Goudsche Courant, woensdag 9 juli 1941

EERSTE BLAD WOENSDAG 9 JULI 194 EFFECTENBEURS AMSTERDAM pe sfrotegif di0 plannen van Engeland a de ineenstorting van Frankrijk l 9 medewerking der Sovjet Unie een veldtocht van het Z O uit 106 Vb M DcMaaaCvA ipn 1 H 434 1 H jeugd In Ambterds op BnbC chen bodem lez n voorbere d loot de OhriM Radio Stichting SIS BNO Nieiv econc mische en beurvbenchten j 30 Lf i h Lh Stedelijk Orkest en soiiM 4 Repctage 7 M NO PerM erxieht voor b rer en buitifr land 7 IS Grairofoomnuzir TJ Ik v a er ïelï bg cau eric 74J Dai in ziek tgrpl IXM BNO Nleuu benctilen 8 ÏS Kan eiorke t llBn ova et antiqua soli t en gramofoon nKiek SJ Voor den boer 4 BNO I mcu i4 enchven UU Gi rroioc niau i BEURSOVERZICHT Het zakenverkeer op de Efle ienbeu i W Amsterdam bewoog Ufii t leren vie i viaa in kalme banen maar a opzichte var Maandag ie toch onm kuhts nr pv ng w a te ni i in Texen bestand een v te i mmmg Kr vvas vitjvve Keen aartbod van aandec en lenKQl d ai ttpfnover wei kooplu=i aan den dag werd gp Rd en h t r vo g h eivdi wa dat de kt er ei na goed inl oidende oiwn ng etn gedecideerde neiging tot optoopen aan den da le den waarbt tegen het i Iat echter weer eei K eire reactie mliad Wederom waren i d mdu tneelen dir het le u de l van de bclangs elling voor zich opelschten en de spec ahteil n welke den laat ten ti den twvtintoon voerden gin erv ook g teien et aar den kop Akii onimoetten t oede vraa en tegen na op 143 te zijn aangevangen tof 144 Ur evet konden zich verbeteren van 121 art 134 Aand e en Ca ve werden weer eeii n een open hoek verhardcid en ï epei ï aar boven van Bd naar M ï De PhiMp aanderïeii waren kalm n in doorsnee vnivei otïveranderd Van E el aven een orukke affaire te aanschouwen en aanhoudend werd d l aandeel in een open hoek verhandeld waarbi tia sacUen werden afgefloten tot prijzen loopende van tl tott 83V De me ¥lc incourante indu5lnc ïen lagen gó d m de markt en behoudens enkele uitzonderingen kwamen hoogere noteermffen te voorschijn Op de icheepvaarUfdeclirg waf ook weer wat rre r te dot n In hel bijzonder m Scheepvaartunie die op 173 werdtn mgezel en later 17 konden bedirjTpn Oude booten waren eenige procenten beter en golden 184 165 Ook diverge andere soorten waren hooger D aK re op de petroleummarkt wa ï ru tig Oie waren overigens gr ed pnfshoudend In het b n werd gehandeld tegen 34J r ieiwijl enkele tape i later 347 kon worden gemttakV Tnv iJotte echter trad een kleir e da ing ifi Voor lnd che cultuurfondsen be toiid ook weer eenige t elang teiling Amsterdan rubbers s homn elrirh tutf schen 370 en ZVSV In tabakken was weinig te doen De koer n waren we n g ve andw Oude De t s konden nch her te len vai het kleine verbes dat gisteren werd gcedeïi In de tuikerrufanek trokken HVA eenége attentie waarbij en rl 2inc intrad tot 433 nadat oor pronke jk tot 487 wa gehandeld Ook de heïe gln fdf tj f k r zirh veer n de goede eunst n t tjelpggMide publ ek veiheugtn De Nederland e ctaalM apieiefi wart Tieeienrfeel iet beter De r euï e vmpren rolden o i Int De ire talfel le leening teeg van M tot W k C ire nteJMk rbl Katien en pandbneven lagen wederom va t in de markt Prolongatie 3 4 i tt k meer dan één reden waarom jfaelk nuxfiea van de Duitiche iL B Knt te n l Sovjet lcfera de Lj chen met ontzetting moeten ÏÏEilen Zjj weten dat het niet 5ind maar dat het belachelijk Jlijit om te ïe en dat Duitachland Miunite Jn m e Un mate in het Ooaten verbruikt en zu atten ol tusachen pel voor hm een wwtt aan tijd beteekent lat de ftnjd van de gpilmogend i aj0 te water en te land m het l aoiider