Goudsche Courant, woensdag 2 juli 1941

EERSTE BLAD WOENSDAG 2 JUU 1941 Groote brand in aardanpelmeelfabriek AFDEEUNG GEHEEL DITGEBBAND Gisteravond omstreeks half negen iseen felle brand uitgebroken in de afdeelmg voederartikelen van W A Scholten s aardappelmeeUabrielun teFoxhol onder Hoogezand welke afdeeling een oppervlakte van 125 bü 30 meter beslaat Doordat alles kurkdroogwas was dit gedeelte der fabriek inkorten lijd een vuurzee De districtsinspeoCeur van hét brandweerwezen teGron ngen t ganisecrde onmiddellijkde hulpverleening Binnen een half uurwaren elf motorspuiten aanwezig namelijk die van Hoogezand en de terassistentie ge oejpen spuiten van Groningen Haren Winschoten en Veendam terwijl bovendien de fabriek mettwee spuiten werkte Geweldige watermassa s werden in het brandende perceel gespoten doch dit gedeelte van defabriek viel niet te redden Machinerieën en groote hoeveelheden sojaboonen en aardappelmeel zijn hierbij verloren gegaan De belendende afdeelingen en de ma chinefabriek waarachter 3e meelloodsen liggen werden inmiddels met een aiomne hoeveelheid slangen met water overslroMnd daar men hoopte dit gedeelte te kunnen behouden Hoogstwaarschijnlijk is rnen hierin geslaagd Om twaalf uur vannacht woedde de braiid nog voort De oorzaak kon nog niet worden vastgesteld De schade wordt door verzekering gedekt Naar wij vernemen werken in hi t afgebrande gedeelte dertig tot vijftig man voor wie naar alle waarschijnlijkhésj de brand geen nadeelige gevoljjen zal hebben Op het terrein van den brand waren onder meer aanwezig de burgemeesters van Groningen Veendam en Hoogezand EFFECTENBEURS AMSTERDAM ACTIEVE FONDSEN naaUIaaniogMi Nadarlsad ObMT Z ancha R b Bk tO i 1 UIU 4 10 00 p o er KL 31 93 94 Za Hypb mei varpi ulU 31 aSM 84 EeiMa Nad Sch varh MH t Ro ach Hyp b 90 Dllo 31 SO ladiiHr aaaaraaauafea AX O obt tl iot tot Bergb en Jur r d ObL 3 Berkel Pat v 37 Obl 4 Levert Zeep Mb Obt 4 7 Werkap NV ld hyp aUl 4 WUton VU LUnb ataankja Obl 4 Bat P MH O td ld Obl 31 Nederl Obl 41 üoormaiui Cult On Obl 1 Amit Grb b ï MOUer 3 Nat Gr b 10 i Idem 1930 4 Ned Gr b b 4 Ned Ind Sp Mtl 1902 obl 31 MlM Kapa en T O Java St Obl t demarane jDBaa fl 3 10 l ld 4 Adam U74 190 3 ld A dam OIrmp L 100 3 14 W Kr NHV HatI 1000 aos 174 4 m 11814 werknioor A dito WaUarautkat dita WUIon r oa A Dito C pr A Wyer 1 en B Am Ckrralal Am Smaitina C A Staad 8r C V 10 A Am tab Cr t w a Cola CiiOARn Gaa Tcy Ol t l a a R O Hud MCCIRni Kecsp Mcl T PI Corp C V A N 8t èvG A Rn Uoll St Rubber Cr 10 f a A M IB iltl A Oita NJ B V a NX Gaa U A Otto N Bea a Tw C St vJI a Am Tel Ti K C T A 6 a 11714 US 40 blf 1000 00 bU Ml 4 itu Vwo 31 Qroolhoak aM 3 a 10001900 aki a Cert iaaabr 3 Oraatboak a L 31 1010 ladJO 1000 A laai laoo nooo 3 Un Indl lOM A o IOO 9a 4 Ü4 WJ4 81I 73i4 Jf W 4 01 fr UIU ai 76 J4 UK Ma M i WH Mil MM mn w sa IS 93 91 91 tltt OH M 4 MJ4 90 vm 103H v Buk ea CnC iMt WIK 101 IIBJ 101 IdfiJ 7 9ri sm lÜÜIj 97 95 T2H 74H 2SH 39 sax H 35S m 380 343 343 243 342 337H 188 4 m 187 mi HU Ud fUniMi Ha4 lUad Mil 143 MlM 70 4 19 iH tUit 3tN 314 4 sa 1M 4 5 1 MK LEERPLICHTWET EN LANDBOUWVERLOF Naar de persdienst van het N V V meldt heeft de bij het N V V aangesloten Nederlandsche bond van arbeiders in het landbouw tuinbouw en zuivelbedrijf pogingen in het werk gesteld oto te komen tot schrapping van het tweeweeksch landbouw erlof uit de leerplichtwet Mede naar aanleiding van een verzoek in die richting aan het departement van Opvoeding Wetenschappen en Cultuurbescherming heeft de duecteurgeheraal van den landbouw over deze schrapping advies gevraagd aan de centrale laiRibouworganisaties Deze hebben de aangelegenheid besproken met de vertegenwoordigers van de landarbcidersl ond i Uit de besprekingen bleek dat menin landbouwkringtT de meening is toegedaan ziif S in tegenstelling met deoDvotting