ beUuit van den secretarjs ceneraal van het departement van Finaneièn is met in anj van I Juli IMl benoemd tot ontvanger der regutiatle en domeinen te Boxmeer M C M Has urnumeralr der registratie en domeinen ten Itantore der registratie en successie 4 t llaaatricht lulka onder Intrekking van tin benoeming tot ontvanger der directe beIa tin en en refiitraUa te VenratJ Bt betiuti n l den ecretaris generaal van bet departement van Financitn is met insang van 1 Juli IMl benoemd tot ontvantrer der i tratie en domeinen te Harder l k U D C van Dutjn surmrnierair der directe belastlnfen raglstratie en domeinen ter inspectie oer Hreete be asUn en te NiJniegen Bij beschikkin v n den waarnemend semUrla fownud nn hel deparlemem van Sociale Zaken 1 met Ingang van I October ml a n mejuffrouw A M J van Doom op n ar verwek eervol onttlag verleend ala commies btl de Rtjksveriekcrlncsbank De ecTeUri n aal van het dep rt ment Van Watersual heeft en eommlaale ln eMeld tot het geven van advies bl de venJeeM Oer contingenten van tlaer en itaal ten Dehoeve van het landverkeer met uitzondeJtnr van d NV Nederlandsche Spoorwegen 1 me oommitaie la benoemd tot vooriltter hn K Vonk en tot plaatsvervangend voorzit C H Conrad Bi beschikking van den ecretaria feneraal Ml bet departement vin Opvoedlnc Wetenraap en Cultliurbochermlng Is voor het tad vak I Juli 1941 lot I Januari IMJ wederom bwioemd tot ludelök assistent aan de landMuwh xe ihool M 4ra enin ai Ir O F HaoMi aldaar van den secreUrts generaal tot US J van Justitie U benoemd iu Tf lisaemeBta techtb nk ï iïïl jr rnnm rMskter plaata i 7 iS rrwidlswmenta reehtbank tejtmslerdam Is met ingang van I Juli lt41 iï l mmlaaarit van politie te Heer Siatricbi van politie te Onze jeugdherbergen een waardevol bezit MEEK DAN EEN MILUOEN OVEBNACBTINGEN Di 1 JAAR Een verslaggever van het A N P die eenige dagen in enkele van de voornaamste Nederlandsche jeugdherbergen heeft doorgebracht en in stille zomeravonden met jeugdherbergouders en jeugdige gasten heeft gepraat overtuigde zich van de breede taak welke bet jeugdherbergwezen zich reeds bij zün wording stelde Een veilige goede en goedkoope ovemachtingsgelegenheid te zijn voor den trekker een middel om het heele jonge volk op zyn tochten te stalen voor de wachtende taak elkaar als kameraden te vinden en heemliefde te verwerven Deze gedachte bezielde Richard Schirrmann een Duitschen volksonderwijzer toen hij in 1910 de eerste jeugdherberg in Duitschland stichtte en het was dezelfde gedachte die nu ruim 12 jaar geleden Leo Heilink inspireerde toen hy op hetzelfde terrein in ons land pionierswerk verrichtte Uit aardrijkskunde noch geschiedenisboeken zoo schreef deze pionier destyds leert men ons land geen enkel land kennen Daartoe is wat anders noodig Daarvoor is noodig een open hart en oog eiu oor de wensch om alles te zien en te hoeren de wil om alles te begrrijpen En dan is het goed trekken