Goudsche Courant, woensdag 9 juli 1941

WOENSDAG if JULI 1941 STAPSNIEim Politierechter te Rotterdam MEDE AWHDEB GESTOKEN Allesbehalve flink oordeelde deDolitjerechUr te Botterdara tegen deriee mannen voor de groene Ufel dieien kameraad behalve een af ram meUng een messteek onder het linkeroog hadden toegebracht Geen kunstom met z n tweeen een man af tefammeleu t Was gebeurd op een fabriek m een éer omliggende gemeenten van Gouda Hij heeft ons al een half jaar lang gesaid verdedigde zich een der man Toen kwaih ook zijn kameraad los en vertelde hoe de man die de klappen had gekregen hun misnoegen had opgewekt omdat hij aanmerking maakte dat ZIJ niet hard genoeg door werkte Dat had hij lijntrekkeru genoemd Hij kon wel gelyk hebben gehad meende de rechter Daarmede waren de twee verdachten het niet eens AU er de lijn getrokkert wordt meende de eerste dan heeft het werkvolk daar niks mee te maken Daar loopt een baas voor De officier wilde de eerste vechtersbaas die al iet op zun atrafboekje heeft staan 6 weken de cel in hebben en zijn maat 3 weken Daar hadden beiden heel wat op aan te merken Ten slotte veroordeelde de rechter den eerste tot vier en den tweede tot twee weken gevangenisstraf Vestiging en uitbreiding van bedrüven HINDERWET VERGVNKINGEN GEVRAAGD pp de secretarie zyn ter visie ge eti verzoeken van F L v d Koolwijk kunslaardewerkfabriek Volharding om verfunrting tot het oprichten van een aardewerkfabriek en het hebben daarin van een oven en 3 electromo orcn resp van 3 Vi en 4 P K voor het aSndnjvcn van een draaischijf en lakspUiten in het perceel Kleiweg 38 J Vier we ij om vergunning tot het oprichtien van een bankctbakkeru en het hebben daarin van een oven en i electfomotoren van resp 2 en 1 5 PK vobr het dryven van tenige machines ih het perceel Markt 69 G V an Lee u w e n om vergunning tot het i prichten van een kuiperij m het perceel Groeneweg 7B J J van der Dra a ij fa Muroplast onl vergunning tot uitbreiden der verftabriek voor brandwerende verf mcti 4 electromoloren met een gezamenlijk vermogen van 3 ï P K in hel perceel Raam 308 B on W hebben vergunning verleend aan het bestuur van het Diaconessenhuis De Wijk tot het oprichten van efln centrale verwarniingsmstaliatie mét 4 electromotoren van Vi P K en 3 personenliften en 1 spijslift met 51 electromotoren van 1 1 0 85 4 2 2 en 2 P K in het perceel Westhaven 1711 Verdaagd is de beslissing op het verzoek van da Coöperatieve Producenten Handelsvereeniging om vergunning toti het oprichten van een melkfabriek en het hebben daarin an 39 eleetf omotoren met een gplamenlijk vermogen van 145 15 PK n 2 stoomketels voor het dry ven van ♦ enige machihes in het perceel Wachtelstraat 54 I Toelating R H B S Na gehoudeki mondeling examen zijn toegelaten tot de eerste klas der R H B S alhielr B van Ardcnne Gou4t J Bakkeri Moercapeile Ma Bokhoven Goudat Hy van Dam Gouda Te Dykman Nieuwerkerk a d IJssel T Kastelein Gouda Ja Kleber Gou U H Mullink Oud water Ie Preuss Oouda Aa Spaas Gouda Je Vi Gouda H Woelderink Ouderkerk a d IJstel Ma Micfigelsen Gouda Afgewezen 7 candidaten VBRGCNNINQSKAART VIT AUTO WEGGENOMEN Uit een voor en womng aan het Rcgentesseplants en staanden auto is verguimingkal rt voor motorbrand tofveitrutk ontvreemd AT ANNEER 7 Rende Bioaeeep Het gelukkigste huwelijk met Hans Moser Leo Slezak en Maria