Goudsche Courant, maandag 14 juli 1941

£ I E BLAD MAANDAG i4 JULI 194 Voetbal Stadumemo Dubbel prpmotie ucces O N A 2 en Gouda 3 bereiken de reserve tweede klasse Vlerkwqiirdige bouwwerken in Haastrecht en Oudewater £ en jnferessante excurêie van Die Goude onder leiding van Bert C Helbers ianemoedigd door het s i éet van Jr rite keer had de OudheidkunïS löing D e de Zaterdag jL uitslapj georganiseerd naar jSui ht en Oudewater Vele ledeh en h d heer Bert C Sr had ach bereid verklaard oe jZkuwWe leiding op zich te nemen SSlde secretaris van Die Goude ZhuT P V Balen tal van histo he details ten beste gaf HaMtneht s Raadhais Allerceri t stond een bezoek aan het gasdhuis te Haastrecht op het pro 7n n gevelsteen hiervan taan 2 waoens het wapen van Haastrecht en dit van het Huls Arkel Haastrecht behoorde omstreeks 1300 evenals Schoonhoven en het land langs de Vliet aan het geslacht van der Leede Deze vonden een sprekend wapen 1 1 een leder leer ladder Uit dit geilicht is het geslacht der Arkel voortgekomen Het Raadhuis is gebouwd in 1618 en lou MOO gulden kosten Later bleek dtt er 200 gulden te kort was Na een fuzle van twintig jaar werd door een commissie onder leiding van den Coudschen burgemeester Mareellus een oplossing gevonden het tekort lOU deels gedragen worden door de touwers deels door de burgery h het voorhuis ziet men de oude moeren kinderbinten nog De vloer il betegeld met overhoeksch gelegde harditeenen Het achterhub telt als zooveel kuüen uit dien tüd een verdieping meer De raadzaal was vroeger de zaal vin de schepenen Hier is nog een aardige schouw met een heel mooie nituunteenen omlijsting van omstreeks 17S0 Fraai zün ook de Louis XlVmeubelen met aardige rosetten De kelders vormen een mooi gewelf oorspronkelyk met twee pilaren In het midden van de zeventiende eeuw werd een afscheitling gemaakt voor de cachotten terwül levens een verwarming voor de wacht werd aanlebracht In de burgemeesterskamer vallen nmiddeliyk de zeventiende eeuwsche rimen en de magnifieke tafel op verder een schouw met oude schoor teensteunen en een bokalenkastje Op de schouwUjst staan o a bokalen met de wapens van Haastrecht ouiti en een met het wapen van Stad kouderkoning Willem IH Aan den gevel van het gebouw die en nog vermield de ankers van een Itijtonder soort het zgn bundeltype Het dat VUet ► te ggSii HET KAMPIOENSELFTAL O N A il Staande D i de Jong res Lakerveld res De Kogel van Willigen Rood bol bestuurslid v d Speld D Sterk L Sterk Ravensberg TCnielend v d Berg D de Jong Wiltenburg Hofman Ouweneel Veldhuizen Gouda s derde elful dat gisteren naarde re irve J fC f V ln r staande J Nieuwenhuizen r v d Laan C Vgner C Stuurman J Krebaum F Noorlander zittend J van tHul H Walthie F HonKOOp r I Siburg J Sigeraar J de Keüzer welke Uatste spel wegens eenblessure niet kon medcdoen Foto De Jong if Vervolgens werd de tocht voortgeMt nar de bouwvallen van het slot Vliet Hieraan ia de naam verbonden van et geslacht der Van Woerdens Herman van Woerden een der moordenaars van graaf Floris V vluchtte het land uit Zün zoon durfde zich niet eer van Woerden te noemen maar Roemde zich Jan van VUet Een zUner a komelirten huwde met Beatrice jen natuurluke dochter van graaf Willem VI Deze van Vliet werd heer B Vliet Haastrecht Stolwük en Bergambacht Hij was een van de amenzweerder die hét op het leven Wn Jan van Beieren voorzien hadden Tot 1558 is Vliet aan het geslacht Hn Vliet