Goudsche Courant, woensdag 9 juli 1941

TWEEDE BLAD WOENSDAG 9 JULI 1941 Reeks kazemotten van Stalin Hnie genomen De wandaden der Sovjetsoldaten verzorgen WIJ terwijl U von het mooie v eer Itunf genieten Probeert U het eensl DEN HEUVEL Te huur of te koop gevraagd MEUBELFABRIEK Mi r CO Wl LKTf MACHINI I NSTALLATIE geschikt voor scricvcrvaardiging van meubelen hebouwde opperviaklc ca 3U0 M Lielst in provincie z uid Holland Brieven mcl uitvoerige beschrijving onder No O 2it ï hiireau vali dit hiad 2 Hmt bd D N B venaaat hcbbca DaitMhe ptonJCT rMercn weer een elM aUrkc kiwaMmi SUUbÜBie die aan de hand van de nieuwste crvaiiBgm tebouwd wucn bestormd CBMBOi Tot V MB latond van cakcie meUra waren desc luizemattcn IB het landschap niet te anderacheiden De Sovietii trachtten de Duitschcra op en afstand te houden met hun sndvaurkanonnen doch deze pocingcn MfariBkten door de goede samen werklnj der plonniem Terwijl een ueel de kazematten onder vuur nam slopen anderen tot dichtbij de kazcmatteB waar zij ranaten naar binnen wierpen aoodat de bemanning builen fcTecht gesteld werd ÜKt WKLEN J EH SOVJETS De New York Enquirer publicoert een bericht van den United Pre s corrtspondent Jack FleisthtT uit I rf mb rg Klcisther meldt dat de Bovjel voor hun afliicht onder de politieke gevanüonen een vreeslijk bloedbad hebben aangericht Verwijzende naar het yinden van lionderden fliichtoffcr i van di zc massamoorden In de militaire en de staatsgivangonis va n I emberg st hnjft hy dat hij peraoonlijk verscheidene plaatsen beeft gezien waar telkens twintig lot dertig lijken begraven waren een groot aantal wa s begraven in een gevangeniskelder Op ppn kerkhof in Lembcrg t evmdpn zich ruim honderd nieuwe graven waar de lijken der diKir de wegtrekkende bolsjewistcn vermoorde Oekrainers en Polen liggen Sovjet soldalen hebben uit een hinderlaag 38 gewonde Diiitsehe soldaten op een verbandplaats achter het front vermofird De in gevechten gewonde Duitwhe ioldaten witchlten na het verbinden op hun vervoer toen in een onbewaakt of genblik achter het front zwervende Sovjet ioldaten zich op de gekwetsten torttcn om hen cvp bveatWhtige wijze af U maken De Duit che soldaten wier ledematen afgeaneden warren zijn onherkenbaar verminkt Dat de onrlngvnering van het Sovjetleger geen pardon kent voor de gewonde soldaten van den legen ilander of achting voor het oorlogsrecht bliikt uit berichten die door hrl DNB zi n ontvangen over misdaden van Sovietaoidaten iegcn i hulpelnoze in eerli iken strijd gewonde Duiljche sol hiten Idus Wordt uit Berliin gemeld Zon weifl volgens etsii bericht bij de geVH htcn om de stad Horochow 24 tot 2 Juni hij een nachtelijken tegenaanval der Russen de coionneleider van pen Duitsohe compagnie schutters Feldwebcl Baas door sclioten in borst en beenen zwacr gewond zoodat hii in het slnideewoel bleef Jiggen Nog voor het den Roode Kruismann n mogelijk wa s hun zorgen te wijden aan den awaargewonde stortten bolsjpwisten zich op hem en staken met hun bajonetten op den weerlooze los Terwijl het anders mogelijk zou zijn giweest den zwaar gewonde het leven Ie redden maakten de nieuwe verwondingen de redding van den soldaat onmogelijk Ook hier waren het evenals in andere fevallen van de af schuwelijkste bruta iteit leden van de roede schutteraregimenten 469 822 625 en 781 die lich schuldig maakten aan deze daden Spoortje spelen De a d Pers en Publiciteit