Goudsche Courant, zaterdag 5 juli 1941

TWEEDE bLAD ZATERDAG 5 JULI 1941 S Z enP C 4 3 10 Elfhoeven 6 5 0 1 A Z C II 8 5 12 G ZC Hl 4 2 0 2 De Gouwe II 6 2 0 4 Bodegraven 7 2 0 5 Boskoop II 7 1 0 6 7 10 4 4 4 2 3 22 6 l 4 3 4 7 7 16 328 Af deel ing B De Gouwe III 5 3 2 0 S Z en P C n 3 2 0 1 G Z C IV 3 2 0 1 A ZC III 5 3 0 2 Boskoop in 5 113 Bodegraven n 5 0 1 4 8 4 4 6 3 1 15 3 ♦ 1 6 7 13 6 5 9 3 20 Dames afdeeling De Gouwe 3 1 1 0 A ZC 10 10 Boskoop 2 0 11 4 1 1 3 0 0 0 0 3 SCHAKEN 4 3 1 3 1 1 1 4 2 2 4 I 2 I 4 1 1 2 3 1 2 K V d Gaarden 4 4 4 P Broer 3 3 3 A Nieveld 3 2 1 2 L V Reeden 4 2 2 2 A Lafeber 5 1 4 1 H Spruit S S 0 Derde klasse B J Tol M Bennii IW 1 0 A V Maaren W V d Hey I O Hier luidt de ranglijst gesp gew gel V l pnt J Tol 4 4 4 A V d Berg 3 3 3 A Schpffers 3 2 1 2 A v Maaren 4 1 3 1 Mf Benningn 4 1 3 1 W V d Hey 4 4 0 verliezen in welk geval Gouda de reserve tweede kiasae bereikt aannemende dat het elftil zelf wint Beslissing In Onderafde h Mn vallen In de AfdeeUng Gouda zün de laatste wedstrijden voor de halve bedissiiifscompetitie voor de bezetting van de ondenMe plaats in de eerste klaaae vaatfcatcid met Gouderak II D O NJC n op het O N A terrein en Groeneweg O N A IV in Moordrecht Hetial vowal afhangen van het resultaat van Gouderak IlD O N K II De Goudarakkers hebben met één punt het klemste saldo en zouden ze verhezen dan worden ze hekkensluiters Ook bU een yerdeeling is D O N K in veiU heid en dan hangst het er voor Qouderak van af wat Groeneweg tegen bet uit het gedrang zynde O N A IV doe t hetgeen eveneens het geval is maar dan voor D O N K bu een Gouderaksche zege Groeneweg heeft aan één punt voldoende om buiten schot te komen Er zijn diverse mogelijkhedan waartoe bü een nederlaag van Groeneweg ook een beslissingswedsti d behoort doch bet is nu mooi genoeg an men moet nu de puzzle maar oplosten O N A IV 1 1 1 O 3 J Groeneweg 2 10 12 t DONK Il Guuderak II Van t elang ct Vierianden 53 68 ct Better Times 36 48 Ct Perfection 34 62 ctii Sweet Heart 86i 102 ct Ciemengde rozen 16 r n ct Dive aen per bos Volleren dubb 37 42 ct Componala 16 20 ct Clematis Durandi 29 40 ct idem Mur le CoultrJB 80 100 ct idem Prins Hendrik W 95 ct Lathyrus 7 9 ct I Moercapelle PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Nefl Herv kerk v m 10 en n m 7 uur Ds Verkerk Cioref Gemeente vjn 10V4 en n m 3 en f uur Ds Hofman EIERVEILING Op de eierveiling van de veiling vereeqigin werden aangevoerd 3945 eieren prijzen 1 1 09 per kilogram Nieuwerkerk a d IJuel PftEDIXBEURTEN VOOR ZONDAa erv kerk v m 10 en n m 6 u C Vollenweider if kerk v m 10 en njn 6 u ds G H Rijksen Geréf Gemeente v m 10 en n m 8 u e sdilenst CRASDROGERU VOLDOET Gedurende eenige dagen is de grasdrogerij m gebruik Het betreft echter nog proefwerken waarbij echter reeds bleelc dat de capaciteiten boven de verwachtingen uitgaan Gerekend werd dat per uur 600 k g droog product kon worden verkregen Thans is gebleken dat dit ruim 700 kg per uur