van landarbeiderszijde datde tegenwoordige omotonaisherdcn mi hniet leenen voor een geheel schrappenvan het landbouwverlof We werd hetalgemeen wenschelyk en noodzakelijkgeacht dat geen ïandbouwverloven strijdig met de bepalingen van de leerplichtwet worden vejrleend Als resultaat van de gemeenachappelijke besprekingen hebben éè drie centralelandbouworganisatieais een brief aanden directeuTgeneraal van den landbouw gezonden waarin zij er om metklem op aandringen te willen bevorde ren dat ontoelaatbare ontduikingenten aanzien van het geven van landbouwverlof a Voor landbouwarbeid inloondienst b Voor kinderen benedende toegestane leeftijd van 11 jaar c Langer dan twee weken buiten de vacanties d By niet voorafgaand regelmatig schoolbezoek in het vervolg in elk geval met gestrengheid wordentegengegaan Het is te hopen dat het aantal niet geoorloofde landbouwverloven voortaan tot een minimum zal worden beperkt en dat tegen overtreders met gestrengheid zal worden opgetreden want het aantal geoorloofde verzuimen is groot genoeg Het bedroeg namelijk in 1939 24 898 en in 1940 24 939 7h 83M DAGBLUKS INDEXCIJFER Medefiede ld door t C ntr Bur v d Stat Maandg midiield over Juni der aandeet nko rscn ISOJi Kocrücn van aandeelen op 1 Ju i 137 1 Orrizet N terland9Cbc aandeelen op 37 Juni i2n DONKERE OLIE EN SMEEROLIE In de Nederlandsche Staatscourant van gisteren zün opgenomen beschikkingen van den secretaris generaal vaii handel nijverheid en scheepvaart betreffende opgave aan het rijksbureau voor aardolieproducten van voor iden donkere olie grooter dan 20OO liter of ameenolie grooter dan 100 kg Voor verdere bijzonderhedea kan wdrden verwezen naar de officieele publicatie welke hieromtrent in de dagbladen is opgenomen INZAMELING VOOR HET DUITSCHE BOODE KRUIS De persdienst van der N S B meldt Deze en volgende week wordt door de N S V O in het geheele land een inzamelinl gehouden voor het Duitsche Roode Kruis Toont daadwerkelijk uw medeleven in deze grootsche worsteling en offert mede voor de getroffen strijders die hun leven voor het nieuwe Europa hebben ingezet Mannen en vrouwen van Nederland legt uw gave gereed OmcnB E BEBICBTEN By besluit van den secreUris aenerMil van het departement van JwUUe it met ln an van Auruetufl IMl mr dr C H Bttale op Kijn verzoek eervol ontslaan aU kantonrechter te Ttel De secrelarls aeneraal van het departement van lUndeL Ntlverheid en Stiwepvaart heeft bepeaTd voor des ttjd fednrende we ken de lieer J A Panituyzen weitens ziekte Klin functie als dUacteur van het Riikstextie bureau niet kan vervu len wordt de heer H G Aey directeur van het rijksbureau voor de dif trïbutie van textielproducten door dea handel belast met de waarneming van de fimetfe vaa directeur van het rykstaxtielhureau mm témg 3 JnU BILVKRSUM I 15 H £ 45 Gramufuunmuz I 5Ó Uchtenagynuiaslfek 7 00 Gramofoonmuz 1 45 Och ertt ir mna tiPj8 00 BN 0 Nieuwibeiichten S 15 D s pening Voorb€ieid door t Vnjz Prot Kerkcomitei 1 25 Gramoteoncnuxiek 9 15 Voor de huisvicuw 9 25 Gramofoonmüziek H MVoor den boer 11 2 GramofoomiHiziek I2 l Omroepj orkest 12 40 Almanak 12 45 BNO Nieuwsen economische berichten l éé De RambJers IJ3 Orgelconcert 2 it Stedelijk orkest van Maas tricht 3 00 3 24 Voor de yiouw 4 W Gra Tiofoonmuziek 4 34 Galerij van hcdendaagsche Italiaansche zangers causerie met N euws eto5 0 Onwoeporkest C I5 Causerie Afbraak en Opbouw van handel en ngverlieid CJO De Roman cers 1 09 BNO Vragen van den dag 7 1S Mu iquette l Sporl en lichamelijke opvi iquette 7 45 Sport en lichamelijke opvoe ec = uc ding S M WiO Nieuwsberictrten fJO AmLl i Sra en xlch een paar punten kor don ver sem ntsorkest K aver Drie en BOli t 9J Benchlen BngeTsch 9 43 BNO Nieiiw berichten 1 15 BNO Engelfche uitzending HILVBKSCM n MA M 45 GramofooDlnuxtek Jê OcblendgymruiS tiek 7 40 Gramofoonmuztek 7 43l