Goudsche Courant, maandag 14 juli 1941

NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN GOUDSCHE Maandag 14 Juli 1941 80e JMi8 fc No 20879 GOU BAH T MU luuunt tl nu tm Chefredacteur t TUTTER Qouda STAUN LIWIE op alle beslissende A plaatsen POORBROKEil Oe Riikfcommissciris spreekt f e s Gravenhage I III I II I Om het butaan en de toekomst van Europa Wie de beslissing nfet ziet is niet in staat deze te zien Batooging van dan Duitichan orbaidsdiantt 3000 Ookrainen door de Sovjets vermoord In de O P Oe gevangenis van Lemberg werden 2 è 3000 Oekrainers door de Sovjets vermoord Aangrijpende toonaelen speelden zich onder de bevolking af P K fr mfce Ho mann Duitsche troepen voor Kiev Pantserafdeelingen rukken naar St Petersburg op Overeenkomst tusschèn Londen en Moskou Uit het hoofdkwartier van den Führer meldt het opperbevel der weermacht Aan het Oostelyk frotit is de Stalin Hnie op alle beslissende plaatsen in een moedigen aanval doorbroken De uit Moldavië oprukkende DuitschRoe meensche legers hebben den vijand over een breed front teruggeslagen tot over de Dnjestr Van Galicië uit achtervolgen DuitschSlowaaksch Hongaar sche troepen den vluchtenden vijand Ten NoordOosten van de Dnjestr staan Duitsche troepen tot voor Kiev Ten Noorden van de Pripet moerassen is de krachtig versterkte vestinglinie aan de Dnjepr genomen Daarmede is het centrum van ons aanvalsfront verlegd tot 200 kUometer ten Oosten van Minsk Bij talrijke vijandelijke legergroepen doen ach ontbindingsverschijselen voor Witebsk bevindt zich sedert 11 Juli in onze handen Ten Oosten van het Peipusme r rukken Duitsche pantserde afdeelingen naar St Petersburg op Onze luchtmacht heeft door v nieling van het i ijandelijke spoorwegnet den tegenstander nu reeds iedere verdere mogelijkheid tot het ondernemen van een tegenoffensief in grooten styl ontnomen De aanvoeren die noodzakelijk zijn voor de voortzetting der operaties van onze gepantserde afdeelingen hebben inmiddels de vroegere StaKn linie rikt Stalin Iinie was naar het U iN B verneemt de ecnige aaneengesloten verdedigingslinie die de bolsjewiki in het Eüropeesciie deel der Sovjet Unic ii vredestijd hadden voorbereid In den loop der gevechten is gebleken dat deze verdedigingslinie op vele plaatsen aan het lange front was uitgebreid tot een vërdecUgmgsstrook die op sommige punten vijftig kilometer breed was Natuurlijke en kunstmatige hindernissoti benevens ten deele moderne bunkeritejlingen en Snel aangelegde veldversterkingen kenmerken dit uitgestrekte defensiestelsel Het feitelijke gevolg van de doorbraak cfoor de Stalin linie op alle beslissende plaatsen kan in de volgende punten worden samengevat 1 Overwinning v de laatstevoorbereide bolsjewistische verdedigingslinies en van de groote rivierst sels van Dnjestr en Dnjepr Iederoofenblik is de bezetting van dehoofdstal der Oekraïne Kief te verwachten 2 Opmarsch over den BoVenDnjepr naar het Oosten 200 km tenOosten van Minsk en inneming vanhet sleutelpunt Witebsk aldaar HierIw is dft helft van den afstand tussohcn de voormalige belangengrens enMoskou afgelegd en bovendien dezoogenaamde landbrug tusschèn denbovenDniepr en de bovenDunaopengesteld voor den verderen opmarsch naar Moskou daar hier thansnatuurlijke noch kunstmatige hindernissen meer liggen 3 In den Noordclyken i sectorWordt de belangrijkste hoeksteen van front aldaar St Petersburg ♦ Leningrad door het optrekken vanJle Duitsche pahtserformatiés tenOosten van het Peipuimêer rechtsreeks bedreigd De teekenen van verval en ontbin n bU talrijke Sovjet formstle