Andergast Aaavanaf 8 15 uur JbII 1 3 $ nr Sint Juskerk Kerk concert gemengd koor ToonkunstCaecilia met solisten en orkest uitvoering van Messe in D van Anton Bruckner het geheel onder leiding van Nico Verhoeff 9 Juli IM onr Ned Geref Gemeente Spreekbeurt di Joh van Welzen 1 Juli 7 M uur Leger des Hells Heiligingsdienst Juli 7 3a uur Vrije Evan lische Gemeente Bijbellezing en bidstoad It Juli uur Daniël Bijeenkomst Federatie van Hervormd Jongeren onderwerp Practisch Christendom 12 Juli 1 M uur Aelitcr de Wug Vertrek uitstapje Oudheidkundigen Kring Die Goude naar Haastrecht en Oudewater 12 Juli Z uur O N A terrcln Aanvang examens H L O voor dames en heeren met athletiek daarna rijwielproef op den weg gymnastiekproef in de U L O school en zwemproef in de Sted Zweminrichting 14 Juli 3 uur Kantoor N V Toarheen Joh Wolff en Co Jaarlyksche algemeene vergadering van aandeelhouders 16 Juli 8 9 uur Oosthaven 1 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor luchtbescherming 19 Juli 2 uur Openbare lI L O schooI Afmarsch dames en heercn voor examens H L O 21 Juli 11 uur De Zalm Openbare verkooping van onroerende goederen door notaris J van Kranenburg 26 Juli 8 uur Sociëteit Ons Genoegen Tuinconcert Goudsche Orkestvereeniging en Schoonhoven s Kamerorkest onder leiding van Gijsb Nieuwland 31 Juli 8 nur Sint Janskerk Orgelbespeling H C J de Man met solisten koor en Orkest Uit vroeger tijden DE GOUUSCUE COURANT MELDDE 75 JAAR GELEDEN Uit den gemeenteraad Aan de orde is het voorstel van B en W betreffende de inrigting van de burgeravondschool Alsnu stellen B on W voor eene wijziging te brengen in het plan en dirti ten gevolge aan te stellen eon directeur tevens onderwij ej in de natuur en scheikunde op een traktement van ƒ 600 een leeraar in de meetkunde mechanica en technologie ad ƒ 500 een leeraar iri het rekenen ad ƒ 150 een leeraar in de ned rlandsche taal en geschiedenis ad ƒ 500 een leeraar in de staathuishoudkunde c q ad ƒ 100 een leeraar in het handteekenen ad ƒ 500 een leeraar in het regtlijnig of bouwkundig leekenen ad ƒ 500 Bij de stemming verklaren zich 10 stemmen voor het ontwerp en eene daartegen JAAR GELEDEN Vrijdag 24 Juli e k heeft in de Groote of St Jamskerk een concert plaats dat wordt gegeven door onzen stadgenoot J H B Spaanderman leeraar aan de Stedelijke Muziekschool met medewerking van den heer Arnold Spoel concert zanger te s Hage en Jacques van Lier solo violoncellist te Botterdam f JAAR UELEOEIS B en W schrijven aan den raad dat de commissie van toezicht op de StadsBank van Lcening hun mededeelt dst zij in verband met den steeds afnemenden omvang der beleeningen bij die instelling niet meer ten volle gebruik behoeft te maken van het haar door de gemeente verstrekte bedryfskapitaal en derhalve daarvan eene som van ƒ 2000 zou wenschen terug te betalen waardoor het na de reeds in 1915 toegestane vermindering thans zou worden teruggebracht tot f 18 000 nominaal B j n W stellen den raad voor hel besluit daartoe te nemen Diploma cursus voor machineschrijven N K JARIGE GESLAAGDE Aan den Centralen cursus voor machineschrijven der gemeente Goudawerd na gehouden examen het diplomamachineschrijven verleend aan ce volgende leerlingen L W Oorschot M J Th Scholten M W de Jong J Krygsman M H M Heerkens n Brand J Gibbon K L Duijs N T Vermeulen L C Scholten