Goudsche Courant, maandag 14 juli 1941

MAANDAG 14 JUU 1 TWEEDE BLAD mmm MvmrtmiM ên dezen ondcrlingen zeUwcdstrüd deel te nemen De klasse geregistreerde N N 16 ml was gesplitst in twee afdeelingen In 4e BS e WeeüM weid d bav B I raa V tn m Sj attali eente De heer J B Jasp die ijich dikwyls met den derden of vierden prijs moest tevreden atellep was ditmaal tweede na in de derde ronde nog een plaats opgesebevcii te zün De derde en vierde aankomenden waren de Rotterdam eke betren F Sleewiti met Sni en P Knnerman met Tr vogel In de andere afdeeUng N i ia vinmg ekampt em eerste tweede en derde plaaU dor de hecr De Roos Both en Steealand In de eerste ronde was de volgorde SteenlandRoos Botb en in de tweede ronde kwamen de beeren Hoos en Both aan den kop en verhuisde de heer Steenland naar de derde plaats waarin geen verandering kwam Voor het eerrt voer een klasse Larken Deze platte scheepjes enkel met vltermuiszeil getuigd vormen een echt Friescfae klasse De twee nieuwelingen konden strijd op den meer geroutineer den zeiler Stuurman niet winnen P B Sips Jr maakte al een bijkomenden lUd Piasjager won gemakkelyk want zijn eenige tegenstander kreeg averij en moest den stryd opgeven Er startten weer vijf jollen De heer Jo Spek won ombedreigd den eersten prijs Mogelyk zal de heer Spek ziJn mooie jol in het vervolg minder rust gevrn dan voorheen De heer D V 1 Berg met No 266 was tweede If Onze gasten in de klasse onger istreede N N 16 m2 waren niet opgewassen tegen de zeilers mogelijk heeft betere bekendheid van de plas een rol gespeeld Alleen de heer A J Dekkers wist als vierde de startlijn te passeeren Andera was het gesteld met de B M klasse De heer J J van Toen uit Rotterdam was in beide ronden vooraan gevolgd door den heer Pruissen die de tweede plaats innam De heer P van Schaïk Zillessen vyon in de klasse B M ongeregistreerd onbedreigd den eersten prys In de Iclasse B M Il kwam de heer W Kok als eerste Iwn nen Het is een heerlijke zeildag geweest waaraan de deelnemers in de komende donkere wintermaanden met genoegen zullen terugdnken De uitslagen waren N N 16 m2 geregistreerd 1 Nathals St B L van Veen 2 Flottant II st J E Jaspers 3 Snip st F Sleewits 4 Trekvogel st P Kamerman Groote scherpe vaartuigen 1 Piasjager st C J de Hertog Larken 1 Lerti st D Stuurman N N 16 m2 geregistreerd l Markol st O de Hoos 2 Annie st N Both 3 Zomerdro im st W Steenland 4 Hilda IV 6t W E van Schelven Kleine scherpe vaartuigen 1 Sea Scout st C Steenland Jollen 1 Vlaapie st Jo Spek 2 No 266 St D V d Berg N N 18 m2 ongeregistreerd 1 Rakker st A Hoekwater 2 Aeolus st raoMotnc coMmncnt bhbbti On ni iuu OdiaaMin ï 1 7 XMrtan IV 1 2 CV V ni 1 1 4 BEKENDMAKING De Inspecteur voor de Prijsbebeersching voor de Proviacict Zuid Holland en Zeeland maakt bekend dat JACOmiS BOOY van beroep boomkweeker X geboren te Boskoop H Februari 1888 w mende te Boskoop Zijde No 125 wcfens het verhuren van het perceel Burgemeester Colijnstraat No 93 te Boskoop tegen een hoogeren huurprijs dan was toegestaan ingevolge bepalingen van het Huurprijsbesluit 1940 bij tuclübeschikking d d 28 Juni 1941 is veroordeeld tot het betalen van een geldboete van vijfhonderd gulden met publicatie van