Goudsche Courant, woensdag 2 juli 1941

X TWEEDE BLAD WOENSDAG 2 JULI 1941 ¥ Amfj Zoo kan het gebeuren dat in den winter e n hind of mevrouw itelf den hond uitlaat met wanten aan en een muts op van de iu l w i het dier tfiuis of vla een spinster gesponnen kunnen worden en men vervaardigt zelf het gewenschte voorwerp Nog heden zijn er in de steden dames die om den broode spinnen Nu de schapenwol niet meer te krijgen is zou dat voor haar dus ook een uitkomst zijn Maar stej u eens voor dat de oude tijd weer terugkomt dut men zich een spinnewiel aanschaft en dat tijdens het thee uurtje het spinnewiel weer snort Wanneer men bedenkt dat een goed spinnewiel van ƒ 125 tot f 135 kost is dit voor sommigen niet zoo onmogelijk kleedingstuk altijd veel lichter opdroogt Verf daarom zoo mogelijk een proeflapje mee dat aan een langen dradd is geregen zoodat h€ït telkens uit het verfbad kan worden opgehaald ter controle van de kleur IP Spoel het geverfde goed zóó lang in koud water na tot het niet meer afgeeft Verf verschoten stoffen liefst In dezelfde maar donkerder tint bij Ontkleur sloffen dJen men een geheelandere tint wil geven van te voren eerstmet ontk euringspoeder Het goed slijthier echter meer van OUDE KOUSEN kunnen nóg dienst doen Vertoonen de kousen groote gaten en 7 iot n en tegen bet stoppen op dan kan me 7C verstellen met een stukje uit een afgc dankt exenipla ir ot men knipt den voet er resoluut af en zet aan het been een skisokje Tegenwoordig zijn er knlppatronen in den handel om uit twee paar oude kousen weer één stel nieuwe te fabrueeren door uit het eene exemplaar nieuwe voeten teen lukken of hielen te knippen Dit kan wel maar er Is veel vaardigheid rr et de naald voor vereischtDe oude kru en behoeven daarom nog niet te worden weggegooid Men knipt ze spiraal ïgewijze aan lange reepen en kan van deze reepen aUerhande handwerken maken Zij die over een weeftoeste beschikken kunnen met deze reepen kussens loopers en zelfs vloerkleedjesi weven Doch men kan er ook mee vloerkleedjea van haken die er zeer aar dlg uitzien en oersterk zijn Tenslotte kan men den afval gebruiken voor pr etE appen AAN HET SPINNEWIEL oio l F ik R S i Hondéiihaar als grondstof voor t spinnewiel weinigen die daclten Haar Nee t ts wol Hiermee wds haar gedachteng ng dus al verder danl die van menige mopperende hutsvrouw die klaagde dat de stofzuiger dat vlezp hondejihaar Diet opnam De wol wcri toen eens naar een kennis meegenomen die een spinnewiel bezet de wol we d gesponnen en een prachtige wollen draad was het resultaat Men begrijpt met welk een voldoening de cerjife gebruiksvoorwerpen van die wol werden vervaardigd maar pas door deze tijden krijgt deze uitzonderlijke huisvlijt een geheel andere beteekenis Zoo aardig als het eerst was zoo nuttig en doeltreffend Is het nu Zoo kan het gebeuren dat in den winter een kind of mevrouw zelf den hond uitlaat met wanten aan en een muts op van de woï van het dier Verder zijn ér pantoffels kleedjes en allerlei andere gebruiksvoorwerpen an te maken We zagen kleedjes van herders wanten van foxen mu es van witte keezen ja een heel gebreid vest van een riogJ W U leven in den t d van vervangingsmiddelen Opvallend Is hoe men deze tn korten tijd op allerlei gebied hre t weten te brengen En de huisvrouw doet er in haar eigen keuken htftttt aan mee Sommige schijnen door een ware rage bezeten te zijn ore na vele alchemistische processen met een nieuw Moet je nnu ens proeven te voorschijn it kunnen komen Nog