J H Korevaar L J de Hey A P de Knegt J W Backer P A J v d Sanden P W Smink R Cabout K Mollemaen A de Rooy Als bijzonderheid kan worden vermeld dat een der geslaagden een12jarige is Het examen stond onder toezicht van de commisise van toezicht op het middelbaar i Jerwiis CANDIDAATSEXAMEN GENEESKUNDE Aan de Ryksuniversiteit te Utrecht is geslaagd voor het candtdaatsexamen geneeskunde de heer L K Vanderland alhier APOTBEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 SPORT VOETBAL Ut L ADAM IN INDI8 OVERLEDEN Oud intemationaal Naar Sport Zurich meldt is in Ned Indiè tengevolge van ecrj haitverlamming tijdens een door hem gespeelden voetbalwedstryd op 32jari gen leeftijd overleden ir i Adam indertijd bekend speler van H V V 1926 1931 en verschillende maiVn rechtsbinn r of buiten in het Nederlandsch elf M Foto G C j Adam had reeds zonder op te vallen in H V V elftallen gespeeld toen hy voor zyn ingenieursstudie naar Zurich vertrok Daar kwam zijn spel tot vollen wasdom in de bekende vereeniging Grashoppers Zoo goed was zyn voetbal dat hij in de Zwilsersche nationale ploeg werd geko en De toenmalige voorzitter van de T C van den N V B Karel Lotsy haalde hem nog studeerend in Zwitserland na 1930 naar Nederland Hy speelde vele briUante wcdstryder in onze nationale ploeg Zijn spel was voor kenners om van te smullen waarbij we speciaal denken aan zyn unieke bliksemsnelle schaarbeweging welk technisch wonderstukje nimmer op de Europeesche voetbalvelden is geëvenaard Aan zyn voetballoopbaan hier te lande kwam om gezondheidsredenen een abrubt einde doch in Inijiè waarheen zim loopbaan hem voerae scheen hii zyn oude liefde weer te hebben opgevat helaas met aoo droevig resultaat Zijn Nederljmds fl voetbal kameraden en het legioen van het Stadion behouden den herinnering aan een groot speler uit de periode van de apleving van internationaal voetbal WATERPOLO UITSLAGEN VAN GISTERAVOND Ned Zwembond De Gouwe W Z C Woerden 0 1 Zwefflkring Gouda De Gouwe 2 Elfhoeven 0 4 Bodegraven G Z C 3 2 0 Bodegraven 2 G Z C 4 l1 Vriendschappelijk De Gouwe dames W Z C dames 1 2 ATHLETIEK Eindstanden G A C competitie A A V M EN ACHILLES II KAMPIOEN De eindstand van de competitie van de Goudsche Athletiek commissie luidt Heeren Jtlasse I 1 A A V 36 30460 98 2 Vires et Cel 27729 45 3 Achilles 25347 86 Alphia 24114 14 Heeren klasse II 1 Achilles II 25750 62 A A V Sfl II 2 643 35 3 Vires et Cel H 23724 12 4 Vires et Cel IH 17395 26 Alphia II 18110 54 Achilles III 9259 54 Vires et Cel IV 4845 5 Alphia III 2775 96 Junioren klasse A 1 A A V 36 34438 52 2 Vires et Cel 28522 40 1 Alphu 28454 60 Dames klasse Viers et Cel I 17517 90 Vien et Cel II 3165 90 Meisjes klasse Viers et Cel I 1849ft l0 Viers et Cel Il 5610 90 PLAATSELIJK NIEUWS Bodegraven DAMESAFDEELING BIJ DE ZWEMCLUB Het bestuur van de zwem en poloclub Bodegraven heeft besloten een damesafdeeling op te richten Boskoop FRAUDULEUZE SLACHTING Ambtenaren van den crisis opsporingsdienst hebben proces verbaal opgemaakt tegen een slager uit deze gemeente die in het bezit was van deelen van een frauduleus geslacht graskaif CUOP VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEILING 3 Juh Rozen per bos Ingar Ols on 2fi cl Pechtold 24 36 et Butterfly 2225 et Rosalandia 25 32 et Brurchf 13 25 et Hadley 21 4 et Vierlanden 2138 cl Oranje Triumoh 