deze Beschikking op kosten van den veroordeelde O 2362 12 Ze iuiMt ontvangmt do nieuvmt 7 11 u t ï G A € 4aunpioeii clianieii begtmnen nubUK sroKC en r StUID INENDE TWEKA TELESCOPI i damesbadpakken o fb S 25 D A V YPEREN MARKT 18 TEL 2537 CORSET B TRICOTSreCIAAUAAK O 3264 30 MJLV M MHBt De e nte der rie étaoi voor d kampioen diappen vso 4e Goudsche Ali fütkConunijliJ tafZaterdagmidéaf op het O N A terrein verwerkt Onder by uitjtrii gunstig weer erd er fel ge treden en vele goede resultaten bereikt Vooral op ae loopnumjiiers heen het geducht gespannen In de Wies op de 100 M waren eh talrijke nek aan nek races Ook de 800 m waarvan het aantal deelnemers opmerkelijk groot was gaf een s pncnden tri d VoomamelUk ging het hier tusichen de A A V en Vkes cracks Jac Zaal en A de HuyUr Vlak achter e aar loopende namen zy spoedig een giooteren vooraprong op de overigens De Itó ter begtng de tactische fout uit zUn tweede positie te vroeg den aanval in te zetten Wel had hy daarmede ucces maar toch te veel kracht verspeeld om Zaal s tegenaanval W weerstaan Zaal toonde zich overtuigend de sterkste Het was een enerveerende kamp op fraaie wijze gewonnen in een uitstekenden tijd Het hoogspringen verliep eveneens pannend ook daarby waren de resultaten verdienetelyk Opvallend was daarbu d prestatie van de AA V juniores A Leelwenhoek en W Ver teeg die beiden de 130 M haalden w srmede de laatstgenoemde bqna hooger sprong dan hij zelf groot is Voorts leverde de jeugdige Alphenaar G van Tuul knap werk door de 80 meter in minder dan 10 sèc te loopen De Olympische estafette was dank zij het goede werk van Jac Zaal op de 800 meter reeds in den aanvang ten gunste van A A V 38 beslist De voornaamste uitslagen luiden Heer en 100 meter hardlqopen 1 A L Schram A A V 38 11 4 sec 2 K Eikelenboom A A V 36 11 5 sec 8 J Brupnan Alphia 11 7 sec 800 rA hardloopen 1 Jac Zaal A A V 38 min 2 3 sec 2 A de Ruyter V et C 2 min 4 8 sec 3 J de Jong Achilles 2 min 10 9 secl H V d Kroef eig W v d Kroef 3 Rietvink t J Houdijlt 4 Winde at A J Dekkers B M 12 m2 geregistreerd 1 Snaak t J J van Toen 2 Our Wish St P Pruissen elg H C Holman P Pruissen 3 Miek st C Schoonderwoerd 4 Temno st C Vermunt BM 12 m2 ongeregistreerd 1 Triton st W Kok 1 Oberen st P B van van Schaïk Zillessen 2 Irene st A J Leest WIELRENNEN Jan Hofstede tweede in de ronde van Princenhage In de Zondag verreden ronde van Princenhage een weewedstriid over 100 K M bezette de Goudsche iclrenner Jan Hofstede de tweede plaats Winnaar was Johnny Braspenninx die de 100 K M aflegde in 2 uur en 5 min Hoogspringen 1 P Stoppelenburg Achilles 1 60 meter 2 T Mo Hj Alphia 1 60 m 3 Jac Verkerk AA V 36 1 56 m Discuswerpen fc C van Dijk Achilles 29 96 m kampioen 2 S van Boon AA V 36 29 49 m H v d Kroef V et C 28 10 m Buiten mededinging M Gebuis 32 35 m H Siebenlist 28 M m beiden Goudsche PolitieSportvereeniging Olympische Etafette 1 A A V 38 I min 54 1 sec 2 Vires et Celeritas I mm 3 Alphia I 4 min 4 3 sec A Junioren 80 m hardloopen 1 G van Tuül AA V 36 9 8 sec kampioen 2 A Vermetj V et O 10 ec Hoogspringen 1 A A Leeuwenhoek A A V 36 1 50 m 2 W Versteeg A A V 36 1 50 M Junioren tot 14 jaar 80 m hardloooen 1 R van Deest V et C 11 2 