jnoeten opgevat c rilen al een onmiskenbare aanwiirthg dat de voornaamste kracht van het geweldige v23S n brokcn U Bo iwien hebben de Sovjet tormaties e lutate onderlinge oittteUlng volr verloren en de a nvoerin J njag zich blijkbaar niet meer t Stalin linie is een beslissing van een beteekenis die ver uitgaat boven het succes van den dag Deze doorbraak heeft tegelijkertijd over voortgang en afloop van den veldtocht tegen het bolsjewisme in het belang van Europa beslist Het weermachtbericht Het opperbevel der Duitsche Weermacht deelde gisteren mede Zooals reeds in een £ eciaal bericht is gemeld is de Stalin linie door moedige bestorming op alle beslissende punten doorbroken De uit Moldavië oprukkende Duitsch Roemecn sche legers hebben den vijand over een breed front tot over den Dnjestr teruggeslagen Van Galicië uit achter volgen DuitschSIowsak ich Hongaar sche troepen den vluchtenden vijand Ten NoordOosten van den Dnjestr staan Duitsche troepen tot voor Kiev Ten Noorden van de Pripet moerassen is de krachtig versterkte linie aan de Dnjepr genomen Daarmede is het centrum van ons aanvalsfront verlegd tot 200 km ten Oosten van Minsk Witebsk bevindt zich sedert 11 Juli in onze handen Ten Oosten van het Peipusmeer rukken Duitsche gepantserde afdeelingen naar St Peters burg Onze luchtmaclit heeft door vernieling van het vijandelijke spoorwegnet den tegenstander nu reeds iedere verdere mogelijkheid tot het onder nemen van een tegenoffensief in groote stijl ontnomen Bij talrijke vijandelijke legergroepen doen zich aanvoeren die noo akclijk z jn voor ontbindingsverschijn len voor De aanvoeren die noodzakelijk zijn voor de voortzetting der operaties van onze gepantserde afdeelingen hebben inmiddels de vroegere Stalin linie bereikt In het Oosten dér Oostzee heeft een motortorpedobool een Sovjet koop vaarder van 3S00 ton getorpedeerd Het schip moet verloren geacht worden Sensatie te Berlyn De doorbraak der Stalin linie op 11e bdan rüke punten Is het gesprek van e veelvoudige doorbriik door de den da en de sensatie voor Berlyn aldus het O N B Reeds dagenlang had men op grond van de gereserveerde berichtgeving vut het opperbevel aangenomen dat spoedig een samenivattend bericht over de successen va de Duitsche weermacht en haat bondgenooten verwacht kon worden Toen het speciale bericht door den omroep bekend werd gemaakt kon men velen hoogen zeggen dat hun verwachtingen n g overtroffen waren Bijzonder opzien heeft de mededeeling gebaard dat Duitsche troepen dichtbij Kiev staan en dat gepantserde afdeeKngen naar St Petersburg oprukken In het hart getroffen zoo schrijft de Völkischer Beo baichter en zegt o m dat de in het speciale bericht aangegeven stoolrichtingen toonen dat de Stalin linie op alle belangrijke punten opgeblazen is en dat de Duitsche opmarschthans gericht is op de gevoeligste centra wan den vijand op Petersburg on Kiew Uniek in de geschiedenis noemtde M o n t a g het groote succes van deDuitsche troepen Het is een uniekegebeurtenis dat zulke geweldigemassalpgers van moedige dooreen ideebezielde corpsen healis send v ers agei werden met een doorbraak door hunfronten w Londen verontrust United Press meldt volgens het D NB uit Londen dat hst bericht van de doorbraak der Duitsche troepen door de Stalinlinie daar de grootste onrust heeft teweeggebracht Men qualificeert dit Duitsche succes als de verbijsterendste doorbraakactie die ooit in de krijgsgeschiedenis i voorgekomen SOVJET WREEDHEDEN Wat te Libau gebeurde Het D N B meldt uit Libau In de gevangenis van het district Libau is