Goudsche Courant, woensdag 2 juli 1941

EERSTE BLAD WOENSDAG 2 JULI 1941 T BaiTEIUID DlHTfCB USatRBUUCHT Aamrnllen op Brittche havens MHOMUCm LUCHTAANVAIXEN or WEST MJITSCHLAtJD Het opperbevel van de Duitache eennacht maakte gisteren bekend In de Engelaehe wtteren bebben fevechtovliegtuigen een grooten koopvaarder erastige schade toegebracht Nachtelijke aanvallen der luchtmacht waren gericht op d ravitailleeringshaveo Cardiff en im havenwerken Mn de Oostktut i Zuidoostkust vaii Engeland Voor Solloem in Noord Afrika hebben Duitsche atuka s brand vcrooruakt aan boord van een Britsche torpedojager In Tobroek hebben zij havenwerken en autoconcentraties ebombardeerd Brilaehe gevcchtavliegtuigen hebben gisteren bMchermd door de laaghangende wolken en het slechte zicht bonunen geworpen op woonwijken in het Noord Duitsche kustgebied De burgerbevolking leed eerage verlielen Verscheidene gebouwen werden vernield of beschadigd Bij dezen aanval en bij vijandelijke pogingen om het bezette gebied langs het Kanaal binnea te vliegen werden 11 Britsche vliegtuigen neergeschoten door jager en afweergeachut en 5 door marinegeachut Bu vijandelijke luchtaanvallen in den afgeloopen nacht op We t Duit chland ondernomen zijn o m te Keulen eenige burgers gedood en gewond Schade aan de oorlif gseconomle of aan militaire doelen werd niet aangericht Door den afweer met jagers en de luchtdoelartiUerie werden 3 Britsche vliegtuigen neergeschoten De artillerie van de marine heeft in den nacht van 29 op 30 Juni 4 vijandelijke vliegtuigen neergeachoten Een groep gevechtsvliegers onder bevel van majoor Busch heeft in aan vallen op Groot Brittannië tot en met 15 Juni 1941 een kruiser een torpedojager en 21 kleine oorlogsvaartuigen abmede 438188 brt vijandeWhe bandelsscheepsruimte tot zinken gebracht Bovendien werden talrijke koopvaardjischepen door bomtreffers Kwaar beschadigd De strijd oiti Tobroek AANVAL DOOR DtHTSCHE EN rrAMAANSCHE VMEGTÜIGKN Terwijl Duitsche en Italiaansche vliegtuigen bü Bardia Britsche oorlogsachepen met succes met bommen be tookten hebben volgens door het D N B ontvangen berichten andere formaties tegelijkertijd de vesting Tobroek aangevallen Kwarlierruim ten waarin terke Britsche strijdkrachten waren ondergebracht werden vernield resp in brand geworpen In de haven werten aanlegsteigers en gebouwen zwaar beschadigd De Duitsche en Italiaansche vliegtuigen keer den van beide actiea zonder verliezen geleden te hebben terug Hevig artillerievuur Duitsche artillerie heeft op 30 Juni fn het gebied voor Tolwoek beweeglijke doelen alsmede biuikerinstallaties der Britten hevig onder vuur genomen De lucbtacties in Noord Afrika De Duitsch Italiaansche activiteit in de lucht aan het Noord Afrikaansche ftont is naar het D N B verneemt in de afgeloopen dagen boven land en zee opnieuw tpegenomen On 29 Juni hebiwn formaties van de pil in de wateren ten Noorden van het aan de Egyptische grens gelegen stadje Bardia een Britsche vlootforma tie aangevallen B d i eersten aanval kon reeds een Bntschen torpedojager tot zinken worden gebracht Andere vliegtuigen bcachadigden een tweeden torpedojager door goed gerichte bom men zwaar Wheeler eischt aftreden ▼ an Knox 1VEGENS DIEN S INM ENGINGSPOLITIEK In een schriftelijke verklaring waar Ill hij een standpunt bepaald tegen de eergisteren door den minister van Marine Knox uitgesproken rede eiseht enator Wheeler het aftreden van Knox of het ontzetten uit zijn ambt Knox heeft zooals gemeld het optreden van de