Wie zoo ons land doortrekt maakt prachtige tochten Hij begrijpt den stoereni en onverzettelijken volksaard van onze Friezen uit hun trotsche boeren behuizingen die heerschen over dat welige land Hij gaat houden van het lieflijke en toch lüoeke Twen tsche land en de tukkers die daar zoo wonderwel passeni Hij kent de ruige schoonheid van ons Brabant van de oude boerderijen die veilig vertrouwd verdoken liggen tusschen wat opgaand hout knus dicht tegeni elkaar gedrongen Hy heeft ontzag voor dat volk dat zoo onmenschelyk hard werkt om op die grond nog een bestaan te vinden Hii gaat houden van ons wijde rivierenland waar mooie boomen langs forsche dijken zich afteekenen tegen de Hollandsche luchten Alleen op een lange trektocht bezield met den wil om land en volk nader te komen ziet men Holland zoo De trekker krijgt dan oog voor 3e prachtige architectuur die schuilt in onze oude stadjes en dorpen in onze nieuwe woonwijken van de groote steden De trekker krijgt oog voor de bekoring van elk l andsdiapsbeeld en leert Mgrypen dat elk land elke streek elk dorp mooi is elk land kan het beloofde land zijn mits men maar een warme genegenheid voor dat land in zich draagt De trekker knjgt belangstelling voor onzevolkskimst voor onze zinvolle zeden en gebruiken folklore kan weer een levend bezit worden van ons geheele volk Nu de ervaring zich uitstrekt Over meer dan tien jaren waarin meer dan een millioen overnachtingen werden geboekt kan met groote voldoening worden geconstateerd dat de geest m de jeugdherbergen in het algemeen goed is In onze jeugdherbergen zoo vertelden de jeugdherbergouders leeren de jongeren samen te leven elkaar te helpen en te respecteeren Dit zyn eigenschappen welke ook later in het volle leven van zoo groote beteekenis zijn Sfeer van kameraadschap Maar niet alleen in dit opzicht is de geest in de jeugdherbergsamenleving gezond Er is een sfeer van kameraadschap van levensvreugde en van sportiviteit die zich mededeelt aan de jongeren die in de jeugdherberg samenkomen De beteekenis van het jeugdherbergwerk is verder vooral gelegen in de groote ontwikkelingsmogelijkheden dié het den jongen mensch biedt De trekker ontwikkelt op zijn tochten het gevoel van zelfstandighekl hy leert zich bewegen en hel reizen en trekken geeit hem als zijn oog open is voor land en volk de mogelijkheid om veel te leeren en te genieten Het jeugdherbergwerk is een volkszaak geworden De gemiddelde leeftijd van den trekker wordt steeds lager en scholen maken steeds meer gebruik van jeugdherbergen De oorlogsomstandigheden zijn uiteraard ook op het werk der Nederlandsche Jeugdherbergcentiale van invloed geweest Een aantal jeugdherbergen zijn als gevolg hiervan thans niet beschikbaar maar toch zyn er nog vele die den Nederlandschen trekker het welkom toeroepen Jong Nederland trekt er op uit leert uw land kennen de Jeugdherioerg verwftcht u t COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST METAALNIJVERHEID Bü beschikking van het College van rijksbemiddelaars is een groot aantal bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst in de metaalnijverheid de dato 13 September 1940 afgesloten tusschen den Metaalbond werkgeveisvakbond in de metaalnijverheid en de RX vereanigmg van wericgevere in de metaalnijverheid eenerzijds en éen algemeenen Nederlandschen metaalbewerkersbond den Chr metaalbewerkersbond in Nederland en den Nederlandschen H K nietaalbewerkersbond anderzUds algemeen verbindend verklaard voor de werkgevers en werknemers in de metaalnijverheid Deze regeling geldt voor de werkgevers in de metaalindustrie die op 1 Januari 1941 ten minste 25 ariwiders in dienst hebben en door de rijksverzekeringsbank zijn ingedeeld in een der groepen XI XH en Xni van het ICB van 16 April 1925 s 145 De algemeen verbindendverklaring is niet van toepassing op de afdeeUngen Uikdrukkerü en lithografie van de blikfabrieken het carosseriebedrijf ie centrale verwam ingsindustrie en de sche psbouwnijverheid in de provincies Groningen Friesland Drenthe en Overijssel De verbindendverklaring geschiedt voor het tijdvak van 15 Juli 1941 tot en met 15 September 1941 Rupsenplaag in WettTwente VRCCHTBOOBIEN MOETEN ER AAN GELOOVEN De rupsenplaag in West Twente bü de plaatsen Markelo Rijssen en Enter neemt steeds ernstiger vormen aan In het Zomersche landschap temidden van weiden waarin de boeren aan het hooien zijn stian geheel bladerloos geworden wilgen en populieren die met hun kale lakken herinneringen opwekken aan het vroege voorjaar De bedrijver van dit kwaad is de rups van de satynvlinder die voorkomende in groote groepen heele ryen boomen volkomen van bladeren weet te ontdoen Gewoonlijk is deze rups in Twente tamelijk zeldzaam maar in sommige jaren blykt ze plotseling bijzonder talrijk te zyn Dit was b v het geval in de jaren 1917 1919 1924 en 1928 toen veel schade werd aangericht want als de meeste wilgen en populieren zijn kaalgevreten komen de vruchtboomen aan de beurt die dan vaak deerlijk gehavend worden Meerdere appelboomen en andere vruchtboomen in de boomgaarden bü de boerenerven zijn ook thans reeds door de rupsen kaalgevreten waardoor natuurlijk de vruchtaanzet geheel vernietigd is De bestrijding van deze plaag zal de mensch hoofdzakelijk aan de natuur moeten overlaten Sluipvliegen vogels en vleermuizen zyn natuurlijke vijanden van de bruingekleurde rups die door de goudgele haarbosjes op kop en rug gemakkelyk te herkennen is In eenige jaren zal de natuur de plaag hebben overwonnen en het evenwicht geheel hebben hersteld De sluipvlieg zal bij de bestrijding het leeuwen aandeel moeten leveren De vlinders van de satynrups die thans reeds hier en daar is begonnen zich in te poppen verschijnen in het midden van Juli Het zyn tamelijk kleine witte vlindertjes Opmerkelijk is dat naast de plaagvan de rups van de satijnvlinder