Goudsche Courant, zaterdag 5 juli 1941

tWeede blad ZATERDAG 5 JULI 1941 van Bergambacht E 67 in H van Alphenstraat 40 M C Knijn geb Koik van Valburg Zetten Bakkerstr 37 m Vondelstraat 56 F J Schenk instrumentmaker P T T v Dordrecht Lombardstraat 27a rood in Stèijnkade 27 M C E Moons dienstbode van Reeuwijk Dorp D 119 in Wilhelminastraat 22 W van dein B rg fabr arb van De Bilt U Koekoeklaan 41 in Speldemakerssteeg 11 E Art verpL Pr Hcndriklaan 40 in L Tiendeweg 19a H Vonk dienstbode v Reeuwijk Weth Venteweg H 154 in Kamemelksloot 140 W Gérdes geb Verduin huish van s Gravemoer Vaartweg 255 in Raam 12 J Middelburg bedrijfsl van Naaldwijk Am v Solmssraat 23 in R v CaUweg 10 Th J J Bosch machhoutbew van Bome Woolderweg 30 in Zoutmansplein 7 J J Grevink kantoorbediende van Hillegersberg Ridderspoorstraat 37 b in Sophiastraa 35 D K Kroon expedietieknecht van Alphe na d Rijn Pr Hendrikstraat 17 in PT C Both straat 69 H J van der Linden dienstbede van Weststellingwerf Blesdijk 18 in Fluweelensingel 68 J O P Bosch dienstbode van Bome Woolderweg 30 in Kamemelksloot 110 G Kiellifer banketbakker van sGravenhi e Franklinstraat 109 in Kleiweg 21 F A van Waas van Een SO jariga reputatie waarborgt U een vertrouwde en uititekende behendeling ali U ons Uw Verhuizing en Dieeslver rithting opdraagt MaiBaBERGflAATSEN L Ne Poldervaart TURFNIARKT I TILir U 4 HIDA iBgez Med O 2IT8 8 8TADSIHEUW8 ONZE BIOSCOPEN Thalia Theater DB WlLDUtNIS BOEPT Van een fJm met Harry Piel in de buoldrolweet men by voorba t wat intn verwachten lta sensatie en ipannmg Ook De wildemii roppf Thalia s hoofdr ummer van deze week eeft daarvan volop te genieten Reeds direct na hel begin treft men Harry Piel als Bobby Roedes een tarmef die in dé Indische jungle ligt te slapen met zijn hoofd bijna in den muil van een koningslijger Spoedig evenwel blykt dat hy dal zonder gevaar kan doen want het beest ia hem even vriendschappelijk gezmd aU en goede hond iijn baas i Terwijl ftocdes op deze vtiiie den U d doorbrengt beeft een fraai jacht voor de kust het anker uitgeworpen De opvarenden alaan aan dgn rand v n de Jiatgle en tenten kamp op Roedtr heeft nog meer vrienden onder de dieren der wildernis een groottn olifant waarop hij ha zijn dutje epn ritje gaat maken Daarbü ontmoet hij onverwacht Diana Morris de eigenerasse van het jacht die zich plotseling door een olifantenslurf voelt opgetild en als ze bijkomt van den schrik bemerkt dal ze in gezelschap van den haar oijbekenden op den nek van en olifant zit De kennismaking met Roede s is een aangename ze raken spoedig op vertrouwelyken voet en hU vertelt de knappe Amerikaansohe hoe hij zoo bevriend geraakt is met hun rijdier n l door het eens niet o n louw uit eein kuil te trekken waar in het jgevallen was De kennismaking met andere opvarenden van het jacht is voor Roeder van minder aangenamen aard Terwijl de inboorlingen het feest van den heiligen stier vieren dooden ecnige opvfipenden in hun jagerswoede den ho g vereerden stier en de wilde pelgrims die Roeder bij het kadaver aantreffen zien hem voor den dader aan Een uiterst spanner s jacht volgt geworpen messen missen hem op een haar als hy meent zich in veiligheid te hebben gebracht op den tak van een boom wordt hij van achteren beslopen en in e h moeras geworpen Met inspanning van alle krachten weet hy