door Duitsche soldaten de zwaargewonde vroegere Ru ische stafkapitein Alèxis Oldenburg gevonden HU vertelde o m het voUende Ik was al s tKiekhouder weikzaam bij het gemeentebestuur van Libau en werd op 23 Juni gearresteerd Ik werd i oor den boljeswistischen kapitein Rosoel geleid een uit de Sovjet Ume hierheen gekomen Jood die hoofd was van de Libausche Gepeoe Ik werd herhaalde malen gefouilleerd en men gritnam mij al mi n geld papieren en vitorwerpcn van waarde Vervolgens werd ik met 28 ar dcie arrestanten te amcn in een nauwe cel opgesloten Wi werden herhaalde malen veihoord en met gewold gedwongen protocollen te onder teekenen Des nachts hoorden wij uit GEEN THEE MEER Op de nieuwe bon alleen koffieturrogaat Be saeretaris seaataal van het departMnent van Laaibaaw n VtsscherU baakt bekend dat bon welke In atMlnitinc vaat dCn thani geldleen bon voor kotflesurragaat t thee nader Ml orden aanceweian slecbts recht aal geven op het koopaa van kefftesurrogaat De detaillisten dienen dus bij herbevoorradinf er rekealnf mede te houden dat van 21 JaH mf af voorloopig geen thee aan consumkiten mag worden verkocht Engelsch bolsjewistische overeenkomst Volgens Reuter ta te Londen offi cieel medegedeeld dat Engeland en de Sovjet Unie loh wederkeerig verpliclit hebbengeen afzonderlijkeii vrede te sluiten en elkander alle hulp te vei leenen Het D N B meldt verder uit Stockholm ï aar de omroep te Moskou mededeelt is het tusschèn Londen en Moskou gesloten accoord een overeenkomst over gemeenschapnelijke handelingen der legeermgen van de Süvjet tjnic en Engeland tegen Duitschlartd Het is op 12 Juli ge teekond door de Sovjet Unie door den plaatsvervangenden voorzitter van den raad van volkscommissaris en volkscommisaris van Buitenlandche Zaken Molotov voor Engeland door den a inbassadeur te Moskou sir Stafford Ciipps Pe controleerende partijen zijn ot eengekomen dat e overeenkomst onmiddellijk van kracht wordt en geen ratificatie behoeft de andere cellen schoten luid geschreeuw Daarop werd ook on e celdeur opengerukt en wij moesten eenvoor een naar buiten komen Ieder dieden drempel overschreed kreeg eenschot in den nek Voor onze celdeurstapelden de li ken zich op Ook ikmoest naar buiten komen Ik kreeg i en ichot in den nek en werd bewusteloo Toen ik weer bu kennis kwam oeldcik op mij de zware lichamen van andere neergeschotenen Ik was volkomen met bloed overdekt De bolsjewistische beulen hadden klaarblijikelijk devlucht genomen Daar ik aan den linker schouder was getroffen en de kogelbu het verlaten van mijn lichaam mi nrechteronderftaak had verplett rd kunik mij niet bewegen Vier dagen lag iktuéschen de intubschen reeds tot oritbindmg overgaande lijken te zanienmet den Letlandschen kapitein Kaus die eveaeens slechts gewond was Derotlingslucht was verschnkkelijk endreigde ons te verstikken S feds weerverloren wij door bloedverlies hongeren stank het h wustzijn Op den vierden dag werden wij door Duitsqhe soldaten uit onze positie bevrijd t De Rykacommlssaris Rijksminister dr Seyss Inquart heeft gistermiddag te sGravenhage op de groQle betooging van den Duitschen Arbeidsdienst een rede gehouden ftj Rijkscommissaris zeide in zijn redff tot de aangetreden jonge mannen en jonge meisjes van den Rijksarbeid sdicn t dat uit hun aanwezigheid hier blijkt dat zij als achttienjarige jon e monschen uit alle gouwen van het rijk gehoorzaam ei getrouw aan hef bevel van don Führèr bereid staan in den stri id welkf voor het Duitsche volk beslissend is voor zijn licstaan en zijn eer Zij zijn do tweede generatie