Goudsche Courant, donderdag 10 juli 1941

t 96 5M i S 100 lOOH IbH 99 se tlti 71 95 IS 6H 111214 99 y k iH US 16H 96H WUl 101 95 9 S 1 11 X 96 90 97 9414 H h 99H IS 94 at 5 96s EFFECTENBEURS AMSTERDAM Z mcha BbJ Zulder Hypb 1 ulU I D o Hr Ki P t Zü Rypb met nrpt alU t t Banta Nad 8ck varbRo lek Bjrp b DIta a AX V kkL Bargh as Jurr TlA ObL aiTt 1 PatC ai obi iarkkl s P t Leren I 4 Obl arksp NV la hyp obfL 4 IMH Ml Wilton 41 1 r 103J1 Umb BtMOkA ObL 4 lOlJi mn Bat P MU O 4 i WH ld ld Obl i 7 Nederl Obl 4i IMH Moormann Cult On ObL Ik Aniit Crb b 16 MSnar a flH Nat Gr bat U MH Idam l 3 4 87 Ncd Gr b b 4Nad lod Sp MU K IJOï obl r 7914 n Mlii Kaïii an T 74H o jav St Obl ao 4 lianiaraiii Joana USl UOl td 4 30 Sl Adam U7410O a X ld A dam O rmp Lu UM a 1 td W Kr NHV Hat ina 79 AANDKLCN Bank Ciadlatliist ain aa Ad Bank aand 118 i IIH HoIL BankU dito 103 Vau Ine Bank dito 118 IIX Jav B MO V a 226 32 Kuvaraan dito IISH tlK ii N L Kac m dito lun 84 Nedarl Bink A 13 13S N B V Z A SOOd IIOH N B Mt 190 a nss Rott B Var aan 5 TwantaehaBJ A pa 2H 9IM 91 94H ladaat aéantamlngan Al Norttlaw aI 27S A d Dr MIJ a l224 A d Supart l u Aut Seraw W U4I 4 Bat Marl r br UlU V d B 190 10 0 O A 167 vdB pwAlOOO 110 Dito B 1000 1U7 Bark a Pa Aifa at c V aand 83 C anP r Schol ta 156 Gouda staar dito 411 Gruytar an Zn A prat aand 117 Dito B wlratd p jsi Haamat aantf i Kalnak aand 1994 Hero Cona aand i66 i HoP St m 1 a 1 Hollandla aard 21SH Holl Bat Ml A tji lloll dr an k A M HoU Kunsti 1 A 16S Int Caw B dito 179 Intam Vlsc A 93 K r Baynaadlto 140 KflQ N X m b a 82 praf R21J Hoocov do IXI Kon N Zout A Wi K Br t haam do 3a Korantchoof N V da dito 125 4 I Br an U C 100 c pr aardDllo OOOC prA 4s DE STAD TOT EEN DOODENSTAD GEMAAKT Zes vernietigeiide aanvallen op Tsjomking in vier dagen hebben van de hoofdstad van Tsjang Kaï Sjek een doodenstad gemaakt waarvan meer dan twte vierkante kilometer in het westelijk deel lijkt op een brandende hel Aldus heeft men te Shanghai vernomen uit welingelichte CTsjoengkingkringcn De ChméeSche ÖBaigners schijnen aan watergebrek te lijden daar de Japansche aanvallers voltreffers hebben geplaatst op de watermervoirs evenals op de electrische centrales wasrduor dt geheele stad ronder stroom is Volgens de zelfde bron hebben de Japanners meer dan tweeduizend licht ontplof bare bommen in de vier dagen op de stad laten vallen waardoor alle verkeer werd lamgelegd De sirenes huilden dag en nacht i de bewoners waren niet m staat iets te doen zoodat ZIJ thans te Inden hebben van gebrek aan voedsel en andere levensbehoeften sn i KoniN Dfo I Kf N gJlOO e CprA o 1000 8 Cpr A Lyampf U an UL Maalt d Nad B C a j64n N G an F a n Nad Kabal dito 3a H Sch b mV dito 177 N Et Kayaar A 197 PM Glt l 711 aflest C V A Rott D MIJ dito 3 Schalde K M dJ4 Ie4 Scholtan dito UU Smits tranaf f d StokT 4M a Stokv ItK 1000 d St spinn S da Stork dito TwUnstra Pr A Utr Aipk CA Var BI k aand Var Ck asad DUO prat Var au N B v A Var rt T Galder Dito dito p aand Var N R ab a Vff Touwt dIta 97 i IvIlHlnlen Ki d DE DVITS HE RECHTERLIJKE MACHT VOOR STRAFZAKEN Bij verordening van den Rijkseom mi saris voor het bezette Ncderlard sche gebied is tiepaald dat de viiorde ning no 52 1940 betreffende de Duitsche rechterlijke macht voor stiaf zaken als volgt wordt gewijzigd In het eeiste lid van paragraaf 2 ver vallen de woorden of vooimalig Duitsche Dit lid komt daardoor als