Amerikaansche vloot tegen Duitschland geëischt In tijn verklaring zegt senator Wheeler verder dat naar lijn weten president Roosevelt aan vele democratische Vidert de verzekering S egeven heeft è Vereen Staten niet I den oorlog t willen storten Niette min maakt Knox ijverig propaganda vcor actieve oorlogihandelingen waar mee hij tegen de grondwet ingaat Knox moet daarom aftreden of uit zijn functie gezet worden Qp dit oogenÜik mag nen aan het hoofd van de marine geen onverantwoordelijken exentrischcn man hebben om nog te zwijgen van temand die elke gegeven belofte in minder dan en jan t ds breekt BBNOIST MECBDi S VERBLUF TE AimARA In antwoivd op een deabetreffende vraag heeft men in welingelichte kringen te Vichy verklaard dat het WrbUif an den Franachen staata cretaris PenoistMechm te Ankara waarachqnl k nog ettelyke dagen za AircB Men laat doorschemeren dat staatsman ten leer delicate teak Jtvwvulien heeft die nnoeilijke pro iemen aielt en dus waarsclujal k IJM en weks besprekingen met de TOkacba itaatalicdcn ooodzakelijk lal Hken luchtaanvallen op HuH De GROOTS VRRWOESTDfGEN Met betrekking tot de Duitsche luchtaanvallen op de haven Hull in den nacht van 28 op 28 Jimi wordt van Duitsche vliegers vernomen dat de bommen op de Victoria en Alexandriadocks groote verwoestin gen veroorzaakt hebben aldus het DJ 3 Verscheidene duizenden brand bommen veroorzaakten talrijke branden in de houtopslagplaatsen Een groot aantal brisantbonunen verwoestte kades en kranen hetgeen voor deze belangrijke Britsdie kolenHaven bijzonder nadeelig is Fraasch schip door Engelschen gekaapt New Yorksche scheepvaartkringen maken bekend dat het Fransche passagiersschip Oregon 7706 ton in het Zuiden van den Atlantischen Oceaan door Engeische oorlogsschepen gekaapt en naar Freetown jSierra Leone is gevoerd De Ikigelschen hebben voorts de Fransche treilers Lorage 580 ton en Avantgarde 780 ton opgeloracht en naar Gibraltar gevoerd Oproep van Engelseh minister De ïMgelsche minisier van Vervoer lord Leathers heeft naar de Britsche Ijerichtendienst meldt de bevolking aangespoord tienduizend pantserwagens als het ware uit haar mond te sparen De minister was van meening dat men tot het opheffen van het gebrek aan scheepsruimte zou kunnen bijdragen wanneer iedere Engeische onderdaan hetzij man vrouw of kind dagelijks een halve snede broo minder eet Op deze manier zou men in een jaar scheepsruimte besparen die voldoende zou zijn voor het leveren van materiaal voor het vervaardigen van 10 000 pantserwagens aldus het D N B Rede van Sir Kiogsley Wood De Britsche minister van Financiën sir Kingsley Wood heeft bij de behandeling van de begrooting in derde lezing in het Lagerhuis een rede ge houden over de financieele politiekder regeering Hij qUalificeerde volgens het DjN B de begrooting als integaal bestanddeel van de economnsche politiek de regeering hetgeen ook tot uiting komt m de concen tratie der industrie de rantsoeneering van levensmiddelen en kleeding en in de prijscontrole De vraag is niet ofEngeland den oorlog kan financieren maar of het inflatie kan vermijden In het belang van bestrijding van de inflatie nu moet er meer gespaard worden Kingsley Wood zei voorts dat de spaarpolitiek ook een drastische vermindering van de civiele consumptie eiseht I Turksch schip tat zinken gebracht Uit Ankara is het tot zinken brengen van het Turksche schip Refah in het Oostelijk deel van de Middellandsche Zee gemeld Reeds kort daarop hebben de Britten verklaard dat geen E ngelsche