zal bedragen Ouderkerk a d IJsael VISCHKAAR GEUCHT De dader betrapt Donderdagnacht hporde de politie op surveillance in de buurt Van de kolen schuur van de fa Heuvelman in de Kromme eenig geschuifel aan den dijk voet Bu nader onderzoek bleek zich aldaar een persoon op te houden Onmiddellijk werd gedacht aan het uitzetten van vertx den vischtuig of het lichten van fuiken of vischkaren Een onderzoek werd ingesteld bij den vlak in de nabijheid wonende machinist van het BerkerkK Oudscbe Poldergemaal den heer K Van Vliet Inderdaad bleek de vischkaar van den heer van Vliet gelicht te zün De aangehoudene bleek een Rotterdammer te zijn Andere m het Ijootje aanwezige personen zijn ontkomen Oude water GEVONDEN VOORWERPEN Gevon den dames regenmantel In lichtingen bij de gemeente politie Staatspartij de Roomsch KathoUeke StaatspaitD en de Sociaal Democra Uscbe Arbeiderspartij Deze partijen die het stelsel van de parlementaire democratie en daa van een voorbije gedachtewereld vertegenwoordigen hebben baar inwendige draagkracht en daarmede het gros van haar aanhangers verloren die lieh In andera groepeerinrCB vereenigen Het optreden van deae partyen althana van oikelen barer loooaaagevende leden 41e ileb voor hnn itreven bedienden van de inrichting van ban l arty waa duidelijk en ondnbbelalqnir gericht tegen de belangen van e bCMttende overheid zooals biyki nit tal van eonerete voorvallen die ten alotte het iagrUpen van de Daltaehe poUtie verebditen Daarmede waa de BoodiakeiUkbeld om deie par yea te mtbinden ontataaii Moe en maf Ingcz Med Q 2149 10 J Hamerslag P W de Jong 1 O J de Broeder F v d Caay 0 1 A Rietdyk H v Gcelen 1 0 H Meyer W N O l O W N O A Vent 0 1 A 8 C Goada Bij de gisteravond bU A S C Gouda gespeelde psrtijen werden de volgende resultaten bereikt Huishoudelijke competitie A de Zeeuw P Spi fingshoek Vi Vt Bekerwedstrijden Eerste Ronde t N de Groot W Hoppenbrouwer 1 O A Vermeer Jr A Brnekhuyzen paard 0 1 Tweede Ronde G V d Ham A de Zeeuw toren 0 1 A NievekJ K de Jong pion Vi Vi A v d Laan W v d Hey 1 0 A V Maaren A Vermeer Jr 1 O Derde Ronde G V d Ham A Vermeer Sr 1 0 GYMNASTIEK EX ELSI0R BESTAAT M JAAR FailÜMementen Vernietigd 23 Juni N V Met VoUe Zeilen Den Haag J 5 finale 1 voorts de Stolwijk II G S V rv in de 2e kTaie B Het onderaan sUandc Stolwük heeft nog kans een beslissingswedstrijd tegen Woerden II te bereiken waarvoor voorwaarde is dat bet elftal van G S V IV wint Bij een gelijk spel of een Goudsche zege degraiieeren de Stolwijk reserves WATEBPOLO De poIiD compétitie Rotterdamseh kenreerpa naar Gonda De dames en heerengymnastiekver Excelsior hoopt op 11 Augustus as iiaar 30jarig bestaan te herdenkcil Ter gelegenheid hiervan worden oti Zaterdag 26 Juli op het O N A terrein gymnastiekwedstrijden georganiseerd voor bij den Turkring Grouda en omstreken aangesloten vèreenigmgcn Na afloop wordt een marsch geho iden met tot besluit een lurademon stratie van alle deelnemende vereenigingen en het