Goudsche Courant, dinsdag 8 juli 1941

M WH MM 96 99 MM 94 99 h MM 4M TE BLAD DINSDAG 8 iUU 1941 QB EFFECTENBEURS AMSTERDAM BtllERUn De looobekiituic l O0 NG8BESdUUINa êa lMaUi i e SUatacourtnt Lns i apCCDOtDCn de levende lieKlukkuig loonbela tini r d jecreUris €enK l vai rirtluH Financiën Hier J j t l tp M dat voor de UwJJtv bet beduit op de loonbeJ lUe en het bealuit op de in LjfcdBting IMl d voljend Jzl jeaeht worden hun arbeid 2 dienstbetrekking te vemchr j jen en leden van orkesten 7vu mn amuse2rt tnil en re teuranti r begrepen T yjielRiuicn woratelaan bok in h t algemeen nj die een k o ort 1 beroep beoefenen c gdKten tastdiri enten vooribjiknnitenaar goochelaars en j muoci en artuten die in den ihthts gedurende korten t d geëngageerd D exploitant m wiens innchting dwkle personen als leden van een Jjrt o tfoeP optreden wxirdt geht t loon aan deze personen verliiiWi d te jn ook al wordt door m het loon aan den leider van het ïJrt it den troep uitbetaald Op bet loon verschuldigd aan de 1 1 vorenstaande bedoelde per4 behoort als loonbelasting een dn T honderd te wortn lagehouden De teider van een orkest of troep is rrplKlit den exploitant m wiens mchüög wof opgetreden mededeeng te doen van de wijze waarop de m hein betaaWe gelden onder de den ifin het orkest of den troep onien verdeeld De voorgaande bepalingen vinden n tcelpassing voor zoover door of jineM 4en secretaris generaal van et departement van Financiën is beist dat te leider van een orkest of Dtf iKir t geacht een zelfstandig Pdrijf Bit te oefenen De beschikking treedt in werking p den achtsten dag volgende op de pnemmg in de Nederlandsche Staatsgunttt De mininium Ie eiitabelkm ACnsVE FONDSEN taatalaailait M rMM 4 M a f I3M 4 Ml M9N M UI U 4 mt HM mn Nelceriniea vaa 7 liiU rmlM a k aka N EuMw a k t uu D a Mr lU tt tin Hh SR yp b mI vwal attUaWa Mm K Cutte Had eb nrk 4 N fn tck By h Mh Mh OU t iP K Maaio Maiiaaailan AJLD ahL Jtét M vabi rta aarA tMW iMnaM MMUtaa r gat A Olto C ar V A Wjrari l aa Aaa Cknraui Aa SMdlMa C A BtaaA Br C MA Am Tan dr a A Jl B D OataCvMABli Oaa n Cv Ct t a lb O uat MCC BA Kaan Mal V n Carp C A N at cvOA sn Onlt Bt Bubbw C V Ml 1 a A N 1 B I IA Dita Nat a a NJ Oaa MD A Dita N Baav a Tw C St eXt a Am Tal Tt K C IMK ÜS uax m I NI M VOOR MIDDELBARK IHEI IESSGBOLEN RN HANDELSSCBOUSN De Nederlandsche Staatscourant vangisteren bevat beschikkingen van densecretarisgeneraal van het departement van Opvoeding Wetenschap enCultuurbeschermuig waarby wordenvastgesteld de minimunlessentabellenvoor middelbare meisjesscholen en handelsscholen Deze tabellen aqn alavolgt vastgesteld Voor mitidelbv mtlslMUfaal minimum fetal IcsMQ per week Ne4crl ndsctae Uat letterkuiKte 2 DuUxhe ta l en letterkunde ia EnteKche taal en letterk iul Fmuche taal en letteri Aardrtikskimite Geschiedenis Bandteekenen ia Han lwerken a Liohamelylce oeiening 13 Wtekunde Natuur en scheikundR Plant en dierkunde V K L K 5 S si ut te f M M ta f M M a f M MW Ml t UNaa H M Mt I Ml Mt f laa bit f ma f M a ma I Ma j ISR f M 1 a t a Ui I tm laa 4 4 te Sü ff N U SIM 2H WK WH 1 il 3lt X jB UB I 3 m oi I wa wapTi MM oi r wa o I IM i tan oi MO 1 laai Ao I r im i tan Aoi t IM rtvt OeoL letBlagaa A tfaa UM 31 3k m M Itn 3l i 4p M M 9i nlMin MM 1 Dmmvé ISM DordT M a ij i itndh IIM f D o 3e Ig 