Goudsche Courant, maandag 14 juli 1941

f PORTNUUWS fjed dames athletiekhampioenschappen rrassingen op speez en kogel Ie Klasse Afdeeling IV Zuid Picus e 5 o 1 10 14 9 Limburgla 3 4 0 1 8 l Miranda 5 3 0 2 6 10 13 HBO 7 3 0 4 8 12 11 Standaard 7 0 0 7 O 12 31 Wat dea teekeaaar het meest Irof ia de weds r d n om dc damestitels dc sierlijfce iapsate bc eefia en der atkletes tepen dea aie mtader sicri$fcn aciUeivnMd dc ackcppiap oaa ir Vaa Itaocstc i KiacB l ee fc cal ag qué d eelc an ikk ur bc ver jan an Beit het len king tKh ver dat on cehl ran r en eraal vel fen n van vao tKk gezichtspunten jj kampioenschaw en zon tr vijfvoudige titelhoudster 1 Fanny Wanker Koen en iaukt haar vermoedelijkfe op 1 ler Gerda Koud js wier con irtoet HollandUi jwg niet is op lOnnpioenachai dus Mf b fpaMe uitblinkster 5 ve meer gelijkwaardige op de onderschdden iHtiXièdaar in een i ar woorden y j jeflrt de natMJnale wed Hjjatii welke gisteren ondeX van Hdlandia q e intelbaan te Katterdam rerden gehoud i wedstrijden Ike behoudens het speerwerpen hetk elsfooten glad verliepen Mbiig nieuwe gezichto Hinten pendaL fontfc mannmwerk redrt blijkbaar Kh lol öe verbeelding van de menhfli dm het dameswerk Vorige week I dct P H beker geen plaatsje onbezet m leege tribune hoewel het minder rann ai en er zelii een flinke frissche Ook M moest n en tot de c cltffiie kon Mhet toch eigenlijk wel Jammer k dit men van de technische nummer oo weliiig ziet dat men zoo einig ge iMd heeft om er wat van te zien rant HfCfflerkt zorgden de dames op het liddandd terwql de eene aeile na de iden werd geloopen wor een paar verMlnfen de eenige van den gehSelen Mditiitd Dto Tarraatagea warcB namelijk dat p peer MeJ Oanmers van de kT nl e beboMleci de iterkste verecnlgtnK wdke Ne riind op het oogenbllK wel bedt wierp nrt ideden de sneer aa S29 m nv maar u haalde li naicwelülai de 3f neler wal el teer ongunstig afitak Mj de presUttc UI mei Dieben die met 38 n m beslag qde ap den titel En bij b t fcogdstoo i Hl WIS het mevr Rietman Albers met 1 itsol van 1I S9S m pas een paar ween reeoidhoudster die nu teleurstride en en kagd niet verder kon krijgen daa 9n n Ans Niesink profiteerde hiervan n prokntecTde met IIM haar k n loetichip De Sagitta crack wist zich ook btj het iKtmnrpen vrij gemakkelijk te hand ves IU2 m doch de andere Utels Infea la vreemde handen over Ultiiduad werk leverde dwbQ mej Adata die zich op de IM aa in den urlgai UJd vaa lU sec actate ptaatae BdMlve de 2W m welke VTÜ cxaakeitik door roe A de Vries werd ge onnea gaven de loopnianmen nnfw n ttW te zien ook van de mdidea In at orie vinmde tli BoUf een jfK ivan ZtJ won aoowd de t meter verq ringea Ia Pt pamma werd aangevtdd aael uelewedstrlida voer dmm e ca a n neefennumincrs De resubaten De oomaamste resultaten waren IM B hardloopen L en ba ioene J S Koning fitta 115 sec ï H Timmer Zeeburg we 4 M Adema Zeeborg wO m Iiardloopen 1 en kampioene A Vries A DA 25 9 sec 2 E Dammers wn g 26 8 sec 3 mevr B Engelman n eg Hollandia T7 sec JJuiKilMeB met aanloop 1 en kaa r5 li