Goudsche Courant, dinsdag 15 juli 1941

OUDSCHE liL4M isdag 15 Juli 1941 ttt No 20MO NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BnmMi MASKT SI TBU ntt rwrtnkwdm S N Chefredacteur P TIETER Goudt Dultsche troepen rukken rder op naèr St Petersburg Oostzeeuloot der Sovjets met inslmtm bedreigd Nieuwe invallen op reeds verbroken spoorlijnen Heeft de Sov et regeering IMoskou reeds verlaten Lemberg nq de inneming In de G P Oe gevangenis van Lemberg werden 3000 O raïners door de Sovjets vermoord Aangrijpende tooneclen speelden zich onderde bevolking af Polygoon riel D N B meldt uit Berlyn De naar St Petersburg oprukkende Duitïchtformaties hebb gn ook op 13 Juli na de verovering van Sovjet bunkers on vcmietigioj van verstrooidebolsjewistische trdtepen opnieuw terrein veroverd Ten Noorden van de Pripetmocrassen hebben de Duitschetroepen op 13 Juli door het uitbuitem van de behaalde sucfcessen tüdens den dapperen doorbraak door de Stalinlinie over een breed front hun opm rsch over den Dnjepr en denbovenloop van de Duna op niet tèstjjiten wijüs voortgezet De terugwükbnde bolsjewistische troepen traehtteh denzelfden dag op verschillende plaatsen van dezen frontse tor in het gebied van Witebsk herhaaldelijktegenütand te bieden De vooruit tormeide Duitsche troepen wierpeneohter de bolsjewisten overal uit hunveldversterkingen waarbij de Sovjettroepen zware bloedige verliezen leden J Onder den druk der sterke Duitsche aanvallen in het Oosten zün de bolsje wisten ook op 13 Juli ten Oosten van de Staünlinie verder geweken op vele sectoren van het front Gedeeltelijk voltrekt zich de ontbinding van Sovjctdivisies volkopien zonder bezinning Dat blükt ook uit het eerste bevel van den nieuwen Sovjetopper bevelhebber aan het centrale deel van het front Timosjenko waarin gezegd wordt dat eiger machtig wijken voor den vijand met straffen door den ad gestraft worden Spoorlijnen gebombardeerd 1 1 leeds verbroken spoorweglynen rondom St Petersburg en Smolensk werden op 13 Juli door de Duitscfie luchtmacht opnieuw op vele plaatsen ngevallen en vernield Bovendien rwden militaire doelen in de stad iev vernietigend met bommen bestookt Hierbü geraakten schuren en pakhuizen in brand De waterleiding ff door bomvoltreffers vernield enoheidene treinen werden tot ont P ng gebracht waardoor tro entrmiporten verhinderd werden Terwyi ormitie Duitiché Stuka M lUrke teUingen van de Stalln ui dtn Onjettr sector met bom B bestookten traden aanvalatro pen van de intanterie np tsc n de Mden van verzet by M iillrfft dol t Maar nauwelüks waren m Buit inlanteriaten met bocrten yer m Dnjestr gezet toen hevig artÖle en mitraillaurvuur hun tegéinort g Een aanvalstroep waadde doo a moerassig gebied en wist den van het plMttj te bereiken on dekking van dicht riet waarbij de en tot aan de borst in het water SHWi Vanuit een hahtede hield de ene aanvalstroep de andere sovjet naarden van verzet in de nabijheid r2 8 onder vuur tol andere infan eafdeelingen zich een we naar j tsje hadden gebmmd Met verJfRW krachten slaagden zy er toen in e geftcele erdedigingsstelling in dit Mllen ï J f 0 t P te Sovjet pantserwacens veratetifd afdeeling infanterie va u r £ de gevechten ten Oosten fc rf Peipusmeer op 13 Juli door Wü aangevallen Onverachrok drS e een Oberfeldwebel met en UI j soldaten een stoottroep k aanrollende pants irwagens aan eblikken en handgranlten n tn twee uur tüds werden v jfttl Pantserwagens vernietigd De fcn L ï an al op en keer MbTk T pantserwagens waren n tig beschadigd De Duitsche tolan tariiten die jniet beschikten over wapens tot het afweren van pantserwagens kwamen in een moeilyke positie Meermalen werd de stoottroep door de Sovjets van alle kanten ingesloten en stond zij