volgt te luiden De Duitsche gerechten zijn met uitsluiting van de Nederlandsehe rechter lijke macht bevoegd om delicten diedoor Diditsche staitsburgers of doorstaatsbui ers van het protectoiaat Bohemen en Moravie Ir gaan worden tevervolgen en te vonnissen Voorts w ordt het eerste lid van pa b graaf 13 als volgt gelezen Wanneer de dader noch Duitseh staatsburger noch staatsburger var het protectoraal Bohemen en MoAvie is kan de zaak aan de Nedejjfenduhe autoriteiten met strafvervolging belast worden overgegeven ten einde te wor den vervolgd en berecht RADIOREDE OVER INLAND FN SOVJETRUSLAND Vrudag 11 Juli as van circa 20 55 21 10 uur in het programma Hilvcr sum 2 spreekt de heer Marius Lokhorst hoofd der afd Ontspanning en Cultuur van het departement van Vollisvooriichting en Kunsten en majoor buiten dienst over Finland en Sovjet Rusland Enkele cijfers en verhoudingen OBERBEFEHLSLEITLR HILGENFELDT BEZOEKT NEDERLAKO Vanavond zal de leider van de hoofdafdeeling voor Volkswelvaart in de ri ksleiding der NSDAP Oberbef ehlsleiter Erich Hilgefifeldt voor een bezoek van enkele dagen te s Gravenhage aankomen Zijn bezoek staat ui verband met het organiseeren van de NSV National Sozialistische Volkswohlfahrt m H h 96H 7 RAOIONIEUWS VrtJdag II Juli ILVERSDM I il5 9 M 45 Gramofoonniuz 6M Ocht€ndg mna tiek 4 Gramofoonmua 14 $ Ochtendsyinnastiok BNO Nifuv b nclilPö 1 15 Schi fHe mgtik Meditatie voorbereid door de Chr Radiot tc4itinc S Gramofoonnut7iek 9 15 9 20 Voor de huisvrouw 11 ao En en bc Jack derKiniVeren en aolis Il 20 1144 DeclamatleiItl Klaas van Beeck en inn orkest 12 4 Almanak 12 45 BNO Nleu h n economischebwlc+ilen ItOOigeNpel 1 JO Ei seiiiblp BandiBalogh ZJO Nederland ch oikevt s Gra eniit K fn gramoitxinn uuek 4 8 Cyclus EenDominee over de kerk voorbereid door hetVrtji Prol Kerkconnit 4 20 Eittcmble An en de nïft plano irttine xi 5 15 BNO Nieuw fclmomi he en Ijeiiisbrnchlrn 5 30 Vo t dtjeiHgd 15 Vlaa U che olk liedjes iirf eetimleidin opn 6 40 Sportwettii waardtRhe Un 4 55 Gra nnfooiïiniKt ek 7 06 BNO V raRTn van den da 7 15 Voi i de k euters 7 25 tamoio n nuzlek 7 34 Fotopraflecu iis 7 56 ïian otoonmua SOO BKO Nteuwsbei ichtor 15 Spiegel van den dag 34 OmoepoiV e 11 j cii n d kooi 9 3a Bcncliltn Engp ch 145 B O Nleuwibeijchten 10 oo 10 15 BNOEr g =che uit tndm g Economie new fiüni 1 0 and HILVEBSUM II 3 1 5 M 45 Gramofoonmui S 5 Ochlendg tnna tlek Ml CrSmofoonmuz 1 4S OchtendgymnastiekSM BNO Nieuwabericllten 115 Oramoloonmujiek 1620 Piano oordracht II O Voor dejeugd 11 2S Zans n el orgelbegeleiding enproniotronniuiiek J2t Berichten 12 IS FnPil ble Erica Helen 12 44 BNO Nieu s eneconomlsctie berichten 1 1 Ai usemcnts rKe t met piano Intermeizi 2 4 Gramofoonmuzirk IJ Revida sextet 3 40 Vrouwenuitlanding en gramofoonn uziek 3 4S Gramo onmtiziek 4 30 Voor de euRd 5 GramofooniTMm lgeiS BNO Nieu v economlMrheen beursgpfclen 4je Orcelspel 6 0 BoekU sprekiiF l voorbereid door de hr Radiostichting 6 15 Be Ramblers 6 45 Toerudoeheraadüevingen 7 4 BKO Econo iiKche vragenvan den dag 7 15 De Roinancem 8 BNONieuifc berichten R IS Grainofoonmuilek 8 Z5HO Vkoor Haarlem knapenkoor J pa Gratia Haarlem en het Omroepsvmphonleorke it tJS X GMldrn Spoten slag cau r e I Omroepstrv mphonie orke t las BNONlcuwbincbun 1 J Avond iJdl l voorhield deior het Vrljr Piot Kerkcomlté I as 1 15 Giamfoormu iek JAPAN EN M E D INDIE Elen ▼ erklaring van