Goudsche Courant, maandag 14 juli 1941

MAANDAG 14 JULI 1941 EERSTE BLAD Na drie weken strijd in het Oosten Groote deelen van de oorspronkelijke Sovjet ormeeën bestaan niet meer Randgobleden m Duitsche handen DvtTSCH LtattmtmcHT AANVAL OP THEEMS GEBIED AcnvmniN noobd Avmuu In Noord Afrika ia een nachtelijke Bntfche poging om een uitval uit Tobroek te doen na voocbereidinj 4oor kraclilig geschutvuur verijdeld Duiti he gevechtsvliegtuigen hebben brand veroorzai t fn munitievoörraden bij Merea Matrotó Zij hebben te Tobroek balterUcn van het afweergeschut tot iwijgen gebracht en mtinitlevoorraden vernieU In den trijd tegen de Bntsche cheepvaart heeft de luchtmacht Zondagnacht voor de Jt O kuat van Engeland een vrachtschip van 4O00 ton veraietigd GevecWsvUegtuigen hebben hèvenwerken aan den moed van de Theems en in het Zuidwesten van Engeland gebombardeerd Aan de Kanaalkust ïijn gisteren drie vijandelijke jagers by luchtgevechten neergeschoten Ml drie vuandelijke gevechtivliegtuigen door alweergeschut van de marine In den afgeloopen nacht nebben zwakke vijandelijke afdeelmgen boti men op het kustgebied van Noord We tDuitêchland laten vaUen zonder eciiade van beteekenis aan te richten Twee aanvallende gevechtsvliegtuigen werdendoor nachtjagers neergeschoten De l te luitenant ter zee Schütze heeft t l dusverre in totaal 37 schepen tot unken gebracht en daarmede als zevende duikbootcommandant meer dan 200 000 ton acheepsruimtc vernietigd luh rrAUXANSCH LKOERBERtCHT Herfaauilde aanvallen op Cyprus AANVAL BU TOBBOEK AFGESLAGEN Het 403e communique van het tlaliaancche hoofdkwartier luidt In het Oosten der Middellandsche Zee hebben onze afdeelmgen vliegtuigen herhaalde malen de vyandelijke basis van Famagosta op Cyprus aangevallen In Noord Afrika zgn in den sector Tobroek vijandelijke aanvallen die werden ondernomen met tanks en geateund door krachtig artillerievuur afgeslagen met zware verhezen voor der vijand In de Egyptische woestijn hebben onze bommenwerpers vooruitgeschoven vijandelijke luohtbases getroffen alsmede stellingen en opsla gplaatsen te Mersa Matrpeh waar brandstofvoorraden in brand geraakten Tusschen Sidi el Barrani en Boegiioeg hebben jagers gemechaniseerde Bntsche strijdkrachten met machinegeweervuur bestookt Verscheidene gepantserde auto s werden onbruikbaar gemaakt en vernield De vijand heeft luchtaanvallen gedaan op Benghasi en Dema In Dema werd een militair hospitaal getroffen In Oost Afrika wederzijdsche bedrijvigheid der artillerie in den sector Wolsjefit Gondar Tengevolge van de vijandelijke luchtaanvallen die onlangs op Tnpolis zijn gedaail zijn 22 menschen onder wie 14 Italianen omgekomen en 54 personen onder wie 34 Italianen gewond MONTENEGRO ONAFHANKELIJK Regent gevraagd aan Italië De constitueerende nationale vergadering van Montenegro heeft in een proclamatie de onafhankelijkheid van den staat in den vorm van een constitutioneele monarchie uitgeroepen Besloten is nauwe banden met Italië aan te knoopen en den koning van Italië te verzoeken een regent te benoemen DE CBEDIETEN VOOK DE AMERIKAANSCHE KOOFVAARDMVLOOT De federale scheepvaartoverKeid der Vs heeft bekend ema kt dat de Vrijdag 4oor Boosevelt gevraagde 1 688 milliard dollar voor den bouw van S6S koopvaarders is bestemd kostende rond 1 IS milliard dollar 3S0 millio n zyn bestemd voor reuisitie aankoop en herstel van aanwezige sohepen SO