n Minerva S n X U ri a S W van Balen Blan agttta 4J3 m 4 M Ttaaaer Zee eoa K iJ pPrtnge met aanloop 1 en kam an Balen Blanken Sagitta Vries Athleta 1 4M m l SXidï Hg i = jen 1 tn kanqrioeae P Me 1 vurg SIM m J L 4 aTta MJl m l en kamptoene A Nle btütSr iL BS X N Reoa Lodder iT ïiSy nwfajea l en kaang laa aee H L tmu £ aanU 1 on InaBC Minetva Ji C iBia Sckrüvcr 43 T J en km pioene t v aiS Weveritog 1 S 1 n kampl T Mier Zee xxwwtuj Zaei c SI I a Bes lllnerva iS tt t DaaMneri Zee speerwerpen dames C 1 R Ladder Satflta lajn m J T Weda Volewijckera 24 71 m X It van Bovene HWIandia MM m verspringen dames C 1 W Bouhuys SagitU 4 84 m 2 L Koning Sagitta 4 74 mj 3 N Wiesinger Sagitta 4 S m 4 z TM m estafette daraea C L Zeeburg 55 8 sec 2 Hollandia 573 sec 3 Minerva SS 8 aec K m dames niet l A W leden 1 L V d Tooien Aspasia 13 8 sec 2 B Langejan Aspasia 13 8 sec 3 N van Zuur e a v d Vdden Ons Huls 14 sec verspringen dames niet N A U Ieden 1 B van Balen Ons Hul 4 49 ra 1 N van Znur en v d Velden 4 28 m S O Bagaanl Ona Bida 3 81 a 4 X Ut m aMafette dame niet NJLU laden L Aapaaia S6 S sec 2 AspaaU 2 M aec 1 Ona Hm 63 aec j H m beeren C 1 C de Bruyai Minerva U 7 aec i J Sprado Minerva VL aec 3 W HoU Pro Patria IIJ sec Slijkhuis klopt De Ruiter en De Roode TWEB OVERWINNINGEN VAN OSENDABP Hoewel Ihailem geen sintelbaan bezit en dus niet in aanmerking kan komen voor officieele wedstrijden heeft d Haarlemsche Athletiek Vereeniging Zondag voor een goed athletiekprogramma eaorgd dat voor een groot deel gewijd aras aan leopnununers Met belangstelling zag het publiek nlt naar een duel tusschen De Ruyter en De Roede op de ISOO meter maar de comingman Slijkhuis heen voor een vertasdng gezorgd Aanvankelijk had De Rnrter den kop op den voet gevolgd door De Roode en Slükhuls Kr Hepen ook eenige b klaasers mee die een voorgUt van honderd meter hadden Zij werden langnmertiand ingehaald Hmderdvijfti keter voor btit einde kwam SUikhuis onverwacht naar voren zette een fUnken spurt in en ging ais eerste over de streep O gOdaip kwaali tüt op de 180 en 2lie aoeter en bit hc eerste nummer won biJ fé rikkd Spannender was de 300 meter waarMj liV den strijd moest anbinden Ham Vaé Osta Met gering veradiU won de lumploen De drieduizend meter bracht een everm den Amcteidammer Walther De Miiiwaaaiatf oitalacen hddea MO meter Uaaac a L T IMcvotdal M 7 aec 2 Van Osta TrekvogebS 11 aec 3 J J Houtman AV 23 H sec 4 J Grijseela Pro Patria 380 meier tavitatie L T Osendarp ftekvogela 31 4 aec X Van Osta Trek vnaels 3XS aeci X J Qriiseela Pro Patria 3XS aec mo meter klasse a L J Walther Vol aw BAaiat t min 13 S aec 2 J Koopman RaarlenikO min 3U sec 3 A de n lcr V et Cb UOO meter klasse a met v ar R 1 n SIJikbttia 4 min XO ace X F A de Kayter Quick t min 7 1 aec X de Jtoode Haarlem MtO Mter klaase b 1 T Becker Sparta Dotdve MO m viwrgift 4 mia X3 aec X J Evers AV Jai 4 min 5 8 aec Kampioenen 1941 100 m J Adema Zeeburg m A de Vries A D A Verspr C Klein Minerva Hoogspr N V Balen Blanken t5a itta Speerw P Dieben Brunhilde Discus A