van do Ned Spoorwegen achruft ons Kunt gü rekenen rekent dan mee 1 Een electriache trein met toebehooren van stationnetje seinpalen overwegen kinsken looden conducteurIjes en papier maohé reizigertjes kost zeker eeh twee honderd gulden Al de kinderen daar vierhonderd maal mee spelen en méér wordt het heuich niet dan komt dat per keer op twee kwartjes Stroomgebniik en reparaties zijn in dit bedrag niet inbegrepen Slijtage van broek spi ipen en van zenuwen als het tocomotiefje dienst Weigert evenmin t Is heusch een duur ti idverdrijf zoon electrisch apfKirtje En wat doet nu de N S Die zet in een fleurige zaal drie enorme tafela neer waarop emplacementen getxiuwd zyn van een weelderigheid die zelfs een goed gesitueerd burgertnansgezin nooit of te nimmer kan benaderen Op die emplacementen loopen stoom elektrische en Dw seltn inen Zij zijn uitgerust met het la atüte raffinement dat de speelgoedinduslrie heeft kunnen bedenken Seinlampen volmaakt werkende wiswls automatijiche koppelingen een heuvel voor het rangeeren van goederentreinen op bevel voor en achteruit loopende treinen enfin de volmaaktheid zooals een kind bet lich in zijn meest fantasti sche droomen voorstelt In hef Amsterdamsch Centraal Slation u dit kinderparadUs ingericht Entree Vijf heele eenten Al je vierduizend keer gaat spelen ben je tweehonderd uiden kwijt du de aanachaffingskosten van een middeimaUg treinstelletje En welk kind heelt r ooit vierduizend keer met zün poortje gespeeld Vijftig keer per jaar i een hecicboel Om de vierduizend te bereiken zou een kind dus tachtig Jaar noodig hebben En de practlijk heeft uitgemaakt dat ermaar weinig kinderen zijn die hel van hun tiende tot hun negentigste volhouden Slotsom Wat de Nederlandsehe Spoorwegen m Amsterdam Ix onnen zijn ia dé oplo inj voor het speelspoorweien Het kan niet anders of deze nieuwe Pogmg om den band tu wchen spoor en publiek te venlevigen zal met daverend succes worden bekroond Alle normale menschen hebben één Volgens een ander bericht werden In de streek van Wlodzimierz door de oprukkende Duitsche troepen In een bolsjewistisch lazaret de lijken van 11 Duilsche gewonden gevonden Het medische onderzoek bracht aan hel licht dat de weerlooze gewonden met dolksleken waren vermoord Savjetii gebruiken dumdum kogcla In talrijke fevallen heeft het onderzoek van gewonde Duit sche soldaten uitgewezen dat de Sovjtt soldaten met dumdmn munitie hebben geschoten Bij de bestorming van verschillende bunkers in de omgeving van Docbno werden in de munitiekamers talrijke kisten met allerhande dumdumprojec tielen gevonden Deze trof men eveneens aan in de geweren en patroontasschcn van gesneuvelde boLsjewiki Vechtende Sovjet vrouwen Tijdens den verderen opniarscli naar de verdedigingswerken van de Stalinlinie heeft naar het D N B van i evoegde zijde wordt gemeld een afdeeling Duitsche infanterie op 6 Juli een sterk vcstingwerk aangevallen waarvan de bemanning door haar politieke commissaris was opgesloten en gedwongen w ns zich op te offeren Na laaie gevechten die deels in de onderaardfche verbindingsstukken werden voortgezet gaven zich twintig overlevenden der bemanning over Na elkaar kwamen uit dit vcstingwerk nog acht vrouwen te voorschijn die door de Sovjets van wapen s waren voorzien en tot strijden met de wapens waren gedwongen Deen sche communisten veroordeeld Na een be handrUng met gesloten deuren w elke verscheidene