37 SVi Geld a 31 roa jjtir o oia jic i Crhate Ittl OIU MM tl DIta 1331 I 31 Dit M 31 S Sroning ISM 31 4 Dtto 3 IIH 3 Baarlem liM 3 Dito M f3 i 3 Datm 1337 31 a B b 1S37 SV Bllvara ISM li Into 1 J M 31 Lmuw tOM 3 Laidan 1337 3 N HaltaBd T 3 Ds M M 31 3 Dita a M 31 Da Ml 1 M3i NHm 3a I n 31 dam UM 37 4 D a I B 3 37 31 Mta I MM i Dito MM 31 3 SchlcdJe I Tn 3 Tllb 1 37 31 Utl Pr 37 3 D o gem S 31 Zeeland 1937 3 ZHoll 1931 3 Zb la L ItM 3 Dito U Ig M 3 DvNG ae 1 S 31 pita 13M 3 Onr E S 4 Oem Ciad W1 33M0 O 31 Dita 1 3000 I N BaklBst 1 4 Heraunae im letterkaind t U itterk nde 14 BH OH MH 184 1 H l M SOM t6 tlH 9il Boekhouden Totaal 138 Verplichte esuren voor scholen niet vdtjarigen cur u hoogere handelsscholen irSi Nederlandsche taal en letterkunde Nedeilandsche handelscorrebpondentie Duitsche taal en letterkunde Duttsche haidelsterminoiOEie en handelscorrespondentie Engelsche taal en letterkunde Si eNohe handelstermuiotogie en bande scorrespondentie Pran che taal en letterkunde Fransche handelst rminolocie en handelscorrespondentie Geschiedenis en handeKgeachiedenis Aa d Jkskunde en handelsaardrukekunde Handel wetenschappen boekhouden handelsrekenen Organi iatie en techniek van den handel bedfufshiushoudkundc Staatshuishoudkunde Hahdelsrecht Staatsinrichting WiiSkunde Natuur4iuide Scheikunde en warenkennis Natuurlijke hiGton Teekevien Lichamelijke oefeninc Mli MH SOH nu KiM MH 34 IX M WH MH 1H UW MM MM n MH K n M MN l MN MM M 94M 91 94H 92 77h 91 M m Mm MM S 94 9I M Totaal 147 Scholen met vierjaTigen cursus Ne rl taal en handelscorrespondentie 17 Duitsche taal en hande corresporvdentje 14 Engelsche taal en handehcorrespondenUe 13 Geschiedenis 7 Aardrijkskunde en handelsaardrijk unde tHandelswetenschappen boekhouden handelsrekenen orgatusate en techniek van den handel H Staathuishoudkunde 1 Het recht van maatschapi iyk verkeer 2 Staatsinrichting 1 Wiskunde 1 Natuurkunde 3 Scheikunde en warenkennis 3 Natuurlijke historie 2 Teekenen 4 Lichamelijke oefening 11 Totaal M7 Schalen met driejarigen cursus Nederl taal en handelscoruespondert e 13 Duitsche taal en handelscorrespordentie 11 Bn e che taal en handelseorre porden1ie Fran=che taal en h nde scorrespondcntie 9 Gesehiedert en staatsinrichtine 5 Anrd Uk kuTideHa ndeH vetcncehappen Het recht a t maatschappelijk verkeer 2 Wiskunde 7 Natuurwetenschappen S 5 Teekenen 3 Lichamelijke oetenlng M M 96M AaavalllBcett 3Faaihcekbajifca Alg rr Hjrp tilnl 3 varpl uia Pandbr 3 A H bser XY 31 A dam Hyp L 4 Dito 31 Arnb H B Ser LT P br 31 Bat Bnib NJ4 PJ 4 Dito CD 31 Dr H B d o 3 Fr Gron Hj p Bank Pd 4 D s Da en Va IV D a Pb 3 3 Grav HB d o3Vi Cr HypBPb JV III H P ler A C 4 Dito lei BD 91 1 nallAypBdlto 4 Oi a aar K 31 1 11 P b V Ned Sai U 31 laaul Nyp b aar AB AA BB 4 D a sar T TA SV H T n Crad Pandbr 4 O a tlB 3 vcr pL uttk 31 1 N Ibp b d o 31 a N Kyp b Vaand sarta K 3 Da 3i l dIta 3 Noordi U p b Pandbr 37 Ovoriju II b d o 4 Rolt llyp b d a 4 ld diu Si i Stco nvpb aar K L 37 Utr tlyp b 4 Dito KI ie K 4 Dita aeria l 3 Blla 3 varpl uitl I 31 2 Wctll Hyp b tEs rri v Mm I6M 93M 100 MM Lochtauuivallen op F ederiand nxnmvis GfntOFraN vier BOODEN ySBSCHEIDBNE i GEWONDEN Tijdens het afgel open week end zijn ilrjlW Rngelsche vhegtuigen boven ederjandsch gebiei verschenen Zocel 111 den nacht van Zaterdag