Goudsche Courant, maandag 7 juli 1941

SPORTNISUW ProiaoÜe im éecnMiatio CMDipcMiO Haarlem clubkampioen met een half punt voorêprong ep A C De tedUHiche ammen gavea d i doordag V T ereenlglaffan gaven gtetcren op de tintclbaan iren to te Reficrdam den toon aan n den Kr d urn het cliibkampioenMhap van Nederland eit den PH beker Waariem A AC TrtkvogtU en V en U Zao heftig ra de fcampl i too weinig gavcti zli elkaar op de verechillende nummert toe dat Haarlem leekte met mtniem verichU een hatf punt op A AC oaa de algemeen ltgetpr fcpi verwachting dol z dan lag teu winnen kon voldoen Oe tccftnltche nummer gaven daarbij renelolte den doorilag t0r Haarlem na de loopnummer de derde plaati bezette achter A Ac en Trekvogel GRC LSC WW Westerkwartier in den beslissingswedstrijd met 2 1 geslagen De Nieuwsbladfoto wijst het uit In d series var de 400 meter vestigde de Trekvogel Haigh speciaal de aandacht op zich door ziji oepe en stijl en het gemak waarmede hij wun Alijemeen zag men m hem dan ook den winnaar do in de fina e werd hij op het laatste rechte tuk gepas eerd door den kleinen Bakeis van AAC die met Bi uman later op der mtdd tg nok rirgde voor een overwinning van de Aircterdsmsche vereeniging op de f i if M i e n u b I a d ƒ o t o een paar achtige bealissmg zoo u vsr 29 ook thtmt Otta dien men op den voorgrond zier X 400 m estafette wiiirbti Bouirar a s rt j irdeu ti dens de athtettekkampioen weer rut dot gnteren met Spree vierde naast Houtnutn die oofc non voor Spree derde mar den kop ver verde en Bakais ichaj en in liet Stadion Frt enoord uit an IItiIci de tiirede plaao bezette achter amdigde de ktiMMi op iMt arark salie komst bracht in e i fmaetiVke m tw ci don nbereifcbaren Oiendarp doeft W Bpm oft Otendarp eenrt reTandw op Nota Over de vraag of athletiekwedstrijden wel attractief genoeg zijn om veel toeschouwers te trekken is reeds veel gediscuasiaerd en rx u nog veel gediscussieerd kunnen worden Feit is echter en dat geldt ongetwijfeld voor alle takken van sport dat een programma waarin alle craclu uitkomen aU het ware tot kilken dwingt £ n daarom was het zeker iet vreemd dat de publieke belangstelling alle bestaande records in dat opzicht ven oterde en eenige duizenden op de tribune en langs de lijnen zich zaten of stonden te koeiteren in de zon die de spieren van de athleten los en soepel maakte en daardoor een tUnke bijdrage leverde voor het succes dat Pro Patria voor haar organisatie mocht boeken Elk van de veertien nummers Was de aandacht ten voH waard en men kon het lecht $ betreuren dat ook nu de teohnischa nummers m het gedrang kwamen en werden overvleugeld door de loopers Het moet inderdaad wel heel moeilijk rijn een bevredigende oplossing te vinden voor het tegelijkertijd verwerken van deze twee zoo zoer uiteenloopende onderdeden van de moeder aller sporten Terwijl Osendarp er zijn beste sprintjes uitperste glinsterde de met forsche hand dour Brasser gewoi pen discus of speer m liet 7onhcht en zweefden Lamoree en zijn tegenstanders in sierlijke lichaamsbeweging met behulp van den polsstok over de lat De kenner wist precies wanneer en waar hij kuiten moest de leek stcnd er soms een beetje onwennig en verloren tegenover Maar wat hij zag boeide hem omdat Bet van