de tegenblokkade tegen olpgolfBrittannie neemt onverminderd en ven dreigend ali vroeger m omvnif toe Aldu dr Rudolf Kircher in tto hoofdartikel in de F r a n k f u rt r Zei lung waann een overzicht woidt geüeven van de trategische nliHien van Engeland Zoo heeft OMH iich den vung verlangden strijd der Sovjet Uunie te n Duitschland nitt yoorg steld aU een geïsoleerde artK die van den eersten dag af m iKt eeken van het Duitsche initiatief dpiKl en waarin de Duitsche apens onmMHellijk weergaloo7e successen behaalden Iets anders had men geItoopt het Sovjetleger zou ip het ksikr van een groot knjgsplan en all de bekroning dnarvan haar aanval op Duitachland doen Vu weten heden dat in het door Khpland uitgedachte en begonnen oorlopplan voor het Zuid Oo ïten met lUfen gfrckend werd op de wapenhalp van Jnegoealavie en Griekenland mur dat dit plan ook ab inleiding was getLwlil oor een geweldigen eindltrijd op het continent waarin de nn a van het Sovjetleger een be liMende factor zouden ziin De e 7on drr Iwijfi I grootsche speculatie heeft Kloetend vmirbereid indi de aanvanidijko En pl Kh Fr n che strategie door de ineenstorting van Franknik m de cala lrophe van Duinkerken te met gedaan was Alleen maar dit alles I overle pn alleen maar den Duit fhen aanval af te slaan was geens ins de Ent t l cl e bedoeling Alleen maar te wachten op de Amenkaan che levera nties was met de eigenliike ktm van den Engelschen gedachten tng Sinds hef donkere uur waarin de VPr ichrikhelijke teleurstelling over de inei a lf rtmg van Frankrijk de Engelachen bitna tot opgeveji van hun oorlogsplan gebracht had sind het uur waarin Rooievelt weli wnar Frankrijk Kt vallen omdat hehi wet andere overbleef maar Engeland door beloften weer oprichtte en t den njped gaf de verschrik kei i ke beproeving der bombardementen te dtïfMi en zich met de gedachte te troosten cUt het Britsche eJand Vfwrloopig tenminste de zoo gevleesde iniasie bl paard zou blijven Adolf Hitter heeft on zelf gezegd dat het rekening loiiden met de achter onzen rug biieengebrachte SovjeUtnidkracl ten drn onmiddelyken inzet van ten trijd tegen Engeland verhinderd hefft sindc dit oogenblik leefde Fngeland in de hoop door diplomabeke en militjire inspanning den weg W een eigen Engelsch initiatief in fronten stijl te vinden Kende de Engfbche regeering dezen weg ook nog iel dan had zij toch in i ler geval ♦ en doel MSKOfer VERHAAI ENGAGEMENT door IX N VAN GRONINGEN Nerveus en schri klonken de twistende limmrn op in de kleedkamer va het eihtpaar Wilders de karakter pelen van het Flora Theater De collega s m de andere kamers klieken elkaar eens aan haalden de i fe üiderï op ZU waren er al aan gewend St derefn avond hadden Celeste Karel meenmgsverschiilen Het begnn ItQd met een kleinigheid een Knerp woorl of een aanmerking om Iot eling hoog op te laaien tot ni felle twistparlu Een twist die nu lien en weken aanhield en nooit te wiDcn eindigen Haar verbijten waren hoofdzakeUjk gencht op feit dat er nog nooit een een woot engagement was gekomen waar w j meer op den vroorgrond zouden F Z trcrwect hem zun suUig mn gebrek aan moed om eens ar Peter den directeur van het Scala te gaan terwijl hu jteeds f bewt dat i een blok aan was as wUde met dat hij ergMi een kans toa krijgen H d men of anden nieu W dit lut a itond Karel volko i Ida TwAt Indcidaad wiMe J e met dat hQ alleen zou gaan f U zii waa dat het succes dat hu Kiu oogsten hem zoo zou meei 1 haar vergat Zu wist U groote ulenten had hu kon bereiken air hu aUeèn zun gèltik t maar zu wilde niet dat hu van e ging klemde aich aan hem