millioen voor den bouw van nieuwe DE FUNCTIE VAN DONOVAN DeWashingtonTimes schrijft dat bet feit dat Donovan een civiele functie in len staf v n het Witte Huis heeft gekregen in plaats van de gewenscihte benoeming tot generaalmajoor An het hoofd van den geheimen inlichtingendienst een overwinning der militairen ao de kringen van het Witte Huls is In de weermacht ncamt men het Donovan zeer kwaiyk dat liti door zyn onjuiste berichtgeving het Witfe Huis er toegebracht heeft ZuldSlavië tot een kahglootett oorlog met Duitschland aan t et en LA UN£A OOOB ONBEKEND TUEGTVIG GEBOMBARDEERD De aan Gibraltar grenzende Spaansche stad La Linea is in den naöit van Vrijdag op Zaterdag door een vliegtuig van onbekende nationaliteit gebombardeerd Verscheidene huizen werden vernield V f personen werden gedood Na een nauwkeurig onderzoek en volgens de verklaringen van luohtvaartdeskundjgen zoo meldt t D N B uit Madrid wordt vermoed dat deze anval een Britsche provocatie Is ge op Iwt WMrmachtbericht ven Zaterdag waarin o m werd gemeld dit de opératies in het Oosten volgens de plannen verloopen heeft het D N B de volgende toelichting ontvangen Het weermachtbericht der Sovjets is thans terughoudender geworden Terwyi het Duitsche weermachtbericht ecbter dirgelflits op voortschrijdende successen wijst beweren de Sovjets d t zij den Duitschen aanval tot staan hebben gebracht In tegenstelling hiennede wordt van Türksche ziide die als neutraal beschouwd kan worden via Radio An cara met nadruk verklaard dat de Duitschers groote uocessen hebben gehaald en tot ver in het land van den vijand zijn doorgedrongen Het is doelmatig den toestand in het Oosten eens weer te geven zooals die thans aan het einde van de derde week van strijd is Hi rbü blykt het volgende De door de Sovjets met de sterkste strijdkrachten beraamde aanval dp Midden Europa is verslagen Groote deelen van de oorspronkelijke Sovjetarmeeën bestaan in het geheel niet meer daar zij zooals b v inden dubbelen slag van Bialystok enMinsk totaal in de pan gehakt zijn Alle overige Sovjet formaties hebben zich al strijdende teruggetrokken opde Stalinlinie De Dujtsche aanval die met groote kracht werd ondernomen kon ondanks den hardnekkigen tegenstand van de Sovjet troepen tot voorbij de door de Sovjet Unic veroverde randgebieden tot op het oude gebied vande SovjetUnie worden gebracht De in de jaren 1939 en 1940 door de Sovjet Unie in bezit genomen gebieden Bessarabië de Noordelijke Boekowina Galicië het Noordoostelijke deel van het voormalige Polenmet Bialystok en Wiina de voormalige landen Litauen en Letland alsmede een deel var Estand ijn bevrijd van de Sovjet heeTschannii waarvoor de bevolking iegens de Duitsche solda ten haar bijzondere dankbaarheidheeft betuigd 1 Terwijl aanvankelijk alleen Duit iche Roemeensche en Finsche sttiidkrachten voor den striid tegen de Sovjets stonden opgesteld is intus schen het Europeesche front door de oorlogsverklaring van Italië Hongarije en Slowakije alsmede door de vorming van Scandinavische Spaansche en Kroatusche formaties vrijwilligers uitgebreid Van week tot week komt meer tot uiting dat de striid tegen het bolsje wisme beschouwd wordt als een Europeesche noodzakelijkheid en dal derhalve de beste strijdkrachten van Europa zich in dezen strijd kameraadschappeluk in een front scharen met de Duitsche soldaten 5 Op het oogenblik worden in het gebied