Goudsche Courant, woensdag 9 juli 1941

GOUBAHT bhcu makkt TEu na rwtrekeBing S4M Chefred cteur F TUTTER G ud woensdag 9 Juli m NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN gOe Jaarganfc No 20675 Soviet stellingen in het Noorden doorbroken Keurtroepen na verbitterden strijd verslagen Hevige luchtgevechten aan de Zwarte Zee Iüs$chen2en5 Juli hijnalSO 000 gevangenen Litwinof voor zoo groot mogelijke samenwerking tusschen Engeland en de Sovjet Unie Het D N B heeft de volgende toeIkhting ontvangen op he weermachtshericht van gisteren Zooals te verwachten was is het op erbevel thans met zün berichten van Jet Oostelijk front terughoudender geworden Ofschoon uit het Duitsche weermachUbericht blijkt dat de bewegingen nog steeds goed verloopen woriU het toch vermeden afzonderUike plaatsen te noemen In tegen lling hiermede geeft het bericht van het Sovjet inlichtingenbuteau plaatsunduidingen Terwijl echter uit het Duitsche weermachtbericht de onophoudelijk voortgaande offensieve beweging der Duitsche troepen blijkt tracht het bericht van de Sovjets den iodruk te wekken alsof alle Duitsche uovallen met succes zijn afgeslagen Bet hioet zichzelf juist door het noenen van de namen noodgedwongen logenstraffen wanneer steeds weer nieuwe plaatsnamen opduiken die veel neer Oostelijk liggen dan de eerst ge oenide Hierdoor wordt onvrijwillig tt Duitsche opmarseh bevestigd De door het weermachtsbericht van Ibtefen bevestigde succes sen van de verbniden DuitschRoemeensche strijd krachten in Bessarabië worden ook met nadruk vertueld in het Roemeensche weermachtliericht De verbonden tro fen voornamelijk Roemeensche formaties rukken thans onder leiding van generaal Antoncsen niar flen beliMeniMp van dea Dnjestr op en veroveren nadoende het einde Juni IBW aan de SovJet Unle afgestane Bessarabië GeiMawn bij den benedenloop van dea Diije tr bereiken ag dan weer de oude Raenieensche staatsgrens met de SovJ ta Naar het D N B verneemt hebben Doitsehe troepen in den Noordelijken Retor kaMmatstellingen der Sovjets doorbroken In verbitterde gevechten die 13 uur duurden werden talrijke gevangenen gemaakt onder wie Azlatitthe keurtroepen die zich taai en listig verdedigd hadden Duitsche stoottroepen hadden de bolsjewisten die door de politieke commLssaris sen tot het uiterste ver et waren opgezweept verwonnen Roemenen staan weer aan oude grens Onder aanvoering van generaal Antonescu zyn Duitsch Roemeensche troepen eergisteren verder door de Sovjet linie naar den benedenloop van den Dnicstr opgerukt en zij verdrongen de bolsjewiki m zware gevechten uit Bessarabiè door Roemenië aan de Sovjet Unie afgestaan Met den benedenloop van den Dnjestr bereikten de troepen van den zegevierenden genwaal Antonescu de oude Roemeen e grens Sovjetvenet aan Bes anbiaehe front gebroken Duitsch Roemeensche troepen hebben naar het D N B verneemt Zondag den bardnekkijen tegenstand der bolsJewuten aan het Bessarabische front door moedige aanvallen gebroken Talnjke netten van verzet en tellingen jn het veld werden bedwongen De bolijewUten werdrai tot aan den hiestr teruggeworpen Er werden gevangenen gemaakt en een rijke Iwit werd veroverd OwaateBen en boiteWen J de aanvallen van hgt Duitsche r op de wijkende bolsjewisten zyn w het D N B verneemt tusschen en 5 Juli 142 218 gevangenen ge kt Onder meer zyn buitgemaakt pantserwagens verscheidene pant men en 350 stukken geschut ft g ET HAVENS AAN DE OORDELUKE IJSZEE BESTOOKT r Stuka s die over de toendra s n de Noordelijke IJszee waren ge en hebben belangrüke SovjetkJL omhardeerd Uitgebreide Wutopslagplaatsen fabrieken werveri ru iokl en waarin groote zeesli epareerd werden zün em bILII J y verder vlogen Piaauten de stuka s nog talrijke treffers iL belangruken spoorweg die W f A St Petersburg verbindt Duitsche