Goudsche Courant, vrijdag 11 juli 1941

1 G01JD5CF1E Vrijdag 11 Juli 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Pureaat MARKT tl TEU 7745 Pottrekciiiiif g4 Chefredacteur F TIKIER Goud gpee ma tm ENORME Burr bi iiolystok en Minsk Totaal aantal Sovjet gevangenen meer dan 400 000 7615 pantserwagens en M23 stukken geschut buitgemaakt oï vernietigd Sovfets ▼ rloren tot dusver ruim 6000 vliegtuigen Het Syrische weemachtsbcricht Ook in het weermachtsbericht van 10 Juli wordt er ter injeiding op gewezen dat in Beiroet nog geen antwoord is ontvangen op het verzoek betreffende het neerleggen der wapc AT nen dat op 8 Juli dbor deh Syrisèc nfPc verteger woordige hoogen commissaris generaal Deiitz IS gedaan De gevechten gaan dus fel en met élle verwoestingen verder zoo wordt in het weennachtffherleht verklaard waarna wordt g oon ta BriBiciia Btrüdkikchten tecrd Wanneer dit aoo de weer Bet opperbevel T a MiMhi mmakt bekeiul uc van e Met den dubbelen i r tok en Mm i ireotïte tUf van èf wereldfeschiedenl op het fcbied yan materieel ca ondBKelinc bmliiiditd 323 K98 ftvanienen onde wie verscheiden bevelvoerende Beraata en divisii emauodanten mn ona In handen evallen 33M ƒ lepantserdo jeveehtawacens UW stokken fe riiut en cralotc hoeveelheden andere wapens werden buitcemaakt tt vemletifd Hiermede is het totale aantal der levantenen die totvdusver aan het Oostelilk Itont zijn Smaakt tot Meer dan 4e M esteien De hoeveelheid buitcemaakt of vemieticd vltandelijk materieel ia toecenomen tet 7615 gepantserde gevechtswalena en 4423 itukken ceaehut Het Sovjct iuchtwapcn heeft tet dMv rre in totaal Z33 vllegtuiten verloren SOViET LCGRR Hi BET DEriNSIEF Op het weermachtbarichl v n giïtercn heeft het D M B de volgende toelichting ontvangen De leiding van het Sovjet leger heeft naar uit dienstvoorschriften blijkt haar troepen steeds opgeleid voor het voeren van een offensieven trijd Door de D uitsche successen in liet Oosten zijn tharis echter de Sovjet troepen uit het voorgenonnen offensief in de verdediging teruggedrongen Groote verwachtingen iioesteren dé Sovjets van de groote uitgeslrelttheid van hun land Door een grootscheepschê ontwikkeling der techniek hebben de verhoudingen sedert Napoleon echter een aanzienlijke verandering ondergaan Het op jichzelf groote wegennet en de toestand der verkeerswegen is als een groote hinderpaal zoowel voor den verdediger als voor den aanvaller te beschouwen Hetzelfde geldt voor het spoorwegnet Wanneer daar nog bijkomt dat de aanvaller zooals in dit geval Duitschland zich de heerschappij in de lucht heeft veroverd dan zullen de voordurerde vernietigende aanvallen op marcheerende troepen pantserwagens en colonnes voertuigen op de enkele spoorlijnen en weger alsmede op transporttremen en spoorwegknooppunten een des te grooter nadeel berokkenen aan de verdediging Teseni echter hebbon de oprukkende Duitsche formaties als gevolg van hun voortreffelijke technische uitrusting zulk een groote bewegingsvrijheid dat het hun ondanks hevige gevechten reeds gelukt is geweldige afstanden af te leggen In de komende dagen zal blijken wie sneller de moeilijkheden voort spruitende uit de grootp afstandenheeft overwonnen de Sovjetverd© diger of de aanvallende Duitschers Sueeesasen aan het Opstelijk front Op 8 JuK is een kleine Duitsche afdeeUng bij zijn opmarsch njLar de Slalin linie op sterke gepantserde Sovjet strijdkrachten gestooten Na hevige