Goudsche Courant, zaterdag 5 juli 1941

NIEUWSBLAD VOOR GOUDA N OMSTREKEN GOÜDSCHE Zaterdag 5 Juli mi 80e Jaaiganfc No 20672 iU i CCIBANT HABKX tl ntU tltf Chefredacteur F TIEl ER Gouda Duitsche troepen naderen de Stalin linie De Sovjets overal op den terugtocht 20 000 overloopers bij Minsk Bialystok een enorm slagveld Spoorlijn van Moermansk beschadigd De gevechten in het hooge Noorden zich volgens de vastge telde plannen waarbij ook aan het uitsche luchtwapen weer een belangrijke taalt ten deel valt Een formatie Ounsche gevechtsvliegtuigen ondernam trgisteren vern elingsaanvallen op de poorlijn var Moermansk en stelde de e lun nogmaals op een belangrijk punt buiten gebruik Een stationsgebouw werd vernield en een sneltrein succesv ol beschoten aldus het DNB Sovjet regiment yemletigd Duitsche afdeelingen die in Gahcie op de bolsjewistische achterhoede stieten ontdekten ver naar het Oosten sterke Sovjetstrijdkrachten Een poging der bolsjewisten om de doorbraak der Duitsche troepen door artillerievuur tegen te houden mislukte Van dne regimenten der SovjetartiUene werd er een geheel vernietigd De beide an dere leden zeer zware verliezen aan manschappen en materiaal Hongaars he suecessea in de Karpathen Hongaarsche formaties hebben debergketens van de Karpathen m haarbezit en achtervolgen de vluchtendeSovjets naar de vlakte van Gabcie aldus het D N B De Hongaarscije troepen hebben op 3 Juli het taaie verzetvan de bolsjewisten in de nauwe pas sen van de Karpathen gebroken HetHongaarsche luchtwapen ondersteundedeze actie door hevige aanvallen opsterke bolsjewistische colonnes t e bondgenooten van het Kremlin Bet DNB ontvangt van miliUire lUde een commentaar op hetNiteernachtsberlcht waarin onder meer te jeid wordt dat de militaire toestand aan het Oostelgke Iront als volgt lian orden gekenmerkt De aanv rtsplannen der Sovjets tejen Midden Europa lijn voor goed verijdeld Het bij de grens opgebouwde froni van geweldige Sovjet strykrachten is verbroken en versnipperd Aanzienlijke deelen zijn teiieel vernield en uitge chakeld De troepen de luihtniacht en de uitru iting der Sovjet eermacht iijn door de vernietigende gevechten zooiei r verzwakt dat de verliezen niet meer gecompenseerd kunnen worden I Het Sovjet front voor zoover nog van een front gesproken kan worden bevindt zich overal op den terugtocht De Duitsche en verbonden troepen volgen op den voet en naderen thans de I g Slalinlinie een natuurlijke verdedigingszone van de Zwarte Zee Oo teli k van de Dnjestr over Sjitomir en langs de Dnepjr over Pskow Oostelijk van het Peipusmecr en de Narwa tot de Fiiuche Golf Volgens buitenlaadKbe bcriehten xou hier een sterke verdcdigingslbiie gebouwd zijn doch en mag aaanemea dat hèt werk niet overal voltooid b De Sovjets zullen la ieder geval trachten de linie te hoeden maar haa kansen kunnen aawelijka gnnatic goMieaid warden TWINTIGDUIZEND POLSJEWISTEN LOOPKN OVEB Bet orrtthetét na de weermacht aakt bekend Gisteren aija MJH aoMatea vaa d eg btj Minak IngMletCB deelen vaa het SevjetlegOT verfwlaapca aadat hu pcittleke Mmnlssari en hadden i iedgeiehotea DE SLAGVELDEN BIJ BIALYSTOK Het DNJB veraeemt vaa bet front dat d slagveMai rendem Bialystok bezaaid ii Hi net honderdduizenden Itjken van Sovjet soldaten De reusachtige verliezen die de bolsjewisti che legers bier d laatste dagen hebben geleden zijn voor het grootste deel veroorzaakt door de massale aanvallen der Sovjet infanterie Zonder op bet aantal slachtoffers te iien zonden de bolsjewistische aanvoerders hun af deelingen infanterie die waren samengesteld uit Kirgiezen Oesbeken Tartaren en Kaukasien naar de Duitsche liniej In dichte golven werden zq tegen de Duitsche pantserwagens opdreten Overal mislukten deze aanvallen door het Duitsche vuur De eene golf na de andere werd weggemaaid door machinegeweer en gewhutvuur Op een plaats trachtte een regiment cavallcrie