Goudsche Courant, maandag 14 juli 1941

DIT IS DE BOLSJjEMfi HEERSCHAPPIJ 1 Foto Atlentic Polygoon Na de inneming van Lemberg werden duizenden Oekrainers die do n de Bolsjewisten terechtgesteld waren in de gevangenissen gevonden Ook in Lemberg werden 528 Oekrainers in hA tiichthuml van Dubno door de Boli ewisten vermoord De bevolkiapj draagt de lijicen van haar familieleden w Met een eenvoudige houten kist komen de Oekrainers hun vermofn le fAmilieledea uit hei uch liuM weghalen 3 Foto Atlantic Polygoon 1 Foto AtlatMc Polygoo Foto Atlantic Polygoüitl FKL iLUfilUl den om het water te verzamelen De vuurtoren was er op gebouwd om het hemelwater juist zoo veel mogelijk a te weren en het heele kwantum risch drinkwater dat ze konden opgaien bedroeg niet meer dan ongeveer vier en een halve L Maar toch deed die kleine hoeveelheid veel goed zy deed menig gezicht opklaren voor Olsen Ja nc wa juist op het ptmt de was zij een soort voorteeken dat er mannen van de wacht te ïoepen om een kentering op til was en het deed De Vuurtorenwachter baaÜe owtbgdtf want da regenbtiil daarom liad ik toch liever niet de rest nwrte niet zoo heel lang en c waren van mijn levpnsdagen in de mochineaog al wat moeilijkhedea aan verb m lkam gesleten halpen alle potten en ketel te vullan We moeten er stukken zeildoek verheen leggen en ala het hard bUjft ngoen kunnen we voldoenden vóornad opdoen Bovendien zal de zee kalmer worden als i et blijtt rego Weet je wat dat beteekent kerelT Dat batedient reddingl Dus binét dat stellet zmildcelingen en laten alie nuchtere mannen Ja helpen Ib fen wip waa Payne de deur tttt Op da trappen ontmoette li Oagmar iü naar boven kwam om haarlyadercoeden nacht te leggea voor ie tuuja moed ledematen oi mnkti 4 Am luirdaB lüeidcenvloér a kMft eigenlijk nooK geweten wat r op oat moment aifralijk ptébied riMiBda Zé iif4 Itet gevori dat sa Mavlf tet i iwmèna wetü aangeilÉakt m tm tmt Pajme a gezMt aiaeiiaaiw iSm dicht bij hare Bet rcgaMI tiep Uj opgewondea Zorg dat üBé pottn m paoaen iNdtei worden geiati Z epwla S was verheul wd s n hoop Tüzen dat de reddingspogmgen van den vtdgenden dag meer sucies zouden hebben dan die van den vorigen Later zaten Fkyne en Axel Olsen i het dienstvertrek genoegelijk samen ie praten Vindt u dit leven pretUgt inftwmeerde de jongen Amerikaan Ik heb de laatste jaren van m jn leven óp déze wijze gesleten Payne rookte een pijp die Olsenhem geleend had Rooken was eentroost en deed tegelijk hongeï minder voelen l Ous niet andere woorden wi u zeggen dat u een sa rt raadselbentT siper e Payne terwijl hü dikke rookwotten uitblies Ja kuqt het opvatten zooala jewilt maar de dienst iievalt me O maardat kan ik ra b it voorstdleè O bah m omM ioo gelukkig gevoeld als toeft ik al vierde mashibiat e n rais maakte op can vraelitboot io d OoH van Florida Maar Ben je scheepsmachinistT vroegOlsen belangstellend Ik heb mijn diploma gebaald alleen voor de mop Ik heb altijd liefhebberij gehad voor techniek Maarvan mijn beroep ben ik leeglooperl De vuurtorenwachter lachte zó6 liarteUjk en natuurlijk dat de jonge man zich gevleid voelde Beleefd ongeloof kan een compliment zijn Een leeglooper Ik geloof tochniet dat je jezeü daarmer geclassificeerd hebt Toch is het zoo Mijn grootvaderis zoo vriendelijk geweest een paardollar te steken in een schapenfokkerij op de plaats waar nu Manhattan Avenue is Mijn oom erfde deeene helft mijn moeder de andere Zijn je beide ouders overleden Ja al jaren geleden Ook op zeeomgricomen met het jècht va mijnvader Wat vreeselijkl Ja ontzettend Ik was toen zes jaar Mijn oom verloor zijn vrouw enIcind toen de Esmeralda verongehikte Het heeft jaren geduurd voorhij het ta boven ia gekomen Maarsinds liij mevrouw Vansittart beeftieeren