Niesink Sagitta Kogelst A Niesink Sagitta Meisjes 80 m L RoUf Doves Varapr U RoUt Doves Hoogspr J Schrijver Athleta Kogelst T V d Werff SagitU 4 X 80 m Hinerva 180 m heeren B l Teurlings 23J aec 2 a Gordijn Minerva 84 5 aec 3 van Dongen Sparta 34 9 sec 9000 m heeren A B en C 1 J Westerbof Sparta 17 min 8 4 sec X J de Jong Achillea 17 min 17J sec 3 A Sprong O O S 17 min 18 6 sec 3 meter klaase b L D Ragtlngius Haarlem t min 4X7 aec X B Bouter VolewiJckers min 4 aec X D Jordens Haarlem min 96 4 aec X i Gaarenstroom Volewijckos 4 maal 100 meter estafette L A V IS 43 8 aec X Haarlem 4X0 sec X Mlnerva 47 7 aec Discuswerpen Uasse a L A de Bruyn Vlug en Lenig 44 76 meter X B Enklaar Vlug en Lenig 3XS meter Polastokhooga ringeo klasse a L J Verkes Haarlem 3 80 meter X C Lamoree Haarlem X75 meter X W Moaies Trekvogels X38 meter Langebaandraverijen te Groningen De uitslagen van de Zondag gehouden langetiaandrsverilen te Groningen luiden als volgt JuUprijs te klaaae 1 Elionora eig B Dragt mln aj aec kUometertlJd 1 min sec X Darwln eig J I Boa a W S min 51 4 sec MactiolprItB heatprilzendraverU e en 3e klasse ie beat i Baron Uarverster eig W Hoejenbos ITM S min 30 5 sec kilometertl d I min 2tJI sec i he w t e Hssing l C Albatros eig J L Bolt 1700 1 min tl sec kilometertijd 1 min 2 3 sec 2 Cisca etg A a Hlbma ITM I mtn 3 4 sec Tweede amateursprljs beerrtjdersoourse handicap Ie klasse L Mc Gregor eig X Makken 23M I min 30 t sec kUometerlIjd 1 min 2S S sec 2 Bon Esprit eig J Klarenbeek c 3M 1 mtn t2a sec Kamploenscfaap Nederlandscbe paarden beat van meet Ie beat l Abdullah Scott Mg Stal Oruno 17 4 1 mtn MJ sec kllometertlld t min SL sec X Xoll eig wed A Slerdsma OTM 2 min M 2 sec 2e en beslissende beat 1 Baronesae K eig stal Gruno inS S min 2U sac kUometertljd 1 min 23 1 aec X Z fh van David Ony I min Zomerprijs prijzendravery Se en 4c klasse 1 Carla Scott eig P Dekker 2320 3 min a 7 aec kUo ui de mi d 1 min 31 1 sec L C AllMtros eig J L Bolt 2360 3 min 32J sec X Ellenora eig H Dragt 2IN J rata XI sec XERXES KORl BAANKAMPIOEN Zondagmiddag werd op den Boulevard de Favauge te Zaadvoort een groote kortebamdraverij om hert kanpieenaclugi van Nederland gehouden De uitalag hiidt 1 Xerxes 310 m eigenaar en berijder R VH Wiertngen prijs ƒ 400 X Yang Ooalslar 31S m eig bar de Smeth van Deume berijder U Bnsinx Prijs 150 X Welkom SIS m eigenaar en berijder J van Leeuwen prQs f Ti 4 Anzolor 310 m eigenaar J de VUeger berijder T Bosveld prQs ƒ 23 NED V0E1VALB n AFDEELING IV Promotie tweede klasse Standaard RBC 2 8 AFDEELING V GRC LSC 1 X AFDEELING I Promotie derde klasse Santpoort QSC 4 3 Elinckwijk Rapiditas 8 3 De Volewijckera HFC 4 1 AFDEELING II De Hoflandiaan VW 1 1 Promotie vierd klasse ConcordiaSlOD 3 X OW FiV Pretoria 1 1 Merweboys Dilettant 3 4 Promotie res tweede klasse Sparta II HBS 11 2 3 Neplunus III UVS II 3 2 Promotie res derde klasse HFC IV Transvalia II 4 2 CVV III Neptunus IV 1 3 Ona 11 Alphen II 0 Promotie en degradatiecompetities 1 67 1 60 1 20 0 88 Afdeeling V Noord Met halve