Mloerith en bang hem te ver JJ l lang was lUes goed gegaan lu n regelmatig werk traden op in n met een klem karakter stukje r c p den dmir was dit toch niet wigwd Ook m hem woeWe steeds rf Heofemp wilden z beiden M lenoeg hadden zq jetraeht om verbintenissen te krugen LEMgUfm rbMad entstond en traivrijk plan Langzamechaod ontatond bet omvangrijke plan waarvan het eerste gedeelte door den aanval van Wavell in NoordAfrika en t optreden van de Engelsche vloot in de Middellandsche Zee zichtbaar werd Op het oogenblik wéét men tuet alleen maar kan mén ook bewijzen dat de Engelsche speculaties zich er geenszins toe beperkten onzen bondgenoot uit den strijd uit te schakelen en de voor Engeland zoo belangrijke Middellandsche Zae van vUanden te zuiveren dit plan zou vooral een reeks lawines moeten ontketenen die ook Duitschland volgens de vaste Engelsche overtuiging moesten verpletteren Hel succes in het Middellandsche Zeegebied in het bijzonder de verovering van geheel Lybie zou bovendien de actie van de troepen van generaal De Gauille een beslis enden stoot omhoog geven en Frankrijk weer aan de Engelsche zyde brengen m ieder geval de Fransche bezittingen voor Engeland en zij i oorlogsdoelen openen Dit alles zou in het Westen de beslissende omwenteling op het Iberische Schiereiland brengen mèt of zonder den val van Franco terv i l in het Oosten de Arabische landen vaster dan ooit in Er elsche hand gekomen zouden zun en Turkije naar Ergelsche meening melis anders zou zijn overgebleven dan oim met tórritanaal voordeel of zelfs zonder eenige tegenprestatie zich aan de Engelschen over te geven Tenslotte zouden Joegos avie en Griekenland oiideisteund door het Britsche landmg eger Ilalie en Duit chland aanvallen Natuurlijk zoo dccht men te London zouden Bulganjc en Roemenie in deze beweging meegenomen worden Juist daarom ook omdat evenals viif en twintig jaar geleden de Russische stoomwals legen het Wespen maar ook met sterken druk naar het Zuiden en hel Noorden in bewfgmg zou Komen E n officicele oorlogsverklaring van Roosevelt aan Duitachland had dan het slot Mt een ongehoorde Duitsche tragedie moeten ii eiden Misschien hoopte Churchill nog vóór Stalm m Berliin te kunnen birnentrfkken Maar heelemaal zeker is dat niet De mislukkiiif Ongetwufeld was dit een giootscli plan aldus vervolgt Rudolf Kiuher en we kunnen ons voorstellen dat degenen die de uitvoering ervan mogelijk achtten optimistisch gestemd waren Weliswaar is Engeland met de uitvoering begonnen doch lecnts met een deel ervan en met krachten welke niet toereikend waren De eerste groote te leurstelling kwam m den herfst en den winter van het vorig jaar in den vorm vail den offervaardigen tegenstand der Italianen te meer daar de aanvankeItjke verliezen zoowel te land als ter zee hun zenuwen zwaar op de proef hadden gesteld De tweede teleurstelling voor de Britten was dat Hitlfr het gevaar van de Engelsche en zooils men thans ook kan zeggen van de Russische plannen heeft ingezien en heefli gezorgd voor V maar ledecen keer weer waren zu gestuit op t bezwaar dat de directeuren wel een Van beiden kon gebruiken maar nooit allebei Dit had bu beiden een wrok veroorzaakt een wrok die zich eerst Yichtte tegen de directeuren maar allengs veranderde in een ongemotiveerde geprikkeldheid van de één jegens den ander Ruzie op ruzie was het den geheelen dag door verwuten vloge n heen en weer meestal eindigend in een huilbui van Celeste Zoo ook nu weer op dezen aivond nu er zooveel op het spel stond Karel had aan de collega s verteld dat hu bu Peters van Grand Scala was