Goudsche Courant, vrijdag 4 juli 1941

VRIJDAG 4 JUU 1941 TWEEDE BLAD STADSNIEUWS H de JcHif t DIRüCTEllt VAN OK rAKKlSKN FABKiCK VAN DE N V § M JONü tS ZN Op 6 1 jangw leeftijd u overleden de hrer H de oog djretleur van de N V J de Ji i g en Zn pakkMtenfabnek en Mkerij dan den Kaltenimgi alhier De heer d Jong die 17 December 1871 te Gouda gebc ren werd is ongeveer 55 jaar in het bednjt werkzaam geweei t AK jongen kwam hu an t h n in de ïSïk bu zu vader die de fdbriek in 1881 had opgericht Later volgde hu t n vader aU directeur op en ongeveer dertig jaai heeft hu de leidmg gehad van het bedrijf tv heer üe Jong hee wch ntiet giiKjten wei klust geheel aan de fabriek fegeven die zich door zijn onvermoeiden arbeid geleidelijk uitbreidde Bu het klimmen van den leeftud namen df laaistLjaren zijn zoon 1 vjn zijn taak over maar hu bleel de artieve directeur wiens onvcrflauwde belangstelling naar de zaak blwf uittiaati De teraardebestelling zal geschieden iTMigen op de Alg neene Begraafplaats alhier om 12 10 uur van de woning aan den Graaf Flonsweg Rechtbank te Rotterdam OPLICHTER VKROORDEELD De Rechtbank te Rotti idain veroordwldo gwlercn den 25 jarigen handeUieiziger P F J van N uit Den Hdag gedetineerd in het Hüis van Bewaling Ie Rollerdam die terecht stond vour vijf oplic itingen gepleegd in diverse sleden in ons land tot één jaar en ze iti i nden gevangenisstraf met aftrek vur voorarrest De eisch v i Iwi c jaar met aftrek De verdachte had o m twee Gou cnaars bewogen iM de afgifte elk van ƒ 75 we lke bedragen hij voorstelde als te zun voor holten fp den koop v 2 8 J oter weke partij hij echter zoo achteiaf IS gebh n i niet kon leveren terwijl hg een ander alhief wien hij voor f 1440 aan bietsuiker had verkocht zonder deze partu m bezit tl hebben een bedrag van ƒ 150 had afhandig gemaakt eveneen voorgevende dat dit een voorschot was op iijn provisie welke later zou verre ki rd vorder Uit vroeger tüden DE GOUDSCHE CoéRANT MELDDE 15 JAAR GELEDEN v De gemeenteraad heeft benoemd tot regent vanh et wee H en aelemoeze niershuis I Proos Hoogenduk en tot schipper in het overzelveer aan den IJssel C van t Woud M JAAR GBLEBEN Alhjer is opgericht een vereeniging vooi timmerlieden Besloten werd de vereeniging den naam te doen di gen van Per aspera ad astra Als leden van het bestuur werden gekozen de heeren C Krom president C den Reyer secretaris en W C Luunenburg penningmeester 25 JAAR GELEDEN Dykgraaf en hoogheemraden van Schieiand hebben aanbesteed hel veriwaren en verhoogen van een gedeelte Schieland s Hoogen Zeedyk m twee perceelen eerste perceel het dukvak van de glasfabnek te Kortenoord gemeente Nieuwerkerk a d IJsel tot de schutsluis van den Zuidptaspolder Laagste inschrijver C Boelhouwer Szn te Gie endam f S3 143 tweede perceel het dijkvak van de schutsluis van den Zuidplaspolder tot de bebouwde kom der gemeente Moordrecht Laagste injchruver A in t Veld te s Gravenhage f 19 775 Uu MooTdrecht De bouw van een sluiswachterswoning bu de schutsluis In den IJseldijk onder eze gemeente is gegund aan den heer A H v d Starre tejWaddinKveen voor ƒ 3885 AT AAR ANMEEII Scheawbarg Blaaceep In pecteur Eyck n de val met Paul Klirger en Anrel ese L hhg Aanvang 815 uür Zondag varvaf 3 30 uur Ttolim t Tnal et De wildemis roept met Harry Piel Aajvanj SIS uur Zondag