Goudsche Courant, zaterdag 12 juli 1941

f EERSTE BLAD ZATEI DAG 12 JULI 1941 dadleE De Rüluaifaeidadl iut jonken met andénaan veeren H reUTIE MAAKTE EB SOi EPND AAN Het was tusschen vreugde en kwaadheid dat bet g noed scbummelde van éen dame die gistermiddag twee harer esregenooten op den Stadionweg te Amsterdam ontmoette beiden getooid met enkele kleedingstukken waarvan eerstbcdoelde de eigenaresse was Zij had namelijk 3 weken geleden een pakje inhoudende enkele stuks dameskleeding in en trein laten liggen klaarblijkelijl nog al exclusief want zij herkende ze oraniddeUijk en waarschuwde zoo snel zy kon een surveilleerenden agent dié de beide ongerechtigde draagsters uitnoodigde mee te gaan naar het bureau Leidscheplein aan welk verzoek de dames niet dan na een hevig protest tegen de snoode betehuldiging gehoorzaamden Eenmaal ten bureele gearriveerd moesten zij eehfer reeds spoedig toegeven dat tii zich inderdaad de gevonden goederen hadden toegeëigend Met een pro cesverbaal rijke r maar met verlies van Jiet gestolen goed konden zij huis waarfs kecrw aanwinning e d herbebosscfaing Jnduatrialistf iwlQKiBch onderaeek ate venMItwikl ig bevoÜasfolitiek drtakwatetvoorziening behoud I van nattnirruirale wegeaplannen tfioaren tramwegpJannen kansianplannan lucktbavens g mieente en waterschapsgrenzen enz B i Raad vat Bqataml Als ondrrdeel v i den Rijksdienst worden ingesteld een Raad van Bijsta id een vaste commisie en andere commissies welke naar behoefte worden gevormd en ia de vierde plaataih iv j een ffureau In de praktijk zalhet l 1 k is deze oude HERINNESDWEN AAN NEUUmERCS MfMEMUIII De iMtteekenit Wb hel mOionale plan OMUatHOCO MET DKN DBECTEUR ra F BAJwrac scmrr In de laatate vijftien jaar is er in na luBd ccn krachtig itrevcn meilibaar jewwat om de stedebouwkunëig aatwikiwliiw ia eea rmma en grootscber kader te zien dan mogeIvk ia binnen de veel ti e i uit tedebouwkundig oogpunt vrij willekeurige grenzen van het gniynteüjk gcbieiT Kt ttre en is thans Idiroond door bet ooiangi venchenoi besluit yan ét lecrekMTiasen ganerMl van het dipartmnent van Binnenlandache Zaken rinUiciën Opvoeding WetenH b P M Cultuurbescherming van Watemaat van Baodel Nijverheid en 8che p a rt en vun Landbouw en Vis scbera betreffende de instelling van een RijksdiMMt voor het nationale plan Oit de vele departementen bij dit besluit betrokken blykt reeds onwiddellük de breedheid vin opzet van dit nationale plan een plan echter dat niet nieuw is integendeel reeds jareniai de wenschelijkheid in breedf kringen werd gevoeld en waarvoor vele tekuDdigen een lans hebben gebroken De irtwik Mi f Wal de historiache ontwikkeling betreft djene het volgende Vroeger was e h uitbreidingsplan van een atad en ztlis van een dorp niet véél mper ifain een min of meer uitgebreid stratenplan Het uitbreidingsplan kon riot grïiot genoeg lyn De uitgestrektheid goid dan als een bewöa van de ruime visie van den ontwerper Pas later zou men de gevaren van die econooiisth en demografiseh ongemoliveeri uitgebreide plannen ihiien De zorg voor het landMhap alsj geheel en iet b u5t2yn van de sociasü economiscbe functie van de vestigingskem in dat landschap aldtu de inspecteur o r de V 51kshuisvestjng dr F Bakker Schut die nu benoemd is tot directeur van het bureau van den rijksdienst voor het nationale plan met ien hei A N P ttt dagen een onderhoud had over het nationale plan waren nog leer i embryonaal en deze zoudiin later hoe langer hoe meer op den voorgrond treden Vroeger werd de uitbreiding van elke stad en van elk dorp als een afzonderlijk geval getien w aacin veelal de