Goudsche Courant, woensdag 9 juli 1941

EERSTE BUVD WOENSDAG 9 JULI 1941 WIE VOERT HET OPPERBEVEL OVER DE SOVJEt LEGERS Velen achten zich geroepen maar wie is de uitverkorene fan chaf van dan ganaralan tcrf wians publicotia ward ofgakaurd MITENURI DE STRIJD TEGEN ENGELAND De Engebche aanvallen op Duitschland z n peld rikken De Dien t us Deut chUnd Tcrkiaart dat ile oorlog tegen GrootBrittannie orafhankeluk van de gebeurtcnis r of het Oostelijk oorlogstooneel wordt voortgezet en dat vooral de stjrtjd van de Duitsche gtrudkrachlen ter lee en m de lucht tegen de Britcche ravjlaiUeeringswegen niet i £ verzwakt Het artikel vervolgt dat het Engel che publiek ïich blykbaar de reactie van den oorlog van Duitschland tegen de radenrepubliek op de oorlog iituatM UI het Westen anders heeft voorgesteld daar de ontevreden stemmen m de Engelsche pers die grooter activitf it van de Britsch oorlogvoering eischen iteeds talryker worden Onder den indruk van de hierin lot uildrukking gekomen nstemming heelt het Bntsche Juchiwapen den laautcn tijd levendiger bedrijvigheid aan den iat gelegd ten iinde door aanvallen ovtraag op de Duitïche stellingen aar de Kanaalkust en door nachtelijke aanvallen op sleden in Wtst Duitbch and en in het Noord westDuilsche kust ebied de openbare meening ui het eigen land gerust ie tellen en voorts ook den nieuwen Sow jet bondgenoot het bewus te leveren dat de gegeven belofte omtrent hulp inderdaad ook ingelost zal worden bi dn verband spreekt men te Londen an tic schepping van een oorlog op t ef fronten en zelfs vam een Britsch oniia tmgsoffensief ten gunste van den nieuwen geallieerde m het Oosten Over de uitwerking van de Bntsche luchtacties aan het front in WestEuropa karj overigens volgens Duitsche opvatting geen twijfel bestaan Men is er te Berlijn althans van o f tui d dat zy ua resultaat het besKk der vooraigaande acties van het Bntsche luehtwapen in den Duitsch Britfchen luchtoorlog geenszins te boven gaan rooiiat de Duitsche weerbaarheid daardoor practisch militair en economiscn onaangetast blijft De poging van het Britsche luehtwapen tot aanvallen op de Pransche kuststreek is n den regel zonder succes gebleven en geëindigd met zware verhezen voe r den aanvaller Een militair doel kon met bereikt worden naar m weiingelichte kringen te Berlijn wordt opgemerkt Maar ook de nachteli ke Bntsche aarivaUen op Westen Noord West Duitschland veroorzaken weliswaar altoos weer beIreurenswnardigc verliezen onder de burgerbevoUiing doch over het algemeen militaire schade noch eenigerlei noemenswaardige economische storingen De werkzaamheid m mdustric en handwerk in de Duitsche gebieden der Bntsche rachtelyke aanvallen wordt daardoor m het geheel met beïnvloed Te Berlijn kan men derhalve van deze ondernemingen niet eggen dat zii militair werkelük zm hebben hoezeer de Lbrdensehe propaganda ter wille van de gewenschte uitwerking naar binnen en naar buiten ook haar best doet daaraan een militair en strat gisch accent te verleenen Zij worden derhalve in militaire kringen als speloeprikken aangeduid waaraan men dan toevoegt dat overigens de Duitsche oorlogvoering het tudstip zal bepalen waarop de Engelsche weer tot het juiste begrip van moderne oorlogvoering m de lucht zullen worden gebracht Btittea verliezea 2 € vlicgtoigea In luchtgevechten aan de Kanaalkust werden naar het D N B van bevoe e zijde verneemt gistermiddag elf jagers van het type Spitfire neergeschoten Een eigen vliegtuig wordt verinist Nadat het aantal toestellen dat in den nacht op Dinsdag is neergeschoten gestegen is tot vuftien heeft het Britsche luehtwapen sinds middernacht bij