Rotterdamsche keurcorps dames en hceren PROGRAMMA yOLGENDE WEEK Het programma voor volgende week luidt Ned Zwembend Dinsdag De Gouwe W Z C Woensdag Zwemlust G Z C Zwemlust II G Z C n A ZC Forel Donderdag G Z C D K R G Z C n U Z C III WZC Boskoop Zwemkring Gonda Maandag Boskoop III A Z C m Boskoop dames A Z C dames Dinsdag Bodegraven G ZC III Bodegraven II G Z C IV De Gouwe II Elfhoeven Woensdag AZ C II Elfhoeven S Z en P C G ZC II S Z en P C II G Z C IV Donderdag Elfhoeven Boskoop II G Z C III S Z en P C G Z C IV S Z en P C II Standen in Zwemkring De standen in de Zwemkringcom petitie luiden momenteel AfdeeUng I Geen mooi gezicht al die natte wasch in fuiq of op balcon Een hoop drukte Ifevena en bet streken kost veel eicctriclleit Daarom aarzel niet langer doe de wascli de deur uit Wij behandelen haar volgeot de nieuwsie zachte rclni gingsmcthoden Onthoud dit wel Uw goad goat longer nw ale nat maagaat mat MODfLWASSCHfRIJ Oouda Talafoon SOM Bedr fswater zoo licht als regenwater WATERPOLO UIT8LAGCN NED ZWEMBO Boskoop A Z C O 6 UZ C in G ZC II 5 0 ND Berkenwoude PREblKBELBI VOOR ZONDAG Ned Herv kerk v m lO Sjuur Ds M J W Zeven boom BURGERLIJKE STAND Geboren Johanne JacotHis z v L J A Cirk en L J Siepkee DRUKTE IN SCBARLE800L In bét zwemtiad Schariesooi werden ip de eerste vier dagen van deze week reeds 215 baden genomen wat voor een plaats als Berkenwoude een buitengewoon groot aantal u Bodegraven BURGERLIJKE STAND Geboren Fredenk Johannes z v F J V Dalen en H A v d Brink Miriam Theresia Wilhelmina d v W H W V Laempt en C J G Timp Wilhelmus Gustierlus Jotianntrs z v J A Jacobi en C W Zimmerman üijsberlu z V B V Dijk en E Jansen Huibert 2 V G H de Bruyn en A Verhoek Ondertrouwd C H de Koene 24 j en J Sluyk 21 j TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTy 13184 37 Achtervolging der Sovjet weermacht OUUrt VOOrt Duitsche troepen op verschiliende plaatsen over de Berezina getrokken Kaartan van dan ganaralan stof s vondan ww nM viiww f Het opperbevel der Dtiitsche weermacht deelt mede I ln eerwil van den slechten toestand der wegen duurt de achtervolging dtr Sovjctweermacht jvtr het gehcele front onweerstaanbaar voort De in aftocht zynde vijand lijdt de zwaar ite verliezen door de nwedoogenloo e operaties onzer luchtMiacht die zich tot diep in het achterland uititrekken In het centrum van het aanvalsfront ziin de Duitsche troepjen op verscheidene plaatsijn over de Berezina getrokken Ten noorden daarvan is de grens iii s hcn Letland en de Sovjetunie bereikt Onder den buit die gisteren gercg tn er 15 bevinden zich ook kaarl n van den generalen taf dio liet sliKtetuk der bewnzen vimr de offensieve bedoelingen der Sovjetw nnacht leveren Die offensieve bedoelingen worden ook bewezen rïo irJnt men thans een nauwkeurig nvf r icht heeft over de geweldige uithrnd ng van het aantal Snvjetvliegvelden aan onze Oostelijke t re K m di n h t i en tiid TitH ijI er voer de Sovjetbezelting in Bp i irabie Pillen Litaiien IjCtland