ach te redden de verblijfplaats van zijn vriend den tijger te bereiken en deze doel de verstoorde bedevaartgangers den aftocht blazen Het jagen van de jachtbeworeri sticht nog meer onheil het maakt de olifanttn kwaad Met een troep stieren doen deze een aanval op het tentenkamp Roeder weet op het nip pertje Diana te redden De olifanten die hem kennen doen hem geen kwaad maar de stieren doen hun uiterste best om hem op de horens te nemen Maar uiteindelijk komt alles tot een happy end In deze opwindende geachiedenis treden naast Harry Piel Ursula Grabley en Gerda Maurus het meest op den vo6rgrond Schmiwburg Bioscoop INSPECTEUB ETCK IN DE VAL Het gegeven dat de avonturen van inspecuur Eyck tot inhoud heeft is uitgewerkt tot een vlotte film die de aandacht op prettige wyze boeit De rolprent is een likje andera dan het gebruikelijke detective verhaal Het blyfl niet tot den laatste acène een mysterie wie van de verschillende personen de miidaad gepleegd heeft rant zoo langzamerhand komt men dat wel te weten maar het gaat er Wer om hoe ten slotte de bende die tich aan juweeleDroovertj ichuldig maakt geknipt zal worden Dat kost inspecteur Eyck veel hoofdbrekens De titel tegt het at d t hij het niet gemakkelük heeft en inderdaad het duurt even voo de netten dichtgehaald kunnen worden Het begint zoo genoegelyk de politieman is op vacantie heeft plezierige dagen en dan ineens de doffe klank van een ver ichot Meteen U de detective weg want voor allei ia hij politieman en dan blül je niet nutig op je stoel zitten ook al zingt een charmante gast Het blUkt een duistere geschiedenis te lijn zonder veel aanwyzingen en alleen een gevoel dat er in een bepaalde richting feioGht moet worden Maar één ding is zeker aU er iuweeloa ont w ff AT AAH ANNEER Schoawbutg BiiMCOpp Inspecteur Eyck in de val met Paul Klinger en Anneliese Uhlig Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur Tkalia Theater De wildernis roept met Harry Piel Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur Bennie Bioeeoop Het gelukkigste huwelijk met Hans Moscr Leo Slezak en Maria Andergast Aan vanaf 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag 3 30 uur Zondag 10 30 uur De verboden vrucht met Gustav Frütilich en Theo Liij n 6 Juli 9 Bur Kleiwegsbrug Vertrek Gewestelijke Broederschapsdag Remonstrantsch Geref Gemeente te Boskoop en Reeuwijk Juli 18 nor Stadhuis Openbare aanbesteding bouwen van transformator en Bchakelhuis aan de Veerstal Juli 7 38 aar Sint Janskerk Kerk concert gemengd koor ToonkunstCaecilia met solisfen en orkest uityoeri ng van Messe in D van Anton Bruckner het geheel onder leiding van Nico Verhoeff 9 Juli 1 30 nur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 18 Juli 7 38 uur Leger des Heib Heiligingsdienst It Juli 7 30 uur VflJe Evangelische Gemeente Bijbellezing en bids ond 18 Juli 8 nnr Daniël Bijeenkomst Federatie van Hervormd Jongeren onderwerp Practisch Christendom 12 Juli 1 38 uur Achter de Waag Vertrek uitstapje Oudheidkundigen Kring Die Goude naar Haastrecht en Oudewater 12 Juli 2 nnr O N A ten in Aanvang examens H L O voor dames en heeren met athletiek daarna rijwiel proef op den weg gymnastielïproef in de U L O school en zwemproef m de Sted Zweminrichting 14 Juli 3 nnr Kantoor N V voorheen Joh Wolft en Co Jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders 16 Juli 8 9 uur Oosthaven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor luchtbescherming 19 Juli 2 nur Openbare U L O school Afmarsch dames en heeren voor examens H L O 31 Juli 8 nnr Sint Janskerk Orgelbespeling H C J de Man met solisten koor en orkest ZONDAGSDIENST DOKTOREN Bij afwezigheid van den huisarts zyn van Zaterdagmiddag 3 tol Zondagavond 12 uur te consulteeren de doktoren P de Boer Gouwe 115 telefoon 2273 en C van Elk Kattensmgel 79 telefoon 2561 APOTHEKERSDIENST Steeda geopend de nachts alléén voor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 vreemd zijii moeten m op de een of aAdere manier aan den man gebracht worden en daarop is dan het wachten Het duurt lang maar op den duur komt er schot in en dan is er de spanning of het gelukken zal de bende achter slot en grendel te krijgen Het ia geen gemakjcelijke tegeripartjj Inspecteur Eyck ondervindt het een situatie waarin hy ongemerkt komt heeft zelfs zijn schorsmg lol gevolg Het moedigt hem slechts aan tot nog energieker aanpakken want ali men iemand kw t wil en die iemand ia van dv politie dan ligt het voor de hand dat de speurder de juiste snaar geraakt heeft Langzamerhand wordt de bende in het sauw gedreven en als zij denkt dat zü haar slag kan slaan wordt zy geslagen gestolen sieraden moet men unmers niet aan onschuldig uiiziende detectives prot eeren te verkoopen Zoo verhuist de bende van het define hotel naar het eenvoudige rijksTogies en de inspecteur heeft er inmiddels voor gezorgd dat de aanvoerder die zich achter een onschuldig mom verborgen houdt ontmaskerd wordt en x n trawanten gezelschap kan houden Paul Klinger apeelt in deze onder houdende ilm van foede spanning en de noodige actie de rol van den flinken inspecteur op vaardige wyie en als de vrouwelijke hoofdfiguur assisteert Anneliese Uhlig hem daarby De journaals en zeer fraaie natuurfilm van het schoone Inndal completee r n het programma Reunie Bioscoop HET GELUKKIGSTE BUWELUK Een genoeglijke en onderhoudende film waarin een aantal vooraanstaande Duitsche artisten optreden is Het ge lukkigste huwelijk Deze rolprent heeft een aardigen inhoud en waar Hans Moser in dit verhaal een belangrijk aandeel heeft kan men er zeker van zijn dat er reden tot vroohjkljeid te over is Zooals in bijna iedere film waarin hij optreedt is Hans Moser ook hier bedilziek en alwetend drukdoenerig en opvliegend heerschap dat het erg goed meent maar door zijn al te grooten ijver soms het doel voorbij schiet In deze film ziet hy zich in de gedaante van den rechtsgeleerde doctor Vogelsang voor een heel biJEonder geval geplaatst Op een goeden dag krijgt namelijk onze doctor het verzoek zich te vervoegen bij een Amerikaansch oliemagnaat en deze blijkt een goede oude bekende van doctor Vogelsang te zyn De olie koning en multi mUlionnair doet zijn ouden vriend een eigenaardige onthulling zijn dochter Jessie i een allerliefst meisje maar zij heef één gebrek n 1 dat zij er niets voi voelt om te trouwen Dit nu is een doorn in het oog van haar vader die nu zijn vriend om raad vraagt De rechtsgeleerde vindt dit juist een kolfje naar zijn hand en orjtwikken met verbijsterende energie een plan de campagne dat de bedoeling heeft het gelukkigste huwelijk op te sporen De gedachtengang van dr Vogelsang is dan dat hij dit echtpaar aan