cc 1 S Dorik 12 4 sec St id na den eersten dag 1 A A V Se 46 punten 2 en 3 Vires et Celerites en Alphia ieder 30 p 4 Achilles 16 punten PUAnaiJK NIEUWS Goudsche succesten op de 5000 M Ot DE NBNYTO 8INTELBAAN By de gisteren onder auspiciën van de N A U door de athletiekverceniging Hollandia te Rotterdam op de Nenytoaintelbaan gehouden dameskampioenschapswedstrijden waren ook eenige heeren nummers ingelasctit Eenige Goudsche athlèten boekten daarby succes Op de SÖOO mtter hardloopen voor B klassers behaalde J de Jong van Achilles den tweeden prijs in den Taaien tyd van 17 min 7 7 sec Op dezelfde race plaatste H C Heyneman van Vires et Celeritas zich 4d eveneens met een goeden tyd n l 17 min 24 6 sec Te Haarlem op de wedstryden georganiseerd door de Haarlemsche Athletiekvereeniging boekte A de Ruyter ian Vires et Celeritas een succes door zich op de 3000 meter hardloopen voor A klassers derde te plaatsen met een tyd van 9 min 31 1 ee XBO EN Elflioeven s derde onderlinge waterfestijn Bergambacht GESLAAGD Te Utrecht is geslaagd voor het examen wykverpleegster mej A M Molenaar uit deze gemeente INLEVERING METALEN Door den burgemeester is met de invordering van metalen belast mr A van der Straaten alhier Boskoop COAP VraiEENIGINO DE B08KOOrSCHE VEILING Rozen per bos Briarclif 15 et Butterfly 17 et Hadley lS 25 et Vierlanden 37 42 et Florex 21 29 et PechtoW 30 32 et Else Poulsen 28 4 Oct Polyantharozen 48 65 et Ingar CHsson I6 28 et Oranje Triumph 44 2 et Gloria Mundi 3 V 40 et Ellen Poulsen 14 19 et Juliana 30 45 et Diversen per bos Clematis Durandi 23 44 et idem Prins Hendrik 50 et idem Mers Ie Coulter 49u 75 et Perziken per stuk 8 1 1 et Nieuwericerfc a d IJssel OFFiaEELE INGEBBtllKNEMINC n QOBDB DAG VOOB DB EEILEBS Gisteren heeft de Goudsche Water portvereeniging j ifhoeven haar der den onderliiigen zeilwedstrijd in dit zoen gehouden Ditmaal waren de omstandigheden wel bUzonder gunstig Er stond een stevige bnei uit het Zuidwesten en onafgebroken zonneschijn gaf kleur en schakeering aan dit waterfctt n Enkele kalm weerzeilers lieten verstek gaan maar diegen die er niet tegen op zagen om eens flink aan de sinten te trekken en zü die niet bang zijn van buiswater verschenen wel aan de start Er was meer deelname dan gewoon lijk want veel leden van zustervertenigingen uit Rotterdam en IJsselmonde van wie de jachten gestationnneerd zijn aan onze plassen hadden gehoor gegeven aan de uitaoodiging van het Itestaur van EUboeven om aan GBASIMHKieKU CO P LAND BOOWVERHBN JflEUWBB KBRK A D USSEL Zaterdag j l heeft onder groote belangstelling de ingebruikneming plaats gehad van de nieuwe gra rogerij Systeem W v d Broek welke drogerü werd gebouwd voor rekening itr Co6p LaodtMHiwereeniging Nieuwerkerk a d Ussel Onder de talrijke aanwezigen nffcrkten wü o m op de heer W van den Broek de ontwerper en bouwer dezer nieuwe Branddroger die wat capaciteit betreft altes in de sdiaduw zet wat tot nu toe werd gepresteerd Verder merken wö op B en W dezer gemeente ir Verhoeven rijkslandbouwconsulent C Vink hoofd Landbouwschool te Gouda H Bongers voorz Band Coöp Maalderijen e a De heer van Houweling vo de als eerste namens het tiestnur der laad t diiwvereepigiiV