Josjizawa De leider der Japtnsehe delegatie Ie Batavia Jesjiiiawa is ep xijn terugreis te Kobe aangekomen Hij verklaarde dat men geen overeenkonst met NcdcrlaodachIiidie t4 t staBd beeft kannen brengen ilaar de tntemalM nale toestand voor Japan en Nrderlandsch Indië lundaaieoMwl ver cbil lend is Bel beeft aldus Josiixawa geen sin eca nieawe poging te d4 en daar veortgaag d onderhandrttBgca Biet verwacht kan warden met brt og op dr houding der vooraanstaande per soonl bedea in Ne4icrlandM h Indir BEURSOVERZICHT I le v fclej beur ten mmg d e licli bU den aanvang vSr deze ueek op de effetterbeur x JimUrrlimm baanbrJi bleef onk g1 tercti onlernimiltrd aanhouden D kretien ren 4ï nnytJio 1 Mi EERSTE BUITENLAND De luchUanvallen op Engeland FEULCB ELANGBUK n rtiviteit in de luAt geurende nicht van Dinsdag op Woensdag Jroroot Brittannie aldu een door S LOTdenschfn benchUndienst ge IiJVerd oCLcieel communique h eft miEVslrekt over een breed gebied f wt nog bolangruk feUer dan Jn m den laaUlcn tud De vyandef i luch aanvallen waren m hoofdKl T cht op de Midland terwyl k in de Zuidelijke helft va Engeland Mlfs op eenige plaatsen in Sthot irnd bommen zijn neergeworpen Over Saigeoiet n is geen iware ïchade Luan m zijn er niet veel ïlmd t Jif gevallen In het Oosten van tïigcland 15 een reeks huucn vermeld De verliezen der Britsche luchtmacht Van 3 t t Juli dui in vijf dagen heeft de Bri schÉ luchtmacht naar het DKB verneemt bij luchtgevechten en door atwtergeschut 101 vliegtuigen veloren De Duitsche luchtmacht vtr1 or m dezelfde periode iledits 11 machines Op 3 Juli gingen 22 BrUsche li ljtuigcn verloren bovendien vielen er twee neer op 4 Juli gingen 17 Britsche toestellen verloren op 5 Juli 24 vliegtui P J P 24 Bovendien werd op dien laatsten jag een toestel dooi nurinegcschut neerg aa d Raadgevingen vaa Eni l sehen bisschop Naar de New York Sun uit Londen mcidt heeft de bis hop van Chelmsford m de Daily Mail raadgcvingm opgesteld ho men valschermiroepcn on thadeUj k kan makm H i zei dat op de laSëwegen vooral daar waar schirpt bochten zijn zeep gesmeerd moit wonjen en dat aan beide kanten van de landwegen diepe kuilen moeten wnrc en gegraven Zeep zal de valschermjagers doen vallen waarna iijdoordc gladheid in de kuilen terecht zouden komen Britsche vliegtuigen boven Duitsche gebied In den nacht van Dinsdag op Woensdag ziin Britsche vliegtuigen raar West Noordwest en midden Duitscbland gevloget waarbij het afweorgeschut toestellen neerhaalde Het juiste aantal neergeschoten vliegtuigen IS nog nitt bkend DeBn eh bommenw topers wierpen verstrooid ovtr een uitgestrekt gebied lot Thur ngen toe brandbommen uit op verscheidt n plaatsen van bet ryk 1 gebied Munster werd ook gisternacht weer aangevallen zonder dat daar militaire doflen werden getroffen Er vielen ondedr burgerbevolking verseheidene dooflen en gewonden Eagelscben bombardeeren historische kerken De beroemde bisschopsstad Miinster in Westfdltn is in de afgeloopen dagen Verscheidene malen hevig door hel Britsche uchtwapen aangevallen aldus het D N B Munster heeft zooals bekend een bijzonder groot aantal kerken Vooral de Dom en de Lamber turiterk zijn tot ver over de grenzen van Duitschland beroemd Twee dezer heihgdommen werden bij den aanval van BTitsche vliegtuigen in den nacht vftn 8 op 9 Juli door verscheidene bommen getroffen waardoor zware verMffesUngen aan de cultureel