Goudsche Courant, zaterdag 12 juli 1941

rWEEDE LAD J ZATERDAG 12 JULI 1941 w ff StadnvmuMia AT 1 AAR f ANNCER Waddinxveen s hurgefneéster legt zijn ambt neer Na 21 jarige werkzaamheid yan den heer P A Troost heeft de industrie plaats zich sterk ontwikkeld Krachtige vooniitstrevende figuur M GOUDA in veertig jaar WATERPOLO Thalla Theater Jeugd met Kristin Söderbaum Hermann Braun Eugen Klopfer Aanvang 8 1S uur Zo0dag vanaf 3 30 uur Kennie Bioscoop Meisjes van zeventien jaar met Carl Ludwig Oiehl e Dorothea Wieck Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 8 uur Zondag vanaf 3 30 uur Zondag 10 30 uur De val van Carthago Seheawbarg Blaacaep Gevaarlijke vrouwen met Erminio Spalla Augusto Spalla Tino Eilers en Werner Scharff Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur 14 JuU 3 nar Kantoor N V Toorheea JoIl Wolff en Co Jaarlüksche algemeene vergadering van aandeelhouders 16 Juli 7 39 uur Ned Oercf Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Velzen JaU 8 9 nur Oo baven It Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor luchtbescherming Juli 7 30 nur Leger dea Bella Heiligingsdienst JbII 7 36 nur Vrije Eraagelisehe Gemeente Bübellezing en bidstond Juli 2 uur Openbare D L O 8choel Afmarsch danles en heeren voor examens H L O 21 lull 11 uur De Zalm Openbare verkooping van onroerende goedaren door notaris J van Kranenburg 26 Juli J uur Openbare Ugere school ae 2 EHaabeth Wolffstraat Afscheid C de Bode als hoofd scl ool vorabuitengewoon lager onderwijs 4 uur afscheid voor belangstellenden 26 Juli 6 nur Sociëteit Ons Genoegen Tuinconeert Goudsche Orkestvereeniging en Schoonhoven s Kamerorkest onder leiding van Gijsb Nieuwland 31 InU i nur Sint Janskerk Orgelbespeling H C J de Man met solisten koor en orkest ZONDAGSDIENST OOKTORftN PU afwezigheid van den huisarts zUn van Zaterdagmiddag 3 tot Zondagavond 12 uur te consulteeren de doktoren J W H Helleman Lange Tieadeweg 81 telefoon 3181 en A J KJfttler Jouwe 166 telefoon 3 58 i APOTHEKEKSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek E Grendel alleen Lange Tiende weg 9 d Goudscli zwcmciub rol Un ri De gebeurtenis het kampioensjaar 1923 2 September 1923 G Z C heeft het kampioenschap van Nederlandbehaald heeKGouda vierde feest en nog leeft de herinnering voort aand i glorietyd Hier i het zevental der iwaargewicht klasse letterlek en fifuurKjk V I n r staande Dick Ussclstun Kees Usselst jn Gcrnt Gabry Joop v d Ree Zittend Jan den Boer Ad Slop en Wim Bokhpven Foto G C m mwOOttmItflin f Ï J ingei Med O 2227 10 in Italië tegen Oostenrijk uitslag 5 3 voor Oostenrijk De G Z C era die ia het Nederiaadaeh levental aitkwaawB speeidea het volgend aantal wedatrtjden ir W Bakhoven t J G dea Boer 6 dr D A UsaelstUa 1 A C Slop 4 Ten slotte worden over het intern nationaal waterpolo verkeer nog vermeld de toer in 1924 van G Z C naar Duitschland en het ttelangrijke tournooi dat GXC in 1927 organiseerde ter gelegenhekl van haar 40 sten verjaardag met de volgende uitslagen G ZC Poseidon Keulen 5 2 Libellulfb Parijs Polit Swi CL Londen 11 P S C Poseidon 3 7 GJ5 C Libellule 4 3 In velerlei opzicht is dus de rol van de Goudsche Zwemclub in bet waterpolo een roemrijke geweest DIPLOMA GEWAPEND BBTONCONSTRlItTKUB Bü de P B N A examens te Utrecht en Arnhem slaagde onze stadgenoot de beer A A de Jong voor het diploma gewapend beton constructeur Uit TToeger tüden BI ooinison GoaLura MBLDOI H en overleed te Broek bij Gouda de heer J v d