aanvalspogingen op Duitsch gebied en de kust van het bezette gebied in totaal 26 vliegtuigen verloren I De koclutdigingea aan het dagxcUp Eadncy In verband met de zware beschadigingen die het Britsche slagschip Rexlney in den strijd met de Bismarck heeft opgeloopcn wordt nog gemfld dat de twee voorste zware torens vernield zijn Bovendien bedraagt het aantal dooden thans definitief 208 en dat van de gewonden 300 LevensBiiddelenpositie en oorlaCüpndacUe bedreigd De Engelsche minister voor Binnenlandsche Veiligheid Morrison heeft in een door het tydschrift Liberty gepubliceerd interview verklaard dat de in Engeland door de Duitsche luchtaanvallen aangerichte schade niet minder ernstig is dan de schade die Engeland lodt m den slag op den AUantischen Oceaan In beide gevallerf zoo zeide MorristHi wordt zoowel de le vensmiddelenvoorziening als de oorlo iroduetie bedreigd In antwoord op den klacht dat Londenache kleinhandelaren 7 shilling voor een pond frambozen vragen heeft de Engelsche minister voor de voeding Woolton verklaard zoo meldt Associated Press uit Londen Wg strijden voor ons naakte bestaan Ik heb geen ttjd mü te bemoeien met de dwaasheid van per on i die zulke prtjzen vragen noch net de domheid van degenen die ze betalen WaanebawlBg aaa in het baitcnlaiid lertmêt Eagcl De Britsche receering heelt naar Associated Pres uit Londen meldt bu monde van den onderstaatssecretarii in het ministerie van Binnenlandsche Zaken een waarschuwing encht tot de in het btUtenland Vn V rJl eomiifmtitnt StockholM JuU 1941 Men herinnert zich juist in deze dagen met welk een verbitterde wc de de z g zuivering onder de hooge en hoogste legerautoriteiten in de SovjetUnie ter hand werd genomen Hoewel het schijnt dat de beulen van de Gepeoe in den laatsten tijd zich een zekere verademing hebben gegund dan wel dat zij meer in het verborgen werken hebben de Sovjets toch nooit een stabiliseering der verhoudingen kunnen bereiken Menigmaal is de vraag gesteld wie eigenlijk aan het hoofd van het leger der Sovjet Unie staat na de execu ie van generaal Toetsjasjefski Men eet dat een militaire commissie van twaalf hooggeplaatste generaals den commissaris van Oorlog ter zijde staat en de voornaamste militaire beslissingen neemt Men weet dat ingrijpende militaire her ormingen zijn ingevoerd dat de discipline strenger is geworden dat de groetplicht in eere is hersteld en dat de generaals weder gouden tressen en sterren dragen Dit zijn echter slechts uiterlukheden die ons niets te zeggen hebbefl over de paraatheid van het bolsjewistische leger waarover men m Moskou zooveel ophef maakt De veldtocht in Finland is ten slotte met succes bekroond niet door de bolsjewistische oorlogvoering welke do Finsche overtrof doch door de overweldigende overmacht Een legeraanvoerder die de vuurproef nog niet heeft doorgaan Chef van den gen eralen staf van het leger der Sovjet Unie is Sjaposjnikof een man van wien men in het buitenland weinig afweet Sjaposjnikof is een van de weinige officieren van het oude Tsaristische leger die door de bolsjewieken niet naar de andere wereld is geholpen Hij heeft de Academie van den generalen stal in St Petersburg afgeloopen en werd gedurende den wereldoorlog als stafofficier bu een infanteriedivisie ingedeeld Hij had echter nooit gelegenheid zich door iets bijzonders te onderscheiden Daar hij onmiddellijk bij het begin van de roode revolutie met vaandel en trom overliep naap het kamp van de bolsjewieken en door zijn ijver het vertrouwen van Lcnin en van Stalin wist te winnen werd hij eerst bevorderd tot commandeerend generaal van hel jnilitaire district van de Wolga