kwaliteit was omdat hij wel moest zien de inspanning welke de athleten aan den dag legden om zooveel moge lijk punten te behalen voor hun vcreeni Ing Het Is moeilijk te zeggen of A A C wel licht den beker had gewonnen indien Biasser speer of discus had laten loopen voor de 110 m horden Nu leverde deze een zege op voor ex kampioen Kaan die het nog geenszins verieerd bleek te zijn en ongeveer de eenige vf die alle horden onberispelgk nam Amvechthart hesUismg De eerste serie van de 100 meter was in wezen eigenlijk een finale met Osen darp Nota Schaop Geul en Grijseels Otandarp dit t elfder ura an de SS m had afgezien imm hierbij ravanaüe op Net dia ham vorig Jaar tijdana daza zelfde waditrijden bIJ verratsing wlit te kleppen en in de finale daad hl het nog eani Hat dient evenwel gezegd dat Nota in de bealiuing werd gehandicapt door een valuhon tiart waardoor hIJ de tweede maal minder vlot wegging en eigenlijk al bij Mt begin i n gatlagen man wat Van Oita en Houtman namen de leiding maar ap 6 meter kwam Oiemiarp onweerstaanbaar naar vorm De olgontijke itrijd ging dan ook tlediti om do Iweode on derde plaats en hot dood ooniguins vreemd aan dal da Jury Sproa als tweede noteerde Van onze plaatt af wai het moei lijk te zien maar in eUt geval had deze Jeugdtg on ongatwijfew talontrijko too por dto vorig Jaar nog kampioen dar Juniorot me op dertig motor van da finiah nog eon aohteritand van ruim een motor op van Otta en Houtman zoodat hll eon enorme snelheid moet habben ent wihkeld ep bel laatste stuk om dazen ach lartland nog in la kunnen halen an den zelfden tijd te notooron alt Van 0M 0 Finale 110 m XOrdenloop Tweede von Imfc Wrtm Kaan die in dit nui mer be lag legde op de overwinning i en foto Bouman won ook de 800 mete uit een ld van 18 mat Resoluut nam hg deleiding en al drukte hl bet tem zichtbaar toch slaagde geen der anderen erm hem gevaarlijk te benaderen De Ha genaar Giesen awrd een fraaie tweedeZijn eerste aanval op dan Haarlemmer vGug bij het uitkomen van den faatstenbocht mislukte doch in de ei idspurttoonde hij zich de sterile Map pié taJt Osendarp stond in de 4 x 100 metef esta lette voor een schier hopelöoze taaki In de serie slaagde hij er nog in Trekvogels van de vierde naar de tweede plaats te bren gen in denzelfden tgd Is de wuinaar A V 23 doch in de finale lukte ditl met Geul en Spree hadden voor V en 1 en Heyn eft van Bteveren hadden voor A v 23 voor een voorsprong gezorgd welke Osendarp te machtig was al haalde hij nog een flink stuk op De Roode werij geen oogenblik bedreigd op de lotio meter Eer t was het Eveca die trachtte hem bij te houden ei diarj De Bruyn Tenslg le piosi t ivk Wt tgenoem de den Haarlemmer laten gaan maar hij had toch nog kracht genoeg om een dan al van Koopmm die zioh op zijn beurt weer moest verdedigen tegen een eindspurt van Schutz f te slaan Vijftien man vertrokken voor de SlOOO meter en slechts zeveT bereikten de emd streep De meeste bewondering moest nien eigenlijk hebben voor snelwindelaar En gelman die van geen opgeven wi t hoe wel hn bijna werd gelapt door Bakker die in eeT ieImatig tempo allen lo te IP van Rijn vergde in het tiegin te veel vim zijn krachten op de tweede plaats en vejrdween het erst uit de baan Zijn opvolger