bcslissingscompelltie LSC GRC WW 1 20 0 80 1 5 3 0 2 0 9 8 5 2 0 3 4 11 10 4 3 0 2 4 7 8 CriAtl NED CRiaCEIBOND WV V A Gewonnen door VRA anet M runs op de Ie innings VW ie Innings iS A v Stuyvenberg 14 G Konter M j j GrootmeUer H Klink U J Petera 31 VRA ie innings I9S O ComeHssen 5 H Klink JS H Pelsel 4 57 J 1 Alders I A 1 V Wermeskerken 3 n CC I HCC II Draw HOC I Ie Innings 2 Jhr 1 v d Bosch H E J A SchlU M J J v d Luur 21 W H Gallois 3 L w Slllevls M M Roes 77 L Laboyrle 1 G W A Dueti 1 43 J A Dutjru 5 J P Nik Il HCC U IM voor Uidl mr A J Dankelmao II Jhr p van Riemsdijk u o Planten 44 J H Dubru 4 mr P B U tBi Bosch 1 21 A M J de Beu s j ii Rutgers l IX CC m ACC Gewonnen door ACC met 130 runs op de Ie Innings ACC Ie innings MS voor I gesl b de Baare 7 H Immlg IS Ch Lungen M C AUndt 12 p NauU 41 P Sanders Jr 17 P 1 Jallnk 4 43 Th de Klerck l mr J 3 Koeleman 75 HCC in ie tmüngs 7 Ir E Neoerburg II W K Edersheim M p Sanders Jr i 24 P Sanders Sr 4 3 W van Weelde 1 4 ace in Ie innings n voor l gestaakt J P smeele 12 j p Sanders Jr 1 17 Sparta Rermes DVS Gewonnen door Hermes DVS met innings en 5 oins Sparta Ie Innings 44 Hermes DVS Ie Innings laS Sparta Ie inning 54 SCMC VOC Gewonnoi door VOC met 14 runs op de Ie innings Ie Innings VOC Hl E C Snel SI F Konerl U 3 V d Pool 4 H verburgh 14 T v Eek yf L KetUiU 11 Kakebeeke 1 41 P C G Labouchère 4 52 F v Oorden 1 42 SCHC ie innings 157 H Breuning 14 C Breumng M D v Oorden 15 K w Cuperus U F van Oorden U A Terwiel 4t J Mieuwenburg 4 4X L KettUtz 1 a R ca w Haarlem Gewonnen door R en W met SS runs op de Ie innings K en W ie Inning IM P L v Bueren M W Kramer 49 R ramer U A v d Togt n J 3 3 Nijhuis IS De la Mar 13 W van Roesum 12 R J Ton 5 2 W Peschar 3 7 O Abcndanon 1 IJ P Groeneveld 1 15 Haarlem Ie Inning 129 drs B Kleefstra 34 4 H Boeree IX P de Lugl M W Peschar u u Mdlcr U P W HBS Gewonnen door HBS met 3 runs HBS Ie Innmgs 151 mr C £ Bousquct M H Haiklotz 14 C Uuinder 14 J Everard 3 A Luykendljk 17 V Post 14 H Schnltger 5 41 B Hbping i M 3 Visser 1 M P W Ie mnings Hl J W Buma ia S Baerselman It H Schnltger IIT N LeefUnk 15 M Schnltger IT Huinder f ua i Everard 2 CT HBS ie Innings 177 J v d Valk U C Huinder J H Herbloti 17 p 3 van Katwijk 11 3 Visser 5 M N Leetdnk i rt B HSpink 1 M A Stroink 1 IS P W Ie innmgs 9 U Schnltger 44 A Nordbech It Huinder 1 4 Wunder 1 4X 14 VW n Gewonnoi door WV nroet ia rans op de Ie Innings VW te Innings IM voor T gesL RIO Ie Inning n ffrrcMar D ASV Gewonnen door Excelsior II met M run op de eerste Innings ASV ie inning ISI H v d Heer 1 G Visser 31 A Dalmeijer 44 A v d Graat 17 j Soestxtgen O V d Hom 1 23 F Bakker 4 41 Excelsior Ie Innings 207 F Slobbe 44 A Hoenderop 43 3 van Harmeien 30 A Hoenderkampf n J v d Berg U B Steens 11 H Bohme S IS D Tuyl 1 B Ingdse 2 37 W V d Most 1 13 ASV Je inning St voor 1 gest G Visser 3 B Ingelse 17 3 van Soesbergen 1 It TRA D ca W n Gewonnen door en W Il met a voor W runs op de Ie Inning VRA ie limings SS R en W ie Inning 155 voor 1 ge l VRA Ie inning M voor 1 ge t eraM BVa n taiek