verkenningsvliegtuigen wen geconsuteerd dal het militaireIrJ V P dit traject door de bora V rootendeels verhinderd is sla P atsen zUn de rails wegKhad gd spoorbaan zwaar be Sovjet soldaten leopen naat Roemeensche linies over BopiÉ Ü front wordt te emeld dat de laaUte dagen de Sovjet soldaten in massa s overloopen Zij vertellen van de gruwelyke terreur die de politieke commissarissen voo r het meerendcel Joden bij de militaire afdeeling uitoefenden aldus het D N B Talrijke Bessarabiërs die er in slaagden naar de Roemenen over te loopen wilden onmiddellijk bij het Roemeensche leger ingelijfd en naar het front gezonden worden Mislukte Sovjet aanval Bij een poging om een Duitsche artillenestelling in het Zuid Oostelijke deel van het front aan te vallen werden er van 22 naderende Sovjet vliegtuigen twintig door Duitsche jagers neergeschoten voordat zij hun bommen hadden kunnen uitwerpen De beide overige bolsjewistische gevechtsvliegtuigen die gedwongen waren rechtsomkeert te maken vlogen in een breede bocht opnieuw naar de vooi te Duitsche linies Daar zij door alle troepenonderdeelen verhinderd werden tot den aanval over te gaan kozen zij een Duitsche verbandplaats Jot doel Hoewel de tenten n voertuigen duidelijk met een groot Roode Kruisteeken waren gekenmerkt wierpen de twee bolsjewistische vhegers vanOit geringe hoogte hun Iwmmen die dicht bij de verbandplaats insloegen Terwijl de Sovjet bommenwerpers zich bü een tweede nadering gereedmaakten tot een duikvlucht over te gaan verscheen een Duitsch jachtvliegtuig Dit drong de bolsjewistiacbe vliegtuigen tot voorbij de voorste linies der Duitscbers terug en schoot vervolgens de beide vliegtuigen boven de stellingen der Sovjets naar beneden De rol der politieke commissarissen Tijdens de gevechten in den Zuidelijken sector van het Oostelijk front vonden Duitsche infanteristen op 6 en 7 Juli bolsjewistische mitrailleurschutters die zich hadden ingegraven De Sovjet soldaten stonden in kuilen en waren tot aan de schouders met aarde bedekt Zij hadden alleen de handen vnj om te kunnen schieten en hielden veelal tot de laatste patroon stand Enkelen hunner die gevangen genomen werden en door de Duitsche soldaten werden uitgegraven meldden het volgende hun politieke commissarissen hadden hen gedwongen een kuil te graven Vervolgens moesten zij hierin springen Daarna hadden de commissarissen eigenhandig de kuil weer dichtgegooid en den grond aangestampt Op deze wijze Aerden de mitrailleurschutters gedwongen tot den laatsten ademtocht tegenstand te bieden ROE Wlteisk op bovenrtaar d kaartje v Feit j ormt ongeveer het einde van de Statin linte de voornaamste Ru sische Imie waarom nu de strud is ontbrand De SUIüi Uiue looftt in HET DUITSCH CENTRALE OOSirRONT Hevige laehtgavcehtm aai 4e kost der Zwarte Zc A an de kust van de Zwarte Zee zijn op 6 Juli hevige luchtgevechten gei verd aldus het D N B Een formaUe Sovjet gevechtsvliegtuigen trachtte over een breed front een Roemeensche havenstad te naderen Te rechter tija opgestegen Duitsche jagers sloegen de bo jewistigche formatie uit elkaar en zetten de achtervolging in Hierbij had een jonge luitenant piloot van een Messerschmitt bijzonder geluk Hij vloog over de terugkeerende i olsjewistische vliegtuigen heen en stortte zich op de laatste vliegtuigen Toen hij dichtbij gekomen was opende hy met de boordwapens een moorddadig vuur De salvo s troffen de Martinbommenwerpers scheurden de bekleeding van het vliegtuig open en sta ken de vleugeltanks in brand De draag vlakken scheidden zich van de romp en de vliegtuigen stortten naar beneden waar zij op het water terechtkwamen en nog eenigen tijd bleven branden Vervolgens wendde de Duitsche jager zich tot drie andere Sovjet vliegtuigen en versperde hun den weg Tevergeefs tiachtten zij in de