onderzeeër voor deze torpedeering in aanmerking komt Van Duitsche militaire zijde wordt er thans op gewezen dat ieder die de organisatie van duikbootaanvallen kent weet dat het onmogelijk is in zoo korten tijd bericht van opereerende schepen te krijgen Deze merkwaar dig overhaaste verklaring der Britten bewijs derhalve hun slechte geweten aldus het DN B Na zorgvuldig onderzoek bü Duitsche en Italiaansche instanties ia het uitgesloten dat een eenheid van de Duitsche of Italiaansche marine in verband met de torpedeering van de Refah kan worden gebracht De Rodney te Boston Te Lissabon aangekomen neutrale ze elui melden naar het D N B verneemt dat het Britsche slagschip Rodney in de haven van Boston is aangekomen Het schip had aan bakboord volgens het D N B zware beschadigingen die afkomstig zijn van den strijd met het Duitsche slagschip Bismarck De Rodney werd nog denzelfden dag in het droogdok gebracht Ook een Britsche hulpkruiser is ter reparatie te Boston aangekomen Joodsche hulp aan Engeland De voorzitter van de wereldorganisatie van Zionisten en leider van het Joodsche wereldagentschap in Palestina Weizmann heeft de Engeische regeering de verzekering gegeven dat de geheelc Joodsche financieele wereld der Vereerjigde Staten H ngcland in zijn huldigen strijd tegen de spilmogendheden zal ondersteunen wanneer Engeland zich verplicht geheel Palestina en het Zuidelijke deel van den Libanon aan de Joden af te staan om htm zoodoende de mogelijkheid tot hel vormen van een Joodschen staat te geven aldus het D N B De Engeische regeering zoo verklaart men in goed ingelichte kringen heeft dit voorstel aangenomen In ver band met deze gebeurtenissen wijst men er op dat de zoon van Roosevelt James Roosevelt die zich onlangs in Palestina heeft opgehouden en in Tel Aviv een rede heeft uitgesproken met nadruk heeft verklaard dat zijn vader hem opdracht had gegeven den Joden mede te deelen dat hij vastbesloten is al hiu wenschen met betrekking tot Palestina te ondersteunen 1 ZCID AMERIKA EN DE V S De acteur Douglas Fairbanks Jr dié teruggekeerd is van een propagandareis in opdracht van de Amerikaansche regeering door Zuid Amerika heeft een bezoek gebracht aan den plaatsvervangend minister van Buitenlandsche Zaken Sumner Welles Na afloop verklaarde hij ten overstaan van de pers dat men in Zuid Amenka genoeg heeft van deze plotseunge overdaad van vrienjschapsmissics uit de Vereen Staten M en werscht daar inplaats van mooie woorden concrete vriendschapsbcwüzen DE TOESTAND IN SYRIË Vericlaringen viin Franschen minister van Oorlog De Fransche minister van Oorlog generaal Huntziger heeft de buitenlandsche persvertegenwoordigers ontvangen wien hij een overzicht heeft gegeven over den toestand in Syrië Allereerst wees hij op de Engeische beweringen dat er talrijke Duitsche toeristen in Syrië zouden zijn aangekomen dat Duitsche troepen op Syrische vliegvelden geland zonden sün en dat Dnitsehe versterkingen en oorlogsmateriaal per schip aan land zonden zijn gezet De nünister vstn Oorlog verklaarde nogmaals nadrukkelijk dat deze beweringen gelogen zijn en dat zij slechts zijn verzonnen om den Engelschen een voorwendsel aan de hand te doen voor den overval op Syrië Vervolgens daalde generaal Huntziger tot in bijzonderheden af over den moeilijken toestand waarin de Fransche strijdkrachten deh in Syrië bevinden daar zij bijna over geen reserves beschikken en ook wat het materiaal betreft tegenover de Engelschen sterk in het nadeel zijn Hierbij komt no