en later tot bevelhebber van de bolsjewistische militaire academie Nu begon Sjaposjnikof zich een soort van Russische Moltke te voelen en schreef een werkje dat de basis van de bolsjewistische oorlogskunst moest vcrmen De generale staf is het brein van het Roode Leger Dit werkje werd echter afgekeurd als zijnde onvoldoende en niet opgenomen in het leerplan van de Academie Als bevelhebber van het wonende Engelschen Hij waarschuwde er tege de propaganda De in Londen aangerichte schade De Worlds Press News die wekelijks in Londen verschijnt publiceert een samenvatting van de door liomipen in de Londensche krantenwijk a angerichte schade In Bouveriestreet is het oude gebouw van de Daily Nev s volkomen uitgebrand Ook het oude gebouw van de News Chronicle is vernietigd De News Chronicle trok daarop naar Commercial Wharf maar ook dit gebouw werd getroffen De drukkerij van de Daily Herald m Seacole Lane is eveneens volkomen vernietigd De krantenverkoopbedrijven van Dunscombes en Surridge Dawson zijn verwoest Het bovendeel van Shoe Lame in het gebouw van de Woming Advertiser en van de Leader benevens andere kleine persondememingen is geheel vernield In Fleetstreet zelf is de Geographia uitgebrand De nieuwsagentschappen International News Ohited Press en Associated Press zijn geheel verhuisd naar het ministerie voor de Inlichtigen evenals de correspondenten van eenige dagbladen Een tijdlang is ook de dienst van de British Press Association voor de provinciale bladen in gevaar geweest De Japansche scheepvaart CONCENTRATIE VAN SCBEPEN IN STILLEN OCEAAN Volgens bevoegde Jhpans e kringen zijn de Japansche schepeii 4i zich in de overzeesche wateren évinden teruggeroepen om m den Stillen Oceaan geconcentreerd te worden Dit i aldus zegt men een economische maatregel die noodig is geworden doordat ook Japan riet over voldoende scheepsruimte beschikt De scheepvaart op de Westkust van de Vereenig de Staten en op Voor lndië wordt geluuKüiaafd militaire district St Petersburg verstond hij de kunst zich zeer geschikt op den achtergriMid te houden zoodat zijn naam niet werd genoemd bü de vele militaire pi essen en het wantrouwen van Stalin niet werd opgewekt Zijn prestaties als chef van den generalen staf zijn nooit ernstig op de proef gesteld Van stoteMüier tot maaraehalk De naam van maarschalk Worosjilof is bekend over het algemeen weet men echter niet veel van zijn militaire carrière Van beroep is hij oorspronkelijk slotemaker hij heeft slechts een volksschool met twee klassen bezocht Bij het uitbreken van den wereldoorlog werd hij als vakarbeider te w erk gesteld bij een kanot nenfabriek en vrügesteld van den dienst bij het leger Hij ontpopte zich spoedig als aanhanger an de revolutionnaire groepen en onderscheidde zkh als bolsjewistisch agitator Iri 1918 werd hij gekozen als commissaris voor de Oekraïne In 1919 nam hij aan de züde van den later tot maarschalk bevorderden Boedenoes j Jeei aan den veldtocht tegen Polen die op den terugtocht uit Warschau uitliep en eindigde met den vrede van Riga Worosjilofs militaire bekwaaml den werden zoo hoog aangeslagen dat men hem Wnoemde tot Volkscommissaris voor de land everdediging In deze hoedanigheid kwam hij in nauw contact met Stalin dien hij steeds krachtig steunde en wiens vertrouwen hij bezit Zijn nauwste medewerker is msjarschalk Jegorof die tijdens het tsaristische regime gedurende korten tijd de officierspauletten heeft gedrajten Toen na den oorlog tus ichen Rusland en Japan de eerste revolutionnaire woelingen uitbraken toonde Jegorof zoo openlijk zijn sympathiën voor de opstandelingen dat hij gedwongen werd zijn regiment