ookde elkenbladroirups dit jaar in Twenteen Achterhoek veelvuldig wordt waargenomen Boeten ƒ 10 000 WEGENS PRMSOPDRUVING VAN INVÜERGOEU Een N V te s Gravenhage welke profielijzer uit het buitenland importeert had midden 1940 toen uit België minder gunstige berichten kwamen haar prysnoteeringen aanmerkelijk verhoogd Tegen deze verhoogde pryzen werd ook de oude voorraad ingevoerd tegen lage prijzen verkocht Hierbij calculeerde de N V dus op grond van de vervangingswaarde wat onder de huidige byzondere oirstandigheden nu eenmaal niet kan worden toegelaten Bovendien werd de prijs van het na 10 Mei 1940 geïmporteerde ijzer zóó gesteld dat de winstmarge hooger werd dan vóór 10 Mei gebruikelijk was Het Rijksbureau vi or ijzer en staal dat een onderzoek naar de prijspolitiek van deze onderneming had ingesteld legde de prijsovertreding aan den inspecteur voor de prijstieheersching te s Gravenhage voor Deze constateerde dat h ier prijsverhooging had plaats gevonden zonder de daartoe vereischte vergunning en dat dus de Prijzenbeschikking 1940 I was overtreden De directeur der N V M werd op grond hiervan veroordeeld tot een boete van ƒ 10 000 Bij de vaststelling van dit bedrag was rekening gehouden met de extra winst welke tengevolge van de prijsopdryving was gemaakt Bij de berekening hiervan had de accountantsdienst van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart voor de na 10 Mei 1940 uit het buitenland ingevoerde goederen rekening gehouden met de gestegen importprijzen tS bakkers verkochten het broed te duur De bakkers in de gemeenten Geldermalsen Buurmalsen en Dei haddenbegin October 1940 den prijs vantarwebrood van 12 op 15 cent gebracht Bij epn door den CentralenControledienst ingesteld ünderzoek beriepen de bakkers zich op een aan hunTielsche collega s verleende tcestemming om den bruidbrood prijs met I cent te verhoogen waardoor deze inTiel op 15 cent kwam Ook voor degemeenten rond Tiel mocht deze verhooging met 1 cent per brood wordendoorgevoerd Nu hadden echter debakkers van bovengenoemde gemeenten waar de prijs op dat oogenbliknog 12 cent bedroeg deze maar in éénkeer op 15 cent gebracht Voor deze overtreding van de Prijzenbeschikking 1940 I werden de 26 bakkers door den inspecteur voor de prijsbehecrsching te Arnhem beboet met bedragen tot ƒ 300 waarbij rekening was gehouden met het door elk van hen aan zijn afnemers teveel in rekening gebrachte GEMEENTE WIERINGER MEER INGESTELD fii de Staatscourant van gisteravond is afgekondigd een besluit van de secre tarissengeneraal van de departementen van Binnenlandsche Zaken van Waterstaat i van Financiën tot instelling van een gemeente Wieringermeer Dit besluit treedt op 1 Juli 1940 in werking Bij dit besluit is bepaald dat met ingang van 1 Juli 1941 een gemeente genaamd Wieringermecr wordt inge steld Het gebied dat de nieuwe gemeente zal omvatten is hetzelfde als dat van het openbare lichaam van dien