maanden heeft geduurd heeft het stedelijk gerecht van Kopenhagen zeven leden van de Deensche ding met elkaar gemeen Ze zyn dol i p hun kinderen Wat is het pakkendste cadeau dat e een moeder kunt geven Een pop vcxir haar dochtertje en een bal voor haar zoon Wie onze i inderpn wat prettigs aandoet heeft cns hart gestolen Wie de kinderen dus in staat stelt om voor een suiver een ko telijk uur te l eleven terwijl we zelf rustig aan den kant zitten n ee te genieten kan op onze onverdeelde sympathie rekenen Ook voor het randpubliek is gezorgd De vaders en mtieder s krijgen en gezellig zitje in een coupé achtige afdeeling en ze zien twaalf kinderen aan iedere tafel met schitterende oogen rond al die heerlijkheid geschaard Die kinderen niogc zelf de itnopjesbcdienen krijgen een functie en vormen een jeugdige werkgemeentwliap met een de s kiindigen kindervriend als leider Kan het idealer Wat hebben wij als kind ge n pleizier gehad van een treintje van een gulden Zóó hevig was het genoegen dat wc het ding doorgaans binnen de week hadden stuk geamuseerd Maar wat moet het voor een kind beteekenen om drie treinen tegelijk volmaakte manoeuvres te zien uitvoeren Wat moeten zji zich groot en machtig voelen om dit allemeal zelf in de hand te hebben Het kind vaii tegenwoordig ia zoo techni sch Het stelt zich niet zoo makkelijk meer tevreden met een locomotief bestaande uit lucifersdooBje met ei n opgeplakte kurk Om zich heen ziet het auto s treinen trams en vliegmachines allemaal dingen die zijn verix eldingskracht DVtTSCH L£G£RfiejUCMT Aanvallen op Southampton Portsmouth en Margate AlfXANDRIt BESTOOKT BBITSCHE VLIEGTVIGEN BOVEN KEULEN EN MUNSTER Üit het hoofdkwartier van den Führer Het opperbevel der weermacht maakt bekend De operaties aan het Oostelijke front vorderen volgens de plannen In den str d tegen Groot Brittannië heeft het luchtwapen in den afgeloopen nacht met sterke strijdkrachten bij goed zicht op den grond militaire doelen in de haven van Southampton gebombardeerd Met voltreffers van bommen van zwaar kalitwr en door het neei wferpen van brandbommen werden vernielingen en talrijke branden verporzaakt in pakhuizen dockinstallati s en ravitailleeringsbedryveri Andere doeltreffende luchtaanvallen waren gericht op de haveninstallaties van Portsmouth en Margate Twee groote koopvaarders van een convooi ten oosten van Margate kregen Ixitntreffers Een vry sterke formatie Duitsche gevechtsvliegtuigen heeft in den nacht op 7 Juli het Britsche vlootstcunpunt Alexandrië aangevallen Er werden tiomtreffers waargenomen op eer dri jvcnde kraan en op vcr chcidine voor den oorlog belangrijke installa lies der haven en der stad Er or t stonden groote branden Bij pogingen om binnen te vliegen zijn gisteren aan de kust van het Kanaal in luchtgevccl ten elf door mantie artillerie ecu Bntsch vliegtuig neergeschoten Twee eigen toestellen gingen verlorerf De vijand wierp in den afgeloopen nacht op verscheidene plaateen in West Duitschland brisant en brandbommen neer De burgerbevolking leed verliezen aan dooden en gewonden Vooral in K i n en Mün sier ontstonden vrij zware vernielingen in woonwijken Bij deze aanvaljen en bij nachtelijke aanvallen van den vijand in het gebied rondom Calais werden Ifi Britsche vliegtuigen waarvan 13 domnachtjagers en afwecrgeschut en rii e door eenheden der m rine neergeschoten KoL Rothcnburg comm andant van een