de millionnairsdochter als lichtend voorbeeld ral voorstellen en dat J sie van zooveel geluk dusdanig onder den indriüc zal komen dat zij onmiddellijk in het huwelijk za willen stappen Jammer voor hem doen zich echter eenige complicaties voor die oorzaak zijn dat er allerwegen verwarring wordt gesticht en dat Vogelsang de kous op den kop krijgt Hans Moser speelt de rol van den reehtgeleerde voortreffeliik Men geniet van hem steeds als zijn figuur op het witte doek verschijnt Altijd sputterend en mopperend steeds in beweging en wel bespraakt als feen ander IS hij wel de meest vermakelijke acteur in Het gelukkigste huwelijk Marie Andergast en Wolf AlbachRetty spelen op charmante wijze de rollen van het gelukkigste echtpaar terwijl de gemoedelijke millionnair een ereatie is van den acteur zanger Leo Slezak Het beste wat U doen kunt om tóch opeen mooie en betrouwbare fiets te r den is ze ht en nilaraiiëig laten epknappan f mellelen kl Giel van Waas t iSt Vraagt eeni prija die valt U mee Ingez Med 2 61 15 KOOPMAN BEKOCHT Ten aadeel van een koopman uit Waddinxveen ii en onl eheerd en zonder slot op de veemarkt staand rijwiel ontvreemd TOT DOCTOR IN l E BECHTSGELEERDHEID GEPROMOVEERD Aan de Rijksuniversiteit te Leiden promoveerde tot doctor in de rechtageleerdheid op proefschrift getiteld De ontwikkeling der executele onze oud stadgenoot de heer R W H Pitlo te Hilversum CANDIDAATSEXAMEN GENEESKUNDE Aan de Univertiteit te Amsterdam is gesliaagd voor het candidaalscxamen geneeskunde tweede gedeelte de heer A van Dantzig alhier Uit vroeger tüden DE GUUUtiCUE COURANT MBLUDE n JAAR GELEDEN NïSlr men verneemt heeft de Kamer van Koophandel en fabrieken alhier het berigt ontvangen dat de tyd tot het afhalen van aangeteekende brieven des avonds met een half uur is verlengd en alzoo het postkantoor voor dit gedeelte van den dienst tot 9 30 uur voor het publiek toegankelijk is Ook bestaat er gelegenheid van 7 tot 8 ure en verder nog van 9 tot 9 15 uren des morgens om brieven te doen aanteekenen bestemd om te worden verzonden met den spoortrein van 9 uur 35 min S JAAR GELEDEN Jhr J L A van Haeften controleur der directe belastingen invoerrechten en accijnzen te Gouda is benoemd tot ontvanger te Nijmegen 25 JAAR GELEDblS Alhier is opgericht een vereeniging van schippers motor en stoombootoüHcrnemers De vereeniging waarvan tnOouda en ook daarbuiten gevestigde dernemers lid kunnen zijn heeft ten el de belangen van hare leden te ehartigen Tot bestuursleden werden benoemd de heeren van Nassau voorzitter T de Hooï secretaris C Stigter pen nipgmeester W M Elshout en G v d Harg commissarissen Burgeriyke Stand Geboren Juli Johamia dr van W Leeflang en C A Janssen Wachtelstraat 10 Johannes Gijsbertus zn van B Kers en H Tijssen Tollenstr 142 Juli Hendrik zn van F van der Bij en M Spinder A de Vischm 76 Louis Jan zn van H Snaterse en Hvan Os Tuinstr 40 Ondertrouwd 3 Juli F J van der Voorde en P Beekman F F Caelers en M J Groeneweg H Barneveld en M Nieuwenhuijzen C W F Hofman en G A Meyer A van det Panne en A J Kuik Overleden 2 Juli Hendrik de Jong 69 j Leenóert Zijdeman 68 j Marrigje van Vliet wed J Verkleij 7 7j Klazina van Vegten wed L van Èyk 64 j Predikbeurten Zondag 6 Juli Remanstr Kerk V m 10 30 uur ds J Nienhuia Kleine Kerk Ver T Vrtjz Hervormden V m 10 30 uur da C P Thonuen