90104 et Edith Hclen 15 22 et Better Times 22 et Sweet Heart 16K2 et Else Poulsen 32 40 cl Juweeltjes 64110 cl August Noack 12 16 et Flora 29 36 et Duisburg 20 30 et Gloria Mundi 25 40 et gemengde ro fn 1015 et PoIya tharozen 70 t Diversen per bos Cfematis Duraidi 2038 et idem Pr ns Hendrik 1565 et idem Mad de Coultre 50 60 et Campanula 1U 2Ü et Violieren dubb 27 cl Lathyrus 8 15 et Haastrecht VARKt NSPEST LUWT Vele dieren ge torven Nadat de varkenspest in deze gemeente geruimen tijd heeft gcheericht begmt deze ziekte thans af te nemen Het aantal dieren dat aan de ZiCkte gestorven is is zeer tairyk Velen die eenv fkon hadden voor huiss achting hWU J i het dier moeten missen Moordrecht MEER VLEESCH Ongetwyfeld zeer ten genoege van de huismoeders zal de toewyzing van vieesch voor deze gemeente deze week belangryk hooger zyn dan de laatste weken het geval is geweest Ouderkerk a d IJssel EXAMEN ONDERWIJZER Aan de Kon WilhelminakwTek school te Rotterdam is geslaagd voor de akte 1 0 de heer C Holdermans alhier Oudewater GEEN HERSTEL DER STOPPINGEN AAN HET STATIt N De perrons lijn weg De directie der Nederlandsche Spoorwegen heeft afwyzend beschikt op het verzoek van B en W om aan het voormalige station Oudewater weer enkele treinen te laten stoppen zulks in verband met de beperkte verkeer ela enhetd De directie van de Spoorwegen moti veerde haar beslissing door er op te wuzen dat zich bü de halte Oudewater geen perrons meer bevinden en de aanleg hiervan in verband met de schaai schte van materiaal niet mogelyk is N BIJZONERHEID Konijn met leventien jongen Een konyn van den heer N v d Heuvel heeft zeventien levende jongen ter wereld gebracht EINDEXAMEN H B S De heeren W v d Lee en C Dijksman alhier zyn geslaagd voor het eindexamen der H B S te Woerden OUDEWATER AT VLEESCH ZONDER BON Vette stieren van 866 pond In de noodslachtplaats is een zware vette stier hij woog schoon 866 pond welke voor de consumptie geschikt verklaard was onder toezicht in het klein verkocht In verband met het warme weer en het feit dat de vleeschbonnen al op waren is het vieesch zonder bonnen verkocht Reeuwyk VERLICHTINGS EN VERBETERINGSBELASTING B en W hebben opgemaakt het kohier der Verlichtingsbelasting tot een bedrag van ƒ 1303 33 en het kohier der Verbeteringsbelasting tot een bedrag van ƒ 427 14 BURGERLIJKE STAND Overleden Sygje Bouthoorn 78 j wed van L Kapteyn LOOP DER BEVOLKING Ingekom en J Veerman uit Bodegraven in s Gravenbroekseheweg F 61 C I Hoogeveen uit Gouda in Weth Venteweg H 88 Vertrokken G A Huiden naar Amsterdam 2e Helmers traat 89 ed Slmgfrland naar Vbaidmgen Hoogstraat 77a BENOEMING OI ERWUZER CHR SCHOOL Tot orderwyzer aata de Chr Nat School alhier is benoemd de heer G T Otten te Nyverdal Stplwük LOOP DER BEVOLKING Ingekom n personen W den Besten landaibeider van Beikenwuude B 25 m D 14 T Achterberg landarbeider van Duksland A 405 m C 12 M var Erk dienstbode van Berkenwoude B 81 in C 42 Vertrokken personen K P Steur an G 161 naar Henesse Z Oude Molenweg B 209 M J de Jong van B 35 naar Zwammftrdam D 83 B Ver waal en gezin van B 54 naar Lekker kerk Emmastr 30 H van den Hemel melkcortioleur van E 67 n Utrecht Nieuwe Koekoekstraat 26 A Mulder dienstbode van C 105 rair Gouda Woudstraat 62 BURGERLUKE STAND Geboren Klaas zoon van P de Jong en N V Wyngaarder Willy dochter van A Boer