van het Duitsche volk welke thans aantreedt voor den laatsten beslissenden strijd want het is allen duidefijlj dat het hier gaat om het zijn of nietziJB van het Duitsclie rijk doch bovendien gaat het than s niet meer om het Duitsche volk of het Duitsche rijk alleen Iedereen moet thans begrijpen dat het gaat om het bestaan en de toekomst van Europa De duijenden jaren oude kuituur van het avondland welke wy van onze voorouders hebben overgenomen en welke w ij weer willen nalaten aan onze kinderen en kleinkinderen staat op het spel De straijd van Duitschland is tevens een strijd um het bestaan van Europa en om de kuituur van het avondland ARBEIDSDIENST VOORBEREIDING VOOR LATERE TAAK De jonge menschen in den Arbeidsdienst zijn hierbij op de eerste plaats de jonge mannen Voor hen is do Arbeidsdienst tevens een voorbereiding voor een latere taak namelyk lïip ecrediens tme de wap iis Want hierover zijn allen het eens deze oorlog zal niet ophouden voor de Duitsche vanen definitief hebben gezegevierd Ieder moot thans zien dat op dit vasteland geen macht bestaat welke het zou kunnen wagen tegen de Duitsche weermacht op te treden Tl en do sameni A ring i p don Balkan ontstond nop de Führer zijn soldaten n m korten tijd was alles weg wat daar tegen Europa en het Duitsche volk had samengespannen on nu door het bolsjewisme de grootste samenzweering tegen Duitschland en Europa op touw werd ge et nu heeft de FüUrer wederom zijn soldaten geroepen na een strijd van bijna twee jaar Op het oogonblik kunnen wij cggon dat het tweede en laatste holwerk van de bolsj ewisten is vernietied de Duitiche panLsertroepcn stormen verder en veroveren Oost Europa De duur van den oorlog schrikt ons niet meer af Ou het vasteland dl bir iKnkort niemand meer zijn die liPl zou kunen wagen zich te verzetten tegen de Duitsche wapens De oorlog moge zoolang duren als hij wil achter de be scherming van de Duitsche wapens zal reeds begonnen worden met don opbouw van het 0euwc Europa volgens eigen ordening Buiten dit vasteland zal de vijand de scherpte van de Duitsche wapens te voelen krijgen Afgi ion van do voorbereiding tot don gowapcndon dienst logt ook de Aibeid sditnsl zelf reeds de plicht op zich te weren zich te verdedigen en zich in te zetten voor volk en vaderland Wanneer het eenmaal vrede zal ij en de boer torii s kc rt naar ziju land en de arbeider naar zyn workl ai k wanneer dan wer ailo gccdge inden hier zullen bouwen aan het groote sociale werte van het nieuw gewonnon Europa dan zullen de leden van den Aibcidersdicnst kunnen zeggen Ja WIJ hebben toen het uur der beslissing meegemaakt Wu hebben met onze achttien jaren volbracht wat men maar van een jongeling van achttien jaar kan eischen Spr herinnerde vervolgens de leden van den Arbeidsdienst eraan dat zij zijn geboren in den tUd d t de Führer hel Duitsche volk wakker riep uit zt n groote verneJeii g en voor het eerst zijn beweging heeft ingezet Het was de tijd van de bezetting van het Roergebied en van de bedreiging van het bolsjewisme De Führer was zich er volkomen van bewust dat hu zijn doel nog niet had bereikt doch in overtuiging dat de daad het begin is heeft hU zijn beweging n het polit ck leven van Duitschland geworpen Spr wilde vooral hen herinneren aan de offerdaden van den Führer die meenen ergens leider te kunnen aijn Men kan niet altijd alle zekerheid bobben want dan had men geen leiders meer noodig Men moet ook met klare rust de dagen waarop men geen gevolg zal heli ben onder de oogen zien en in de dagen dor beslissing moet men wagen wanneer het