op ond g ais o dc m d e an Zondag op Isan g werden bOven een geheele ks plaatsen brandt en bnsant bomiMi uitgeworpen ws arvan het gioot t d l op onbebouwd land of m het let viel Ernstiger gevolgen had een mvH op een stad in et Westen van Isnd Hier werd een zieken 18 door bnymtbomntai xwaar ge IfW Ook aangrenzende woonhuizeti regftn ten deele zware schade vier iTsonen werden gedood verscheiden m hen m het ziekerhuis zwaar gevetit Em aanmerkeluK aantal woingm moest worden ontryimd Voorts 19 door bommen jn verscheifr plaatsen des lands gla$schade a in groot aantal woonhuizen aangeeft Een aanv al op een gasfabriek lie 4 de een gashouder échter zonfrdatde gs svoorziening werd belemwd In totaal zon tien pe sonen ge ad ten deele zwaar Mi HM M 9iM MH 102m 99 KM iMM lUUM n lOO 90M w 94k 95 96 Totaal M treden 1 Sep Deze beschikkingen tcmber a s in Werking SCBADEVEKGOEDING AAN KERKEN De secretaris generaal van het departement van Financien heeft in overleg met den algemeen gemachtigde voor den wederopbouw en voor de bouwnijverheid besloten de gchee vernielde kerken niet door de schade enquête commissien te doen behande len doch voor de vaststelling van de schadevergoeding een andere próce dure te kiezen Overwogen werd daa bij dat de kerken hoewel de e jurid sch privaateigendom ziin toch tot op zekere hoogteals publiek bezit dienen te worden beschouwd Daarom we d het niet juist geacht bij de vaststelling van de bijdragen alleen rekening te houden met het besluit op de materieele oorlogsschaden Ovcreengeko men werd dat omtrent de schadevergoedingen voor geheel vem elde ker ken door den algemeen gemachtigde zal worden geadviseerd 99M H 4 Mm 93H M w lUUM KOM 9 M 97 M 9TS VERLENGING VAN SPERTIJD VOOR FOTOGRAFISCH BEDRIJF Btj beschikkingen van den secretarisgeneraal van het departement van Handel Nijveiheid en Scheepvaart zijn de vestigmgspertijden voor hel fotografisch bedryf en den kleinhandel m electroteehnische ipparaten en matenalen en het electrotechnisch installateursbedryf met zes maanden verlengd DWUEKEK GBARRESTKKRD Het II de Nieuwer Amstelsche polie Zondag gelukt den dader te vmden meen reek van inbraken Steeds op lichten dag gepleegd te Nieuwer l l Sedert Februari werden acht sen gepleegd zonder da net ge te den dief te pakken Vingcraf ukken hebben hem echter tenslotte uraden en zoo kwam mtn op het Wr v n den ï2 angen J G wonen te Amsterdam G werd gearre teerd nog denielfden dag konder talujkJlkelen fkomsüg van de diefs ulier hem thuis en bij opkoopers in be I örden genomen OMULUK RUKSPERSONEEL NONAcrrviTErr la de Nederlandsche Staatscourant is enoBien een beschikking van de etanssengeneraal van de departe ten van Algemeen Bestuur waarij iwmtjn van ten hoogste één jjir oernö m d nonactiviteitsregfcling eriuk rijkspersoneel van 18 Nov fcrtlS hoogste en jaar wordt JiDit betreft den termen geKowT wge luke rijksSifTf diensten met de n W Mei 1940 ingetreden bij oefe omstandigheden tydelijk gem iL wofden op nonac iv te t nneT worden gesteld Zijn eer met de wapens te vcrddigen p algemeen gemachtigde voor den wederopbouw en voor de bouwnuver held heeft zich bereed verklaard xnn medewerking in deze te verleenen crti zoover dit m verband met de materiaalpositie mogeliik is tot een spoedigen he rbouw te geraken Hierbu bal ieder geval