Gewonnen door Quick H met 117 runs op de Ie Innings Quick Ie mnings UI voor 7 gesL Hermes DVS Ie inning tl LCC NLCC Gewonnen door LCC met 31 runs op de Ie innings Nixc 7X Lcc las AJax lU VOC n Gewonnen door AJax L met ümlngs ea runs VOC Ie tnolngs M AJax Ie innings 213 VOC Ie Inning 87 ACC n eva Gewonnen door CVH met 11 runs op de Ie Innings Nog 7 wickets in handen AOC ie Inning U CVH ie inning US voor 1 ge t VCC cc IV Mwonnen door VCC met 8S runs op de Ie inning HCC rv ccr te mriing IL VCC eerste innings 155 HCC IV tweede inning 70 voor S opgegeven VUC Beimes DV UL Gewonnen door VUC op de eerste innings met 57 runs VUC I 3 ermes DVS 14 B ea W m vmA ni Oewonnan door R en W lU met 1 run op dc Ie inning Nog zeven wickets In handen VRA ItX R en W IM voor X CVH II aarica IL Oewnnnen door Haarlem II met innings en a runs CVH 54 en 1 Raarlem tn Xcrsaa Qalek a Oewannen door Xerxes met 14 runs op de Ie Inning Quick 41 en lil Xcrxes TB en Sa voor 3 lopgeg Oaer Qaiek VISRItZ KLASSE I alek m BxeeMar m Gewonnen Quick R m aset 11 nms op de eerste bialngs Quick I Excelsior Ita A V n VCC n Gewonnen door VUC Il n et M runs op de Ie VUC 7 ASV 45 i M Cwnpetit ica d henMi Z IIdIaiid De algevaarttgdaa aan Je It JA liallaasche atdeeliasenan veraemgingen aa den Nederlaadidi Karlbanwnd kwamen Zaterdag l IB Ma r aaien van CaM Restaurant Eden IB arlljkadM vi ig adi ring bijeen De h er J an Q den die de vergadering Idddde Ifet in xijn open verschillende aèbeurteaiascB It bet ateeioopen bondsjaar de revue psaiPltvnii Bet verheugde spr te kunnen m a ded er teekanen van oftlevii aQn Het aantal korlbelbeoefenamn ia atUdCXde tcr wijl in hef q elpeU een ilclite verbetaring te conatateeren valt Ban fdukkig verschijaael noemde hQ bet dat de Stra commissMn steeds minder wok krijgen De weinige gevallen die dit laar kaar aandacht vroegen uFarea van geen liebeteekcnia Het aeb dsraeh blijft echter bet aorgenklad en hek li dringend noodlcdat alle vocenigln n medewerken dit vraagstuk op te wiwm Dat de titel Kampioen van Nederland ditmaal weer door een Zuid Hollandsche vereeniging werd behaald stemt tot voldoening Spr feliciteerde Deeto met de geleverde prestatie en reikte daarna aan GymnaaiaAen OSCB Pbeenlx Die Haghe Schiedam en Spangen 2 de kamptoensmedaill uit De periodiek aftredende leden werden bij enkele candidaatstelling herkozen De Distrlcts Coinmissle bestaat dus uit X van Geelen voorz K v d Vlist recr mevr M StempelsPièt D Vijlbnef en L Wedemeyer Na ampele discussie werd het compe titieschema 19411 42 als volgt opgesteld Ie klasse DKC HKV Gymnasiasten HSV Ons Eibernest Achilles Deetos Het Zuiden 3e klasse A Vicus Orientis Fluks Ready ODI Ons Eibernest X De Kweek Achilles X Die Haghe 2e klasse B Deetos X Regenboog Quidi Ons Huis OSCR Bosenourg fangen Het Zuiden X 3e klasse A Die Ragbe X He dy X Emma Ons Eibemest 3 Phoenix Olympiaan De Algemeene Fluks X 3e Idasse B Gympasiasteo X DKC X ALO HSV X HK7 X AchUle X VICus Orientis X Zuiderkwartier 3e klasse C ODO De Zwerver Deetos 3 Ons Huis X Velox Sperwers