der Stalinlinie die zooals bekend de eenige in vredestijd voorbereide doorloopende verdedigingslinie in het Europeesche gebied van de SovjetUnie vormt beslissende gevechten geleverd Neutrale waarnemers zooals de Turksche generaal Erkilet verklaien dat de Stalinlinie zeer lang is en talrijke zwakke punten bezit Zij zullen tegenover den superieureii Duitschen technici niet lang stand houden Deze op zichzelf weinig voordeelige totale positie tracht de leiding der Spvjet te compenseeren door een nieuwe opstelling der verdediging ZiJ stelt djiarbij in de drie verdedigingssectoren van het front VOOR EN NAGESLACHT VAN REMBRANDT EEN INTERESSANTE STUDIE OVER ONZEN GBOOTSTEN SCHILDER Het is een kenmerkend teeken voor de weinige Iwlangstelling die er in on vaderland voor de sibbekunde bestaan heeft dat over Rembrandt een figuur die in de wereld zijn evem knie welhaa st niet kent uit Sibbekundig oogpunt tot nog toe zeer weinig het Hcht heeft gezien schryft de heer Jurriaan van Toll De kunsthistorici hebben naarstig alle archieven doorspeurd om over de persoon van den grooten meester allerlei te verzamelen doch over zijn voor en nageslacht zoomede zijn naaste familiel en is nog bijna niets gepubliceerd Geslachtsnaam is de naam Rembrandt nooit geweest pf geworden De vrij zeldzaam voorkomende oud Germaansche naam oorspronkelijk RaglBof Reginbrand beteekent moedige zwaardvechter De afkortingen Rem en Remmcrt hoort men meer doch het merkwaardige feit doet zich voor dat de voornaam van den schilder vanafzijn lie levensjaar steeds voluit geschrev i voorkomt in alle acten die ons over hem bekend zijn De gellachtsnaam der familie was vsnBön of nog juister van den Rijn en wij zullen wel niet ver mis tasten door aan te nemen dat toen Rembrandts grootmoeder Lysbeth Harmensdochter zich omstreeks 1574 als weduwe van Gerrit Roelenszoon met baar beide kthderen Harraen en Marytge in Leiden vestigde zij dezen naam als bijnaam naar hun vroegere Woonplaats kregen Aan wie had deineeater nu den naam die hij tot een universeel begrip zou maken te dan ken Zijn grootvader Gerrit Roelofszn of Toensrn is vermoedelijk reeds vóór 1874 overleden en diens weduwe Lysbeth Harmenadochter omstreeks dit tijdstip hertrouwd met Cornells Claes aan het hoofd de drie populairste generaals waarower tH beachikt n l Worosjilow Trmiosjenko en Boedjenny Het zal blijken dat ook deze den totaal ongelukkigen toestand thans niet meer meester kunnen worden Intusschen voert de Duitachp weerntacht ook aan de andere fronten een waakzame en geheel en al offensieve verdediging BENZINETRANSFORTEN VERNIELD Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben op U VuU ten ÖPIten van Maiskop de spoorlijn naar Si lensk een uit 6 tankwagens beStainden bertzjnetrangporltrein vernield zoo verneemt hpt D NB van bevoegde zijde Ruim drie kwart millioen liter benzine ging daarbij in vlammen op Een Duitsch gevechtsvliegtuig vernielde een belangrijke brug over de Dnjestr ensneed daarmede den in dten sector uitcengedreven Sowjet troêpen denterugtocht af SOVJET LUCHTAANVALLEN OP FINLAND Officieel wordt te Helsinki medegedeeld dat eergisteren Sovjet vliegtuigen buiten de reeds gemelde plaatsen ook de stad Porvoo hebben gebombardeerd waarby talrijke woonhuizen vernield of beschadigd zijn Verder ziin bommen geworpen op Liviisa Simpele Konnuusuo Kemijaervi Kaukas Kihtellysvaara en Tupovaara