Goudsche Courant, donderdag 10 juli 1941

TWEEDE BLAD DONDERDAG 10 JULI 1941 WkAM 7 AmiEER De leider van den distributiedienst bericlit Onder Jam in den zin van de JamdistribuliebeacWkklnf wordt verstaan le alle soorten jam huishoudjam vruehtei en nliirbwiMni worteliam marmelade huishoudmamielade gelei en huishoudgelei zwaite stroop kandystroop huishoudstroop keukenstroop riet en bietsuikerstroop en melado alle soorten appelsiroop en perensiroop mmaakappelsiroop huithoud appelsiroop en huishoudperensiroop honing en kunstlioning t t alle soorten vruchten op siroop vruthtenmoes b v appelmoes vruchtenpuree en tomatenparce en vruchtentaus onttijtgember huishoudontbijtgember en gembersiroop de zoogenaamde boterhampasla s aaronder dus o a vallen ohocaladepasta en alle soorten gearomatiseerde en gevarameliseerde geoondenseerde magere melk met suiker Ter vermijding van misverstand wordt de aandacht er pp gevestigd dat vruchten op sap vruchtenlimonade vruehtenlimonadasiroop vruchtenwijn en vruchtensap o a bessensap niet onder de distributie zullen vallen Teneinde de detailhandelaren in staat te stellen gedurende de eerste distributieperiode aan de vraag van het publiek te voldoen zal aan hen de gelegenheid worden gegeven een voorschot te ontvangen Die detailhandelaren die naast jam geen suiker verkoopen zullen onder cpsave van hun voorraad het aantal rantsoenen van de reeds ontvangen toewijzingen en hun normale omzet in 4 weken eveneens in de gelegenheid v ord ii gesteld een voorschot te verkrygen Zij die voor een voorschot rantsoenen jam in aanmerking wenschen te komen kimneii zich op Vrijdag II JuU as van 10 12 en van Z i uur en Zaterdag 12 Juh as van 10 12 uur vervoegen bij den distributiedienst loketten 8 en 9 De aandacht wordt erop geves igd dat bu de eerste inwisseling van consunipntenbonnen afgez en nog van mogelijke strafvervolging in ieder geval onjuiste opgaven zullen worden gecorrigeerd De Leider van den Distributiedienst Gouda Ingcz Mcd O 2216 72 STJtt NEIVS Rector dr Li re ocd verUuit het Gymnatiuin HARTELUK AFSCHEID VAN UEKKKACHT ES EW LEEKUMGIN rudafMT iHe 01 iW M U fil mam Bil de beëindiging van het loopende ooljaar heeft gisteren dr A A W M Lievegoed aficheid genomen als rector vjn t Stedelijk Gymnasium uit welke betrekking hem op zijn veiïoek eervol ntsUg verleend Dr A A W M LIEVEGOED Foto Studio Dat afscheid is in allen eenvoud geKhied want hoezeer dr Lievegoed ook aan het Gymnasium verknocht is geweest hijis er de man niet naar zijn persoon op den voorgrcmd te stellen en het was zijn uitdrukkelijke wensch dat hu op even stille wijze als waarop hij gekomen is zou uittrtden Men heeft dat verlangen geëerbiedigd er is geen officieel afscheid geweest maar aan den anderen kant wilde men den rector die immers aller vriend geworden IS niet zonder meer laten gaan en daarom hebben in intiemen kring leeraren in leerlingen zich toch om hem verzameld om hem de hand tqt afscheid te reiken Twee curatoren dr H Vixseboxke en mr J L J A van Mechelen waren hierbij tegenwoordig overigens was aan het gebeuren geen ruclubaarheid gegeven De lnerkrachten bij monde van dr H ï Tide