groot l n wtbrak De stad en de naburige gemeenten breidden rich ieder op eigen gelegenheid uit en de wedexiüdscbe uitbreidingrn Mopten heel dikwijls niet met elkaar Er moest intercommunale samenhang zün En dit begrip vond geleidelijk ingang en werd in 1921 in de Woningwet vastgi legd Aanvankelijk waren de uitbreidingsplannen alleen voor de steden bedoeld en enkele snel groeieijKle Voorstadsgemeenten De vestigir g op bet land nam in beleekenis tee wegaanleg bleef achtierwcgé H streekpluiwerk Een wettelijke basis voor het streekplan werd door de artikelen 45 t m SO van de Woningwet in het leven geroepen Sedertdien is overal in den lande het stretkplanwn k aangevat en veelal was het besef levendig dat dp ontwikkeling van een streek niet kon worden overgelaten aan het inzicht van een aantal gemeentebesturen met dikwijls diametraal tegenovergestelde belangen Ons land behoort tot de dichtst bevolkte landen van Ett4Dpa en dit beteeké it dat de problemen welke zich op ons betrekkelijk kleine territoHr vocH doen zeer ingewikkeld zijn dat dfe cohflictcn die om op o £ir g vragen zich veelvuldiger voordote en vsn ernstiger aard zijn dan in de meeste andere landen en dat gemaakte fouten hier bedenkelüken gevolgen zullen hebben Bovendien bevindt Nederland zich in een phase van ontwikkeling waarbij de procentueele toeneming der bevolking grooter is dan die in de andere WestEur pecsche tanden Indien er dus tin Jand is waar de behoefte bestaat aan een van overheidswege eleide poging om te komen tot een iMieneele verAMliof van woeO en wenkgfilegenheid tot een in alle opzie niEn eeonomisen veraniwfMVd stelsel van spoor land en waterweigeiik tot e n acHrgvuldig bewaren van recreatiegebieden en natuur choon dan is het wel Ned and Een nationaal plan i £ in ons kleine maar dicht bevolkte land onontb rlijk en er i Jn tal vm MroMemeni die alleen in natiornsal verband tot een behoorlijke 4 loising kmuwn warden gebnekt Dit natiwMl plan dat reeds acdeit vUf jaai werd Iwpleit zal leiden 4ot een versterking van de nationale gedackife De rafaatentke wdiciring De Itiijksdiciist voor het nationale plan aUua de heer Bakker Schut heeft zooals bekend ten doel de niiimclüke rdcBiüc der nations le belangen bet oczictvt p de ruimtelüke ordening van de strcdtbelan ra en gemcentiiükc beUncan en het omierzoek dat als ban voor doe ardeniBg zal dienen IM oerden minatriöke ordening moeten worden begrepen is bet vastleggen en effectueeren van de lii i itiii w iim Iwt lofaniik van gronden en van hetgeen zich daarpp en diaaruk havtBcM Hat aationala fim moet worden gezien als de neerslag op papier van de mifMelijke orderung der national Im1h ii ds da cteeos opnieuw door aanpassing aan de fewyzigde omstandigheden te hef j iient momentopname van deze ordwing b Bakker Sckot wacs er met nadruk op dat hef niet zoo is dat het bureau van den r ik ieiis zelf aan het planmaken slaat Het natinnale plan moet het iwsuHaat zijn van een inaica ma nachlkai lamenwerking van de vakkrin B mat den rtjkadienst H t tg rmemSk te zeggen welke werken in het aatiaMale plan auRen worden opgenaaoen Ir Bakker StbOt noeatde als problemen op cultiiurteclusJathe w r en zooaïs verfcetft lft g van de afwatering inpoldering land wellkht zoo zijn dat de Raad van Bijstand een groot lichaam in een aantal kleinere commis ies wordt onderverdeeld b v voor wegen voor de industrie voor den agrarischen kant voor de cultüur technische belangen vo het natuurschoon enz Het bureau word t onderverdeeld in drie afdeelingen en wordt gehuisvest in Den Haag In de e rste plaats de planologische afdeeling n et ah leider