bloot aan het geconcentreerde vuur van alle pantse rwagens Koelbloedig en ondanks een opgeloopen verwonding viel de OberfeldwetJei den eenen pantserwagen na den anderen aan Twee uur lang streden de vier Duitsche soldaten tegen de zware Sovjetpantserwagens BetiFI ii togafberielit Het opperbevel van de Finsche weermacht deelt mede Onze troepen zijn 10 Juli in Lado ga iKarelie na artillerievoorbereiding overgegaan tot den aanval op de aanzienUi ke versterkte stellingen van den vijand Ondanks zijn taaien tegenstand braken zij op vele punten door zijn stellingen Onze troepen hebben deze successen aangewend om diep in den rug van den vijand door te dringen hier en daar zelfs 60 km van de tegenwoordige grens De opmarsch wordt voortgezet De doorbraak door de Stalin linie Het A N P meldt uit New York Naar United Press uit Londen meldt erkent men in neutrale kringen aldar dat de groote Duitsche successen gemeld door het opperbevel van de weermacht als zij juist blijken te zijn de verbijsterendste doorbraak van de internationale krijgsgeschiedenis vormen Door dezen gang van zaken wordt de terughouding van de waarnemers gerechtvaardigd die Zaterdag de waarschuwing hadden uitgesproken dat een groot succes van het nieuwe Duitsche offensief althanr tijdelijk zou kunnen leiden tot demoralisatie van den txilsjewistischen tegenstand Een opmarsch als gemeld door het Duitsene opperbevel moet de Sovjets nopen zich in allerijl ook uit de niet getroffen deelcn van t front terug te trekken om met formaties die zoo mogelijk spoedig uit het achterland moesten komen enigszins geskHen verdAdigingslinies ter bescherming van St Petersburg Kief en Moskou te vormen Bovendien moet dit geschieden over spoorwegen die volgens de Duitsche lierichten door de Duitscbe vliegtuigen xün vernield Men meent dat voor het eogeabUk de bedreiging van St Petenburg I Kiev grooter is dan hel gevaar vo r Moskeii Laatstgenoemde stad is militair geensdns de sterkate van de diie maar de voorhoede van de Duitsche pantserstriJ raehten bevindt rich op nog vrij graeten afstand Volstrekt onmiskenbaar is het gevaar voor St Petersburg urgenter daar de Daltsehers indien lij thans Inderdaad bet gebied ten Oosten van het Peipusmeer hebl en bereikt teveren den tegen stand In het gebied van Ostrof hebl en moeten overwinnen dat vijftig kilometer ten Zuiden van Pleskau iSgt De Duitsche strijd krachten die daar blijkbaar door de linie zijn gebroken kunnen thans tezamen met de in EstUnd oprukkende Duitsche troepen Kroonstad en de daar gelegen bolsiewlstische Ooetcee vloat faulnlten Deze vloot zal volgens de meening der neutrale waarnemers mogelyketwijs niets anders overblijven dan strijdend onder te gaan een goed heenkomen door het Skagerrak te zoeken of zich te laten intemeeren in de har W van het naditrale Zweden De vfaidlt door het Stalin kanaal naar de Witte Zee komt slights in aanmerking voor lichte eenheden Men neemt aan d t voordien nog zware strijd zal wordafc geleverd dkar waarschijnlijk sterke ov etstry Ikrachten gelegerd zyn m het gebied van St Petersburg een d f belangrijkste bolsjewistiscbe militaire districten Dezelfde waarnemers zouden een Duitschen opmarsch tot diep in de Oekraïne een nog schitterender militaire actie achten De Duitschcrs moeiten om hun legers vlak voor Kiev in brengen zoo verklaart men den siwi stroomenden Dnjestr overschrijdef waar de Sovjets sinds jaren versterkingen hebben aangelegd Hier worSt den Duitschers ook de mogelijkheid geopend tot verkrijging van de heerschappij over de Oekraïnische farw velden die thans wellicht nog te groen zijn om dóór de Sovjets in brand gestoken te kunnen worden Bovendivi I De mtwisseling der diplomaten Het N P veimeemt van welingelichte