nooit beleefden we een tijd waarm de rubrieken Maak het zelf Practi che wenken of Hoe maak ik uit een vlot rokje tên ïortfeven jumper zoo welig lierden Is than ïn Am tfrdam doot zicji echlRT passing voor welke Iedereen tH ft door originalitcn en toch een mogelijkheid 1 die altijd heeft bestaan maar we darhten er niet aan We aan nanielijk met de hondenwol van onzen eigen hond e n strijd aan tegen de textiel kaart Menigeen zal verwachten dat het resultaat na het breieneen stdgge hardelap zal zijn Integendeel Het is eenzachte warme honderd procent wollenlap In het groot zietmevrouw Duy vendak het als volgt zij wil een hondenhaarce itrale oprichten waarnaar dushet getrimde haarwordt opgestuurd uiteraard zal danalleen haar wordenaangenomen van strikt betrouwbare zaken welke zelf voor 100 kunnen instaan voor de zuiverheid van het dier Dit met het oog op infectiemogelijkheden Deze wol zal dan met de hand worden gesponnen en dan gewasschen Zoo zal men tot een hoeveelheid it men welke werkelijk iets te beteekenon heeft en wa a rvan het resultaat niet bb een enkel voorwerT z a 1 blijven Voor den hondenliefhebber zal het n plezier zijn productert van eigen hond te bezitten De getrimde wol dan zelf Mevrouw Duivendak eigenaresse van de Doga toilet shop te Amsterdam was zich al l ewust dat er aan de hondenwol een mode grondstof verloren ging vóórdat zich het probleem van boKpHting voordeed deedWonneer de honden te dik In hun vacht komen te zitten worden ze getrimd waardoor een flinke hoeveelheid haar wordt weggenomen Dat trimmen kan op verscblllend manieren gebeuren dit hangt van het e W rt hond a Het komt hierop neer het overtollige haar wordt Verwijd e rd door het er bijvoorbeeld met de hand plukje voor plukje uit te trekken Doordat dit haar h1 losser zit en bij het ruien toch zou zijn uitgevallen voelt het dier er niet van Een andere methode is om het haar tusschen dujm en een kl ii mesje dot in de hand wordt gehouden vast te klemmen c n het er zoo uit te trekken Dit rlmmen Is vnk Acrk en de meeste mciimhrn I iten dit dim ook doen bij vaklui The dogs toilpt shop van mevrouw Duyvendak Is zulk een gelegenheid waar behalve dat de honden ook nog alle niogrliiJto r ndfT b hnndrlinKcn kunnen ondergaan Het is alleraaidigst n paar uur In Koo n Inrichting te veiToeven t n zoodoende een beeld te kriigen van wat er zich in het wereldje afspoelt OnophoUdelijk guat de deur open en de pnichlig to dieren etappen binnen gevolgd door de vrouw of den bnaK Kr wordt dan een bot wet vleesch of hondtnbrood gekocht of wel de hond w rdt nchtort ol i cn oi t één of meer BehoonheldftbehqndeUnRen te ondergaan Dat kan het bewuste trimtnen zijn wussthcn borsIeJcn of kammen De eisenaresse gaat dan verder winkelen en over twee uur wordt de hond waer gereinigd kwispelstaflrtciKJ vr afseleverd llnarf Vee hei i tcol Tot züüvcr de hondenwlnkel Mevr Duyvcndak xag dus dag in dag uit de bergen haar groeien en zij was èén van de Voetverzorging en de juiste voetbaden In den zomer hebben velen last van transpireerende voeten Alvorens de vraag te beantwoorden wat hieraan kan worden gedaan zullen we eerst een oppervlakkige kigebeschouwing wijden aan de samenstelling van de huid We zien dan dat zich cUarjn twee soorten küertjes bevinden nl zwectkliertjes en talgkliertjes De eerste treden regelend op ten aanzien van de temperatuur rn de tweede dienen voor hét soepel houden van de huid Moeten nu de 2 weetkHertjes overmatig veel werk verrichten dan treedt