een planoloog ten tweede een afdeeling voor sociaal economisch en economischijeografisch onderzoek wederom onder leiding van een deskundige ten derde het secretariaat dat den inwendigen dienst en juridische kwesties zal behandelen Wat het werk zelf betreft zullen de vaste commissie en het bureau zich bezig houden met ten eerste het maken van een nationaal plan het toezicht op streek en uitbreidingsplannen hierbij zij opgemerkt dat aan de provinciale besturen grootere bevoegdheden worden ingeruimd b de tot standbrerkging van streekplannen welke bevoegdheden in een uitvoe ringsbesluit nader zullen worden geregeld en tenslotte zal het bureau in samenwerking met de verschillende genoemde instanties het onderzoek verrichten als basis voor dte ruimtelijke ordening Bü dat onderzoek zullpn de universiteiten een belangrijke rol spelen Het is niet slechts de bedoeling sociaal economen en economische geografen in te schakelen maar ook zooveel mogelijk andere studierichtingen waarbij ook moet worden gedacht aan de hoogescholen te Delft en Wageningen waar vele onderdeelen zooals stedebouw landmeetkunde wegenbouw geologie landbouw landschapsarchitectuur voor het nationale plan van het hoogste belang zijn Een speciale opleiding tot stedebouwkundige is er in ons land igeiüük niet VACANTIEREGÏLÏNG VOOR WEKHNEMER IN DE WASCHINDÜSTRIE In de Nederlandscfae Staatscourant van gisteren is opgenomen een be schikking van het foliege van rqksbemiddelaars betreffende regeling van vacactiedagen voor werknemer in de waschindustrie Deze regeling geldt voor de stoomwasscherij z g witwasscherijly wasch en strijkintriehtingen en waschv rzendingm De arisejders die op 1 Juli 1941 gedurende tenminste drie maanden in djfflist bü een dezer ondemenungen ztJB hebben recht op een halven dag vacantie voor elke maand dienst roet behoud van loon Voor hen die tenminste etn jaar iii dienst zijn b J draagt deze vacantie derhaiva zes dagen Hiervan mqetai tenminste drie dagen aaneengesloten worden gegeven tusschen 1 juli en 1 Septemlwr 19 1 op door den werkgever te bepalen dagen In bijzondere gevallen waarin de technisch outillage van liet bedrijf zulks noodzakelijk maakt kan het college van rijksbemiddelaars geheel ot gedeeltelijk ontheffing verleenen van de bepalingen van deze beschikking Deze regtljng is door het college van rijksbemiddelaars aldus vastgesteld op voorste van de Federatie voor de Waschindustrie Dé Vacantieregellng maakt deel uit van de collectieve arbeidsovereenkomst waarover onderhandetingen Worden gevoerd tusschen het bestuur van de federatie en de samenwerkende organisaties van fabrieksarbeiders Aangezien deze onderhandelingen nog niet ioover gevorderd zijn dat een spoedige totstandkoming te verwachten is achtte het federatie tuur in overleg met de arbeidersorganisatieinvoering van een vacantieregeling gewenscht opdat de arbeiders Mervan J reedt thans kunnen praOtearvp DE MAGINOT LINIE DER SOVJETS Hoe een bunher liwt genomen werd Het A NJ meldt uit B riyn Reedi op den eersten dag konden wij ons ervan overtuigen dat de Sovjetvestingwerken wat betreft het systeem vaii vestingwerken en de bardheid g U k Ie stellen waren met de Maginot linie Lezen wü het bericht van den commandant van een regiment infanterie dat na drie dagen van hevigen strijd een panlaerwerk met vijl bunkers veroverde en daarna opnieuw voor een nieuwe Unie stond die niet minder dan vQftien bunken telde Hoe ïkh de strijd ontwikkeld schildert de kolonel aan de hand van zijn nitities De Sovjets doen eerst alsof zü loos in bet gebeel niet zien Zij liggen op de koepels ea netnen