naam De gemeente zal behooren tot de provincie NoordHolland on zal liggen in het rechtsgebied van het kanton Den Helder Van 1 Juli 1941 tét den eersten Dinsdag van September 1943 vormen de leden van de bestaande tiestuurscommissie den raad der gemeente Deze ledeti kunnen te allen tijde door den seëretaris generaal van het departement van Binnenlandsche Zaken worden geschorst en ontslagen De secre tarisgeneraal kan zoo noodig in i envallende plaatsen voorzien De burgemeester is tot den eersten Dinsdag van Septembfr 1943 ambtshalve lid van den raad iJDiiutr odarBamlttsaa AX O abt UCM 10 Berth s en Jura lvd l Obl i7s 94M 91MBarkal a Pat v 17 Obl 4 teL vera Zeep Md IMS 100 KA KH l M MS I l i 90K KH IMSOI 10l l i Obl 41 OH VBH Warictp NV la hrp obL 4 101 101 H m H WH MH 2 W M 0 9ÜH 98H 93t 93 91 W UK Si WH SA 9 K MH 95 96H WIH ÏO 87 91 8IK IM 93 WH mn Six 91 K Ii7h 91 97 MH irnt Mu £ 97 kOH SU 9U fliï 91H ssi 92 vvx 91 K 92H 88 S6X WiH 92H mitOD 41 IO8M lOSH 1 39 01 MO l i UIT Ol f IM i un o i f OM I 1IS7 AO I 100 1 1 07 AOI t MO f Ijtmb teankim OM 4 lOOH 101 Bat P Ut O 4 KM 97 ld ld Obl tv 83Ii StI Nederl Obl 4 IWIt UOA Moormanii Cult A dam 1934 tVs Dito It in Si a Aptld la 17 31 1 Arniicm 1934 I Devanter UM O Dordr 14 3 3 lindh 1934 11 D o 3e It 37 Geld 34 31 3 oSJlel 3 3 o cio j ie irsa 3 s Grhaie 1921 4 Dlta 1934 31 a Dito 1937 1 11 Dito 39 31 a i ïroning 1938 3 t Dito la 1934 3 Haarlem 1034 I Dito 34 131 S alm 1937 3V s H b 1137 3 Bilrar 1934 3l s tiito 10j 11 11 Laauw 1934 3 Uidan 1917 11 N HolUnd 14 a Do la 14 Sl s I Dito 1 M tv Do 3e m J Sl li s Nljm lal 37 31 dam 1934 37 4 Do 1 au 3 17 31 Dito 1 1934 31 Dito 1934 3i S Schlad 3e 1 37 3i a Tllb 1 n 31 mr Pr 37 31 D o am 17 11 ZaalaQd 1937 1 Z HoU 1937 S Zh ie I 1934 1 Dito la is 34 1 B NG Ie 1 37 i Dlta 1834 3 V Onr Z 17 4 Oem Crod 9001 33000 O 31 a DlU l s i s 1 2000 1 H Dnkinat 9 4 Oa Obl 4 7 Amat Grb b I 96 MQUar 1 97M r Nat Gr bet 1 i lOOM lOOM Idam 1939 4 97 Ned Grb b 4 OS 7214 74H 29 Miss Kana en T 0 Java St Obl 4 demaraniJoana USS 1901 ld 4 A dam 1474 100 1 MM ld A dam Olymp U 100 1 ld W Kr NHV Hat 14H Ned nd Sp UU 1002 obl tl 24W 118 76 asH 7 AANDBILBH Bank an CradtattnatelUnian A d Bank aand 113 IIIh Hon BankU dlto 101H 0i Inc Bank dlto 1I2h Iïih Jav B f SOO T a 323 223 Kasvareen dlto 117k 118h N I Esc m dlto 83 4 83H Nedarl Bank A I25K 125 NB V Z A Mod 107H 109K N H Ml 3S0 a 126 Rott B Ver aan 118 118 TwantsdiaBAJU 127M 127H Imdaat BdarBaoUnfaa Alt Norltlaw A 337 4 A d Dr Ulj a 203H A d Suparf a 1 I6 107 Aut Screw W a 116 136 Bat Mart Fabr 107 106 V d B 380 1000 O A 16S 150 v d B p w Aiooo no 93 93H 91 MM AaaTuiliiifeii üypoUieekbaiiJiaa Als n Hjf b m 3 varpl iJU Pandbr 3 i A H bserXVaV A dam Hyp L 4 pilo 31 Arch H3 Sar Ï F Pbr 31 Bat BypJ NN PJ 4 Dlta CJ Dr H B d o 31 Tt Gron Hyp Baiüi Pd 4 Dlto B IOOO 110 107m Berk a Pa Aftast c T aand 83 68C en P F ScliolM 163 Gouda atear dlto 411 Gruyter