gevechten werden 123 Sovjetpantserwagens vernield dfe rest der bolsjewisten trok zich overhaast terug In een sector an het Finsche frontheblwn DuitschFinsche troepen op 8 Juli na harden strijd drie bolsjewistische compagniën vernietigd 40 Sovjel pantserwagens die tot den aanvj wilden overgaan werden vepiWVoorts hebben de Duitsch Fin dhe afr deelingen drie Sovjet battebjcri dié naar opmarsch wilde stuiten bedwongen De bolsjewisten lederi blAedigeverliezen Een aantal gevahgenl er fen groote buit werden binnen gebracht 1 Hongaarsèh c mmiinkiaé 2S OO0 Dg chef van den genéralfen staf van deHonved deelt medet Op 19 Juli hebrf A Ie troepen de i strijd om oe overgangen van de Zbrucz tegen jïndelijke achterhoedes voortgezet De gevechtshandelingen worden in menwerking met de Duitsche weermacht voortgezet Tot dusver werden geva ngen n gemaakt WteEDHEDEN DEB SOVIET 1 het de vsn iJ l sche oorioiscoiTcflionbl J r Vasko achiWert m Oekr vreugde wan den wan intocht eclfi roepen een vreugde ateefis weer getemoerd werd door de smart over de slacl offers van de bolsjewisten Achthonderd vreedzame menschen zoomeldtVpsko volgens t D N B zyn in een plaats op tachtig kilometer afstand van de grens op de beestaehtigste manier vermoord Bijna ieder gezin van dit plaatsje met dertig duizend inwoners betreurt het heen gaan van een familielid dat door de bolsjewisten is vermoord Toen Vasko in een ander plaatsje aankwam Werd juist de identiteit van 240 arbeiders vastgesteld wier lichamen geen schotwonden vertoonen Joch waarvan de hoofden vreeselijk verminkt waren Alle zijn met hamers en bylen doo eslagen Zu hadden hun maandloon gevraagd zoo meldt Vasko en kregen het volgens de methoden der Sovjets De verbolgen bevolking leidde den correspoindent in het weeshuis waar de bolsjewistischen tachtig kinderen hadden doodgeslagen om zoodoende de jDekrainers uit te roeien Ik had zoo besluit de correspondent in zljn bericht nooit en nimmer gedacht dat menschen in taat zouden zijn zoo iets te doen Het is vreeselijker dan men zich vermag voor te stellen Bloedbad te I uek In de kleine stad Luck aan de Midden Styp ia kort voor de verovering der stad een vreeselrfke slachting aangericht door de SovfSI waarbij naar het D N B verneemt 2700 Oekrainlsche gevangenen omgebracht zijn Sedert zee maanden waren deze gevangenen door de Sovjets in cellen ter grootte van een kamer opgesloten 200 man i één £ Tóén de Duitsche troepen de stad naderden werden de gevangenen op het binnenplein der gevangenis bijeengebracht en met machinegeweren en handgranaten afgemaakt Naar blijkt uit de verhalen d enkele personen die in leven zijn gebflpven verschenen toen in de Wolhynische stad reeds het kanongebuldier te hooren was voor de zware celdeuren Sovjetsoldatcn en haalden achter elkaar de inzittenden van telkens twee cellen naar het binnenplein Daar waren vier op den muur gerichte machinegeweren opBOste d De Oekrainers werden gedwongen met tien man tegelijk m hurkende positie zich op te sVllen Daarop vuurd n de machinegeweren welker projectiel vier vijf of meer lichamen van de achter elkaar hurkenden doorboorden Wanneerde machinegeweren 7wegen wierpen de bolsjewisten nog handgranaten naar de in een bloedbad liggende liiken Dit werd Herhaald tot alle 2 vanj eni Cenen leeg waren Van do 2800 gevangenen ontkwamen slechts 46 den dood doordat zij onder de liiken van hun kameraden waren koeren te liggen en oodoende beschermd