Goudsche Courant, dinsdag 8 juli 1941

EERSTE BLAD DINSDAG 8 JULI 1941 DE VRIJHEIDSSTRIJD VAN FINLAND DE TOESTAND IN SYRIË iUITEIIUII DVITSCH LEGKKBERICHT Geen wijziging in algemeene situatie Het Fraflsche leferbericht van giste ren meldt Geen wijziging m de algemeene situatie Pe BriLsche aanval die gisteren in het kustgebied werd gedaan bcifi tot verbitterden strijd in de omgeving van Damoer geleid Vanochtend duurde deze nog voorj Van de andere fronten valt niets y n belang te melden Ons luchtwapen heeft alle door deverkenner opgegeven doelen metborpmen en mittrailleUrvuur bestookt Bijzonder belangrijke resultaten werden ddbr haar optreden in de buurtvan Deir es Tsor bereikt In de afgeloopen nacht werd Beiroet driemaalaangevallen Op verschillende wijkenkwariien bommen neer die nietniili taire gebouwen en en kerkhof vernielden Er vailen fn kele sloehhrffer tebetreuren Arrestaties in Damasrus Naar uit Damascus wordt gemeld zijn sedert de bezetting van de stad meer dan yüfhonderd personen door de militaire autoriteiten gearresteerd Voor hel grootste de l zijn hei Arab eren die lid zijn van nationale iirgan sal S Eagelsehe vliegtuigen brengen Fnuneh schip tot tinken Naar uit een bericht vaij den Brit sehtn berichtendienst blijKt hebiiunKnMeische vliegtuigen het Fransei eschip St Di dier varende in deTurksche territoriale wateren en Wei inde nabijheid van dalia ten NoordWesten van Cyprus aangevallen en tot z ken gebracht De Engeische b ichtendienst beweert dat het Fran che 5ch ip oorloigSmaieriaal voor Syrië aan Tjc rd had en dat Engeland onder dtize omstandigheden het niet heeft kunnen giu dkeuren dat het schip htt l aren m de ierriioriale wateren was toegestaan De Engeische berichtendienst pBst in dit verband op het bekende intiif til met de Altmark De Altmark is zoo ai men zicli herinnert eveniew m vnenid souverem gebied m stiijd met de irternalionale rechts bepa mgin door ie Engelschen overvallen aldys het DN B De verhouding tusschen Finland en Rusland voorheen en thans Do derde oorlog in eon kwcirt eeuw Wederzüdsche luchtaanvallen mCELSCHE VEEUEZEN AAN VUWïTi iOEN Bet bojpubcvd dtt uwhl m akte gUterin In den strud tegrn Engela ie lochtma ht in b t Kaïva CScorge twee vrachUchi p n irzuncnljjken inhoud van lOJ tol Jünken gebracht GevechUvIiegliiigen hebben in den afgeloopen na iht met ucces vliegveldei in middenÊngeland en havenwerken aan de Zuid en Zuidoo tku t gebombardeerd Het leggen van mijnen voor Bril che haven weid voortgezet In Nfwid Afrika hebben Duitsche en IlaliaanKhc gevethütvliegluigen en diiikb nwn nwerp nt voltreüers geplatttet op artillerie en luchtafweer tPlIingen bij Tobroek Bil aanvalspogingen heeft de vijand itteren overdag aan de Kanaalkust 18 vliegtuigen door jagers en afweergeachut verloren en 1 door mannegeMhut L V Brit ch gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht op ver chillende plaatsen in We tDuit9ch land brijantenf brandbommen latenvallen De burgerbevolking leedeenige verlieien Branden in woonwijken o ra te Dordtmiind konden nel géWuücht worden Bij deze aanvallen en bij een nafhtelijken aanvalop de kijjit van het bezette Franschepibied h bbfn nachtjagcrs en afweergesphul 8 gevechUvliegluigen neergrwhoien Van 3 IM t Juli 1 3 Britsche vliegtuigen neergeschoten waarvan SU in IiHht evechten pn door nachtjager 21 door afweergeachut en 4 door oorlogMchepen In dezelfde periode gingen in den strijd tegen Engeland DuiUxhe vliegtuigon verloren Bü de gevKhlen in het Oosten hebben lich bijzonder onderscheiden de eerate luiteant Knaak de Olx rfp1dwebel