en Zn A prtf aand 145 ISlH 1 SH 193 MH Dlto B wlnetd p 163 Heamai aandHelnak aand Hero Cona aand ïètH 1Ï614 Holl St m a 16IM hh tlH 100 UM W 94H RoUandla aand 210 Holl Bet Mlj A 3U3 807 HoU dr an k A lan 243 Holl KunsU I A 163 166 tnt Oew B dlto 178 176 Intern Vise A 83 4 83h K F Bayneadlto 131m 131 97M 93M 93H Kon N E m b s 76h 93h 93h Dito praf 77h K N HoogOT do 139H 449 230 Kan N Zout I A 426 101 1 9 t nn WO 94 Mh k3tt 9S UU 103M Do Da ac Va 31 D a pb 31 i sGrav HB d o3i r HypBPb 3V 1 HPaar AC 4 Dito sar BD 31 all ayp B dito I Dlta sar K SVi yp b Nad Sar U 11 iKBul Nypb aar AB AA BB 4 D a sar T TA 3 a UU Crad Pandbr 4 D a m 1 varpl ultlt r tl Hyp b d o 11 N Byp b vaand aarle K 3 i D a 3 s dlta 3 Noordw Hyp b pandbr 3 OvarUaaJi b d o 4 Kalt Ryp b d o 4 ld dito 3Vs Sta Sypb aar K U 11 Utr Byp b 4 Dito aarie K 4 Dlta aaria I SV Dlta 1 varpL ultl 3Vj WaatI Uyp b Es rfi r K Br StIiMim do 16 Korenschoof N V do dlto 127m La Bt an U C 93H 100 c pr aand van Dlto lOOOCvprJl llOH 113 Do 100 e Cpr A 114H lOllt Do 1000 4 C pr A 104H 106 93H Lyampt U en Ut 19Um MeeU d Ned B C T a ai6 3591 N G en S F a 384 Ned KabaK dlto M6 370 N Schb mSdlto 1744 173 99M KH N St f Keyaor A Ui4 190 Phil Glodl r7 aff eat C v A 93 9t 93 91M t H 3 e 98H 92h llH 99 ii lOOi 3m 96M Rott D UH dlto 2 0 Schalde KM dN 91m 91H Scholtan dlto 180 96H SmlU trsnsf f d 30 SIAkv H4M 1 140 14SH Stokv sou JOOOd Hifi Ui Stapmn Sp da 117 113 M sail Stork dlto 197 3UU TwUnatra Prat A 141 Utr Asph GA IUEm 180 Var Bi fb aand 2Ut 20a Var Ch I aand luS 106H Dlto pral I2 M 12 H Var GH N B r A 1 MH Ver Pt T Colder 1 4M Its Dlto dlto p aand 164H 166 Var H R tab a 164H Ver Touarf dlt 137H 137H Wh Vllsalnlen Ki d 108H DOODEUJK ONGEVAL TE RENSWOUDE De 12 jarige M Gaasbeek te Ede wiide op dan weg Renswoude de Klomp met een melkwagen meerijden Hi stapte echter mis waardoor hij een voorwiel over het been en een Rchter wiel over het hoofd kreeg Hij was onmiddellijk dood Het slachtoffer werd naar de begraafplaats te Renswoude vervoerd RADIONIEUWS W ensda 2 Juli BILVBRSUM 1 41S M 1 45 Gramofuunmux J Ochtendgymnastiek 7 0fr GramofiMirunuz 1 45 OditendKymnasti k oe BNO Nieuwsberie iten 8 15 Gewijde muziek ILVEKSDM O SOU M 0 45 Gramofoonmuz OJO OchtcndgymnaiUek 7 00 Gramofoonmuz 7 45 Ochtendgymn itlek 1 00 BNO Nieuwsberichten 0 15 Gramofoimmuziek 10 00 Morgenwijding Voorbereid door t Vrijz Prol Kerkcomité 10 20 Piano voordraclit 10 40 Causerie J£en herinnering aan P A de Gt nevlet storven 80 Jaar geleden op 3 duit 1861 1100 Zang met pianobegeleiding en gramofoonmuziek 11 30 Viool met pianübfgeleiding 12 00 Berichten 12 15 Orgelconcert 12 45 BNO Nieuws en economische benchlrn 1 00 Ertsemhle Erica Helton 1 45 Omroeporkest 2 15 Voor de Jeugd 2 30 Verkorte opera Tosca tgrpt 4 00 Vlooi fluit en all 4 25 Gramofoonmuziek 5 00 CurMtn Het gefsteltlk karakter van ons volk Voorbereid door t Vrtji Prot Kerkcomlté 5 15 BNO Nieuws