Trekvogels Vlug en Lenig 3e klasse D Merwede Quick X TOV OSCR X Het Zuiden X tangen X burg X Scfaiedam FRAAIE TUD VAN TONY BULAND OP DE 200 IW De voornaamste resultaten van de Zondag te Amersfoort gehouden xwemwedstrijden waren 100 m Borstcrawl beeren L C v Leeuwe UZC 1 min 5 sec X H Holsbergen HZ en PC 1 min X4 sec X H Thomas idem I min 5 8 sec 100 m Rugslag dames 1 I v Feggelen Meeuwen 1 min 17 8 sec 2 M van Dijk ADZ 1 min 2X4 sec 100 m Rugsiag beeren I P de Groot HZ en PC 1 min 1X4 aec X J H W Ruehl AZ en PC 1 min 1X sec 108 m BorstCrairl dames L A E V Schalk Meeuwen 1 min O sec X A Wiersma UZC 1 min 1X8 sec X A Vddhuizen RotAen 1 min 1X4 sec 30Ó m Schoolslag hoeren L W Setan Zian 2 min 44 9 sec X VeMbuiaen Robben 3 min 2 sec 300 m Schoolslag dames L T Byland HZC 3 mia X sec X W Haverlag Bobijn 3 min X6 sec 3 z se m Wisselslag beeren pers L A F Ruimschotel HZ en PC 1 min SX4 sec X J H W Ruehl AZ en PC 2 min 7 sec 3 X 50 m Wisselslag damea pers 1 M Dijk ADZ 3 min Xt aec X A VeMhuizen Robben 3 min II aec 3 X 50 m Borstarawl beeren 1 RZ enPC 2 min 2X3 sec X UZC X 3 min 37Xsec 5 z 50 m Borstcrawl dames I UZC 1 2 min 57 8 sec X Rot ben 3 min 6 5 aec 4 X 100 m Borxtciasrl heeren l HZen PC 4 min 30X sec X UZC 1 4 min 3X3 sec 4 X 100 m Borstcraurt damea I Meeuwen 5 min 2X6 aec X UZC S min 3SX sec Aoni Kapdl g dagea Zondag iterden te Weeoen de Duttache kampiMnscJiappen gehouden De craaridagzwemmer Werner PlaOi uit Berlijn slaagde er in op verachlUende afstanden bet kai loenachap ta verwerven Hij vesUgde hlerl de votgende tQden HO meter crawl 1 min X3 aec voor Sehwarx uit Heidelberg MO meter In 3 min 1X3 sec voor ScbrOdcr 408 meter in 5 min 2 sec en 1500 meter in 30 min M 5 sec Op de schoolslag werd Ba ke kampioen op de 200 meter in 2 min 45 sec De 100 meter rugslag werd op verraisende wijze gewonnen door Gerstenger die er in slaagde den favoriet op dit nummer Schrddw te alaan In 1 min 1X1 sec Bij de dames werd Ursula Polack wederom kampioene op dc 100 meter crawl ta 1 min 4X5 sec De 100 meter nigslag leverde een overwinning op voor Ilse Weber In 1 min 19 9 sec De wereldkampioene op de 200 meter schoolslag Anni Kapell werd tegen baar verwachting in opnieuw In het open t 8d geslagen door Inge Schmidt die hiermede ook voor dit jaar den Ouitschen titel in haar bezit kreeg zij noteerden piedes 3 micuten fcaiiii B tej ROLLIN COUQUERQOE MOET RUST HOUDEN Beenspier gcMJieard De laatste dag van bet tcnnlstoumooi e Hilversum hedl een k l Bdere doOi geenstms aanganana vcnaaahig gelirachL In de finale dames enkelspel bad raej Rollin Ootiquemne het ongeluk een been spier te sebearoi zoadat tl dea strijd Wgeo meJ ICnottent elt laoest opgeven co verloor ongetwUteld een groote teleursi ng voor deae strijdlustige p c i lste r daar b ook deze laatste partij aondar al te ffjiole inspanning tot eed overwinning bad kunnen brengen Voorioopig zal aij wa m9iijall k rust ooetea kouden De elndparttjen badden de volgende resultaten Heeren eBkalapcl X vaa wol D Tescbmacher 1 4 1 dames enketspel aej A Kmittenbell