Wenifr de Feldwebels Haul en Trohafkn van een opleidingsresiment en luitenant Populo van een infantenere iment Dt eerste luitenant Philupp heeft op 4 Juli zijn 3Ute 32ste en SSiite overwinning in de lucht behaald Voorts heeft zich een batteni vnn het re imcnt lucht weergesthut fieneral Ooering onder bevol van kapitein fkhutz en luitenant i koelter bijzonder onderfcheidin Matrooa korporaal frn st Kellnrr heeft me een luk lii t afweergeschut zun derde Britsche vliegtuig neergehaald De itrüd tegen Engeland AANVALLEN OP BRlTSCUt VLIEGVELDEN Jn den nacht op Maandag heeft de Duilache luchtmaijht naar het D N B verneemt behalve scheper ook twee Engeische vliegvelden met uitstekend TtsulUBt aangevallen Op een der velden stortte een hangar m terwijl andire in brand geraakter Verder ajijn wederom verscheidene havenwerken aan de Britsche oostkust gebombardfcrd Zn Britsehe vliegtuigen neergeschoten Gisteren vlogen verscheidene formaties Britsche gevechtsvliegtuigen onder tterk escort van jagers naar het bezette gebied aan de Kanaalkust Duitsche jager en luchtdoelartillerie btiftten aanvallen op militaire doelen Verscheidene woonhuizen en een fabneksinstallatie werden beschadigd er verscheiden Fransche burgers gedood bi de luchtgevechten die ontstonden schoten Duitsche jagers volf n tot dusverre ontvangen berichten een Britsch gevechtsvliegtuig van het type Bristol Blcnheim er vijf Spitfires omlaag Het Britsche slagschip wlMT De beschadigingen die het Briuche slagicKip Rodney in den strijd met de BiFmarck heeft opgeloopen zijn thans na een nauwkeurig onderzoek veel epr itiger gebleken als oorspronkelijk w rd aangenomen Volgens de opvaitiii in Amerikaansche vakkringen sutien de reparatiewerkzaamheden aan de KoUnty ongeveer twee h drie maan ém êmuB Britsche vliegtuigen boven Duitsch gebied VEKSCHEIDENE PLAATSEN GEBO MBARDEERD Jn den nacht van 7 op 8 Juli zjjn naar fcet D N B meldt Britsche bommenwerpers Westen Noordwest Duitsehland biiuiefmevlogen Op verscheidene plaatsen werden brisant en brand bfimmen neergeworpen waardoor op vertrhillnMie plaatsen schade aan gebouwen en verliezen onder de burgerbevolking vcroorxaakt narden De ongeregeIdhe en in BritschIndië NKNEN MET DEM DAG TOE De anlj Engclsche betoogingen en de bloedige incidenten lusschen BritschIndit e demonstranten en Britsche B liti en soldateh te Oakka Bongafcn Keinen van dag tot dag een groottrcj omvang en ernstigere vormen aan goodat van Er gclsrhe zijde het aantal doeden g onden verzwegen wordt De Èngel che gonvemeur v t de provmcie Bengaier is te Dakka singekrvmen om z h op de hoogte ie attiien van den toestand nu de arbitra ecommissie die do den commissaris ae p Utie van Dakka uit burgers li samengesteld geen succts heeft getiad r Van bevoegde ijde yerstrekt nieiT ons een beschouwing over de op het oogenblik weer zoc actueel geworden verhouding tusschen Finland en Rusland Daaraan óntleenen w Opnieuw moet Finland een verdediging oprlog voeren tegen zijn machtigen iwbuurstaat Rusland en voor de derde nïaatNis het de over de gehefle wereld gerespecteerde veldmaarschalk Mannerheim die thans op 78 jarigen leeftijd als opperste en eéhige leider van de in Finland voor de Finsche vrijheid strijdende troepen zyn land moet redden van het Russische gevaar I Ook nu zal Finland althans zullen zijn grensgebieden weer wordwi een der slagvelden van Europa Wl fc en bewogen geschiedenis heeft FiirSnd speciaal in zijn verhouding tegenover Rusland reeds gehad Aanvatikelijk deel uitmakende van het Zweedscne rijk werd Finland in 1581 door den Zweedschen