den conrector en de leerImgcti bij monde van den heer R M Gallas hebben hierbij uiting gegevon aan hun warme gevoelens van sympathie voor d vertrekkenden rector ni de litn jaar dat hij hier werkzaam is geweest en waarmede hij eem ruim 34 jarige loopbaan bij het gymnasiaal onderwijs heeft afgesloten hp ft dr Lievegoed zich met grnote liefde aan mn aak gegeven Hij ging geheel in het Gymnasjum op en hij wa s niet alleen een ze r bekwaam rector hij waa voor allen ook een bezielend voorbeeld Met ieder leefde hij mede en voor allen wa hij n vaderlijk vriend want hij voalde heel veel voor zi n leerlingen zijn kinderen zooais nij ze elf noemde en op hun beurt zijn allen van hem gaan houden Er heerschte een bijzondere sfeer op het Gymna Um een geest vA vertrouwen van begrijpen en van plichtsbesef Dr Lio egocd kende de karakters en de wij e waarpp h deze leidde heeft he m aller Jichtmg bezorgd Het Gymnasium rn zij bevolking hebben ongetwijfeld den pbpulaircn rector veel te danken en dat klonk ook de lot hem gerichte woorden waarin hartelyke waardecring voor alles wat hil geweest is eni gedaan heeft tot tldrukking is gebracht Daarby iijn r Lievegoed de beste wenschcn voor jele gelukkige jaren van welverdiende rust inedegcfteven Het was rtiede de wensch van den rector dat hem geen geschenken zouden denworden aangeboden De leerlingen hadden evaAwel de goede herinnerin gen aan de jaren op het Gymnasium ergeJegd in een foto album en met an huldeblijk hebben zij dero reetor o diens afscheid vereerd In en tr fwnd persoonluk woord heeft dr Lieve = = JhU 7 M Lecw 4c Heili Heiligingsdiciut U JbU 7J uur VrUe EvaaceHsche GoBeenta Bübellezing en bidjtond K Juli S uur Daniël Bijeenkomst Federatie van Hervormd Jongeren onderwerp Practisch Christendom U JuU 1 3 nur Achter de Waac Vertrek uitatapje Oudheidkundigen Kring Die Goude naar Haaetrecht en Oudewater 12 JuU 2 uur O N A tcTrein Aanvang examens H L O voor dame en heeren met athletiek daarna rijwielproef op den weg gymnastiekproef in de U L O school en zwempröef in de Sted Zweminrichting 14 JuU 3 nur Kaütoor N V voorheen Joh Wolff en Co Jaarluksche algemeene vergadering van aandeelhouders 16 JnU TM uur Ned Gerei Gemeente Spreekbeurt da Joh van Welzen 16 Juli I 9 nur Oosthaven 10 Zitting advieabureau Ned Vereenlging voor luchtbescherming 19 JuU 2 uur Openbare U L O school Afmarsch dame en heeren voor examens H L O 21 Juli 11 uur De Zalm Openbare verkooping van onroerende goederen door notaris J van Kranenburg 26 Juli 8 uur Sociëteit Ons Genoegen Tuineoncert Goudsche Orkestvereciügmg en Sclioonhoven s Kamerorkest onder leiding van Gijsb Nieuwland 31 JuU 8 uur Sint Janskerk Orgelbespeling H C J de Man met solisten koor en orkest goed verklaard dat hij dit mooie aandenken zeer op prijs stelt Met e en handdruk en een hartelijk woord hebben alleni ten slotte van den rector afscheid genomen SNOEPLUSTIGE KINDEREN De politie heeft vier kinderen v m elf en twaajf jaar aangehouden die uit een pakhuis van een cafctioudcr herhaaldeliik fleschjes limonade hadden weggenomen Uit vroeger tüden DE GOUDSCHE COURANT MELDDE 75 JAAR GELEDEN Uit den gemeenteraad