was de PP W De Roo die het verstandiger aanlBSde Toen deze namelijk bè merkte dat hij Bakker onmogelijk kon bijhouden stopte hij en voegde hij zich btj Siegtien Overdijck die een eind achtef hem kwamen Slegt kon het op den duub met bolwerken maar Hagtmgius die een fraaie race liep kwam het tweetal versiert ken en deze was het ook die de planneri van dé Rooy lA de war stuurde Hij bleek i de tactiek van den Rotterdammer te hebben doorzien en toen deze begon te tprmten mg Hagtmgius niet alleen met ham mee maar wist hu hem zelfs te patweren en roodoende beslag te leggen op de tweede plaaU Prestaties van beteekenis leverden de t hnische nummer met op Carlier won h hoogspringen met een sprong van IJ m tjimaree het polsstokhoog met 3 to m Brasaer het duiciu en speerwarpea met resp 44 8 m en 3 i4U m Houtman het verspringen met G 90 m en A de Bruyn het kogeUtuoten met 13 SS afstanden welke nog een flink st ik boven de records bleven N De TtsnhaleH 110 m horden 1 W Kaan Haarlem 15 8 sec ï r Butselaar Hellas 16 sec 3 v Leeuwen AAC Ib 1 sec 4 L Hagedeom Trekvogels 5 A Jansr V eo L 6 B Ziepzeer er AAC Haarlem 8 pnt A A C en Hellas t pnt Trekvogels 3 pnt V en L 2 pnt Hoogspringen met aanloop 1 G Car her AV 23 1 80 m 2 en i C Lamoree Haarlem 175 m en W Spanjerd PSV 1 75 m 4 H H V d Tooien PP l 75 m 5 J A Noordenbos Holland 1 70 m 6 W Ketel PSV IM m A V 2 i 6 pnt PSV pnt Haar iem 4 pnt Pro Patria 1 pnt Holland 2 pnt Polsstokhoogspringen 1 C Lamoree Haarlem J 70 m 2 J Verkes Haarlem 1 5 j m 3 J A Noordenbos Hollandi 10 m 4 en 5 F Butst la ii IlcIHs eiiT V d Most Pro Patria 1 20 m t J Markestem Pro Pitiii 120 m Haarlem 11 pnt Holland 4 pnt PP IJ pnt Hellas 21 pnt Discuswerpen 1 Brasser AAC 44 Bfi m 2 A de Bruyn V en L 44 Ui m 1 H Fnklaar V en L 18 91 i m 4 A F Wel lerdieck Hellas r 8 i m i H Kluft Haarlem 30 49 m G Appil Trikvigels 14 775 m V en L 9 pnt AAC pnt Hellas 3 pnt Hiirlem 2 pnt Tnkv igeK 1 pnt 100 m 1 Osendarp Trekvogels 10 h ec 2 Spree V en L 10 8 sec 1 van Osta Trekvogels 10 8 sec 4 Huutman AV 2 5 Noti Hillind 6 BoLTsma AAC Trekvogels 10 pnt V en L 5 pnt AV 21 3 pnt Hollind 2 pnt AAC 1 pnt 400 meter 1 Bakels AAC 51 2 sec 2 Haagh Trekvogels 515 sec i Rijperman V en L 52 6 sec 4 Mahieu V en L 5 V Tulder PSV 6 Sandbergen AAC AAC en V en L 7 pnt Trekvogel 5 pnt PSV 2 pnt Verspringen met aanloop 1 J J Hout man AV 23 8 90 m 2 A F Wellerdieck Hellas 6 m 3 C Bouwman PSV 6 805 m 4 H van Es V en L 6 51 m 5 W Roest Trekvogels 6 48 m 6 M Klacema V en L 6 32 m AV 23 6 pnt Hellas 5 pnt V en L en PSV 4 pnt Trekvogels 2 pnt 800 meter 1 Bouman AAC 2 mm 1 5 sec 2 T Giesen Trekvogels 2 min 3 2 sec 3 W van Gog Haarlem 2 n in 31 sec 4 Noach AAC 2 min 3 7 sec 5 W Leflselmk Haarlem 2 min 4 4 sec 6 J Elsinger AV 23 2 min 4 8 sec AAC pnt Haarlem 8 pnt Trekvogels 5 p AV 23 1 pnt Speerwerpen 1 Brasser AAC 5140 m 2 J Bakker Trekvogel 52 90 m 3 L Aarts PSV 51 10 m 4 P van Meyl PSV 49 95 m 5 Wolv etang AAC 48 lU m 6 Hulsker AV 23 47 26 m AAC 8 pnt PSV 7 pnt Trekvogels 5 pnt AV 23 l pnt Kogelstooten 1 A de Bruyn V en L 13 68 M 2 Houtzager y n L 1317 m 1 G Appel Trekvogels 12 25 m 4 Eysker Haarlem 12 11 m 5 K H v d VOBTBAL ZONDER EIND Het Noorden en het Zuldaa kuoaoa ar blijkbaar niet geaoog vaa krygen L SC had