transpiratie op Er wordt wel eens beweerd dat men het transpireeren van de voeten niet mag bestrijden dat dit ongezond zou zijn en men het dan op een andere plaats weer terug zou krijgen Deze verhalen kunnen we gerust met bakerpraatjes best empelen Wil men het transpireeren der voeten tegen gaan d n is het zaak de Werkzaamheden der zweetkliertjes te verminderen door de lichaamstemperatuur te regelen In de eerste plaats is dan de eisch het dragen van wollen kousen en ook het lederen dag aantrekken van schoone kousen r fatuurlijk denkt moeder de vrouw aan haar zeepbon maar het is heelemaal niet noodig deze kousen met zeep te wasschen Wat is eenvoudiger dan ze s avonds even in een beetje lauw warm wjiter met een hand zout te zetten Den volgenden morgen flink met de handen wasschen even naspoelen en cfrogen en den volgenden dag liggen de achoone kcmsen weer kW r Maar niet alleen de kousen ook de schoenen moeten worden verwisseld Die schoenen zijn meestiil een goede barometer want als Iemand last heeft van tranS pireerende voeten vertoonen zich op de schoenen vaak schimmelplekjes Dergelijke schoenen moet men dan ook niet een paar dagen achter elkaar dragen In deze schoenen is geen lucht genoeg Anders is het natuurlijk met zomer schoenen die ventilatie genoeg hebbenDe schoenen die na gebruik schimmel vormen moeten niet in een kdst worden gezet of worden opgeborgen in een schoenendoos maar buiten in de zon te luchten worden gezet Ken tweede riiad is het veelvuldig nemen van voetbaden Echter niet dat scwrt voetbaden wa irtoe veel mcnschen hun toevlucht nemen namelijk soda baden Wanneer men even nadenkt zal men vanzelf begrijpen dat soda of wasch ïoda die we nu mepr gebruiken hee nadeclig op de huid werkt Soda wordt immers gebruikt om vette hui ihoudelijke voorwerpen te reinigen Deze vetuittrekkende werking geschiedt nu ook op de huid zoodat deze door het baden met sodJiuater veel Ie droog wordt Ditzelfde kunnen we ook zeggen vnn zeep De huid wordt door zeep ook siechl beïnvloed en het is düarüm aan te raden aüeen bij het wa sschen dor voeten zeep te gebruiken maar voor een voetb id wüftrhij de voeten dus een poosje in het water blijven geen ü d of zerp te nomen Wat dan wei Dat is nu de vraag en het antwoord is heel eenvoudig en het aanwenden niet koytbnar Een paar flinke handen keukenzout worden in een emm r water opgelogt en hierin worden do voeten ien minuten of een kwartier gebaad Xu moeten we niet rustig met de voeten in drit water blijven zitten m iar met de teenen aidoor maar bewciiingen maken Bus de teetnen en den voqx vanuit den enkel op en neer bewegen juist zoqais we bij wenun n moi den craw slag doen Is het kwartiertje om d in drogen we de voeten goed af en maken met den voet verschillende bewegingen Probeer bij oorbeeid eens uw teenen afzonderlijk te bewegen ga een s even op de teenen loopen maar denk er om Hink hjwR op de teenen Dan gaan we staan tnet de voeten naast elkaar pi t op den grond pn Witte zijden blouse met Valencienneskant tt er wel ieU fünera in een mantelcottvum dan een witte zijden blouie met ttatchengewerkte Valenciennet kant Het is de eenige gameering van deze btouie tezamen met éenige zeer fijne riooitjet foto Holland Hel verven van kieedingstukken Waaraan men heeft te denken I Verschoten kieedingstukken of stoffen die men gr g anders gekleurd zag kan men gemakkelijk zelf verven Men moet hierbij echter nauwkeurig de volgende voorzoreen in acht nemen Gebruik een émail p tn die niet meer voor