en Eitland in lotriiil clechl s 9fl vliegvelden waren is dat nantn in den korten liis Mhen tud ge steqen tot 814 vliegvelden Wüiir an een de 1 zeer goed is Uit een ondcr uck der veroverde S vjetviiegi eld n inptsield door officieren die da irt ie een bijzondere Tipdraelit hadden is gebleken dat het a intal vliegtui en dat op 22 Juni np den grond vermolmd is 20 tot 25 pree nt grooter d n aanv mkeliik dnor wa irneming U t de lucht werd geconstateerd en gemeld In den strijd tegen Engeland heeft de Iu dmacht voor de Engel sche Onstkusl twi o hcwnkingsvaartuigcn met een ge nmrn ljken inhoud van duizend ton tot zinken gebracht en bii Landscnd een grontcn knopvaarder door bomfreffers beschadigd Des d iags en des njKJiU waren ötTnvöUen van gevecht vliep uigen gericht op havenwerken in het TTuidWesten en Zuid Ooeten van Engeland Bi aanvalspogingen van Britsche vliegtuigen op de Kanaalkust hebijen jager H en luchtafweergeschut gisteren elf vijandelijke vliegtuigen neergeschoten Twee Duitsche vliegtuigen worden vtrmist De vijand heeft In den afgeloopen nacht op verschillende plaat s en in het Wekten en Noordwesten van Duitschland brisand n brandbommen laten vollen De burgerbevolking leed geringe verliezen Ii Bremen werd onbeteekenende schade aan de oorlogseconomie veroorzaakt Zolderbranden Overal Ininl ge Uw toestel gemakkelijk meedragen tonder gevaar voorbe chadiging of natworden Fotoüaems Zeugestraat 64 Goada Getrouwd G de Keizer 27 j er M Arend 21 j LOOP DER BEVOLKIBfG Gevestigd G C Jansen v Alkemade A Jacobs en gezin v Gouda H G Sander V Purmerend Joh M llensen v Purmerend G M Dorre paal v s Gravenhage Wrlrokken J Spreij n Ulrech H Tmthof n Zwamnierdam H Schouten n Maartensdijk J de Boer n Wi t rrlon G H Donk en ge in n mhem Jac Veerman n Roeuv ijk M Zwijnenburg n Apeldoorn A J W Lemire n Leiden B Hoek stia en gezin n Overschit L Slappendel n WüudcnberK Gouderak PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Iferv keik vm 10 uur Ds i van Vliet Bediening H Avondmaal n m 7 u Ds J van Vliet KalieUachtii £ BURGERLIJKE STAND Geboren Peter Jacob zn v n H G Wtrkraan en M C Koster Boskoop BÜKGKRI UKE STAND Geboren Anna Geeitruida Catharma d van C Anders en £ van Eenige Alida d van J Th de Wit en W M Benschop Pietcr Marinus z van Nieuwels en C M Bijland Teums z van W Tnl en KI M van Vliet Getrouwd W de Bruin 76 j ca J van Wijk 69 j W W van den Eijnden aO j en Q M Houtman 28 j Overleden Geertruidis Maria Anna van der Zwet 1 maand COOF VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEILLNG 4 Juli Riizcn per bot Ingar Olsson 34 et et August Noack 1 25 et Pechtöld 35 58 et Bnarclif 19 32 et Queen Mary 30 45 et Ju es Büuché 51 et Gloria Mundi 110 140 et Hsdley 36 48 et Edith Helen 30 40 et Pnlyantharoren 46 72 et Dulsburg 32 et Ellen Poulsen 34 48 et Orange Triumph 108 142 et Paul Grampel 2640 et Dorus Rijkers 66108 et Florex 34 6S et Pauls Scarlet JO ft Juweeltje 110 152 M Else Poulsen 50 70 et Rosa Mundi 26 