de promotie degradatie coaapetitie In de Noordelijke regionen kunnon afsluiten doorvG R C te kloppen en ta pcaaaoveeren In plaats daarvan echter Uet t J sten door G R C met 4 1 slaan ea het gevolg Is dat beide clubs nu waar saet W V V gelijk staan en er nog een esitra halve competitie moet warden gespecM In het Zuiden is men ook oog druk beslg al kwam er gisteren weer wat meer teeken in de zaak imburgla on namelijk den moeilVken uit we btrt d tegen Miranda S X en Picus klopte Standaard met4 t De verdere resultaten AFDEELING II Promotie derde klasse Spart Ig Oe Musichen S4 SVW VFC g J Promotie vierde klasse GSV DOSR 1 Wassenaar DHL 5 3 OWConcor dla 1 1 FSV Pret SlOD 2 3 Reserve eerste klasse SVV II Feijenoord II 0 1 Promotie reserve tweede klasoe HBS II Neptunus II 2 0 UVS II Sparta II 2 1 Piomotie reserve derde klasse Alphen 11 BEC II 13 0 SliedrcLht II RFC 11 4 2 Transvali 11 DCL II 5 2 Ovecniaaa III CVV III I fl Neptunus IV Gouda III 0 2 Hoeven Hellas II 58 m 8 N H Kluft llurlcm 11 11 m V en L n pnt Trekvogels en HaarIem 4 pnt Hellas 2 pnt 4 X 100 m esUfttte 1 V en L Geul Spree v Es en Abbebroek 43 6 sec 2 AV 21 Htyn v Beveren Martini en Petel l 4i9 sec 1 Trekvogels Smit Roest Osta en Osendarp 44 2 sec 4 Hairlcm 5 Holland 6 Pro Patria V en L 8 pnt AV 23 5 pnt Trekvogels 4 pnt Haarlem 1 pnt Holland 2 pnt Pro Patria l pnt 1500 m 1 J A A de Roode Haarlem 4 min 0 1 sec 2 Th de Bruyn Trekvo gels 4 min 8 sec 1 J Koopman Haar iem 4 min 17 I sec 4 Schutz AAC 4 mm 18 4 sec 5 J M Kloos PP 4 min 19 G sec 6 J Evers AV M 4 mm 22 8 sec H I irlem 10 pnt Trekvogels 5 pnt AAC 1 pnt PP 2 pnt AV 23 I pnt WOO meter 1 Bikker AAC 16 mm 10b ec 2 D Hagtmgius Haarlem 16 mm 21 sec 1 A M de Rooy PP 16 min 24 6 ec 4 Overdijck AAC 16 min 351 sec t D Slegt PSV 16 mm 42 sec S A Paap Haarlem 16 mm 411 sec AAC 9 pnt Haarlem 6 pnt PP 4 pnt PSV 2 pnt 4 X 400 m estafette 1 AAC Spiak Peereboom Bnum et BakeLl 1 nin 1 4 vc 1 AV 21 3 m 31 2 sec 3 Trek ls I min 11 9 sec 4 Vlug en Lenig S Haarlem Pro Patria AAC 6 pnt AV 23 5 pnt Trekvogels 4 pnt V en L 3 pnt Haarlem 2 pnt P o Patna 1 pnt Eindstand 1 Haarlem 54 S pnt X AAC 14 pnt 1 Trekvogels 48 pnt 4 Vlug en Lenig 47 pnt 5 AV 23 28 pnt S PSV 20 pnt 7 Hellas 17 J pnt Pro Patria II pnt 9 Holland 10 pnt Luide aangemoedigd door de talnike toe schouwer gaan de 8 ffl meter looper aoor den bocht Van Gog gaat aan het hoofd doch Bouman zit hetn op de hielen Op de derde plaat ligl G e en Rgen folo AfdooHiW I Weatt Hndstaa 4 g l t J4 1 g S X T M 9M 4 1 I t U M EDO pnaaoveert KfC degradeert EDO KFC ZFC IV Zai 8 i I U 14 g IC1 S 4 i I 8 l g 160 S S I 8 Ig lt IJO X 4 t 9 887 t O g O l 8 9 Picus Limburgia Miranda RBC Standaard Xa Elaane Atdeeitag V Noaed 4 X I 4 l g I 4 X X 4 T T 14 X I 4 T 1 halve yoor desa atdeellng Is hana m beslisslngs onpetltie vap noode OM OBN GBVLBUOgOJSEN BAL Zondag sijn de wedstrUdan om den C evleugelden Bal uitgeschreven door T e Riaing Hope alhier begonnen De uilslacen van den eersten dag luMenali volgt Steeds Volharden RDM 8 4 Het Noorden DHZ I DHS Portuna 3 1 DDC VDL 1 I VOL wint met straf svhoppen Het programma voor de volgende week Zondag luidt 11 uur Pechvogel DCV 12 15 VFC F DS 130 The Rising Hope De Mussthen 2 45 Coal Hoek van Holland