vergeefs door te breken Steeds opnieuw waren de bolsjewisten tot den aanval overgegaan tot Cr van het geheele regiment geen man en geen paard meer over was VAN DE FRONTEN 2 tM gevangenen bU Minsk Naar het DNB var bevoegde zijde verneemt hebben de bolsjewisten die u net dal btj Mmsk door Duitsche troepen ingesloten zun op 2 Juli nog slechts zwakke doorbraakpogingen ge oaan Het onophoudelijke bombarde nient door de Duitsche luchtmacht die ae Sovjet afdeelingen aanviel zoodra die UK de hosselen te voorschijn kwaniLn maakte de bolsjewisten murw Op Juli gaven nj m dit gebied met meer van vechtlust bl k By de doorbraak gingen werden m éen enkele sector zu uoo gevangenen gemaakt De svertoelit van de Bereuna Duitsche stuka s hebben naar het verneemt zich met groot suc s gtmengd in de verbitterde gevechwn die Of tstaan z n 1 U den overtocht van uuitsche pantserafdeelmgen over oe Uerezma De Sovjets poogden toen 7 e Duitsche tanks vasten voet naaaen gekregen op den Oostdijken er den verderen opmarsch Ie verninaeren concentreerden eveneens 5f oer uigen en voerden bovenden aUeszms sterke tankformatie per in aan tel r tankslag op den Oosde n T begonnen mengden M Ouitsche stuka s zich in den strijd deden een vemietigenden aanval P d vuandel ike tankformaties De werking was buiteng woon groot en üu iZt voor den verderen J r opmarsch vrygemaakt Deze mvaUen aren ook gericht op de dme w Pentserwagens Verschei kTom w l chad gd en een omotief vloog in de lucht Boven dJJ bU dezelfde onderneming vX m 8 ot aantal Srv em 2t g ï In het Hongaarsche weermachtbe ncht van 4 Juli wordt gezegd dat de Hongaarsche troepen den terugtrekkenden vuand reedt in de Galicische vlatke achtervolgen De Hongaarsche luchtmacht heetl wsderom met succes militaire doelen in de Sbvjefl Uiile gebombardeerd De teeelaiHl ia Moakon In Sovjet knngen te Ankara s vol gens het ANP een bericht ontvangen over den toestand m Moskou waaruit blijkt dat Mo ikou in toenemende mate den indruk wekt van een stad welke de oorlog snel en onverbiddelijk nadert De verduistenngsvoorschriften werden na het eerste luchtalarm waar na paniekachtige toestanden onder de bevolking heerschten door de stede luke oiga en scherp gecontroleerd en ten Ui voer gelegd Het kleinste ver griip tegen de voorschriften werd zeer zwaar gestraft Het werd de burgerbevo king verboaen des nachts op straa te zijn Slechts arbeiders die nachtdienst gaan verrichten of hebben verricht mogen voorzien van een bij ondeie vergunning op straat zijn Aan de arbeiders is een streng bevel uitgevaardigd waarin het verlaten van den arbeid verboden wordt Dit bevel is veroorzaakt door het feit dat vele arbeideis ondanks ahe officieele aanwij zingen de zone als gevaarlijk beschouwen en probeeren deze zone te verlaten HET DUITSCH CENTRALE OOSTFRONT Alle uit Moikou vertrekkende reizigers worden zeer streng gecontroleerd daar men een paniekstnnming in de kiem wil smoren Talryke geruchten doen in de stad de ronde en de zenuwachtighcKt In officieele knngen slaat over op de bevolking In diplomatieke knngen ia men v n opvatting dat de opperste verdeA gingsraad der Sovjet Unie reeds in hit geheim opdracht heeft gegeven in een Noordelijker gelegen stad bv Gorki voorbereidingen te treffen voor het huisvesten van de regeenngsautontei ten hetgeen op de bevolking geenszins kalmeerend heeft gewerkt en Is een alarmsignaal wordt beschouwd Men meent uit de woorden van Stalin te kunnen opmaken dat er voor de Sovjet Une het grootste gevaar bestaat HOOGFRF BFLASTING IN SOVJET RUSLAND Naar de Zweed che radio meldt heeft de hoogste Sovjet voor den oorlogstijd een verhooging der bijzondere inkomstenbelasting voor de boeren verordend met honderd procent Ook de inkom stenbelasting voor de geheele bevol kmg IS naar gelang van het inkomen verhoogd Bij een inkomen van meer dan 500 roebel per maand worden de de belastingen verdubbeld Personen