geweest en dat deze na lang praten er in toegestemd had vanavond eens naar hen te komen kyken weliswaar zonder eenige verplichting maar toch hu zou komen en dat was al een heel dtpg Al hun vrienden hadden him succes gewenscht hadden zich voorgenomen om ook hun beste prestatie vanavond te leveren Je kunt nooit weten of er niet meteen een kansje voor hen was weggelegd Toch hadden de Wilders vanavond ruzie als vanotids Niemand begreep het eigenluk goed want een ieder dacht dat er nu toch wel eens geen aanleiding tot twutcn lou lun Nog feller klonken de stemmen woedend schreeuwde Karel zelfs op het tooneel kon men bet hooren Een tooncclknecht kwam waarschuwen dat bet hun tyd werd Celeste liep haar gedcht nog snel poederend naar troren Karel met verongelukt gericht ging een eindje van haar vandaan staan De collega s trachtten met troostende woorden of een grap beiden m ecD bet r humeur te brengen doch tevergeefa Dan gingen zu op Zooals steeds gaven ly gocd spel te zien en geen der toeschouwers m de go d beiette zaal kon ook maar vermoedea dat zu zoo juist een heftige woerdenwisseling hadden gehad Maar zq die achter de coulissen stonden merkten wel degeluk iets Karel speelde anders dan gewoonluk Aan het eind van de eenacfcr moest hu een revolver trekken en daar Celeste mee bedreigen om op het laatste oogenblik het wapen van zich af te slingeren en zich te veneoenen met haar Ook nu voldoende politieke en militaire tegen maatrejelen Zonder dit h id er een uitent moeiluke toestand kuimen mtslaan Deze phase begon met hel vestigen van een goede verstamUuHiding met Roemenie en de zending van Duitsche instructietroepen ter versterking van dit l nd De tweed stap bestcind er JB op het juiste tydstip het bevriende Bulganje binnen te marcheeren en daarmee het bezetten van een fltntieerende positie in een ev entueel Engelsch Balkanfront Dit moet den Engelschen hebben getoond dat ook deze actie moett mislukken te meer daar zu in NoordAfnka en m de MiddellarMteche Zee eveneens zware tegenslagen te verwerken hadden gekiegen Dat ze toeh hun plan hebben uitgevoerd blijkbaar met tegenzin en op kosten der Grieken en Joego Slaven zal m n hun moeilijk kunnen vergeven Toch waren ook hierbu de Sovjets in het spel die de verbetering en versterking van hun leger en hun geheimen opmarscli een succes achtten omdat Hitler zweeg De snelheid en energie van de Duitsche actie op den Balkan heeft het ineengnjpen van het vyan delijke radeiwerk onmogefijk gemaakt Die Sovjets waren toen nog niet gereed voorden aanval StaJin schijnt wel van Hitler te hebben geleerd dat men voor een aanval niet genoeg krachten kan verzamelen Anderznds konden de Engelschen niet langer wachten daar hun het verlies van de Grieki he posi fles dreigde en een doorkiuismg van het doel van hun politiek door de spilmogendhe4en Daaiom moest generaal Wavell de expeditie naar Griekenland bespoedigen Dit had echter de Duitsche opmarsch in Bulganj en den stoot m flank en rug van den v ijand tengevolge Ook hier teleurstelling voor de Britten in Joego Slavie deugde er niets en de Sovjets durfden zich nog met te verroeren Voorzichtigheids halve en ook wegen gebrek aan cheepsruimte was I et aar tal ingezette eigen Engelsche troepen met zoo gioot en kon het dat ook n et zijn De Engelschen moeten niet alleen van he continent verdwijnen doch verloren ook het eiland Kreta De pngirg van de Engelschen om de situatie door een machtigen aanval in Noord Afnka te verhchten en tenminste de in Tobroek afgesloten troepen te bevriiden mis lukte in den slag bij SoUoem De onderneming in Syrie