gaat om de hoogste goederen van een volk en zijn toekomst Toen is de beslissing gevallen Uit dit bloedig zaad is de kracht van hel Duitsche volk voortgekomen De jonga menschen die thans in den Arbeidsdienst zijn hebben dit niet meegemaakt zij zijn in d Hitlerjugend gekomen en hebben reeds daar het samenbundelen van het Duitsche volk meegemaakt Thans zijn zij allen gelijk en hebben slechts een duidelijk doel De Arbeidsdienst is eerodienst voor de natie In den Arbeidsdienst wordt de Duit sche jeugd opgevoed voor zijn verdere taak in het leger in de partij of waar zij verder haar plaats zal vindon met het doel de opdracht te vervullen welke el ke Duitscher thans vervullen moet namelijk na den strijd om het bestaan van het ryk na den strijd voor een nieuw Europa alles in het werk te stellen dit bestaan voor altUd te verzekeren Dit is de groote taak voor de toekomst van de nationaal socialisten van het jonge Duitschland dat thans wordt gebouwd met het bloed van zün zonen Met het bloed van de nationaal socialisten van geheel Europa moet het nieuwe Europa voor alle eeuwigheid beveiligd worden 4ANTREDEN EN VECHTEN Wij allen zün geplaatst in dezen tijd en misschien komt hier of daar iemand die zegt Met welke recht staat gij daar waarom wilt gy natio aalsocia listen opeens hier bevelen Het antwoord is dan zeer eenvoudig omdat het gaat om het beslaan van Europa De oorlog heeft zijn hoogtepunt bereikt op het oogcnblik waarop het bolsjewisme staait aangetreden voor den oorlog allen die thans als vijanden tegenover ons staan zii thans ontmaskerd als do helpers van het nihilisme die allo klachten van het avondland zooals eer Ibouw en kuituur willen vernielen Kameraden de beslissing IS thans duidelijk Wie de beslissing nict ziet ia niet in staat deze te zien en men kan zich niet verontschuldigen nu terwijl Churchill arm m arm gaat met hel bolsjewisme legen Europa met te zeggen ik dno mee maar on blijft toozicn Op hel oogonblik geldt lilocn de daad NU millioonen soldalen naar hel OuaUn marchceren geldt nog slcohtti aantreden en vechten Op het oogonblik is hel duidelijk dat wal nu komt de nationnal sociall iti fcho orde m Europa is Om deze orde op te bouwen en de tookomst van het vasteland voor alle tijden te beveihgon wordt Europa nationaal wcialis lisoh opgebouwd en in samenwerking mol de faséi stische strijdmakkers en wanneer iemand nog vragen wil waar noemt gij het recht vandaan dan is hel antwoord Het recht dat is het bloed van onze vaders broeder en zonen dal thans m het Oosten vloeit Een hoogcr recht is er met Wie zich hiertogen wil verzetten hij plaatst zich tegenover onze pantserwagens en kanonnen Wy hooren hem mot moor want wi i voltrokken het lot eji ilaarom kameraden van den ArbüH dlenst en mersje s al is de dienst zwaar wordt hard want ook gij voltrekt mede het lot OBERBEFEHLSLEITEfl HILGENFELDT BEZOEKT N S V TEHUIZEN Oborbefehlsleiter Hilgcnfcld de leider van de hoofdafdeeling voor Volkswelvaart in de rijksleiding der N S D A P beeft tydens zyn verblijf hier 10 lande in verschillende plaatsen o a te Haarlem Bergen aan Zee on Am sterdam een bezoek gebracht aan tehuizen kinderbewaarplaatscn en in stellingen voor hulp aan moeder en kind om zich op deze wijze een goed beeld te vormen van het werk der N S V NationalBozialistische Volks wohlfahrt in Nederland M wv ww m n wwwwwan w i a Zon Ojp 5 35 onder 21 J6 Maan op 4 JO onder 13 18 i Man is varpllohl ta vardaia I taraa van tomoadartfaa to S contopkoaMt I Lantaarna van voaiiaMeo I nioalan i nor oa ioaaoa ar I 4an iu i oatatokcn wordaa