Lnthersehe Kerk V m 10 uur ds J J Simon Ond Katholieke Kelk V m 10 30 uur pastoor G P Giskes Geref Kaïk V m 10 en n m 5 uur Ds J P C ten Brink Garef G ai ent V m 10 en n m 5 uur ds A de Blois Chr Geref Gemeente V m 10 en n m 5 uur Ds A Dubois NML Geref Gemeente V m 10 en n m S uur da Joh van Welzen Woensdag n m 7 30 uur di Joh V Welzen Vriie Rvaagelisehe Gemeeat V m 10 en n m 5 S0 uur Ds H C Leep Donderdag n m 7 30 uur Bybellezing en Bidstond Vet CiüTtiB V m 10 uur dt G A 1 011 van Rotterdam n m 5 uur da A Meiers yan Utrecht Nederlaadsehe GeloobgemeenMiiap Het Leger de Beils V m 10 uur Heiligingsdienst n m 7 uur Verloisingsdierut Woensdag n m 7 30 uur huwelijksinzegening leidster mej J v d Veen Donderdag o m 7 30 uur Heiligingsdienst Oiiderlli8c OORLOfiSSMUDE Wersekerlnc nR UlaatschappIJ k C f a V N HtUKH RKO S t IV B Mil Gaoaaua Jj f De per 1 Juli 1941 beëindigde hal iar p r od n van da I ofdeelingen A D n I kunne zander nahafflng worden afgewikkeld Alle vastgestelde schaden zi n reeds I uitgekeerd Aan de reserves kon tongeveer worden toe I gevoegd Afd A f 16S 00O ifcL D f SO OOO an afd I f17 000 I Het totaal der verzeker e som In olie ofdeeimgen samen Is thans gastegen tod f 2 220 000 00Ö DE TOTALEN DER AFDEEIINGEN ZIJN A Woningen winkels inboedels f i C Jfl flnfl nitlt inventarissen boerderijen enz OIU UUU ÜUU tot 150 000 Afd Afd Afd Afd Afd Affl IS Qeld geldswaarden precioso f niU U Iherverzokerd bij afd B l Dl Andere en grootere risico s t CPersapnlijke Ongevallen door jf r mnlott I Dl lil Gevaarlijke risico s f incl f 30 000 XX in klasse Dili op vaartuigen E Bfednjlsschade en Huurderving T 390 000 000 50 000 000 50 000 000 65 000 000 38 000 000 2 000 000 HALFJAARLiJK CHE SCHADEREGELING 1 Afd f nrs so rervtz iiaf7 f 35 000 000 DRUMAANDELIJKSCHI SCHADEREGILING I Voegt ook Uw belang bij de reedi verzekerde hondard vlif mi dertigduizend objecten en vraagt inlichtingen bij Uw ASSURANTIE BEZORGER I ing Med Q 2187 UU Loop der bevolking GEVES HGDEN L J Janse voL Id huish van Rotterdam K de Stouteplein 10b in Km gerlaan 130 G J F Wamelmk mare chaussee van s Gravcnhage L van Meerdervoort 104 in Oosthaven 56 M G L Hamerslag verpleegster van Rotterdam Henegouwerlaan 72 in Bleekerssingel S5 C J Albers van Eibergen G 101 in Oosthaven 31 P V Hotwegen geb Kersten van Brummen K 409 m JDerde Kade 31 J J Ti lemans meubelmaker van Reeuwijk Platteweg H 238 in Gr v Bloi straat 11 P Nieuwv ld llverpl van Soest Soestérb str 125 in Bothastraat 12 L Kuijs kap o e sleepb van Rotterdam aan boord A Goldsberg 11 tuinbouwschool van Loosdrecht CSrood in R v Catsweg 61 A Dübowski idem I T efenbrunner idem J W Bikker ass boekhouder van Noordeloos no 181 in Kievitsstraat 9 M W Rietdijk dienstbode van Nieuwveen no 82 in Vest 107 W Boer chauffeur van Haastrecht C 157 in H S Zeeduh 12 A E Tegelaar U verpl van Arnhem Brantsenstraat 16 in Krugerlaan 130 E M Boere dienst bode van Oudewater Lage Burchwal B 371 in Reg plantsoen 28 D Wintering geb Verhagen van Arnhem Vijzelstraat 24 in Reg plantsoen 5 J A van der Veer instrumentmaker P T T van Gorinchem Groenmark 6 in Gr Jacobastraat 1 A E Boer geb de Hoog van Lange Ruige Weide I r Beatrixkad e74 in H S Zeedük 12 A de Groot hulpprediker v Rotterdam Ie Hiddeliandstraat 31a in Cronjés 4 J Bousema winkelbediende van Utrecht Krommerijn 60 in