een zonnebad Tven wil een paar keer over hen heen sdisten vlogen zij met een katachtige snelheid in hun holen Tien minuten lang vuren de 10 cli kanonnen van once zware wapens op het gewapend beton Vervolgens rukt in een frontalen aanval bet tweede bataljon p terwül het eerste bataljon naar rechts een omtrakkende b eweging maakt noUelincx kont nit alle scfaictc ienisgaa vaa ee iii buiUters een wild afwe rvuur OumiddellUk ligt iedereen pkt op den grtind doch de twee bataljons lig n re fls dreigend dicht by de viandeltjke stelling Nadat de artillerie d bunkers opnieuw onder vuur heeft Igffiomeu wordt de eerste sehietopening van den vooruitgeschoven bunker tot zwijgen gebracht Hierdoor gelukt het Via het iLH V a rijft men ons Voor den oorlog begonnen in deze warma zomen a den voorbereidingen voor den oipiarsch naar den rijkspartijdag te Neurenberg Wie op deze dagen het Hauptbahnhof binnenreed en tot den staf van den opmarseh be Duitsche stad al niéuw voor hém Trots en sterk omringt de stadsmuur met ztjn dikke ronde torens in steenen eeuwigheid de oude buizenzee aan weerszijden van de Hegnitz Op stellingen tegen de oude voorgevels stonden mannen die de verweerde steenen vernieuwen koperen waterspuwer s welke door den wind zijn verbogen weer recht zetten en als op den ouden keizerburcht hoog boven de d ken der stad nieuwe balken opheschen langs de steile burchtwanden welke door de vensters in het binnenste van de burcht verdwenen Wie met deze mannen sprak hoorde dan dat op l evel van den Fiihrer eén zaal in de burcht gerestaureerd werd en wel de zaal waarin keizer KArel V heefi geresideerd en zyn rijk waarin df zon niet onderging beeft geregeerd Het zomericamp voor journalisten DE BEEK FELTMEYER SPREEKT Oe LAATSTE GROEP TOE Gisteravond heeft de vierde groep kampeerertde journalisten in efenkameraBd teii savB9d afscheid genomen van de Caanenbiaiigh h IHistoriachp slot van Maarten van Rossum ta Vaassen waac vier weken lang journalisten hebben gelogeerd Op deze kameraadschap iavond was aaöwezig de heer H Felimeyer voorman der Nederlarjsché S S die den journalisten op het bordes van de Canncnburgh hec4t toegesproken Het IS spreker hekehd dat velen iri onzen tijd innerlvk worstelen met en trachten een oplossing te vinden voor de problemen van dezen tijd Het is nu eenmaal niet eenvoudig om een overtuiging van vandaag te veranderen in een van morgen Spreker heeft het te vaak meegemaakt dal het verschil van meening piet anders was dan een steriel politiek debat waarbij een ander schaakmat gezet moest worden om zelf verder te komen Waar het in dezen tijd om gaat is een wereldbeschouwing die tot vleesch en bloed wordt Ik zOu er u op willen wijzen aldus de heer I Feïtmeyef dat er vandaag den dag ook it ons VÓIk kerels ïijn geweest die de consequenties daaruit hebben get 9 sk i d t P het 09genpk n ket oostfront mee te velde zijn gegaan én aap djen trtjrt hébtien deelgf Romen Oii Mreeki 1 Jali hebben Nederlandsche VTÜwill ï fs bij licmberg aan den stri ct neeTgcnomen Dit as niet het rfsultaat van onvmchtbare debatten van gew rstel met problemen van menschen die meenen dat iet vreag tuK Vi onzeil jtijd pM ander i dan dat van sysienen waarb Iwt acn de plaats kan innemen van een voorgaand JJ h rFeltmeyer gaf voorts akz n meening te kennen dat politieke argumenten de zaak in het algemeen ver troêbélert De houding van de inetisclV heid is zoo dat men innerlijk de politieke argumenten als wapens in de hand heeft gekregen en als het ware weet welk register wen moet uittrekken om den ander te kunnen weerleggen Ons gezamenlijk lot en onze