werden voor de kogel Zij werden door de bolsiewisfcn later gedwongen hun doode landslieden te ontkleeden en de liiken te begraven Ervaringen van Sov et soldatrn Ifl een der Zuidelijke sectoren Van het Oostelijk oorlogstooneel hebben Duitsche troepen op 7 en 8 Juli bolsjewistische versterkirtgen aangevallen Nadat verscheidene stoottroepen in den strijd gebracht Waren werden de kazematten genomen De overlevenden werden gevangen genomen Nadat de Sovjetsoldaten voedsel tot zich hadden genomen en 36 uur hadden geslapen verklaarden zij dat zij reeds langer dan een week ieder contact met hun troepenonderdeelen en staven kwijt waren Nadat de telefoonleidingon verbroken waren hadden politieke commissarissen hen op gesleten n de kazematten zonder voi8 iende voorraad te verstrekadden zich taai verdedigd en omdat zij bang waren door de e te worden doodgeschoten Bialy tok knoek out slag deze woorden schrijft de correspondent van Aftonbladet boven een verslag van zün reis naar het Oostelijk front Daaja ij enelt hij o m van gesprekken metCS öl Sovjet gevapgene Deze gevanjgSi was afkomstig uit een eliteregiment an de Sovjets bu Minsk Op de vraag van den Zweédschen correspondent wat de politieke commissarissen hun hadden gezegd voor het bevel tot den opmarsch vertelde de gevangene dat de politieke commissarissen hun verklaard hadden dat in Duitschland de revoftitie was uitgebroken Kameraad Stilin had bevel gegeven dat men het Duitsche proletjiriaat van zyn onderdrukkers moest helpen bevryden Het niveau van den gevangene zoo constateerde de iotu nalist volgens het O NB wa dat van een Zweédschen scholier van acht jaar Op de vraag of hy iets van godsdienst wist antwoordde hu dat dat laaarjby geloof was waarmede zich alleen aag maar oudere menschen thuis in bet dorp bezighielden Maar Stalin had dat voor alle jonge en verstandige menschen afgeschaft De reactie v de bolsjewistische gevangenen op flagen van het noodlot was den Zweeoschen correspondent heel duidelijk geworden toen een der Sovjet gevangenen op éen mijn trapte aan den kant van den weg Bij de vreeselij ke ontploffing vlogen 25 gevangenen de lucht in de anderea reageerden in het geheel niet Zy begroeven hun kameraden en stelden zich weer op om verder te marcheeren aliof er niets gebeurd was Mfsbmik ran de witte vlac Onder de talryke schendingen van het volkenrecht waaraan de boljewistisclie aoldatén zich steeds weer tchuldig maken is een der gebruik lijke naar aan het D N B gepeeld warjjt het misbruik van J witle vlag Op yeIe plaatjeo aali het front is het tijdèfts de evechten voorgekomen dat de bolsjewisten voorgaven zich te willen overgeven en met opgeheven handen naar de Duitsche linies kwamen Zoodra zij echtet op schotsafstand waren haalden zij hun veriwrgen geweren te voorschijn en opende het vuur op de rustig wachtende 0uil3che soldaten ZoJ heeft een l itenant van een Duitsch infanterieregiment onder eede verklaard dat in de streek van Bomicki talrijke Sovjetsoldaten met opgeheven handen tot op 30 meter de Duitsche linies naderden Toen openden zij het vuur en trachtten aldus met misbruik maken van het oorlogsrecht een goedkoop succes te behalen Een volkomen soortgelijk voorval speelde zich at in de nabijheid van Uhowo Daar had een groep bolsjewisten door het zwaaien met w itte doeken het teeken gegeven dat zy geen tegenstand mc r wilden bieden De officier van de tegenover hen liggende Duitsche formatie