het eten wordt gebruikt een gogalvani seerden ketel of tei groot genoeg voor hel te verven stuk dat hierin ruim onder moet kunnen staan 2Gebruik voor zijden of wollen stukken die niet mogen krimpen koud waterverf en voor sterke weefsels liefst heetwater verf waarvan men minder noodig heeft en die sneller klei rt Volg nauw keurig de gebruik auniA o7 ing op het pakje verf vermeld Weeg het goed droog om d hoe eelhcid verf te kunnen bepalen welke men moet gebruiken J 5 Meet de kieedingstukken voor de behandeling of teeken euil op een tafel om 7 b later ztjo noodig op de goede maat Ie kunnen ops elden of bijpersem 6 Zolg dat het go d volkomen nut is dus week het Urfst eenige uren vóór het verven 7 ZorS dat het goed schoon en zooveel mogelijk ontvlckt is daar vuil en vlekken na het verven meestal zichtbaar blijven 8 Roer gedurende het verven het goed T alle richtingen zonder ophouden 9 liaud er rekening mee dat hel natte nu worden de teenen omhoog geheven enweer nc Orgclejad Dan e teenen intrekken dus krommen en weer uitspreiden Zoo maken we gymnastiek met de teenen Zijn we klaar dan weer de wollenkousen aan en deze oefening eiken avondof morgen wanneer het met den tijd hetbeste uitkomt herhalen Hiermee za hettranspireeren der voeten zeker op denduur verdwijnen v Russen verloren eergisteren 284 vliegtuigen Waarvan alleen 216 in luchtgevechten Het oppcTbevei van de Duitsche eennacht maakte isteren bekead 1 Het iacbtwapen beeft den gcTeebtijaa JachtTUegeifomiaties van de Sovjets litereo opnieuw vernleticende staten toccebraeht in totaal verloor de vijand p M Jnni S80 VUe oigen waarvan èlieen in luchtgeVeehten tlC Vooral nderscheidden licli bierbij de jacbtcdiadirs onder bcTvei van den luitenant kolMMl Molars met 110 omlaagre ehotcn vlieftuigCn en van den majoor Trautloff met 65 neergescholcn hiaes Aan het Jacfateskader Traut loff Kelukte bet bij Dnnabuïs van veerti aanvallende Sovjet vliegluigen alle veetUc omlaajc te halen Even indruk wekkend bewees het JaehteshaAer MMers in het gebied ten Oosten van ttiask en Bobrusjk de superioriteit Van bet Duitscbe Iacbtwapen Hier probeer dM talrijfce vijandelijke formaties de Doltaehe upraarsebbeweginten te storeii Van ongeveer honderd aanvalleBd geVecblsvliegtuigea en jagers vernietigde bet jaehteskader Molden tach tig machines Luitenant kolonel Molden behaalde hierUj zijn 82e kaplIda i H piea iUn Me overwinning in ie Inebt Bij de inneming van Kobrin waarvan de omgeving met bunlcers versterkt was hebben Duiteche eenheden Iwirltig stukken geschut en vufUg machine nveren buitgemaakt lö de hevige gevechten van man tegen man met bolsjewistische troepen in het gebied van Lemberg hebben Beiersche bergjagers met handgranaten homjerd Sovjetpantserwagens vernjelifdjan vijftig stukken geschut buitge wakt In d gevechten welke aan de innemtoit van de oorlogshaven Libau Voorafgingea hebljen de ingesloten Sovjelfbrmaties verscheidene hevige uitvalspogiiligen ondernemen welke echter tonder uitzondering te pletter liepen ep het Duitsche vuur Onder gtx ote erllf en moest de vöand zich weer leruitrekken MASSA EXECCTIES IN ESTLAND In Reval zijn bewoners van Estland op grooten schaal door den kogel terecht gesteld zoo meldt Sv e n s k a D a g b 1 a d e t Deze massa executies staan in verband met onderzoekingen der Sovjetautoriteiten waarbij naar beweerd wordt wapens gevonden zijn Voorts meldt het Zweed che blad ciat de Sovjets een amazonenregiment van Letlandsche vrouwen gevormd hebben dat ook