gezamenlijke toekomst moeten wij beleven in het kader van ons eigen volk Spr wil er echter op wyzen dat er en grootere saamhoorigheid in de wereld wordende is als gevolg van een groeiproces dat aan den gang is Dat is de greol Germaansche gemeenschaps gedachte Zoo is het vandaag den dag Geen eenheid als een fictie van eenheid zooals een interAationaal proletariaat maar wel een eenheid op basis der lotsverbondenheid van menschen die hun cuiluur hebbenhoog te houden en te verdedigen tegen krachten als het bolsjewisme an het internationale kapitalisme Een dergelijke lotsverbondenheid kan slecht bipt an bij menschen van he Blftre JpÈs vin denzelfden mgmmmÊBÊsmessÊmÊa Wat denkt hierbij niet de puitscher wanheer hü zich den tijd herinnert waarin Adolf Hitler WHtwvakarbeider was en oM hem werd gelachen al om èeii buitenstaander die worsttde ora de ziéi van den misleiden arB i der en overwon trots alle dreigeanen ten hem T n de stelling te smyten Daar heeft h gf zwucen den arbeider a ioiAö artken © het agende W lust weten V3jf het Volk èkr ipittMMtlea welke goed ge t i xffcn ffkBOütg van een staat moet rpnVien Wi door é nög dnxnnende stad S jtT de Fleiacherbrücke schreed slak deï traaigstroomende Kegnitz over De bifrg welke éen Italiaansch bouwmeester in de zeventiende eeuw bouwde is als eeti vcfbindimgsteeken yfusml loen vo4 r dP oorlog een groep Italiaansihe asMsten die naar Neurenberg was gekome daar stond root aen groep i de $ i A den öuitscheü ArtwtóSifieBst sp elcende over de toekomst Enthousiast behaiideiden zii de bedreiging van de vólksr mntte Z i ra ken o er NoprdAfrika waarheen eii deel van h i als kolonisten zou vertiekken Bif V lles gezien binnen de n juwe muren der stad zijn dingen waaraan men vasthoudt Boven de stad echttr zweeft van de tinnen van den burchlloren 4ie Wik over de roode pannen van de daken en de slanke gothische kerktorens Het geheel is al een laatste getuigenis van de Noordsche bouwkunst tegen het Zuiden mei zijn barok en bontheid van vormen Over lie djkoi wordt de blik gevangew door de groQie dennenbosschen in de verte te midden waarvan het geweldige terrein en de bo uwwerken van den Rykspartijdag liggen Uit de oude ommuurde stad voeren de breede straten naar de groote ruimten waarop Duitschland zich jaar na jaar verzamelde Daar getuigde het van zijn arbeid iedere organisatie voor zich allen voor den Fiihrer Het opma cheeren van den Riiksarbeidsdienat was steeds een bijzondere belevenis Jl t presenteeren v n de spaden welke glin erden in de zon wekte steeds den bijval van alle toeschouwers De plechtigheid echter was steeds een bewijs vari de diepe geestelijke waarde var een beweging welke zich niet ten doel stelde te excerceeren het was de bekentenis dat handenarbeid de hoogste waarde van den mensch beteekent en dat slechts hieruit zich al e andere waarden van het bestaan kunnen ontwikkelen COMMANDANT VAN DE SS STANDARTE WESTLAND GKSNEUVEU r Uit s Gravenhage wordt gemeld De commandant van de S S Star darte W Uand S S Staodartenfi rer UUmar Wackerle is na een zegevierend gevecht van zijn regin ent op 2 Juli IWl in den striid rondom Lemberg g sneuveld S Standarlenführer Wie kerle is door zijn heldhaftig optreden tot een symbool en voorbeeld voor dit joogev dappwe eor iMm gevormde cegintent der Waften S S caw r itB het tweede bataljon met etn dapperen sprong in de breede gracht rondom het pantserwerk te springen Van tevoren haddan onze stoottroepen op verscheidene i Uataen de prUikcidrawiverqMir ringen doorgeknipt iSiar springt plotseling een afdeeling heeft van vier meter dik en v rscheide c vcfdievingefv