het woord spr w cs op het grttote gewicht van d en dag nJ het in bedrijf stellen van een grasdroger volgens een geheel nieulv IMeriaatorh sjrsteera bekend ab F teemW v d Broek Spr verzodit vïïvolgen den burgemeester F Jas de installatie in gebruik te willen Dssnen door een lok versch gras op de band te willen gooien Nadat de burgemeester aan dit verzoek hal voldaan maakten de aanwezigen een rondgang door het groote nieuwe gebouw Alle aanwezigen waren unaniem van oordeel dat al het gunstige wat zy reeds eerder vernamen betreffende deze Banddroger overtroffen wierd door hetgeen zij thans in dé practyk zagen Wat vooral bewondering wekte was de zeer hooge capaciteit die deze Banddroger bereikt n I minimum S W kg droogproduct per uur Na een rondgang verzamelden de autoriteiten en Indere genoodigden zich in de zaal van den beer Boerop waar het l estuur ververschingen liet aanbieden Hier nam als eerste de burgemeester dezer gemeente het woord en dankte voor de ontvangen uitnoodiebig Het was voor spr een belangrijk feit te kunnen constateeren hier hier een vreedzaam werk tot stand kwam in oorlogstijd Ondanks het stof dat was opgewaaid alvorens de bouw kon worden doorgezet was deze toch tot uitvoering gekomen Sor besloot met een opwekking aan de landbouwers te toonen beerip te hebben voor dezen tijd en rijkelijk gebruik te maken van deze nieuwe technische vinding Ir Verhoeven wees oo de noodzakeüikheid zooveelmocelijk producten te oogsten van eigen bodem hetgeen kan door gebruik te maken van gedroogd Tas volffens de nieuwïte svstemen Het product was volgens nr reer Poed Daar de ontwerper een geliike droger heeft geplaats in Zeeland welke eveneens aan de gestelde eischen voldoet zag spr ook voor dezen droger de toekomst IjooDvol tegemoet Het steeds weer teruekeerende verschijnsel dat de melkproductie in de wnitermaanden terugloont kan gedeeltelHk ondervangen worden door gedroosd gras te voeren Sor be loot met de boerenstand in deze omgvinc geluk wensch met f helangriike aanwinst De heer Vink wees eveneeni op de groote waarde van gedroogd gras vooral daar andere nnethodes faalde verder onderstreepte snr hetgeen door de vorige spr was naar voren gebrncht De heer Bongers uit Stolwiik roemde den onderneTnin reest van het bestuur die het initiatief nam een nieuw systeem droger te nlaatsen Sor die uit ervaring soreiken kon deelde mede dat de hier bereikte capaciteit die van Stolwijk ver te boven gaat en wel in verhouding 17 5 kg droog product tegen ruim 500 kg per uur zoodat Nieuwerteïrtc driemaal zooveel gras drogen kon dan de inrichting in Stolwiik Verder wees spr op de noodzakelijkheid kwaliteit en kwantiteeit van het landbouwproduct bp voeren hetgeen mogelijk is door voor voedering gebruik te maken van gedroogd gras Met een algemeene opwekking aan de boeren spontaan medewerknig te verleenen besloot de heer Bongers zijn toespraak Als laatste voerde de ontwerper dezer inttallatie het woord den heer W V d Broek die dankte voor de ver leende medewerking bij de bouw der onjvangriike installatie in het l izon der dankte wr ziin technisch mede werker P Broere den heer T Terlouw als bouwer van het geheel en den heer Valkenburg als architect Wat de