pantserreginicnt n iijnor von Steinkeller commandant Van een bataljon moiorrijdeis eerste luitenant Schenkel van een verkenningsatdieling eerste luitenant Ponath en luitenant Kremers van een bataljon P onicrs luitenant Kriiger van een afdeeling pantserjagers luitenant Zun e van een regiment infantene hcbbr n zich door dapperheid bijzonder on ierscheiden Kapitein Lauber en eerste luitenant Biihme van een afdeelir g afwpcrgeschut bewezen bij de gevecl ten bij de bruggrhontden drr Berezma eveneens bijzonderen moed ITAUAASSCH LEGERBERiCHT Luchtaanval op Cyprus GEVECHT BIJ TOBROEK tegerbericht no 398 luidt ais volgt Onze luchtformaties hebben do vijandelijke basis Nicoisia op Cyprus getmmbardeerd waarbij zij installaties van de luchthaven troffen Drie vliegtuigen werden op den grond in brand gestoken talrijke andere werden beschadigd In Noord Afrika aan het front van Tobroek werden eenige offensieve pogingen van den kant van den tegen prikkelen In die wereld van moderne techniek een functie Ie vervullen dat is je ware Welnu waar kunnen zij dit beter doen dan in de groote ruime speelkamer der N S En wij volwassenen Het is tochf zielig voor de vaders die hun zoon met opgewonden kleurtjes op de koonen rond de toovertafel zien spelen en zelf aan den kant moeten zitten iVuis komt het hier op neer dat Jantje al i hij zoet is wel met vader méé mag ipelen met zijn eigen spoortje Op liet Amsterdamsch Centraal Station is Jantje echter nummer één en mag paps toekijken Het zou getuigen van een ernstige psychologische leemte als de N S hierin geen voorziening had getroffen Maar gelukkig zijn er ook avonden voor voiwas scnen georganiseerd Dan slaan er twaalf groote mannen rond de tafel om zich een uurtje zoet te houden een uurtje kind te zijn In ieder waarlijk levend mensch schuilt de onvernietigbare ziel van het kind Laten wc soms niet graag vliegers op en worden we geen jongeas zoodra we in ons badpakje rondloopen Wij zouden een beroep op de vrouwen willen doen AI uw man zich thuis verveelt en wat kribbig in zijn stoel zit te mokken druk hem dan een stuiver in zyn hand en vriendelijk Hier vent ga jij maar fün spoortje spelen hoor Wedden dat ii hem als een verruild mensch terug krügt t stander met infanterie en tanks snel afgealagen door ons vuur Onze bommenwci pers plaauten treffers op de fortificatie der sterkte en op de luchtbases ten Oosten van Mersa Mat oeh waar ontploffingen en groote branden ontstonden In Ooat Afrika is de wederzijdsche artilleriebedrijvigheid voortgezet in den lector van Woltsjefit De vijand heeft een luchtaanval ondernomen in de zone van Gondar waarbij eenige bommen werden geworpen op woningen BiNNENUND Riikscommissarit voor de Unilever DR POSSE BENOE MD De gevolmachtigde voor het vierjarenplan rijksmaarsclialk Hermann Goring heeft ter behartiging van de belangen van het Duitsche Rijk en ter verzekering van hel gebruik voor de groot Duttsche voedingsen fndu trieele olieen vetnijverheid met het duel eener samenvatting der zakelijke leiding bij de firma Lever Brothers en l nilever en de filialen Itnilcverconcem een Rijkscnmmissaris aangeiteU Tot RUkMommiaxaris la staatssecretaris dr Posse benoemd De he leii van kracht gewnnten verordening no I21 41 van den Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandscfie gebieden Heeft üezf regeling voor de bezette Nederlandsche gebieden bindend verklaard met de Ijepaling dat de