Korfbal DEETOS LANDSKAMPIOEN A Oe beslissIngswFdstrJid Ie Lelden tusseben Dectoa en Westerkwartier is hi het voordeel van Dertas geflBdigd saodat de Oordtenarea beslag IcgdcB ep ea kampioenstitel Als we de partij in ds SleutelsUd als maatstaf nemen heeft Deetc het k mpioensdiap mderdaad ook verdiend want daar hebbeo de rood wit gestreepten zich de sterksten getoond vooral In aanval en verdediging In net veld domineerden de Amsterdammers dikwijls waardeer bet leer meer en langer in hun aanval kwam en bleef De wedstrgd stond op hooger peil dan de beide voorgaande ohtmoetingan maar bevredigen deed hij toch nog niet Daar werden te veel fouten voor gemaakt tegen de een i oudigste regels vsn techniek en tactiek De strijd tiegon seosatloneel want reeds in de eerste nUauut trof Seits van zeer ver met een glad schot doel 1 O Uiteraard gaf deze voorsorong Deetos meer rust dan den Amiterdamroers die te weinig tijd namen om hun aanvallen af te werken Seits c s werden verder goed bewaakt eo vooral Pedroli kweet zich goed van xijn taak door den snellen Dordtenaar d n weg naar den korf af te sngden Toolrf wl t deie na 27 min van een kleine kans te proliteeren toen ei eenige verwarring in de W K verdediging was ontman door een out n het middenvak Juist vóór Pedroli bg hem was kon Seits schieten X Hoe de tweede Amsterdams he aanval zich voor en na de rust ook inspande eo hoe de gez Vlietman ilch ook weerden het verdiende tegenpunt bleef uit En daar wachtte men ip ats op het keerpunt van den strgd Montruoy es vormden m Siebeneist es een te sterke verdediging Hier wjs een doelpunt met te voorzien Eindelijk eerst twee minuten voor bet eind trof Stoeltie doel 2 1 Nog een spannende minuut waarm Deetos ruatl combineerde en den tul bg zich hield en toen gaf dr 3akker bet eindsignaal Deetos was kampioen van Nederland Wielrtniif Mympia wint den dubwedstrijd te Breda Na het succes met haar eerste wlcleririterium kwam de Breda Lhe voetbalvereeniging N A C gisteren met een experiment in den vorm van clubwedstrgden waaraan door 10 der beste wielerclub uit den lande elk met 9 amateurs werd detlgenomen en die mm of meer het karakter droegen van een officieusciub kampioenschap Er werd gereden In 3 serie telkens met 1 renners en elk ter lengte van 20 km waarna de eerstaankomende 10 renners van elke serie tot slot een personeelen wedstrijd reden eveneens over 20 km Wat de belangstelling betreft is het experiment volkomen mislukt slechts enKele honderden toeschouwers waren er De uitslagen waren Ie Serie l C Bakker DTS tgd 28 min 7 2 5 set 2 W Bravenboer 3 K den Otter Fcijcnoord 4 J Ggstn DJR 5 J Middclink Olympia 6 J van Ligen Do Adelaar 7 J Lust DTS 8 W van Boheemqn Excelsior 9 B Sthelllngerhoudt Drs 10 l Olt Olympia Clubprgzen 1 DTS 2 Feijenoord ie Serie 1 F Petri Olympia tgd 28 min 4 sec 2 P Smits Olympia 3 P Vogelsang 4 M Westerduin Spartaan 5 Th V d Broek 6 A Kurthout Pgnen burg 7 H Wing Feijenmird 8 J v d Stappenf DJR 9 J Haiders Bergklimmers 10 J Bos Excelsior Clubprijzen 1 Olympia 2 De Spartaan 3e Serie 1 M van Gelder Olympia tijd 28 mm 47 2 5 sec 2 B Hordijk Fcijen ord 30 Blauw DTS 4 J Stet DTS i J Dolle Fxoelsior C L VerdonkOlympia 1 A Meulenbeld Olympia 8 LPepels Bergklimmers Th HubrechtsDe Spartaan 