Torren majoor kommandant vail het 3e bataillon rustende schuttery 2e district in Zuid Holland in deo ouderdom van ruim 81 jaren M iAAK OBLIDEN In de vergadering van de Provinciale Staten van Zuid ilolland is het voorstel der Commissie inzake de schadeloosstelling aan de gemeente Gouda voor bet eventueel verlies door vernieitginjE van het recht van tolheffing op de jbuwe welk voorstel behelsde dat de Staten de beslissing over dit pimt in afwachting der te voeren onderhandelingen geheel ongepraejudicieerd zouden laten aangenomen Voorts vereenigden de Staten zich met het voorstel inzake verbetsiing v den waterweg tusschen den IJssel en de Ringvaart van den Haarlemmermeerpolder en vaartverbetering onder Boslioop S lAAB GBLBOBN In de vergadering van den gemeenteraad werd op verzoek met ingang van 1 September a s eervol ontslag verleend aan den beet K J J Riemens als leeraar in de Fransche taal aan het Gymnasium aan den heer J Toen als amanuensis aao de Avondschool voor Ambachtslieden en aan den heer D M Kloots all onderwijzer aan de Ie Burcenchool roor jongen haald Twee werden er op en plaatsje I Salome A J Houtman GF Treytho gevonden en de andere twee zaten C B van Tongerloo F H Weurmin oj het dak K Vis en J van der Oord Vestig jaar waterpolo is de titel van aèn aardif iMekake met een rijk teitenmateriaaC welk welgeslaagd werkje da seofetaris van de polo ommissia van den Ned Zwembond B Planjer te lUrecht heeft geschreven er gelegenheid van het feit dat het p 7 Juu j I veertig jaar geleden was guit m Nederland de eerste competitiewedstrijd gespeeld werd HeriuuiUitliJk vUidt men In het keekjc Ie Aamea Gonda ea G C dat ta geen wwider waat de geaddedeaia ▼ het pel valt voer een neet deel samen met die vaa de OeadMhe ZwcaMlQb die altUd leo a gioete rol ia het waterpolo heeft gaïpeeld en deee aport ea bet iwemmen ia Gooda aeker ook ia de eatgerhig lao p patalr oiaakte Al ia IIM oea wedetryd Al vóór dan eersten cdmpetitiewedstryd gespeeld werd was een tevental van G Z C in het water in 1 88 speelt het een vriendschappelijke ontmoeting tegen DJ K waarbij de Couwenaars met 4 O winnen Een tijdje hoort men dan niets uit Gouda maar in IWM is er weer animo il het dat deze zich beperkt tot het spelen van vriendschappelijke ontmoetingen Het programma van de nationale zwemen waterpolo wedstrijden y n de Amsterdemsche Zwemclub r K d en zwart en de Goudsche Zwem lub rood en wit met als scheidsrechter Aug Th Koppenburg secretaris Ned Zwembond en voorzitter iwemclub De Jonge Kampioen De samenstelling iei zeventallen was A Z D J M Bianchi doel K Smith en W Bredius achter R Schroder midden B A Roodenbureh J J oodenburch en P H W Osick voor G Z C J Kortenoevcr doel A Ooe wagen en J SamB n achter Vtr eeff midden Den Bjer Jac Samson Westriema voor Hoewel het spel reeds lang hier beoefend werd duurde het tot 1 I8 voor in competitieverband gespeeld werd Daarover zegt het boekje terwij G oudschè Z wen C lub voor ft eerst aan de competitie deelneemt ader aanvoering van Jan den Boer o voordien in de gelederen wan A Z C streed Met hem deden dit zijn Goudsche vrienden D YsselstUn W Smit en Jan om zoodat het geen wonder genoemd mag worden dat het G Z C evental bij keuze in de tweede klasse ordt ingedeeld t l net eerst werd in l 17 de ttechtsohe poiodag gehouden ter ge held van het rüf larig bestM l S ülf Snel rust dan de Goudsche ster De JJWeum uitgave vertelt het op de volVMt wifie Jn ins ta het de O Z C die ten van A Z