bevoegdljeden van den Rijk scommissaris vorir het L nilevcrconcem in de bezette NJederlandsche gebieden uitgeoefend worden door een door hem aangestelden Ri k lasthebber Tot nader ortjer houden jijle ticercn die tot dus er belaSt aren met de zBkeli kc leiding en de vertegenwoordiging van de fjrma Lever Brothers en Unilever en del andere firma s van het Unilevercuncern ohgewyzigd de wettelijke of statuUire rechten der z ikelijke leiding en vcrtegenwoordigini FINANCIEELE HULP AAN DE NV STADION I EiJENOORD De N V Stadion Fe jenoord l et ft zich tot B en W van Rotterdam ewend m et de vraag of en zoo ja ip welke voorWaiTirden de gemeente Ihreid zou zijn financieele hulp te verleenen tot instandhouding van het dion waarvan de exploitatie een vi nrInopig tekort aanwijst van ui i ƒ 156 000 Zij heeft daarbij medep deeld dat indien de gemeente luilp biedt verschillende schulderschcrs Uitsle van betaling zullen verleenen tol een bedrag vim ca ƒ IinillJO N ir het zich laat aanzietv zou de N V dus nog ccn bedrcg v ƒ 7 000 behoeven om althai is hel eerste jaar een ontijdige liquidatie te vermijden Dit verzoek is in gunstige overweging genomen niet allefn omdat hetstadion vin groot belong voor de fportis te achten ima hr ook omdat de gevraagde bijstand financieel verantwoord is te achten Gezien de opbrengst aan Ix lastingen welke in de lisatste vi if boekjaren alleen reeds aan vern akelijkheidsbeiasting ruim t ISO OOO heeft opgeleverd mag op goede gronden worden aangenomen dat er een redelijke kans bestaat dat de ontvangsten bij het intreden van meer normale verhoudingen zoodanig zullen stijgen dat de schuld betrekkelijk spoedig zal kunnen worden aangezuiverd B en W stellen voor het verzoek in Ie willigen waarbij zij de financieele regeling den raad ter goedkeuring aanbieden UIT DE PERS De ontbinding van de oude partijen Naar aanleiding van de or binding dtr oude partijen schrijft de N RC ii a dat wanneer de beieller dat goed gcoordci ld had hiJ een jaar geleden aansl inds lot de ontriinding van de politieke partijen had kunnen overgaan zoo goed als hij fiM einde had kunnen maken aan de politieke werkzaamheid van de pers Als het zoo gegaan wat aldus het b iad zou het Ned rianasHu loik zicii het arme slachtoffer van de gclijk ïchakeiinksgedaciite gevoeld hebkien waarmee het tot den lüden Mci het nationaal socuilisnie placht te vereenzelvigen Maar alles blj elkaar ware net de toestand geweest welke ons volk ook van zich uil het verkieslijkst IS blijken te achten die van afwachting totdat dr strijd lusscheii de groote mogendheden zou zijn be slecht Het blad wyst dan op de opmerkelijke artikelen van de Rudolf Steinmetz in de Duitsohe Wochenzeitung für die Nederlande waarin ter verkiaritvg van deze houding wordt aangevoerd dat Nederland dan tenslotte toch ook door Duitschland op Engeland veroverd moet worden en zicti op het oogenblik in een iwcvenden toestand bevindt Dit is echter geen toestand dien de bezetter voor lief kon nemen aldus de NHC en het blad vervolgt dan Hoe hebben de partijen zich onder deze omstandigheden gehouden We gelooven dat van hen in het byzonder kan worden gezegd wal dr Steinmetz van de houding van de Nederlanders in het algemeen zegt Hij gaat er van uit dat zoodra de Nederlanders eerst onder dezelfde voorwaarden ai de Duitschers en op gelijken voet met dezen tegenover de Wereld zullen staan zij geheel van zelf ook in denzelfden