in den oorlog gebruikt zal worden DE HOUDING VAN ZWEDEN De Zwecdsche minister president Hansson heeft in een rede verklaard dat de Zweedsche toestemming voor het vervoer van een Duitsche troepenafdeeUng naar Finland geen beperking van de vri iheid en onafhankelijkheid van Zweden beteekent Zij is ook geen party kiezen in het conflict tusschen de groote mogendheden Er is niet getornd a n het recht van Zweden om zelf te bepalen wat er in het land zal geschieden £ r zijn geen wenschen geuit die invloed zouden kunnen hebben op de Zweedsche vrijheid en onafhankelijkheid Zfteden verwacht dat dergelijke wenscheh ook niet geuit zullen wordem Het is de ker i der Zweedsche politiek dat men het land buiten deif oorlog wil houden niet alleen in het belang van Zweden maar in dat van hef geheele Noorden Er is geen enkele wijziging gekomen tt de houding van Zweden dat zün DE VERÓEDIGINGSWERKEJt VAN LENINGKAD Naar Associated Press uit Moskou meldt hebben de Sovjet te Leningrad alle mannen van 16 tot 69 en alle vrouwen van 18 td 45 jaai opgeroepen om aan de verdedigi gawerken van Xycningrad en omg ing te werken AMERIKA ANSCH 4MBASSADEVR BU MOL TTOF Naar de BriUche berichtendienst meldt beeft de Amerikaansche ambassadeur te Moskou Steinhard met Molotof een onderhoud gehad dat een uur hèefjt geduurd De houding van Japan BELANGRIJK BËSLITIT Vanmorgen is te Tokio een officieel commoniqué uitgegeven waarin ge zegd wordt dat er hedenochtend in de conferentie bij den keizer een belangrijk besluit over de nationale politiek genomen is om bet hoofd te bieden aan den toestand van dit oogeo Domei publiceert de volgeiwe ver klaring van den minister van Buiten landsche Zaken Matsoeoka Zooals de regering bekend gemaakt heeft 4s er beden in de conferentie bij den keizer een belangruk besluit ge nomen Het spreekt vanzelf dat de toe stand welke voortspruit uit den oorlog tusschen Duitschland en Sovjet Unie niet eenvoudig k an worden afgedaan met zich voor te stellen dat hier slechts sprake is van het uitbreken van een oorlog tusschen Duitschiand en de Sovjet Unle Wij zijn daarom voornemens de oniuikkeling van den toestand met de groot ste zorgvuldigheid en vastberadenheid i ade te slaan en wel op grond van voorbereidingen waarin wij volledig vertrouwen kunnen stellen Wij moeten onze aandacht onverstoorbaar wijden niet alleen aan de ontwikkeling van den oorlogstoestand doch aan den toestand van de geheele wereld aan de neigingen der afzonderlijke mogendheden en de bij hen beerschende politieke toestanden Ik heb den indruk dat zich in de geheele wereld vooral in Oost Azië met rechtstreeksche betrekking tot ons land een gevaarlijke toestand ontwikkelt Hoe ernstiger de toestand is des te rustiger en bedaarder moet ons volk zijn Eensgezind in al zijn lagen moet het den wil volgen van Zijne Majesteit en ernaar streven niet de geringste fout bij het volgen van den Japan aangewezen weg te begaan Radiorede Van Konoye De wereldbrand breidt zich snel uit en niemand weet wanneer en waar hij geëindigd zal zijn zoo Verklaarde de Japansche minister president prins Konoje heden in een radiotoespraak De algemeene toestand van de wereld zoo vervolg de Konoje wordt met den dag ingewikkelder doch welke veranderingen de wereld ook onÖergaat Japan moet den hem voorgeschreven eigern eg opgaan Onder het Japansche volk mag niet de opvatting bestaan dat thans dit of dat gedaan moet worden omdat andere landen het zoo gedaan hebben In dezen toestand van de wereld moét