P C naar de eerste I promoveert met ondervermeld a A C op a H it J C den Boer C Useelstein okhoven O A UatclatQD W Smit IM taf MV OZjC Hmttow vaa Nederland e l F öZC I rich in de f klaseo gehandhaafd het karaS ü N lerï i haar deel 2 venK lUende G 2 C pelen maken wi uit van een Nederlandsch leven waterpolo kent welhaast geen vatvw e i zoo intens medeleven Zr Jf oUdnf alt dit het geval is lfi i£ H 1 Gouwe füüi t de pubUeke belang e i tribune als voor een voetbal h v f genomen wordt maar oriejaar van het Nederlandsche Woenschap lujs brengt feest in ntea J la fcnllUikerendeB ael4 n n Haaa gmui de Mr da ifaatea m laaci de 5 fw fcet It tam l abt 1 tWt 5J yfcm eeahee e kal i W wat OJLO auu kei ta Jf Wrt ie de DoUl i ecK met j Btterdj de dids ni £ alt Su l woft a aangêdracea Met beatanr ta liMren gein oikfci Gouda dat aan de spits vaa het Nederlaadaehe waterpolo staat En al is t dan niet ieder jaar zoo n feest toch blijft jarenlang die groote belangstellinil bestaan en op de tri bune langs die lange vrue smalle in richting hoe wisten de Goudsche spelers het speelveld uit te buiten drommen de Gouwenaren tezamen als G Z C speelt Dat die belangstellenden wel eens wat te veel de onschendbaarheid van hun spelers als een axioma beschouwen toont het nog aanwezige scheidsrechtsschavot een verhoogd platform voor den arbiter bereikbaar langs een laddertje dat ingetrokken wordt als de functionaris op zijn post geklauterd is Trouwens Gouda is in die jaren niet de eenige plaats waar het publiek zich kon roeren In het jaar voor het kampioenschap had G Z C al een keer het afdeelings kampioepscljap bereikt maar toen behaalde Het Y den landstitel en hetzelfde gebeurde in 1925 I angzamerhand komt dan de Goudsche teruggang Nadat G Z C in 1930 door bijzondere omstandigheden in de eerste klasse gehandhaafd is brengt 1931 dit zevental de degradatie naar de tweede klasse hetgeen een voortgang is van het proeeixiat het niet ter beschikking hebben van jeen overdekte inrichting de vereenming onmogelijk maakt zich in deJtoogste regionen te handhaven Het boekje herinnert nog aan twee andere Goudsche feiten de verlichtingsinstallatie in de onoverdekte zweminrichting en dan de totstandkoming van het overdekte bad Het spreekt vanzelf dat in hetboekje ook bekende figuren uit onzestad genoemd worden Het eerst komt men tegen den naam van wijlen den heer A C Cosijn die in 1903 bijde instelling gekozen werd als lid van de vaste protest commissie Het herinnert er voorts aan dat bij de regelende rol die de zwembond bij deOlympische Spelen in 1928 had in het büzonder o a de heer J den Boer op den voorgrond trad en het vermeldt voorts den heer J C den Boer van 1922 af gedurerde elf jaar al lid van de polocommissie Oeada ia de wereld Maar oak iat aatioaaal hebbea GJ C ea haar piwaiaeBte apelen een betaacttlke nrt g eaaeeld Ia Uil 9eaMe te Gaada 1m Neder laadache aaveatal tegea BelgW Met 4 1 Mevea da B iea ebaaa In 1922 speelt voor het eerst een Goudsche speler in het Nederlandsch zevental Het is W Bokhoven in Den Haag tegen Frankrijk dat met 4 2 won In 1023 bij den retumwedstrüd tegen Pranknijk ia J C den Boer in het nationale zevental opgenomen Nederland Iqdt een 5 0 nederlaag In hetzelfde jaar komen de Belgen in Gouda spelen Het is opmerkelijk tchrqft het boekje hoeveel activiteit de Goudsche zwemclub steeds ten toon spreidt bü het or aniseeren van internationale ontmoetmgen Nederland moet een S 1 nederlaag incasseeren Van het