vanaf 3 34 u r Reanto BioMoop Het gelukkigste huwebjk met Hans Moser I o Slezak en Maria Andergast Aanvang 8 15 uur Zaterdag 2 uu en vanaf 6 ikir Zondag vanaf 10 30 uur De vermden vrucht met Custav Ihrdhlich en Theo Lmgen I Juli 2 aar O N A terrelii Aanvang examens HL O voor d en h met athletiek daarna ruwielpioef op den weg gymnastiekproef in de U L O achool en zwemproef m de Sted Zweminnchting Juli 9 aar Kldwegsbrag Vertrek Gt westelyke Broedeisehapsdag Remon lrai t h Goief Gemeei le te Boskimp en Reeuw i k I Jall M aar StMUiabi Openbare aanbesteding bouwen van transformator eti achakelhuis aan de V eerstal Jall 7 M aar Sint Janskerk Kerkconcert gemengd koor ToonkunslCaecilia im t solisteo en orkest uitvoering van Messe in D van Antotf Bruckner het geheel onder leiding vdn Nico Verhoeff 9 Juli 7 M uur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welien Leger des Heils It Juli 7 M uur Heiligingsdienst I Juli 7 10 uur Vrije EvIngeHache Gemeente Bubellezmg en bidstond U Juli I M uur Ackter de Waag Vertrek uitstapje Oudheidkundigen Kring Die Goude naar Haastrecht en Oudewater IJt Juli t aar O N A terrein Aanvang examens HLO voor d en h met athletiek daaina rywielproef op 4en weg gymnastiekproef in de ULOachool en zwemproef in de Sted Zweinjnnchtmg U Jali 3 aar Ka alMr N V vMrkeeaJak Wain en Ce Jaarlyksche ilgemeene vergadering van aandeelhouder 1 M Juli I uur Ooatkavea Sttmg adviesbureau Ned Vereen igmi voor luchtbescfaerming 1 Juli 2 aar Openbare V L O ickMl Afinai sch dames eh heeien voorexamens HLO 31 Juli S aur Sint Janskerk Orgctbespeling H C J de Man et solisten koor en orkest APOTHEKER8DIENST Steeds geopend dea nachts alléén voor recepten j Apotheek F Weger 3ouw e 131 Geen vacantie zonder Goudsche Courant Nu da vaptntiet waar voor da dauf statn wordt ar da aandacht waar op gavastigd dat man da Goudtcha Courant zondar axira koatan toagazon dan kan krijgen miti aaniga dagen tavoran hat vacantiaadraa wordt opgagavan aan ons buraau Markt 31 waarbij ook hal ga won a adras moal wordan varmald Juist in dazan lijd zal man gaarna op da hoogta blijvan van alias wat er op ds warald gabeurt an daarvoor is ds GOUDSCHE COURANT onmisbaar De keer G Dazler karteiyk gehuldigd £ 5 JAAR BU DE GOUDSCHE MACH GARENSriNNERU Gisteren herdacht de heer G Dazler den dag waarop hu 25 jaar als schilder bu de N V De Goudsche Mach Garenspinneru th dien$lt was Des morgens Werd de jubilaris met zijn echtgenoote op het kantoor door de directie gecomplimenteerd waarbu het personeel van den technischen en bouw kundigen dienst aanwezig was Eenige fraaie geschenken en bloemstukken werden den jubilaris en zun echtgenoote aangeboden Het verdere gedeelte van den dag werd m liuiseluken Kring doorgegebracht Predikant beroepen bü Nederl Herv Gemeente D8 KALF VAIiJ RENSWOUOE De Kerkeraad der Nederl Hervormde gemeente heeft gisteravond als predikant in de vacature ontstaan door het vertrek van ds E E df Looze naar Hilversum beroepen ds H S J Kalf te Renswoude DIE GOilDE NAAR HAASTRECHT EN OUDEWA ER De Oiidheidkundigei Kring Die Goude organiseert op aterdag 12 Juli a s een uitstapje paar Haastrecht en Oudewater Het programma vermeldt een bezoek aan bet raadhuü te Haastrecht eijn bezichtiging van de bouwval van hat slot Vliet en in Oudewater een bezoek aan het stadhuis