op zich zelf onderzocht worden om vast te stellen in welken vorm de herbou zou moeten gesrhie den waarbij de verschillende belangen ijv aanmerking genomen zullen vkorden Het is de bedoeling met de betrokken kerkbesturen over eg te plegen omtrent het plan van herbouw en de financiering OB DIEFSTyffclEN IN ZWEMBADEN TE AMSTERpAM Nog steeds bluven e gau ii ievcn de baïden ïweminriehtingen te Amsterdam onveihg maken Gedurende het weekeinde kwamen bij de politie niet minder dan 10 aangiften van diefstallen alleen in het Amstelparkbad binnen Eenig sueces vermocht de politie echter ook harerzijds te boeken want twee viiftienjarige jongens werden er verdacht van althans eepige dexer I diefstalen gearresteerd RADlOnSËUf S Wocnf as S Jatl HILVERSLM 1 415 5 M S4S Gtaniofooninuziek 150 Ocliteiidgymnii U k 1 W Granwloonmuziek 1 45 OchtendEjnmasüek S M BNO Nieuwibencnten 8 15 Gianofoonmuriek 015 S 20 Voor d huis HILVERSUM II M1 5 M 45 Gramofo Tnu £ 50 OchtendgvmrUisUek 7 00 Gramoloonmuz 7 45 Ochtendgymnastiek 0 00 BNO NJeu berichten 115 Gramofoon niu iLk 1000 Morgenwijding voorbereid door het Vnjz t rot Kerkcomité 10 20 GranïofboniT ii iek 10 40 Decamatie 1100 Zang iifiel piatiobes eiding en gran ofoonmu i k 11 30 Cramofoonrruuek 12 00 Berichten 12 15 Klaas van Beek en zijn okest 12 45 BNO Nieuwen econ mi che bertcii n 100 Amu scn ti f o Ke t en sol te a ewj seld door ng net pianotoegeleidini 215 Voch de jcupd 2 l t Graiiviff onTTmwek 4 00 Zarg c av tn bcl piano en graiTwïoonm UZiek 4 4a Ora nofüornnuz 5 00 Cycais Het rehgieu7c kaiaktei an on vo k vooibcred dooi het Vri32 Prot Keikcon ité 5 $ BNO Nleuw Fcoron I the er l urvhc tchicn 5 30 Omroeporkest en soiist 00 Gran ofoonmiuek 0 15 Orgt l pel 45 Peporlage 7 00 BNO B a banlvch praatje 7 15 Gramofoonmuziek 7 30 7 45 Vr k peïorw heid De schotrfarl le r zirgi 0 00 BNO Nieuu be 1chten 815 Resi den ie nrke t er so st 153 Cyclu BaTKlen IT ft Vlatndrrenland S 10 GrwmofoonmuSiek 45 BNO Nieuwsberichten 10 00 DaRv uiting ivoorberetd door d Christ Radio Stichting 10 0 M15 Gramofoonmu ziek tWen de néa Polygoon van den boerenleider E J Roskam Hzn rdie k te kele t ich sche hui gc api be cn de Fen kcj eeft men an ng en er Hef Bols eidsme De vfiMi aa de foMeleotlicid de vijand ma elke bctduving araei vergletigd orden Europa l tegea hem opgestaan Ncderlwd w niet ter xlfde laaa McM U UB Mi d Central van deWoff nS S bureau Nord West DcB Haac SUdhouderalua 133 De stryd rganis tie der S S Via het AJY P bereikte ons bet volgende In den stryd tegen de Sovjet Ume den strijd tegen de aanranders van de Europeésdie beschaving en Westersche cultuur den strud tegen de vemieü gers van het Christendom hebben tal loozen zich reeds aaneen gesloten om een front te vormen dat opgeworpen wordt als een stalen muur tusschen het nieuwe Europa en de bolsjewistische horde Uit alle deelen van bet continent zijn zq gekomen deze jonge stryders en ZIJ trekken thans op achter de vanen der Waffen SS Ook in ons land hebben velen zich gemeld die thans met de wapenen stryden en metterdaad hun leven inzetten om Europa te redden van het bolsjewistische gevaar De Waffen SS aanvankelijk een klein corps de S S genaamd van strtjd bare mannen aan wie de bescherming van deti persoon van den Fuhrer werd opgedragen groeide na de