gebleven Later is het In andere handen overgegaan en kwam et tenslotte aan Theodorus Bisdom creUris van Haastrecht die zich voortaan Bisdom van Vliet noemde Tenslotte ward het by Haastrecht ge Wat er nu nog van t slot staat is schónlyk het hoofdgebouw de Jjwjon van het kateel geweest Wa r oianlijk zou bü bodemonderzoek ter flMtte veel van de grondvormen van kuteel voor den dag komen tet ware te wensehen dat bij veel oouwviUen bodemonderzoek plaats wnd looals dit reeds plaaU heeft bij kasteel te Oostvoome Veel van de randvormen zou dan gereconstru ra kunnen worden Omtowater i hlatorisehe gebonden Hi ïma ging de tocht verder naar Udewater waar allereerst een teacht Raadhuis werd zooeen iü l 5 trapgevel bestaat Zj een atgewisseld met zand en De gevel vertoont evenals Mere gevels als het ware In l metselaarsgilde r voorhuis zyn de muurstij T S goed te zien ten de Raadzaal vallen op een chil ffl voorstellende Vrouw Justitia eumü JL hel betegeld met s Typisch is de on ï i betimmering die in kwL gebouwen zelden voor wam Meestal waren het tegelpün en gewitte muren htó f t 0 de wapens J ocknogin de Raadzaal een nuderstuk voorstellende de inne J en temt P ife o i A va trachtte te v l8 Requesens het plan uit tooS v n Utrecht uit door te twht iT = l n te scheiden Deze ter rf J 1 l les van Oude M o rt l h i nering fiier ndae n 7 a P het Rr Hk Augustus het klokje van Ssadaaf 8 n wordt de gtt SflS bezichtiging typi8 h kamer heeft een hSsterun St Het gezelschap bewonderde verder de oude geveltjes zooals het koor van het Ursula kapel dateerend uit 1500 en het huis Forluna met aardige sehulpversieringen en trok daarna naar de beroemde Heksenwaag die geheel gerestaureerd wordt volgens het oude plan De Heksenwaag Keizer Karel V wiens spreuk Non plus ultra den gevel siert heeft Oudewater het waagrecht gegeven om van hekserij beschuldigden gelegenheid te geven er het leven af te brengen Vóór dien tüd werden zoowel de vrouwen de heksen als de mannen de heksenmeesters meestal ter dood veroordeeld Karel V wilde hier iels tegen doen en uit deze humaniteitsgedachte is de heksenwaag ontstaan Iemand van hekserij beschuldigd kon nu naar Oudewater gaan en er kwamer er uit het heele land zelfs uit Duitschland en ich daar laten wegen Er was een commissie benoemd die eerst mdest schatten wat t gewicht van heks of heksenmeester bedragen zou Kwam het werkelijk gewicht overeen met het geschatte dan werd geen verdere vervolging ingesteld De schepenen van Oudewater verklaarden dan dat de aangeklaagden vrij waren van hekserij Voor de laatste maal werd de Heksenwaag ge bruikt in 1729 Het wegen had plaats met de ordinaire balance en opregte Trojesche wigte Het plan is in het gebouw een mu seum in te richten By een verdere wandeling door het oude stadje ontdekte de heer Helbers in den gevel van een oud kaaspak huis waar het Geloof en de Hoop stonden afgebeeld v rk van Gregorius Cool die in Gouda het Lazaruspoortje en de trap van het stadhuis gemaakt heeft Op een zolder van dit huis bevonden zich nog de gebrandschilderde tegels van een brandmuur Het laatste bezoek in Oudewater gold de Herv Sint Michaelskerk Van het zeventiende eeuwsch interieur ir zoo goed als niets meer over Het eenige dat nog bewaard is gebleven is een dientafeltje dat gebruikt werd bü de bediening van het Heilig Avondmaal Het kerkorgel vertoont den Empireatül De achttiende eeuw heeft erg op het interieur van de Kerk