Jtoning uitgeroepen lot groot hertogdom Naarmate echter daarna Rusland sterker werd werd Finland geleidelijk meer en meer het slagveld van Noord Europrf waar met wisselend succes de strijd gestreden werd tusschen de Scandinavische en de Russische volken In de achttiende eeuw wordt Zweden gedwongen steeds meer Finsch grondgebied aan Rusland of te staan tot tenslotte in 1809 Finland geheel losraaljt van Zweden et gedurende verscheidene eeuwen met Zweden verbonden g weèst zün de groothertogdom Finla met als groothertog den koning Zweden wordt thans het grootvorsten clom Finland met ils grootvorst den tsaar van Rusland Ook nu blijft Finland echter vrij Met het aanvaarden door den Finschen Rijksdag van het manifest van tsaar Alexander 1 worden dp grondwetten het geloof en vorder alle voojirechten die tot stand waren gekomen gedurende het Zweedsche tijdperk aan Finland verzeker Voor en tegenspoed De negentiende eeuw brengt Finland vooren tegenipoed Jlel la id maakt een tijd van grooten vooruitgang mede speciaal als gevolg van het ontwaken en opbloeien van het nationial bewustzijn Cultureel commercieel en industrieel komt Finland lot belangrijke onVwikkehrg Maar helaas wekt deze vooruitgang steeds slurker den naijver Jop van den Russischen nabuur lillT brengt de Russische revolutie Finland onderhandelt nog ccn oogenblik met de Kerensky regcenng maar toen ook deze viel proclameerde Finland op 6 December 1917 zijn hernieuwde onafhankellijkheid Maar wederom moest strijd tegen Rusland althans tegen Russen worden gevoerd De nog m het land aaniwezige bolsjewistisch geworden Russisciie troepen trachtten Finsche communis ten in Januari 1918 te steunen in het veroveren van de leiding in dwi staat Alleen een wonderbare kracht kan nu Finland nog redden De Finsche gene raal baron Mannerheim strateeg en stai sman bij uitnemendheid wordt bepoemd tot opperbevelhebber van de vrXjwilligers die den blocdigen strijd tegen de revolutionnairen hebben te voeren Reeds in April wordt de hoofdmacht der revolutionnairen in den slag van Tammerfors gebroken Critiek op Churchill AGTIVITEIT VAN BRITSCHELUCHTMACHT NIET OMVATTENDi GENOEG Bij het Engeische volk wordt steed s duidelijker ongeduld merkbaar over de inactiviteit van Churchill tijdens de door den oorjog tusschen Duitschland en de Sovjet Unie voor Engeland ontstane adempauze zoo schrijft de Londensche correspondent van D agens Nyheter Men hoort slee weer de critiek datjde acti ftctr an de Buitsche luchtmacht in cte laatste veertien dagen niet omvatttnd genoeg is geweest om Q tSfhland te dwingen zijn vlieettilgen van het Oosten naar het Wasten over te brengen In arbeidepkringen die de Sovjet Unje goedy gezind zijn vraagt men zich f Wjpftrom de regeering van Churfhill gee passende voorbereiding heeft getrofjpn wanneer zij zooals zij beweerd den oorlog tusschen Duitschland en de Sovjet Unie heeft voorzien Deze meening komt tot uitdrukkir in het extreme arbeidérstijdKhrift Tribune Het blad Bchrijft dat het een bijna misdadige fout is wanneer men den Duitachen aanval op de Sovjet Unie heeft verwacht zonder terstond voorbrcidingen te treffen om deze kaïvs uit buiten DuitAche aartvalop Suezkanaal OO ALEXANDRie AANGEVALLEN In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft een formatie Duitsche gevechtsvliegtuigen het Suezkanaal aangevallen Bommen van allerlei kaliber werden uitgeworpen Vrü sterke gevechtsformaties van het Duit che luchtwapen hebbén Zaterdag weer met succes een aanval gedaan op Alexandria Bommen van allerlei kaliber troffen de doek en kadeinslallaties