46 Spanning in tóumöoi van Schaakkring IN ALLE GROEPEN FELLE STRIJD TUSSCHEN DE PRETENDENTEN Voor het toiirno ji om de periuonlyke kampioenschappen van den Goudschen Schaaknng werden de volgende wedstrijden gespeeld Eerste Klasse A F V d Caay G de Bruyn 0 1 P Lafeber B A de Jong 1 0 Door dit resultaat eeft de heer G de Bruyn zich nog steviger aan dnn kop gep a T st terwijl de hner B A ac Jong drfinitief uitgeschakeld jverd Alleen de heer J M Naerebout kan den heer G de Bruyn nog evenaren De tand is gesp gew gel v I pnt 3H Vk 2 2 Vk G de Biuyo J M Naerebout P Lafeber r J Eynwachtcr B A de Jong F V d Caay Tweede klasse A A p M Lafeber L V Reeden 0 1 A P M Lafeber K v d Gaarden 0 1 De stand is hier gesp gew gel v L pnt Voor goede reparatie naar een VAKKUNDIG ADRIS Knigge s Rijwielhuis Lange Tlendeimag 73 Aouda i 2ifK a o gladde ring iladde ringen kogelmudel goud double gelegenheid t Verder groole sortccring Dames en Heerenringcd Kroche Colliers enz Zie het bijouteriebotkje sap de cpi rslraall J Hoogendoorn i hl IjHSTKAAT 16 jrnida Mesitemaker By Messemaker vielen in de tweederonde van de wedstiiiden om den wisselbckcr nog de volgende bolu sini en H I Juraa W N O 1 0 M Novack J de Waal 0 1 J Reneroan B A de Mink 0 1 h IH 20 lli ut lii clacleur J U W r tera lliueicr berg Chff n d ttur voor Oouda en UmiueKeni f Tleter iuude W u Tan t aiavrnhtfe Vtlkenbofch laan X 0 in Kunemclluloot 158 i M Bergmano van Hüvertum Zuidcrwegi 05 in Gouwe 144 J van Peper traate van Haastrecht D 58 in Boelekadé 24 J Beerlinf elecur tadu lechn instrumentmaker van Korten hott Juliajuwfg 11 in y i Pafmatruat M H i Bmct verplecfiter van Rottei4 B BotdipoklerDlein 27 a ia Wetthavca U STADSSPAARBANK Bouwf2 fiMklinNfltmt Vcfipit fccn teld dat Md behooren te r4cB letpaard Spaart by c a SOLIDE SPAARBANK Ingcz Med O 2147 8 VEKTKOKKKNEN A M V d Bunt van Westhaven 11 aaar Schoonhoven Haven 19 M C vd Kemp van Weaterkade 5 naarWagc nmcen Kori nburg 4 P Ter Ww van C Keteixtraat 83 naarVGravenhage van Stolkv eg 26 C B EijkeltwoB van Voorurilleni 12 naar Bodegraven Weyland 42 E E de Looze van Crabethjtraat 65 naarHilversum Spieghellaan 4 J W Boere van Wilhelminaatraat 32 naarZullen Baldfnkstraat 61 N Poet van Vondelatraat naar Haastrecht KI Haven C 232 J v d Hoek vanKru erlaa i 42 naar Zootermeer DorpMtraat 86 J Koater van VanStrüpmtraat 5 naar Nieuwerkerka d Ust l Kortenoord 55 A v d H yden van 4e Kade 115 naar Arcen ca Rijksvueg 98c Heer ken van Coorr l ertatraat II naar Arcen ca Maasstraat 201 B A van Schip van Tnllcnsstraat 137 naar Haastrecht Gouwweg D 104 A H Gcurta van 3e Kade 72 naar Waddinxveen Z Dwarcweg 20 J Smit van K Wilhelminaweg 170 naar Rotterdam Ebaktraat I2c H C Kortenoever van Wacht lstraat 60 naar Wassenaar St v s Grayesandeweg 4 J Ea van Kampen van Wachtelstraat O naar Wassenaar St v sGrave aandeweg 4 C Maaskant van FIuweetenalngel 48 naar Middelhamia Hobbkem straat 124 C VeMekoop van A G de Vrijestraat 22 naar Schiedam Fabristraat 