de heksenwaag en andere gebouwen De heer Bert ü Helbers heeft zich bereid verklaard de deskundige leiding op zich Ie nemen STADSSPAARBANK In Juni is op de Slad aarbank en stortingsdicnst in 7052 slen ingelegd ƒ 183 359 11 en in 2685 posten lerugbetdald ƒ 179 513 42 derhalve meer uige egd dan terugb aald f 3845 69 Het tegoed bedraagt than f 7 7 595 41 Het aantal spaarboekjes steeg met 25 tot 3930 en het aantal rekeninghouders met 2 tot 2130 SPORT VOETBAL Ned Voetbalbond PRORAMMA VOOR ZONDAG Afdeeling H Pfomotircompetitie Ie klasse Spartaan 192U De Musschen S V W VKC PromotiecoTipetitie 4e klasse G S V DOSR Wassenaar D H L Mer weboys 4 iletlanl OVV Concordia t SV Pret ria S I O D Promoliecompetiiie reaerve 2e kla seHBS II Neptunus lil UVS II Sparts II Promotieconipetilie reserve 3e klasse Mphen II BEC II Overmaas UI V V III Neptunus IV Gouda UI 11 UUT WATERPOLO Brandenburg G Z V 42 REGELMATIGE jEEGE In den gisteravond tn De Bilt gespeelden wedstrijd heeft Brandenburg rev anche up G Z C genomen Direct na het beginsignaal ondernemen beide partijen diverse aanvallen welke echter geen resultaat opleveren Halverwege de eerste helft wordt bu een goed opgezetten aanval van Brandenburg de bal na opzwemmen vaa een der achterspelers bu den midvoor geplaatst die onhoudbaar inschiet Vru spoedig hierna krijgt de midvoor van Brandenburg die lich had weten vry te zwemmen en doordat de Goudsche achterhoede de situatie met goed overzag weer den bal goed toegespeeld en ook thans schoot mj onhoudbaar m 2 0 Een volmaakfe g laafsh nf Een jeuKdiK frtssch huid rerkrUftmen niet door tut gelaat te bedekken met crémei en poeder Zorgt vóör allee dat de huid zelf gezond la D D D doet de onregelmatigheden van Uw huid als bü too er8lag verdwenen Enkele druppeil zün reeds voldoende om de huidte zuiveren en ie beschermen tegenstof vu l en ziektekiemen D D D ia veel meer dan een schoonheidamiddel het Is een reeds tal van Jaren bekend geneesmiddel texenhuld aandoeningen dat de huidweefatlsverfriacht en de natuurluke schoonheid van het gelaat verhoogt Flacons A 75 et löO en ƒ IflO büApothekers en Uroglsien P2 GENEESMIDDEL TEGEN MUIDAANDOENINOEN Ing Med O 2133 38 Direct na de hervatting van het spel komt G Z C goed opzetten De bal wordt bu Wout den Boer geplaatst die hoewel zwaar gedekt toch kans ziet te scoren 2 1 Door het geregelil np7wemmen van ds achterhoede var Brandenburg komt het doel van G Z C dikwijls ip gevaar en het resultaat is dat Meulman nog tweemaal gepasseerd wordt 4 1 Tegen het einde ordt de m dachter van Brandenburg bu een overtreding uit het water gezonden Wout den Boer benul den strafworp 4 2 Brandenburg heeft een verdiende ege behaald WATERPOLO UITSLAGEN POLOCOMPETITIE Nederl Zwem bond Boskoop A Z C Zwemkriag Gouda A Z C II Bodegraven 2 0 AZC III Bodegraven II 5 0 Boskoop II AZC II 1 4 Clflioeven Bodegraven 4 O PLAATSELIJK NIEUWS Alphen a d RUn EXAMEN ONDERWIJZER Aan de Chr Kweekschool te Leiden slaagde voor de akte l o de heer J Plante ahier Bergambacht LANGER VACANTIE Het bestuur van de school met den Bgbel heeft in nav olging van de openbane sohool besloten de zoinervacantie fMik van drie lot vier weken te verlengen ONGELUK OP TIMMERFABRIEK De 17 jainge J Verhoek werkzaam op de timmerfabriek De Concurrent is bij run werk uitgegleden en met zijn