i racJ BolHa aauqmaqae l 1 1 MeJ olUn Couquerquc tiwkt xtcb terug Heeren dubbdspö 3 van Swol en v Beqde si D Tescbraacbc en Kaïsian a Dames dubbelspel mevii M Wfg2 schutter spit en mevr tjooaaa J J ttn conipMrae en mcj 3 Ji a a a i engd f L srvjl Sl2r en Wilton l gen me BoOtn ce i aei uB Kanten niet gespeeld SpMwiend knel tWRchen V VUet va Derfcsen de w niwb a m Oraenewoud t Nijmegen wedatrijdei beate Ni Arie vai VUei leaBde sic Meibf wadarnm absoiü dc a w Mr da ia aait al Maak a rivaal Derk ea Blialiknnd m vera Bat w een spannend duel tu jtcB balde priatcis dat uiteindelijk In en baale aveiwloaing van den werddkamplacB eindigde De uitslagen hddden Sprint over 1 nNxtoo l v VUet laatste Ma meter u sec i pat X Deikaan Ii4 sec I pot X V d Vljvar H 4 SM3 Van Dreuinei tMJI aeej aa Knna a nxa ace elk 5 pni K op pala ebtcrvolglng o ar 4 k met aOo slag I Baeticn Van Ssmlm slaan SUen UambrMbs In I min n sae awaibij sa m wetxl logeloopcn Fmale individueclc achtervolging over 4 km Groenwagen slaat v d Voort lA 1 min 41 sec met 8 nieter winst Koppdw c d st rlid voor piof en onafhankMIkan over n km 1 Van Swelm v d Voart a punten op t randen r Oioenewegcn Van Egmond 14 punten X Derksen v d Vdvcr 14 pnt 4 Vaa VUet Bakkcr o pnt L Kremn s Van Rooi 7 pnt X Lambrichs stien 9 pnt Op 1 BacIJen Bruned I pnt Braspennincx baas in eigen huis Rotterdammers op dreef in dc ronde van Princenhage De IcJinkende namen van het puikje der Nederlandache coureur waren oorzaak dat reeds lang voor den aanvang der gsteren op het vroegere N A C terr in gehouilen ronde van Princenhage eenige duizenden toeschouwers zaten of stontca te roosteren in de brandend heete zon in afwachting van rat de strijd ovei 100 k m op den zwaren 800 m langen grasmat zou brengen Ongetwijfeld heeft De Korver dezen zeer zwaren koers voor een groot deel gemaakt Van het begin af trok hij er stevig aan telkens ging hij alleen op kop doch telkens weer waren het Braspennlncx Joosse Spenkeling en Verschuren die het peloton bij den vluchteling brachtenr Het tempo bleef daardoor hoog en reeds voordat er 50 ronden voorbij waren werd een aantal uitvallers genoteerd en vraren verscheidene rtainers gedubbeld Op de helft van den strijd waren er nog slechts 20 renners in doi strijd betrokken De Korver kreeg jammer genoeg een ram waar bij niet overïieen kon komen en die Iwm eenige ronden n derhalve zijn Met pog 30 k m voor den boeg zag Braspennincx zijn kaïtt Spenkeling die op dat moment voorop ging kon zijn snelle tempof niet houden en geheel in zijn eentje nam Den Bras een ronde op het geheele veld met uitzondering echter van Hofstede die eveneens een pracht koers reed en na een harde Jacht er eveneens in slaagde de overigen te dubbelen waardoor hij met Braspennincx op kop kwam In den eindstrijd trok Braspennincx aan bet langste einde hij won met ruim twee lengten De eindstand werd 1 J Braspennincx Princenhage 100 km in 2 uur 55 min 2 J Hofstede Gouda 3 C Joosse Made 4 G Spenkeling Hengelo X Chr Smits Rotterdam 8 T van der Zanden Halsteren 7 P Verschuren