toekomst betrof was spr zonder zorg ook de capaciteit welke gemiddeld werd bereikt was 700 kg droogproduct d uur hetgeen ver boven het gemiddelde lag dat was voorzien De heer Van Houweling d nkte hierna de aanwezigen voor hun t elangsteUing ROODE KRCIS COLLECTE De m deze gemeente gehouden collecte t i bate van het Roode Kruis heeft ruim f57 opgebracht OPENBAAR CONCERT De Harmonievereeniging Door Kunst Verkregen directeur C van Ger t gaf een openbaar concert op de muziéktent waBrvo r veel belangstelling best ind Deelde wy eerder mede dat pupulaire muziek ten gehoore zou worden gebracht dit beruste op een misverstand de muziek welke werd uitgevoerd wa voor het publiek vreemd hetgeen jammer is daar van D K V steeds vlotte en pittige marschen worden uitgevoerd VERDRONKEN De 12 jarige A de Ridder gewwind hebbende te Oudekerk a l IJssel ia Zaterdagmiddag bij het zwemmen in de HoUandsche Ussel onder deze gemeente verdronken Allé pogingen die werden aangewend de levensgeesteii op te wekken faalden Ouderkerk a d IJssel VERbRONKEN Zaterdagmiddag waren een aantal jongens in de rivier de Usel tegenover het veer Evegroen te Ouderkerk a d Usel aan het zwemmen toen plotseling een der jongens in de diepte verdween Er werd onmiddellijk alarm gemaakt waaorp een tweetal booten zich naar de plaats des onheils spoedde en met dreggen aanvingen Na ongeveer een half uur dregger gelukte het den schipper C Kreuk den knaap boven te brengen Aan den Nieuwerkerksche oever werd nog kunstmatige ademhaling toegepast echter tevergeefs Het bleek dé U jarige Michiel Comelis de Ridder te zijn wonende aan den Lagewegj Nadat het Ujk van den knaap per roeiboot aan deze oever was gebracht heeft men het op een brancard van de E H B O naar de otKierlyke woning vervoerd Dr L J Leeuwenburg alsmede de Rijksveldwachters van Nieuwerkerk en Ouderkerk en de burgemeester van Ouderkerk Mr F J van Beeck Calkoen waren vry spoedig op de plaats van bet ongeval tegenwoordig KEN xwjemMn Zlk jaar als de zomerzon q de tarnden brandt en het weer tot het n w i wi v i een verfrissdwn iwd tdtlokt k wit mèn tot de mtdekking dat een oede zwerngdegenbeid bl onze ccmeecte ten eenenmale ontbreekt Weliswaar kan men zyn toevlucht n nen tot het water van de Usel maar liet zwemmen in een stroomende rivier is lang niet van gevaar ontbloot Wy vernemen dat thans intensieve pogingen worden aangewcn4 tot het oprichten van een zwembad Men denkt hiervoor het water van den boezem van den polder JCromme eer en Zyde te gebruiken On twijfeld zullen deze pogingen door de zwemliefhebbers ten zeerste Worden gesteund en toegejuicht GEVONDEN VOOBWEBFEN Gevonden een paar beenpijpcn en een paa motorhandschoenen met kappen Inl bij den Rijksveldwachter in WUk A BUBGEBLUKE STAND Gelioreni Frans z van F Slappendel en A Goudriaan Schoonhoven WAABSCnVWINO VOOR NIET GEOEFENDE ZWEMMERS De Lek gevaarlijk Hoe gevaarlijk het zwemmen in de Lek is is dezer dagen weer gebleken Woensdagmiddag kon het fl jarige meisje Sjoukje Drijfhout alhier met de grootste moeite van den verdrinkingsdood gered worden toen zü zich bij het zwemmen aan de zandplaat te ver in het water had be tven en plotseling in een kuil terecht kwam en onderging