en N Oskam Gehuwd A van Vliet 26 jaren en P Vermaat 21 jaren P de Bruyn oud 24 jaren en G N Graveland oud 23 j Oveilede A C Bak oud 59 Jaren echtgeroole van F Kapteyn Zevenhuizen HAAGSCHE GERECHTSHOF Varkens die verdwenen De veehouder v d Wel te Zevenliuizen had op zekeren dag bezoek gekregen van P A den U uil Zoetermeer die byzondere interesse had voor de varkens van v d Wel Den nacht volgende op het bezoek van Den U was de veehouder twee varkens kwyt Hij bracht dat in verband met de belangstelling welke de varkens van de zyde van Den U hadden genoten Later werd het verband nog wat sterker gelegd toen bleek dat Den U by iemand te Bergschenhoek dien nacht twee varkens had gebracht die gedood waren doch verder nog bewe kt moesten worden hetgeen in een schuur ge schiedde Wegens diefUil heeft Den U terecht gestaan doch hij betoogde de varkena van een onbekende te hebben gekocht De Haagsche rechtbank had die stelling verworpen en een jaar gevangenisstraf opgelegd In hoogere beroep voor het Hof in Den Haag vorderde de procureur generaal een jaar en zes maanden gevangenisstraf Hel Hof dat thans arrest heeft gewezen veroordeelde verdachte opnieuw tot een jaar gevangenisstr enisslMf KERK EN SCHOOL BEROEPEN BENOEMINGEN ENZ NederUadsch Hervftrmdc Kerk Beroepen to VoHenhove di J C H Jöri t lint Jansga en Delfstrthulren Fr Gtrefonaeerde Kcrkeik Aangenomen naar Echten Fr cand G ƒ Grüfe thans hulpprediker te Rooaendaat Tweetal t Winschoten Ode prcdikant plaats ds G Hagens te Aapcren en ds J R Homine te Zuidwolde Gr Bedankt voor Geersdijk N bev cand O 3 Grafe thans hulpprediker te RooMndaal DMptfecliide Braederscbapb Beroepen te Berhkum prop G Kater t Ainsterdatn Kerkrektauratls Op 4 Juü is de re tauanle van den eeuwen ouden toren der Nederlandsch Hervormd kerk te Schildwolde na een arbeid van ruim 15 maanden gereed gekomen De kosten dw hersteluerkzaamheden beliepen 40000 waarvan 4000 dooi de dcrpelinjjen werd b eengebracht Chri teUik Gerrrormeerde Kerk Ds I van der KnljH die het beroep naar Papendrecht aannam is voomemena h 3 Augubtui afscheid van zijn gemeente te Dm Krim te nemen Op 17 AugiKtus doet hy t Papendrecht zyn mtrede RMinsrh KaUiolleke kerk In het bisdom s Hertogenfoosch werd tolaa Ttioezemer van den arbeid en rector vaa het ziekenhUiS ié Oss P L J M Jansseni be noemd Bevestiging en Intrede Neder and ch Hervorrrde Kerk Cand B Maarsinj h van Stadskanaal deed Zordag j I zyn intrede te WynjetepDuws woude Fr na door ds S Kool tra te sGra ver xamJe bevestigd te zijn Dl W A Noest komende van Grootegaït en Doezum deed Zondag j te Wüp zijn intrede na door ds A Burger tet Marum tot zijn dienst werk te zijn ingeleid Peremptoir examen Card J F Sollie be oepen predikant t Zoutei pui heeft met goed gevolg voor de oia iisAxe der gereformeelde kerken perem folr examen afgelegd en werd tot de bedtenit e des Woords en der Sacia nenien toegc atcr Bevestiging en intred Nederiandich Hervormde Keik Cand P Moerenhout te Ulrecnt hoopt op 27 Juh af te G e en Nieuwke k zhn intrede te doen beve tiger ds J Go sl nja te t trecht Doe het nu W 9 nog geen obonné op de Goudsche Couront noen z n a O q v zich nog neden op aan het Bureau MAKKT 3i GOUDA TEUF 274 o bii d aqantsi e dsr I d r cue op d hoogte wil bleven local do Goudsche Courcmt MARKTBERICHTEN ROTTLRDAMSCHE VEI MARKT Ju i Heden werden