zevental maakte Jan den Boer mede als aanvoerder deel uit By de Olympische Spelen in 1924 in Parijs ziJn J C den Boer en W Bokhoven In het Nederlandsch zevental opgenomen Tegen Zwitserland wordt met 7 O gewonnen tegen Frankrijk met 6 3 verloren In 1925 tegen België in Utrecht maken drie G Z C ers deel uit van het Nederlandsen zevental het in Gouda befaamde drietal J C den Boer dr D A IJsselstein en W Bokhoven H t resultaat was een overwinning voor de Belgen Het volgend jaar is er een nieuw Goudsch gezicht in de nationale ploeg doelman A C Slop de man die bovendien de tochten van de Nederlandsche ploegen op zoo leutige wqze beschrijft Wi debuteert tegen Duitschland in München Qladbach Het resultaat was een 5 4 nederlaag Verder speelde MJ mede in hetzelfde jaar in Ronse tegen België 3 0 voor Nederland in 1927 in Den Haag Jegen België 5 2 voor Nederland en in datzelfde Jaar bU de Europaetche kampioenadiappea te Bologna f ET lust en pinier heb Ik hier gewerkt en ik heb er prettige jareii 6 h ad loo vat de burgemeester vai Waddlazveen de heer r A Troost de indrukken samen van fijn bargemeestersahap dat h j over enkele digen gaat neerleggen Met Ingang van 15 Jnll a s is hem op zijn verzoek eervol ontslag uit z fn ambt verleend Dit a geschied met dankbetniging van den aeeretaria gasieraal vaa het departement van Binnenlandsehe Zaken voor de Indeze betrekking bewezen diensten Ook de commissaris der provincie Zuid Holland heeft zijn dank betuigd Burgemeester P A TROOST Foto Studio Ruim een jaar voor het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd gaat burgemeester Troost ziJn ambt beëindigen Gezondheidsredenen hebtten er hem toe genooi t nadat hij het laatste half jaar reeds buiten functie is geweest Wel is zijn gezondheidstoestand met van dien aard dat hu het bëd behoeft te houden maar het medisch advies luidde zoodanig dat hij tot zijn ontslagaanvrage besloten heeft Daarbij komt dat zijn echtgenoote ernstig ongesteld is Mevr Troost verblyit mometiteel in een ziekeninrichting te Rotterdam De heer en mevr Troost hopen zich over eenigen tijd elders in de onageving van Haarlem te kunnen gaan vestigen en hopelijk zal hef rustige leven zooder ambtel ke beslommeringen van gunstigen ipvloed zijn opdat zij gelukkige jareri van ongetwijfeld welverdiende rust zullen mogen hebben Hun zij nog vele goede jarep toegewenscht Veefiljdige loopbaan Een en twintig jaar heeft burgemeester Troost aan het hoold van Waddinzveen lija eenige gemeen te gestaan en dit bnrgeideester selup is een eerroUe atdniUag ge i weest van een veeMldlge loopbaan Pieter Arend Troost werd 13 September 1877 te Spijkeniise geboren In zijn geboorteplaau bezocht hij de bpenbare lagere school en kreeg er privaat lessen io de moderne talen by Een andere inrichting van onderwijs heeft hü niet bezocht zijn groote ken nis van zaken die hem eigen is kèeft hü verder door practische ervaring en zelfstudie geworven Aanvankelijk was de heer Troost voor den handel bestemd Hij kwam bij zijn vader die in Spijkcnisse een winkel en graanhandel had in de zaak en reeds op jeugdigen leeftijd bezocht hü geregeld de graanbeurs te Rotterdam en deed er transacties Toch trok de handel hem niet de belangstelling van den jongen zakenman ging meer uit naar gemeentelijk terrein en toen er op de secretarie in Spijkenisse een vacature ontstond aanvaardde hij met ingang van 1 September 1899 de betrekking van gemeenteambtenaar Opnieuw eou de heer Troost van positie