zonder dat Schade werd aangericht Vyf vijandelijke vliegtuigen werden door het Finsdw afweergeschut neergeschoten DUITSCHE SOLDATEN BEVRUDEN FOOL8CB VIOLIST Duibche soldaten hebben Donderdag 26 Juini den grooten Poolschen violist Heinrich Schablinky na een lijden v n twee jaar in de gevangenissen van de Gepeoe uit de handen der Bolsjewiki bevrijd naar het D N B thans verneemt Schablinsky die in 1890 is geboren is jarenlang eerste concertmeester van het Philharmonisch Orkest van Philadephia onder Leopold Stokowski geweest Bovendien bekleedde hij het hoogleeraarsambt aan de Prmcetownuniversiteit n 1939 werd hij te Lemberg door de Gepeoe gearresteerd nadat deze stad door de Bolsjewiki was bezet Hij heeft bijna twee jaar doorgebracht in de gevangenissen van Bialystok en Minsk alvorens hu door de Duitsche troepen werd bevrgd MOSKOU NA HET UITBREKEN VAN DEN OORLOG Een Hongaarsch koopman die na het uitbreken van den Duitsch Russischen oorlog enkele dagen in Moskou heeft doorgebracht en dezer dagen in Ankara is aangekomen heeft naar Goeteborg s Morgenpos ten volgens het D N B uit Ankara meldt een aantal belangwekkende gegevens verstrekt over de stemming in de Russische hoofdstad Een of andere golf van nationale geestdrift heb ik nergens kunnen opn rken zoo vertelde hij veeleer nam d massa de mededeeling van het uitbreken van den oorlog met een apathische onverschilligheid op Toen ik Moskou verliet was de Russische kerk voor zoover zu nog bestaat volkomen passief Het officieele atheïstische dagblad de godlooze voerde zijn anti godsdienttige propaganda zoon een molenaar afkomstig uit Bcrckel Uit bet feit dat Lysbeth Harmens kort voor haar 2e huwelijk een korenmolen kocht van jht Jan van der Does en di uit Noordwyk naar Leiden deed vervoeren mogen wij misschien de gevolgtrekking maker dat zij uit de buurt aldaar afkomstig was Zij overleed vóór 25 4 1600 aU haar nalatenschap door haar beide kinderen Harmen en Marytge verdeeld wordt Na het overlijden van Lysbeth hertrouwt haar tweede man reeds het volgend jaar met Adriaentje Hembrandtsdochter Rembrandt s buders bezaten volgens hun testament van 1 3 1600 op dat tijdstip S kinderen Adriaentje heeft als vrouw van den stiefgrootvader vermoedelijk peet gestaan over den kleinen Renibrandt al weten wij dat niet zeker daar alle t ewijzen van Rembrandt s geboorte of doop ontbreken Het eerste spoor wat wij van hem aantreffen is de inschrijving in het Album Studiosorum der Leidsche Hoogeschoot 20 Mai 1620 Retnbrandus Hermann Leydensis an 14 stud UU apud parent Slecht aan de nauwgezetheid van den Leidschen tmrgemeester J Orlert is het te danken dat wij iets meer weten deze vermeldde in de 2e uitgave van zijn Beschrijvinge der stadt Leyden van 1641 op pag 375 Rembrandt van RUn soon van Harmen Gerritszoon van Rijn ende Neeltgen Willeina van Suydtbrouck is binnen de stad Leyden geboren opten IS Julii inden jaere 1606 Rembrandts vader is geboren omstreeks I60B en op 27 4 1630 in de Sint Pieterskerk te Leiden begraven Zyn moeder was een Leidsche t akkersdochter Haar vader Willem Adriaenszoon was afkomstig van Zuytbtuuck bij Noordwijk Wat de meester zelf aangaat deze ondertrouwde op 10 6 1634 voor de Amsterdam che cofflmissarssen van houwelyxe saecken met Saskia van Uylenburgh De bruid was op 2 8 1812 te Leeuwarden gedoopt als jongste kind van Roml ertus van Uylenburgh en Sjoukje Osinga of