zou slechts van werkelijke beteekens zijn geweest als deel van een gelukten veidtocht terwijl de nieuwe bevestiging van de macht van Engeland m Irak ook slechts van secondair belaag is Inplaats van ru een grooten slag cp het Oost Europeesche front te hebben geleverd in de Middellandsche Zee te hebben overwonnen te zamen met een opmarsch van de Sow jets over Duitschlamds grenzen te zijn getrokken inplaats hiervan moeten de Britten werkloos toezien hoe de Russiscne opmarsch uiteengeslagen wordt In plaats dus an een groot Engelsch plaT voor den aa ival is zooals men ziet een nog grooter Duitsch plan gekomen En na de onderwerping van den nieuwen vijand ZAïUen de spilmogendheden hun gezamenlijke krachten vfij hebben om 2e te gebruiken m welke richting ook Europa ontwaak Burgers van alle landen zl n aangetreden III een front tegen het gevaar dat uit het Oosten dreigt Aanmeldingskanloor voor vrijwilligers Centrale van deWaKenS S bureau Nord West Den Haag Stadhouderslaan 132 haalde hu het wapen te voorschun langzaam en tergend Achter de schermen klonk een sl in zacht onderdrukt hu haalt de veiligheidspal over dat moet n et hu schiet haar neer Hans Wertmg de acrobaat was het die dit gezien had en ZQn bang voorgevoel aan e anderen kenbaar maakte Op het ooneel klonk de stem van den man Nu IS het voor het laatst Nog enkele seconden dan ben ik van je bevnjd kun je mu niet meer hinderen Een schot daverde door de zaal waar de menschen ademloos zaten Celeste slaakte een snerpende gil zakte m elkaar nog een zwak geluid dan lag zu stil Tevergeefs trachtte de directeur van Flora hel gegil in de zaal en het verwarde geschreeuw op het tooneel te overstemmen Men luisterde met naar hem Alle bezoekers drongen naar de uit gang vrouwen gilden en vielen fla iw mannen vloekten en schreeuwden enkele doktoren trachtten naar voren te dringen Ook Peters de directeur van Grand Scala liep naar voren Op het tooneel gekomen liep hu op Wilders toe Deze zat als wez rJoos op een stoel en staarde naar zun vrouw die nog steeds cp den grond lag Kerel donderde Peters tegen hem ben je gek geworden wat mankeert je om je vrouw m het wilde weg neer te schieten Wilders antwoord was met te ver slaan door het rumoer dat opeens achter beiden ontstond Uitroepen en kreten weerklonken Peters draaide zicht om en staarde met met begrijpende oogen naar Celeste die frisch a s n hoentje was opgestaan en nu met haar glimlach tegen den verbluften Peters zei Wel Munheer Peters kunnen wu tooneelspcien of met V ziet dat er ook samen wat te bereiken valt Wu wisten geen betere nanier om u dit duidehjk te maken flSsschien wilt U nu ons beiden engageeren voor uw zaak Peters barstte in lachen uit beloofde niets en verdween haastig Den volgenden ochtend ontving het echtpaar Wi ders de mededeelmg dat betden geëngageerd waren in het Grand Scala Theater Nolecnagen vaa 8 luh BUOATnt UaulMalasan V K SHndto KbJk MZuldar Ryab 1 ulU 1 I im aar KL P i MM MX ZU Mypb ma nrpl uui I V t tIcrata Ncd uw it f 100 Ntt MO 4 M 0 100 4 Mte kH I liO 4 IfM 3 I 100 4 Ko hK 4 IMl bil 100 4 I 4I bit ƒ 500 4 U36 100 a 1S3S 600 J IMl f we 1 un I 100 i ISM lOO 1 3Vi IS3S 100 1 OVi ins 01 I 100 3i i MM CM f MO 3 IMT O l r 100 J It OI too 1 im Ao i 1 100 1 INT AO I I MO f Ptav M Kb Il Adam 1 36 3i i Ml i lan s i AimM Ie 31 31 arnlMni IM S Damatn ItlO t OOTdr S 3i i S BDdh ItSS J D o 3 It 31 Jl t OW 3S 31 o 8 J Ie IK 38 2 O oIOj Ze Ig 1 iGlhaie IIZl 6 Olta 1 3 IVi DUO 1 37 I 31 Dlta 1 S i I Ironlnf 193 3V DIta l 1 3 1 ariem 1 3 3 OIU 3 3Vi lm 1 31 Hb 1 37 1 ilmi 1 16 t £ iU 10 1 IS IVi Lmuw 1 S