telt die door middel van valdeuren nMt elkaar verbunden zijn Nog een lading dynamiet en de dear van de tweede verdieping spiingt open Een gevangene wordt naar ben i M ga tuurd om den fomraandaht liat overgave t bewegen Hij komt niet terug Vanuit de diepte klinkt dof een iehot De commandant heeft zijn eigen man doodgeschoten De pioniers halen z klantaoms E a onzer kameraden gaat zonder aarzelen naar benedrn Plotseling ziet hij de pistool van den commandant op zich gericht Zonder lang te overleggen werpt hü zi ia handgranaten Vervolgens loopt andere bunkers een moorddadig vuui fhij een stukje vooruit en gaat plat op gegeven Verscheiden malen moeten zü van den koepel af doch even dikwijls kruipen z weer op den koepel Wij vragen om een compagnie pioniers Met vlammenwerjMT stormen de pioniers naar de vuurspuwende vesting De eerste ladingen dynamiet ontploften Als de rookwolken ziJB opgetrokkm zien wü dat bet dak van den bunker een deidk vertoont BiJ eca tweede lading gelukt het den pioniers een ongeveer twee meter groei gat in het beton te slaan Thans ziet men wat voor een hoeveelheid staal in het cement zit Terwijl een tweede compagnie pioniers hulp komt verkenen zïjn de stoottroepen van de eersfc compagnie weer naar den bccchadigden tninker toegeslopen Ditmaal gelukt bet hao een dynamietlading te plaatsen die ook de zwaarste paatscring moet vernielen Onder een geweldige lawaai scheurt de gepantserde ko el opa mmim vaa i r iaatar k De pioniers klimmen onmiddellijk in d n bunker Z ocmdi verscheidene Sovjets gevangen Tot hun verbazing zien zij nu dat de bunker wanden zijn buik liggen Wanneer de handgranaat oBlploft is gelukt het hein te ontkomen Ot kogels fluiten om zijn ooren Bunker na 1 is veroverd De eon mandant ligt mst een schot dow zijn hoofd op den arood Otdt da rtcbter bunlapr wordt kapot geschoten Opniettw koisen de pioniert naar voren en rukken de bemanning uit Nadat de sleutelpositie vernietigd is vallei in enkele uren ook de drie andere bunkers Een bijna weergalooie dappere prestatie van onze officieren n soldaten Van de i t honderd koppen bestaande bemanning worden 42 sovjetsoldate jongens van 18 tot 20 jaar gevangwa genonnen De overig liggen dood naast de hietgaten De gevangenen geven den indruk totaal gebroken te zijn Enkrle van ken zün blaek hun hoofd is zwart verschroeid Zij gaan op hun knieën liggrn en bidden hardop huilend om geInade Wat meet hun door da SevjMs veel zijn voorgelogen over de wreedheid der Duitschers Zooals gisteren zaltnn alle bunkers veroverd worden die ons in den weg staan aard En wanoeer het nu gaat te n dt S jet Un1e das is dit niet slechts te beaehouwen als en lecvaUige pisoda maar men bedenke dal reedt iii ITM duizenden NedeilaiHlers de Otkraïna z n bionengetrokkni die daar elv rende doiiwn stichtten waarvan de molens el de golvende korenvelden DOg de getuigen zijn Dit was hef werk van Nederlandsche voortrekkers Er ontstond een ruimte van de Noordzee tot de Oeral waar Germaansche menschen bg geboorterecht de leidin4 hadden omdat Icidiag slechts kan uilgaan van menschen van dit ras Men bedenke ook welke inogelijkhedta er ztja in deze ruimteccaceptia Het is beerlijk in dexee tIjd te leven nu n geschiedenis voor eeuwen wordt gevormd zoo besloot de heer Feltmeyer De algemeena organisatieleider van de zomerkampen voor iaurnaüsten de heer A Meyer Schwencke heeft ook deze groep der kampeerende vulpenridders aan tafel dt de groote zaal van hel oudfi ridderslot toegesproken DE BETiEKENIS VAN DBf OLDER LANDAO De persdienst van het Ned Agrarisch Front schrijft oj De groote boerendag te