Naaierstr 16 A C Lootjaard geb de Langen Fj Wie FKU1L BT0N De Vuurtorenwachter U Dagmer dfde d beweginCH van de UgdrasU door een zeeluilrer en pas toen zi Hildur de kamer lioorde binnen komen en Payne vriendelijk goeden morgen wenachte keek zij ven op BJSm ia aan boord kondigde zij aan Maar er zUn nog een nneaasi anderen haU Chriatiansand Hildur voegde zich bU haar zuster en Payne volgde haar voorbeeld Aagaard was duidelijk zichtbaar fat zijn oUejas Wie is die kapitein van dat liootJeT infornoeerde Payne De meisjes begonnen allebei te lachen U bedoelt Biöm Maar die is dekapitein niet Hy li een vriend van MM e B marine officier BJBm is zeker zijn voomaamT ytoeg Payne verder We zullen tf even voorstellen Je afstand behoeft geen beletsel te itn zei Dagmar luchtig Heneerï e7Be mag ik u even voorstellen mtenantter zee BJBrn Aagaard een ▼ en de beste menschen op dezewereW Het moet prettig z n on en ▼ riaad van u te wezen juffrouw Oiaan als u over al uw vrienden op die manier spreekt sei de Amertttaan droog We houdea allemaal erg veelvan BjSn verduidelijkte Hildur Het ia heel toevaUig dat hü gisteren niet net ons mee hier naar toeia gekomen Ik had bet hem verboden vertelde Dagmar HU had maar drie dagen verlof en ik voai het noodzakelijk dat hü den eersten middagnaar zün moeder ging inplaats vanals een hondje achter Hildur aan teloopen Hoe durf je Björn als een hondje kan te duiden protesteerde Hildur Neem me niet kwalijk merkte Payne op Ik ben erg blij dat uwzuster een minder vleiende kwalificatie van hem heeft gegevenl Ër klonk zulk een blijdschap in Pajme s stem dat Hildur een moment haar oog van de boot afwendde Ze begreep heel goed dat zUn opmerking iets heel anders beteekende dan een hatelüMieid aan het adres van haar hartsvriend Haar de wending welke de conversatie nam beviel Dagmar niet erg en ze zei zakelijk 7s staan hier onzoi tüd te verpraten Hildur jij en ik behoorden in de keuken te zijn Wij hebben tenminste nog wat kunnen slapen maar Ik ben er zeker van dat a vannacht geen oog iiebt dichtgedaan Ik zal zorgen dat vader en u een paar uur gaan liggen direct na het ontbijt Dagmar fluisterde Hildur zoodra de Amerikaan haar niet hooroiIcon zooiets heb ik nog nooit beleefd De geloof dat Payne op heteerste gezicht het Ujkt waarachtigwel iets uit een roman l Ik vind dat je onder deze omstandigheden dergelijke flauwe opmerkingen wel voor je kunt houden zei Dagmar geprikkeld maar meteen vuurrooden blos op het gezicht Ik vond jou met je opmerkmgover Björn anders ook rijkelijkflauw verdedigde Hildur zich Het andere meisje bleef hierop het antwoord schuldig En ze bleef zwijgen tot ze den proviandvoorraad inspecteerde voor den komenden maaltijd Een en tachtlgl mompelde ze Wat een massa menschen voorzoo n beetje etenl Wat geeft het of je er overzeurt meende Hildur Waar eenwil is is een weg Je moet maardenken morgen schijnt de zon weer al zit die vandaag achter de wolkenl Maar Dagmar was voor etgn dergelijke oppervlakkig optimistische redeneering niet toegankelijk Haar helder verstand zag een donkere schaduw over de dingen liggen en die schaduw verjoeg alle gedachten aan den knappen jongen man wiens opmerking een blos van verrassing op haar gezicht had gebracht Hoe Vreeselük zou het zün bonge rigen met een weigering te moeten afschepenl Toen Payne weer bü haar