Ochtendgymnastiek S M BNO NieiiWfi enchten ftl5 Grainoioimmuziek HM Morgendienst IVoorbereid door de Chr Radio SUchting 10 20 Gramofoonmuziek 14 4 Declamatie ll M Husiquette 11J5 GramMoorrmuzlek 12 M Be12 15 Groot Amusementsorkest 12 45 BNO Nieuws en economische berichten Omr cporkest en pianospel 2Jt Gevarieerd middagprogramma 3 2f Gramofoonmuaek 3 34 Voor de zieken tAt Orgelconcert 4 30 Voor de eagd 5 M Chr lectuur Voorbereid door de Chr Radio Stichting 1 5 15 BNO Nieuws economischeen beursberichten 5 30 Het Amsterdamsen Trio A s intermezzo Zang met pianobegeleiding 4 45 Reportage IM BNO Persoverzicht voor binnen en buitenland 7 15 De MeTodtsten 7 30 Causerie Ik was er aelf hü IM De Melodlsten 8 00 BNO Neuw bericliten 8 15 Voor den boer t 30 Gronmper Orkesttvereeniging en olist en gramofoonniu £iek 9 15 BNO Nieuwsberichten lO M M 15 GramofocmmUziek BOEKTffKECItT EN BOmCENPLICHT Naar wlJ vernemen zaT de heer E J Roskam Hzn letder T n het Nederlandsch AgrariKCh Front Dorkdcrdagev ond 3 Juli van 19 45 ao uur in het kader van de actie tegen don nokkelhandel met levensmiddelen voor de radio preken over Boerenrecht en boerenpllcht met betrekking tol onz voedsrivoM ai ln J Korte berichten GMcravofid kwam de vlerjarice H A van tfcr L wonenAa te Laren bti het spelen OBdcr een zvaicn met hooi beladen wagen terecht Het khaapie werd zvaar aan hoofd en laAtanam Bcwond en la In torfvackkpndea laailand naai het St Janazïekeiihuia te Lann lei aueid Studenten wier ouders buitenlands vertoeren oMinN sanjumniENTENissEN AFGEVE V De ccrelaii generaal van het departement van Ojpvoeding Wetenschap en Cultuurbescherming maakt blijkens een publicatie in de Staatscourant van gisteren bekend Z to ovdert rootfl of vMzorgerin de o eRCc che ewisten of in hetbuitanUlu verbluf hooien n die voor nemeni zijn in het studiejaar 1941 42 het rolledige onderwijs van d hoogleeraren en andere docenten aan derijksuniversiteiten at de TechnischeIloogeschool bij te wq nen kunnen vol taan met de afgifte van een schuldbekentenis ter grootte Van het verschuldigde bedrag indien zij ten genoegen van curatoren van de betrokken rijksuniversiteit of van de Technische Hoogesehool kunnen aantoonen dat zij tengevolge van de tegienwoordige buitengewone omstandigheden de verschuldigde collegegeld niet aanstondskunnen betalen De Yorm van de hierboven bedoelde akte van schuldb kentenis wordt vast geiteÜ door den secretaris generaal an het departeiiient van Opvoeding Wetenaehap en C ultuurbescherming CENTSAL le DIENST VOOR SIBBEKUNDE Naar wij vernemen zal dezer dagen met medewerking van het departe ment van Opvoeding Wetenschap en Cultuiu beschennirig opgericht worden een centrale dienst voor Sibbekunde onder leiding Van den heer L ten Cat Dit bureai ttelt zich ten doel belangstelling voor de Sibbekunde te wekken en deze te verdiepen doch zal daarbij tevens het centrale orgaan zijn dal alle vrahgstukken die zich op het gebied van het afstammingsonderzoek voordoen ter hand neemt Zoo zal deze dienst mede tot taak hebben inlichtingen én adviezen te verstrekken aan op dit gebied werkzame vereenigingen en inalellingen alsook aan overheid en aemi overheidsorganen Tevens ligt het mede in verband met de daarvoor reeds afgekondigde bepalingen in het voornemen van deze instelling over te gaan tot het afgeven van afstamming ibewijzcn AANBESTEDING Bij de gisteren te Roosendaal gehouden aanbesteding van vijftig arbetdenworungen naar plannen van don dienst van openbare werken en verdeeld in de volgende iJier groepen woren veertig biljetten ingeleverd en WOTd jngeschrcven als volgf Groep 1 27 aninEen te bouwen aan de Admiraal de Auyterstraat en Admiraal Trompstraat met nieuw materiaal Hoogste inschrijver C van Zundert te Etten voor ƒ 149 000 laagste C van Zinnen te Roosendaal voor ƒ 102 270 Met oud materiaal hoogste