Aesiegha Nog geen 7 jaar oud verloor z4 haar moe met de grootste intensiteit vsmlotv De uitdrukking fascistenhonden wiaselde in dit blad f chrjjslelijke honden uit het Westen Verder verklaarde de koopman dat de vrü groote godsdienstoefening in Moskou de zuiverste grap is geweest Het was geen bijeenkomst van een aantal geloovigen doch een tooneelstuk voor een filmconcem dat nauwe betrekkingen onderhoudt met de Russisch regeenng Naderhand is dan ook gebleken dat deze godsdienstoefening is opgenomen met massale medewerking van figuranten voor Amerikaansche joumaala VERNiET r mswf de der SOVJETS De consequenties die de Sovjetmacht hebben uit de onherroepelijke catastrophen en terugtochten van hun armeeën trekken zijn typisch bolsjewistisch volgens het motto aprea nous Ie deluge aldus het A N P Was het reed in den geest van de roode heerschappij in het obdf Russische rijksgebied op kosten ojfcB belangen van de daar wonende volken een expansief revolutieleger op te stellen dat ieder oogenblik bereid en in staat moest zijn het Europeesche continent met zijn cultuur als een stoomwals te verpletteren ook de tegenwoordige heeren van het Kremlin toonen op het huidige oogenblik waarop hun ster daalt hoe weinig hun gelegen is aan het verdere bestaan van de tot dusver aan hen toevertrouwde volken De eenige zorg die zij thans hebben is met dat te vernietigen alles wat in het algemeen een verder bestaan en verder leven van de eigenlijke waarden van het vaderland een gevdfel dat anders alle geciviliseerde volken keifnen ontbreekt den bolsjewisten Van den oppersten heerEcher Stalin tot aan de politieke commissarissen gaan de vernietigingsbevelen uit om behalve het opblazen en verbranden van alle installaties ook de voorraden levensmiddelen te vernietigen ja zelfs het vee en het pluimvee te vergiftigen Dit zijn maatregelen welke op geenerlei wuze de actie van het Duitsche leger dat door het vaderland van alles wordt voorzien kunnen belemmeren doch waardoor alleen de achti rblijvendt bevolking aan den totalen ondergang wordt prijs gegeven Niet alleen in Duitschland doch ook in de overige Europeesche landen worden deze voor het bokjewisme zoo typeerende zelfmoordende maatregeleh opgevat als symptomatische verschijnselen van een anarchisme dat aan het leven geen waarde toekent Evenals totdusver het bolsjewisme zijn hoogste taak zag in het uitluifend en alleen kweeken van machtsmiddelen waarmede het de overige wereld kon overrompelen en vervolgens daar zooals in Rusland elf alle waarden van traditie en welva art te vernietigen evenzoo wil thans het bolsjewisme de mncht zoolang het die nog heeft ertoe gebruiken om het nageslacht mets anders dan puinhoopen en chaos achter te laten De kruistocht die thans de volken van Europa onder leidmg van Het Duitsche rijk tegen de vernietigingswoede van het bolsjewisme in zin eigen land heeft aangericht ook in het bedreigde vaderland worden aangericht De steun welke dit Bolsjewisme thans van Churchill èn Roosevelt de z g behoeders van de vrijheid en de humaniteit ontvangt zal het lyden van diegenen die wachten op de bevrijding van het roode juk verlengen dikwijls ook bezegelen Nog tegen het einde van den laatsten Finsch Russischen oorlog dien Churchill zooals bekend met alle geweld tot de volledige afslachting van de Finsche natie heeft Het ia een nationale plicht Wees zuinig met gas en licht der die