10 A Sins FeijenoordeUibprg en 1 Olympia 2 DTS Finale I M van Gelder Olympia t jd 29 min 143 5 sec X P Smits Olympia i B Hordijk Feijenoord 4 J I ust DTS 5 G Blauw DTS 6 B SchellingerhoutDTS 7 J V d Stappen DJR 8 L Verdonk Olympia 9 H Wlng Feijenoord 10 W Bravenboer Fcgenoord STHORN KAMPIOfcN VAN DUITStHLAND Schorn is er te Brfunschweig in geklaagd zijn litet van Duitvih kampioen sprint met sueces te verdedigen Nadat hij in den halven eindstrgd den Wcener Dusika had geslagen kwam hg tegen Lorenz die van Marklewitz had gewonnen In den eersten rit van den eindstrijd verweerde I orenz zich hardnekkig en wist te winnen In de beide v lgende ritten liet Schorn zich ethter van 7gn tieste zgde kennen De strijd um de dei de plaaU werd ten voordaete van DusIka beslist TALRIJKE UrrVALL TE PURMEREND Oir Smits debuteeft een v fde phuits To Purmoread werd Zondaan onder buitengewoon grooie belanii een wegwedstrijd gehouden wsarbu parcours ditmaal geheel la de sta uitgezet In de categorie der amateurs Leidenaar Segaar eerste die sprint van dan Haarlemmer Laan HiJ was met Laan vijf ronden voo einde weggeloopen en beide vluch gen hielden er een zoodanig hoog tenip dat het peloton geen kans zag de volging met succes te bekronen B j de onafhankelgken en prufcsv die los k m moesten afleggen wat strijd van begin tot eind belangwekk Henk de Hoog kwam helaas enkele meters na het vertrek dusdanig te v dat hg ter observatie naar hel ziikf moest worden overgebracht Na 20 den het parcours was ongeveer 1 meter lang had zich een kleme k groep van zes renners gevormd be t de uit Van Amsterdam Spenkelink Eu De Beer en den Rotterdammer De ter De Korver viel als slachtoff r een stevigen spijker in zgn achter Van Amsterdam verwisselde van f maar het zadel bleek te lOOg te ijn monteerd zoodat hij steeds meer arh geraakte Wel zette hg tesamen met de achtervolging op moedige wij maar juist in die periode werd er voren zeer hard aangetrokken dit poging wel gedoemd was Ie mi luk Reuter de beide Rotterdammei Wü veld en Demmenie Kors Amsterri m de onjfhinkelgke Mathieu Jan e met Piet Evers wel de beste wegrenrer ijn categorie is van dit seizoen id mtusschen een flinken voorspron gr inen welke van 18 op 45 seconder worden vergroot Toen was de helft den af tmd dus 52 k m afgelet i D renners bleven tu schen de vijf vluch lineen en het groote peloton hinper melijk Steenbakkers op 10 secorrtin Van der Heide en Medik op 20 s pon Weer verdwenen bekende renner lui strgd o a Van DuivenlMde Rotter tami Steenbakkers St Michiels Gestel Groot tAmsterdam die met bai 1 te kampen badden en 10 ronder einde ook Motké 9n Een i5 k m voor het einde laddi ter Malhieu Jansen en Demmer een voorsprong van 20 seconden t p e groep van acht renners die zich u t hf groote peloton hadden kunnen lo Arria en onder wie zich Braspenninex s crkt link Saes en Chris Smits die a pr fessional op prachtige wijze deb 1 erde bevonden Erdtele ronden later moest D inmm van fiets verwisselen en op het 7eH oogenblik verloor Reuter zijn zadel In a groote verwarring die d x r deze t evai lige gebeurtenissen was ontstaan wi t ji groep vart acht renners aansluiting te v krggen zoodat 20 ronden v or het lul de volgende positie viet op te rtmen Aan den kop een