ingewerkt Er zü natuuren baksteenen zuilen Het koor heeft veel smalle vensters De uitbouwtjes met hun mooie gewelven vormen met de rest van het k rkgebouw wel een groote tegenstelling Hierna werd de terugtocht aanvaard die in Haastrecht onderbroken werd om in een kersenboomgaard zich te goed te doen aan een portie heerlüke kersen De Oudheidkundige Kring kan met genoegen op deze goedgeslaagde excursie terugzien Fiets en cluikproef tn één toer afgelegd KRANIG STAALTJE VAN EEN MABECHAUSSEE De marechaussee J van der Heiden van de Cïoudsclie brigade die Zaterdagmiddag met anderen deelnam aan de fietsproef voor het H L O examen heeft daarbü een kranig staaltje van activiteit en vlugheid geleverd Toen de groep de brug over het afwateringskanaal van de Julianasluis passeerde waarschuwde een jongen dat iemand te water lag en in nood verkeerde De marechaussee J van der Heiden sprong direct van zyn fiets overzag het geval en doo k onmiddellijk gekleed en wel van de brug af te water Hy greep den zinkenden drenkeling beet bracht hem naar den kant waar bleek dat de jongeman atleen door den schridc wat onthutst as doch in taat was zich zelf verder te helpen De marechaussee pakte nu tlirics zün rywiel en ging er vandoor Het ging Ues zoo snel dat hü er nog in slaagde oot binnen den vastgestelden tijd de fietsproef at te leggen Een kranig staaltje Tüd om te vragen wie de drenkeling wu is er niet geweest de jongeman onbekend gebleven Om enkele pakjes sigaretten bü de politie beland Zaterdag ontdekte een winkelierster aan de Lethmaetstraat dat uit haar winkel eenige pakjes sigaretten ver dwenen waren In verband daarmede werd door de politie aangehouden een 16jarige loodgieter die bekende 7 pakjes sigaretten te hebben ontvreemd De jongen had ze aan zijn vader ten geschenke gegeven Jeugdige zakkenroller in het zwembad gepakt Een 13 j rige zwemmer deed aangifte bü de politie dat hy in de Stedelüke Zweminrichting aan de Houtmansgracht een portemonnaie met ƒ 1 81 was kwütgeraakt Het onderzoek leidde tot aanhouding van een 9 jarig jongetje dat bekende de portemonnaie te hebben ontvreemd De jeugdige zakkenroller beschikte by zijn aanhouding nog over een bedrag van 11 cent DIFLOMA CHEMISCH TIGHtaCtra Aan de Middelbaar Technische School te Dordracbt is bet diploma voor chemisch technicus behaald door den beer A Ooedewaagen alhier w AT AAR ANNCER Thalia Theater Jeugd met Kristina Süderbaum Hermann Braun Eugen Klopfer Aanvang 8 15 uur Rennle Bioacoop Meisjes van zeventien jaar met Carl Ludwig DieW en Dorothea Wieck Aanvang 8 15 uur Schouwburg Bioscoop Gevaarlüke vrouwen met Erminio Spalla Augusto Lanzi Tjno Eilers en Werner Scharff Aanvang 8 15 uur 14 25 JuU Schoolgebouw Burg Martenssingel 72 Inschrijving Gem Midd Handclsavondsschool 5 j c 15 JuU 7 30 u Zaal Concordia B Leeavereeniging BiljartwedstrlW v d Pol Rotterdam C v an Vliet Den Haag 14 Juli 3 uui Kantoor N V voorheen Joh Wolff en Co JaarUjksche alge I meene vergadering van aandeel houders 16 Juli 7 30 uur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen Juli 8 9 uur Oosthaven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor luchtbesoherming Juli 7 30 uur Leger dea Bells Heiligingsdienst 17 Juli 7 30 uur VrQe Evangelbehe Gemeente Bübellezüig en bidstond 19 Juli t UUT Openbare CL O sehool Afmarsch dames en heeren voor examens HX O 21 Juli 11 uur De Zalm Openbare verkooping van onroerende goederen door notaris