Japan enkel en alleen op zijn eigen kracht vertrouwen Daarom zijn thans de eenlieid der natie en de mobilisatie van alle krachten noodzakelijker dan ooit Het Chineesche conflict duurt reeds vijf jaar en ik begrijp dat hierover onder het volk ontevredenheid heerscht Ik betwijfel of andere landen vijf jaar lang onder del gelgke omstan digheden als het Japansche volk zouden kunnen leven Wanneer men dit bedenkt gevoeit men dal het groole Japan ten door God geregend land is Het spreekt vanzelf zoo vervolgde de ministerpresident dat ik mnn beil wil doen om de regeenngs organen tot de grootste acikviteit aan ie sporen opdat de ontevrcdenlieid en onlstemming onder het volk zullen verminderen Tevens hoop ik ethter dat het voik ook zijnerzijds zyn zelfbeheersching zal bewaren In de tegenwoordige omstandigheden is het dikwijls moeilijk Japan de goederen te b zorgcn die moeten worden ingevoerd Bepaalde landen verkoopen hun prndi cten zelfs niet bij contante betalmii Het Japansche volk moet dienentg v De houding van Washing ton tegenover Tokio NIET VR1EN DEL1JK In antwoord op een vraag betreffende de nieuwe Amerikaansche hulp aan Tsjoengking bestaande uit lionderd gevechtsvliegtuigen met piloten in actieven dienst heeft Koh Ishii de woordvoerder van het Japansche departement van Voorlichting in de persconferentie verklaard dat dit geen vriendelijke houding te5 nover Japan is Met bijzondere belangstelling slaat Japan de houding van de Ver Staten gade en ik ben geneigd te gelooven aldus de woordvoerder dat de Vereen Staten icts in voorbereiding hebben CONCENTRATIE VAN BRITSCHE TROEPEN LANGS DE THAILANO SCHE GRENS Domei meldt uit Bangkok dat de militaire overheid van Thailand met bezorgdheid de cor ntratie van Britsehe troepen en de inrichting van nieuwe Britsche luchtbases langs de grens van Tliailand gadeslaat In deze kringen is men van meening dat de Britsche omsingehng van Thailand steeds nauwer wordt Vooral uit men zijn bezorgdheid dat Thailand thans binnen het bereik van de Britsche boas men werpers ligt Naar in Bangkok vernomen wordt zijn 300 Britsche vliegtuigen tieslemd voor vier groote en talrijke kleinere luchtbases in Birma en de Maleischc staten Een aania van deze vliegtuigen is zoo juist uit de Vereenigde Staten aangekomen ITALIAANSCH LEGERBERICHT Twee Engelsche torpedo jegers tot zinken lll gebracht TOBROEK WEDEROM BESTOOKT Het 391sle communiqué van het laïiaarische hoofdkwartiar luidt By luchtgevechten boven Malta hebben onze jacht afdeelingen twee vijandelijke vlieguigen neergeschoten Levendig bedrijvigheid der artillerie aan het front van Tobrcek in N oord ifrika De luchtmacht der pilmogendheden heeft ten Noorden van Bardia een vijandelijke vlootformatie aangevallen een torpedobootjager werd let zinken gebracht een tweede enistjg beschadigd Andere Italiaansche vliegtuigen hebben ravitaiUeeringsbedrijven en LnstaUaties in de vesting Tobroek gebombardeerd In Oost A f ka zijn aanvallen op ons garnizoen te Debra Tabor snel verijdeld Een onzer duikboolen onder bevel van den eersten luitenant ter zee Vincenzo Politi heeft in het Oosten der MiddcUandsehe Zee een Britschen tlirpedobooljager getorpedeerd en tot zinken gebracht De stryd in Syrië HEVIGE LICHTAANVAI LEN OP BEIROET Naar Ofi uit Beiroet meldt zijn de in den nacht van 29 op 30 Juni drie buitengewoon hevige luchtaanvallen op Beiroet gedaan Op haven en stad werden brisantbommen geworpen waarbij een schoolgebouw getroffen werd Gelukkig bevond zich niemand