van de haven opslagloodsen er het goederenstation Ongeveer tezelfdertijd landt in Finland een Duitsche hulpezpeditie onder leiditig van tiraf von der Goltz die daarna fle Finsche troepen heelt kunnen belpen by de zuivering van het land van de revolution naire elementen en van de Russische troepen In Mei 191 i Finland werkelijk vrij Veel gepresteerd Wanneer men ziet wat Finland wat het Finsche volk gepresteerd heeft n de ruim twintig jaren na het herkrijgen van zijn vrijheid en onafhankelijkheid dan stemt dat tot groote bewondering Cultureel sociaal commercieel en industrieel heeft Finland in deze ruim twintig jaren een omwikkeling doorgemaakt die respect afdwingt van een ieder die daarvan kan kennis nemen Finland dat geen mensth bedreigde dat slechts een doel ha mede te werken aan de ontwikkeling der menschheid en aan den opbouw der beschaving dat Finland werd echter in 1939 wederom gestort in noód en ellende door de machtswellust van zijn grooten nabuur Bij de vrede van Moskou op 12 Mrt 1940 m cst Finland territoriaal en strategisch belangrijke voordeden aan Rusland afstaan maar in den strijd die daar tusschen twee werelden was gevoerd is de beschaving overwinnaar gebleven doordat Finlard als bolwerk van de Wtslersche cultuur tegen het panslavisme en het commii nisme ongebroken bleef De Japansche vloot op alles voorbereid HAAK POSITIE IN DfcN STILLEN UCEAA V Kilif ut 011 r ii t V dj w i t il r der J i u t ii T tt cVerklaifiiig i ar aai e ü ng t iK r ippijnen onder leiding van de Verr pr igde Stat Ook Tsjocngking heef 1 in d t ar ti Japansche front eschaaml IJ toe stand m het Noordelijke rieei vjin den Stillen Oeeaan in Heibiizonder m verband rtiei deR oor ij van uilïchland tegen de Sovjc Unie e cht de Kr 0 stè w aakzaamhcp ivan Japan r u ile Verec igde St l azich voor Moskoci hebbeji verktaarc Majeeia Ec n het niet uitgesloten dn de Vereenjgde Stalen zoOais zij VdorHe hulp aan Ergeiand steuqfiunten ir den Atiantischen Oceaan hebber verlangd thans u r de hulp iar MoskoufleuHpunteiii ir de nai ijheid van Japan i leri trachten te krijgen waardoorde veüigheid van Japan ift gevaar OUworden gebr ch Een a ti Japanscbebeweging m Wla wns ock zou m u Japansche Zee een crisis veroorzaken D schout bijnaiht meetNt dat de aandacht van Japan derhalve Biet alleenop Chma doch ook op e n ilbreiding vac den oorlng tol den Stil I n Oeea iiir erkht moet zijn De Japansche viool it echter zoo besloot schbutbu n chtMajeda op a ic haogelykheden voorberei De strij4 leek ten einde maar opnieuw moest Finland alle krachten inspannen om zün volk uit de nood in ellende van den oorlog weer op se heffen Ongeveer 10 van het Finsche grondgebied had Fmland aun Rusland moeten afstaan Voor de in dt zt streken wonende bevolking var 44Ü M 0 zielen bijna 12 van iij totale iievoiking moest nieuwcj woongelegenheid en nieuwe arbeid ordin gevonden de te loor gegane industrieën mof sten weer op aniiere p paisen yorden opgericht in eén woerd oen enorm werk van wi deropbouw mnest worden verricht Na 22 Juni bleef Finland nog hopen niet opnieuw de ellende van een r icu cn oorlog te behoeven mede te maken maar Rusland blei k an rs te hebben besloten Na enkile har t elingen die nog niet door Firlant als oorlogshandelingen werden beschnuAii heeft Rusland plotseling er chil ende steden van Finland op 25 Juni zoodanig door zware luchtstrijdkrachten doen bonibardeerén dat Finland niet anders dan vanaf dien datum zich in oorlogstoestand met Ruslard kon beschouwen Duitsche luchtaanval op Alexandrië AANZIENLUKE SCHADE Een Engelsch