stralen van de zon te vliegen om zoodoende den Duitschen aanvaller het mikken en schieten moeilijk te maken De boordk nonnen van de Messer chmitt gaven vuur Tegelijkertijd hadden ook de overige vliegtuigen van de Duitsche gevechtsgroep in totaal elf Martinbommenwerpers neergeschoten Zoo werden in een half uur van achttien Sovjetvliegtuigen er zeventien totaal vernietigd Honderden overloopen Op talrijke plaatsen aan het Oostelijk front zijn ook op 7 Juli wederom honderden Sovjetsoldaten naar de Duitsche troepen oveigeloopen Zi kwamen blootshoofds alleen met een hemd een broek beenwmdsels en kapotte laarzen van wasdoek aan en deelden mede dat zij de laatste overlevenden waren van verscheidene verstrooide en vernieligde regimenten Aanval op Sovjet torvedojaccr Een groep Duitsche duikbommenwerpefs welke op S Juli een aaMal Sovjetvliegtuigen voor de Roemeensche Zwarte Zeekust neerschoot heeft nog eefi succes behaald Tijden het hevige luchtgevecht viel een Duitsch vliegtuig éen Sovjet torpedojager aan dNe doelen aan de kust onder vuur wilde nemen Nog voordat de bemanning van den torpedojager het geschut in stelling had gebracht vielen jit Duitsche bommen op het Sovjet oorlog schip Heele deelen van het schip vlogen torenhoog i i de lucht De kuststreek werd met planken en ijzeren deelen van den torpedojager bezaaid Bolsjewistische keurtroepen verslagen Een Duitsch regiment infanterie dat zich in de eerste week van den oorlog aan het Oostelijk front een weg dwars door Litauen hef ft gebaandr heeft na verbitterde gevechten een bolsjewistische keurdivisie verslagen De overblijfselen van deze divisie die tfls belooning voor bij7ondere prestaties in den oorlog teger Finland met de hand van de Roode Vlag was onderscheiden trokken zich ver naar het Oosten terug De commandant van de divisie en enkele hooge officieren die met de Leninorde waren onderscheiden geraakten in gevangenschap 35 stukken geschut veertig vrachtauto s talryke stukken pantserafweergeschut en mitrailleurs alsmede de geheele uitrusting van de divisie vielen in Duitsche handen Het FtBsehe legerberieht PERWOMAJSK 4150 j AU T V H PCLr N K W richting naar Fleakau liieht bU de Eiftlandsche grens Op de Stalm linie sluit de Dnjepr Unie aan Deze volet verder de nvier de Dnjepr De Finsche regeeringsper dienst heeft gisteravond het volgende mede gedeeld In de omgeving van Hanko ortillerievuur op vijandelijke stellingen De activiteit van êen vijand ii betrekkelijk mat In het gebied tusschen den Finschen zeeboesem en het Vuoksendal was het rustig In de buurt van Enzo waar de vijand vroeger een uitval over de grens had ondernomen maar terugge lagen was zyn de laatste dagen slechts luchtaanvallen gedaan gepaard met artillerievuur Ten Noordwesten van Lahdenpohja Is door een snelle actie een gebied met een diepte van tien kilometer veroverd en ondanks de vijandelijke tegenaanvallen i ehouden Bij deze aanvallen heeft dg tegenstander groote verliezen aan m richen en materiaal geleden en ook kanonnen en talrijke pantserwagens verloren Ook in don overigen Zuidoostelijkcn sector werder enkele stellingen aan de overzijde van de grens ingenomen in vvakke aanvallen van den vijana afgeslagen ASn de overzijde van de Oostelijke grens zgn onze troepen hier en dasr enkele tientalUn kilometers opgfruk Or e luchtstrijdkrachten hebbf i vprl i rnings en bombardement vuif in n gemaakt Finsche plaatsen gebombardeerd VA officieele Fm che zijde woidt medegedeeld dat Maanaag vroeg Sovjet vliegtuigcn onder de bes eim ng van eer bewolkten hemel Kulka opn cuw hebben gebombardeerd H orbij werd een steenen woonhuis ai mede bijna zestig houten huizen dar an het grootste deel bestond uii arbeiderswoningen vernield Op denzeifden dag werdert bomaanval m gedaan op Kirkonummi Saerkisalmi til m de buurt