J van Kranenburg 26 Juli 3 uur Openbare lagere school no 2 Elisabeth Wolffstraat Afscheid C de Bode als hoofd school voor buitengewoon lager onderwüs 4 uur afscheid voor belangstellenden 26 Juli 8 uur Sociëteit Ons Genoegen Tuinconcert ïoudsche Orkestvereeniging en Schoonhovens Kamerorkest o l v Ggsb Nieuwland 31 Juli 8 uur Sint Janskerk Orgelbespeling H C J de Mkn met medewerking van Maria Struyeken Van den Adel sopraan Den Haag Th de Groen tenor Den Haag Lucien Louman Haarlem een koor van de Goudsche Muziekschool en het orkest Eutef pe uit Den Haag Onderhandsche aanbesteding bouw transformatorhuis aan de Veerstal Daar by de Dinsdag j l gehouden aanbesteding van het bouwen van een transformatoren schakelhuis aan de Veerstal geen biljetten waren binnengekomen heeft hedenmorgen op Gemeentewerken een onderhandsche aanbesteding van dit object plaats gehad Hierby schreven een drietU Goudsche firma s in het Technisch bureau J H de Wilde voor ƒ 6462 firma J Slegt voor f 881J J Brongersma voor f 6982 De gunning geschiedt later t Wielryder door de warmte bevangen Zondagavond omstreeks kwart voor negen is blykbaar ten gevolge van de warmte een 2l jarige wielryder afkomstig uit Rotterdam by de Julianasluis van zün fiets gevallen ep bewusteloos blyven liggen In bewasteloozen toestand is de man per auto van den Gem Geneeskundigen dienst naaf het Van Iterson ziekenhuis vervoerd waar hy ter verpleging is opgenomen Uit vroeger tUden DB GOODSCHB COURANT MBLDDE n JAAR GELEDEN Aan de ryks hoogere burgerschool alhier werden op Donderdag en Vrydag 1 de eerste openbare overganjjsexamens door de leerlingen der afzonderlyke klassen afgelegd Uit de tweede klasse zyn tot de derde bevorderd H Brons Middel L C Dyxhoom C A Befcker L R C de Jong en F E Ltiitjes Uit de eerste klaase zyn tot de tweede bevorderd de leerlingen J Peelen W de Mooü P Goedewaagen A P Snelleman S L Sanders G J de Jong G Hoogeniboom R K de Jong en A A Schutter De veertien ovenje leerlingen werden niet bevorderd Een leerling had de school verlaten en zes werden door by zondere omstandigheden weerhouden om den cursus te volbrengen zoodat het geheele aantal leerlingen die in het a Ioopen schooljaar de nieuwe iiirigtingtiezochtcn 35 bedroeg 50 JAAR GELEDEN Gistermorgen erd het stoffelyk overschot van meji J Kempe ter aarde besteld waarbü behalve de familieleden ook de regenten van en vele verpleegden uit het Oude Mannenhuis tegenwoordig waren De voorzitter van het college van regenten de heer W J Fortuün Droogleever sprak bü de geopende groeve een hartelük woord van hulde aan de nagedachtenis van haar die gedurende ongeveer 40 jaar als directrice van genoemd gesticht was werkzaam geweeet en steeds met yver Uefde en toewyding zich van hare taak gekweten had Een bloemenkrans een bewüs van belangstellende deelneming van dames regentessen van het Oude Miannenhuis dekte de kist 25 JAAR GELEDEN Benoemd zijn resp tot leerares en tot leerat n aan de R H B S te Gouda mej P J van Toorenburg W Kok en dr J J H van Burkom allen thans tydolyfc Uit Boskoop Er zal worden overgegaan tot den bouw van een Christelijk Vereenigingsgcbouw aan de Voorkade De competitie finale is gisteren zeer succesvol voor de Goudsche elftallen geweest zoowel O N A Il als Gouda III won den beslissenden wedstrijd en daardoor promoveeren beide naar de reserve tweede klasse Ona U Alphen II 3 0 IN HET EERSTE KWARTIER BOEKTEN DE GOUWENAARS AL 2 0 