Vrijdagavond is te Langerak by het zwemmen in de Lek de 11jarige Nicolaas Stigter verdronken Zaterdagmiddag begaven zich een 6tal personen uit Nieuwpoort per roeiboot naar deze kant om 2 kribben voorbij het zwembad alhier een bad te nemen De ongeveer 27 jarige heer Vermeulen uit Nieuwpoort die zoo goed als niet zwemmen kon begaf zich bil eb vlak by de krib te water Tot zijn schrik bemerkte hij dat hij daar niet staan kon hij zonk weg tweemaal kwam hij nog even boven doch daarna bleef hij onder Gelukkig bevonden zich op t zandplaatje een 8 t l goede zwemmers uit Schoonhoven die daar met hun kano wfiren Zy schoten direct te hulp Na eenig duiken gelukte het hun den drenkeling te vinden en naar de kant tf brengen De heer Vermeulen was reeds bewusteloos maar na eenigen tyd toepassen van kunstmatige ademhaling wisten de redders hem weer by bewustzyn te brengen Deze gevallen demonstreeren ten duidelijkste dat wie niet geoefendzwemmer is zich niet in de riviermoet wagen GEVAARLUKE SPORT Gnuutendniken ia de Lek Enkele liefhebbers van de zwemsport hebben hun prestaties tet hoog opgevoerd Zij gaan nameiyk van den Sehoonhovenachen oever m de Lek te water en zwemmen naar de plaats waar in de oorlogsdagen een munitieschip js gezonken Dit schip is in den loop van dit jaar weliswaar gelicht doch er schynen nog granaten op den bodem te zyn achtergebleven De zwemmers gaan nu op die plaats duiken naar granaten en sleepen die dan naar den kant Er dient op het gevaar voor ontploffen van deze granaten gewezen te worden aangezien zij waarschynhjfc nog met zoo veel van het water geleden zullen hebben dat zü niet meer kunnen ontploffen Verder levert het hebben van granaten een strafbaar feit op voor hen die ze bezitten omdat het verboden is munitie te hebben Verder is het vert 0 den aan den openbaren weg te zwemmen GOED GESLAAGD FOLOTOURNOOI Zaterdagmiddag organiseerde de A Z en P C alhier in de gemeentelijke bad en zwemmrichting een polotoumooi ter gelegenheid van het 15jarig bestaan der vereen igmg Er bestond voor dit toumooi groote publieke belangstelling en de aanwezigen hebben kunnen genieten van fraaie en spannende wedstrijden De uitslagen waren als volgt A Z en P C W Z C Woerden I = 3 2 G Z C combinatie Gouda De Watertor Vreeswijk = 1 0 Hierna werd een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tusschen O Z C I Oudewater en een A Z en P Ccombinatie met als uitslagen een gelijkspel 1 1 Daarna werd de verliezersronde om de 3e prijs gespeeld tusschen W Z C en de Watertor De uitslag was 5 2 De finale bracht A Z en P C tegen G Z C De Gouwenaars wonnen dezen wedstryd met 1 0 Na afloop begaven de spelers van alle zeventallen zich naar hotel Belvédère waar aan lederen speler een portie kersen werd aan geboden Hierna reikte de heer Th H M Malingré voorzitter van de A Z en P C met een kort woord de 3 prijzen uit G Z C 1ste prys A Z en P C 2e prijs en W Z C 3e prijs De aanvoerder van G Z C bood de A Z en P C ter gelegenheid van het jubileum een fraaie G Z C winspel aan welke in dank werd aanvaard FIETSENDIEF AANGEHOODEN Op verzoek van de politie te Leid heeft de politie te dezer stede aangehouden iemand uit Leiden verdacht van diefstal van een rywiel