economische en beursberichten 5 30 Amu mentaorkest en olist 0 15 Orgelconceil 6 45 Reportage 7 00 BNO Brabantsch pr aatie 7 15 Pianoapel 7 30 Cau lerie Vf lksgeiondheid 7 45 Gramofoonmuziek 8 00 BNO Nieuwkbcrichten S 1S Resldfntle orkest en kotiste 0 00 Boek besprek mg 0 20 Gramofoonmuziek 0 45 BNO Nleuwfiherichten 10 00 Dagtlultmg tVoorberetd door de Chr nadlo Stlchting 10 05 10 13 Gramofoonmuxleli 106 174 4 ISOM lUH 1 2M en UO Warkivooc A t Waat rtulk t dit rutaa r faw A Oils C pt t Ai WySn I a H Am Chryatal Am Smaltlns H a V A stand Br C V UA An Tttb Cj e T A JB II n OH Con cv MA an tSwa CI Cv Ct V 3i 8M M 49 1 4 a R n Hilda MCCIK4 Kaatp Ma l PI Corp C V A N St CvO A R n Unit St Rubber 4M 3M ITS m 334 4 343 241 343 tnii C T U f a A N I El Ut A Otta Hat a T a NX Gaa Ult A Dlto N B v a Tw C St rXs s Am Tal Tr K C V A lU HaadameraaalstBtaa B a an a i A IIM Bom 8 B M A 178m 18414 DeU At a U d 108 Guntr an Scb A 114 131M 1 Cr en R V Jt A 31M 219 Linda an TavM a 179 4 179 Nad Wol UU A 71 miBbo inBd raamlB eH BU Kg la rub A 490 Olto a A 420 431 Boeten H MtJ 18M Stnskep TJIU a 168 US PatreL adanMsuacaa Drd Ptr LC TJl ISS K M Piti Ht t UO Ond A 234M 3S9M dlto C V A 221 Moeara Knlm A 261 Tarakan PJ4 A 336 SUnd OU 10 1 C T A 17M RabbaroniaraamlBsaa Resaa Rubber a 133 130m Ind Rubb C 166m Java caoutch 127 Preanier R Mil 43M Rotterd Tap vox n Salatrl Plant niH 7U Wal Sumatra 130 mn Zuld Praantar 70 FumeM S enA J4 149 Mt Zeev aand 102 Niav Cioudr A 280 18U U DeMaaaC TA 123 mn Ut Ooitiaa A 160 Handalav A daai 41 M 4a CnltuarmaataekASPllaa 90 U9M Krian Suikai A 87 Patottan A 166 Suiker C t UH A 183 4 TJewent L astarl 91 Arendsburt 3S Besoakl A 46Soek Landb A 96Amit Ttaea C A 63Ban Thaa Ru A Z7 Goalpara Cu UU 404 Pantkeotam Tbaa 131 P sirNangkaC Uü 420 Rontta t andb A 180 Sed p Cult A 340 Slndangs Cult A 196 Talafa Patensan 149 WJavaThcaCJtg 43 Ina Cult Syndic 48 KaliTalloCultJttt X Ulchie Am 176 WJavaKlnaCJtt 137 Dlvataaa 1S6M WM 137 BUuwh Vrtaa A 73Bijenkort A 166 131 US MM 64 37 Dall Spoor A m Spar Ml AAtcta T C V4A KanaCJ C T4A K CSoutb R Ca Idam praf a Dlto Cart t A On Pae CvfA Geld Tram UH Kadin Dlto pral A MaUni 63 Gem E t anW laSH Dlto Praf WA IH Gouda Kaaab UH M Houth Albana A 107 Houth Joneaa A Haut Pont A MuUar W H A Do 13001 76000 A N M V Hay w A Z Sab 1000 C vA 106 Woolarortk an Ca Mit atai 94 4 MM 31 4 1 4M 1 15M 80 137 U i 40 4 M I614 1314 IM 2M ACTIEVE FONDSEH u i iitm t W tt to MM S9 iS 99A 93 U Ii3l t H H i nH MM n CnC lait UIN USX u M m UI OBH kU MIU bit IMl 4 UU flNO MX M MX HX lx lH t 7ÏX OMotbiMk okL iVi liW MW okl I Cwt V isMbr I OrwtbMk oM I INI INO I IMl r IMO I WX 1 IM lOM I OartUlnua S OraetlMwk okl i i IM I d UM W IHI ladll I MM 1 IMl ladli lOM I K L Bmak nS iBd BindVüb Natf Mud Uit Cv A Ia Mlri iiB AlC Kkiu l 4 VnU 13Sii lS H 140X MM Bwkal i Patut m 70 Calvé OUat C mr n 69 x C Mc iHlkfC M8 196X rekker IM 189 Law Brat Dal U3X U4X il3 lHK Ht