vlicgtuigmoederschip is getroffen en een drijvend dok vernield toen gevechtsformaties van het Duirsche luchtwapen op 6 Juli den aanv ondernamen op de haven van M lexandrië aldus het D N B Ondanks krachtig luchtafweervuur plaat sten de Duitsche gevechtsvliegtuigen naar door t D N B njider hierover wordt gemeld treffers op het in de haver liggende vliegtuigmoéderschip Eer bom van zwaar kaliber scheurde der scheepswand van deu oorlogsbodem open een tweede bom kwam vlak bij den boeg neer Het vliegtuigmoederschip vertoonde terstond slagzij Verdere treffer s Van middelzwaar kaliber vernielden een drijvend dok In loodsen in het goederenstation van Alexan drif en op verscheidene plaatsen tier stad werden uitgebreide branden gezien Alle Duitsche machinfs keerden ongedeerd naar hun bases terug Ten derde male binnen een kwart eeuw voert Finland thans een vtrdtdigingsoorlog tegen Ruslard ndtr de militaire leiding van den in 411e landen bekenden en gercspecteenien veldmaarschalk Mannerheim Ander zijn de verhoudingen thans dan in 4939 Toen de vijfligvoudige ovirmacht thans een verdedigingskrijg die gevoird wordt terwijl Rusland op zijn and re fronten de groote Duitsche weermacht tegenover zich ziet Maar in beide Finsche oorlogen een zelfstandig eensgezind Finland dat weet een strijd te voeren voor G kI en Vaderland en zich daarbij gesteund vnelt jHoor den inhoud van het Finsche kerfcliea het groote Lutherlied Een vaste burcht is onze Gou Peru en Ecuador BLOEDIGE INriDE tTEN AAN DE rSRÉNS Aan de grens lusschen Peru en Ecuador zijn bloedige incidenten voorgevallen Volgen het Peruaan he bericht hébben troepen van Ecuador in de provincie pelrifo Periiaansche grenspoften aangevallen en getracht Peruaarsch gebied binnen te dringen De pot ïng werd n r van Peruaans hc zijde wordt beweerd afgeslagen waarbij een Peruaan wen cedood en drie gewond De verliezen vnn de Iroeiien van Ecuador zouden ze5tien dïwwlen bedragen De P niaansche militaire autoriteiten hebben naar uit Lima wordt gemeld versterkte verdedigiijgsmaatrepelen gehi st BODW VAN WEBVEN IN DE V 8 De Amcrikaansche marine heeft hel federale congres verzocht om inwilliging van een aanvullend crediet ten bedrage van 585 millioen dollar voor bet bouwen van werven Het plan is zoo meldt de Associated Pre ss om 3 M millioen dollar voor nieuwe werven en 160 millioen voor uitbreiding van de reparatieinrichtingen uit te even De tot dusver beschikbare werfruimte is niet meer voldoende voor het bouwen van nieuwe schepen en het verrichten van berslellingeni AMERIKAAN8CH PATROtlILLEVUEGTUIO VERMIST Het Amenkaansc p ministerie van Marine heeft bekend gemaakt dat een vliegtuig van ile kustpairouille in het NoordOosten tan den Allanlischen Oceaan sedert 3 Juli wordt vermi t Het toestel had een bemanmng ♦ an 7 koppSn aao boord In tegenslelling hiermede meldt een officieel bericht van Ecuador dal Peniaanwhr grenswachten in hot gebied van Ecuador zijn binnengedronppv waardoor van weerszijden met de artillerie werd gewholen Verder hebben vier Peruaansche vlieejuigen naar uil Oiiito wordt gemeld drie teden in Fcuardoi an pvall n waarhii een kerk alsmede kazernes en nar ti uliere huiren beschadigd zemden zijn Toldiisver Is hier nog niets bekend ever de ron equenlies die de regerringen van Lima en Quito uit deze botsingen zullen trekken ntTLER SCHENKT BEDRAG VOOK NOODLIJDF VDE m LG RSCHE BEVOLKING De Führer beeft de noodliidéncle Bulgaarsehe bevolking die dwr h jongste noodweer is geleiterd een bedrag vap SOOlMie lew geschonken Dit bedrag is door den Du t ihen fezanl Beekerlp