gaf daarop bevel het vuren te staken en naderden hen met eenige kameraden Plot seling openden de bolsjewisten van vlakbij opnieuw het vuur en verwondden verscheidene Duitsche soldaten In dezelfden sector overvielen onge veer 100 andere bolsjewisten die zich kort te voren bereid hadden verklaard om zich over te geven de onderhandelende Duitsche soldate en trachtten nen met bajonetten af te maken DE TOeSTANO TE MOSKOU p De door den Moskousehen berichtendienst varspreide berichten doen uitkomen naar men In welingelichte kringen te Berlijn verklaart dat men te Mo skou in toenemende mate ieder overricht over den werkelijken toestand aan het front verliest Zoo weet de Moskousch berichtendienst slechts melding te mak n van een enkel luchtgrvecht op 9 Juli in het verloop waarvan de bolsjew ten slechts een vliegtuig verloren zouden liebben De talrke andere luch gevechten ir het verloop waar 3n de Sovjets 53vlieg tuigen verloren ert de andere 57 toestellen Jse OT d n grond vernield ï ijn zim blijkbïir te Moskou nog ge K DE OORLOG IN SYRIË Generaal Deutz heeft staking dei vyandelijk beden verzocht Officieel wordt te Vichy medegedeeld Sedert een maand voeren onze troepen in den Levant een verbitterden strijd om aan den wil van Frankrijk de verdediging van de aan zijn hoede toevertrouwde gebieden te waarborgen kracht bIJ te zetten Geleid door den wensch een bijzonder smartelijk bloedvergieten te vermijden en het oorlogsleed voor de bevolking van S yrië en Libanon te verkorten en in het bewustiijn dat dewapeneer ongeschonden is heeft deFransche regeering derhalve beslotengeneraal Dents te machtigen om staking der vijandelijkhMlen te verzoeken Dienovereenkomstig is Woensdag te BeiroW door bemiddeling van den consul generaal der Vereenigde Staten een démarche ondernomen Nog steeds Engelsche aanvallen in Uniqué J egd utjorite iil gene ajiti oorij gdgeven In een door het ageritichap Ofi verspreid communiqué WJrdt er op gewezen dat dï Franacl e opperbe fclhebbor in Syrié g n j ial Dentz redjs m den ochtend van 8 Juli gevraagd heeft om onmiddellijk neerleggen van de wapenen Churchill heeft op 9 Juli m het Lagerhuis een toespeling gemaakt op deze damari he en bij deze gelegenheid ul lrukkir jf gegeven aan zijn voldoening erovei dat aan dit verbitterde conflicf een einde werd gemaakt lo tegenste lling tdt den geest van dep vsr lartig zoo werdt ill het Fi ansche coi iebf en de Britsche raal Deitti nog geen u iteffndeel de BIJEENKOMST REICHSARBEITS DIENST Redo van den RïjkscommiMaris op A s Zondagnamiddag wordt Houtrust een plechtige bijeenkomst ge houden van dan Reichs Arbei sdienst waarop de Rykscommissaris Voor het bezett Nederlandsche gebied rijksminïster dr Seyss lnquart het woord zal voeren Op Zaterdag IS Juli zal de Reichsarbeitsdienst des middags een propag andan arsch door eenige straten van Den Haag maken Twee groepen zullen marcheeren achter haar muziekkorpsen en vaandels Nader meldt t A N P Nadat de mannen van den Duitschen Arbeidsdienst Zaterdag 12 Juli door de straten van Den Haag zullen hebben gemarcheerd zullen zij Zondag 13 Juli op het sportterrein H futrust een plechtige betooging houden Zy zullen hier In grooten getale bijeenkbmen en in woord gezang en muziek den volke kond doen welke hun houding ten aanzien van den huldigen tijd is Ook een aantal meisjes van den VTOuwelijken Duitschen arbeidsdienst zullen aan de plechtigheid deelnemr n Het muzikale gedeelte