unieke gehouwen en waardevolle interieurs wer den angerKht Ondanks de heldere maan en onddnks het feit dat zy goed konden zien bestookten de Britten m denzelfden nacht ook een ziekenhuis tevens kraki zmnigengtsticht dat met een veraf zichtbaar roode kruisteeken was g£ eranerkt De Italiaansche verliezen in Juni t trr OOST AFKIKA NOG GEEN GEGEVENS Het Italiaansche hoofdkwartier deelt inedï dat de verliezen m Juni met oplenomen in vonge pubhcaties de volgende iijn Noord Afnka 319 dood n 364 gewonden 7852 verihisten Grieksch Albaneesche en AlbaneC ch oego Sla vische frontresp 463 630 geen vermaten De Jijst Uit Oost Afrika is nog J et binnengekomen Mannc 65 169 ïM Luchtmacht 39 30 56 Duitsche aanval op Mersa Matroe UN8TIGE SCBAlM OP VUEGVELD E n formatie Duitsche gevechtsvtieg tuigen heeft gisteren naar het D N B J n bevoegde zijde verneemt een nntsch viiegveW in de nabuheid van ersa Matroe met succes aangevallen Tenminste zeven vliegtyigen vier eenWotorige en drie tweemotorige werden P den grond vernield een startbaan n parkeerterreinen door bommen omKenoeld Een kampement waar veel P n verbleven werd door een reeks w n getroffen waardoor tenten Werden vermeld en de traepen iware verheten leden Op den teruffwei vieJ de Duitsche vliegtuigen een trein P pet station in de nabpheid met cnietna en aan en pletsten treffers JL o o ief en wagen Door de esjorteerende jager werd een Bnlsche nmcane neergeschoten rNOEUCBEN VALLEN DEENSCBX VISSGHERSBOOT AAN lv n ehe visschersboot L 98 b t f Hag doiiir twee Engelsche VM met bommen bestookt v i j maihmekamer Jh ntP oWen Daarop be n de Engelschen het bootje met l aï r bij eéa lid der wanning werd gekwetst Sckerp protect van de Turiuche regeering WEGENS AANVAL Or AOAUA Naar men in kringen die nauwerelaties met de Turksche regeering on derhouden verneemt is Je Turkscheprotestnota inzake den Bntschen aanval op Adalia en het tot zinken brengen van bet Fransche cdup St Didierin buitengewoon scherpen vorm gesteld De protestnota is door den Turkschen ambassadeur te Londen Roeosjdi Aras aao de Britsche regeering overhandigd BINNENLAND Opheffing van eenige bijzondere kweekscholen VOORLOOPIG UITGESTELD De verklaring van Auchinleck GROOT OPZIEN GEBAARD IN AMERIKA De verklaring van den nieuwen Bntschen opperbevelhebber m het MiddenOosten generaal Auchinleck dat Amerika een groot leger naar Europa dient te sturen wanneer Engeland den oorlog wil winnen heeft m Amerika groot opzien gebaard Men roept zich in de herinnering terug dat de Engelsche regeering tot dusver de stelling heeft verkondigd dat Amerika alleen de werktuigen tot de overwinning behoefde te sturen en dat Engeland geen Amenkaansche soldaten noodig had Ook de mededeeUng vap den secretaris van den president Stepfian Early die op de persconferentie heeft verklaard dat genei aal Auchinleck in rang ondergeschikt is aan Churchill en dat men daarom aan zijn uitlating geen al te groote beteekenis moet hechten heeft de zekere hier bestaande beiorgdheid niet verminderd In het besluit van de secretarissengeneraal van het departement n Opvoeding Wetenschap en Cultuurbeschermmg en van Binnenlandsche Zaken van 25 Maart 1940 Ned Staatscourant 28 29 Maart 1941 No 62 is onder meer bepaald dat met logang van 1 September 1941 het aantal bijzondere kweekscholen dat voor njkssubsidie m aanmerking komt kan worden verminderd Tengevolge van in voorbereiding zijnde