39a C P v d Burg van Crabethstraat 32 naar Leiden Noordemde 28a J Kuilt van J Wiilipsweg 42 naar Delft Paardenmarkt 2U E H van Velzen van Turfmarkt 54 naar Rotterdam Rusthoflaan 5Ja M liocht van Bleekerssingel 6 naar s Gravenhage Muzenatraat 2a G Nieimeyer van Karnemelksloot 80 naar s Gravenhage Nunspeetlaan 52 H J C Meter van Gouwe 47 naar Zeist Voorheuvel 31 A M Vermeulen van Oosthaven 10 naar Rotterdam Pr Hendrikkade 65c J J A J v d Heuvel van Joubertatraat 82 naar Eindhoven v Coothatraat 7 E Kraak van R Visscheratraat IS naar s Gravenhage Vlaming itraat 30a L L Hamerpagt van Noorderstraat 9 nair Rotterdam Horlensia straat 21a P M Nieuwenhuizen van K Wilhelminaweg 251 naar Heemskerk Kleine Houtweg 2 P A v d Pouw van v Heusdeatraat 29 naar Utrecht Marieplantaoen 28 P J Klaasse van Tollensatraat IH naar Schiedam Hoogatraat 150 H J Limborgh Meyer van B Mart 4ssinKel 65 nsar Groningen Na£S8upHein 16b H Dijkstra van Nieuvrehavan 89 naar Reeuwijk W Venteweg H lfl4 A Jakobs van Krugerlaan 55 na ar Bodegraven Pr Hendrikstraat 39 J v Slingerland van Vccrstal 1 naar Eindhoven Korenblocmstraat 67 M v Huizen van Sophiaslraat 42 naar s Gravenhage Pretoriastraat 64 D Jong neil van Kuiperstraat Mbov naar Nijmegen Goriss raal 67 L A Rodijk van Gr Jacobastraat 31 naar s Gravenhage Soestdijkschekade 950 B Rook van Willems 8 naar Hearlen Gr v Prin tererstraat 26 M Jonkers Van 4e Kade 51 naar Vrecswtjk Utrechtache atraatweg 3 L Goldenblat van Karnenielk iloot 32 naar Hilver ium Beye rinckaan 16 I Boer van Wetterkadc n naar Oo stsleingweg Appelacha 106 M Jongeneel van Crabethstraat 36 naar Beverwiik Hoflanderweg 42 H de Heer van Kleiw 72 naar s Oravenhage Wagenstr iiit llflar L W Bogert van Yaseilaan 57 naar s Gr nvonhagc Voorthuizen traat 216 GODSDIENSTDIPLOMA B Aan de R K School voor Maatschappelijk Werk te Amsterdam is pp l aRcl voor het gn wiiens riiploma B tweeric gedeelte mej T Quant alhier SPORT VOBTBAL De slotacte in zicht GOCDA m KAN POSITIE OPNIEUW VERSTERKEN O N A reserves In afwachting van Alphcn s prestatie De competitie begint nu met het slot Ie naderen en het is welletjes ook G S V en Gouda III komen morgen in acic en er resten dan nog één partijtje voor Gouda III en eventueel een bc lissing wedstri d voor O N A II Voorloopig ziet O N A belangstelleTid toe wat Alphen II Zondag tegen B E C II doet Winnen de Alphenaren dan is een bcstissingsmatch noodig bij eiken andei en uitslag promoveeren de Gouwenaan De ontmoeting van GS V op eigen terrein tegen D O SR heeft nu de beslissing gevallen is Ifeen belang meer De groenwUten kunnen met een overwinning het seizoen beëindigen Gouda s derde speelt in Rotterdam tegen Noptunus Hf dat reeds vrijwel il uitgeschakeld De Goawenaars zijn ar gioed in en er mag verwacht worden dat zij ook In deze retutnmatch aan het langste einde trekken De resteerendc wedstryd Gouda III Overmaaa lU zal dan da beslissing moeten brengen tenzij Overmaas ditmaal zou PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Med Herv Kerk voorn 10 en des avonds 6 30 uur ds P J SteenbeaiÉ Geref Kerk voorm 10 en a Évonds 7 uur ds W van Dyk Vryi Herv Kerk voorm W 30 uur da J D van der Veen van Rijswijk BURGERLUKE STAND Getrouwd J W Spek 25 J en J T Haringsma 34 j Geboren Karolina Maria d v Tb N van Leeuwen en M W Harreveld Anthonia d v G Wouters en H Oosten dorp VIER VETTE VABKBNS In de noodslacbtplaats zün vier vette viarkens die door den keuringsdienst geschikt bevonden werden in het klein onder toezicht verkocht DE MELKPRUS GOEDKOOFER De melkprijs is alhier verlaagd en gel racht op 15 cent per liter Schoonhoven GEZEL BOEKDRUKKER De Iwer A Kouweling is geslaagd voor Itet diploma gezel boekdrukker PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 uur Cand j Roelofsen van Ede sAvonda 6 uur Da Ewoldt van Bergambacht Oref Kerk v m 10 en n m 6 30 uur de heer J Dijk hulpprediker te Heusdcn R K Kerk v m 8 en v m 10 30 uur H Mis N m 6 30 uur Lof Galoofgemeensèhap Leger des Heils v m 10 uur Heiligingsdienst sm 12 uur Zondagschool n m 3 uur Kindersamenkomst n m 6 30 uur Bidstond n m 7 uur Verlossingssamenkomst Waddinxve n BEROEP ONTVANGEN Onze oud stadgenoot ds A Vroegindewey predikant der Ned Hervormde Gemeente te Loon op Zand is beroepen te Aalst Gld PREDIKBEURTEN VAN ZONDAG 10 en 6 30 uur Ds L N H kerk Vroegindewei Geref kerk 10 en 6 uur Ds W J Smidt Chr Alg gem 10 en 6 uur Da N v d Kraats Rem kerk geen dienst Wet en Evangelie 6 30 uur n m Ds W S van Leeuwen te Rotterdam Reeuwük PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv kerk Reeuwijk vm 10 en n m 7 uur Ds W Vroegindewei Ned Herv ökerk Slüipwijk v m 10 Our Ds Volleweider van Nieuwerkerk d IJssel ram 3 uur D M Verkerk van Moercapelle Geref kerk Niet Inpkerd voural in Dortmund konden spoedig gcbluKht worden tien der aanvallende Bntsche gevechtsvliegtuigen werden door jagers en luchtafweergeschut neerge cht en De commandant van een regiment infanterie kconel Hipp en de commandant van een regiment ai illerie Wekker a sn ede de eerste luitenant Haikenschrr itt de Oberfeldwebel Pelermann en de infanterist Ansinu van een bat i on tirailleurs op motorrijwielen hebben zich door buitengewone dapperheid onderscheiden Bij de luchtgeveehten der laatste dagen heeft kapitein Oc fu ziin vn f en veertigste en de eerste u tenant Franziskat zijn een en tw r g te overwinning in de lucht behar lt RUSSISCH JAPANSCHE GEVECHTEN De wooro otrJer van het Japansche legf 1 lu itcnürt kelonel Akiy Tm i heef in de perscnnfert ntie in sntwnnrd op lic BINNENLAND ONTBINDING VAN POLITIEKE PARTIJEN Verordening van RÜkscommissaris Het RijkscnmmLssariaat maakt ekend De RUk Miommissaris voor de bezette Nederlandwhe gebieden heeft in een verordening van S Juli lull een reeko partijen ontbonden t w den Vrijzinnig Drmncratischen Bond de Staatkundig ncrrfnrmeerde Partij il ChristelUk Democratische l nle de Anti Revnliilinnntiire Pa tii de rhri itelijk Historisebc Unie da Liberale