op dienstplichtigen leeftijd die echter geen militaire dienst behoeven te verrichten worden aangeslagen voor honderd tot tweehonderd procent boven hun normale belistmg In militair opzicht schijnt het voor naamste vraagstuk te liggen in de moeilitkheid alle reserves die in het achterland klaar staan naar het front te transporteeren Sedert dagen wachtten in de voorsteden van Moskou geconcentreerde troepen op hun vervoer Men heeft kunnen waarnemen dat troepentransporttreinen die reeds ver trokken waren na eeil termijn van twaalf uien plotseling weer Miokou binnenreden en uitgeladen werden MEGERLE CONTRA DE BOND GENOOTEN VAN HET BOL8JE WISME Het DNB meldt De diplomatieke medewerker van de Berliner Boersenxeitung rekent m een hoofdartikel dat als opschrift draaft mien van het Kremlin f met de tegenstanders van Ouitiebland in Engeland en Amerika die door ZKh met het bolsjewisme te vermaag schappen het gevoel voor maatstaven hebben verloren en Europa naar Karl Megerle scbryft aan het bolsjewisme als overw inningspnis willen vermaken want een onmachtig Europa zou hen voor hun wereldheerschappyzaken m het gehert niet onaangenaam zun daar ZIJ door de zeeën gewaarborgd hopen te zijn voor een aansteking van het bolsjew isme WELIKIJE LUKI CAAJIr VAN PCLT Karl Megerle schrijft dat iedere Europeaan die kan oordeelen tot de conclusie moet komen dat Duitschland en zijn bondgenooten alleen een waar borg tegen den ondergang van Europa bieder In tegerstelling hiermede tracht mer echter aan den vijandelnken kant zoo schrnft Megerle verder de wereld du de iik te maken zoo a s thans in het Ergtlsche tiidschrift The Pub ic is gos ii d dat na de in ecns ortirg van de macht van Hitler geen interregnum van de anarch e zal ontstaan omdat de geweldige Engelsch mermaanscre and en zeestnjd krachten m het bevrijde Europa weer orde zouden scheppen en levenam dde len zouden aanvoeren Karl Megerle verk aart verder dat niemand m Europa een dergelijke verzekering zal gelooven Om tot een nieuwe Europee sche ord te geraken moeten Engt ard en Amerika eerst een geweldigen oor log tegen de Sovjet Unie voeren Hiertoe zou echter ten eerste Engeland te Uitgeput zijn ten tweede zouden de EngelschAmenkaanache strijdkrachten hiermede reeds than tot bedriegsters worden van haar bolsjewistischen bondgenoot en ten derde zou een der gelvke politiek beteekenen dat Amerika nadat het in een uitputtmgs oorlog tegen Europa met zware ver hezen aan menschen levens zich ook zou moeten belasten met de onover zienbare opgave van den wederopbouw van Europa Het Amerikaansche volk zou echter niet bestand zijn tegen een dergelijke belasting Dergelijke hulpbeloften aan Europa zijn zoo besluit Karl Megerle zun artikel derhalve slechts een nieuw bedrog Wi zullen met taaie hard nekkigheid de verslagen oorlogs propaganda van Londen en Washington op de hielen bliiven en haar op alk gebieden aan de ziide van haar holsie wistische medeplichtige verlammen DE KfRK IN DE OOSTZEESTATEN Van de m totaal 4150 katholieke geestelijken die tot den mval der Sovjets m de Oostzeestaten in Litauen m functie waren hebben zich naar het DNB meldt tut en met 2 Ju i l 41 slechts 900 voor net weer vervullen van hun kerkelijk ambt aangemeld Van de nog ui Litaucn staande kerken zi n e 36 door de bolsjewisten totaal leeg geplunaerd K eme doipskeiken ten getale van 42 voor het grootste dee uit hout opgetrokken werden gesloopt met ais motief dat zij in den weg ston den voor nieuw te bouwen huizen Hct geheele meubilair alsmede alle vooi werpen voor den eeredi nst werden deoK m beslag genomen deels ver nietigd VERKLARING VAN ZWEEDSCHFN MINISTER VAN VERDEDIGING De Zweedsclie minister van Lands verdediging Skoeld heeft volgens Svenska Dagbladet verklaard dat de regeermg alle via de Finsche regeering ingediende verzoeken om uit dèn Zweedschen militairen dienst te mogen treden en om uitstel ten