te ver aten en in de reserve werd geplaatst In 18 17 werd hi voor den krijgsraad gedaagd en alleen gered door de Kerenskyrpvolutie Hij voegde zich nu openlijk bil de bolsjewieken en sloot nauwe vriendschap met Stalm die later beloond werd met een hewge militaire waardigheid en den maarschalksstaf Meer revolutionnair dan militair Verder zijn er nog heele ruen generaals en maarschalken van wie maarschalk Timosjenko het meeste op den voorgrond treedt Al deze maarschalken en generaals bezitten meer verdiensten als revolutionnair dan als militair zooals b v de hierboven genoemde maarschalk Beiedenoeyj De laatste jaren is er ongetwijfeld veel veranderd in de Sovjetlegers men heeft hun ook een nationalen geest trachten m te prenten Doch of zich onder de bosjewistiscfae aanvoerders ook werkelijke leiders bevmden zal nu moeten blijken De nieuwe Fransche grondwet FRANKKUK ZAL AAN ZUN TOEKOMST GELOOVEN De grondwetscommissie van den Franschen staatsraad is gisteren te Vichy voor haar eerste vergadering bijeengekomen om overleg te plegen over de grondtrekken der toekomstige grondwet van den Fransehen staat Maarschalk Pétain opende de bijeenkomst met n vrij uitvoerige toespraak waarin hij de voornaamste grondbeginselen van de toekomstige grondwet uiteen zette Reorganisatie en opbouw van desociale elementen die de natie vormen Vorming en definieering van een nieuwe politieke kern die radicaal moet verschiUen van degene die de teugellooze en onverantwoordelijkemotor van de voormalige grondwetwas Bewerkstelliging dat Frankrijkaan zijn toekomst gelooft De maarschallj verdiepte zich daarop ih bijzondere problemen en verklaarde dat de staat die uit de nationale revolutie is ontstaan autoritair en hiërarchiek moet zijn HITLES VERLEENT ONDERSCHEIDINGEN De Führer en opperste bevelhebber van de Duitsche weermacht beeft het ridderkruis van het ijzeren kruis ver leend aan luitenant generaal Marcks commandant van een hichte divisie kolonel Utz commandant van een regiment bergjagers konolel Kraukau commandant van een repment bergjagers en aan luitenant kolonel Wittemann commandant van een regiment bergartillerie NIEUWE ENGELSCHE OVERVAL or DEENSCHE VISSCHERS Uit Esbjerg komen berichten over nieuwe Engelsche overvallen op Deensche vissct ers Volgens deze berichten hebben onlangs wederom acht Engelsche vliegers eenige kotters aangevallen die op de Noordzee lagen te visschen De bommen die zij neerwierpen mialen haar doel Daareurtegen werden enkele der booten door mitrailleurkogels beschadigd De bemanning vaifalle kotters bleef ongedeerd y Haifa aangevallen RNaMIDEPOTS GETROVTBN De Britache oorlogs en ravitailleeringshaven Haifa is in den nacht op Dinsdag door Duitsche gevechtsvliegtuigen met groot succes aan vallen Zw r DE COMMUNISTISCHE TERREURORGANISATIE IN ZWEDEN Naar aanleiding van de onthullingen over een communistische sabotageorganisatie die o a in Denemarken werkzaam was maken de Zweedsche politieautoriteiten volgens TT be kend De tietrokken organisatie had ook in Zweden vertakkingen Doen en laten Werd sedert geruimen t d door de Zweedsche politie gevolgd Het optreden op 4 Juni j 1 tegen zekere communisten en met communisten sympathiseerende lieden in Zweden had ten doel misdaden te onthullen die de organisatie te Zweden had gepleegd althans volgens de bestaande verjien kmg Van de destijds gearresteerde personen bevinden er zich nog altijd acht m hechtenis Het onderzoek naar hun optreden wordt nog voortgezet Nadere inlichtingen k unnen op het oogenblik nog niet worden verstrekt daar het oderzoek hierdoor belemmerd zou kunnen worden GEVECHTEN IN WAZIRISTAN Naar Associated