onderwijsmaatrcgelen waarover binnenkort mededeelmgen volgen moest van de opheffing van deze kweekscholen voorloopig worden afgezien Uitdrokkelyk wordt hierbij opgemerkt dat van een definitief afstel van de opheffing van een aantal bijzondere kweekscholen geen sprake is Scherpenzeel uit haar asch herrezen IdR ir RINGERS STELT NIEUWE WONINGEN IN GEBRUIK De Japansche aanval op Tsjoengking Scherpenzeel een der plaatsen m Nederland welke door het oorlogsgeweld van Mei 1940 naar v ei houding het zwaarst heeft geleden van de 500 huizen werden er f75 be ehadigd waarvan 80 geheel veiwoest is uit haar asch herrezen Gisteien vierde hel doip feest In het midden der dorpelingen was de algemeen gemaehtigde voor den wederopbouw dr ir J A Ringers met vele van znn naaste medewerkers en talrijke andeie autoriteiten alsmede het gemeentebestuur van de plaats en vele anderen die bij den wederopbouw van doop oorlogsgeweld getroffen deelen van ons land zijn gt ii terc ieid Na een toespraak opende dr ir Ringers op sjmbolische wijze een nieuw winkelpand Vervolgens werd het nieuwe g bouwtjc van de P T T be ziehtigd waarna etn wandclirg door het dorp Veid gemaakt en verschel dene nieuwe en nog in aanbouw zijnde arl eider woningen in oogenSchouw werden genomen OoK warci di ii Rin gers en ijn rtiedewerkeü aanwezig bij de eerste steenlegging van de nieuwe bewaarschool en van het restaurant De Witte Hdlevoet dat aan deil Westelijken ingang van het dorp zal verrijzen Bu deze laatste plechtigheid vertolkte de heer Van Heuven Goedhard de dank der gemeentenaren van Schnpenzeel jegens der algemeen gemaeh tigde voor den wedtiopbouw ECONOMISCHE CONFERENTIE TE WASHINGTON Naar Svenska Dagbladet meldt zullen Donderdag te Washington vertegenwoordigers van de Vei eenigde Staten Engeland Canada Australië en Argentinië bijeenkomen ter bespreking van problemen die voortvloeien uit het feit dat het weg vallen der Europeesche markten tot een enorm tarwe overschot in de produceerende landen heeft geleid Indien dit overschot niet van de markt genomen wordt aldus bet bericht zullen de landen in kwestie door een reusachtige economische crisis bedreigd zijn Een tweede probleem is het overschot aan landbouwproducten m Australië en Nieuw Zeeland Die producten werden vroeger naar Engeland gezonden dat ze ook thans nog dringend noodig heett doch gebrek aan scheepsTuimte verhindert het vervoer Voorts wordt een punt van bespre king gevormd door de snel toenemende industrialisatie in Australië NieuwZeeland en BriSl pdie Engeland moet verwachten datJeen groot deel der Engelsche uitvoermarkten voo industrieproducten voorgoed verloren zal gaan Na den oorlog moet het zich ronrentreeren op den uitvoer van techn sche hulpmiddelen en macWnes naar de transoceani che landen Dat zou een enorme verandering der Brit sche productie btteekcnen DE TAALHEKVORMING TN BELGIK Het Belgische ministerie van Onderwijs heeft in het kader der taalhervorming opdracht gegeven dat 6700 Vlaamsche scholieren op Brusselsche scholen aan wien totdusver bet onderwijs in de Fransche taal werd gegeven in Vlaamsche schoolklassen zullen worden ondentebracht Hiertoe zulk n 306 nieuwe Vlaamsthe schoolklassen worden gevormde KOLONtEN WET AANTAL JEUGDIGE MISDADIGERS IN ENGELAND Naar de Times meldt hebben de Britsche ministeries van Binnenlandsche Zaken en van Opvoeding een cir tulaire verspreid waann gewezen wordt