hand in de lintzaag terecht gekomen Het eerste lid van de linkerduim werd afgezaagd VITBSEIDINGSPLAN KOMT IN UITVOERING Burgemeester en Wethouders hebben aan ir J G Christiaanse c i te Rotterdam opdracht gegeven tot hel maken van een exploitatie rekening van het bouwrij4 maken der gronden gelegen in het gemeenleluka uitbreidingsplan en van een plan tot onteigening dier gronden PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv kerk 10 u v m ds Ewoldt 7 30 u n m ds Enklaar van Leerdam Geref kerk 10 u vjn 6 u flijn ds Terhaak Uitgetredenen Ned Herv kerk 10 u V m 7 u n m Leesdienat Bodegraven 8Cq 00LnUGt GAAT OP REIS Naar Reeuwük en Katw k aan Zee Nadat het vorig jaar de oorlogstoestand oorzaak was geworden dat van het organiseeren van schoolreisjes niets kon komen heeft hel bestuur van Volksonderwijs thans de mogelijkheid weer onder oogen gezien Unaniem was men van oordeel dat thana meer dan ooit deze reisjes door de léerlin gen zullen worden gewaardeerd te meer waar vele andere vacantieplannen nog steeds niet voor uitvoering vaUwar zijn Ook het organiseeröi an de schoolreisjes bracht de noodsge bezwaren met zich mede doch het bestuur van Volksonderwiis is er in geslaagd de gerezen moeilijkheden zooveel mogeluk uit den weg te ruimen Voor de leerlingen der drie laagste klassen staat een bezoek aan den Reeuwijkschen Speeltuin op het programma waarschijnluk op WoensdSg 9 Juli Voor de leerlingen der hoogere klassen en zij die per 1 April j 1 de school verlieten is een reis ontworpen naar Katwijk aan Zee op Woensdag 16 Juli as OPBRENGST COLLECTE De in de Ned Herv Kerk gehouden collecte ten bate der Inwendige Zending heeft opgebracht ƒ 159 15 GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden Eenige portemonnaies schoentje hond geit nijptang gestr das Lipssleutel zakdoekje broodzak vulpenhouder en hark BENOEMING Tot secretani penningmeester van den Meijepolder is benoemd de heer A Vernooy alhier Voor deze betrekking hadden zich 26 soUiipitanten aangemeld PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Geref Kerk v m 10 en n m 8 uur Ds Dam Ned Herv Kerk v m 10 uur Ds Kliisener Bed HA n m 6 uur Ds Van Gmkel van Utrecht Ev Luth Kerk v m 10 uur Ds G J Duyvendak van Utrecht Geref Gem v m 10 en n m 6 uur Leesdienst Ev Kring Beursgebouw n m 3 30 uur De heer Joh v Oostveen van Alkmaar Boskoop RIJKSTUINBOUWSCHOOL Einddiploma en bevordering Aan de Rijkstuinbouwschool alhier zun bevorderd van de eerste raar de tweede klasse Nederlandsctie afdeeling W F Anker D Barmes A Boer Sj Braaksma W M Breemer D v d Craats A J v Demse G Elzinga F Hillel V Hertzfeld H Huizinga A J V Loo C Manie L Mesdag E Mos J C Mulder Th Muldes J F v OostTom W J Schlogl Afgewezen 3 Indische afdeeling J L AarU R Aicrs E P Bartels H V d Berg D de Boer A P Bos T Brinkgreve J K ten Bruggencate A Cohen F Dankelman A W d Duyf J Feenstra J H L v Gennep Luhrs J M A v d Griendt Th C J Grootendorst W de Haan J Helsdingen R Heytman G Hinloopen J Kelder Th H Klinkspoor J Koning K J Kuyrdcrs R v Leer M J M Lmssen B d Loos J ISfeenhorst F H J A Moddennan M Moolcnbureh C Muller E J E Nunes A jT den Ouden H P J Plantenga K du Quesne v Bruchejji M v Reenen E V Rees Vellkiga H L v Reyen J V Sitteren R de Smeth A J Schmltz H A Spandaw W F Stuyvesanl Meyen J M Teekamp F Verkerk J B C