VOORSPRONG Op vry gemakkelyke wyze is O N A er m geslaagd dezen beslissingswedstriid op het Bodegraven terrein te winnen De grondslag voor de zege werd reeds in het eerste kwartier gelegd toen de Gouwenaars een nuttigen 2 O voorsprong veroverden O N A paste toen een verdedigende tactiek toe die zy tot het einde met sjicces voortzette Hierdoor kwam Alphen weliswaar meer in het offensief maar de hechte O N A defensie waarin de spelers elkaar uitstekend assisteerden gaven de aanvallers der tegenpartij weinig kans Hierby kwam dat de Alphensche voorhoede het spel veel te kort hield zoodat in het Goudsche doelgebied vaak een opeenhoping van spelers ontstond waarvan de O N A backs een dankbaar gebruik maakten om het leder telkens weg te werken Ook mangelde het in de Alphensche ploeg aan scholvaardigheid Door het opdringen van Alphen had de O N A voorhoede by haar aanvallen steeds een vrü veld voor zich en djeze snelle Goudsche uitvallen door de vleugelspelers gelei waren zeer gevaarlyk TVjen O N A direct na de hervatting het derde doelpunt scoorde was het pleit beslecht Wel concentreerde Alphen alles op den aanval maar O N A speeW ustig verder en slaagde er in zich t4 handhaven De beste spelers waren de beide keepers vooral de Alphensche doelman heeft zich uitstekend geweerd Direct na den aftrsp komt O N A in het offensief De Alphensche doelman moet eenige malen in actie komen Dan krügt rechtsbuiten G v d Spelt het leder toegespeeld een voorzet volgt en midvoor van Willigen geeft zün club binnen twee minuten de leiding 1 0 Direct daarop scoort dezelfde speler uit eèn voorzet van D de Jong nogmaals doch er is even tevoren voor buitenspel gefloten By een corner op het Goudsche doel dreigt er gevaar maar keeper Hofman grypt resoluut in Even later krygt de Alphensche midvoor den t al goed aangegeven maar de uitloopende Hofman is hem juist te vlug af By een vrüen trap op het O N A doel wordt de bal door back Wiltenburg uitste Een gevaarlijke duik met een hoofdwond Zondagochtend omstreeks 10 uur had de 24 jarige A J Castelein wonende te Alphen a d Rün het ongeluk bü het fuiken in de kleine haven van de Julianasluis met het hoofd op een steen terecht te komen De onfortuinlyke zwemmer die een gapende hoofd wonde had bekomen is per auto van den Gem Geneeskundigen dienst naar het Van Itersonziekenhuis vervoerd De Goejanverwelledük van Krugerlaan tot den tol tüdelijk afgesloten De commissaris van politie te Cïouda maakt bekend dat vanaf Vrijdag 18 Juli 1941 des voormiddags 7 uur de Goejanverwelledyk tusschen den afrit naar de Krugerlaan en denspoorwegovergang in de spporlün joudaSchoonhoven wegens bestrating van het wegdek gedurende ongeveer 14 dagen voor het ryverkeer is afgesloten Om den 3oejanverwelleslui ten Oosten van het opgebroken gedeel e te kunneni bereiken zal men met zware voertuigen over den Haastrechtschendük en Haastrecht moeten rüden terwyl met lichtere voertuigen via de Voor Willens gereden kan worden DITLOBIA WEG EN WATER BOUWKUNDE Aan de Middeltwre Technische Sohool voor de Bouwkunde Weg n Waterbouwlcunde te Utrecht is het einddiploma voor de afdeeling Wegen Waterbouwkunde behaald door den heer C Klomp alfiier kend weggekopt Het Goudsche spel verslapt eenigszins waardoor Alphen weer in den aanval komt Het duurt echter maar kort Dan trekt G v d Spelt er snel tusschenuit De Alphensche doelman kan z n schot slechts met groote moeite stappen Nadat