wisselen Na zes jaar op Spijkenisse s secretarie als eenige ambtenaar onder den secretaris te hebben gearbeid werd hü op 13 September 1905 procureursbediende op het advocaten catenen procureurskantoor van nur A Slob te Rotterdam In October 1908 werd mr Slob burgemeester van Haarlemmermeer en na nog een half jaar bü diens associi mr A de Jong den oud wethouder van Rotterdam in be Inentingr tegen t rphiu en parathsrphut GELEGENHEID GBATIS OPENCSTELD EveiMls in het vorige jaar stelt de Gemeentelijke Cieneeskundige en Gezondheidsdienst Kosteloos de gelegenheid open voor Goudsche ingezeten ctn zich te laten inenten tegen typhU en paratyphus Met het oog op de tüdsomstandjgheden is dit thans nog van meer groot belang Deze Inenting moet driemaa geschieden telkens met één week tusschenruimte Wie van deze gelegenheid gebruik wenscht te maken dient ziSi vóór 17 Juli aj schrlftelük aan k melden in de tnrieveiibus van het Oiwuw trekking te zijn geweest volgde hü mr Slob die in velerlei opzicht een leermeester voor hem is geweest naar diens nieuwe gemeente Met ingang van 1 Maart 1909 werd de heer Trodst benoemd tot ambtenaar ter secretarie van Haarlemmermeer et daarmede keerde hij naar de gemeentelijke adnibiistratie terug Snel volgde promotie 1 Januari 1910 tot commies 1 Januari 1913 tot eersten commies en 1 Januari 1916 tot hoofdcommies Ook was de heer Troost ambtenaar van den burgerlijken stand op 1 Maart 1910 geworden Het verblyf in Haarlemmermeer een uitgestrekte landelijke gemeente destüds van 20 000 inwoners was voor den lateren burgemeester een grondige leerschool T De h er Troost was in Haarlemmermeer gedurende drie aar pk plaata vervangend griffier by heV kantongerecht daar ter plaatse Dat was ongetyü eld een bizondere betrekking voor iemand zonder academische vorming en zijn kennis die hy als weetgierige procureursbediende in Rotterdam had opgedaan kwam hem nu wel ïeer te stade Het was geen papieren functie hij nam gedurende de drukke mobilisatiejaren de griffiersbetrekking bü ontstentenis van den griffier die in dienst was actief en volledig waar Vuifemeester van Waddinzveen Met ingang van 9 Januari 1920 werd de heer Troost als opvolger van ipti heer G van Dort Kroon tot burgemeester van Waddinxveen benoemd Ia dexe groeiende m zich geleideIQk Industrieel sterk ontwikiftlende gemeente vond de werkzame aard van den heer Troost een nieuw arbeidsveld Goed geseliooid met een mimen blik en vooraitstrevend als hij was heeft burgemeester Troost In de lange reeiu van Jaren goed werk venAcht Natnorlijk deed hij het niet alleen H j heeft er den givetoi steaa van wetboaders raad en gemeentelijk personeel bU onder vaadea en van dezen gemeenaehappelijken arbeid waa hij de stawkraeht een man die self goede idiëen had en die ook anderer initiatief waardeerde het aanmoedigde en steonde Burgemeester Troost is een persoonlykheid en dit maakte hem tot en man van gezag in zün gemeente Hy verbond er liefde voor zyn taak doortastendheid en vdortvarendheid aan en daarby strydvaH dig en ook slagvaardig iemand die yoor zijn overtuiging van het goede opkwam en die z n sikje in den wind kon steken Maar by dit alles was deze krachtige figuur die er steeds op uit was zijn gemeente vooruit Ie brengen ook de hartelijke en medelevende burgemeester en hoe kan het feitelijk anders van een burgervader die Pa Troost heet Het resultaat van zijn toegewüde medewerking aan de bevordering van het welzijn der plaats vindt men