Rolde die zulk een opmerkelijk auecc werd voor het Ned Agrari sch front een succes dat wierklank heeft gevonden in de Nederland sche pers meer dah ooit met een soortgelijke bijeenkomst het geval as geeft ons aanleiding tot het maken van enkele opmerkingen welke de beteekenis van deze gebeurtenis nader kunnen omlijnen Er is nu eenmaal en meer dan ooit geldt dat thans rriet belangrijker voor den landman dan zijn oogst Waarom dan toch de leiding van het N A F doorzette Hierom Het was voor het Nederlandsche volk en zijn toekomst van veel gewicht dat op de vraag boerenorde of bolsjewisme éen prompt antwioord werd gegeven vooral door het boerenvolk omdat dit door zijn aard in staat geacht moet worden het zuiverst te reageeren op verschijnselen die liet wezenlijke leven v i een volk beheerschen Onze boeren zijn zoomin als trouwens de boeren elders gemakkelijk in beweging te krijgen Maar als het gaat om de hoogste waarden van het volksi estaan dan pleigen zij de plaats te bezetten waar zij moeten staan Wij behoeven maar te berinneren aan de Novemberdagen van 19H toen het de plattelanders waren die het in de groote steden dreigende gevaar van de roode revolutie kwamen keeren Toen dan ook de Rijtt scommissaris in zijn rede te Amsterdam dmdelijk liet uitkomen hoe van het Nederlandvhe volk verlangd wordt dat het ziin standpunt zou bepalen tegenover de nieuw e wending van den oorlog door den trijd tegen het bölslewisme heeft de li iding van et N A F onmiddellijk begrepen dat eer spontane gefuisents van h t t lirtteland een mopïliik in zijn waarde 1 overwhatten gewicht in de schaal v n het lot rou worden Daarom nam zij het risiéo van een te korte voorbereiding v n een eigenlijk niet geschikten tird van het jaar en Aan de beperktheid der beschikbare vervoermiddeleBp door het eemi s i an bii sen die in het nlatteland s erkeer een zoo belangrijke rol te vennilien kregen in de laat le jaren Het bijeenbreneen v n een menigte van ongeveer 20 000 menschen in een brentoch doroi is een onderneming die uitsluitend slagen kan aN de zaak waarom het gaat in ksreede kringen van het platteVandsvolk waarliik leeft Het heeft geen zin te verbloemen dat ook in de dorpen nog velerlei verkeerd begrip heerscht Helaas vertroebelen de politieke meenii igsver èhillen het dorpsleven meer dan ooit Maar wii twiifelen niet of de Holder Ixierendag zal menigeen opnieuw tot nadenken hebben getaracht De vraag boerenorde of bolsjewisme behoefde niet te worden gesteld heeft menigeen oogenschijnlijk terecht opgemerkt Inderdaad het boerenvolk fwil zeker geen communisme Maai te weinig ziet men nog in dat andere verschijnselen aan de bolsjcwiseering moetPn voorafgaan en dat die ver hijnselen zieh in orw volksleven in het jongst VeriWen maar al te duidelijk openbaarden Daarom is het tellen van zulk een regelrechte vraag geenszin i dwaas en daar jm is het soontane antwoord dat er dezen vijfden Juli op gegeven werd van zulk een groote waarde Dat een doelbewust op het behoeden van een gezonde boerenlaag gerichte Dolitiek in orw land niet mear moBelijk wa moet U een der ernslig ite verschijnselen der volksontbinding besdiouwd worden Hoc meer dit wordt inge ien hoe sneller het Ned Aerarisch Fron dat den strijd voor zulk een politiek heeft invezet en onafgebroken voert het volle vertrouwen zal winnen En wie in Rolde deel nam aan de overtuigde geestdrift voor de nieuwe Europeesche orde en Nederlands plaata naa st de andere ontwaakte volken mag aannemen dat inderdaad het trziehl zeer snel groeiende is Dit is dan ook de ware beteekenis van den Holder boerendag hü heeft ons volk