van Willigen uit een Imogen voorzet heeft overgekopt stelt v d Berg zicb in het bezit van den bal en verhoogt met een goedgeplaatst schot den voorsprong 2 0 Er is dan een kwartier gespeeld De Alpheréche keeper komt in botsing met Van Willigert maar hy kan spoedig z n plaats onder de lat weer innemen Er volgt nu een overwicht van Alphen Hofman redt eenige malen door uit te loopen Als hy een kogel heeft gestopt wordt hü op ongeoorloofde wyze aangevallen Het leder verdwynt in het net maar het doelpunt wortlt niet toegekend De tweede speelhelft is één minuut oud als G V d Spelt het leder goed doorgeeft naar Van Willigen die hiet e n kalm schot den keeper passeert 3 0 Dit prikkelt Alphen tot meer activiteit De Goudsche defensie slaat echter met succes de aanvallen af Met veel moeite stopt de Alphensche keeper een vinnig schot van D de Jong Even later breekt dezelfde speler nogmaals door maar de schietkans wordt hem ontnomen Dan ontstaat een situatie waar O N A op gelukkige wyze doorkomt By een Alphensche attaque wordt de uitloopende Hofman gepasseerd de bal komt tegen den paal en wordt op de doellyn door D Sterk weggetrapt Alphen blyft moedig volhouden voortdurend zwermt zy op de O N A helft Eenige Goudsche uitvallen worden besloten met goede schoten van G v d Spelt en Van Willigen maar zonder resultaat Dan krügt Alphen een penalty toegewezen die echter door Hofman uitstekend wordt gehouden Alphen is verder in het offensief maar de Goudsche verdedigers blyven meester van het terrein Gouda Ill Over maas III 3 1 GOEDE EINDSPURT BRACHT THUISCLUB DE OVERWINNING Aanvankelyk zag het er in dezen laatsten promotiewedstrijd der zes niet naa uit dat de rood witten aan het langste eind zouden trekken In de eerste helft speeld h zü ver beneden hun normalen vorm en boven dien te veel verdedigend Het plaatsen was zoo slecht dat byna iedere bal die uit de Goudsehte verdediging kwam een makkelüke prooi werd voor de tegenstanders In de tweede helft was het roer echter omgegooid CJoudj nam zelf het initiatief en daarbü maakte het plaatswisselen tusschen Walthie en van t Hul dat het in haar aanval aanmerkelyk beter vlotte Bovendien hielp Overmaas haar gastheeren een handje door ruw te gaan spelen met gevolg dat twee der Rotterdammers moesten worden vervangen één het veld uitgestuurd werd en Gouda door middel van een strafschop de leiding kon overnemen Gouda was toen overtuigend de sterkste en drukte dit uit in een juweel van een doelpunt door Walthie taelisch voorbereid n doM Honkoop op fraaie wyi gescoord Gouda is het eerst gevaarlük na goed aangeven van Stoppelenburg speelt Honkoop zich vrü maar lün fraaie schot wordt gestopt Het spel gaat snel op en neer de GoudacHo backs zyn echter byzondcr op dreef zoodat Signer niets anders te verwerken krügt dan eenige te scherp voorgezette ballen De doelman aan de overzüde heeft het nu en dan veel moeilyker Als Honkoop uit een voorzet van Walthie ineens in den bovenhoek kogelt kan hil slechts met groote moeite een doelpunt voorkomen Even later bezorgt Walthie hem door by een scrimmage na een corner ontstaan net onder de lat te schieten een niet minder lastig oogenblik Geleidelyk worden de gastensterker Na een hoekschop is de bal geruimen tyd in het Gouda doelgebied Overigens blyven de uitstekende backs meester van het terrein Toch breken de gasten eenige malen door Bü een van deze doorbraken schiet de rechtsbinnen van terzyde op