zijde te Berlijn Over de plaats gehad hebbende uitwisseling van Duitsche en Tlussisebe diplomatieke vertegenwoordigers alsmede van staatsburgers van het Duit sche rijk en van de Sovjet Unie verneemt men in politieke kringen alhier dat een aantal Duitschers ontbreekt die tot dusver in de Sovjet Unie woon den Men gelooft niet dat dit noi kelijitefWijïe B h géi ólg fs vaïf ge dadige handelingen doch van transportmoeilykheden Naar men verder verneemt is in verband hiermede een aantal Sovjetburgers vastgehouden overeenkom stig het aantal ontbrekende Rijksduitschers dat volgens een uitlating van officieuze ziide on Keveei vijftig bedraagt De verdere uitwisseling van deze rest gaat naar men in de Wilhelmstrasse opmerkte successievelijk verder De uitwisseling van de diplomaten van Italië en de Sovjet Unie zou gisteren en heden aan de Turksch Bulgaarsche grens plaats vinden Het aantal Italiaansche diplomaten bedraagt 29 en dat der Sovjets 175 Duitsche diphmaten mt de Sovjet Urne in Turkye De Duitsche ambassade in Ankara meldt dat op 13 Juli des ochtends onder leiding van den ambassadeur graaf von der Schulenberg met krachtdidige ondersteuning van de BulgaarscM en de Turksche regeering de leden vwi de Duitsohé ambassade in Moskou en van de Duitsche consulaire vertegenwoordingen in St Petersburg en Batoem met hun gezinsleden over de grens naar Turkije z jn gekomen De ledeii van het Duitsche consulaat generaal in WIkdiwostok zjjn reeds 12 Juli uit de Sovjet Unie in Mantsjoerije aangekomen Ambassadeur graaf von der Schuler berg heeft tegelijkertijd ongeveer 100 Duitsche ryksonderdanen die zich bij den aanvang van de DuitschStovjet Russische vijandelijkheden nog om beroeps roepsof andeie redenen in de SovjetUnie bevonden by zijn gezelschap opgenomen Voor het onmiddellijke vertrek van de Rijksduitschers die zich nog in de Sovjet Unie bevinden en die om verkeerstechtiische redenen de Turksche grciis nofl niet hebben kunnen bereiken worll zorg gedragen in overecnstemminp nM de vertegtnwoordigingen die deHnitsche belangen in de Sovjet Unie behartigen De overeenkomst Engeland Moskou Te Londen u een meorin sverschil ontstaan over de vraag of jjet tusschen Engeland en de Sovjet Unie gesloten pact slechtsvgen technisch verdrag of een Ixindgenootschap is aldus hei D N B Terwijl Britsche regeeringsin stantieS er klaarblijkelijk waaiue aan hechten niet als bondgenoot der Sovjets beschouwd te worden noemt de Daily Herald dit onderscheid een pedanterie en spreekt Zonder blikken of blozen van de bolsjewisten als de bondgenooten van Engeland De Times sluit zich bij deze lopvatting aan en schrijft Groot BritUinnië en da Sovjet Unie hebben eenf formeele overeenkomst onderteekerd waardoor zy zich verplichten aan elkaar alle hulp en steun te verleenen en een wapenstilstand of vredeverdrag slecht met wederzijdsch goedvinden te sluiten De precederten ttJdeBS dezen en den vorigen oorlog toen soortgelijke verklaringen tusschen bondgenooten gewisseld werden stellen deze overeenlcomst gelijk met een bondgenontchap Naar de Britsche berichtendienst meldt heeft Stalin naar aanleiding van de Brit ech Russische overeenkomst in het Kremlin een receptie gehouden aldus het D N B veivoigais maakte de Britsche berightendien melding van z g instemmende commentaren uit de geheele wereld naar aanleiding van deze overeenkomst Nadat vervolgens in het bijzondir de Amerikaanpche Jpers als gehc l accoord gaande met de EngelschRus sische overeenkomst werd gekenmerkt citeerde de Britsche bericht i dienst tenslotte de Prawda die de overeenkomst tusschen Londen en het Kremlin een document van de grootste historische en politieke Ijeteekenis genoemd zou hebben De DIple over ket pact Engeland heeft zich