in menig opzicht Waddinxveen van vandaag is Waddinzveen van twintig jaar geleden niet meer Wat tot stand kwam gunstige finaneieeie positie Een van de eerste dingen die onder het beheer van burgemeester Troost tot stand kwamen was dé electriciteitsvoorziening Waddinxveen had reeds gas en water en daar kwaqi thans electriciteit bü hetgeen voor de uitbreidmg van de mdustrie van groot belang is geweest De bedrijven zyn uit gegroeid tot floreerende diensten Geleidelijk werden de scholen verbeterd en in mooie nieuWe gebouwen gevestigd er kwamen nieuwe woningen en nieuwe straten en ten aanzieii van het laatste is al eerder waaitieering voor het werk van het gemeentehoofd tot uitdrukking gebracht in de naar hem genoemde Burgemeester TrooststraaL De ta andweer werd gereorganiseerd de brandspuitjes masnktén plaats voor een flinke motorspuit die haar beteekei is al herhaaldelyk heeft bewezen Goed werk is er tüdens het burgemeesterschap van den heer Troost ook gedaan voor de openbare gezondheidszorg De gemeente heeft een wykziuter een ziekenauto er zyn con sultatiebureau s voor zuigelingen en zwakke kinderen en er is een wükgebouwtje en voorts heeft Waddinxveen een flinke eerste hulp Daarnaastbezit de gemeente al Jaren een zwem bad By een internationaal bezoek van deskundigen is indertyd groote bewondering uitgesproken voor hetgeen deze plattelancbgemeente had tot stand gebracht Een benüdenswaardige plaats neemt Waddinxveen in ten aanzien van haar Spieringstraat 113 Voor de inenting wordt men daana schriftelük opgeroepen Naar het dak gevlucht POLITIE BRACHT SCHRIK IN EEN FABRIEK Bü een controle op de naleving van de Arbeidswet kwam de politie gisteipiiddag aan een bedryf waarin naar de geluiden te oordeeten in stryd met de rustvoorschritten gewerkt werd De deur zat echter op slot en men liet de agenten rammelen Deze namen toen een kloek besluit en drukten met vereende krachten de deur in Het vermoeden bleek juist een voor een weriea de vier arbeiders te voorschün ge l financlecle positie die kerngezond en dat trouwens altyd is geweest Uit de cyfers blykt dat de gemeente in da jaren van burgemeester lYoost goed geboerd heeft Volgens de begrooting van 1921 had Waddmxveen een schuldenlast van 503 000 wegens aangegane geldleeningen en een kasgeldschuld van ruim ƒ 114 000 Waddinxveen was toen al in het gelukkige bezit van een grootboekinschrijving van nominaal ƒ 43 000 De staat van schulden by de gemeentebegrooting voor 1941 wyst een schuldenlast aan van ƒ 264 700 die dus in deze twintif jaar aaazienlyk verminderd is ondanks de versdiillende uitgevoerde werken In plaats van kasgeldschuld beeft de gemeente thans een saldo tegoed van ƒ 35 000 Bovendien staat nu op het grootboek ingeschreven een be drag van byna ƒ 80 000 nominaal addinxveen heeft dus een stevigon ug gekregen t hMMitoy vaa het Tcrkeet In de jaren dat de heer Traeat burgemeester is geweest heeft Waddinxveen voor de toeneming van da ontwikkéllngsmogelitkheden het getij wel zeer mede gehad De nienwa weg langs de Goawe kwam tat stand de gemeente werd aangesloten f aan het groote wegennet met di p aanleg van de wegen van Den Haag en Rotterdam naar Utrecht die de plaats doorsnijden de vaarweg door de Gouwe werd verlMterd en tea slotte was er de openstelling vaa den spoorweg Gouda Alphen a d Rijn Door dit alles heeft Waddlazveen wel een zeer gunstige liggi gekregen Dit heeft een krachtige stimulans gegeven voor deze groei van de industrie Bestaande