L ld n 1917 SV M HoUud 1 i Do Sa ia 31 1 DMo I 1 M l i D 1 10 i J 1 Ntim la 1 tl Kdam 1 3 37 4 Da 1 en 3 17 3 i Dito 1 1 3 II Dlla tm 13 a dlMd J 1 17 li i ItU 1 37 11 UIT Pr SI II D o gein 37 31 1 Z4Mtaad 1937 I ZUoll 1917 1 Zh ie L 1 3 1 Dito la K 33 I BtNC Ia 117 Ii i Dils 1 M 1 B Oor Z TI 4 Oen Lrad 1 33000 O V t Dito i i i i iHie 1 Bakliut II 4 AaBvaUtosea Dypaiaackbaiikaa Al Fr H7P blm 1 varpl Ultl Pardbr 31 2A H twrXY 3 Adam HtP L H lIMto n Kt Arak HB Sar CT Pbr IV 9 a L Btp b N N Dito CD V t Dr n B d o V t r Gron Hyp Bank Pd 4 Da Da an ValV Da pb i i Gra HB d oIVi ar nip BPb f t m H P r A C 4 Oiu lar BD Ii f 8ck vark 7 S7H Ro leb Hya b 4 H Sï S 1 M WH atUt is nn tan Dito Vit S3 93 s laanitr a ara BUBiaa A K ü okL 106H Berih a an Jure irvd I Obi 7 MH 96 ff 55 m 103H Warkfp NV l hyp obL 4 flH tm 103H OW 4 Tr 101 jow 92H Bat P MU O 41 1 994 1 H ld ld Obl VI t n Nadarl Obl 4i lOOH UoormaiiB Cult SC 6H 3 U On Obl 1 f 83i S5 Amt Ork b MOIlar 1 S l Nat Gr k M H Wam 1 3 4 87 N ed Gr kb 4 Nad Ind Sp Mtl 96 tOH H MH KM Hu u m 93 o SX KH 17 iHH Ut SU M Jl M H TÏH Zt 8UH K H s 9 94 94 ItOa obl Ii i 79 MM Kaaa an T IH 0 Java St Obl 1 3UH dcmaranaJoana i sa iioi ld 4 J ii A dam 1 14 IW 1 30H ld A dam O ymp Mm ï u lao S lis ld W Kr NHV Hat UH 7 AANDEBLtN Baak an crt lallnatoUUifaa A d Bank aand 1 9 IISH Ho 1 BirkU dlU 1II3H 10 Ine Bank dito 119 118 Jiv B 600 V a H £ 6 Uh h lüH 135 IIUH Kuvarecn dito nSH li N I lic m ditoNedarL Bank A NB T Z A MOll N R U IM a Bon Var aan 1 TwantacbaB A A IJ5 132 Uduat ottdarBamlBian AI Norit jew A ra r i Ad Dr Ml H A d Suparf a 1 IJ Aut Sciam W k 144H 144H i t M C r hr ll lil T r 1ST TdB p o A leoo iiuDito BMOOO Vil Berk a Pa Afgaat c aand Hv 83 C en P r Scho to Gouda itaar dito 11 Gruytar ar Zn A 9 WH MH praf aand 14 4 IT Dito B wtr d p IMH IM Haemal aand 1S IM Heinok aa d I9J14 IShH Hero Cona aand 16 lu Hol M m f a 16914 17a M 4 6H HolUndi aard 21 s 9b HolL Bat MD A ifi 330 Ho L dr en k A 13 Holt KuMli I A nj im Int G B dito im 17 Intom Vlic A HJ K r Btyneadito I3 H 1 1 Kon V E n b a H D 1 pral 4 KH 95 I02H i WH lUUH K N Roogo do Kon N Zoull A 4I I 4s5 K Br S haam do 41 343 Ko crstl Dof N V da ano 1 1 Lev Br en U C IM c pr aand lit Dtto HM Cv prA 114S lU D0IIC CprA lli l W all UnpB dito i IlU lUi J IO W tCprA Ills lli S5 Dito lar K V t an k V Nad M tamL Nvpb aar AB AABB 4 Da aar T TA liu V 11 Crad Paadbr 4 O l nr pl uitk 3 N IXyp b d o 3 N UTpb Voaud wria K 3 I Da 11 dito I Noodw Hjrp b Pandbr 3V OicrijtoJl b d 4 Batt llyp b da4 ld dito V t StaA UypA aar K U V t UU njp k 4 DUO tcrto K 4 Dito aoiia E 31 Bito ta varpL uitl 1 3 aaiU Hy k iCE rri 11 a Lrerrpf U an Ml lIS Meef d N d B C T u 364 1 N G an S r a B 4 H Ned Kaba dllo nu 3W N Schb m ditó ITS in Wh Wh N SU Kayaar A l 1 T Phi G oci f71 afgaat C A 94 96H H SH 19 9 9 H M 95M 98 H l 90 llWH iï H Ï7 M Itot D Ml dito iei Sii Schcda K il dN 1U4 Scho ten dao 1 Smitt traral 1 JW Stokv M4e ia blokT 60ü 1000d 16114 lil SuptoB Bp da ia stork dito a aoo TwUnitra Prol A 141 144 Ulr A3 k f GA 194 1 Var B fb aand 213 3U Var Ch f aan l 131 DUO ra IMH Var GiTnBïA JJ Ver Pf Ga der IMi IS4 DUO dito p aand IW Ver N R tab 1 Ver Touwl dito 134 J Vllaaingen K f d 1 IW KUNST EH LEHEREN AANWINST AN MLSELM BOYMANS llvt ivubcum Boriarif t Rottvrdüm heef n lüdvgezichi bij rtwr verworven dooi WijiMiHl J n Joseph Nu en m 3Ï cebchii Nujen WiLs een oi zcr begaafdste scMldei ujl de eei e he ft an de negeniiend eeuw die iTeö op ze en tmintigjarigien leef ijd i ItSB ï overleden llij xabs een eerling an ótn Wrdbchapteschi der Andreafi Schelthoti I de