weduwe J M Smolders te TUfcurg voor ƒ 1 600 laagste Adx de Kok te Hearle Wouw voor 9 34S Groep 2 16 woningen aan epn nieuw aan te leggen straat benoorden de Kalksdonksciiestraat met nieuw materiaal hoogste C van Zundert te etten voor ƒ 89 000 laagste L Heek te Roosendaal voor ƒ 61 250 Met oud materiaal hoogste de weduwe J M Smolders te Tilburg voor ƒ 83 200 laagste L Heek te Roosendaal voor ƒ 60 500 Groep 3 5 woningen aan de Berg chebaan te Nispen allen met nieuw materiaal hoogste inschrijver C van Zundert te Etten voor ƒ 32 000 laagste L Uit de Haag te Nispen voor ƒ 20 225 Groep 4 2 woningen aan een zij ti aat van de Kalsdonkachdstraat allen met nieuw materiail Hoogste M van der Logt te Etten voor ƒ 10 662 Iaa ste A Luisterburg te Roosendaal voor ƒ 7618 Voor de inschrüving en masse wa lechta een biljet ingeleverd namelijk van de N V Schiewijk IV te Rotterdam ntet een bedrag van ƒ 285 750 met gebruik van nieuw materiaal en ƒ 280 510 met gebruik van nieuw materiaal en ƒ 280 510 met gebruik van oud materiaaL De Rijkswaterstaat In het district Nieuwewegen I aan het gebouw van het dep van Waterstaat te s Gravenhage heeft heden aanbesteed 4 estek nu 120 het maken van een gewalste wegverharding van gefundeerde klinkerkeiverhardingen en van bermverhardingen met bijkomende werken op het wegdek Hpom Wieringermeer van weg no 7 van het Rijkswegenplan 1938 onder de gemeenten Berkhout Hoorn Wognrnn Sijbekarspel Abbekerk f Witrlngermeer Hoogste mschrüfster N V De Geruischlooie Wegr te Heemstede voof ƒ 975 000 laagste N V Nederland che Basalt My te Zaandam voor ƒ 762 800 Te Arnhem it aanbesteed de aanleg van een gedeelte van den weg na 12 van het Rijkswegenplan a Graven hage Utrecht Arnhem tusachen het Boveneind en de Bovenbuurtweg het aanbrengen van verhardingen op dit e leelte en het maken van kunstwerk van gewapend betaain den weg no 11 onder de gemeente He Hoogste inschrijver was N V NoordNederl Wegenbouwmij te HarlingenM S i 5 0 Uagitc Inschrijver deH V Ned Bazaitmij te Zaandam voor ƒ I 4 M0 1 Te Arnhem ia aanbesteed het maken an twee viaducten van gewapend beton en een voetgangersttmnel van ge P d h on in h gedeelte MaamMaraeergen van den weg no 12 van t iUkaweccnpian I9S8 sGraven H Ö eht De Klomp Amhem t geraecotc Maarn met bükomméa erken Haente Inschrijver waa firma BrantTü Ouwerkerk te Amersfoort ƒ mJOO Uagiu firma van de Pluim te Roamalen voor ƒ IM aSO jniOF DR J J SCHRIEKE De persdienst van de N S B meldt Jacobiu Johannes Schrieke de njeuwe secretarisgeneraal van Justitie werd op 19 October 1884 te Pijnacker Z H geboren In 1898 bezocht hij het gjtamasium te Kampen waarna hij in 1903te Leiden aan de universiteit rechtswetenschappen en Indisch recht studeerde Hij promoveerde vijf jaar later tot doctor in de reAdswetenschappen op het proefschrift getiteld De ordonnantie met Koninklijke medewerking In 1909 vertrok hij naar Nederlandsch Indië als substituut griffier bij den raad van Justitie te Batavia Hü bleef In Indië tot 1916 keerde daarna in Nederland terug waar hij tot 1919 gedetacheerd was bü het depSrtement van Koloniën te s Gravenhage en daarna tot 1922 in verschillende functies ter beschikking van de Nederl Indische regeering bleef Gedurende de zes daaropvolgende jaren was hij regeeringsgemachtigde voor algemeene zaken bij den Vo sraad in Nederlandsch Indië om in 1929 als lid der Nederlandsche delegatie ter 12e internationale arbeidsconferentie te Genèy aanwezig te zijn Hij vertrok daarna weder naar Wederlandsch ïndië en was tot 19Ï4 directeur van Justitie aldaar Sinds 1935 is hij buitengewoon hoogIeeraa aan de universiteit te Leiden in staatsen administratief recht voor Nederlandsch Indië Suriname en Curacao Professor Schrieke is lid van de N S B efi lid van de stichting tot bevordering van den leerstoel va de studie van het nationaal socialisme N