V d Vis J J de Visser P F W V Voorthuysen W P de Wilde M H Wmterwerp C A Zelvelder P V Zoelen Afgewezen 9 Nog geen beslissing I Het einddiploma met aanteekening voor handelscorrespondentie in de achter hun naam aangegeven talen behaalden Nederlan d che atdceluig D Boogerd E J F G Bouwman E G Faber F DE P Goudkade r E l K Hage F D E A D Klelaen E Th Kool F D E K Kromhout F D E M A v Maanen 1 IUI DJ P B J Mantingh J Meyers D l Bakker E R M v Urk M Verloop DJE A J Vuyk F DJE C E H IJdo Afgewezen I Indische afdeeling A v d AUter E J A B Bellgens E H IL Brouwer B F Bruinsma E J U v Cappelle C v Ciiilenburg E W P J Derksen J Drijver E J H Duyster J H v Dyk E M F t Es E L Franken J Franssen J J Goedheer J G Groenevekl DJl H L V Heek E A Hulshoö J de Jager E F Ch Jongepler A G J Jutte E J Kalsbeek J A Kempees A D Kleisen E H Koedijk E B J V d Kolk E F Kooy H Kruyer E E P S v Lokhorst J h V d Meulen E T R S T Moddermap Ch C L Molenaars E C A J Nering Bogel G H Nieuwenhuys J de Roos Ch Schipper J Schuurmaos E D Smit D E H W v Steeden A v Stormbroek E H ThUssen P M Verschuuren H A Verslege C H Voorhoeve E H Warnau E Afgewezen 2 Nog geen beslissing 2 Cursus tuinaanleg G A Beerling F D E R Boom FE ïT J E Christoffels F E A C H Faa en FD E W V Katwijk FD E A G Keessen F Kooyman D F da Kruyf E J A Qumt D E C M Verbij F D E Afgewezen 3 COOr VEKEENIUINU UE ttUbHOUrSL HE VEILING 3 Juni Rozen per bos van 20 stuks Pechtold 62 70 cl Wendland 30 et Hadley 50 62 cl Claudius Pemet 36 62 et Bnarclif 40 50 cl Butterfly 46 80 et Jules Bouché 60 84 cl Bosalandia 40 66 cl Florex 4 88 et Better Times 70 80 cl Vïerlanden 50 75 cl Sweet Heart 0 80 1 20 et Edith Helen 40 50 et August Noach 30 42 et Else Poulsen 0 62 1 02 et Gloria Mundi 0 80 1 06 et Ellen Poulsen 44 56 cl Paul Grampel 72 88 et Rose Mundi O 90 1 32 mevr v Straaten v Nes 50 60 cl Ingar Olsïon 40 92 et Oranje Triumph 130 1 80 gemengde rozen 25 40 cl Diversen per bos van 10 stuks Duizendschoon 10 12 et Campanula 22 26 cl Lathyrus 7 10 cl Jasmin 32 45 cl Alstroemerca 21 38 et Violieren dubb 30 45 cl Leeuwenbekken 21 26 cl Clematis Durandi 29 52 cl idem Prins Hendrik 1 10 1 30 cl id mevr Ie Coullre I 20 1 60 cl rKtUlliltfcUK tt N VUUK ZtiMUAU Ned Herv Kerk v m half 10 en nam 6 uur de beer Zwunenburg van Reeuwuk Gerei Kerk geen opgave Chr Geref Kerk v m 10 en n m S uur ds Kleisen Rem Geref Gem v m 10 uur ds Zuurdeeg Geref Gcm voorm 10 en n m 6 uur leesdienst ZONDAGSDIENST DOKTOREN Voor a s iondag zal de Zondag dienst worden waargenomen do dokter A J Zwartendgk telef 355 Gouderak VLEESCHKEURINO Ingevolge de Vleeschkeiuingswet 7Un in deze gemeente in Juni door da slagers ter keuring aangegeven 3 runderen De veehouders gaven als gestorven aan 1 rund 8 varkens 3 schapen 4 kalveren en 1 geit Haastrecht KEURING VEK N VLEESCH In Juni zun in deze gemeente doof de veehouders de volgende gestorven dieren aangegeven 1 rund 14 varkens 4 schapen 3 kalveren De slagers hebban een rund ter keuring aangeboden Predikbeurten voor zONDAa Ned Herv kerk lOM u v m Da W de Voogd van dier Slraatm Ned Herv Geref Ev 10 u v m Ev Tulinge Leiden 7 u n m Da v d Graaf Schoonhoven Jeref kerk 10 30 u v m en 7 30 u n m Ds J F W Erdmann Moordrecht VERKLARING BU VERHUIZINO Met het onderzoek van de huizen op wandgedierte is in deze gemeenta