B cii W stellen voor hot schoolgeld aan de op Ie riglen hurgeravopdsehool te bepalen op ƒ 5 in eens te heffen bij den aanvang van den cursus on voorts kweekeügnen zonder salaris en onvermo gendenvan die betaling vrij te stellen Op voorstel van den heer Prmce v ordt eori an endement goedgekeurd om het schoolgeldrin twee termijnen bij den banvang en in het midden dor lessen te heffen Het geheele voorstel wordt nu goedgekeurd met al emeenfc stemmen 50 JAAR GELEDE N Uit Schoonhoven Bij de aankomst van den nieuw benoemden burgemeester dezer gemeente den heer M J Chevalfier werd hij door eene eer wacht van 30 ruiters en de muzielivereemging Apollo aan det Voorne brugopgewacht Hier werd het echtpaar door den heer J J Lazonder tecgesproken en verzocht in een gereedstaand open rijtuig plaats te nemen a een feesttociit door de voornaamste straten der tad kwam men in t versierde Heerenlogèment aan waar de officieren der d d schuttern hunne opwachting maakten De he jc H Th van den Braak sprak een welkomst groet en werd door den burgemeester beantwoord Op het raadhuis had de plechtigf installable in tegerwoordigheid eener groote schare belangslelhi den plaats 25 JAAR GELEDEN Uit Reeuwijk De gemecnt eraad benoemde tot hoofd der openbare lagorc school A pp het Reeuvvijksche dorp den heer J Passchieii onderwijzer te s Gravcnmoer 25 jarig bedrijftjvbileuni van den heer T J V d Tooren VAN riCCOLÓ TOT BIOSCOOFDIRECTEUR Op 18 Juli a s hoopt de heer T J v d Tooren directeur van de Reimie Bioscoop het feit te herdenken dal hij 25 jaar in het bioscoopbedrijf werkzaam is Dit jubileum valt samen met het 10 jarige bestaan van het Reunietheater G J d TOOREN Foto O C D heer v d Tooren is zijn loopbaan van onder af begonnjn en hierbij heeft hü het gebracht van picolo tot bioscoopexploitant Het begin on het einde van deze 25 jarige periode liggen bter in Gouda waar de jubilaris als jongen van veertien jaar zijn intrede in het bedrijf deed als picolo belast met het aanwijzen der plaatsen en het verknopen van chocolade in de voormalige biosco op Gouda Vooruit die gezellige pijpcnlade op de Hoogstraat waarvan toen de hoer Joh Scheepmaker en later dè heer Palsgraaf eigenaar was DC jotiRste medewerker was een leergierige knaap die vooruit wilde en tusschon zijn werk door leerde hij het oper iteursvak met het resultaat dat hij op slechts 15 jarigen leefiiid zelfstandig als operateur in de cabine stond waar de films tncn nog met de hajd gedraaid werden i tcr is de heer v d Tooren operateurXgeweest in het door d ri heer Palsgi af opgerichte huidige Thalia theater en vervolgens nog in df vroegere Witte Bioscoop op don Kleiweg Na de opheffing van de Witte Bio seooD Ijwam de jubilaris in het filmverhuur bedriif eerst op kantoor on als operateur bij het kantoor Fani in Rotterdam later als vertegonwonrdiger bij do Excelsior en daarop bii do Stnrfilm Vel volgens werd hij medopi e naar van een bioscoop t o Borgen op Zoom en daarop richtte hu in in l te de or stede de Reunie Bioscoop op waarvan hii sind di r ót actieve d rectpur is die er in Roslsaqd in 7 in 7aak lot o wikkeli E te brengen en een plaats m het