S B N S Van zijn hand ver schenen een aantal belangrijke publicaties o a bepalingen en beginselen der decentralisatie van 1903 tot 1912 de voornaamste bepalingen betreffende de decentralisatie 1917 Ontstaan en groei der stadsen landgemeenten in Nederlandsch Indië 1918 de lagere inlsndsche rechtsgemeenschappen in Nederlandsch Indië 1921 de Indische politiek 1929 GELD EN eOEOEREN VERKORTE ÉALANS VAN DE NEOEBL BANK N V 30 Juni 23 Juni M 5JÏ 100 75 S70366 307 761 264 IM 0T SS2 204 000224 182 093 348 07 7 1S0 57J77150 15 000 000 l Qe3 582 916 14 453 639 1 022 577 232 15 257 939 I 03 36 55 LAS 835 171 VoomaamMe cijfer Blnneul wissels Papier op iiet buitenland Beleenin en Waarvan aan Ned Indië Voorschotten aan het rijk Munt en materiaa goud Munt züv enz Totaal munt en materiaal Bankbiljetten BaFïkaK si atiën in omloop 11 50 101 U4J4tl33 Rek cour saldo s van hel rijk Rek cour aldo s van anderen Totaal rek t 139 cour saldo s Beschikbaar metaalsaldo Schatkistpapier b d bank a owooo VEKEENIGDE GLASEABBIEKEN Dividend O v J S pet De directie van de Vereenigde Glasfafaiieken te Schiedam deeK Jn haar verslag x in het volgende mede De afleveringen waren aanzienlijk grooter dan in het vorige jaar en dank zij een desliid bestaande voldoende reserve aan grondsioffen kon tot aan het einde van het jaar n de vraag worden voldaan In verschillende fabrieken moest de productie ten evoge van de oorlogsiiand Hngeh gedeelteli k wordden onderbroken doch zij kon na korten tijd worden hersteld Daar een groot gedeelte van het bedrijf afhankelijk Is van regelmatigen aanvoer van stookolie zijn tijdig maatregelen gttroffen voor het ombouwen van de stootónstallaties op vaste brandstoffen Hiemiede gaan aanzienl ke kosten gepaard Een gedeelte dezer werkzaamheden zal In bet ioopende jaar gereed komen Uiteraard moet In dien tusscbentijd met een vermdndcrde productie worden gerekend Een dividend van O 5 pet kan worden uitgekeerd 300 In 19 4 uitgegeven aandeelen tot nominaal 196 000 hebben overeen komstig bijzondere voorwaarden van uitgifte geen i echt op dividend De winst en verliesrekening sluit met een voordeellg saldo van I77 91 149 447 Aan bet verslag over 1940 van Nationaa Bezit van aandeelen Vereenigde Giasfabrieken te Schiedam ontleer en wij nog Directie en commissarissen der Vereehlgde Glasfabrieken hebben voorgesteld over 1940 een dividend uil te keeren van 6 pet Krachtens overeenkomst met voorncsemde vennoot schap kan aan onze aandeelhouders op gelijke basis dividend worden uitgekeerd als v j alsm ede 4 pet aan de houijers van prioriteitsaandeelen als v j OVERNEMINtï VAN VAN LEER S WALS BEDRMVEN N V DOOR DE NEDERL HOOGOVENS EN STAALFABRIEKEN N V Van bevoegUe rijde wordt medegedeeld dat de Ve lerland he Hoogovens en Staalfabrieken NV het geheele aandeelen kapitaa van de Van Leer s Walsbedrijvei N V beeft verworven Het bedrijf te Velsen worfft onder directie van de hoogovens onveranderd voortgecet ZERUWSCBE BTPOniEEKBANK De algemeene vergadering van aandeelliouders der Zeeuwache hypotheekbank te Middelburg vereenigde zich met algemeen stemmen met de voorgestelde balana en winst en verliesrekening over liet boekjaar 1840 1941 en met het Toorstel tot bet beperken van de uitkeerlna van 4 rente ovei het onverplicht gestorte kapi aal MBDEBLANBaCHE LLOTD VMrtesteld êM md 15 pet mr y Naar wij vernemen wordt aan de a s igemeene vergadering van de Nederlandsche Ltoyd voorfe teM over I94 ccn dividend tan 15 pet ov uit te keeren NEDKBLANDSC9 CLKAUNGIMSTITUUT Opfave laatst nttbetaald nummen pmt per M Juni 1941 Cleartnf net DuitachlaMi LaatM uitbetaald nummer t ren fuldenavorderfngen SM4I9 Ue aHcfa inarlcvordcfin en M 3 0 396 454 Clearinc nM t ChUl laaatst uitbetaald nummer ITU Clearinc m t Tü Q Laatst uitbetaald nummer algemeene clearinffrckenlng 4790 bljfxondere eteartctcrakenlnK MSla Cleartfi