kwam zag o0k hü den omvang van de nieuwe moeilijkheid De vermoeienissen van den emotievoUen nacht eiachten dat de overlevenden van de achipbreuk Jtrachtig en voldoende voedsel kregen Allen tot de gewonden in het hospitaal toe waren ontzettend hongerig en het rantsoen was een halve kop thee en een halve scheepsbeschuit I Voor het middagmaal zou er per persoon beschikbaar zün ia haU ona vleescb of spek één aardappel wéér een halve beachuit en een hoeveelheid water ter grootte van een wünglas vol Voor het souper was het rantsoen vastgesteld op een halven kop cacao en twee ons brood dat in den loop van den dag zou moeten worden gebakken Genoeg om niet van honger om te komen dit menu maar toch verre van voldoende voor uitgeputte en gezonde sterke mannen en vrouwen I De IJgdrasil was weggestoomd ze hadderi aan boord de onmogelükheid ingezien om den toren to naderen om de wereld op te schrikken met de bijzonderheden over de ramp Aagaard s laatste bericht was een poging tot geruststelling geweest HU zMi niets onbeproefd laten om zoo q oedig mogelijk hulp te brengen Payne bracht het schamele ontbijt voor zichzelf en den vuurtorenwacb ter op een blad naar de dienstkamer De onvermoeide Axel Olsen was op den buitenomgang om een bemoedigend aignaal van Frettendr te beantwoorden De Amerikaan zette het blad op de schryftafel en keek er met een verlangeoden blik naar Een paar minuten gingen voorbü Olsen was bezig de laatste vlaggelün binnen te halen toen de jonge Amerikaan trippelende voetstappen op de trap hoorde F Loop niet zoo vlak achter mij aan zei eep kinderstem Mijn arm doet nog pijn als ik hem teveel beweeg Elen kopje met verward blond haar verscheen boven aan de trap in het licht van de lamp Het was een van de twee kleine meisjes die Payne niet had gezien sedeirt zij van het dek van defzinkende Dovrefjeld naar den t4ren waren geheschen Hun verbazing was wederkeerig Het kind een meisje van een jaar of acht dat met haar moeder een Noorsche van Boston naar Noorwegen reisde om bij haar grootmoeder in Stavanger te gaan logeeren herkende in hem een speelkameraad van de mpoie dagen aan boord Met een uitroep yan tevredenheid draaide het kleine meisje zich om Ik heb toch gelijk gehad Mimil Jij zei het was beneden en ik zei dat het beven was Hier heb je de groote lantaarn en meneer PayneI Ze verhaastte haar sUp Payne die zag dft e haar Unkererm m eeo verband droeg was bang dat se zou vallen en liep op haar toe om haar te helpen Dank u wel meneer Payne zeihet kleine meisje noet een alleraardigst aitr van damesachtige waardigheid Dat heb je er uitstekend afgebracht prees Payne maar vertelme nu eens hoe Je hier komt Wieheeft gezegd dat je zoo maar doorden toren mocht loopen Het antwoord op deze vraag kwam pas toen Mimi aan Elsie s zijde stond Mimi scheen een jaar Jonger Bdialf ve dat Elsie s arm en schouder gewond waren waren ze zonder letsel aan de ontzettende ramp ontsnapt Ook haar humeur was weer in de beste orde Mimi kwam naar de kamer voorhet ontbijt legde Elsie tenslotte uiU Wie hebben vreeseUjken honger ea toen ik mevrouw Taylor om nog een beschuit vroeg begon ze te huüèoiEn toen ik nei dat we dan nooedergingen zoeken begon ze weer te huilen Ja bevestigde Mimi we hebben vreeselüken honger Ea alsjeblieft voegde ze er aan toe zegt U ons waar moeder isl CWordt MTMigd