belast de gemeente architect F£0ILL£TOlI De Vuurtorenwachlei 17 Was het wel verstandig van haar geweest om zoo haar nieuwsgierigheid te laten bliikenf En wat was er een sprekmda gelijkenis tusschen Dagmar en haar vadert De langvervlogen jaren kwamen weer in haar herinnering op Dagmar leek op haar vader maar had het weelderige bruine haar van haar moeder en haar gracieuaa bawegmgen Ofschoon zij van koude stond te bibberen kon zij r niet toe komen de kerkerachtige ang te verlaten Een seer persoonlijke en fatale kwestie hIeM haar bezig en vroeg nog meer van haar zenuwen dan al de avonturen van dien nacht Het gebouw van al die jaren scheen Ineen te zullen storten er scheen nauwelijks troost voar haar bittere stemming Doordat de toren maar weinig ramte had waren de ladders zoo geplaatst dat men om van de een naar de ander te komen zich heelemaal moest omkeeren en daardoor w het mogeUjk dat plotseling Dagm f voor mtvrouw Vanaittart stond er ieu niet ia orde vroeg tSi Waarom blijft u hier an U zult ziA wordea Ik zoA wel willen weten ot ikmiaschien meneer Olsen even kan preken Mijn vader sprekenT herhaaldezy Z j wist dat hy in de eerste drieuren nog ai zijn aandacht aaa delamp zou moeten besteden en als hetdaglicht kwam waren ar duizend zaken die op afdoening wachtten HiJzou naar Fretlenör moeten seinen hgzou voor de verdeehng van de vfoorraden moetan zorgen en voor wat alnietT Vier uur s morgens was weleen eigenaardige tijd voor een onderhoud nnaar aan den anderen kantkon men het onder deze omstandigheden niet zoo nauw ne nen Ik zal het hem vragen was hetantwoord nadat zij dit alles had overdacht Weer verscheen op het gezicht vanmevrouw Vansittart die gümlach dieden wreeden trek om haar mond Verdreef Dagmar vroeg zich verwonderd af wat dit alles te beteekencn had M jn vader heeft heel veel tedoen mevrouw antwoordde ze ipaar zooaU ik u zei Ik zal h them vragen Wilt u niet zoolang naarbinnen gaan dan kom ik u wel roepen Als ik niet in den weg sla blijfik liever hier het ia binnen om testikken Nadnl Dagmar n in het hospitaal had gekeken ging lij varder naar het bovenste dienstvertrek Tot haaf verbazing was haar vader ef niet maar na een oogenblUcJe kwam Axel Olaen in een druipende oliejas van den omloop buiten Wat ia er aan de handT vroegDagmar De IJgdrasU was daar zei hl met een hoofdknik in de richting van de fjord Dagmar wist dal hij een stoomtrawler bedoelde die tegen elke weersgesteldheid bestand waa Ze kunnen zeker niets beginnen veronderstelde het meisje Neen ik ben even voor het lichtgaan staan om ze te laten zien dat iker was en toen hebben ze met eenlantaarn geseind dat ze zouden terugkomen tenminste dat heb ik er vutbegrepen Hij trok zi n oliejas uil en Dagmar die plotseling het gevoel kreeg dat ze als ze nog langer bleef zitten van moeheid in slaap zou vallen sprong overeind met de woorden Ik kwam u vragen of u mevrouwVansittart niet even te woord wildestaan Mevrouw Vansittartt riep hü zóóverbaasd uit dat zij zich werkelijkopgelucht voelde ofschoon zij er zelfgeen reden voor zou hebben kunnenopgeven Ja z vroeg o ze u niet evenzou kunnen kpreken Met een whnhopig gezicht hiel hij zQn handen mt Zeg haar maar dat ik tot overmijn ooren in het werk zit De oUeloopt met heel goed en dus moet ik depomp nakijken Ik moet mijn journaalbijhouden