Press uit Simla meldt zijn in WaziriFtan bij gevechten tusschen opstandelingen en Indische troepen 30 opstandelingen en twee solr daten gedood De opstandelingen staan onder leiding van den bekenden fa ir van Ipi die volgens het genoemcje agentschap ook heeft opgeroepen tot het verrichten van sabotage BIHNENUND Luchtaanvallen op ons land TWAALF rERSONEN GEWOND Talryke Engelsche vliegtuigen die boven Nederlandsch gebied hebben gevlogen hebben brand en explosiebtimmen en vooral brandplaatjes omlaag geworpen In een stad m Limburg werd een fiuis vernield en de electrisehe cenfrile licht beschadigd zonder dat evenwél de stroomlevering onderbroken werd Een reeks van bosch en heidebranden kon in de kiem gesmoord worden Een aantal woonhuizen kreeg glassciaade By aanvallen op boerderijen werd in vele gevallen de veestapel getroffen In totaal zijn 12 personen gewond waaronder drie Nederlandsche politiemannen en een Nederlandssche brandweerman die zich m de uitoefening van hun dienst naar de plaats hadden begeven waar een bom was ingeslagen De boterdiefstal te Amsterdam VIER ARRESTATIES De diefstal van 40 pakjes boter van een bakfiets gestald m een souster rain aan de Haarlemmer Houttuinen te Amsterdam is reeds spoedig opgehelderd De melkhandelaar wien deze boter toebehoorde en die Maandagochtend den diefstal ontdekt had kwam er al spoedig achter dat zun bovenburen j l Zondag s morgens met veel gestommel een kinderwagen naar beneden had ien gedragen welke naar het scheen een zwaarderen inhoud torste dan m het algemeen gebruikelyk is Dit gevoegd bij de omstandigheid dat de melkhandelaar reeds eerder pakjes boter uit het afgefloten sousterrain had vermist terwyl er nimhaer eenig spoor van braak te bespeuren was maakte het wantrouwen m hem wakker Hij stelde de politie hiervan op de hoogte en deze achtte voldoende redenen aanwezig om bij de bovenburen een kijkje te nemen Het bleek dat het wantrouwen gegrond was en de buren inderdaad bij herhaling boter gestolen hadden De man en de vrouw werden beiden gearresteerd Tevens werden een caféhouder en diens echtgenoote wonende aan den Haarlemmerdijk aangehouden die verdacht worden van heling van de gestrleii ix ter Nog 29 pakjes boter werden door de politie achterhaald Verdrinkingsgevallen ZWEMMER IN DE LEK VERDRONKEN Bij het zwemmen in de Lek is gistermiddag de 23 jarige A Wammes wonende aan den Rijksstraatweg te CuJemborg verdronken Spoedig na het ongeval kon het lijk worden geborgen Dit is binnen veertien dagen reeds het tweede slachtoffer dat hier bi het gevaarlifke zwemmen tusscbén de kribben te betreuren is Twee iünderen verdronken Gisteren zijn twee kinderen uit het gezm van Amersfoort wonende in IJmuidenOost een meisje van 4 jaar en een jongetje van 3 jaar door onbekende oorzaak nabij de Velserbrug in het Noordzeekanaal geraakt Een voorbijganger zag de kinderen dicht bij den wal in t water liggen Nadat hij hen op het droge had gebracht werd nog getracht de levensgeesten op te wekken doch l eide kinderen bleken reeds te zijn overleden Ib ICC vcrdraafcen De zevenjarl e jongen J VM der VwHt te Katwük aan Zee ia t rmiddag bij het baden in lee v rtron i ken Het lijkje i gisteravond op het stiar d gevonden Nog een slaehtafler Gisteravond ia in het Twenthekanaal onder Eefde de 21 jange S uit Zutphen bij het zwemmen verdronken Nederlandschen Midd istandsb nid BONDSVERGADERING TE UTRECHT Dinsdag hield de K N M B een druk bezochte algen eene jaarvergadering te Utrecht De bondsvoorzitter de heer L de Groot ving aan met herdenking van hen die in dienst van het vaderland zijn gevallen De heer Jos ten Berg voorzitter van