i cinet ler én den Roiterdarr M hen Mhi der ChaJies Rochu i n De Romanlii rh btwefing onder aanvoenng van den genia en Nuyen trok ook mij aar lot volgen schreei de bcheiWc schilder van kerkinterieurs Joh nfcs Bosboom m rljr autt biof afie var mi DitvoOT dien t d breed xesd iiderde p nee i i voot liet eei t te xitn 7itr op de k oo üwi eitenlooi teMmg Nedenand boiiwi u bak leTO e ke ongeveer 30 JuM m het n useufn Boy mans tal voorden geopciHl RABIOQCiE ü lfS D nd rdag iuh HILVeiUtM I 415 M S Gramofoo muxick iM OcntcndsynuiasUck 7 0 Gramofoonmuiiek 7 45 Uchtendgyinnastiek 8tg BNO Nieuwsoenchitn 8 15 Dafopening voorbereid door het Vrttz Prot Kerkcotnité SJiS G amofoomnuziek 15 ViHjr de huisviou 9J5 Ori eÏ i cl 18 M Gramofoonmuziek 11 M Voor de vrouv II 7t eianovocb racht en gramofoonmuziek 12 M On roeporï e t U 40 A manak 12 4S BNO N eu hv en economische beuchten ijWAnnu emcnl orkest 145 Gramofoonmurfek 7 90 Cello IHano tn graniofoonn uzjek Voor de ouw 3 2t Gramofoorunuzlck tM Orgelconcert 4M Oramofoonn uziek 4 Galerij v n tiedendaag chc P iaan iche Kangerï UI cau ene met fr pi i SU BNO Nieu seewiomt hc en beur berichten SltAmabile9C aiet en gramofoonnnuzjek H an den vo iavond van d herdenking van den Guldrn Sparen ag fcau ene fi 4S Gramofoontruziek 7M BNO Vragen van den dag 7 Gramofoontnuztek 7 45 C clu Spoi t en lic ame ke opvoed rg I 0 BSO Nieuwsbervchtrn i IS Sp eKel van den dag S N Ge varieerd programfna SJ Berichten EngeKch 4ft BNO Nteu bbcnchlen lOM MlSBNO rr € chc uUz ndiT g J4alionaI fcaturea o the Netherlardfi ILVBftSUlf 11 3013 H M Gr mafoonmuziek I I Ochtendgytnnai tek IM Grantofnon muziek 4S OrhtenlgymnasUek B H B NO Nieuw bencnicn g IS Grftm omwmizlek Morpenwfjdinfi voorkereid oer de Ch Radio S ichTmR W 2e OTanM foonmuz ek a 4 ll Decamatiei UMBertetlten IMS Bnemeen ch orke l Gr C r ScTban 1145 BNO Nieuw en eeonomi fheberichtn IM Klaa van Be ck en zi n € rke t 1 M Boni prt rsirrra SM Voor de zitken 4 M Giamo o n i UJuck 4 3 Voor de WarkwaatAaM IMH Woftoriulkai dito I74 1 M 172H WUUia r iaw A 1 7h Olto C pr e A 0 4 Wyara 1 en 175 Am Ckryaul tgAm Bmalttnc C V Mt BUB Br C 1 UA W Am IM Cy A r n CMp C MABn OM Ow BLCyCt 1 4 a k n M ud MCCtUI IM Kmm IM t ncorp C Af SM N m cvGA an 41 umt BI Bubbar C V I a a 411 A M I B dga as ai Dito Hat B a 37M4 an NJ Cm MD A 14 14 B Dito N a a a H aa Tw c at tn 164 Am Tal Tt KI C A B C an M g A 1 H Bora S H M A 190 W OoU At B M 119 4 11 Ciuiu en Scb A IM I Cr anHeJt A iiH m Und a Twaaa 17 UB Had rol Mti A H BU Mtf la nib A 490 Otto U A 441H 4 0 Boauo M Hg a am aM4 Slnlkap TJUI k 147 110 Drd Ptr LCvA iis aat i K N P tr till f IM OmTA HW 144 dito C V A 121 Moeara tnlm A i 310 Tarakan PM A 331 KIStond OU 1 13 C T A 31M BnkkarendaraamIBgaB i ias 1 S 4 ia 46 74 Slli lÜH 136 iij 72 Meaaa Rubber a nd Bubta C Java caoutcb Preanger R MO Rottcrd Tap Saiatri Pant Wai Sumafa Zuid Pi earlier ScbaavvaarunaatarhappVaB ÜÜH MU Ooauee A Handelrr Adam 4J CallonrauaUckappllea Fumeaa S erA M M 1 Zeev aand Nicv Cioudr A UH lUlH 1 7 m 3 73 IW 36 Krian Suiker A Pagotlaa A Suiker Ct MO A Tjeweng LaatoriArendsburgBeuekl A SI i 3 J15 m I H Soek Landb A Am Thee C A Ban Thee Ru A Goalpara Cu Mij 4O6 Pangkeotam Thee 131 P irNan kaC Mi 4M Rongga Landb A Sedep Cu l A Sjnrfarc Cu t A Te aia PaWcgar 14 W JavaTbeeC MU W Ina Cu l S mdlc Ka Te oCu t MIJ Miclelf Arn W JaiaKmiCMtl Dlvaraaa ra 131 1S7M Blauwt V nel A BUenkort A 1 IJti IITH kH 1 H 3941 St a MH Vt ïem W en W Dllo Pret V A Gouda Kaasn Mu Houth Alberta A Houtb Jongati A HGUlb Punl A Muller WHl A Do ja l 7J 00A N M V Bav w A ZSaO lIKMCvA