op 17 S I619 stierf en 5 jaar later haar vader die op 3 6 1624 overleed Zy had nog 8 broeders en zusters Rembrandt s kmderen hy Saskia van Uylenburch waren 1 Humbartus van Rjijn gedoopt Amsterdam Oude Keric 1 512 1635 vermoedeliik omstreeks 1641 in elk geval voor Saskia overleden 2 Cornelia van Rijn gedoopt Amsterdam Oude Kerk Ï2 7 1638 begraven aldaar in de Zuiderkerk op den 13en Augustus d a v 3 fomelia van Ryn gedoopt Amsterdam OudeJCerk 297 1640 overleden voor haar moeder s dood in Juni 1642 4 Titus van Ryn gedoiOpt Amsterdam Zuiderkerk 229 1641 overleden aldaar ten huize zyner schoonmoeder 4n De gouden Schael op den Singel by de Appelmarkt bcraven 4 9 1668 m de Westerkerk te Amsterdam Hij huwt te Amsterdam op 10 2 1668 Magdalena van Loo dochter van Jan en Anna Huybr ts Uit het huwelijk van Titus en Magdalena van Loo werd na Titus dood een dochtertje geboren Titia van Rijn gedoopt te Amsterdam 22 3 1669 in de Nieuwe Zyd kapel waarbij grootvader Rembrandt als doopgetuig optrad Zij huwde volgens Vosmaer op 6 61686 te Sloten met haar neef Francois van Byler Dit huwelijk bleef kinderloos en dus zyn met Titia s overlijden de nakomelingen van Rembrand en Saskia uitgestorvan Het is echter wel algemeen bekend dat in den zomer van 1649 een eenvoudig tioerenmeisje haar intrek in Rembrandt s huis nam die Saskia s plaats vervulde Al schijnt haar verhouding met Rembrandt nooi wettelijk bekrachtigd te zijn Vermoedelijk vloeit dit Voort uit de bepaling in Saskia s testament dat Rembrandt zoolang hy ongehuwd bleef het vruchtgebruik van haar nalatenschap genieten zou Waar reeds spoedig na Saskia s dood groote fmancieele moeilijkheden voor den meester rezen was het hem vermoedelijk niet mogelijk hiervan afstand te doen en moest hij er derhalve van afzien de vrouw die zyn moeitevol leven in latere j ren getrouw deel m willen verlengM ba deze man verklaard klaardde Sofjtt r eering heeft domhaar aani al Op de heldhaftige Finnen aan de gebi e wereld eopenbaard welke verwoestingen het communisme aan de kracht van iedere natie toebrengt welke aas deze doodelijke gees teUjke en moreelë ztekte ten offer valt Thans heeft deze Churchill zich met de boozen vert onden waarvan hy zelf weet dat zy het grootste gevaar zyn voor de b ehaving dezer wereM DE AANVALSPLANNEN OER SOVJETS Na de zetting van Lemberg zi n daar bewijsstukken voor de aanvalsplannen der Sovjets gevonden aldus het DN B Zoo heeft men geconstateerd dat te t mberg een dagblad verscheen voor de Sovjettroepen in de stad en de omgeving waarvan het laatste num mer verscheen op 3 Juni en het nummer 14 7 droeg Deze krant bestond dus reeds vijf maanden zoodat er niet meer getwijfeld kan worden aan de maandenlange milltalte voorbereidingen Dit laatste nummer vertoont een groot op schrift met een vernietigenden slag zulle wij Duitschland verpletteren Op de drukkerij van deze krant vond men verder een dienstrooster voor de redacties waaruit bleek dat de redacteuren in Juni Duitsche les kregen Het B NB meldt uit Berlijn Inde Oorlogshaven der Sovjets Libau heeft eên stoottroep der Duitsche marine op de Bolsjewistische motortorpedoboot S 47 aanvalsbevelen voor de in Libau gestationneerde motortorpedobooten gevonden D bevelen die door den leider van de speciale formatie Libau zijn opgesteld bewijzen dat de Sovjets stelselmatig in de Duitsche havens Memel Dantzig en Gotenhafen en in de