Goudsche ontspannioqsleven te doen innemen Hot tweede lustrum n zooais bij elk iaarfpest gebruikeliik is op feestelijke wij e worden herdacht R H B S Dt JAARI KSCHE OVERGANG Aan ie R H B S is gi teren de oiirgjng bekend gemaakt Bevorderd zijn Van klasse I naar kla o II W v d Bo sch Gouds L Burghoorn Goud r F Gecno Hiliigp Langerak A v Gent Waddmxvccr F Houltman Boskoop A Hoogenboczcm Schoonhoven II Hoogendooin Waddiivxveen Ka de Jong Gouda Aa Koein Gouda Le Klem Gouda Di Kroes Waddnixvecn D de Kuiper Schoonhovers H Meyer Gouda En Paapo Gouda H Pels Stolwijk Ca Rijnevcld Gou la W Scharfiio Gouda Mo Schilr Waddir xvcen L Verkerk Reeuwijk H Agten Gouda Fe Akkerman Goudn J V d Bas Oudorkoik a d IJtsel F de Beun Gouda Aa v d Bosch Stolwijk K Bouter Bergjrabacht J de Bruyn Goudcrak De Cabout Gouda J v Catz Gouda k v Dorp Berkeowoude H Erdelmanii Goud P Gravestyr Gouda H Hoofinian Boskoop P Luynenburg Gouda C v d Maat Gouda W v d Noordt Boskoop C Kutten Gouda Aa v d Slraaten Gouda G Hopp Gouda niet bevorderd vier Van klasse II naar klasse IH Ca Bicknese Gouda W Bonsel Gouda A Bouman Krimpen a d IJssel J Breekhuysen Gouda J de Bruyn Krimpen a d IJssel J van Buren Stolwijk Dy Duym Gouda Ay Goedhart Schoonhoven H Imbens Gouda J Kool Stolwijk Ja Kwinkelenberg Gouda A Linthorst Gouda Eth v Noordt Boskoop K Pels Stolwyk B de Plancque Gouda Ja Slinger Gouda K Sonius Schoonhoven K Staal Gouda F Vermeulen Gouda C v Vliet Gouda J Verstelt Waddinxveen A Carlier Gouda J Maarlevcldt Gouda Me Abbema Gouda Ae Beunk Gouda E Bol Gouda Ne Brouwer Gouda P Dullemeyer Boskoop C Gans Bodegraven G v d Helder Boskoop J Klaarenbeck Gouda J Kruyt Gouda H Luytjes MoercapcUe A Mastenbroek Waddinxvecn J Muylwijk Gouda J Mul Gouda Ca Spaas Gouda E Verboom Gouda R Aarts Boskoop P Bornstein Gouda W Waal Oudewater n elbevorderd werden U leerlingen voorwaardelijk bevorderd 1 Van klasse III naar klasse IV H Memmenie Goudé J Donker Gouda Je v Eyk Gouda J Geverink Gouda W v Genderen Gouda P Kaasschieter Schoonhoven A Klomp Gouda A Leest Gouda F de Mali Gouda De Oskam Schoonhoven G Oudijk Gouda L Pruyn Schoonhoven K Radder Gouderak Ne v Reenen Gouda Ca Rem Gouda K Schools Gouda J Spaas Gouda J Steenbeek Gouda R Stuive Schoonhoven K Visser Schoon hoven W Zuidam Gouda C v Buren Gouda C Kok Ammerstol Ea Wolff Gouda Ae Abbema Gouda P Berkouwor Stolwijk C Boogaart Schoonhoven J Brenkman Gouda W Carprcau Cfcuda W Janssen Gouda H de Jong Stolwijk A Koch Gouda D Oikam Bergambacht W v Schalk Gouda G Scheer Schoonhoven J Stlon Schoonhoven H Terlouw Ouderkerk a d IJssel Hy v d Ven Gouda P Verstoep Gouderak J Fuyk Largerak J Weber Gouda As Stork Gouda As Lamm Gouda met bevorderd 14 leerlingen vooriv bevorderd één Van klasse tV naar klasse V J Baak Gouda Wa de Beun Gouda P v d Bergh Schoonhoven A Broer Gouda B Cats Gouda W v in Die Gouda D Engelbregt Gouda A de Graauw Gouda C Hack Reeuwi k W de Jong Gouda H v Leeuwen Waddirxveen P Nienhuis Schoonhoven P Rabauw Gouda P Rocl Boskoop F y d Straaton Gouda Aa v d Toorn Gouda Ra Woyl Gouda J Coeraad Gouda J Bcnninga Gouda A y d Ber Gouda W Bokhoven Gouda 3 Bruggcman Srhoonhoven