de geweldige hitte die in NoordSyrië 35 graden in den schaduw bedraagt Met betrekking tot de nieuwste Engeische propagandistische stelling dat de Britsche troepen slechts daarom zoo langzaam oprukken omdat zij de Franschen voor al te zware verliezen zouden willen bewaren verklaarde de minister van Oorlog Men kan den Franschen strijdkrachten in Syrië geen grootere lof toezwaaien Zy hebben zich in de 24 dag n van strijd werkelijk schitterend gehouden en den vijand verbitterden tegenstand geboden Met betrekking tot het bombardeeren van de woning van den Franschen hoogen commissaris in Beiroet zeide generaal Huntziger Frankrijk is in deien ongelijken oorlog vastbesloten zich te vtrdedipen en zal zich ook verder blijven verdedigen Frankrijk heeft ervan afgezien soortgelijke doelen op Engelschen bodem met bommen aan te vallen doch men weet precies waar zich de woning van den Engelsehen hoogen commissaris in Palestina bevindt en men heeft tenslotte ook de beschikking over vliegtuigen Niets zou de Franschen kunnen verhinderen aldus verklaarde de minister van Oorloff met nadruk den oorlog op dezelfde wijze te voeren als de Engelschen wanneer zij zich niet zouden schamen zooiets dergelijks te doen Het nwuehe legerberieht Het Fransche legerberieht van gisteren luidt als volgt In alle sectoren van het front versterken de Engelschen hun detachementen die contact hebben met onze stellingen Het Engeische luchtwapen is uiterst actief In het Zuiden van den Libanon aan de kust en in de bergachtige gebieden was er aan beide zijden artillerievuur terwijl de vijandelijke detachementen poogden nader contact te krijgen met onze troepen In Syrië heeft de situatie rondom Dama cus zich niet gewiizigd Ten Noordoosten van deze stad heeft een onzer gemotoriseerde formaties in de omgeving van Nebeck affnzienlijke Britsche afdeelingen aangevallen Het contact met den vijand werd gehandhaafd Het garnizoen van Palmyra heeft zijn helftaftigen tegenstand voortgezet en de strijdkrachten van den tegenstander aangevallen Het bracht dezen gevoelige verliezen aan menschen en materieel toe Ons luchtwapen heeft 7ijn aanvallen tot steun van de strijdkrachten te land met bommen en mitrailleurs voortgezet Het Britsche luchtwapen heeft den afgeloopen nacht Beiroet aangevallen en wel met brandbommen en bommen van zwaar kaliber In verschillende wijken werden materieele schade en slachtoffers onder de burgerbevolking gemeld Pabnyra niet gevallen Ofi meldt uit Beiroet In den frontsector van Palmyra hebben onze troepen de Britsche tcgenaan allen afgeslagen en den vijand zware verliezen toegebracht De bewering van den Londenschen zender dal Palmyra gevallen is is totaal onwaar Aan het overige gedeelte van het front is de toestand onveranderd In den nacht van 30 Juni op 1 Juli heeft het Britsche luchtwapen bijna ononderbroken de stad Beiroet gebombardeerd Talrijke bommen vielen op verschillende woOTiwijken die in het geheel geen militaire beteekenis hebben en veroorzaakten materieele schade aan woonhuizen en vooral aan twee moskeeën Vijf personen werden gedood en twee gewond Hittegolf in Amerika ACHT DOODEN TE PHILADELPHIA Van de Oostkust der Vereen Blaten komen berichten over het begin van een hevige hittegolf met buitengewoon groot vochtgehalte Volgens l erichten uit Philadelfia zijn daar reeds acht personen door de warmte bevangen en gestorven NOODWEER TE SOFIA De Bulgaarsche hoofdstad is gistermiddag door hevig noodweer geteisterd Een ongewoon zware hagelslag met ateenen