wordt verzo gd door twee muziekcorpsen van den Heichsarbeitsdienst In het kader van de plechtigheid zal de RUkscommissarls t wdord voeren en spreken tot de manschappen van den arbeidsdienst die voor hem staan volledig bereid zich geheel in te zetten Dejse betoOging zal voor de manschappen een belevenis worden Bovendien zal zij tot lederen bezoeker spreken en een geweldigen indruk bij hun achterlaten Een goede organisatie zal er zorg voor dragen dat ook bij date wachten groote toeloop ledere bezoeker een plaats zal krijgen Entree wordt niet geheven opdat het een ieder mogelijk zal zijn deze betooging bij te wonen Da betooging begin te klokslag 15 50 uur Op dit tijdtip fnoet ieder zijn plaats hebl en ingenomen Het verdient aanbeveling tijdig aanwezig ie zijn heel onbekend zoo merkt men te asriijn ironisch op Spanje en de strijd tegen het bolsjewiMnc Het secretariaat generaal van de Spaansch Phalanx deelt mede dal aile vooraanstaande mannen van hel landsbestuur en van de gouw besturen der Pbalar x zich als vrijWilhgeri hebben opgegeven voor de blau e divisie Daar het om organisatorische redenen niet mogelijk is de Pha anx van haar leiding te berpoven heeft vooorloopig slechts een groep i an Phalanx leiders toestemming gekicgen om aan den stnjd tegen het bolsjewisme deel te nemen Dere groep zal later door andere Ph lanxleidcr worden afgelo l verdubbelen hun aanvallen op alle fronten Generaal Den tz fcoet verder smartelijk conaliaieercn dat vlugschriften waarin zijn waardigheid en zijn militaire ear beleedigd worden door Britsche ageiiton m peiroct Verdeeld worden Generaal Dentz kon vaii zijn legenstander met recht na een tegenstand welks heldhaftige zeltverloochen ng niemand kan bestrjjden een loyaler begrip verwachten WILLEN DE ENGELSGHEN EERST BEIROET VEROVERE N In Fransc he kringen te Vichy s verklaard dat JM u r S geen Engelsch antwoord was ontvangen bij generaal Dentz op het Fransche vfzoek om een wapenstilstand Aile andere in het buitenland verspreide lezingen worden van bevoegde ijdc onjuist genoemd w f T In politieke kringen te Vichy geoft m n de mBening te kennen dat lie den EngeMhen erom gaat eeisi B1 roet te vewveren alvorens zien in Ie laten met het Fransch verzoek um een wapenstilstand Van verschiüeime kanten werdt ook het vermoeden uitgesproken dal de Engelschen z h op ht standpunt zouden kunnen plaatsen dat het m Syrie gaat om een coitflict tusschen troepen die aan de regcering trouw zyn gebleven en aanhangers van de Gaulie Op grond hitr an achtten politici alhier het niet uitgesloten dat de Engelschen generial Catroux die tot de strydkrachtcn v4n de Gaulle behoort zullen aanw ijzen als onderhandelaar Mocht du geschieden schieden dan zou de Fransche regee ring naar de meening van deze politici tot het einde ioorstrijden 24 Spaansche geestelijken zullen de Spaansche vrijwilligers der blauws divisie vergezellen i hun strijd tegen het bolsjewisme Zij hebben den pauselyken zegen ontvangen Britschen ambassadeur weer bU Stalin Nadat de Britsche ambassadeur te Moskou Craigie eergisteren in gezelschap van Molotof weer door Sta ling ontvangen naar de Engelsche berichtendienst meldt Oemansky h Roosevelt De Sovjct ambassadeur Oemansky heeft voor het eerst sinds het uitbreken van den Duitsch bolsjewisiischen oorlog een onderhoud met president Roosevelt gehad waarbij ook onderstaatssecretaris Sumncr Welles aanwezig was Hierbij is vermoedelijk het