einde zoodoende in de Finsche weermacht diehst te kunnen nemen welwillend zal bestudeeren mtSSTEMMEN OVER STALINS BEDE Sattacbe perwtemmcn Naar het AHP van welingelichte zijde te Berlqtt verneemt heeft men in politieke kringen alhier bu de beoor deebng van de radiorede van Stalin aan de commentaren van de Duitsche pers niett toe te voegen Men legt xooral den nadrvdc ap oen OiH oep van den bolsjewistischen dictator tot de Sovjet Russische burgerbevolking om grian machineneen enz te vernie tigen voordat het m handen van de Duitsche troepen valt Het Duitsche leger m de Sovjet Unie zoo verklaar de men m dit verband m de Wilhe m strasse zal van deze m atregeien n et te lyden hebben Vanze fsprekend i het echter ïat vanr Duitsche zijde geen enkel granï le ensmidde en aan de Sovjet Russische bevolkmg gegeven za woitien waar aan den oproep van Stahn gevolg s gegeven Wie yok a gevolg van de rede van Stalin ver honger het zu len niet de Duitsche troepen zijn doch veeleer de bevo Kmg an de Sovjet Un e zelf De pers te Tokio spreekt in haai commentaren op Sta rs rede de mee nmg uit dat de premier net a e de militaire nederlaag der Sovjet erkerde maar ook te kern en gdf aa d Sovjet Une bes otC r is een lar gerekt en oorlog te voeren a da Domei De Asahi Sjimbotm wijt op dat een langdurige oor rg r i a leen door de gewapende slrijdkiaeh itn wordt bes ist maar ook afhang van de eenheid der geheele natie e schrtjft De Sovjet Urif beslaat nd vele onafhanke ijke slater dn verschi ende volksgroepen Ze fs de huidij communistische leiders hadden moe lijkheden met de oplo sirg van d radicale problemen en het is aan twii fel onderhevig of zij deze aange eger held als gcvo g van den Duitsch Bols jewistischen oorlog tol klaarhefd kun nen brengen De Nitsji Nitsji zegt dat to dusver uit alle aanwnzingen blijkt dat de Duitschers de overhand heb ben DeHotsjiSjimboem herin nert er aan dat de aanvoerders var het Sovjet leger steeds hebben ver klaard dat hun leger gereed is om lederen vijand te allen tyd tegemoet te treden maar volgens Stalins rede zijn zy blijkbaar evenzeer verbysterd tlooiden Duitschen mv al als alle andere lan defl Dit heeft ongetwyfeld een depr meerenae uitwerking op de Sovjet bevolking gehad Het is belangwek kend na te gaan of § talins opwekken de woorden het volk zullen irspireercn tot herwinning van zyn zelfbeheer schmg om den vijand met succes e kunnen bestrijden ioHCHtHaaH Zon op 5 2S onder 22 03 Ma a op 19 2t onder 3J2 Men b eri bl Ie verdni crcn vaa ooMndcrtfang tot wiiaopkoaet Lantaaru van vocrtaigcn OMMtcn mr aa toasoMertfang oatstokea worden BALANS NA TWEE WEKEN Grondleger der Sovjets met een vyfde verminderd DE SITUATIE TER ZEE De A N P correspondent te Berlijn schruft De verovering van Libau is zeker niet zonder medewerk i g van de Duitsch marine gesehied Het i ez t van deze havji beteekent een ver sleiking voor ae üuitsehe zeestnjd kiaehten die in de Sovjet wateitu vooi een zware taak zijn gesteld El zijn nog geen teekenen dat de slag op den Atlanlisthen Oceaan m hevigheid iou zyn veimindeid laa staal opgehouden Zjoml voor hare offensieve actie aisook lei vcrded ging der f rorme kustlyn van Nooid kaap tot Biarritz zal de Duitsehe ma ure ongetwijfeld haar giootste krach ten langs die kusten gp tationneeid hebben De reeds ten ge maande oude berichten omtrent het op elli n van kustbattcnjien door dt Duitseher 1 Bulgani en Roemei ie duiden er leeds op dat m r vooiloopig aldaa maiitiem iieh tot een dusdanige be scherifeitig 61 bepalen In de Oostzee daaieiitegen is men tot een offensiev actie m staal en de reeds gemelde successen hebben getoond dat m i het offcns e £ ook heeft genomen Wij laten de ro jn het lucht wapen nog buiten beschouw ir g dat natuurlijk zijn wooidje zal mede spreken De luchtaanval op Sebasto pol herinnert eraan dat de Duitschers ook zonder oorlogsschepen heeiemaa niet weerloos zijn