zin als dezen dus in ien zin van hel Rijk zouden werken Het is ook in ot s politieke leven Ijegonnen met concentraliepogingen tlie echter evenals op elk ander gebied van OTIS volksliestaan niet anders waren dan pogingen van zelfbescherming te vergelijken met het oog dat ADVERTENTIKN KRUISSNARIBE PIANO te koop gewaaid Brieven met opgave van merk en prlj onder no 0 2201 bar v d bl 10 Te huur gevraagd liefit eerste helft Augualut gemeubileerd plashuis Brieven met prijs en ligging onder No U 2203 bur van dit blad 8 OEVKAAUD een machinale houtbewerker welke goed bekend is nul de fraitmachine vourls twee fineerders en een bekwame schuurder voor de bandschuuimachine Aanmelding aan de fabriek QEBR VAN STEUN ft Co Mcubellahrifk WillMlmiRakaM 45 47 Wa tiaiftM i 2206 2f STENCIL WERK COPIEERWERK TIKWERK JAN VAN TELEFOON 3089 aufomalisch legen een gevaar vun buiten af siuit Toen de partijen dan ook aanvankelijk hun plaats zouden innemen in de Ne ieriandsche Unie zoo niet reontstrecks dan toch i vertegenwoordigmc zag het er wfidra naar uit dat de Nedcrland sche Unie de sciiaai np aat van het ei Zi u zi in Kn Sinds de N ederlanc he Unie onafhankelijk van de partijen tot stand gekomen i s hebben deze m nun kritiek op deze beweging en in het nauwlettend toezicht op do verschillende fazen van haar ontwikkeling zou remmend gfwerkt dat wanneer de Nederlandsche Unie zelve er totdusver met m geslaagd is zidi te bevrijden van de verdenking dat zij onder den c+iijn van samenwerking in Puitsrt vi n dige afwachting staat de averechtschc inwerking van de partijen een groot deel van de schuld daaraan heeft Zonder dat dus uit de oude partijen de gezaghebbende stem het ft kunnen of willen opgaan die het Nederlandsche voik in zijn geheel heeft bewogen of aangevuurd om in het gezcht van nieuwe feiten en nieuwe vooruitzichten zich te bekwamen tot een nieuwe taak en een nieuwe plaats is het oogen bük gekomen reeds m de jongsle rede van den Rijkscommis saris aangekondigd waarop de bezetter alsnog lot de opheffing van de oude partijen is overgegaan De omstandigheden waaronder zyn natuurlijk anders dan zij verleden jaar geweest zouden zijn Hel nationaal social isme heeft in N S B en in NSN A P zeer aan kracht gewonnen maar heeft liovendien voet gekregen op vele en verscheidene voorste plaat en van bestuur Nationaal Kront heeft het oor van menigeen gewonnen die een jaar geleden ir niet aan zou gedacht hebben nok maar te luisteren De Ncderlandsche Unie heeft een by uitstek groeten aanhang verzameld In deze drie bewegingen zijn de moeilijkheden van onze aanpassing aa i een nieuwe plaats en een nieuwe laak rog geenszins overwonnen en met name d Unie komt wel eens leelijk dwars op de golven te liggen Maar afgezien van de Neilandsche Socialistische Werkgemeenschap en misschien nog enkele kleine irganisaties zijn het thans de drie beddingen waarin het Nederlandsche volk zich in zijn wilsvorming vereenigt en nog vereenigen kan Van stonde af is de verantwoordelijkheid van de leiders dezer bewegingen de verantwoordelijkheid voor hun volk zijn lot en zijn plaats nog oneindig verhoogd De leiding van de N S B zal sterk als haar positie is krachtens de geestverwantschap met den bezetter geen kans mogen verzuimen om in haar wezen en streven een weerspiegeling te geven van het volle Nederlandsche leven de leiding van de Nederlandsche Unie zal minder dan lot dusverre den