van het Pieli meer en m Valkeala zonder dat echter schade werd aangericht Een afdeeling vijar del ike parachutisten werd onschadelijk gemaakt De Finsche lucht trijdkrachien schoten vier Sovjetvlie tuigen neer I Hengttncheemmaaiquc De chef van den generater staf vaiJde Honved deelt mwle Onze snelle afdeeiingen blijven snel oprukken Zij ijn over de Sereth getrokken en hebben met haar verkenningsafdeelingen de rivier Zbrucz bereikt De totdusver door ons geleden verliezer zijng enng MlHtalre missie d r SevjeU in Engeland aangekomen Naar de Britsche berichtendierst meldt is gisteruchtenl een mihtjire WANDADEN DER SOVJETS Duitsche soldaten mishandeld en vermoord Het D N B meldt uit Berujn De berichten over de beestachtigebehandeling en het vermoorden vangewonde Duitsch soldaten en krijgsgevangenen door de Sovjets wordendagelijks en met het uur talrijker naar het D N B van bevoegde zijdewordt gemeld Een bijzonder ernstig geval van het in strijd met het volkenrecht zijnde gedrag der Sovjets in den stnid tegen de Duitsche weermacht vormt wel het vermoorden van drie krijgsgevangenen in Horo how Toen de stad op 25 Juni ria verbitterde gevechten genomen was deden de Duitsche solilaten in het huis der Sovjets in deze stad den zetel van den bolsjewistischen districtschef en enkele dagen tevoren nog kwartier van een bolsjewistische divisie een gruwelgke ontdekking In een klein vertrek van het gebouw lagen vier Duitsche krijgsgevangenen in reusachtige bloedplassen die naar uit de van dichtbij geloste schoten en de kogelgaten in de wanden blükt van zeer dichtbij doodgeschoten waren I rie van deze Duitsche soldaten de Oberfeldwebel Schwan de korporaals Babatz en Merkerie waren dood terwijl de vierde onderofficier met een ernstig schampschot aan het hoofd werd gevonden Hij was door de bolsjewisten voor dood gehouden Volgens de verklaring van den nog levenden Duitschen soldaat waren zij met hun vieren des middags met hun voertuigen in een val der bolsjewisten geloopen en gevangen genomen Toen tegen den avond de Duitsche aanval begon en het Duitsche front steeds nader kwam verscheen een bolsjewistische officier met vier bolsjewisten De officier gaf bevel de weerlooze Duitsche soldaten dood te schieten Onmiddellijk na den moord verlieten de sovjet soldaten haastig de stad In dezelfde stad Horochow werden voor de inneming door de Duits he troepen nog talrijke afschuwebike moorden gepleegd op weerlooze gewonde krijgsgevangenen Zoo werden tien zwaar gewonde Duitsche infanteristen die in blosjewistische krijgsgevangenschap geraakt waren na eerst een eenigszins correcte behandeling te hebben ondervonden op het oogcnblik toen de Duitsche aanval terrein won op bevel van een bolsjewistischen officier doodgeschoten Zonder rekening te houden met hun verwondingen en hun hulpeloosheid had de Sovjet officier willekeurig in de groep der weerlooze gevangenen laten schieten Slechts een enkele on missie der Sovjet Unie in Engeland aangekomen De Sovjet railitaire missie voor Groot Bnttannië staat naar Reuter meldt onder leiding van den plaats vervangenden chef van den geneialen staf van het ovjetleger generaalmajaor Golikow Verder maken deel uit van deze missie schout bij nacht Karlamow van den gcneralen staf van de marine alsmede vertegenwoordigers an de technische troepenor dcrdeelen an het Sovje luchtwapen Als interessant qualificeert Reuter vdlgens het D N B de tooneelen die 7ich hebben afgespeeld op een Londen ch station bij aankomst van een Sovjet missie Een groote menschenmerigte vvaarorder vele vrouwen en kini eren hadden zich volgens dit persagentschap op het station verzameld Nadat zij met het zingen var Russische liederen den tyd hadden verdreven zelden zij bij aankomst van den trein de Internat onalc in Het persbureau meldt voorts dat