op de sterke toeneming van het aantal ugdige misdadigers in Enge land tijdens dezen oorlog In de eerste twaalf maanden van dezen oorlog zijn vergeleken met de laatste twaalf vredesmaanden 41 proi ert meer jeugdige personen voor den rechter geleid Hiervan w is hel aon al perfonen tusschen 14 en 17 jaar 22 Ti Voeger ONLUSTEN IN PENNSYLVANIA In het ahthracictgebied van Pottsville Pennsylvania zijn gisteren arbeiderson lusten ontstaan waarbij negen personen door achoten zwaar werden gewond Deze onluaU ii tmtstonden toen een menigte van lanstreeks duizend menschen een aanval deed op personeel van een baggerfirma die nieuwe kolenaders wilde ontginnen Noteeringen van 9 lull OBUOATU UutdtailBicii V K ItM 1 too 4 MM 900 4 I 4 1 100 4 1 40 kil r 100 4 1 40 la ƒ MO 4 1 40 kil SOO 4 1 41 bit I 100 4 1 41 bU ƒ 500 4 1 M 100 3 UOi f MO 3 1 31 r 100 1 1 37 f SOO I ISM 100 3i i 1 31 f MO 3 3l i KM Ol 100 31 t int o i 100 I O I 100 itn 0 1 I 100 a t n Ao I 100 a mei Ao i too i san ZM SI 92tl 96 9514 91 85 91 M 5 Ki 97 M akü 9 mh san 2h 89 S9K 1 93 KH MM tM itH 93 97 93 93 91 94 77H 91H m 99 94 M 7 Pr T ca Qim I iuiiten Adam 1934 3V 96 Olto 1 1937 37 Apald Ie 37 31 Arnhtm 1 M I Otvaster Ulo Oordr 11 31 Indh Itlt 3i Do 3 l 37 31 1 Gald 31 8l 3o J1elg 38 2 OolOJJe It3ll2 Grhafe 1931 DIU lt3 aVt Dito 1 37 I 31 t Dito m 31 11 1 Sroning 1938 3V4 Dito It 193 3 MurUm 1 M S Dllo 3 3 lm 1937 IVi H b 1937 IV Ilvori au 31 4 I ito 16 M tl l L MUW 1 31 1 I tld n 1 37 tv H HotlaDd M i Do M fH i t Dito I M 21 1 D o 1 10j M 11 1 Nüm la 1 17 31 1 dam lOM 37 4 D o t an 3 37 SViDito 1 1031 31 1 Dito 1911 3i i l Schlad Sa 1 37 li iTim l 37 11 Ulr Pr 37 31 1 D o lam 37 3t Zealand 1117 3 Z HoU 1 17 1 Zti la 1 t 3 a Dito la 1 M a BvNC la 1 17 tl l DlU 1931 I Onr £ 17 4 em Crad tOOlLisooo o li iDlla i i i 1 1000 a N nakllist 4 4 AaaTalllncall srpoUaekbaAkaa At Fr nyp b m 1 varpl ulU P i dbr 31 2 A H bsfr XY 37j A dam Hyp L 4 Hts 37i Amk n B Sar r Pbr IVi Bat Myp b N N PP 4 Dito CD 17 Dr H B do 17 ft Gron Hyp Dank Pd 4 O o Da au Va 17 Da pb 17 i CrivHB dol7 Sr Htp BPb 17 1 H PJar A C 4 Dito aar BD 17 all Ryp B dito 4 DIta aar K 17 Hyp k V Nad Sar M av luul Nvp b sar AB AA BB 4 Da aar T TAtV UU V H Crad Paadbr 4 Da a 1 varpi ultk IV N Hypb do 17 llyp b Vaand N aarie K IV t Mm Wh 941 90 WOX IUUI4 9 9714 W Dé 17 dita a Noordw H p b Pandbr 37 OTartlai Jl b d o 4 tt nyp b d a 4 ld diu 17 8M Byvk aar K L Ulr Byp k 4 Dito aarla K 4 Dit aaria B 3V Ita t varpl UlU IVi Waatt Uyp b BB rr ivi n raraapoor A tflta Waatarsulkai dito WUtoa r tav A H C pr V A Wyara I an B KH Aa Chivttal Ai Smaltiiia 8r7 i C A MH I4 SUB Br C V lOA Am tbb Cf V A n KM U M CjWAlia Ooa BL Cy Ct V M H l I a k n awta Mcc s ni M14 m Keasp M T PI Corp e A x N max M Btcvo r n Unit Bt Bubbar a T M g a X N 1 tl Ml A Dito Nat B V a Ni Oas HIJ A Dito N Bas a Tw c at v Bxa a Am Tal Tr K C A 166 307 17414 UUH l72 H H 4J tH n OH M M 4H 280 eu va M3 n DONDERDAG 10 JULI 1941 ACTIEVE FONDSEN OM l MMS t 3 CX M a I Mt IMS 1 bX 4 Ut WU 4 I tl Ü PM ISU fits 4 K tats iNt oM a M 4 MM 0 t V i Hhc a OrMtboek aM t K UM 1 4 MK un riMst 10 WH N MN S SVa M 3 9H i CadltlaalM ai Mh 741 Craalkaafc okL Si s NU tsN udM r i a a M usi UM f i a 14 4 UST ladW f tttS A t 93M N Ba MCn lMt KaL Baak IM 1 laa 279M 3 H M9M aso mx Mad aad Ï7 UUM A 114 BaatfalavaraaKlflnfan B a B R A UM Bom S a U A 189 192 OaU At H M 4 13U Gunlx an Sch A 