vraagstuk van de Amerikaansche hulp voor de Sovjet Unie behandeld naar Associated Press meedeelt De rede van Roosevelt GECONCENTREERDE HVICHELARU ALDUS MEGERLE De door den Amerikaanschen president als oorlogsijoel genoemde vrijheid der zeèen noemt de diplomatieke medewerker van de Berliner Bórsenzcitung dr Megerlc geconcentreerde huiciielarij Het antwoord der geschiedenis is ondubbelzinnig zoo verklaart de bekende Duitsche publicist de vijand van de vrijheid der zcëen is niet Duitschland zooals de huidige Amerikaansche propaganda dit wil doen gelooven maar was steeds tn is ook thans nog Engeland Met Engeland en ni t met Duitschland heeft Amerika daarom moeten strijden Voor Engeland en niet voor Duitschland hebben de Vcreenigde Staten m den wereldoorlog onder Wilson en thans onder Roosevelt gecapituleerd Dr Megerlc bewijst dezen feitelijken toestand vervolgens aan de hand van talrijke historische voorbe lden en vele uitlatingen van Engelsche en Amerikaansche politici Hij komt tot de slotsom Noch de wereldoorlog noch de tegen oordigen oorlog zou door Engeland zijn geriskeerd wanneer het er niet van overtuigd was geweest hem met behulp van den economischen oorlog en de beheersching der zeeën te winnen Roosevelt weet dus volkomen nauwkeurig wie d vr eid der zéëen m den weg staat Wanneer hij zijn volk wijsmaakt dat dit Duitschland is wordt hij door het verleden en het heden ais gcsc n cdcnisvervalschcr ontmaskerd Dr Mcgcnc geeft de meening te kennen dat de Amerikaansche president met het oog heeft op vrijheid der veecn t oor den vreezam n civielen hindel wanneer hy spreekt over de vrijheid der zccen maar vrijheid voor zijn wapcnhandi l met Engeland De wereld zou an Roosevelt gaarne eens een duidelijk eerhjk antwoord hooren lip de vraag of hij bereid is de vrijheid der zoeen zoo te eischen als zim voor gafigcr i o i verkondigd heeft Frankri k hie gt eij verantwoordelijkheid voor Over den negenden en Jen ochtend van den tienden Juli zijn volgens het weermachtsbericht de volgende bi i i rd erheden ontvangen Or e troepe zetten ia alle sectoren hu tf er tann tege n den opniar =ch van ae vyandcli ke stiijd klachten v o it Aan de kust hebben Britsche troep n hun streven ten Noorden van Damoer voortgezet Pe oprukkende pan serafJcelingen stieti i op de verdediging van onze pantserafwetr Ha gros van de vi anueli ke strijcikrachten heeft echter log geen co tact kunnen kragen met onze nie uvve stellingen In het gebied van Chous is de Britsche aanv il U e m den avond van 9 Juli w crd onflernomen en dic door het vuur van on e artillerie was ti gengehoiidon vanocntend herhaald De gevechten zijn o aan den gang In den sector van Damascus hebban vijandeli kc afdceimgen onze ste lirgen aangevallen en eenige vordering gemaakt Onze plaatselijke tegenaanvallen hebben het mogelijk gemaakt den toestand bijra te herstellen on ICO gevangenen te niakon o w drie officieren Britsche gemotoriseerde strydkrachten die uit Palmyra op ukten hebben contact gekregen met onze afdcclmgen In den sector van Djezireh bieden onze troepen overal taaioVi tegenstand tegen den cen onderhandelingen met afvalligenIn verband met de kwestie van een wapenstiistard in Syrie noemt het officicuse Fransche agentschap het Vanzelfsprekend diat Fiankrijk niet zal onderhandelen met de dissidenten de aanhangers van de Gaulle evenmin als net di in Afrika heeft gedaan van den maarschalk zal in geen geval met den