namens den Führer lan den Rn a iriehen mirj er nRiittet lamlschc Zaken P oB overhandigd Japan ea d o M log KBBER ONTVANGl PRE Min EN MnnsTEKS Nadat de Japansche minister van Marine en de mimct r van Oorlog gi taroehtemt vroeg door den lie z er in afzonderlijke audiiènties waren ontvangen heeft ook de mi ifster president gisteren een bezoek gebrtcht aan het paleis waar hij tijdens een audiëntie die twee uur dtuirde den keiicr ra porl heeft uitgebracht over versehillin de stafat kwesties Ofitiidens eze drie awliënties over dezelfde vraagstukken gesproken is en welke vraagstukken zijn behandeld is nog niet bekend Malaiicahi iegrrleidinii Het Jnpahfche m r is ene vin Oorlog deelt officieel mede tiat vers heidene veranderingen rcsp l evordlet rige in de opperste ieiding hebben plaats gehij 4 Zoo is l ïf irmK ige mmiMer vaiTöonog die op Tiet ougenb k chef van den staf van het éxperiitieleger in China is lui ecanf ec nerta Itügaki n e gelijktijdige bevordering tot gfr eraaï benoemd tot opperbevelhebber van h t leger irt Korea als rpvolger van generaal Nakiimoera De tegenwoei dige opperbevelhebber vmn de Jafttnsc ne strijd kra chlen in Zuid Chi ia luitenant generaal Óesjirokoe is bt r otmé tot opr volger var I agakï ererasl Ohafir omi id van den oor og raad s m d pl a van luit generaal Taka tot epperfcevelhebbet van ét Japansche gar zoenen in N iord China bene en Ridden Nakamoera zijn lof lid van den oerlcfsraad benoemd De j Êf Ê MMh t l nijgi iii n De eer ge i veig b i r pr oek aan de Cli ncesche ku t ar j g luig aan üe regeering e T jHi gkir ï gezonden kon worden iS idtze u tgerottkt toen Japansche tiuepen te ommuurde haven van de s d Wi gkfcngi verovérd eii op vijft g kittóire er ten Oosten van Swatau n net 0 w er van de prov nc e Kwar toerg Der v gAlden dag haddep de Jai i rers de zui er ng voitroid en rrn oe Cr neezen verpletterend Vefs ugen a cii metdt Domei De Engeische plannen inzake Iran WOKDEN VAN Dl ITn HE UOC MET BÏ I AN STE LI G Ut UtA De n lier fl zake Ir i i r er ron ver r e r et ANP i n weimgeiiehte toe vj Dj tsche de met bc arfs slir g gi vo gd iCaar men 1 i 4r i tg to v gde I eschikt men Turksch prote t gen Engeland WEGFN BOMBARDEER£n VA N Bf N MWP Radio Al k iJ metó d t de Tuikiche regeering bij de Ei eteche regicr r g heeft gi roUfMee J we Mii bet bumbardee en van eB t t i i hetgeri binni n de Turksch v e er i f r F geische v eg iigen get ii d Be halve elf gewonden watrn er g i menscheiijke siachteWer DriTSCHLAND ERKENT KROATISt H SERVISt Ml 6CENS De Duifsche gezur Krcatie kaïche heef der Kroa ch r mu i r van Buitorlandsche Zaken dr L rkowittj meegedeeld da d Dui cne regeering rie onlang cij decreet va den Pogiafnik vastgefte de Oestgren van Kro Kie met Ser se rktr MAATRIGELEN IN DE PANAM KANAALZONE Volgei leii bericht U t Cristobal in de Par iie i K ii aal f r c heïft de coii niandant v i d haven bevel gegever dat schepen liidens de diiis err is Chustübal en Bailioa niet meer mugen bmnei Ioopci rfSp uitvirên Chnstobal en Balhiia zijn de toégüigshiven te Swt Panamakaitaal en de Canlüfche zee en den Stillen Oceaan DUITSCHE A miA fiADCvil TE NANKING AANtiEKONCN Martin Fi schrr de pas benoemde fungeerde Dtiitsche ambassadeur Nanking is per vUegiuig uit Sjanghai aan ek imen om ii n laak aan te gen Op het vliegveld werd hu begi door dett minister van buitenland ihe zarken Hse Hsoe Liang Terstond brürh Fisfher eer beleefdheidsbezoek 3 den ptesident W ang Tsjiüg Wei De Spaansehe ge ir heeft Wisnr eei hartelijke hoiKi oiiup van fei i i Franco aangeboden Verromen wet dat de