het doel de voor langs het doel gaande bal wordt door den vallenden doelman gemist de linksbuiten krijgt daardoor een fraaie kans doch benut deze niet Een volgende maal grypt by een vrüwel gelijke situatie de keeper nogmaals mis ook eenige achterspelers missen waarop de midvoor der gasten het leder over de lyn werkt O 1 Na de Jiervatting pakt Gouda goed aan Een fraai schot van Stoppelenburg gaat rakelings over Even later schiet Honkoop als Langeraar goed heeft voorgezet uit moeilyke positie naast Na een vrüen schop plaatst Stopped nburg den bal goed voor hei doel Langeraar kopt tegen de lat Walthie schiet opnieuw in eveneens zonden succes Het leder blyft in het Rotterdamsche doelgebied Walthie krygt nogmaals een schietkans een der verdedigers verandert den bal een weinig van richting de doelman kan het leder daardoor niet geheel in zyn macht krygen en onder zyn hand door draait het net over de lyn 1 1 Twaalf minuten is er dan gespeeld By Overmaas wordt de rechtshalf vervangen Het spel wordt forscher Een der Rotterdammers moet wegens trappen van een tegenstander de kleedkamer opzoeken Direct daarop valt ook de rechtsbuiten der gasten uit Gouda beheerscht nu het spel Van t Hul gaat er in zyn eentje van door na een snellen ren lost hy e hard schot vallende stopt de keeper het leer maar laat t weer glippen Honkoop stormt toe doch op t nippertje herstelt de doelman zich Verscheidene gevaarlyke aanvallen van de gastheeren levéren geen resultaat op Als van t Hul het doel der bezoekers dicht genaderd is wordt hy gehaakt Stuurman benut den strafschop 2 1 Nog twaalf minuten moet er gespeeld worden Gouda blijft aan bod Zes minuten later krygt Walthie den bal van van t Hul toegespeeld handig ontloopt hU eenige tegenstanders speelt dan Honkoop den bal voor de voeten en dcis lost ineens een geweldig hard schot waarop de doelman geen vat heett 1 Gwda UI gehuMlKJ Ia de avonduren is in de bar op het Gouflaterrein het gepromoveerde c fta gehuMigd Gouda s voorzitter Jo ï eer J van Tilburg schetste op welk e n fraaie wyze het afdeelingsKamP oon iChap was behaald en tevens het gunstige verloop van de promotiecompetitie Als factoren van het succes noemde hü wilskracht en saamhoorigheid Voorts sprak hy er ziJn vreugde over uit dat Jrouc a in het jaar waarin zy haitr zevende lustrum zal vieren een kampioenselftal heeft Namens het bestuur bood de heer Van Tilburg aan voerder C Stuurman bloemen aan Nadat deze vdor de gebract te hulde had bedankv en de ernstige training en onderlinge vriendschap van de spelers van zyn elftal had gerocmo ichtte de heer Van Tilburg ook eenige woorden van waardeering lot de mede bü deze gelegenheid uitgenoodigde spelen van het eerste tlftal voor de wyze waarop dezer de plaats in de tweede klasse hadden behouden Ten slotte kregen ooz no de werkers ir Oe vereeniging eer pluan Na dit officieele gedeelte ble t men nog geruimei tüd gezellig büe fci Er heeischte een enthousiaste stemrr ig en een orkesfje zorgde met popu re r uriimers er vooi dat de ïeestwcfnm g nog toenam WOERDEN IH LAATSTE IN So KLASSE B VAN AFD GOUDA Stolwtilc n haadfaaatt lieh aMt 44 sege De competitie in de afdeeling Gouda van den Ned Voetbalbond is gisteren besloten met den l eslissingswedstrijd Stolwük n Woerden III voor de bezetting van de laatste plaats in de 2o klasse B Stolwyk won met 4 3 waardoor Woerden onderaan eindigt en dientengevolge naar de derde klasse degradeert