verrader onderhar delen frankrijk heeft ook net het voorremeli om trocpeii irboorlmgcn ar tn d dissidenten uit te cvi Ten inbuor DE VIERDAAGSCHE JE NIJMEGEN fe loopen afstanden belangrijk bekort Het college van gevolmachtigden voor de sport bü het departement van Lichamelijke Opvoeding Wetenschap eri Cultuurbescherming deelt mede dat na ingewonnen medisch advies naar de meening van het college onder de huidige omstandigheden maximale sportprestaties dienen te worden beperkt In verband hiermede acht het college het gewenscht dat de gebruikelijke indeeiing der deelnecmsters eri aan de Vierdaagsche Afstandsmarschon te Nijmegen een verandering ondergaat en de gebruikelijke afatan den belangrijk worden verkort Het college van gevoknachfigdcn voor de sport is op grond daarvan rctoe overgegaan het toestuur van den Nederlandschen Wandekportbono te veizoeKen op kortan termijn aan het organiseerende comité der Vierdaagsche te willen berichiten dat voor de aan te geven leeftijdsgroepen de daarachter vermelde afstanden moeten worden vastgesteld groep 1 leeftijd 14 t m 18 jiir 20 km per dag groep 2 leeftijd 50 jaar en ouder 20 km per dag groep 3 leeftijd 19 t m 49 jaar 30 km per dag Het college van gevolmachtigdtn oor de sport staat bovendien nog op het standpunt dat bij de inschiijvjng der deelneemsters er8j in ieder geval voor zoover zy benouren tot de beide terst groepen dus grotp 1 en 2 een gtneeskundifie verklaring dient te Worden overgelegd waaruit blyki dat zij voor deelneming aan de Vierdaagsche Afstandsmarschen geschikt worden geacht In plaatsen waar bureaux voor medische sportkeunng gevestigd zijn dient de betrokken keuring by vQorkeur door deze bureaux te geschieden nadien aan de Engelschen heeft verraden Zij zou ook gaarne in dit opzicht een Engelsch standpunt Icerenkennen Dat is de gewetensvraag voor Churchill en Roosevelt zoo verklaartdr Megcrle ten slotte eerder zal eenkameel door het oog van een naaldgaan dan dat een Churchill of Roosevelt afstand doet van de aanspraak de ieicii en daarmede de wtreld te beheersohen De overige volken zullenderhdhe vergeefs op een antwoordwachten gcT iiri fcer die zoo uitstekend voor Frankrijk hebben gevochten Frankri ik zal er zich nooit toe verlagen de troepen huurlingen te versterken die m de oogcn van de Fiansche rcgcering en van de openbare meening v Frankrijk verraad hebben gepl cg Frankrijk zoo verklaart het agont j achap ten slotte heeft alles gedaan om zyn eer tijdens d e gevechten in Syriè te redden Het is voornemens deze eer ook hoog te houden tot aan de beraadslagingen over den wapenstilstand WEYGAND IN VICHY De algemeene gjedelegci rdc van de Fransclie regeeiing voor Noord Afrika generaal Weygand is Donderdagavond per v eatuig uit Alters in Viqhy aangekomen De eis van Weygand slaat naar men in Fransche kringen te Vichy errflocdt in verband met de gebeurtenissen in Syrië JSJOENGKING VERBREEKT BETREKkINGE N MET ROE MENIR De rygeenng te Tsjoengking hcctt volgens een verklaring van het ministerie van Buitenlar dsche Zaken op 8 Juli de diplomatiek betrekkingen met Roemenië verbroken met het motief dat Roemenie de nationale regeering te Nanking heeft erkend De gezant van Tsjoengking te Boekarest is teruggeroepen Zon op 5 29 onder 22 00 Maan op 23 43 onder 9 58 Men i verplicht te vërduis teren van consonder aotf lol é ttonsO komst i Lantaarns va voerloijen f moeten Vf ut na lonson er étnni ontstoken worden S f