de UtrecMtsche HandeUvereeniging heette de vergadering welkom m Utrecht De bondsvoorzitter hield vervolgens zijn openingsrede en memoreerde dat de middenstandsorganisaties ook plaabelijk na den 15en Mei onmiddellijk de hand aan de ploeg hebben geslagen Spr dankte voor het vertrouwen door de organisaties en leden in de leiding gesjteld en hij deed een beroep op de middenstanders in eenheid medewerking te verleenen en niet ter zijde te blijven staan Notulen en jaarverslag 1940 werden goed gekeurd De bondssecretaris de heer D Swagerman deed mededeelingen over de werkzaamheden van den bond over het eerste half jaar 1941 waarin o a werden aangevoerd de prijszetting en pnjsbeheersching de winkel sluiting en het spaarzegel =telsel Het financieel vetslag en de begrooting 1941 werden goedgekeurd In de middagvergadering sprak de secretaris de heer Swagerman over De voorbereiding van de komende organisatie van het bedrijfsleven Dr W L Groenevcld Meijer administrateur van het departement van Handel Nnverheid en Scheepvaart chef van de afdeeling middenstand van dat departement sprak vervolgens de vergadering toe en brak ten lans voor het middenstandsmuseum hetwelk het economisch instituut van 4en middenstand reeds eenige jaren aan het inrichten is Na een uitvoerige rondvraag volgde sluiting VRAGEN NOPENS VERTEGENWOORDIGERS DER ONTBONDEN PARTIJEN lo de gistermorgen gehouden vergadering van de Provinciale Staten van Zeeland kreeg de heer Dekker N S B gelegenheid tot het stellen van een tweetal vragen De heer Dekker vroeg ten eerste waarom men thans voortgaat met den aanleg van een weg nabij Sluis waarbij twee tot drie hectaren grond die beplant zijn met tarwe en gerst worden omgewoeld vóór deze producten zim geoogst waardoor zij dus voor de volksvoedirtfe verloren gaan Spreker zag daarin een sabotage van den productieslag en noemde het misdadig Terwijl duizenden Nederlanders m het Oosten strijden voor de vrijheid van het vaderland vernietigt men hier de producten voor de volksvoeding De tweede vraag was waarom de leden der Provinciale Staten die toch allen vertegenwoordigers zijn van bepaalde politieke partijen thans allen opkomen terwijl de partijen zijn ontbonden Zij zijn niet gekozen omdat zü zoo bijzonder knap zijn maar omdat de kiesvereenigingen hem eandidaat stelden Het zou volgens spreker verhelderend weken als de leden nu eens verklaarden voor welke politieke nchting ZIJ m de toekomst zitting meenen ie hebben De voorzitter zegde wat het eerste betreft een ander onderzoek toe wat de tweede vraag betreft liet hij de feeantwoording over aan de fracties Geen der leden is op de vragen van den heer Dekker ingegaan TER BESCHKKINGSTELUNG WEEGWERKTUIGEN De Nederlandsche Staatscourant van gisteren bevat een beschikking van den secretaiisgeneraal van het departement van Binnenlandsche Zaken waarbij aan de burgemeesters en de daartoe schriftelijk gemachtigde personen machtiging wordt verleend om gedurende het tijdvak van 9 tot 31 Juli 1941 ter beschikkingstelline in gebruik aan de gemeente te vorderen van weeswerktuigen teneinde deze te gebruiken bi de inlevering van metalen Degene die een oproeping ontvangt is gehouden dit weegwerktuie voor 11 Juli ter beschikking te stellen GELD EN GOEDEREN VUKORTE BALANS VAN BE NEDEU ANK N V Vooma ms le cijfer 7 Juli 1 94SWIW Blnnenl wietels Ptpier op h t t 97 1 bttlten and ÏM IM aS4 3V7 7S1JM Beteemngen lïS tSIJSS lS Lril 9S2 Waar sn aan Ned Irxliï 96 MlJttS 5 J77IM Voorschotten aan het rijk Motu en materiaal poud 1 S2 5 0 432 I0K9S2 9IC Munt 2ilv ena li IM MS 14 463 31 Totaal munt en malariaal 1 03 759 laS ItïlOXSOi Bankbilleuen