overpnachtsovername uit tot een elitecorps Haar taak werd het bewaken van de natio naalsocialistische staatsorde Langzamerhand groeide zq uit tot een keurcorps dat thans de belicham ng van de nationaal socialistische wereldbeschouwing genoemd kan worden Naast deze S S werd de Waffen S S opgericht die tot taak kreeg de groot Germaahsche volkerengemeenschap te bewaken en te verdedigen Slechts de besten de flmksten en de meest raszuiveren werden m dit elitecorps toegelaten De hoogste eischen lichamelijk zoowel als geestelijk worden den S S man gesteld De kenmerkende Germaansche deugden dragen deze organisatie en haar devies Imdt overeenkomstig het gebod van den Ftthrer Mijn eer heet trouw Naast de trouw staat de gehoorzaamheid een vrywiUige gehoorzaamheid die bereid ia teder offer voor den Fuhrer en de nationaal socialistische wereldbeschouwing te brengen die be reid IS ieder l vel zonder aarzelen en onvoorwaardelijk op te volgen Vruheidswil en ontembare tnjdgeest vervullen den S S man en nooit aarzelt hij zich met zijn leven voor zijn ideaal en den Fuhrer lu te zetten Over de plaats die de S S ten opzichte van den godsdienst inneemt is door kntikasters veel boosaardigs gezegd en geschreven Deze vraag heeft eens Reichsfuhrer Himmler met de volgende duideUjke woorden beantwoord Wij zouden dit vast aaneengesmede corps niet kunnen zijn wanneer wij niet de overtuiging en het geloof m een almachtigen God bezaten die c is behoudt die ons en ons vaderlaid ons volk en deze aarde geschapen en ons onyen Fuhrer gezonden heeft Dat de SS mannen als politieke soldaten geheel en al m het nationaal socialistische denken en handelen opgevoed worden spreekt vanzelf E e sportcpleidmg en de scholing zorgen voor de lichamebike ontwikkeling van den SS man Wat de sport betreft worden de hoogste eischen aan hem gesteld Jaarlijks moeten zij proeven van bekwaamheid afleggen en het SSsportinsigne is voor lederen S S man verplichtend De eer van den S S man is hem heilig Hij heeft het recht en de plicht Daarom wordt hem nadat hij zim ar beidsdienstpbcht en militairen dienst vervuld heeft op een en twintigjarigen leeftijd het wapen de S S dolk uitgereikt Eerst dan en wanneer hij den eed op den Fuhrer heeft afgelegd wordt hu ala volwaardig S S rman in de organisatie opgenomen Zoo marcheert de SS volgens onveranderlijke wetten als een nationaal socialistische orde van mannen van het Noordsche ras als een gezworen gemeenschap van hun sibben vastbesloten op naar de toekomst Zoo marcheert thans deze uitgelezen schare van jonge Germanen naar het Oosten waar W den strud aanbinden tegen de Sovjet Unie gedragen door onwankelbaar geloof in den viationaalsociahstischen staat en den Fuhrer Aanmeldingen kunnen geschieden bij de centrale van de Wafffen S S bureau Nord West Stadhouderslaan 132 DAi aag Korte berichten De eommllsarH der provincie NoordHoRand aal It da maanden JuU en Augustus gaan audléntda In Amsterdam vcreereiv De landdag ie Rolde M UM aM om iaaahr I C I r aaMaa a aki 1 UIT rMM tH Bentli B Ixam Barkal i Pat v tl Obl i Lavan Zeaa Mtl OM W Warkip NV to hn aU 4 WUtOB Umb KaaakaL Obl 4 Bat P Ml O 41 1 td ld Obl i t Nederl Obl UoormanD Cult On Obl 3 Amtt Grb b i tItlUer 3 Nat Gr bu 13 i tdem 1339 4 Ned Gibb 4 Ned Ind Sp 11 1B03 obl Ml Kans en T O Java St Obl