ter grootte van kippeneieren richtte in enkele oogenblikken groole schade aan In g eele blokken werden de ruilen van woningen en winkels totaal esbrijzeld en de daken vernield Deze hagelstorm was zoo fel dat zelfs de kappen van auto s het niet konden houden Vele telefoon en telegraaflünen werden vernield Koning Boris bezocht na afloop terstond de bijzonder geteisterde wijken Japan over de erkenning van Nanking NIEUWE PHASE IN OOST AZOi S WEDEROPBOUW Naar Domei meldt heeft de woordvoerder vffli het Japansche ministerie van Voorlichting dr Ito verklaard dat de erkenning van de nationale Chineesche regeering te Nanking door Duitschland Italië Roemenië en Slowakije een zware slag is voor al degenen die het groote ideaal der vestiging van een nieuwe orde in OostAzië nog niet hebben begrepen De Japansche regeering heeft in een officieele publicatie uiting gegeven aan haar vreugde en voldoening over de erkenning van de regeering van Wang Tsjing Wei In dit communique wordt verklaard dat de macht van de nieuwe nationale regeering in China sinds haar stichting m Maart van het vorig jaar voortdurend is toegenomen Na de sluiting van de principieele overeenkomst van 30 November 1940 tusschen Japan en China heeft Japan het initiatief tot erkenning van deze regeering genomen en Wang TsjingWei bij zijn plannen in zeer groote mate steun verleend Te zamen hebben Japan en China er sedertdien naar gestreefd het doel van den wederopbouw en een gemeenschappelijken welstand in Oost Azië te bereiken Door den stap van bovengenoemde regeeringen heeft deze opbouwarbeid tevens zyn erkenning gevonden Deze erkenning van de regeering te Nanking door de Europeesche mogendheden is een historisch keerpunt en een nieuwe stap tot verwezenlijking van de nieuwe orde in Oost Azië De meening e Berlijn Van welingelichte zijde verneemt het A N P te Berlijn dat in politieke kringen der rijkshoofdstad de erkenning van de regeering te Nankingdoor Duitschland beschouwd wordt als een logische verdere ontwikkeling van de politiek van het dnemogendheden verdrag In dit verband weesmen er in de Wilheïmstrasse op dat het van het begm af tot de beginselen van de regeering te Nanking heef behoord een nieuwe orde in het OostAziatische gebied door een samenwerking tusschen de beide mogendheden Japan en China te verkrijgeA Men is hier verder van meening dat de ant communi stische tendcnz van de regeering Wang Tsjmg Wei m niet onbelangrijke mate heeftbijgedragen tot het erkennen der regeermg door de mogendheden die het driemogendhedenpact hebbén gevormd Nog meer erkenningen De minister van Builenlandsche Zaken der Kroatische regeering heeft den president der Chineesche nationale regeering te Nanking telegrafisch medegedeeld dat Kroatië in den geest van het dnemogendhedenpact ds nationale regeering van Nanking heeft erkend De Bulgaarsche regeering heeft beslote de Chineesche nationale regeering t e Nanking te erkennen aan wie zij dit besluit telegrafisch Heeft meegedeeld De Hongaarsche regeering heeft gisteren naar officieel wordt medegedeeld de nationale regeering te Na king erkend en dit Wang Tijuig Wei telegrafisch meegedeeld OUD BURGE MEESTER VAN BRUSSEL GEARRESTEERD De eergisteren afgetreden burgemeester van Brussel van de Meulebroeck en de chef var het Brusselsche stedelijke politiecorps zijn op bev yan het militaire bestuur gearresteerd De burgemeester móést op grond van een verordening mzake de eeftijdsgreriï bij het openbaar biestuur van 7 Maart 1941 na het bereiken van