S Cats Gnuda La Ec olman 0 uda J v Hout Gouda Ca Lafeber Gouda A K ebcr Gouda M Oosterom Waddirxveen dirxveen R Oudijk Boskoop G Schep Sehoorhoven J de Vri Goudua Hk v Wijngaarden Bergambacht Hg V Wijngaarden Bergambacht Ae Ziideriaaii Stolwijk J Wceda Gouda A v leperen Schoonhoven A Verhoeven Bergambacht nun bevorderd werden 9 leerllhg ji voorw 1c vorderd vjf Stedel k Gymnasium BEVORDERING EN TOELATING Aan het Stedelijk Gymnasium was het gisteren de dag van den overgang Bi oidPid zijn Van de eerste naar de twee klasse Dirk Lode ijk Albada te Gouda Maria Hendnka Cüop s te Gouda Hendrik van Dam te Gouda Janna Hage te Nieuwerkrrk a d IJs el Harry Hagedoorn te Gouda Adrie Hartman le St jivvijk Meyndert Gerrit Havcmad te Gnuda I sraél S imuel lloraehberg te Gouda Joannekc Hendnka Martine de Jong te Gouda Jan van Limburgh te Lekkerkérk Lotti van Looveren te Reeuv lik Martina Elizabeth Meyer te L 1 kerkerk Catharina Verduyn te Gouda Antonia Cornelia van Vliet te Waddinxveen Catharina Hestor de Zeeuw te Lekkerkérk Guurl e Anneke Zwarter dijk te Boskoop Van de tweede naar de derde klasse Tjit ke Hcrmine Berta Eelkema te Gouda Jeanetto Jeanoc Gautier le Berkenvvoude Louise Mane Grondel te Gouda Dirgeita Hes s te Gouda Gre Hcusdons te Gouda Maarten Chru tiaan Charles de Jong te Gouda Adriarius jonker te Gouda Jacobus Kloisen te Boskoop Ebele Muurling te Gouda Confad Willem de Planque tè Gduda Martine van de Putte te Gouda Jacob Woelderink te Ouderkerk a d IJssel Hanna van Woerden te Gouda Van de derde naar de vierde klasse Jacobus Wilhelmus Gerardus van Alphen le Gouda Theunis Otte de Boer te Schoonhoven Johanna Hcndrikje Both te Gouda Karel Marinus de Bruyn te Gouda Johanna Ana Buitelaar te Waddinxveen Cornells Jan Franciscus van Buren te Gouda Louise Maria Anna van Duyvendijk te Lekkerkérk Jacobus Cornells Gravc teijn te Gouda Marianna Alida Hamburger te Boskoop Johanna Elizabeth Hckking te Bergambacht Atidries Willem Fredcrik Helmstrijd te Alphen a d Rijn Johan Loef te Boskoop Jacobus Pop te Zwemmerdam Johanna Mathilda Snoep te Bodegraven Petrus Wolterus Tiele te Gouda August Hendrik Jan van Tol te Boskoop Elizabeth Verhoeven te Bergambacht Dirk Vonk te Bodegiaven Agnts Marianna Adrians Vos te Gouda Van de vierde naar de vijfde klasïe Geertruida Bron te Schoonhoven Jan DogleVoin te Lekkerkérk Autje van Ëgmond te Gouda Jan Ilenii Marie Frank n te Gouda Robbert Marie Gallas te Zevenhuizen Johannes Willem Hagen te Gouda Arie Daniël Hartman te Stolwijk Cornelia Jacoba Heiidrikse te Groot Ammers Johanna Heu sdens te Gouda Antone Leendcrt van Leeuwen t Zovenliui en Cornells Jan Setim te Schoonhoven Annie Calhaima van Wiik te Couda Bastiaan Jacobus Zaal te Boikoop Van de vijfde naar de zesde klasse Anna Saartje de Beer te Gouda Pieter Wilhelmus de Beur te Gouda Adriaan Herman Boogaart te Slhoonhoven Jacubus van der Boon te Bodegiaven Wilhelmus Cornells Dessing te Gouda Pieter Thomas van Dorp te Gouda Eugenie Nicoline van Duyvondijk te Lekkerkérk Johan de Jon te Ouderkerk a d I Jssel Ma arteii Wilto van Leeuwen te Gouda Ja Gomt van Muiswinkel to Bodegraven Johannes Tobias Sprik te