damarangJoaoa 1333 1901 ld 4 A dam U14tM 3 ld A dam Oljnnp L 100 3 ia W Kr NHV Rat UH HM tl imm MIK 101 NH MM IQOh J K io se na Wh mh m Mji M W laM I l M 3 W a CartlBaataa 1 Cnoiaaak aal IVa MM BdM I MM 3 t IMl laaiB I l M 3 JM lan ladH rMM asm 1 H 101 H Baak as GiaC hI KM Baak IMm MiM IM Mai ta Bamiaiik IM 101 MIK 343 343 MIK MOM V m Baadai n llgMgaB All KaBata a UaM Bark£ a PaMBi Calv OltaC C Caaat Catkac Pokkar Lavar Braa aa OaM Had rai Aak Pkillpa G B A Oite Prat A AlL Ludt at C V u a R o Am Bambarg A C t ga AflL B av prad a Am Car aad r C Aand Am BBka C id Aoaa CoBp C V 14 BatU at C ir MM Ckryal Car C A Curllm Wr Cac C Mam m Canaral Uetor Maaa iBtara Mlakal Cr c 1 a Kaniiaa CC MA t n Narth Am At C A K n Marth Am K A C A 3 Rap Staal C A Ub sutaa Btaai M UlH 14 I7v a M 6 JMm IM la m 3 3 35 IMM IMM IM 908 IM C t A IMM B C an R g A ItM Bom 8 a M A UOM OaU At B M a 116 Guati aa Ui AAU4 L Cr anHvJt iP M Linde en Tevaa t 179 Nad tVol Hl A 13M MOM IM IMM SHN 179 11N MUakoawaadaraamlagaa au Mtl ta rub A 490 Dito la A 446 449M Boeten M mB a DOM M Slngkep T MU a 168 167 n 7S AANDaiLIN Baak n Craaiatlartalllaga Bank aand 119 PateaL aa anaiaMgan Drd Pti tCiJk m Ui K N Patt M 331 3n MU 3M MIM riM OimjC 331 Boil BankU dito Ine Bank dito Jav B I taa t a Kaavareen dito N I Esc m dito Nedarl Bank A NB T ZA SMd N B Ml MO a Rott B Var aaa TwantKhaBA A lOSM 119 232 1I9M JM 13i m IM 121 190 M MEM lt9M Wh 134M HOM dito C T A Moaara Cnlm A Tarakan PM K Sund OU 10 è M C T IM itex 137 M M 74 MM 133M 70 IMM iBdvat aadaraamlBgan 373 2M 120 143 108 Alg Norltgaw A A d Dr Ut a A d Suparl a Aut Screw W a Bat Mart Pabr V d B 390 lOM O A V d3 p w A 1004 Dito B ƒ low Berk i Pa Afgaat c V aand C en P F Scholtf Gouda staar dito Gruyter en Zn A prat aand Dito B tklnatd p Rceniat aand Helnok aand Hero Cont aand Hol st m t a Hollandia aand Holl Bet MH A Hol dr enk A Holl KunM I A Int Gaw B dito Intam Vise A K r Beraeadlto Kon NJS m b a riilo pref K N HooeoT do Kon N ZoutI A K Br Sthecm do 24U Korcrschoof N V da dlM Lev Br en ü C 100 c pr aand Dito lOOOCr pr A Do 100 6 C pr Jl Do 1000 S CvtJi Lyempf U en Uf Mceil d Ned B C T a N G en a r a Ned Kabal dito N Sch fa ml dito N SU Keysar A Phil GloóïT ƒ afgest C T A Rott D Ui dito Schelde KJil dJI Scho ten dito Smits transi t d Slakv 10 4M a Stokv rMO lOOOd st apmn Sp do btork dito Twijnltra Pra A Utr Asph i GA V Dl fb aand Ver Ch aan Ulto prof Ver Gil N B V A Vet P V Gelder Dito dito p aand Var N R tab at Sarv C C V M C k South C M A R D North A Cy C v A Radla Corp C A Ooat Romas UU A Wam prai Aaa4 Pair Dard Patr Ina O Aand iCoB Pelt Mtl tdam Coat OU Cy C 1 idam uid CoDtmaBtaJ Pat C ♦ A PhU Pat C 1314 Shall Un C V 19 UI T Wat Am OU C l idem BcaaapvaansMUiSachappllaa 234H 149 lOiH 393 13S UO 435 fflimeaa S anAM Mtl Zeav aand NIav Goudr A U DatUaaCvA MU Ooatiaa A Bandelav A dam 141 103 auM UlM IM 4M i IM IM 4M Utt 1S7 110 nu Tl IH 411 1 M IMM IMm 199M 110 IWM 219M 3 344 170 190 90H IM 94 wm IM M7 WM CaUauraaaiaehappttaB 2WM 3M M1 ÏIH lOft M HMi Bakkaraaaafaaadagaa ftaaaa Rubber a Ud Rubb C Java caoutcb Ptaangci R UU Rottard Tap SaUtrl PUnf Wal Sumatra Zuid Praaogar 90 159M 186 M SM 70 lUO 398 406 131 410 IW 388 IM 14 a 68 216 184 liSM Mm IMm MI Krlan Butkai A Pagottan A Suiker C t UI A Tjaweng LaatorlArendaburgBaaoakl