ZweejJ sche oorlogsWavens Kalmar en Karlskrona hebben gespionneerd v Op grond van deze spionnage waren voorde afzonderlijke metortorpedobooten speciale acties tegen de genoemde Duitsche en Zweedsche havens tot in alle bijzonderheden nauwkeurig uitgewerkt De bolsiewi tische otortorpedobooten moesten door de voor deze havens liggende versperringen heendringen en alle in de haven liggende schepen tot zinken brengen De gevonden bevelen en de aanvullende zeekaarten en afzonderlijke beschrijvingen van de Duit5che en Zweedsche havens doen diudelijk uitkomen dat de b ls Wisten ook de Oostzeestaten bij hun aanvalsvoorbereidmgen hadden betrakken SMETAN1N BU MATSOEOK De Sovjet ambassadeur te Tokio Smetanin heeft eergistermiddag een onderhoud van anderhalf uur met Matsoeoka in diens woning gehad Naar verluidt heeft hij Matsoeoka op de hoojte gesteld van het verloop van den oorlog tnSschen Duitschland en de SovjetUnie en andere belangrijke problemen besproken De Roemeenscfae keaing aao het tnat Naar het agentschap Rador meldt heeft koning Michael van Roemenië in gezelschap van generaaf Antonescu een bezoek aan het front gebracht Van de heuvels ten Oosten van da Proeth sloeg hij de operaties gade Verder bracht hij bezoeken aan de kwartieren der troepen aan vliegvelden en aan een lazaret ZWAAR WEER IN JAPAN Het Zmden van Japan is de laatste dagen door wolkbreuken en stormen geteisterd Te Tokio kwamen 15 OUO huizen blank te staan het treinverkeer tusschen Tokio en Kobe is herhaaldelyk gestremd door grondverschuivingen Volgens de tot dusverre ontvangen berichten zyn in het geheele land 19 mensehen om het le cn gekomen terwyl er vele vermist worden De schade aan de velden de bruggen gebouwen enz IS nog met te overzien de de plaats te geven die haar van rechtswege toekwam Hendrikje Jaghers kwam uit Ransdorp een klem plaatsje bij Breedevoort aan de Munstersche grens Zy wferd meestal naar haar vader Hendrikje Stoffels genoemd Volgens een notaVieele verklaring was zij op 1 101849 23 jaar en dus omstreeks 1826 geboren Uit haar verhouding met Rembrandt sproot voor zoover met zekerheid bekend een dochter Cornelia van Ryn gedoopt Amsterdam Oude Kerk op 30 lö l654 ay ondertrouwde op 3 5 1870 te Amsterdiftn met den schilder Cornells Suythof geb te Amsterdam oud 24 jaar zoon van Bartholomeus Suythof en Celitje Hosee De bruidegom kon zich op kunstgebied moeilijk met zijn gestorven schoonvader meten Reeds na 5 maanden na het huwelyk besloot het jonge p ar dan ook hun geluk in de overzeesche gewesten te beproeven en vertrokken met het schip Tulpenburgh naar Batavia Aangezien men ook daar Suythof s schildertalent blykliqar niet voldoende wist te waardeeren verwisselde hij het palet met den sleuteltMS en wordt in 1680 cipier der burgergevangenis te Batavia genoemd Over hem noch Rembrandt s dochter is ons verder iets bekend slechts weten WÜa dat het echtpaar in Batavia twee KHferen liet doopen n l op 6 12 673 4 ioontje Rembrandt Suythof f en op ï ji 7Wl678 een tweede kind genaamd Hendrick Suythoff Blijkens een acte in het Amsterdsmsche weesboek 37 fol 52 van 1686 was een dier kinderen toen nog te Batavia In leveij Uit hetzelfde weesboek blukt nog dat Cornells tn 1692 nog in leven was Of de in 1686 vermeldde kleinzoon van den grooten meester nog nakomelingen gehad heeft is onbekend en de huidige omstandigheden veroorloven ons niet daar voorloopig