dcoleeftijdsgrens op 30 Juni zijn ambt neerleggen Te elfder ure heeft hij echter een z g proclamatie aan de burgerij der stad Brussel door middel van aanplakbiljeHen gepubliceerd waarin hij de genoerndc verordening als onwettig trachtte te bestempelen en mededeelde dat hij de eenige rechtmatige burgemeester van Brussel is en blijft De eigenaar van de drukkerij waarin de aanplakbiijetten zijn gedrukt is eveneens gearresteerd Zijn bedrijf is gesloten De S o i r wijst er op dat VJm de Meulebroeck in den St aanschen burgeroorlog een ijverig partijlid is geweest van de bolsjewisten en dat hij systematisch alle noodzakelijke sociale en cultureele hei ormingen in Brussel heeft gesaboteerd 24 NIEUWE BELASTINGEN IN AMERIKA De financieele commissie van het Amerikaansche Huis van Afgevaardigden heeft een aantal nieuwe belastingen goedgekeurd die aan het federale congres zullen worden ingediend voor het financieren van het bewapeningsprogramma Men is voornemens naar de New York Times meldt nieuwe i elastingen die waarschijnUfk tot 32 zullen worden verhogd iy te voeren en die jaarlijks een bcdragfvan 3 5 milliard dollar moeten opbrwigen Hierohder tievinden zich special belastingen op auto s wijnen alcoholische 2pken lucifers snoeperijen koelkasicn telefoongesprekken plaatsbewijzen voor verkeersmiddelen horloges muziekinstrumenten en kauwgummi Later zullen nog aanvullende belastingen geheven worden op benzine tat ak bier limonades pelterijen en cosmetische artikelen LYTTELTON LID VAN HET OORLOGSKABINET Volgens Reuter is in Londen officieel bekend gemaakt dat de vroegere minister van Handel Oliver Lyttelton tot lid van het oorlogskabinet is lienoemd dat hij in het Mid denOosten zal vertegenwoordigen Met tietrekking tot deze benoeming meldt Ass Prees uit Londen dat men van Lyttelton verwacht dat hq de politieke manoeuvres in orde zal brengen zoo b v het behoud van het Britsche prestige in Irak en Iran alnnede in Turkije Fransch Amerikaansche overeenkomst INZAKE HANDELSVERKEER TUSSCHEN AMERIKA EN NOORD AFRIKA Onderstaatssecretaris van Builenlandsche Zaken Sumner Welles heeft op de persconferentie meegedeeld dat de Amerikaansche regeering met toestemming van de regeering te Vichy een overeenkomst heeft gesloten met de autoriteiten van Fransch NoordAfrika die bepaalt dat telkens twee Fransche schepen in Amerikaansche en in Noord Afnkaansche havens te gelijkertijd in gebruik worden genomen voor het handelsverkeer tusschen de Vereen Staten en Fransch NoordAfrika Het vertrek uit Amerika hangt telkens af van dat uit Noord Afrika De Engeische regeering heeft de vereischte navicerts toegestaan Welles deelde voorts mee dat de Russische ambassadeur thans in opdracht van zijn regeering op het depar tement is verschenen en de mogelgkheden heeft besproken om zekere opdrachten voor in de Sovjet Unie noodige goederen in de V S te plaatsen Welles weigerde aan te geven welke goederen dit waren HiJ verklaarde evenwel dat de Sovjet regeering hiervoor contant zal betalen en dat de leen en pachtwet hierop niet zal worden toegepast REORGANISATIE VAN DE KROATISCHE REGEERING Op grond van een wet is gisteren de regeering gereorganiseerd Dr Vladimir Kopak is benoemd tot mmister van Financiën en chef van de schatkist Hilmija wordt minister van Verkeer en Publieke Werken De tegenwoordige directeur van het rijksdirectoraat voor de voedselvoorziening Marijan Cimic is benoemd tot minister van Handel De huidige mmister van Handel dr Lovro Boesic is benoemd tot minister voor