Woolworto as Co Spoar en Tramwegea rjt H r c J z ÜH O 1 a 13 ü 43 4 4 l H 12H OeU Spuor A NJ S MU A Alcb T CvgAICanaC4 CvgAK C Soutb R CaIdem P cl a IH Dito Ccrt V g A Vn Pac CvgA Geld Tramw Mi Kodin SIU Ml Mad Stoom tr A Dito pref A Maling St tr A OJava Bttr A S m Joana A Som Chen bon A Soerajoedal Stti Prolongatie FONDSEN Nadwiaiid briMB 100 IH uui iwZ 9 H MÜMBK 95 941 MH mt ACTIEVE Maalale Uu W U MMS la f 1 M M Mt fMM 4 4 blf 1 41 4 UU I 1 M VI Oraalbaak obl I lM t 4 hl can wfer I O r aa tt aa b M I M f MM i MR f IM I MH WK m 74 MK MK 93N 74H IMi Ml 4 OVs CwtMMalaa 9 Ofaalkaak M IVi OM latfM I MM VI tm la 4 f l H I Ml tmè fMM A I 13U S l A IMM HIH 144M fcl SlH lh au Als Kw iliiii Urm Hls Hl BM kcl a ralMt riH Ht Calvé OIM C W tt CMir Wmkm aubs r kk r Uft L w Btm Oal 138 121 Nvé r rt Aat SW PUIlpt O a T A 331 330 Olto Wnl w A lUAU Lutfl Si C V M SA B n Aaa BwAb s A S lt ga Afla B V praï a Am Car amS f C Am Buk C t ld Abm Copp C V tA ttU St C T llld CkrfU Cotb C t a Civtua Wr C rv C T tAwa Canaral Motor Mmi lBt r Niakal Cy C W K MM C C It A D $ Hmtih Am Av C A L D HwlA Am a A C A Itop Sleol C V A I Uil State St l td C 6 rv C C V IA C 8a South C w 10 A R Q NortA A Cy C v A ir IX Ita4ie Corp C A Ooat Bomcp MU A idem pret Aacd reu Oadatveaüaiaa Dord Pelr Ind MO O Aan J154 ilaa Pon MM Mam 6 2 3h taal OU O C I It Mera i H Mld CoctUunUI PM C A 10 PbU Pal a e tf 14 KI Sbal LB C U ld H fC T Wat Aaa OU C e U idaa H i f liaaaTaartwaatafhappIfaw Uoll Am Lfio Aand lUi 14 1M1KJava Cb na Jaitam 14ÏM H0M l lt 5 i ir7 1 H 1 4 146 UiQ daiB u f Kon Ned st im ld It3 34 Kon Fakete Md td se Ned acueepe üs M mi 174 Rotterd L oyd Idem 141 Slixjirv MU Ned ld 14 iBf Mare Mar Cf C e U A 4 482 4 l lUraeuv AmaL A 4 Javjache CuljnU ld 234 Ned led S Uk Ml 333 Vee VaraL C M W Mt A Oeu Baue MQ A 13 14 3U 31S OaU M I l W C Idem MW JMH mH VüH aanambah M Idoa m ia m Witaoo C C e A BsiUaa and OkM C Idem ii iH Skaaap t Okl C e 1 t U a 4UH UUAola Cent C e Ja tH HN YorkCeoU Ce ld PcBnB7 a l M C e A St SH South Paa Cl g Idcra H IH ld Batlwar o Idem H Caaod Pae C e M I M Aauterdam in t am 3I M R Cult Aand rH Jt7 Bandar Rub aa ld 321 OeUaaL K MO ld MH CcodaiK Lenkioe Kub Majangiaadas ML M Vl OoatJava i SH Rubber MQ mn Jtorbadjadl IH CunL CUau Sum aubbar HV tdani IKH Sum Rubb Cult ld JTt Ver tnd CvlL O Idem 1T7 taterc Rubber Gert e Idem l kotttageerklartM b roatb IMS a I I P Ï7 r ir i 7 k6 f 117 il 74 va 111 Id ld ptl U rt ld id tMt lrl ld ld p lMld rl td ld IM Il ld td p IM c i rl ld ML plMt rl ld ld p IMT r i ld d p ita e r 1 Koneaibtoni kaïae obl 4 DUO Neva AuK okL 1 rarbcnusd tO I C l O KaU Sywl I 1N t nta S IW Vit WtaitarabaO obl 1 rcrbonliid IC C A Ver KorUaé C e A DnltackLBwl KU W O Babr r i t J t f O O V DIW m i i i a O f O BxnlanbaBk T 69 Ver D ludaal O Barr Htp en r Pk M t O Unalaumii O t Celaenk Beriw OM BHGutckoltliuiKaliOtta OM 1 narpaner Banbau OM Phocnlx Akt Cad OM Rk Rbo UbIoo OM T Rukrebond AO OM SlanMna aa Ralaka OM WA V aiokiwerka OM f DMO arte Aai OM tVa Voaal D d K OM f Rbelb a OM J M UI MMenar Straaaanbaka Ok rarboDlaAMite u tanwna en HaUka and Vat Clattiata Pabr aai 4 WhitarAkU Akt 0 oaa RORBSRM MCDKUJiMBtCa CUtKUHOINSTITUUT Koersen voor stort n en op t JuU 41 tegen verplichluiten luidende la Be gal M MU Zentacracna franca 43 iS Pranaehe triMa MS Ure Ml Deanacba krowa ISJt Mooreeka kmnep 4IJ3 ZweedactM kroMn 44JS Fifieehe mark 3 8Ï Dinar loitde ichw denl 343 Dnar nieuwe tchulder 3T7 Turksebe ponden 1 46i Lawa lia Pengd oude aciiuldenl 3i8 Pengö nieuwe aclitilden 43JiZloty oude tchuldal 3S Zloty nieuwe achumn 17JR UI I