hnet ItaliC Ljurtflt olfbetavM nvmmcr S3M Noteeringen van I luli OBUOATlaÉ Maalalcanlafen V KJ WM Ia IM BU M H 22 H tStt 9 4 89H O IH iMoia ioo a 100 M hit IM UHO Sa MO 4 I 40 hit too 4 liMl bit ƒ Joo 4 1941 blf 500 4 1B36 100 3 19M 500 3 11137 100 5 1837 I too I 1 1 riOD I 31 ia3a f ISO 3 U35 Ol f UO 31 JJ O l IOO S 1937 O l 800 3 m AO I 100 3 tiiT AO I too 99k 94 03 91 S £ o SA 975 M s sen 90H so n H 91X 93 H 01 E 01 87 MH H Ka 90 i eau £ 77 4 9lH tH m 8 J 96H 92H 93 aw Prav aa Gem UanlnaeiL A dam llü 31 1 Hu Dito la 37 V l Apald Ie W 31 Aroheni U3a 3 Deventer M30 o Dordr 30 SVj 3 indh l 3t 31 Oo 3e If 37 Sl i Cald 30 3 o J Ie ig 38 j D olO J ae irss i lGrhace W2I Dito M3 3 Dito 1 J7 I 31 Dito 3 tai i Jronlng 1830 3i Dito 3a ia3l 3 Jlaarlem 1030 t tolto 10 r 3 alm 1031 31 iHb U3T S llvara 1030 31 a Duo 10J 30 II t aeuw 1030 3 Lelden 1037 31 NHoiland 30 3 Oo 3e 30 31 2 3 uiu t j m 31 D o 3el0 t 3tr Ntlni 3a r 37 31 K dam la3a 37 4 D o 1 en 3 37 31 Dito 1 1030 3 Dito 1030 31 ïchled 3e l 37 3i Tilb 1 37 31 Ulr Pr 37 31 D o fem 37 31 Zeeland 1037 3 Z Holl 1937 3 Zh Ie L 1930 3 Dito Se If 30 3 vNG 3e 1 37 31 DIU U30 3 V Onr Z 17 4 eem Cred 0001 33000 O 31 DÜU i l 1 3000 3 H Baklnat t 4 3 4 95 Ut 95 94H 100 96 4 97 97 4 93li 93 4 ma 98 93H 93H 9314 lOÜ 94 t ¥ h 95 94K 91 MH AaaTSIUnien ypMhaekbankaa Al Fr Hjrp b ra 3 v rpl uitl Pandbr 31 A H bser XY 31 A dam üjp L 4 Dito 31 Amk B B Sar r P br 31 Bat Bypi NJ PJ 4 Dila CD 31 Dr BJB d e 31 fr Gron Hyp 101 i tl ank Pd 4 Do Da ïn Va 31 D a Pb 31 i GravHB d oOV 93H llXii 95 r Hyp BPb 31 Hl H Pjer A C 4 Dito lar BD V i Rjp b ♦ Ned Sar li 31 2 iaaul Nyp b er AB AA BB 4 D a sar T TA SV Uit V n Crad mn 99 Pandbr 4 D a ia 3 vei pl uiU 31 Mh N Bypb do 3 N Hypb Vaand 96H 91t arle K 3i D a 31 dila 3 Noordw Hj p b WK KH tl 14 100 10014 t4N Pandbr 3i OvacijK Jl b d o 4 Rott Kyp b da 4 M dita 31 Staat yp k aar J H K U 31 Ulr Kyp b 4 Dito taria K 4 Dita earia B 31 Dila 3 varpL 9644 7 UiU 3 Waatl Kyp b 9l H 9 i grarnofoo i uzi kt 5 15 BNO nom che cn beursberichien PP ai im l U6 HaaOaiBveraaalataai C an H o A Mh ffwt Boli lain Al Kanataiida Uwe 14UH 14a Barfcel Patent ïu 8 Bom 8 U M A OeU At R U dL Cunti Sch A l Cr eiLJIv R A Linde en evoea Ned Wol Utl A Cal 0 011a C few O r 180 l 4li 100 131 K 313 aa 179 179 71 70H MUnboawaaaaraaaaUioeB Bü UU la nib A 400 400 Dito 3a Ai431 440 Boeten M M a ISM Stnilkep TJItt t lU 10 etm oaidaraaaalatea Drd Ptr I CvV 150 ff N PcU UU 100 Ond A 333M 333 4 Vdlto C v A 221 Moata tnim A 301 3 Tarakan Pil A S2S SUnd Oil 10 33 C T A 37 4 RnbberondaraamliOfeB 139 C l aulkar U5 t 100 4 FakJur it Larar Braa Öltia U3 Uiuu Mad rard Ast 208 PklUps O a e A 300 3 Dllo Praf A 1 7 All Ludl at c r ia a a o Am Banbarf A ë 10 oa lie Am B av prag a Am Car aw r C t Aani Aia Enka t id Anac Copp C V ld j AANDISLBIf Bank en CrcdletUuteUtncen 113H lUi lOllj 11414 33e 119H thl at C v ioidr Chiyjl Corp C A Caroaa Wr Car C A d Bank aatuL Holl BankU dito Inc Bank dito Jav B r soo V a Kaavereen dito N I Eac m dito Nederl Bank A NB v ZA VM d N a Mtt r 390 t Rott B Ver aan TwentacheB A A tdam 1 Gaaaral Motor 14aia 1 Ulani Nitkal c UiH 223 1IS 4 3I4 133 109H l J 11114 12TH c u a Kaaüae C C M A 1 R H Bétta Rubbar a Ind Rül C Java caoutcb Prcanger R tik Rotlerd Tap Salatrl Plant Wai Sumatra Zuid Prcanger 130 4 105H 137 Gt 4 73 7ü 13 I4 70 Mart Am A C A R n Haith Am R A e A O i Ra SIcal C A a ladait anOeradmlni n Alf Norittcw A aiH 2li5K Hl H ISl Clt Sent C C M C aouth C li A R n ort A Cy C A Radio Corn C e A Doel Boniéa Utl A Idem pret Aan4 ScbaepyaaruaaalackappUaa A d Or Mij a A d Suparf a Aut Screw W a Bat Marg fabr y d B f 390 1000 G A V dB p w A 1000 Dito B ƒ 1000 Berk t Pa Afgaat c T aaad C en P F Scholia Gouda atoar dito 411 Gruyttr en Zn A pref aand Dito B winstd p Bcemat aand Heinak aani Hero Cona aand Hol St m