in omloop 1 6e 9 9 3t iei6JI9 44 Ban ia sicna1i n in omloop t4 MS MOMl Rek crt Kaldo s van het rijk sn wi Il 95 l l Rek crt saldo s van anderen l 9M6aU 154 3IS 1 Totaal rek crt ta d a ITClSlJHt IMJM Beschikbaar metaaisaldo 2MIK2la aanttn SchatkiEtpapier b d bank SS SMMS ai w e DAGCLMKSCB INOCXCUTEft Med s de ld door t Certr Bur v d SU Koersen van aandceïen op S Juli 1435 Omut van auMlMlen op 4 Jirii 23K RECHTSZAKEN BAARLEMSCta RECHTBANK ZWARE STRAFFEN VOOR INBREKERS Veertien dagen geled n stonden voor de Haarlemsche rechtbank terecht de Utrechtenaien P C van O en L de B die sedert Mei 1940 m alle deelen van het Uuui hadden ingebroken Ia totaal hadden zij zich samen aan hon derd vier en twintig inbraken schuld g gemaakt en bovendien waren zij nog abonderliik op iMd geuwest waarbg de acht en twintig jarige van O twee en twintig en de zeven en twmtig jarige de B viif en twuitg inbraken pleegde In Velsen zijn zij tenslotte tegen de lamp geloopen Den verdachten waren twee inbraken in de gemeente Velsen ten laste gelegd In overleg met zijn ambtgenooten in andere arrondiskementen had de officier van Justitie beiden alleen voor de Haarlemsche rechtbank gedagvaard doch bij het bepalen van den eisch had hij rekening gehouden met de geheele reeks diefstallen welke het tweetal had gepleegd Tegen beiden eischte hij een gevangenisstraf van zes jaar Gistermiddag deed de rechtbankxuitsoraak Zij veroordeelde van O tot vijf JH r en de D tot drie jaar g tcr genij straf DISTRIBUTIE VAN VLEESCH Bon 25 aangewezen De secretaris generaal van het de parlement van Landbouw en Visscherij maakt bekraid dat de volgende bonnen van de nieuw uitgereikte vleeschkaar ten zijn aangewezen voor het koopen der daarbij vermelde rantsoenen Bon 25 vleeaek 10 Juli t m 17 Juli per twee bonnen 100 gram vleeseh been inbegrepen of één rantsoen vleesch waren Bon Jti vleeieliwareil 10 JuU t m 17 Juli per twee bonnen één rantsoen vleesch waren Een rantsoen vleeschwaren bedraagt 75 gram gerookt of gekookt varkens rund kalfs paarden en schapenvleeseh en voor gerookte worstsoorten lOO gram gekookte worstsoorten rolpens en knakworst 125 gram leveraftikelen tongenworst en nierbrood 150 gram bloedworst 100 gram verduurzaamde gans of kalkoen been inbegrepen of 150 gram verduurzaamde kip ol eend been inbegrepen DEBONNENLIJST AARDAPPELEN A 25 reserve t m 13 Juli 2 k g BLOEM BL 9 Um 13 Juli SO gr brood ot Vt ranuoen gebak of 35 gr meel bloem BOTER MARGARINE B 22 en 23 t m 18 JuU 250 gr boter VeUtaart idem met reductK BROOD GEBAK Br 25 l m 13 Juli één rantsben EIEREN 2S t m 13 Juli één eL GORT MOUT GRUTTEN 45 t m 10 Augustus Vt pond HAVERMOUT VLOKKEN ENZ 44 t m 10 Auguitiu K pond KAAS U en 71 t m 13 Juli 6 en 7 t m 27 Juli 1 ons KOFFIE THEÈ 4 t m 20 JuU p koffiesurroftat of 40 gr thee KOLEN Kookdoeleinden letter M en N Bmi No tS Kjr 31 Juli Verwarniine tl ft 13 haarden en kachels J U l n M haarden en kachels K tl t m 11 centrale verwarming één eenheid vaste brandstoffen 5 H t7 haarden en kadiels J tS t m M haarden en luchels K een aenheid ttirf OeMig t m 31 December MACARONI VERMICELLI ENZ 54 t m 10 Auguctni 1 om HAIZENA ENZ SS t m 10 Anfustut 1 odm MELK mt 24 t m 13 Juli 1 Jiter PECLVRCCBTEN Niet aangewezen PETROLEUM Tm U t m 10 Aa voor keuken I L RUST 4S t m 13 Juli Vk pond SCBEERZEEP K tezttei t m 31 Aog 1 rantsoen SUIKER UI t nt 3 Augustus 1 k g VI 25 t m 17 Juli ranstoen vleesch viceaehwaren Vlcescbwaren VI 25 t m 17 Juli 4 rantsoen of verduurzaamd gevolgte 1 1 rmnlioe ZEEP 3S t m 3 Augnttd VERKLARING A aardappeleen He melk Bl bIoem Bo boter Br brood Per pertode VLvleesch Geen toevoeging is Alg Bonkaart