A Soak Landb A Amat Thaa C A Bant Thaa Ru A Goalpara Cu Ut PaDgkeotam Tbaa PaairNangkaC Mg Songga Landb A Sadap Cult A Slndaag Cult A Talaga Patangaa W JivaTlicaCMD Ina Cult Syndic KallTelloCultlUt MichieL Arn WJavaKlnaCMQ 14Sm U3M IM 1 3M 243 i Seteo Tur nuti te oft HolL Ajn Lqa Aand 114U H U Jav China Japan LQd idem ICon NeO St llu 10 Kon Pakatv MU ié Ned Scheepv Un té Rottard L oyd idcia Stoorav MU Ned ld Int Uarc Mar Cy C T 10 A 343 1 M 1 M SfM 161 M7 UBH 104 ao 174 170M I4U 141 142 114U3H 11 114 I ulk reBdemcMlBfoa Olvaraaa Blauwh Vrlaa A 81H Bljenkort A 173 a m E W en W Ui Dito Pret WA nu Gouda Kaaab Wt Houlh Alberu A WJM Houth Jonean A l M Houth Pont A I15H Muller WH A 38M Do 92001 730NA M NM V Hav w A 30 a S Sab loOtCviL lue Woolwortta aa Co 34l Spoor ea Traaawogea Oall Spoor A NJ Sp w Mtl A Atch T CvgA KanaCR CvgA K CSouUR Co idem pret a Dito Cert vg A Un Pac CvgA Qold Tramw Mtt Kodirl Sttr UI Mad Staomtr A Dito pref A Maleng St tr A O Java St tr A SaniJoana A Sam Chariboo A Soerajoedal Sttr ProlongaUe USM 113M 115 IIIH UlM 199 3S9M 3M 3ii nsH Ml 430 422 Bandeltv Amat A 4 7 41 79H Javatche Cul mjj ld 234 115 IHM lilt lUM Ncd Ind S Ub ld 233 Ver Vor t C M itt in IM ttO A UU U8 UU IJ6M tl6H TakakaoaOamonalBgak f DeU BaUv MU A iU 214 MOM 403 Dell MU f 1000 G V tdom an aw bih 3ihw 171 I 7 Senembah Uil lOum ZIM TXt SO Wuaoo C Ct A Sp 9rvogo t B ttim and Ohio C 34 IH m V Idam 1Ü2 118 IW 333 IbO 161 i m 1 141 1 6 31S isu 134 M 17U 1 M löSM 166 M 07 Ui MM MM 4M 3 ISH 80 61 6U Shosap ét Ohio C v 104 40H iO I 23 o N 161 123 205 184 213 131 134 M 154 u IM 1 134 190 UUnuU Cent C vJd M YorkCentr CvM PottiuyiT R M fse c V A South Pac Cjr g td m sa imui Ouui P c C M fttt Ma r tf rB MlBg B Ajnst rtf in Cull Aaa Kt Eandif Rub mg 14 223H DcU Bat R UU 10 2ie Kenden Lamboe Rub Idea IM MAjancItndan Vareen 14 Oost Java Rubber Mtl I4 B OdaU a SOO C f M JSerbadjadI Sum R M l a w fiilau Sum Rubber UU tdeni Sun Rubb Cult M Ver Ind Cult OnC idom tn leurc Rubber cm V tdera H 13 43 4 H M Jm ro Ml aMN 71 14 lUUwoy O f TOH Ver Touwt ditf 131 Vllsaingen KI d 1S3 1 1 7H WH UI 114 U N BEURSOVERZICHT H DoUaclia wSiea aaat kattiMcvarbUutea Ou rostb IM e r t 1 41 i r S IMl a r S ld id ld ld ld ld ld ld t 87 7 7 Ï7 n tt 71 117 M n 74 ua lil IMJ a t r 1 ia44 a r S 1M I r IMd a t U4T a r S 1 41 r I Konvcrslona Waaaa obL 4 Olto Neue Auel ObL S rerbcnlnd IGJ C O Kali S nd £ t lQO I Dllo £ 20 100 1 WlnlerihaU obl i i r rbcnuid 1 0 C T A Ver KorUad C A DuluchlBnL SU 1 O ft Ruhr n Vt t O t7 1 4 J T Dito M VrVa OD Rantanbaak II 1 Ver D atedcBl O 9 Bayr Hyp o W Pb M 7 D Llnoleumw O 1 Celicnk Bercw ObL RnCuteboIlnungshUlt Obl 1 Uarpencr Bergbeu ObL t PhocnUi Aki am Obl Ril leibe UnJen ObL 1 Rutarchemie A O Obl t êumena en Halaka Obl dl V Suhlwerke ObL Dito Hrie A a I Obl fl eylctor Gen Obl t A Vogel O a K ObL f Rfiela w B M ObL 1 Dllo 17 ObL Hagener ItraaaanbeU Ob tParbenlnduslrle aan4 Slemena en Ratske and CT OlaiuaiQtl ra r aand WInterXteU Aki Oaa aand m MM 48 4 ge Na de groote opleving die verleden v e k op ae iondsemnarkt viel waar te nemen kon Uij het begin van de nieuwe week een gioote ierugs ag worden geconstateerd tenmlnsvle uat de hande betreft De affaire a evrna x zuHes geruimen tijd het geval in geweest lot beperkte proporties Ingekrompen De