f a Hollandia aand Holl Bet MD A Boll dr on k A Holl Kunitr I A Int Gew B dito Intern Viae A K P Baynea dito Kon N E m b a Dito pref K N HoogoT do Kon K Zout I A K Br Slhaera do 2 KorenKhoof NV de dito JH Lav Br en D C 100 c pr aand Dito lOOOCv prA Do 100 0 C pr A DoIOOOO C ptA tawarCH ft N G ao S r S Ned Kabelf dito 3T0 N Schb mtl dito 1 N StJ Keyaer A 19V Phl Glbeil I T5I afgeet C v A Ron a Mij dito 290 Schelde K M dN 9IH Schollen dito Smita tranaf O Slakv t 4 0 a Stokv SOO IOOOd Stapinn Sp do Sloik dito TwiJnstra Pral A Ulr Aspk GA Ver BI f aand Var Ch L aand 2U3 4 107 136 1 3 5II 110 107 4 107 133 Pumeaa S cnAJ4 MIJ Zeev aand Nlev ïoudi A M De Maas Cv A MD Ooilza A Elandalsv A dam 149 l 2 l I24H uu 4 3 2 IH 125 UO r u Dar Patt lad Ug C Aan4 aji Koa Petr uq idem IB Jtm Cont OU Cl C 1 i am i Uld Contlneotal Pat C A UIU Pkll Pel C T 10 Ut 33 ShaU Un C 10 id t 4 t T Wal Aaa OU C I Idam 107 4 751 ni t n imm § i L Call aarmaataelMgiHla Ub SU laa Staal 14 KrUn Suiker A Pagottan A Suiker Ct Mf A Tjeweni Laatwi rendsburg Bcsbeki A Soek Landb A Amst Thee C A Ban Thee Ru A Goalpara C i UU 4 PangkcoUm The 131 PanrNangkaC Mil 430 Rongga Landb A 180 Sedep Cult A 3Cu Slndanga Cult A TelaKa Patengan WJavaTbeeCMII In Cult Syndic KallTeUoCult Utl Mlchiel Am W JavaKhuCMQ 90 liS 4 USi4 91 32S O 96 163 IH 145 15114 151 142 1Ï7 19 i IM ie H lEii U H I64li 2IU 3u 315 242 Ui IHh i r IK 177 IÖ14 W 131 131H Tl 11 nn 7 H i2a 44 4au 3714 r tmaatat tit mMwm LunAantt lllx yCfi ïli 390 4 MM Hou Java China Japan Lijc idamICao Hm St Uu ldKon Paketv till 1 Ned acbeepv Un MRottard Uoya idaaSioomv tCl Nad ld Int Mare Uar Cy C 10 A IIIK 144 147 159 234 is7 iat 1Ï7 lïJ t 149 lïï 149 300 IK 137 138M iwh 33 1671 137 4 1 139H OivarMau Blauwb Vrica A 7 Bijenkorf 4UII 41i 330 114 irt Oandeiav Amai A Javaaeha Ned Ind S Da MVar Vant C 74 ICH l Bi4 113 105 19Ut4 1£5 J3514 110 107 Hi PlH Ü A Gêm E W an W Dito Pref WA Gouda Kjv 11 Alberta A Houth Jongsa A Q mat u iUai IW H I A sioovTSOdO A £ 54 4 ÓeU 1 a Idana URU zms mn mn Senambah lU Idam ZU WUaoniiCo Cv A Do NM T Raw A Xh ZSab 1000 Cv Al MC Woolworth aaL 34H Spaaf Spaafaa Tiamwaóaa IBM 173 Baitun and Okia C V idam Sbeaap Ie Ohio C T lO I a Uiinoia Cent C VJd N York Can Cv l PennajT V R 10 è OM C 1 A SoutM Pa o 0 Man 14 Rallwaj O au idem Canad Fac C v M 1S7 2 3 OeU Spoot A Mt H i N J Sp w MD A 53 55 AWh T CvgA 33 4 Kanaca C t A 0 K CSoutkR Ca 4 4 Idem pref a v 3 Diu Can va A JiH Un Pa CvaA kil Gald Traraw M m 1 KadiTl ain M4 i i Uad Stoomir A Dito praf A Ualang at k fi 40 43H 0 Java attr A 4 Sam Joar a A t H Sam Charibon A 1 H 1 H Boarajoedal St r 13H H 6 IW 230 KS14 113 30J 141 UU 30 UkM 153 130 Ui 141 3U aofcaf eadagaaMiagaa Aaiatar aaa R Cult Aaao JH l atu M Bandar Bub m t U ml USH DaU BaL B MD 14 iU i KO a Kaodang Lambaa Kub i4aaa 1 Majaaolaadaa Varaan M w N Ooat Java Bubbat Mtl Maaa US Oaalk SOOC 14 JSarbadjadl Sum B tOam IMM 90 ilaa Sum Bubbar un idam iim Rubti Calt M Var Ind CUIt ObA idam HiN latarc Rubbar Oort Mam 3 4 4 Dito pref lam 13US 1711 14 166 lt4H l 7i 1U S Var Ga II B TJ4 135 Ver rt 1 Gelder Dito dito p aand Var N B tab a Ver Touwf dita Vli tingen K f d iH iH 1UJ4 OM BEURSOVERZICHTa kaauaonrUutM a toatk o 1000 a O 11 M 14 lMla Orl 14 14 pIMta OrO 4 14 plOUaOct 14 14 pIMOaOrl 14 w plOWalil t4 14 o lOM A O 1 Ml 14 IMT r O r 1 14 14 p 10 a i r I fCoavaraiona kasw obL O Dito Neua 4MaiE obl i rarbenind IGj C v O Kali S7B4 io iao t Ditó KI IOO 0 WmtarshaU obl V j Firbanind l O C T A Ver Korklnd C A OultachlBarL ini 11 O 01 Rakrv Tn i i O Tl DIM 10 t r a O I D Rantanbank 1 T Var O Stedani O 1 Bayr Bjrp an W rk KI D Llnoleumw O T Gaisenk Bergw Obl O B nGüIahotfnuniaiiOtta Obl 1 Ifarpener Bergbau ObL OPhoanlk Aki Saa Obl ORh Ilba UnJoa OkL T Ruhrchaaua A O OM OItemana ao llalaka Obl Ot s V uhiwcrke Obl f 0 a avla A OM tVlctoc Ga