134 126 1 Cr anUvlL A 310 SB Uada an Tavaa a 110 164 N d Wol Hl A TIK Mllakaawoadaniaiaiasen BU MU la nib A 490 607 Dito la A 46U 469 Boatan li Mq a HM 21 Stiuksp TJDI a 17U 178 UbM 141H 144 4 Barkat s Patant at Bh sa t 4 310 Cal OUd C Bnr aa HH Caatr aikae 104 Fokkar 186 inj4 9I4M znH Lavac Bras Oaia m U4X Maal Wvt Ast 114 Mm PhUlpa O A anM iio Dito Prat A 166 AU iMtfL Bt C M S a B n Aai Bombari AC l SA Aaa B V unL a Aa Car aM T C ondarBamlacaa 223 Patrol T AanA Aa Bnka C V id Drd Ptr IC TA Ï24M K l P tr MU t V Ond A 244 dito C V A 221 Moeara Cnlm A 270 Tarakan PJL A SUStand OU 10 4 39 C T A 37M Aaae Copp C UL BatkL St C U ld ChtysL Cor C v A Corllas Wr Cat C IA I 334H Gonaral Motor idaaa Uiarv Nlakol Cf C a U o i BnbkaroadarBaiiilnfaB Kaaaaa C a V 1 A tl nj 136 4 139 1 64 127 66 74 TIH 69 4 186 136 72 74 tiasaa Rubber a Ind Rubb C Java caoutch Braancar R MU Rottard Tap Salatrl Plant Wal Sumatra Zuid Praanitr Marth Am At C IHH A M n North Am S A 124 1 132 TA M Rap Staal C Al f ea SUta Stoai UL r SckaepTsartaaaalaelupplIaa FumaaaSanAJL 147 Ml Zaev aand 106 Niev Goudr A 3 M DeMassCvA 12 IM UtK Ml OasUaa A 162 166 Handalrr A dam 434 i2i 144H lllH 169H at Sorr C Cv M it c A soutiL a V 1 ABO J4 107 NorUi A Cy C T A 164 Badlo Corp C A Si Oost Borneo MD A 1H7 J8S 436 Uaaa prat A a4 196 CiütiiBraaaatackappllaB Krlan EuUat A 904 PalotUn A 160 4 169H Suikar C t Mt A 187 TJawent Laatorl 93 34 Arendiburg 00 Baaoakl A 70 73 Soek Landb A IIXI Amit THae C A 288 Ban Thea Ru A 274 37 4 Goalpara Cu M 4116 Pangkfotam Thaa IJl PdSirNanskaC Mt 410 Roneca Landb A 180 Sedep Cu t A 388 Sindanis Cult A 193 190 Te sia Patanian 149 16u WJa aTheeCMtJ 62 Ina CUn Syndic 68 KallTalloCultJJa 216 216 M chlal Am 188 WJavaKinaCiJtJ 125X Dlversaii Blauwh Vriaa A 79 iBijenkon A HJ Gam 1 W an W Dito Praf WA Gouda Kaask Mij Houlh AlbarU A Houth Jonlea A Houth Pont A Muller W H A Do 5J001 71000 A N M Ha w A Z Sib 11000 Cv A Wootworiii aa Co Spaor OB Tramaragea 974 57 214 6 4 S Pair OaSoraaalasaB ausA Pair Ind MD 2H 3l N O Aaad 116 Con Pair Mil idem 245 2i2 4 Coat OU CF C 1 Idem aa Mld ContUanto Pot C V A lOA PkU Fat a T 1014 32 193H 163 1T3H Sii 243 170 179 96 141 S 3S SI Skall Un C V 10 ld 9 9X T Wat Aaa OU C T I idem t i 8 l SakeapTaartsaastsaksFFHa KoU Am LBn Aand llt tK liaxIJava Cblna Japan 148X iP i X 171 4 m 141 142 M n Idom 1484 160ii Koa Nad St Mt IA 1M 1 6 Kon PakatT Mt ld 233 Ned Scbaepv Un uL 176 177 otterd Uoyd Idaia 14J4 144 4 Sloomv Ml Nad IA 146 Int Mare Mar Cy 245 126H a T 10 A SslkaraadaraamlagaB Bandeln Anut A 4 132 430 41 8014 I7J 137 ï 112 1274 LB4 I17 1 94 1 H 66 344 96 i ie 34 4 Javaacha CtU mtl IA 240 234 lis 115 lll i 112 119 Il i IIIH 112 Nad inA S Ua M 2nVat Vorst C It 110 91 110 fa o oo A 1214 123 iK m TakakaoataiafBüBtaa 31d 314M 2tl4 3 23Q D U Batav DaU lft è T Idem Saoemkall UW idoia WUaonACo Ca A 1 IMO 2 rs 4116 JIS4 178 198 12 215 Balttm aad OHHa C T Mom H 3H Skaaap A Oklo C V M 1 a 404 DUnola Cent Cv 1 1 64 6M N YorkCantr CvlC H A Paojuyiv RW C A MH mi SouUi PaiL Cy V Idam S 4 8 i Ld lUUwaj O law Mem 1I S4 f Canad P a C tr ld 4X kt tt aXira imliiiaB Ajoatordam R Cult Aand 270 374 Bandar Bub mtl Id 3314 DoU Bat B Ml IA 219N KandaoS Lomboa Ruh Idoffi II Majaoglandao Vara A M 70H Oott Jtva Bubbor MH Man S ooatiL a aotcv UL X Sorbadiadi Suio B Idam 3 U BUao BuiB Bnbhar Ml Idaia H Sum Rubb Cult SA Vor InA Colt OM Idam un latore