bedrijven zyn aanmerkelijk uitgebreid en gemoderniseerd nieuwe werden opgericht of ia het dorp langs de ouwe gevestigd waar men bedrüven van naam vindt die een groote vlucht genomen hel ben Er is een film van ds Waddjnxveensche industrie die daarvfm vertelt De groei van de industrie wordt deels weerspiegeld in de toeneming van de bevolking die in de laatste twintig jaar van 6000 tot 8000 personen steeg deels want velen die in Waddinxveen werken wonen elders Het een by het ander gevoegd kan burgemeester Troost alle voldoening over zyn loopbaan hebben onder zün energiek bewind is Waddinxveen wél gevaren Het burgemeesterschap van den heer Troost heeft zich gekenmerkt door groote continuïteit in het gemeentebestuur Toen bü kwam was de heer J G Herfst reeds wethcfuder en de heer A Kreupeling secretaris en deze beiden zyn voor hem al die jaren trouwe medewerkers geweest die hera krachtig gesteund hebben Als andere wethouders stonden hem terzüde eerst de heer D Bremmer toen de heer Joh Visser en nu sinds tal van jaren da heer J van Tol Naast zün ambt heeff burgemeester Troost verschillende functies vervuld en zich ook hierbü verdienstelyk gemaakt Met dr Bruins Slot die ook zyn medewerker by de oprichting vsn het zwembad was richtte het nu 8000 leden tellende Fonds voor zi en huisverpleging op en mede was hü oprichter van de landelyke rij vereeniging De Gouweruiters Burgemeester Troost steunde ook anderzins de sportbeoefening hy is eere voorzitter van de gymnastiekvereeniging T H O R en van de vroegere yscluo Waddinzveen De Turnkring Gouda en omstreken benoemde hem tot eerelid Sinds vele jaren is de burgemeester ook secretaris van de woningbouwvereeniging Waddinxveen Eenige jaren had hij ook zitting in het hoofdbestuur van de Zuid Hollandscihe vereeniging Het Groene Kruis JBen gemeente met eea oekoasst Met hart en ziel heb ik steeds mün taak verricht n het werk heeft niÜ altyd veel voldoening gegeven zoo overziet burgemeester Troost zelf z n loopbaan 3Ü m n installatie heb ifc gezegd dat ik m n beste krachten zou geven en dat ik hoopte te gaan door goed en kwaad gerucht zonder aanziens des persoons Dit heb ik aiiüd getracht te doen en bü m n mensdièUjke gebrdien die ook m n Werk aan kleven naar de vervulling van deze woorden gestreefd En hoe denkt Ü over de toekomst van Waddinxveen Brgameester Traoat da taev4a Waddtazveea val ver Dat is een gCMeeate et e B gaede loekenst aatwaoedt de bar g aawaaltr enthaaidsst JIb is da tijd maeimk buuht ander aarmala omstaadiiftedaa kaa de geaMoata met baar aDrcre bevolking ea haar eademeaiaide tabrikaatea lieh verder ontarlkkeicB Dat W a dd iaz veui graoi gewardea Is daadkt da pbuils greoteaderta aaa da ladas ri a ia geiakUgm saaaWNCaag met dea iaadbaaw welvaart gebracht heeft De gaMtlge Hggmg ioaat sieh aUttekcad or trstiere aitbrelttw da paritle der geMaeata b geasad en d ai r a m but aMa ba ahdt koasst tnmwca wgenMet atea GONCERT m DE SINT JANSKERK Op 31 JuU a s geeft in de Sint Janskerk de organist de heer He riC 3 de Man een concert met medewerking vaa Maria Struycken Van den Adel sopraan Oen Haag Th 4e Groen tenor Den Haag Lucien Lotmian Haalem een koor van de Ooudldie Muziekschool en het orkest Euterpe uit Den Haag Het programma vermeldt werkai van J S Bach Jos Haydn Cesar Franck Cl Debussy en Alph Mallljr M VX O EZAMEN BÜ t in Lommerrijk te HiUegertberg afgenomen M U L O examen züa geslaagd voor dlplwna B onze stadgenooten P Vink C H Koemans A P