en gelijk bij Kreta opeialies weten uit te voeren welke men voordien uitsluitend tot het ter rein der maiire rekende Over soort gelyke operati m de Oostzee werd intusschen nog mets bericht Daar beschikken de Sovjets vol gens de bekende gegevens over een materieele overmacht Door het deel nemen van Finland aan den kruistocht tegen het bolsjewisme waardoor ook de Aalandseilanden aan Duitsch land ter beschikking staan en door de houdmg van Zweden heeft de Duitsche Marine evenwel een veel ruimer armslag dan de Sovjet vloot die practisch alleen de Zuid en Oost kust van de Finsche golf benevens de golf van Riga benutten kan En deze aatste zal Jl ar met lang ter d eoste staan Oe Fj ische golf en vooral de wiate ren rondom Kroonstad zijn geducht versterkt Met het afsnoeren van de Russische kust echter verliest het loode zeebo werk gestadig zoowel aan offensieve as defensieve kracht Het IS de vraag of zelfs reeds m dit stadium de Sovjet vloot rog den noed he ft om voor een groo cn slag uit te varen Voor het bo mmeren van d Duit scha en Finsche scheepvaart zijn de ni tandigneder voor de So jCts ook ne gjnstig De gehee e rente kan door de Zv cedsche terr tor a e w ate ren w irJen a g gd He onsnappen eau enke e Pjo sche duikbioten fifeeft bewc dat men mot zeer vee moei e lan de sp cdl de Vliegtuigen Kar ont omen maar o er het algemeor i de ost €e te ori ep voor grooiachecpscae auikbootaCWes Men kaa da ook nu reeds de Sovjet Oostzee oot als opgekurkt bcsc ouAei Haar waarde ugt hoofd ake yk njg s e rhts iii de verieaigmg van de voorma ge Ru aisehe nootJ nad Dit do t cv en V e nietsf af aan de verdiensten n de agrpss eve en or verirjeide Du Se he marire die te tord met di idsverachting den stryd t gen een materieel overmachtigen vyand hci ft opgenomen Integendee aan haar komt he leeuwendeel t e van ien kaïrp om het bezit van de O s zee Oe veroviring van Libau is daa ynn de eerste etappe De overtocht van de Beresina De verovering van Minsk de hoofd tad van Wit Rus and en het nog vt der doorstooten daarvoorbij van de Duitsche sne Ie troepen roepen her mneringen wakker aan een episode uit onze Neder andsehe gescniedonis bekend Op het moment dat v j du chnjven is de Beresina reeds bereikt de rivier vye ker overgang voor don erugtocht van Napoleons troepen t gen de achtervolgende Russen aoor de Nederlanders werd vnjgehojden Het is wel merkwaardig dat ook thans weer Nederlanders deelnemi n aan een stnjd d e veel gclykenis vertoont met den oorlog van toen waarin eveneens Rus and en Er geland tezamen optrokken tegen den te dier tyde machtigsten staal van het ccmti nent welke edn vereeniging van Europa nastreefde Het 13 om begnjpelyke redenen niet hekend waar de Ncderiandsche manschappen zun ingezet doch het zou met onmogelyk zyn dat zy ook d tmaal de hutonschc rivier aanschouwen De Rnsslsehe verlieaen De thans dagelyks door het hoofd kwartier uitgegeven berichten geven slechts sobere en summiere gegevens Binnen eenige dagtn mag men ver moedelyk weer een overzicht verwach ten dat een totaalbeeld van de deze week bereikte successen geeft en daar door tevens een inzichl verschaft van de operatieve resultaten Dan zullen ook nadere gegevens over Bialistok bekend worden en zal blijken dat deu onnsmgelmgsalag di n van Radom nog in grootte en blocdigheid overtreft Zijn onze inlichtingen juist dan is het de meest wcstelyke gro Sovjets welke momenteel nog niet geca auleerd heeft Naar Inen algcmeea aaaacMnt wagca ap 22 Juni IM roede divisies aaa de grens opeengehoopt Het begrip divisie loopt in de diverse sfatteo niteea Er xijn legers waarin de divisies met het oog op de grootere bewegelijkheid uit tirchts 10 000 man bestaan Bu andere telt een divisie wel 20 009 man en er zijn variaties van alle mogelijke sterkten tusschen beide cijfers in Met alle bijbehoorende wapeni en een modern leger lireft er roo wat kan men een Sovjet divisie