tutbbac Cort Y IdeiB 3 4 4 314 WH DeU Spoor A NJ Spw Mtl A Atch T C 4AKansCS C V IA K CAoulkR CoIdem pra a Otlo Cart A Un Pac C V I A Gold Tramw Mt 130 Kedlrl St tr MU 60 Mad Stoomtr A DUO pra A Malang St tr A O Java tIC A Sem Joana A Sam Charlbon A Soarajoedal Bt Ie Proloagaiaa 68 4 23h 100 161 121 jra 2864 mX 21831 1811 216 1 111 1J3 166 ISSj 1S7H H 4 UI 133 I7U 1S4 I6S 1b6 280 9fl 323 16 SU 16 164 43 4 64 7H IH r24 16 3 4 2 4 Jn U7 aiitlosvarSlortos it rootb p 1 4 A a 1 1 ld IA U41a ta IA IA p i taA r td IA p 1 U o r a ld ld p l 4 o r a ld IA pl Ua irS M M pU A IA IA p I 4T a r a IA ld p t 4 A r a Koavarsloaa kassa oM 4 Dllo Naua Aua okL a rarbanloA LO C 1 O KaU Synd 1 10 I Dllo i lO lO t s WlntarabaU obl t rarbaolnd lO C A Ver KorklnA C v A DultasU 0TL BÖI 1 O BMur II i t V O 1 V s Dllo 10 t i O i D Bentanbank 1 1 Var o atodaol O t Bayr Byp an W B Pb 1 D Llnolaumw O 1 Colaank Borgw OM BtlCutalio lBuns OtK ObL tBarpanw BarSbau OM Pkoanlx Aki OoA OkL Rk Klba Ualaa ObL 1 Rukrebomlo A O OM aianana ati Balako ObL T Stahiwcrka Obl 1 Btto aorlo A M I OkL t Victor Gow OM i Vogol O K DM t Ithalo w M N OM tDllo 1 OM HasoDor Bi r aaaa k tk a OP rarbonladuatrla aA lainana ati llalak aand Var OUfiaMoK Pakr aaad naar boven maar daarna had n vrij sdieipeiniinking plaats Later op den middag edilcttrad weer een h r tel in en MH H MM n i it4 e VH ♦ tlH a mi 4ai4 TIM t 8ü 2 De IndiM he cultiiiu fondsen lagen vaat in de markt H V A btegtn kort na de opening tot 33 maar reeds spoedig trad een schei pe reactie in tol 426 waarna echter tl UI i ord ala ongeWiMilgd De betegglngsinarkt waa istaren eveneens friBUrahoU Akt Jaa goed van toon en vooral kwam dit Ut ultmgr in de prDmetling van de NederlandcheMtaautond n De nieuwe vlerei legen u lOe De part koer lokw klaarb itkell k echter aaabod uit maar laler op den middag jikle de koers in tol iVii De gettalfelde leentns wat opnieuw l hooger orsterl8nd n cil enkele minder courante oortin waigit hooger De Ubaksmarkt s keer tu SlAhts enkele note nngen kwamen tot stand Van de Sumatra aandeelen waien Oude De 1 vrljvwil onveranderd Sene nbah een drietal punten hooger terwijl Dell Bala vla een avance van e i goede wvental pnn lil konden maken De affaire In rubbei aarden was kalm Amsterdam Rubbrr lluctui erden lusschen 276 en 2 0 Vetüheldena min der courante ioorten waren hooger De ammo voor scheepvaartwaarden wa inaar malig maar de algemfen beurneodenz iilrekia Mch ook lot deze papieren uit Sctie pvaaitun e tegrii tol 17 Oor ouda vaarten kwamen 1 U hooger Ie liggen Oude booten waren zoo u BOKBSBN NEDSBLANDSCa ClaAMOMIWSTTTDOT Koetsen voor jtortirgen op 1 Jl MM tegen werpllehtlngen luidend in Boga s s i4aa KwitaeractM fraésa 43 SA NEDRBLANDStB CL A INOIN IITVt T Opgave Isatal mtbeUaldo aumlnan por per t Jl 1 1 41 Clearing m t Duitschland Laatat uitbetaald nummer Ugen guldenavorderinsoo tegen Relchsmarkvordatloaan 4 301 12S4S1 aaaring met ChUI Laa sf uilbalaald aanntar 1711 j Clearing net TurklIW 1 aat t u ibetaa d nummor a gemeene clearlngrekealn 4TJO bitaonder deanngrekentni Sana Clearing met IU1I l Laatst ullSeUa d oumm r rranaeü tnmat AM Ures l 1 Daonacho kroneo l £t Nooneh k oe a Zwaadsahs Yrooen 44JS rinaeh mark 313 DiMr looda aaholdsB Dinar nieuwa sïiiolden P tl Turkache poliden 14 sMgs ouda i 2 i L kOfd olaowo aebuldanl 4SJ Saly ouda tcl ul T Boty Bleuw aehulden Tim Lel ia ShnMakKtic krone 4