t r veemarkt aange voerd 2304 dieren waa onder I3fl0 rundeieii 33 paarden 24 vculena 5 achapen S6 rurhteie kalveren 278 graskalveien 57 bokken Pryien per stuk melkkoeien 5 ft 445 33S kalfkoeien 56 445 340 varekoeien 360 279 235 vaarzen S50 MO ÏOO pinken 283 210 185 Aanvoer an melk en kalfkoeten ais orige week handel er kalm iets lagere piijzen Aanvoer varekoelen iet rulmer barwtol lui prn t lager Aanioer vaarzen en pinken iets grootcr handel traag pryslioudend KAASMARKT WOERDEN 9 Juli Aangevoerd 208 partijen Goud ch kaas Ie soort ftl 50 82 50 2e soort 5800 00 08 Handel matig F£OILL£TOK De VuurtorenwacJiter fl rfl cinc d electriache bel over BMTTouw Vaoaittort ichrek ichtkur Wat il datr vreec ze angstig ▼ dtr roept 4én v n oni naar j Ug J Dagmar uit Er U SS aaa bericht van Björn taan BOéatt y haMtte xtA weg Ze was Wk de aaur uit toan Vanalttart ikh op haar Wik ta toon tot Payne a i jtl niet ook tvm naar boven Jigaan CSiarUe en nifneer M vntadeli bcdamlcai namens müt rt y tekend tei Payne onver w U T Zal ik u dan meteen naar garner brengair Kew dat is niet noodig Ik ben oc alleen gekomen De wU nog r J g o l met Juttrouw Olsen i doodelijk verfctJT B n dezeMu r n oogenblikJ n andere kleine kamer U al verademing H og H te hoorden u a ite vigen stap terwijl hy de trappen opging Een flink knappe jongen Charlie zei mevrouw Vansittart terwijlze de keuken verder inkwam O ja we den hem erg aardig was het antwtwrd De ietwat onverschillige althans zeer neutrale toon waarop dit antwoord werd gegeven overtuigde mevrouw Vansittart dat een verder onderzoek in deze richting beter kon worden opgeschort Ze gooide het over een anderen boeg Ik begrijp niet zei ze hoemeneer Traill nu al in de buurt kanzijn Hü is in Stockholm waar hijbelangrijke zakelijke besprekingenheeft en waar ik hem een bezoek zougaan breng De Dovrefjeld heeftvannacht schipbreuk geleden ofbeter gezegd vanochtend vroeft Denaam van het verongelukte schipkan pas in den loop van den ochtendbekend zün geworden Het is absoluut onmogelijk dat meneer Traill dezen uithoek intusschen van Stockholm uit kan hebben bereikt Een oogenblik was ook het meisje verbaasd Maar opeens vond ze een oplossing voor het raadsel De geloof dat het heel eenvoudigis zei ze Heneer Traill is u waarschijnlijk tegemoet gereisd tot Oslo om u te verrassen en is direct pertrein of auto hierheen gekomen Watzal hij geschrokken zijn bij bet eerste tdegraml Maar hoe kan hij weten dat zijnneef en ik gered zijnT Het eerste wat vader deed wasde namen van de overlevendenseinen Aha Dat was een verbazendmenschlievende gedachte van hem U bent trotsch op hem hoorde ik udaarnet zeggen Ik geloof dat er geen tweedeop de wereld is zooals hij We zijnzóó gelukkig met elkaar dat ik somsbang ben dat het zoo niet blijvenkan Maar er is niet de minste aanleiding voor dergelijke nachtmerrieachtige gedachten Inderdaad zei mevrouw Vansittart met en zachten klank in haarstem ik hoop van harte dat nietshet geluk van uw gezin zat verduisteren Hebben we niet allemaal onsleven aan u drieën te danken Datis wel een heel sterke reden voordankbaarheid al is het een zelfzuchtige Maar er zal toch een dag komen dat u het huis van uw vaderzult verlaten als u gaat trouwen Zeker lachte Dagmar ik benabsoluut niet van plan om als oudevrijster te sterven maar vooralsnogheb ik geen beteren naam