Obl P i Vogel O a B ObL f RlMla w V OM 1 Oita 11 ObL O fiaganar atraaaaakaha Ob O n 87 7 tl il 17 115 nu 71 U7 00 67 63 Reeds meer dan eens is er de aandacht op gevestigd dat de eflectenbeurfc tegenwoordig meer dan een aan sterk wiaaelende ftlemniingen onderhevig zonder dat daarvoor een directe oorzaak kan worden aangewezen Ondanka alle tendenzen blüfl de handel echter meeiendeels van kaline Afmetingen en ook gisteren had de markt een rustig verloop Een bepaalde stemming vie met op te geven De koersbeuieging was onref elmatig LËnkeie specialiteiten waren ieta hooger terwijl andere speciaLlelten daarentegen Uchtelijk In reactie verkeerden Het meest opvallende verschDnael van de beurs waa ecïller een zeer v e i lenimmg die xich voof de belegginpswaaiden openbaarde De laatste dagen en m hel bijzonder na de recente di contoveriagmg van de NederlandM he Bank liad zich geregeld behoorlijke kooplust voorjïedaa en of k giste n was dit i et geva Thana echter waa de vraag nog leU ineer KeacceRtueerd dan dezer dairen het geval waü en naast de beweegredenen welke c animo reeds hadden geprikkeld speelde hert el geing In verband met den 1 Juli ternlijn k aarbh kelijk een niet onbelangrijke lol Vooral de Ètaalspaptcreii waren gefavoriseerd De nieuwe vieren waren opnieuw hooger en stegen van SS o 8Vu De gesulieldc leening 7e te de opwa rt sche beweging verder voort en monteerden van Oli ia tol S2a a De andere jongere staataleeningen waren algemeen hooger en eveneens waa dit het geval met de Indlache oWlgaUén Bilionder vast gestemd was de oude schuld waarvan OH IH 02M a 7ÏH fcwteren Gemeentelijke en provinciale nin en waren eveneens goed van loon en meerendeels hooger terwijl ook pandbneven in verscheidene gevallen wat hooger waren 4tM 51 va SieoMna an Halaka aaaa Ver Olanaetnfl rabc aaD4 Wlntai ahall Akt Oaa aairf ROBRSBM NBOCRLANDSCa CLBABINOUitTITtlOV Koersen voor stortingen op 2 verplichtingen luidende la Be gal 90 KS Kwitaaraelia lïaaca OM Pranactoa tranaa KTOO Llras OJT Deehacba kroaCB MJV Noancba krasaa tt n Zwaadscha kronen M 03 Ftnscfie mark 0J3 Dinar oude aebuldenl Dinar nieuwe schulden 3 77 Turksehe ponden l li 4 L ewa 130 e Pen ga louda aakaldaB J ptoigS faleuwe adiuldan ZhrtT laode schuldenl M Zloty Bttuwa iChuMtB nji Lel IA iv Op de locale markt werd de aanda flit in de eerste plaats getrokken door de aldeeling der industrieeen Aku s werden dnik verhandeld en waren opnieuw niet onbelangrijk hooger waarbQ er de aandacht op dient ie worden gevestigd dat dit aandeel gisteren cx dividend 5 procent werd genoteerd Van de overige courante soorten waren ook 1 Phllipsaandëelen vast gestemd en de koer rarbanUduatrta steeg zells tot 221i a waarna echter een kleine inzinking nlrad In tegenstelling hiermede hadden Unilevers een zwak voorkomen Bij de opening werd ree s dadelijk lager afgedaan tegen llJVj waatna de koer vril snel een viertal punten naar beneden liep Later op den n iddag trad echter een gedeeltelijk herstel In Voor de minder courante irdustrleeien bestond eveneens een aangenaam sentiment en in verscheidene gevallen kiia men hoogere noteeringen tot stand Later In den middag werd de belangstelling plotseling getrokken door Van Bei iels we ke eensklaps in een grooten open hoek werden verhandeld hetgeen In laiigen tijd r et gebeu d Is Reeds eergisteren kon dit as lóeel tn de laatste Upe een belangrijk ho Jci noleerlng verkrijgen maar gisteren ging de koers in minimum van tijd wederom verscheidene procenten naar boven Omtrent de oorïaken van een en ander stte rren ter beurze in het duister Voor het overige was fr op de markt niet veel te doen Olies hadden een zeer traan verloop en bewogen zich tusschen dezelfde grenzen Is eergisteren De scheepvaarfrobrlek was stil en weinig veranderd Voor cultjnirfoBilsen was de animo eveneena itlet groot Prolongatie 2 a