de Corporaties en dr Doemancie tot minister van Landbouw Luiter nt ko or el Kralj ia benoemd tot staatssecretaris van verkeer en Pavao Canki tot staatssecretaris van het ministerie van Landbouw AMERIKAANSCH JACHT MET 3fi MAN VERGAAN Naar uit Harphwell Maine gemeld wordt zijn daar zes luken aangetpoeid die naar later bleek tot de bemanning behoorden van een particulier jacht Een der lijken vertoonde zware brandwonden Men vreest dat het jacht op onopgehelderde vi ijze verongelukt it en dat de uit 38 koppen besfaarde bemanning om het leven is gekomen Korte berichten D Fransche ordcrsuatsAecrctart B nm t Mechin die op het oogenb ik t Ankjr rlorft 15 gist en door den presidfr t der Turksche republiek In aud rt ontvangen In den nacht op D n dag Tijn te Lo Angeles en het m de rabi ïeid ligjerde S nt Barbara aardbrhokken gevoeld T S nta Barbara i t rgt schade aangericht Naar de Bnt che berichtendienst meldt if de Canade he minister van Luchtvaart Power gisteien Ie Londen ar ekomm D Japan che regetring hee t nch bela t rr t de beharttjrinf der Itaüaan che belangen m d Sovjet Unie De Sovjetbelancenin luie worden door Zweden bcturtlgd De thans Jemt iliseerde Zwit r rsc etroepen rullen lanjdun verlof krtjjer he eeen hun gelegenheid veriCbaft bij fe dragenlot de oplo eirvg van de economische vraagstukken des lard I paus heeft voorlezing er afkorch ifggelast van de decreten omtrent erkenr ng ar twee vicnderen voorge tetd ter ca or atir van den zaligen Jear de Piitto Püriueee rhJezuitlKh mi sk naris en van twee woderenvoorgesteld ter canonisatie van den zatfenItahaanschen Jezuet Bernardino Hea mo RECHTSZAKEN RECHTPANK TE sHERTOGES BOSCH N VERGIFTIGDE TAART THUIS GEZONDEN Meisje tot een jaar gevaii eiiisstraf veroordcclfl De rechtbank te s Herlogenbosch heeft vonnis gewezen in de strafzaak tegen het thans gedetineerde meisje J C F woonachtig te Eindhoven dat terecht heeft gestaan wegens poging tot zware mishandeling met voorbedachten rade door middel van vergiftiging De zuster van de verdachte Bngitta F had daags nadat zij meerderjarig was geworden de ouderltjke woning verlaten en haar intrek genomen bij de weduwe T Aanleiding daartoe was hel féSt dat zij verkeering had met den ftroentenhandelaar Th L De ouders fen de andere familieleden waren tegen deze verkeering gekant Om aUeRartgheid te voorkomen was het neisje te ouderlijke E ontvlucht Haar zö er deV26 jaffte J C F kon zulks maarniet terkroppen en was er iedèren dag ii u t om haar zuster dwars te zitten Toen zü In de maanU Februari de kasten aan het schoonmaken was vond zij een doosje Rodent Een hoeveelheid van deze Rodent verwerkte zij in een potje jam Daarna ging ïij met deze jam naar een bakker en liet een taart bakken waarop deze jam moest worden gedaan oDe taart liet zij bezorgen aan de woning van de weduwe T bü wie haar zuster intrek had genomen Des avonds werd door de huisgenooten van de taart gegeten De smaak daarvan was echter zoo vies dat het gebak werd uitgespuwd De politic werd in de zaak gemoeid en toen bleek dat de taart tengevolge van de hoeveelheid Rodent welke in de jam was gedaan was vergiftigd Het meisje dat de taart had laten bakken werd aanjgehouden en in het huis van bewaring te Oen Bosch ingesloten Op Donderdag 19 Juni heeft zij terecht gestaan en de officier van Justitie heeft toen tegen haar een gevangenis straf geëischt van e n jaar en zM maanden met aftrek van het voorarrö De rechtbank heeft haar thans Mioordeeld tot een gevaii enisitra jP eén jaar met aftrek