groep van seven n ners Sees Mathjgii Jansen Den menie Smits Brasperuifncx Spenkelink en Stet daarachter alléén Be iter en verder oj bijna 1 rondefachterstand Wydene Dietvorst Maas D Ruiter Medik e 3 Uitlooppogiiigen werden er n et mM gedaan zooda de sprint tussrhen li t zevental de beslissing moest brentn Toev illig zaten er uitstekende sprinten in dit ploegje en in de laatste 3 W metd werd er dan ook verbeten gev chtet Mathieu Jansen wist met wiellengte vooe Saes over de streep te gaan De uitslagen luiden Professionals n onaBiankelijken 105 k m I Mathieu Jjnsen Eindhoven tgd I uur SB m r S sec 2 Guus Saes Weert wiel i Johnny Braspenninex Princenhagei t Sprenkelink Hengelo i Chrii S nitl I Rotterdam 1 6 Joop Demmenie Rrtter dam 7 Joop Stet Umuiden all dicht ope en 8 Reuter Amsterd jm op 1 minuut 1 en 10 Maas Geldrijjii i 1 Ruiter iRitterdami 11 12 en At Me iik Amsterdam Wydenes fOudei ke k Dietve r l Amsterdam Amateurs 42 k m 1 Segaar Te ten tijd 1 uur 20 min 56 sec 2 I aan llnrIem op 1 lengte op 10 seconder tKeizer Amsterdam 4 Rgsberptr lefdeni 5 n Meetelen Den Hup LadeniU Amsterdim 7 J Lii Amsterdim 8 L Fkkers fHeit Paardmtport VAN DE RENBANEN DRACHTEN De uitslagen van de Zonelag te Uu gehouden courses luidden als volgt Asnvangsprtjs prgzendravertj 4de Wit afstand 1658 meter l Eppo ooststar e k 0 W v d Veen In t min 4SI s k m tgd 1 n n 371 sec 2 Addrle eig P Kramer J C valcade eig P Dekker VVV prUs Engelselte tieatprUzendi ivrrll de en 3de klasse itso M tste serie 1 cli M scott elg H Timmerman m t mii si sec km tijd 1 min 3Si sec Me seite 1 Allright elg U W de Jo in 2 min 29 t sec km tgd 1 min 33 8 si i Beslissing 1 Allrlglij In I min 291 s km tijd 1 min IS sïÉc I Anville iK Bolwbn In 1 min 39I aee i C AIIji rol elg J L Bolt In 2 min M sec Exceisiorprgs Heathandicap tste kl atsund I6IS M Isle heat I Mc Gregor elg K M i in 2 mm 23 8 sec km tud I min 27 2 2de heit 1 Dorlelhe elg U W d n in 2 mm 25 6 sec km tijd 1 min M4 ser Beslissing 1 IMrlelhe in I min 26 km tijd 1 min 3e 8 sec 1 Streamli ie eit H de Vrie in 2 min 2 e sec 3 Mc Cr iX in 2 min 34 8 sec Kortebaandraverg afstand SM tol SM meter 1 Anville In 1 min T sec 2 Sn jinline Cavalcade 4 The Saint EINDHOVEN Onder eer groote tlelangstelllng wt les zondagmiddag op de gemeentrigken l ii te Kindhoven de eïeiste harddravergen via Het 7ulden alelaar gehouden De resul luidden als volgt Opeioingitpigs eathandlcapdraven 1 klasse Afstand 1800 m Ie heat Yo i OCKtslar sul Peellandt Deurnei 2 47 10 sec 2 Determination G Brussel Weert 2e heat zelfde winn Winnaar totaal Young Ooststar Dommelprys prijzendraverij 4e kl Afstand 1840 m Winnaar Betsie O J I Imgen Utiecht in 3 min 8 10 sec 2 P dema De Wildhoef Den Haag 3 f nig O Popma A dam Eindhovenprgs hcat prijzendraverg en 3e klasoe afstand IWO m Ie heat u n naar Dalver Engl bert Wissen 2 min 37 a 10 sec 2 B bichon stal Ned rhorst 2e heat winnaar Duiver 2 min 38 1 sec 2 Bobtchon E kenburg prijs handlcap draveru l klasse afstand 2820 m winnaar DeterminaUon 4 min SS 4 1 sec 2 Y Zelda I IG vao Oord Badhoevedorp Kortc baanprijs afstand 890 800 m i serie winnaar Young Oostatar I min sec 2e serie baronesse Hollo Englehc i I min 4 sec Se serie Bobtchon 1 m n ruiale 1 Baranesas HaUo 1 min i ecJ