in dit gebouw Voor het overige was de schade in vergelijking met de hoeveelheid bommen gering Vier menschen kwamen om het leven zes werden gewond KERK EN SCHOOL BEROEPEN BENOEMINGEN Ef Ked rlandKh Hervormde Kcrlj Aangenomen naar Akkrum ds M L Otinete Baflo Gerefoa meerde Kerken Tweetal te Schevcningen df G Meyr pii t N aaldu tfJc en ds P Veenhuizen tfi Den Helder ChrlsteiUk Gereltfirniecrde KerH Bedankt voor Werkendam ds E d Marthi van Voorthuj 5en te Urk KemonstratJiUrhe Brocdertcha Aangenomen naar Rotterdam ds H J Misneblom Beyer te Leiden nnlppredtker De herkeraad der GfereforiTieerdc Kerk te Maas iul beroemde csnd L L van Vliet ie Df It tüt hLiippiediker Te Hdier Jüorn werd t ot hulppredjker der ec t andsch Hervormde gemeente aidaarvoor den arbeid in het inaicriujn cand S J Wouda te Oudeka ke bejnoenid Dr A Kuyper Jr Dr A Kuyper Jr ert e itus predikant derGereformeerde Kerk tè Rotterdam vertrektüietterwüon naar E Cravenbage In verbandhiermede trad hij iilt de redactie van de Gereformeerde Kerkbode vanRonerdarn i Orcelreïtauratle Het orgel van de Mtsorderkerk der Nederiandsch Hervormde Gemeente te Rotterdam dat een restauratie onderdaan moesh werd Zondag j l weer m gebnuk genomen Afséheld Dt A T S Sakker D5 A T S Bakker Ned Herv predikant t Bakkeveen nam Zpmdag 22 Juni afscheid van rijn gemeente wégen s vertrek naar Diever Kj N derland cli Hervormde Kerk Drietal te Rijfwijk Z H vacature d P F t Pr f d F H van Aal t te Ede ds t H Bn n te Leeuwarden en dr J M van Veen ie Franeker Gernforineerde Kerken Bedankt voor Hsren f2e predikantsplaats d5 B Timmer te Wagenborgen B ioepen te Echten cand G J Grïfe thans J ii pp ediker te Roosendaal Twreta te Gravenhajee Zuid 2e predikari pïaatfi ds W C van den Brink te GravenEandfi en ds J L WielenRa te LarenN H Bapti te Gemeenten Gerrepen riaar Arnhem d J B de Neet e rGravrnfflge Oo it Room rh Katholieke Kerk C Asse bere s pastoor van de H Hartparochie te Oo terhtiiit heeft eervol eme taat an fe raac d n hft bj dom Hertogenbo fh werp tot r stoor te Zeelt dr B van Weile th ns rpcïfT var het Snd Leonarduïgestlcht t c O btrutn d HiilT predikers Trx hulpprediKer der N derlndïche H tvx n d Gemeente te Rott rd T i rinnjïea werd card W Jen te Utrecht benoemd De kerkeraad rier Gerefo meerdc Kerk 1 ScJieveningen benoemde cand J F 1 van der Bom te Am lerdaT tot hu pprpdkci Ds W C Hondlns Ds W C Hondiup ertiefiJus predikant der Nedert Herv Gemeente te Ommeren wonende te Bu Mim die wegens gezondheidsredenen per 1 Jaruaii j emeritaat verkr e te t zich weer beroepbaar A scheid bevestijïtnE en t tr Nederland che H rvo n de Kerk Ds G OU demaii te TerwispcJ d e Jfct beroep naar Cu emborg aanram r cen l p 13 Juli a fl afscheid van zijn gen eerle hij doet zijn intrede te Culemborp op 20 TuH beve tigcr in ris R H O deman te Santpoort Card P Dijkstra komende van Huïium bjl Leeuwarden deed T otdati 1 itin Intrede bij de Nederlandfch Hervormde Evangelisatie t Win choten waar hij door ds F Slega em predikant te Win chntPit werd bevestigd Dp W A Hoc =t die naar de WHp vertrekt nam Zondag J 1 af cheid van Groote a tDoezum M G GcblMirt evertetfen In den ouderdom van t9 Jaar overleed t Amj teidam de heer M G GebhartV gepen ionneerd god=dien tondcrwiJzer ijer Nederandsche Hervormde Gemeente aldaar D heei Gebhsrt verwierf vooral bekendh l door Zijn arbeid in de Jordaan waar hU van 1Ö13 tot 1940 werkte Hoofdredacteur J G Weysteri Hilkgert lierg Chef redacteur voor Qtouda i Ointtr k ii F Tietcr Gouda