van het ToorSrrMt AMSTERDAMSCHERECHTBANK DOOR DE MOEDER TOT DIEFSTAL AANGEZET Gisteren stond voor de vacantiekamer der Amsterdamsche rechtbank terecht een tweetal jongen dat allerlei goederen verduisterd had De jongste hU op den uitkijk gestaan terwijl de oudste roofde op aanstoken van zijn moeder De officier eisdite tegen deze t jongens n L M A van V eti B H vaa K elk een jaar gevangenisstraf en tegen de helers resp een jaar en negen maanden Uitspraak ot er 14 dagen LUCHTVAART EEN NIEUW 6ICANTISCH VLIEGTUIG United press meldt uit Kansas City De Transco tmental Western Airways maakt bekend dat zij een nieuw gigantisch verkeersvliegtuig geprojecteerd heeft dat 57 passagiers met een snelheid van meer dan 500 K M per uur over een afstand van meer dan 6000 K M kan vcnoeren Twee jaar hebben de technische voorbereidende werkzaamheden geduurd voor de constructie bouwrijp was Deze arbeid werd geleid door den bekenden om de wercldvlieger Howard Hughes ea door Jack Frj e den president van de TWA en uitgevoerd in de Lockheedfabneken m Califomië De TWA heeft by de Lockheediabrieken opdracht tot bouw van 40 zulke reusachtige vl gtuigen gegeven De eerste macl lne moet het volgend voorjaar afgeleverd worden Het vliegtuig wordt toegerust met 4 motoren van elk 2500 PK en krijgt een hooge druk cabine voor hoogtevluchten waarbij de bij den zeespiegel heerscherde druk ook in de stratosfeer gehandhaafd kan blijven De nuttige last van deze machine zat 16 ton bedragen en dank zij de hooge drukcabine kunnen vluchten op hoog ten van 10 00j M en meer gemaakt worden zonder dat dit ongemakken voor de passagier meebrengt In tegenst i liirg tot die zich reeds in bedrijf bevindende Boeing Stratolinen treed de apparatuur voor de opwekking van den overdruk in de cabine niet eerst op een hoogte van 3000 M in werking doch reeds onmiddellijk na den start zoodat de passagiers aan dt zelfde luchtdrukvoorwaarden onderwerpen zijn als op den beganen grond By een gebruik van 47 pet van het motorvermogen zullen de machines Ven gemiddelde snelheid van 440 K M per uur kurnen handhaver en wel bii eei volledige belasting van 57 passagier een zevenkoppige bemanning en eeit normale vracht DEBONNENLDST AARDAfPELEN A M t m 8 Juli 2 kg BLOEM BI t m 13 Juli M gr brood of H rantsoen gebak of 35 gr me bloem BOTER MARGARINE Ba 22 en 23 t m 16 Juli 250 gr boter Vetkaart idem met reductie BRUUUUt BAK Br tS t m 6 Juli dubbel rantsoen BIEREN 89 t m Juli éta ei GORT MOUT GRUTTEN 45 L m 10 Augustus H pond HAVERMOUT VLOKKEN en 44 t m 10 Augustus H pond KAAS M en 7 t m 13 Juli W en 7 t m 27 Juli 1 ons KOPMI IHEE 4fi t m 20 Juli Vi p koUie uTroga t of 40 gr thee KOLEN Kookdoeleinden letter M eo N Bon No 3 KJ 31 Juli Verwarming tt 93 haarden en kachels J tl t m M haarden en kachel K 41 t m 11 centrale verwarming één eenheid vaste brandiloffen 05 6 VI haarden en kachels J 45 t m OS haarden en kachels K een eenheid turf Geldig t m 31 December MACARONl VFRM 1 1 enz M t m 10 Augustus 1 ons MAIZENA ena SS t m 10 Augustus 1 on MELK Me 21 t m 6 Juli l i liter reULVRUCHTBN S7 l m 6 Juli 1 pond PKTROLCVM Per 11 t m 10 Aug voor keuken 31 RIJST 42 t m 13 Juli pond 8rHFif p K textiel t m 31 Aug 1 rantaoeo H ilH R 54 t m 6 Juli 1 g VLEESCB VI 21 t m 9 Juli rantsoen vleesch vlecschwaren Vlteaafcwaiea VI 21 t m 9 JuJi V4 rantsoen of verduurzaamd gevoigte zi kp Ji t m 3 Augustus 1 rantaoen VERKIVUUNO A aardappeleen Me melk Bl bloem Bo boter Br brood Per periode Vl vleesch Seen toevoeging is Alg Bonkaart