een onderzoek nkar ia te stellen Tot zoolang moeten wij dus aannemen dat geen nakomelingen van den grooten meester meer aanwezig zyn en deze nog slechts in zijn werk voor ons voortleeft De Amerikaantdie weermacht CONFERENTIE OVER VERLENGING VAN DIENSTTUD Naar United Press uit Washington meldt heeft Roosevelt de leiden van het Congres en de voorzitters der wilitau c conunissie van bet Uuu vaa Afgevaardigden en Senaat bijeengeroepen voor een conferentie over de mogelykiieid van het uitvaardigen van wetten krachtens welke e tnepen die thans onder de wapenen ztJn Knier in dienst kunnen blijven en dtt geografische beperkiagea voor bet wtreden der Ajnerikaansche troepen kunnen worden opgeheven HAVEN VAN PORT SAID AANGEVALLEN In den nacht op Zaterdag zün naar aan het D N B wordt gemeld vyandelijke seheepsdoelen in de haven vaa Port Said met succes aangevallen Bovendien werden haven on iMdeinstallaties van Tobroek wederom aangevallen Ook werd waargenomen dat voltreffers neerkwamen op luchtafweers tellingen Nader meldt t D N B Tydens de zware aanvallen van het Duitscjie luchtwapen op Port Said werd door de neergeworpen bommen op voor den oorlog belangrijke doelen m de stad alsmede op ravitailleeringsbedrijven en haveninstallaties niet alleen aanzienlijke schade aangericht doch ook werd een vry groot koopvaardijschip in brand geschoten Aangenomen kan worden dat dit schip verloren is gegaan Verscheidene andere vijandelijke koopvaardijschepen die in de haven lagen werden door bomtreffen zwaar beschadigd VON RIBBENTROP ONTVANGT TURKSCHE SECRETARIS GENERAAL De Rijksminister van Buitenlandsche Zaken von Ribbentrop heeft Zaterdag in tegenwoordigheid van den Turkschen ambassadeur te Berlyn Hoeesrevi Gerede den op het oogenblik in Duitschland vertoevenden plaatsvervangenden secretaris generaal van het Turksche ministerie van Buiten land sche Zaken gezant CeVad Aeicalic ontvangen DEBQMENLIJST AAROAPPELEK A 26 re er e ri m 20 Juü 3kg BLOEM BI 10 l m 10 Aug 50 gr brood of ti rantsoen gebak of 85 fr meel bloera BOTER MARGARINE Ba a en tl t l 16 Juli 290 fr boter Vetkaart idem met reductie BROOD GEBAK Br 2f t m 20 Juli één rantsocnl EIEREN 26 t m 20 Juli een ei GORT MOUT GRUTTEN 45 t m 10 Auguatui Vi pond HAVERMOUT VLOKKEN ENZ 4 fm 10 Augustus Vi pond JAMS e d 103 t n 10 Aug 1 pond KAAS en 7S t m 27 Juli 26 en 27 t m 27 Juli 10 Aug 1 ons KOFFIE THEE M t m 20 Juli H p koffiesurrogaat of 40 gr thee KOLEN Kookdoeleinden letter U en N Boa No 03 KJr 31 Juli t Verwarming U K 03 haarden on kachels J Urn M haarden en kachels K 01 t n II centrale ver warming één eenheid vaste brandstoffen 05 M 17 haarden en kachels J 05 t m M haardeti en kachels K een eenheid tori 7 jeldig t m 31 Decemtier MACABONI VEBMICELU ENX 54 t m 10 Augustus 1 on MAIZENA ENZ SS t m 10 Augustus 1 on MELK M t m 20 Juli 1 liter pap voor kinderen geb na l 7 37 A rijst papkaart B 1 A havermout papkaart BI t m 10 Aug z p rijst haverm e d PEULVRUCHTEN Niet aangewezen PETROLEUM Per Il t n 10 Aug toot keykea i ï RUST Itï t m 10 Aug pond SCHEERZEEP K textiel t m 31 Aug I rantsoen SUIKER 101 t m 3 Augustus 1 k f VLEESCa VI 25 t m 17 uli k ranstoen vlaesch Tt etebwar L VlaaaelMmrMi VL 25 t m 17 Juli H rantsoen of verduurzaamd geyolgt ZEEP U t m 3 Augtutiu 1 rantsooi VERKLARING A a rdappclen Me melk Bt bloera Bo boter Br brood Per perlode Vl vleesch 3een toevoeging is Alg Bon kaart