Gouda Jan Antony Zwartendijk te Boskoop Tot de eerste klasse zijn toegelaten Paulina Lucretia Aalfs te Gouda Johanna Gijsbertha Bergsma te Gouda Heridrik Pieter Willem Boor te Boskoop Johannes Andreas de Bruyn te Bodegraven Marianna Hekker le Gouda Maria Jantje den Hollander te Nieuwerkerk a d IJssel Willem Lelcü Jonker te Gouda Elizabeth Charlotte La arus to Waddinxveen Ni olaas Henricus Antonius Berna rdus van Mechelen te Gouda Leontins Enrichetla Johanna Nieuwdorp j te Boskoop Bernard Adriaan de Planque te Gouda Klaas Hendrik Ueerd te Gouda Johanna Willernma Jacoba Treub te Gouda Attje Jacoba Vixseboxse te Gouda Jan Pietoi Christiaan de Vries te Gouda Jacob van Woerden te Gouda Cornelia Zanen te Gouda Houdt den dief FIETS GESTOLEN ONDER DE OOGEN VAN DEN EIGENAAR Gistermiddag is hier een fiets gestolen en het ongewoon feil deed zich hierbij voor dat de eigenaar het zag gebeuren Het is echter niet gelukt den dader te pakken De e igonaar van het karretje stond in n winkel aan den Kleiweg en tot zim verbazing zag hij dat een man ziin zonder slot buiten staand rijwiel nam er op stapte en wegpeddelde Meteen stond de rechtmatige bezitter buiten Hii zette een spurt in en bijna had hij den vluchteling gegrepen maar met een krachtigen trap vergrootte deze den voorsprong Voorbijgangers bijgangerson ook de politie namen de achtervolging over maar de dader die het Regentessenlanlsoen was ingereden was niet meer te bereiken en bleek ook bij het nader onderzoek verdwenen Ir G KIIYPERS t Bouwer van de iouwr brug Iii den ouderdom van 60 jaar in in Den Haag overleden ir G Kupei s raadsevond ingenieur op bouwkund g en waterbouwkundig gebied II Kuypers heeft gestudeerd aan de Technische lloogeschool te Delft waar hij in 1905 het diploma voor civiel ingenieur behaalde Hij werd geplaatst bij de Hollandsrhe maats happii voor werken van gewapord beton waarbij hü als een van zijn eer te v prken bij den bouw van de Gouwi brug te Gouda was belrokken Burgerlijke Stand Geboren 3 Juli Maria Susanna dr van A van Boven en S B van den Berg Griienendaal 16 5 Juli Pieter Johannes zn van P de Bruin en J de Jong Pr Julianastraat 5 8 Juli Gijsbert Bernhard zn vanJ N van der Valk en R an Pruissen Markt 29 Catharine dr van H vanKoon en C J van Schaik Willens 21 Gerrit Pieter rn van P J A deKok en M J Boetèjsees Fluw singel 18 Getrouwd 9 Juli G van den Nieuwendijk enC J van der Meer J Kranendonken J N de Ruiter P J van denBerg en M Bruijtiik A Jongeriusen C J van den Heuvel J Hoogendoorn en M Blom J A vanKesleren en A J Verstoep Overleden 5 Juli Herman as Jacobus Fredrikse 46 j I Juli Willem t ieuwveld 63 J Juli Abrahant Paiicras Holthuijsen 28 I i I FEUILLETON CMadruk nrboden Ue Vuurtorenwachter s Dan wil dat zeggen dat Aagaard en rün mama een hartig woordje samen hebben gepraat Ik em mijn pet voor dien Jongenan at Olsai steunAe ryn hoofd op zijn nden n et de gebalde vuisten zijn neti bedekkend Er was een tijdlang e i tasttiaar zmijgim in de kamer de tanawacbter o md om de JP aan te stckm Payne steeg hem met de grootste Mdacht gade Eindkltlk verbrak hü net sUlzwiigen Mag ik H heel eerl en op den af icu