de coirmiissic behalve door den Sovjetambassadeur nog verae komd werd ioor victadmiraal Phii ps luitenantgeneraal Pi wr all en viceluchtmaar schalk Botlomley Radiorede van Litwiaof Hef D N R meldt uit Berlijn De vroegere commiüharis van Buitenlandsrhr Zaken der Sovjet l nie Litwinot heeft in een voor GrootBrittanje in het EngelM h uitgesproken radiorede zich uitgespnAen ten gunste van een loo groot mogelijke samenwerking tusschen GrootBril tanje en de Sovjet l nie ledere silag dien GrootBrittanje en de Sovjetl nie than jegens Duitsehland ondernemen is tienmaal effectiever dan elke slag die tot Uter wordt uttgestcld Litwinof noemde Churchill een groot staatsman die bij de pogin t van Duitschland om de verschillende ideologieën van sijn beide vijanden tegen elkander nit te spelen met groote vMlbeslotenhcid de were d liet weten dat Engeland lich niet liet bedriegen Litwinof gaf ten sli lte de verzekering Zoo houden nu de Sovjet lnie en Groot Brittanje met zijn dominions tezamen met actieve ondersteuning van de Ver Staten stand tegenover het aanstormen van de rrosachtlge oorlogsmachine van Duttschland nij vorien dezeki strijd gemeenschappelijk voor de betrijdin van de tot slavernij gebrachfe volken ora een beter bestaan voor lle menschen tot stand te brengen deroffi ier Rettmann wist j zich met eea schot m het dill een te radden en na de intoc it van de Duitsc ne trot pert naar ziin kameraden te komen Een nauwkeurig onder7oek heeft aan het licht gebracht dat leden van de bolsjewistische regimenten infanterie 469 622 825 en 781 aan deze inonrdfT hebber deelgeromen Dr Kri ger Duitsch regimentsarts maa t meld ng v in een anier bce stachtig geval Sovjet soldaten hebben nl vanuit een hinderlaag 38 gewonde Duitsc ie soldaten op een verbandDlaats aciitei het front vermoord D bil de gevfhtstimdelinpien gewondr Duitsche soldaten wachtten nadat zii verbonden waren op hef oogenblik dat zit zouden warden weggevoerd toen in een onbewaakt ooge blik achter het front rond wervende Sovjetsoldaten z ch op de gewonden stortten en hi n od beestachtige wij e vermoordden De Duitsche soldaten wier ledematen werden afgesneden werden zoo vreeseliik verminkt dat zij onherkenbaar waren Dit Ma hinderlaag overvallen 25 bolsjewisten deels gekleed in burgerkleeren deels in uniformen doch alle met gtwone petten op het hoofd hebben op 23 Juni op den weg naar Kalwarja les Duit he soldaten uit een hinderlaag overvallen aldus het A N P De Duilachers werden overweldigd en moesten zich overgeven De bolsjewisten rukten den Dujtschers de uniformen van het lichaam en beroofden hen van horloges ringen porteraonnaies soldijboekjes enz Vervolgens werden de Duitsche soldaten geboeid en geblinddoet in een kuil gekooid Toen de stelling der Sovjets onder vuuf genomen werd vermoordden zij met zes pistoolschoten vijf der Duitsche soldaten De de soldaat hoorde nog hoe de bolsiewisten de kuil verlieten Na verscheidene bange uren werd de gevangengenomen Duitscfie soldaat door zijn kameraden bevrijd De lijken der doodgeschoten DuiUche soldaten werden met militaire eerbewijzen ter aarde besteld Het schrllcbewind te Lemberg Jacinto Miquelarena me dt aan de ABC uit Lemberg over het schrikbewind der Sovjets Een groote meischenmenigte bejubelt de Duitsche soldaten en dankt her voor de bevrijding uit de klauwen der bolsjewistische beestachtigheid De vrees van lederen dag en ieder uur door de botójewiki omgebracht of naar de kerkers in Siberië gesleurd te worden is van de gezichten der gepijningde merïchen geweken Drommen vergenoegde kinderen klauteren over de door de bolsjewisten achtergelaten tanks zonder te vermoeden dat de lijken van hun vaders en broers hoog opgestapeld liggen in de gevangenissen der stad AMERIKA EN DE OORLOG Verklaringen van generaal Auchinleck De