Als er geen zon is kan ikmijn heliograaf niet gebruiken en moetik signalen klaar maken Bovendien maar dat blijft onder ons we zittenhier zeker twee dagen vast Zeg tegenmevrouw Vansittart dat het mij zeerspijt maar dat ik haar nu niet tewoord kan staan Vraag haar maar ofhet goed is als ik haar Iaat wetenwanneer ik een oögenbUkje tijd heb Ze kuste hem Vadertje vermoeit u zich maarniet te veeL Let op mijn woorden Jij zultdezen nacht langer voelen dan ik Endenk er om maak geen ontbijt klaarvoor ik kom Jullie hebt zeker de keuken als verbluf hè Jullie Dat wil zeggen Hildur enmeneer Payne hebben er het grootstedeel van den tijd gezeten Is Payne daar ook Ja hij doet de wasch Ik geloof dat het een flinke ventla behulpzaam en verstandig O Ja voor ik het vergeet zeg hem dat hijzich bij Cronstedt als mijn assistentkan opgeven als hij tenminste ietsvoor het baantje voelt HU zag tet licht in haar oogen niet toen zij bedacht dat Payne dit wel heel gauw met den eersten stuurman in orde zou maken Toen zij op de plaata kwam waar zij mevrouw Vansittart had verlaten was deze verdwenen Ik dacht wel dat zij het hier niet zou uithouAn zei Dagmar bij zichzelf en de kamer binnentredend vond zij daar de gezochte tegen den muur geleund stean Vader begon zij maar de anderwas haar voor O ik geloof dat ik te haastigbeu geweest hij heeft natuurlijk zijnhanden vol Misschien kan ik hemeven spreken vóór de boot morgenochtend komt Ze zullen toch wel gauween schip sturen om ons af te halen Zoo gauw mogelijk was het opgewekte antwoord Om u de waarheidte zeggen hebben we net met eenschip in verbinding gestaan dat tegenden morgen zal terugkomen Uit den kring vrouwen steeg een verheugend gemompel op Dagmar had den moed niet te vertellen hoe verkeerd ze haar begrepen haddenl HOOFDSTUK X De volgende morgea Bib zwak licht in het Oosten kondigde den komenden morgen aap en da kleine maatschappij op den vuurtoren was over het bericht hiervan zeer verheugd De nieuwe wacht liep alle trappen op en at en zette ramen open en toen Ohran zUn toestemming had gegeven ook de IJzeren toegangsdeur Volgens den zee ali anak was Jiat nu laagwater maar de sterke Zuid westenwind zweepte het i ater veel hooger op dan het by een normalen vloed kwam De Ugdrasil poogde opnieuw den toren te naderen maar moest op een eerbiedigen afstand blijven De Jonggeboren dag waa grauw en miezerig en waar da zoo was kon men alleen met behulp van kompas en horloge uitmaken De ha liograat was ook niet te gebruiken en met behulp van een paar matrozen begon Olsen naar Frettenör te aeineai Zoodra het licht was stoomde da Ugdrasil weer op den toren aaa Olsen seinde een kort bericht Dovrefjeld van New York naar Oslo liep tijdens storm op rote schroefas gebroken acht en zeven tig overlevenden op den toren kapitein en ongeveer 200 passagiera ea leden bemanning mat het schip ver gaan Terwijl 01sai de kleine boot praat de waren op verschillende telegradt kantoren reeds menschen aan het werk getogen om een huivering van ontzetting te dilgg gaan over heel do wereld L Volgens zUn M tta Aagaard aan boord van de 4Jgdcaai an mat hulp van Cronstedt lukte het esn kort maar vrU volledig verslag van de ramp te geven He dappere ge drag van Payne werd niet vergetaa en tenslotte seinden de boodaohapperi da namaa der gereddao Wordt MTMletU