den sp ecel voorffehonden een soiegel waarin het zichzelf on iin best want in harmonie met de f eiscl n van een onverl iddeIijken tijd kon aanschouwen Hmsvromeen jfdtmtttiel Zowtof Iwt 4e kattte eMI MAdatf van Bm 25 br Mi0ebali fBaa 9 ftarwcbl cd Ban 6S an 78 flfmh Bm 25 aiaraa i Boa 24 iMik Boq 25 aardappelen Ban 3 rijtt DISTRIBUTIENIEUWS Bon 103 v6or 50Q gram jam tttoap e d De lecretaris gi neraal van het dcpar icment van Landbouw en Visscherii maakt Itekend dat gedurende het tijdvak van Maandag U hiii tot en net Zondag 10 Augustus as de met 1 3 gemerkte bon van de bonkaart algemeen rec t gaalt ey bet ko en m 500 gram jam stroop honing e d FAF EN nAVBRkoVT TOOR gijinmii De Èccretaris genpraal van het depar emint van Landbouw cit Visschery maakt bekend dat geduritnde hel tijdvak van Maandag 14 Juli tot eif met Zondag 10 Augwtltis as de met A rU t gemerkte bon van de pap kaart bl welke is uitgereikt aan linderen die geboren tito na 1 Juli 1937 recht etft op het koopen an 250 gram rijll rijstebloem rwsteiweri rijstgries of gruttemeel gemengd meel Dg met iA havermaut gemerk te bon geeft gedurende bi v MgerM ffl d tijdvak recht op het koopen van IW gram havermout haverbloem haver vlokken gort gartnwmt uit aardappel zaeel bereide vlokken of grutten GELDIOB DISnnVTRBESCHEIDEN Teneinde misverstand te voorkomen wordt er nogmaals de aandacht op gevestigd dat de hierna volgende distributjekaarten en boekjes thans geldig zijn I De boHboekjes A B C D eii B dat lijn dus alle nieuwe èónboekjes welke onlangs zijn nitgereikt b De melkkaarl c De cacaokaart die evMTWel niet in gebruik is d De bloem kaart e De bote rkaart f De vetkaart g De teitjefkaart h De vaste branditoffenkaartea J K L ea N j De gecombineerde vaste brandstoffen stoffenen petr ileumkaart M k De petruiuerakaart O 1 De zeepkaarlen P en Q De hier oven niet genoemde kanten waarbij dus dé nog gedeeltelijke ongebruikte bonkaaxten zooals de oude vleesfhkaart de oude bonkaart algemeen en de aardappeikaart m t uitzondering van de thans nog geldige bonnen van die kaarten benevens de oude brandsloffenhaarten en de met e n eenheid 8e periode gemerkte Bonnen voor brandstoffen en okes kunnen vernietigd worden Tenslotte Wordt et op gewezen dat uiteraard de losse rantsoenbónncn doorloopend geldig blijven DEBONNENLIJST I AARDAPPELEN A ZC reserve t ati M Juli 3k BLOEM il tk It t m 1 A 91 gr tnoé et W rantsoen fabak t 39 r tmè bk em BOTER MASGAmNE Ba 22 en t m 11 Juü U gr boter Vetkaart idem met reductie ltBO GKBAK Br 26 l in 20 Juli één rantsoen EIEKEN Z l m 20 Juli een i GOKT MOUT GBirrtSN iSi t m 10 Augustui pand ATUMOtnr VLOKKEN KSM M L m 10 Aagustw poad KAAS en 19 Urn 23 Juü U n Urn 27 Juli 10 Aug 1 ons JA V8a d f I S t m 10 Aug 1 ffad KOrFIE TBEK S t B 10 JuU katOMumiMl of 4Q ge tkea KOLEN Kookdealaiiidea lalMr M n N B o No as K r 31 Juli Verwarming 91 9Ï M haarden en kachels J 01 t m 94 haarden en kachels K 91 t m 11 centrale verwarming n eenheid vaste brandstoffeo 99 99 97 haarden ctt kachels i 95 t as M haarden en kaehela K een eenheid turf GaMif t m 31 December MACABONI VSUtiCKLU ENBL 54 t m 10 Augtwtns 1 ons MAIZSNAKNZ 65 t n 10 Ai BsW i OM MEWL C Z t m 99 Juli Mi llKw pEULVBVcank Niet aaagewezea rBnoLEvn Per U t a 19 Aaf VMT ka cé St RUSBC Mt Va 19 Aar H penA K llBrtW tAa Auê I ranttaaa SIIIKBB tmtt WL 3 AagDaiaa 1 k TL tS t m 11 Jtuli ranatian laasci leescbwataa Tlaiaaliniiia VL ZS t m 17 Juti k raotaaan a ardnurzaanid gavs cla XBSP t ta Angostiat 1 rantsaea TWlèi AaiN6 A award f ele9 Me awdi Bi Ma n Bo bQteh fir brood Per pertode VIvleesch Geen toevoeging is Alg Bonkaart