vragen nieneer Olsen Toeg hij Zeker Wat bedoelde U daarnet met de oorden als alles hier goed gaaf Is er een bijzondere reden waarom de gen niet goed zouden gaan Olsen gaf openhartig antwoord op vraag Hoor je ditT vroeg hü terwüln z n hand uitatrekte in da richting iVan het rit Ja Dat kail weken zoo doorgaatti Dat heb ik gcliootd Van wien Van Cronstedt Hij en ik hebben het er over gehad Maar ik geloof dat er hier opden toren niemancl is behalve ik zelf die zich de beteekenis daarvan volkomen realiseert Hij wachtte even en keek in hettrappenhuis om te zien ot er ookiemand aankw m i Daarop kwam hij dichtc f op Payne toe en vervolgde Het is dwaasheid om er voorjou doekjes om te winden Ik heballes lang en ernstig bü mezelf ove legd endk zal je vertellen wat ilsloten heb Ik zal de wacht hoödenvan acht tot twaalf Om twaalf uurkom jij me aflossen en ik zal naarbeneden gaan om proviand en watwater te halen om het leven van mezelf van mijn dochter en van jouwat langer te rekken dan dat van deanderen Als ik mijn instructies volgens de letter zou opvolgen zou ikalleen mijn eigen leven mogen redden Een Spartaan zou dat misschien kunnen njaar ik zie geen kans münmeisjes te zien sterven zonder hetverstand te verliezen Ik vertrouwjou omdat ik een vertrouwden makker moet hebben en omdat jü je eenmoedig man hebt getoond Als hetweer niet verandert vóór morgenavond moeten we de trappen barricadeeren en vechten als het pietanders kan Zijn gezicht wa scherp gefeekend en vcttrokien n oogen gloeiden Hij huiverde alsof hü een aanval n koorts had Juist Zoo heb ik het me ookvoorgesteld zei Payne rustig Hetis gek nietwaar om in zoo n toestand te zijn terwijl alle soorten vanhulp zich om zoo te zeggen op roepsaf stand bevinden We konden net zoogoed door een ontploffing in een mijnopgesloten zijn En ik wil het ueerlijk zeggen het doet me vooralleed voor u Olsen liet zich in een sfoel achtctallen het was alsof zijn kradht brak onder ezc woorden van sy pathie Het is vreeselijk zuchtte hij zooveel mannen vrouwen en kinderen tot zulk een dood te veroordcolcn Er kwam een trek van pijn op het gezicht van don jongen Amerikaan maar iij had zijn stem volkomen m bedwang toen hij sprak ü kunt in elk opzicht op mjjrekener op één ding na De oudere man keek hem vol verv achting aan Wat voor voorwaarde zou Payne verbinden aan de vervulling van zijn vreeselijke taak Ik ben hier door puur toeval ging Payne voort Misschien heeftéén van uw dochters u wel verteld dat mevrouw Vansijtart op reis waaom myn oom die tydelUk in Stockholm verblijft te bezoeken Ze zijnheel goede vrienden en mijn oom bewondert ha r huilengi wDon Ze isweduwe en myn oom beeft liaar al meermalen ten huwelük gevrhagd en ofschoon ze een groote vriendin van heul is heeft ze om een duistere reden dat nooit gewild Maar dat ze licin na aan het hart ligt hebt u uit zijn boodschap van vandaag kunnen opmaken Hij heeft haar om zoo te zeegen aan mijn hoMe toevertrouwd en ik kan haar niet in den steek laten Het is doodjammA want ik oei geen sikkepit voor haar g OLscn legde zijn handen tegen de lamp Het was altijd of dit hem kracht gaf tüdtna een orkaan en