ItaliMnsche amb s dettr nr rkies Taliani zijn geI of b ieifeti vanden ISen Mei aanbieden Korte hertelden T vRgrr iiK dt t êyf Mf tWMf dl iFrtr IimP4 d i a rr tef Ti r ril 1fr fr rt htfn n nt U in Vsdf hjm th t dar tU t yMsfd KMtet fic iMteü it il irk De overi laatsing van generaal Wavell ENCUCLSC H AMERWAANSCHE III MGSVERSCIHLLEN Peai Miii en Allen geven m de TImes Heraldde meening Ie kennen dat gerei aal Wavsll weger i meer ir g verscliiUei met Churchill is overgeplaai it r aar Britsl h Ir die a lui het D N B Wavell heeff cvehüi de Amtrikasnsrt e nfïlitaire desltv rdigen de viiIlediKe untruiming van de jè ddel arcl e e Z e geeisoht Oe Br el Ch s zoudei neds w 5 van hun oorspronke J 5 Middelland et e Ze vloot hebber eri ireni De veri f e i op Kreta ïijr eel ernstiger dan w toegegeven en zelfs by den Sjrriscben veidiocbt zijn de cheepsverliezen aarzier ijk De Amer S aansche regééring d e véel meer ir i pres e Mri bij ie streek ii ndorn Dakar dan bij de Middeliandsche Zee zori schrijven de b ie eammeritatiiren heeft vwjrge s ep dat Ie Engeflsr rf rtr dkr rhter zich valJedii ui t Of SÖSênandsAe Ze z iitfea terugtrekk eB een rieiiwe verdedig gingslj rHirtéR oprichter d r5 door Afrika t v ip F ee ou n en Takorad m WötvAfnka naar Pijrt Soedan aan de Rrjodie Zee Churchil zie j echter tezanen me ar dere pthtieke leiders van Bnsfl ai 4 dit plan categort ch var rJe hand hebber ge ve aarifezien dit Oorilevoïkss einm ngafstiin r roti tietj ekere n vsp het traditioneel Brit eh ritk Aangezien Wave zwjals zün langgaam optredlen in Sj rië leort larirtaan nje de gesr jkte mai wai yoftr de verdediging v r de MiddeJbridarfte Zee heeft Churchü hem naar Britseh lndië overfi iaatst i D0 0 N GFfN li inFR V V DE AtltRIK ANM Hl imniL UIL NSTI N De e w y 1 r k Da y N e w meidt u t Wa iingion d f het iteIjngs oeüind eeword voor e wa or Ro feve t nti ko f r el Dr ruvan te b p r tpt gen raa r n oppers e leider aa aMe A r aa sc e ee te m d pnster r P en of tadiraa gewiir n D n a h efl nl 1 An enk I 3 b r Tiget zee I r JU GELD EN GOEDEREN ia t rT tN mMoi AorF BBirK S l TOKM tv dt s l e i n 1 1 v t i Ifrn e e tUftit nrt ar aa ie tttÜ t m 3 V W ti tni ee T r L P Ii x d tV 1 o idaivw B a DtC FIUK CH INPrxriirtR Ittfi ü uu 1 Ctlit B d S4TJi It St DEBONNENLI ST AAasArru h A Ï5 re serTei t m 13 ju i 2 kij BLOKH ƒ fe 9 Jm 13 JuiL 50 gr brobd ot ï rantóoen gebak of 35 gr meel bloerrt WITER MABG ARINE Ba Yt T O t m 16 Jül j ZaO gr bfc er Vetkaart idem met rêd actie MRUtlU GkMAK Br £ S m 13 Ju i eén rar tsaen Ï5 t m 13 Ju één e GORT MmiT GëlTTEN 4S t m 10 Augustus i pond AVRBMOVT VUIKKSN BS M t m 10 Augustus U pond 8 en TS t m 13 Juli M en Tt t at n Juli 1 ons KUtf IF THBR H p koffiemrrogaat t m 20 Jjli of 40 er ihee KOLBN Kookdoeieindcn etter M er N w Na n K r 31 Juli Verwarmmg tl tt haarden au kachels J M Um H haarden en kachels R 1 t Bi 1 centrale ver warmirg één eenheui vaste örar dstoflen K M K haarden en kachels J W Um M haarden ea kachels K een eerhejAttol Geldig t m 31 OecemiSk UM AKONI VrRiWf f 1 11 ML tt t m 19 Auftistus I cnj MAIZKNA CU 95 t mt 16 Aufustus 1 ons MEI K Me U t m a Juli 1 liter rKiLvaïicanH Niet aangewezen ƒ rkTRULEVM w H t m 10 Anè eet MM tl RUS 4t t m 13 JulC poM wM rir ifr y K fintiel t m 1 Aug 1 ranttecJa sriKER Ml t m 3 AUflMtus rk g yi Kfe M VI n t m 9 Juli 4 riir tsccftvterwh viceachwaren Vtecscbsmrctt VI tl Jm Juli rantsoen verduurzaamd gevolfte irrer j M t m 3 AugiMMu I nntsijen VMWLAKINfi A 3 irdappcleen Mc melk BÏblciieni Bi boter Br brood P r periode Vlvleesch Ge B loevoeflnf i Alg Bonkaart