fort A t m mui O V A SH ao i a au Dlta Prat m Jk M7 AU Ludl 8t CL U f k R n Aa Bambarf A C HO IJl Ajo B a T ra Am Car la rc Aan Aa tnka C v ld Anke Cop C ld BatW C T WUl Cktyil Corn C r A CiirtlM Wr Car T Idem m Caoaral Motoc Maa latanL Nlakal Cj C T 10 1 Kamiaa C C r M A I O Hertk Aa Av C T A n Martk Aa a A a A Ra Steal C T A f Vb Slate Staal M r 3ft X WH m 200 Cn Serf C C T ld C fc Seutk C V U A I U Nerth A Cjr C f A Rtdio Corp C A Ooit Borneo US A Aud Idem prei Pen Oerd Petr Isd 211 aa mn O Aand 31ÜX Kon Petr uy Idea ViH iX Coiil OU Cy C 10 Idem I7M Mid Continental F t c A ion PUI Pet C T 10 M 12 Staell Un C 10 M H h T Wit Aa OU C T 10 Idem H U Hoa Am UjnAand 11UM Ui r UOx Utt Java Cblna Japan MID Idem l i iax KS MT Koa Ned tt UU ld 16 i léo US Koa Pakttv UU ld TUit 2 Ned Scliecpi Un UL m lMu 1 7 1 Rottird Uoyd Idem IK 137 Stoomv Utt Ned ld 138 lNX 1I7M Int Mere Maz Cr C 10 A SS inlkereBderaeataffa Handelar Ajnat A 4U8 lli JaVMChe CuiJsU ld iSU Ned Ind S Ua td 230 Ver Vent C U U4 11I MO MO A 114 U7 DeU BaUT UU A 1K 4 M OeUU lOM C T Idea 271 I78X I SeBenbah Uit Idem 2U WUaoaACe C T A i a aa Baltim tad Okl C T Idam i H m Sfceeap i Okl C v H X0 11 M I M a minoU Cent CvJd N Tork Centr C T M PeanarlT B 10 M C T A Vh Wi Soutk Pie C7 T f Idem Ld BiUway O X W iom Caoed Pae C T BakkareadantaaaUfaa Aaialerdaa B Cult Aand 0 1 30 Bandar Bub ml UL 210 DeU Bat R Mtt ld 2 X K danf Lemboe Rub Idea l Maj r lindao 8Ï 4X 3M MI 2U 2WX Oott Java Rubber u Mmm i Ooatk é NOC M MJSarbadJadl Bum B Idem mx auan Sua Bubbar ua tdaa 10 Bua Rubb Cult 14 Var Ind Cult OnB 17IX UD Ut IMX mx H t Mtac Rubber C rt T Idem ketaafrerklarMB roatb IM r S M U IMlA rl 17 M ld I U rt n M IA U r 1 17 lAlA lM Alia 1 m ld IA UM A t r t M lA IMt A t r a M ML IA IMT i r 1 7 a IA ld p IMl A r a W a KaarersloBa kaaaa ObL é 70X m Dito Neue Auac M t tT mê rarbenlnd I O C T O m KaU Sjrad 10 IM 1 M z Olto W IM l l n Wlntaraball obl rirbanlnd lO C V A 74 ua V r iKorklnA C A 111 OultackL BarL B Q M O r l u Bakrr It Wi i T O 71 ü Dito Vi iJO 1 D Bantanbank W T M M 2 MX Ver D Stadeal O f r Baxr HjFp en W B Pb M 1 H 0 Llnolaumw 0 T Oalaank Barlv Obt i Bü m Outabottnundlttltta Obl 1 arpener Bargbau ObL 0 H w Ptuwnlx Akt a A OhL i m Rh Clbe Unloa OhL 1 ux Rukrehami A 0 OU 1 ffx 2 Blamena aa Balak OM V Stauawrka ObL f x Dtto aarla A M 1 OM Va fj Vtcter Oen OM P Vocel 0 K ObL f TtX B BhaU a BI M ObL 1 X ♦ Olto tr Obl H U m rarbenlndilMrla IM 4P Bieneni en Halaka aand Ml Var OlaniatoB Pak aaad Mt watectkiU Akt O aaad IM BOCBIBN NEOKBLANOICB CLBABIMO iMsmuvr Koerficn voor stortinccn op 1 Juli verplichtlnien Inidaade lal Be li t KMZwitanelM baaea 43 MPraaieAe raaaa AMI Lira M D a na a B a kronen M JTNoeraiie kroaen M Zweedieke fcron a 04 MDinar leude Mliuldenl AM Dinar nieuwe sdiuloeni 3H Turkache oooden lM l wa J PcniiA oude ichuldeB M PmagB nieuwe acfaulden WJI Zloty oude schulden M Zloty nieuwe aebulden HjM Lal IM