of hy er ook kracht uit zou putten nu hü zulk een inoeiluk besluit moest nemen Er kunnen geen uilzonderingen warden gemaakt zei hü heesch Goed Dagniar en Hildur zullenbij zijn als u het befflissende woord ispraekt ik mott aan den anderen kant van de barricade blijven Onzin schreeuwde Olsen verontwaardigd Je hebt tiet rechtmot een dergelijke kans te verwerpen Je hebt al doze mon schen eenmaal gered Waarom lou je noodeloos je leven offeren Hoe komf ii iprbü Veronderstel dat het gaat zooais u vreest Veronderstel verder dat wij hier boveneen paar weken in leven blijven enontkomen Hoe kan ik mijn oom onder de oogen komen en hem Je waarheid zeggen Neen dat meent u niet U zoudt het zélf ooij niet doen Hoewan het ook wter met dien haai waarvan de ineisjcï me verteld t cb ben Ik kan me precies voorstellen wat er is gebeurd Het was om de kleine levende prooi in de boot te doen Giijjg u terug toen u het monster m de gaten kreeg Ik ben veel jonger dan u meneer Olsen maar ik laa me niet door u overbluffen f We hebben nog vier en twintig uur tijd mompelde f lsen Het zou precies hetzcKde zijn als we nog vier en twintig seconden hadden Laten we de zaak nu onder de ogen zien U moet niet vergeten dat u zoo hard barricadceren en schi teh kunt als u wilt Maar het zal ee i heele toer zijn om tot het uitel ste gebrachte en wanhopige mannen aan den anderen kant van uw veridedigingslinie te houden Als ze op een diéet van ccdza oüe worden gejlcld komt er herrie ten paar van ons die de kiin st verslaan om hun kans waar te nemen konden u van nut zijn Olsen sloot de oögon alsof hij op die manier aan een vrecsclOk visioen wiMe ontkorticn Laat het zoo zijn zuchtte hy moge de hemel on s helpen Hel was het doodvonnis over tachtig men iohen als het ergste gebeuren moctitl Olsen legde zyn hand op Payne s scfcouder de jongen was hem lief geworden Als ik een zoon had zei de vuurtorcnwaclitcr plechtig zou ik willen dat hij was zooaft jij Ma ii latei we nu de gedachten au de gevaren welke ons bedreigen van oiu afzetten Missc hien maken we ons wel noodeloos ongerust Ik vrees dat dat niet het gevalis Ik ken de kust hier AU in dezentgd van het jaar het slechte weeV uit het Zuidwesten komt opzetten zgi we er minstens een week mee opgeacheept Maar is er geen mogeUjkheidom hulp te Irygen Bekwame mannen onze best zeelieden de meest ervaren ingenieurshebben een halve eeuw geprobeerd om bU storm verbinding te krygenmet een rolsvuurtoren als deze Enze zijn niet geslaagd Kr is geenmiddel Goed dat ik tiet weel zei Payue met een i oort navj ante opgewektheid Waar uw tabakszakf Ik heb zin in een paar Irekjvsl Als ik u die vraag niet had jiedaan zou ilc een massa tijd verknoeid hebben met te piekeren over een oplo s smg Olsen moest een n idde bedenken om dien nacht ongemerkt de voorruad kanïer te bereiken De lJgdrasil welke bij de boe hoen en weer krui te kwam hem daarbij uitsteHeiid te hulp Hij liet de wachters bU eik iap komen in het dienstvertrck en voorzag ze rukelyk van tabak en hü zette één man op de bi ilcn i dlcrij om na ir de boot i te küken voor het geval dat zg ed t of ander lijbtsignaal gaf Wordt vttvolgi 1