De fiets is in beslag genomen en de verdachte op transport gesteld GtSLAAQD Voor het M U L O diploma A slaagden Vrydag te Rotterdam de heeren A Zaanen te Ammerstol en J van Os van den Abeelen en C van Schalk alhier voor het MU L O diploma B Iaagde de heer B Mansehot te Jaarsveld Tcnloiid gevraagd Twee Scbildersknechts bV M C BONQBRS SchiMer Moordrecht 6 DIEFSTAL VAN ROOM tkais boter gemaakt Tegen twee arbeiders van de Zuivelfabriek N V Amilko alhier heeft de politie proces verbaal opgemaakt terzake van diefstal van room De werklieden ontvreemden de room in de fabriek waar zij weritten en verwerkten de roon thuis tot boter UIKJE AANGESPOELD Zondagmorgen is alhier het lijkje aangespoeld van den U jarigen Nicolaas Stigter wonende te Langerak die aldaar Vrijdagavond by het zwemmen in de Lek verdronken is De ge meentepolitie heeft door tusschenkomst van den veldwachter van Langerak den vader doen waarschuwen Het stoffelijk overschot is naar de ouderlijtic woning in Langerak overgebracüt S5 JABIGE ECRTVEBEENIGING Op Donderdag 17 Juli aj hoopt het echtpaar W H v d Weg en J Landsman den dag te berdenken waarop het voor 55 jaar in den icht werd verbonden EXAMEN WEG EN WATERBOUWKUNDE MIDDELB TECBN SCBOOL De heer P Koppenol alhier behaalde aan de Middelbare Technische School voor Bouwkunde Weg en Waterbouwkunde te Utrecht het einddiploma voor de afdeeling Weg en Waterbouwkunde Waddinxveen POLITIEBECHTEB TB ROTTEBDAM Sciicl rvtU Moeder Lijsje uit Waddinxveen kreeg op een Aprildag twee vrouwelijke lamibeleden op de thee Dat werd het noodlot voor moeder Lijsje Wam de visite viel over de slapte van de geser veerde thee Dat was door de tijtdsomstandigheden had moeder Lijsje gezegd Slappe thee en magere varkens Als een vonk in een hooiberg werkte deze uitdrukking op de twee dames Moeder Lysje eenmaal in vuur geraakt kpn haar tong niet verder bedwingen waarna de visite he weer opnam Met ruzie scheidden de dames en bii t getegenheid zou moeder Lijsje de dames nog iets hebben rageeuwd waarvoor zü thans voor pohtierechtcr te Rotterdam testond Zy zou het in het openbaar hebben gtda n Dat ontkende zy echter want hetgeen zij geroepen had had zy in haar gang gezegd En die lag zooveel meiers van den publieken weg Moeder Lysje had er een potloodteekening van gemaakt dan kon de rechter zelf oordeelen of dat pubbeken weg is of niet De offiaer was er ni evenmiö zekei van en vroeg uitstel en terugwijzing der zaak naar de instructie zoodat dan tegelijk een paar nieuwe getuigen kunnen worden gehoord door moeder Liiije genoemd De rechter ging met dat voorstel mee X BUITENUND DE STRIJD IN SYRIË GESTAAKT Generaal Dentz onderhandelt met generaal Wilson GEEN GAULLISTEN BU BESPBEKINGEN Na r ket Fnasebe ministerie van Ooriog medeAedt zt a de vüudeWkkeëea io SyiK Za erdagBidda Mi t mr gestaakt Gcmraal Dents is met den Britselwii ppcrbevelliebber gcaetaal Bg den wederopbouw van het oormaJa lakeDlev ti dvwteeren een der machtliste hii pmlddele Wilsoa in St Jeaa d Acque bijee gekOBMB Een later e neieel eenmonif H Vicbr luidt 3edert mMderaacht xijn it ▼ tiudelijkliedeB aan bet geliet front in den Levant gestaakt Fni sehe gevolmachtigden hebben zid op 12 Juli des morgena om