Rotterdam 8 P Kor Amsterdam 9 J de Visser Den Haag 10 J van Mooie Oosterhout 11 A de Korver Rotterdam IX 1 Westerveld toUerdBm 13 J Stet IJmuiden 14 C van der Z nde Princenhage 15 M v d Beemd Etten IX J Klipp Rotterdam 17 J Eugel Amsterdam TWEEDAAGSCHDE MET HINDERNISSEN Weeda Kerveer zegevieren op de Mathenesserbaan Zaterdag en Zondag werd op de Mathenesaerbaan te Scfaiedam een tweedaagscbe kopfMlafedstrijd gehouden welke met grooten tegenslag had te kampen Kort na het l n Zatenlagavond kwam een iwvig onareer roet in bet ei goqien en toen de strijd was hervat slipte Bijl waardoor Kouwenhoven en Sdiuller over hem heen buitelden wat het einde van het t itfcden van dit drietal beteekende Kou roihaven werd met een diepe vleeschwond in liet ziekenhuis OMenomen Het veld onderging hierdoor tal van wijdingen en den tweedn avond waren er nog aiechu vijf koppds daar Biethoven V Vliet den strijd staakten Het einde ksram met een puntenxege vaa bet koppel Weeda Verveer De icBultaten waren Zaterdag fi Randen klassementsrace voor amateurs met drie klassementen Kindstand LiBreur 9 p 3 Rijswijk O p X Spermon 4 p4 4 De Ridder 4 punten Tijd winnaar 14 min 4Xt aec 00 Randen koppdwedatrijd voor nieuwelingen met twee klassementen Eindstand 1 Bijl Westerveld 10 punten 2 Bronk Van Galen 6 p op 1 ronde 3 Schoonderwald Noordzij 3 p 4 De Bie Van der yaart 2 punten Tijd winnaars 18 min 33 1 sec Ploegachtervolging voor amateurs over 10 ronden Spermon Breur winnen met 6 meter verschil van het koppel Slns Jacobs in den tijd van 3 min 2 3 sec Afvalrace voor amateurs l Koevermans 2 Rijswijk 3 Van de Kaa 4 Rijsbergen 5 Viveea 6 Simon 1 Den Otter 3 Ruggeberg IQd rinnaar 6 mia 25 5 sec 150 Ronden koppelwedstrijd met drie klassementen Eindsland eerste avond 1 Weeda Verveer 10 punten 2 Hellemons BarzUay 10 p 3 Howard Wing Hordiik 4 p 4 Hoofd Verhoeven 1 punt 5 RUgesnan Proost O pv op 1 roode 6 Riedmvien Van VUet punten Zoodac T Tijdrace voor smateors ver 3 ronden met vUcgenden start 1 Wing Hordijk 48 1 sec Hellemons BaniJay 4X3 sec 3 Hilgeman Praoat 4X4 sec 4 Weeda Verveer 47 4 sec fUelheven Van Vliet 47 aae 40 Banden klaaMmeatrit mor amateura met 3 klassementen Eindstand 1 Den Otter 1 punt op een ronde X Van dc Kaa 7 p X Mtswijk S p 4 Breur 4 punten Tijd wjnaaar 13 min 03 0 sec M Randen koppdwedattijd voor nieuwelingen raci twaa ktassemeaten Eindstand 1 Vaa der Vaart Weatervdd IS Ps X Vaa Galen Bronk U p op een ronde X Den DUckan Bittar 6 p 4 Van Bijn Van Aalal O p X Da Ble Van der Vaart 5 p X Schoooderwald NoetdzQ 3 punten TQd winnaars U min 3I T sec Pera Cktervolgiiw ever H ronuen Koetrermaas wint van Boggeberg aaat 15 meter verachU in den tijd van 3 min 6 7 sec Afvalrace voor amateurs 1 Spermon X Van de Kaa X Simons 4 SO Bijsirijk X Jacobs 7 Brcnr X Viveen 300 Ronden klasacmcnbwlt met vier klassementen Mndslaod na twee dagen I Weeda ▼ervaar M p X HeBemons Barzilay 18 p 3 Howard Wing Hordijk 15 punten X Verhoeven Hooft 4 p X Hilgeman Proost 3 punten Tijd srinnaars 1 mir min I Kc iMaaRUd 1 uur 54 min 444 sec