kunnenontdekken dan mijn eigen Toen gebeurde er iets dat het meisje stom van verbazing deed staan In een onbegrijpelijken impuls liep mevrouw Vansittart op haar toe en kuste haar terwijl ze snikkend zei Ik hoop dat jij alle vreugde en geluk zult vulden welke je verdient I Ondanics haar verbazing was Dagmar toch ook ontroerd Er was iets in het doen van de oudere vrouw dat het stempel van echt gevoel droeg en ofschoon het jonge meisje deze plotselinge gevoelsuitba ting niet kon verklaren begreep ze dat het geen comedie was Nog steeds snikkend liep mevrouw Vansittart naar de deur Neen neen stotterde ze tusschenhaar tranen door toen Dagmar haararm greep ga niet met me mee Ik i en heelemaal van streek maarhet zal wel weer overgaan Maarlaat me in vredesnaam alleenl HOOFDSTUK XII Voorbereidingen Payne vond Hildur in de dfénstkamer met een uitdrukking oi iaar ge zicht of zij op het punt wis in tranen uit te barsten Het rage licht Van den verglijdenden da was in de lienstkamer nog sterk genoeg om dit Wte merken Toch geen slecht nieuws hoopik vroeg hij toen ze het vertrekhad verlaten Het gezicht van Axel Olsen die aan zijn lessenaar rustig zat te schrijven verried geenerlei emotie Olsen keek van zijn journaal op Hij glimlachte ofschoon Payne een vage schemering van vetdriet in zijn oogen meende op te merken Ik ga een van m n meisjes verliezen zei hij O neen niet doorden dood gelukkig maar door hethuwelijk Hildur heeft juist iets gekregen dat je een huwelijksaanzoekzou kunnen noemen Met vlagge seinen vroeg Payne verbluft Ja je denkt toch zeker niet datiemand van de passagiers van de Dovrefjeld zoo voortvarend is geweest Ik weet het niet zei Payne langzaam en met eigenaardlgen nadruk In ieder geval zou ik mijnbemiddeling niet hebben verleend dm het aanzoek over te brengen naeen korte kennismaking van achttien UT constateerde Olsen Het ziin e K aar lieve meisjes zei yne Vbponnartig Ze hebben me jit t virteld hoe Hildur hier Is gekomensJ Het klinkt als een sprookje Ze was een geschenk van denwind en de golven en ie Is me zoodierbaar geworden als mijn eigenkind Ik zal haar erg missen alsalles hicV goed gaat Als het niet onbescheiden is zouik u willen vragen hoe het komt dater om Hildur geseind 1 De meneerin kwestie moet haast hebben gehad Ik kan me voorstellen dat ik inzulke omstandigheden hetzelfde zoudoen t Hebben ze u niets verteld vaneen jongeman die Aagaard heet informeerde de vuurtorenwachter Ja Ze wezen mij hem vanochtend Officier bij de marine nietwaar Olsen knikte Juist Hü neemt ai meer daneen jaar bijzonder veel notitie vanHildur met mijn medeweten eo totzijn moeders geweldige ergernis Die draagt het hart namelijk verschrikkelijk hoog omdat re tot eenheel oude deftige familie behoort enze kijkt een beetje neer op de pleegdochter van een vuurtorenwachter Maar de meening van mevrouwAagaard heeft nooit bijzonderen mdruk op me gemaakt Met haar zalik wel afrekenen als het zoover is Voorloopig schijnt Björn de zaak opzün eigen houtje to orde te hebbengemaakt tenminste als ik me nieterg vergis Hoe zou JU dit uitleggen Hü overhandigde Payne een stuk papier waarop een matroos letter voor letter het signaal had opgeschreven terwül Olsen het aflas Moeder zendt haar groeten aanHildur Heeft moeder we e nf f groeten voor Hildur gestuurd informeerde Payne Neen tWordt iMTVOigiLJ