tM naar de Britaehe voaarposten geven Van officieele Fransche zyde vir neemt men over de stalung der vijan delijkheden in Syrië dat een Fran sche delegatie Zaterdagmorgen Bei roet heeft verlaten ten einde met Britsche opperbevel te onderhandelai over de voorwaarden voor een stakin der vijandelijkheden Het Britsdw opperbevel heeft uitdrukkelijk vn klaard ermede accoord te gaan dil geen Gaultische leiders aan de on derhandelingen deelnemen Overeenkomst geparaf e i4 Naar liet Fransche ministerie vu Oorlog mededeelt hebboi de ondtihandelingen tosschen den Franscbci hoogen commissaris in Syrië genrrail Dentz en den Britschen opperbevelhebber g eraal Wibon tot itn wapenstiiataad geletd De 0nrt if komst is Zaterdagavond geparafeeri Bet Syriaebc eonfUet is dns geëinditi na 34 dagd fcdnard te h bbea Korte berichten Ot Bulgaartche Sabranjc heeft In spoc b hand linc h wetsontwerp v n den n nister v n Financien over een heffing vié 30 v i het vermosen van pcruonen val JoodiMhe afkomst soedgckcurd MOIORIEOWt n VBMOM I IM M S 4S Gramofoomnux êM OehttiHin mBaatl a 1 t CramofoaniBur Ml OehtendKjnnnuti k S W BNO meuwsbcrlehten LIS Sehrillleztns en meditatie VoorbeMid door de Chr Radio Stichting IJS Oramofoonmuzlek 11 Voor de huisvrouw M Gnunofoonmutlek I1 MI Deelamatie II Z Orgdeoncart 12 M Amifeementjorkert IZ Ö Het kwartleT v ll dek arbeid It M Almanak I2 4S BNO Nieuws en economische bertehten 1 N Planevoordracht I Sprankdende mlddügklanken I M Zan met pianobeKeleldlns M Cursus Ons ge oof en ons werk Voorbereid door het Vriii Proteatantlch Kerkcomlt t t Gramofoonmuiiiek 4J Sport r spel voor de Jeuifd 5 15 BNO Nieuw fcv nomlscheen beursberichten 5 SS De Mandolmlsten S M Causerie Ons planetarium IS VrooIIjk programma 7 0 BNO Vrttf van den da 1 15 Zang met planobegeleidint T 45 Voor den boer I M BNO Nleuwsberlrhlen 15 Spiegel van den dag SM Amu aj menlJorke f en aotUt Berichten Ertl 4S BNO Nieuwsberichten W SO 10 BNO Uitzending In de Engelsche t l EcO nomic News from noUand HILVEBSCH n MU M 4S Gramofoonmuz t 5S Ochtendgymnastietl 1M Gramofnonmui 7 45 Oeh 1rTmna tie I M BNONIeuwrtierichten I IS Gramof muziek I 2 Zang met planobegeleidirS 14 4 Declamatie ll S Motto C htabfIe e planomelodlein 1Z 44 Berichten 1215 Orku Malando en so fst 1Z 4S BNO Nteuws rt economische beriehlon IM De Ramblers I J Gramofoormuzlek l t De Haarlemsche orkettvereeniemg en gramofoonmuzlek 3 34 Voor de zieken 4 M Muziek langs de oev rl van den Congo causerie Hmet grjmofofiiimuziek 4J Graroofooewnuilelc 5 1 BNO Nieuw economischeen beursberichtpn SJ Ensemble Jonny Kroon Cramofoon muziek 15 CJelus iJind en landschap 4 Pianospel 4 45 De Jeugdsportclub 7 4 BNOS Vragen van den dag 7 IS Causerie Sport f llchameltlke opvoeding voor de vrouw Gramofoonmuziek 1 40 BNO Nleuwsberirhten IS Oramofoonmuzlek J Hadlotooneel Z5 Cramofoonmuzlek 4 45 BNO Nleuw berichlen 14 4S Avondwfldlng Voorbereid loof het Vritt Prot Kerkcomilé 14 S 14 15 Politiek wcekpraalje MARKTBERICHTEI KAASMABST aVDBWATta 14 JoU Aangevoerd SI partQen 40 1 tu gewicht 20471 k g Prtfzen Ie kwal lt t HaM Je kwsl I Oly l 9SJ0 Handel vlug Hoofdredacteur J O WejriKri aotterdam Cbetredacteur voor GoiMa omawaaeiii r Tieter Gouda