invloed mogen ondergaan van de woelingen in het water van den aanhang dien ziJ bevaart dan dat zij moet letten op de leekenen van den hemel van wereldgebeuren die boven haar slaat zü za een zeer vasten zeer duidelijkcn voor den bezetter èn voor haar volgelingschap ondubbelzinnigen koers moeten volgen om dat groote deel van het Nederlandsche volit dat in haar zijn vertrouwen stelt niet plotseling aan volledige desorganisatie te zien prijs ge GEVRAAaO EEN FIIHKE WEIKSTEII een dag per weck liefsl Vrijdag Aanmelden Donderdag Mevr Remme Fluweelentlngel 59 O 2204 8 OFFICIEELE PUBUCATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL NIJVERHEID EN SCHEEPVAART BEPALING INZAKE DLSTRIBVTIE VAN SCHOEISEL Met het publiceeren van de nieuwe bepalingen inzake distributie van schoeisel op 7 Mei 1941 werd om bekend gemaakt dat bij elaleering van schoeisel waarvan het zoolmateriaal niet vervaardigd is van leder of rubber de sclKienwinkelicr op duidelijk zichtbare wtjce dient te vermelden uit welk materiaal de zo iI bestaat dus b v houten zool kunstlederen zool enz Het is gebleken dat desondanks zulk schi eisel ten verkoop wordt gct ialeeid zonder de vereisdite aanduiding Op grond hiervan wijst de directeur van het Ri iksbureau voor Huiden en Leder er ügmaals uitdrukkelijk op dal de winkelier die deze bepaling niet nakomt zich aan ernstige maatr gelrn blootstelt GOUDA WESTHAVEN 19 ü 220 5 XI 986 33 given En de be egijigtTi zuilen eütaar met uit hel oog moge n verliezen ant indien Qc omwikkeling der ding ri daar eindigt waarheen het tlians gaat dan z il hun vereenigde kracht de pla it moeten houden waarheen het hun laak i hun volk te geU ider KERK EN SCHOOL PROMOTIE EXAMEND BNZ RtJkfuHlverilult l LcMm BfVi id Td tot doctor n d wift i natuurkunde op pf oef chri t pMltcM J 1 Maag uk in 6 vni draaU aarhcid van utit aan ii dcti at it d heer M C L vt fehoren t XooM ndaal N B i wonende m Dtiitt CreitijMid voor h t can hdaaiM xamrji rt ii teil J Gvd Koogn AlblA M i m P W J inli Soheveningen L M Wir tifi D n iim t rn P A L BrlnlrTri n Delft Voüt het candidaatscxxrtien k a Klvk t rn letterkunde m j S W Notch Rottar l m GefUsfd o6r het doctoraal xamen Wm ielèt lA n letlc kunde H K vnn Geldci Den UAiï curi Ifliidei Ge aaird voor het aiittvi l 4n exii nen ri 1 H O wel L en W r E U Ph BMMlel D T Haag Voor het exarneTi IrwJi c recht rrej A Btfüts Drn Haaf m mmm m i m m k k W W l De Goudsche Courant bie4l de grootste publiciteit In jouda en oagevtng wordt elkeii avond bij vele dnizenden almnaé t bezorgd in CttllUA Alphen a d Rün Animcrstoi Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Onebnigge Gouderak Haaatrecht Mekeadorp HoercapcUa tloordreeiit Nieuwefkerk a d Uuel Ouderkerk a d tJssel Oudewatei Polsbroek Reeuwük Schoonhoven Stolwijk Waddin een Woerden 2 venhuiren ADVEKÏENllEt KlJS 1 gewone regel 1 10 elke regel meer ƒ 0 21 INGEZONDEN MEÜËUEKUNGEN op een gewooe tckitpaftu 1 3 regels f UI elke regel meer u 42 Bü overeenkomst gereduceerde prtjien volgen pecfaaJ taricL KWARTJESRUBKUËK IktciiM advertentien aUeca de Zaterdags 1 3 regel 0 26 elke regel meer 0 10 maxuniur grootte 6 regela Uitsluitend bQ vooruitbetaling Inzending tot Vrüdagmiddag 2 our Opgaaf van en advertentien in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 2745 en bU de plaatselijke aeenten tluafclredacteur t O W jtl ii Hollenl i r ChcfrcdHcteur voor Ooudc n üm tf ai r Tlcter Oouda