stemming was verdeeld over het algemeen genomen maalcte de markt een prljvhoudende indruk daar diverse fondsensooi ten weinig veranderd of zelf a iets beter waren Maar er be tonden toch tal var uitxcmdenngen Bovendien was de koersbeweging onder beucstgd onregelmatig en alles bijeengenomen kreeg men de impressie dat het beleggetwJe publiek n et goed wist wat het moest doen De belangstelling ging voornamelijk nog uit naar d industneeleri en hoewel de omzettlen in deze fondsen belangrijk waren schrompe d gaven eenige specai teiten toJph nog behoorlijke bewegmgen Ie aan chouw Lnl evers weiden vrijwel aarvhoudend m ei n open hoek verhandeld en daarbij schomme de koer i tusschen ongeveer dezeifde grenz ais Vrijdag j I Na een openinfsprtjs van ï vherd later in den middag tegen 121 afgedaalj Calvé Delft kon zich goed handhaven mat de ammo voor dU aandeel vwas sterk bekoc Aku hadden een kalm verloop en maakti tilden het beursuur lechts onbeteekenem scnörpmelingen mee de af land tusschen d hoogste en de laagste noteenng bedroeg rmü welljks een vo procent m Var Berkel gir het aarkvankelijk kalm toe en daarbij w d koers zoo goed als onveranderd maar latei op den middag ontstond plotseling weer een drukke affaire waarbij de noleerlng naa boven ging tot 79 De Philip aandeelen werden bvj rustigen handel In hoofdzaak afgedaan tegen pryien loopende van 228 tot 230 ft El 48M nu H M 51 ita OERSIN NEUKRLAMUSCH CLIiUUMO NSTITUU KoerM n voor uortln en op JuU 41 verï llchttnK n luidende ia Beigai 3014 witserscne francs 43 5S Frarucne tranca 3 7W tares 91 Deenjcne kronen 88 37 Noortctie krunen 4JBJ Zweedscbe kronen 44J9 rinsche mark 382 Dinar oude achuïden Dinar nieuwe cchuioen 3 77 TurkKdie ponden 1 4SV Lewa 2 30 ma Peng oude l i ï PengS nieuwe schulden e Zloty oude scbuldeiil Zloty nlauw lehulflen i Lel IM De mindei courante mdusirieelen wiaicn kalm door elkander genomen prU hoodend De petroleumaldeelin v as stil Olies gaven op bescheiden wijze kleiTVe omzetten te aanschouwen Na een openingsprlj van Mfi trad een reactie in tot J42Vj waarna echter weer een herste volgde De rubriek der scheepva rt andeeleri had een verlaten voorkomen De stemming was overigens goed pi lja ioudend zij het dan ook dat de koersen ruuwe lijk i veranderd waren Scheepvaart un4es golden 172V r4 Voor Indische cuMuurvvaardpn wa f de belanffsteline niet groot H V A s die aan het cibde van de achter wis liggende week tot 427 opliepen werden vei cheidene procenten beneden deze noteerin afgedaan Het aantal stukken dat verhandeld werd was overigens maar leer klem Bij een opf ni7 gsprijs van 420 kon later 422 worden bedongen VorstenUrden waren bijna onver andcd Vtn affaire in tabakken was nietfc Ie be ïpeuren Slechts in énkele taic e Kon het tot noteeririg komen Sumatra aandeelen waren lager en speciaa Oude Deli s rro ten met etn noteennK an 281 en Tmke vott laten De riibberniarkt was kaim Amsterdam Rubbers golden m hoofdzaak 267 A 270 De minder courante Soorten trottken slecht weinig attentie Op de belpggingsafdee tng was de Rtemmlng voor de Nederlandsche staat papieren Ma minder peantmeerd De nieuwe vieren waren een fractie lagen en goMm 00a 99 De ge itaffeide leening wer l lager i nge t en fvo g T s m van 93 A lo l W o De ovde schuld wat nauwelijks prijshoudend Prolongatie S