nieuwe opperbevelhebber van de Britsche strüdkrachten in bet Nabije Oosten generaal Anchinleck heeft Maandag naar de Britsche berichten dienst nit Cairo meldt vertegenwoordigers van de pers ontvangen Op een desbetreffende vraag verklaarde hij dat hij het in den strijd werpen van Amerikaansch mensehenmateriaal voor het winnen van dea oorlog persoonlijk noodzakelijk acht wanneer de oorlog goed en niet slechts half gewonnen moet orden Hij is steeds van meening geweest aldus de generaal dal de oorlog in Europa en wel op Ouitsrhpn grond gewonnen moet worden Daarom is hij van meening dat het Amerikaansche menschenmateriaal in dezen onrlog net zoo noodzakelijk is als in den vorigen Op een verdere vraag verklaarde uchinletk dat hij zich persoonliik in het Nabije Oosten nogal veilig viielt VERKLARING VAN EARLY Op de persconferentie van gisteren werd den secretaris an Roosevelt Early gevraagd naar zijn meening over de verklaring van den nieuwen Bntschen opperbevelhebber m het midden Oosten Auchinleck dat Apierikaansche troepen voor de overwinning beslist noodzakelijk zijn Early antwoordde dat Churchill van Amenka slechts de levering van materieel heeft verlangd en dat 7iins inziens de generaal ondergeschikt aan Chuichill is Wheeler voorspelt De Amenk ansche senator Wheeler heeft verklaard dat het niet lang meer 7a duren of de Vereen Staten bezetten Dakar de Azoren en de Kaapverdische eilanden Amerikaansche vUegerofficieren opgeroepen Het ministtue van Oorlog heeft volgens een bericht van Associated Pre i uit Washington bekend geoiaakt dat aile reserveoff eieren van het luch wapen voor 1 Augustus opgemepiT worden voor actieven dienst ter zij ze werkzaam zim m beroepen die van biizorder be me zijr Maar welk eon schrik én ortzettirj vertoonde zich aar de Duitsche sol daten toen zii de trolsjewistische fo terkamers en kerkercellen betraden Lemberg had dne gevanBenissc n een militaire eer in de kelders van een bank waarin Slaims commissariss r de doodvonnissen uitspraken en die van St Br g de voormalige vrouwengevangenis De gevangenen waren a e verrioord Hoog laten hun li kmi opge stapeid in de donkere kelders met oogi T vol geronnen bloed donr he schot n den nek De militaire gevangenis die de communisten m brand gestckon hadden staat noij steeds in vi immen en men weet nog niet hoevee liiken het vuur zal verteren men schat het aantal voorloopig op duizcrd In de St Biigit gevangenis kon men 413 Iiiken identificeeren waaronder verscheidene kinderen en vrouwen De rest der Ulo gevangen r is weUicht door de bolsjewiki op de binnenplaats in den grond gestopt In de kelders der bank zijn 123 lijken ge idenfificeerd De lijken van twee Duitsche vlicgers werden in het lazaret gevonden waar zij op hun legerstede waren vermoord In hetzelfde lazaret lagen delijken van zwaar gewonde bolsjewiki dl door hun kameraden voorde vlucht waren neergeschoten Ditontzettende schouwspel sloegen wij journalisten gade door een aseptisch in eau de cologne gedrenkt maskeren het geheel leek wel een scène uiteen wassenbeeldenkabinet Miquelarona iicweert dat dit alles voor een Spanjaard niets nieuws u Te Lemberg hebben zich evenwel de meesters der misdaad in al hun snoodheid vertoond De correspondent besluit met de woorden Terwijl treurende moeders achter lijkkisten van versch dennenhout voortschrijden om hun door de bolsjewistische bees menschèn vermoorde ecfitgenooten naar dt laatste rustplaatj te vergezellen marcheeren Duitsche soldaten rein van lichaam en geest door de zon verbrand en met vroolijke liederen op de lippen de overwinning tegemoet tegemoet 1 j on op S 29 onder 22 00 Maau op 22 44 onder 7 35 i Men is verplicht te verduis S teren vac zonsondergang lot é zoosopkoinsL S Lantaarns van vocrtaijien f moeten oar na tonsonder i iani ontstoken worden