gerust op 26 000 man taxerren zoodat er ten Oosten van Bialvstok zeker 20 divisies voor het Sovjet eger verloren zijn gegaan Telt men daarbij de gevoelige verliezen van de Sovjet keurtroepcn in en om I emberg en de no niet te Hchatten vernietigingen in de Baltisrhe legergroepen dan heeft het grondleger der Sovjets al wel igen vijfde van zijn getalsterkte ingeboet terwijl de rest grondig door elkander geworpen i gedwongen ais het was om plotseling van een opmarcheerende in een vluchtei de resp terugtrekkende beweging over te gaan De tot nu tuc ani eveer 5000 vernietigde of buitegemaakte Sovjet vliegtuigen vormen volgens Britsche schatting reeds meer dan de helft der voor inzet gereed zwijnde Sovjet luehtvloot Ir het algemeen mag men reeds thans gerust aannemen dat de offensieve kracht Var de Sovjet legers ic niet gegaan is Vermoedelyk wachten S ns binnenkort berichten over nieuwe lepe stooten in het vyandclyk front met nieuwe dreigmgcn v n of reeds vo tooide omsingelingen Waar de Sovjets die tTac iten te ontgaan zooaU n de Baltische landen ontaardt de terugtocht m een wilde vlucht waarby de verhezen uiteraard niet veel geringer zyn dan fay een omsmgelmgss ag Reeds bombardeei en de Duitsche vliegtuigen de Sovjet terugtochuwegen tot aan het Peipusmeer aan d Oostgrens van Estland dat is tot vlak by de verdedigmgslinies van eteraburg Met den val van Riga is ook de heerschappy ter zee over de gelf van Riga verloren gegaan voor de Sovjets die nu nog slechts de Finsche golf voor hun vloot vry hebben Waarschynlyk zal deze wel met meer het bastion vaa Kroonstad verlaten om aldaar tp vplw den htfezet tef vardedigmg au da oude Russische hoofdstad By al wat de Sovjets in deze dagen op hun terugtocht verr leien zal dan ook wel hun Oostzeevloot gevoegd woiden RADIOREDE VAN ROOSEVELT Aansporing tot snelheid flinkheid en werklust Het DNB meldt uit New York Ter gelegmneid van IndepenJaiiee Day heeft president Roosevelt een radir ledd giej uden Hi begon met t egg n da evenals by de onafharkel he dsverklaiing van 1778 de Amer aai sche ver cgenv öordigers ook iii de tcgonwoordge crisis den plicht lebben de motieven vooi hun handelii gen bekend te maken Toen aldus n ide Roosevelt stond tiet groot t cg scl op het spe dat de regcering haar volmiehtcn kryat door goedkeuring van de gcregeerden In de laat te jaren is em nieuvve vorm van tyrannie opgedoken die de grondgedaciite van 1776 m het buitenland heeft weggedrongen Ook In Amerika zyn deze bear ppen bedieijd De president polemi eerde op deze wi o tegen de aanvallers en dictatoren en verklaarde dat de menscheliike viijheid m vele land en door een heerpchjippy van geweld vernietigd dreigt te worden Het was niet dliidelyk of hy hiermede dr geweldhcersehappii der bolsjewisten in de SovjetUnie bedoelde wie hy zooals beke ld zyn steun heeft toegfzegd Verder verklaarde hy dat ook Amerika bedreigd w$rdt door do nieuwe staatsvormen di in tegenspraak zyn met die van 1778 streeft er dan ook ernstig naar het Westeliik halfrond en de vniheid der zee te verdedigen Daarvoor iweft men niet alleen eenheid noodig maar nok snelheid flinkheid en werklust Er moet een einde komen aan gemopper en sabotage die een veel diepere uitwerking hebben dan het m d lucht laten vliegen van nnunitiefabrieken Ik verklaar voor het volk der Vereenigde Staten plechtig aldus besloot Roosevelt dat de Vereenigde S aten nooit een gelukkige oase zouden kunnen blyven temidden van de woeStyn der dictaturen Daarom hernieuwen wy Amerikanen den eed voor het land en de vlag mét het doel onze werkkracht en roo noodig ook on leven beschikbaar te stellen Wbe eler over het lot vaa Eagefauid Associated Press meldt dat gisteren ter gelegenheid van Independance Day de democratische senator wheeler een rede gehouden heeft waarin hy betoogde dat alleen de Engelsche mafa of eeS vrede door overleg Engeland zouden kunnen redden