kennen is hij weer aan hertrouwen gaan denken Maar zooals ik al heb verteld wil ze daar niet van weten waarom weet mijn oom niet Brschijnt iets geheiitvinnigs in haarverleden te zijn dat bet belet Maardat neemt niet weg dat mijn oomhaar toegewijde vriend is het feit dat hij hier in de tHiurt is bewust dat volduemie A propos nu je het toch overhaar hebt mevrouw Vansittart wot me gisteren spreken maar ik kongeen oogenblik voor haar vrQ maken en daarom heb ik haar maar een beleefde boodschap gestuurd Ze vértelde aan Dagmar dat se dacht datze me kende Dat is niet heel waarscMjnlijk glimlachte Payne als u bijna uw geheele leven op vuurtorens h t doorgebracht Ik bedoelde niet dezen indruk bij ja te vestigen Maar Jam geledenheb ik wel iemand geleend die netzoo heette als haar overleden man Die was toch niet op de een ofandeia manier famiUe van uT Hoe kom je daar bijf vroeg Axel Olaen verbaasd Het ia gdc zei Payne langzaam maar het trof me dat ze op uw dochter lijkt op uw oudste dochter niet zoozeer het gezicht maar vooral de geittalte Za hri ben ImuuM dezelfde gracieuse houding Dergelijke toevallige gelijkenissen komen veel voor Zao doet jouw uiterlijk me bepaald denken aan datvaa mdur U wordt bepaald complimenteus schertste Payne Het gek ei van een stoomOuU bereikte zwak hun ooren moMliJk herkenbaar tusschaa liet balderen van den wind Een vab r nze bezoekers zei 01 M ii en wij lilti ii hier te prateii al snf we gezeild met een wbisky aoda ia gemalikalijke stoelen bij iin haard zitten Hij ging haastig naar de galerij terwijl hij een oUaJas aanschoot Payne volgde hem Nu was het de JJgdrasU alleen die met behulp van een lantaarn seinde dat het t best was geoordeeld om verdere pogingen tot den Volgenden middag uit te stellen Het getij bij het aanbrek vaa dm dag zou er niet geschikt voor zijn De boot wendde daarop den steven en de beide mannen keerden terug in de veilige beschutting van de dienstkamer Olsen verbood verdata conversatie Pajme moest nu nisten en hem om drie uur aflossen De Jonge man had gé n veeren bad noodig hij lag nog niet goed en wel op den grond of hij sliep al Het wa nu U1 geworden in den toren alles was in di rust en Olsen gaf ztch over aan zijn g ainzen H overdacht don toertand van al die manachen dia hier am zijn hoad waren toevertrouwd hij overwoog de kansen op redding Ook zijn eigoi leven gbig aan zijr geeitesoog voorbij in dezen stprmachtigen nacht da oud dinf en atonden op uit hun graven en wdrtan bitterheid ea weemoed maar ook aan baten dingen dacht UJ hoe siin beida meiajas opgegroeid waraa Ai daaióp kwam de folterende anj wa r dat tij beida door een aUaroagalepcigat faftval o den toren verzeild geraakt daar m vreesalijltai dood looden vindea Hij schudde de naditmerrie zich af en locbt bezigheid in oontroleeren ea biJstelleB der iii Daarop ging hij naar de galerij i te tien hoe het weer was De lichten van het Lindesnüs i schip kon hij duidelijk zien Dat een goed teeken I De wind kwam vandaan en ofschoon hij met da rend geweld machtige golven zich uitdreef was bat toch een I tiging van de hoopvolle beloften het weer van da laatste paar uur gehouden Toen Olaan uit da kamer wai gaan had het binnenkomen van kouden tocht door de opep éeat f gewekt De Jonge man was gestoord ia een zoeten droMn wai Dagmar een rol van betaekenis I vervuld Hij rekte lUn tmn Icdamatei I en ging óv i md ztnen Juist wilde hij in lijn zak naar I Pijp voelen toen hij bet hoofd esl schouders van een vrouw boveof trap zag veraetaijnen Bit dacht bü den eersten bUk het Dagmar wa en hij vroeg af waarom iQ baar geikdtf veri In dan hoogan kraag van een mantel maar de MHfctM be ster aarxelde leen kaar middel op lük hoogte WO mat dai toer Ze uitu eea ttcbtan ktyat van bazing CVofdt