door zün pact met de Sovjet Unie openlijk tot medeplichtige gemaakt van ik krachten die slechts het eerte doel Itennen l et eene land na het andere aan de vernielende woede van hun wereldrevolutie ten prdol te doen vallen Deze conclusie trekt dé D i p 1 o m a tischpolitische Korres pond enz uit het Enijelschbolsje wistiach pact Het orgaan vervolgt dat geen der verantwoordelijk figuren in Engeland in onzekerheid verkeert omtrent de concrete doeleinden van het bolsjewisme Veeleer is Engeland thans reeds bereid met een geringe wijziging van stilistischen aard de Sovjet aanspraken op Finland de Oostzeestaten den Bosporus Bulgarije enz te erkennen Engeland dat reeds door jen hongeroorlog tegen alle volken van Europa een duidelijk bewijs heeft geleverd van zijn geringschatting van hun rechten en belangéfï tracht thans zijn misdaad jegens Europa te voltooien Va nu af kan de bolsjewistische aanval op het avondland niet meer gescheiden worden van de agressie van Engeland en van Roosevelt Want Roo seveU heeft door zijn telegriim aan Kalinin ondubbelzinnig door blijken dat hij dezen gang van zaken toejuicht en billijkt De redding ligt alleen in de Europeesche solidariteit tegen iedereen die Europa aanvalt en verraadt Voldoening te Washington De Washingtonsche orrespondor t van de New York Times meldt dat officieele kringen te Washington op onverholen wijze hun voldoening hebben uitgesprokenover de overeenkomst tusschen Engeland en de Sovjet Unie Britsche vertegenwoordigei=5 hebben verklaard dat de Sov jetUnie door zich te verplichten geen afzonderlijken vrede te sluiten hoewel zij weet dat de Britsche hulp slechts beperkt kan zijn zich onbuigzaam aan haar beslissing heeft ge bonden Nog belangrijker is het da Sl lin de overeenkomst heeft gesloten op het oogenbük waarop de SovjetUnie den vollen Duitschen druk voelt Het Amerikaansche ministerie van Buitcnlandsche Zaken heeft nog geer commentaar geleverd op deze over eenkomst De vertegenwoordigers der Snvjet ambassade te Washington heb ben gesproken van een nauweren band tusschen de Sovjet Unie en de Vereen igde Staten Op het Juiste moment De onderfcckcning van het pact tusschen Engeland en de vjet Ür it is op het juiste moment geschied Dit iS volgers een bericht uit Ijor dcr Engtlanivan Nya Dagligt Al 1 ej h u n da de opvatting te Londen aldus het D N B Duor dit pact heeft Engeland n l zoo schrijft het blad zijn geloof in het Sovjctleger betuigd op het oogenblik waarop de Duitsche generale staf verklaarde dat de Duitschert door de Staür Iinie waren gebroken Geen invloed op Oost Azlë In rcgeeringskringen te Nanking wordt volgens het Ö N B verklaard dat de Britsch Russische overeenkomst vanwederzijdsch en bijstand van geen invloed zal zyn op OostAzië Zij wijzen wop dat deze nieuwe overeenkomst niets zal verschillen van de andere militaire overeenkomst welke Engeland tot dusver met andere landen heeft gesloten en welke nooit eenige uitwerking hebi en gehad De positie van Tsjoengking zal door deze nieuwe Britsch Russische overeenkomst niet versterkt worden zoo verklaren genoemde kringen De nationale rcgccring te Nanking welke door Japan Mandsjoerye Duitschland Italië en nog vyf andere Europeesche mogendheden is erkend zal zich in samenwerking met Japan verder ontwikkelen ondank de nieuwe militaire overeenkomst tusschen Engeland en de Sovjet Unie Tovkaehe persstnmen Het Turksche blad Son Post behandelt naar aanleiding van de verbroedering tusschen Engeland en de Sovjet Unie de geheel uit elkaar loopendc belangen van Turkije en Engeland Dschrijver van dit artikel verklaart volgens het D N B dat deze oorlog is ontstaan door de Engelsche garantie aan Polen thans tracht men te Londen Polen en de Sovjet Unie te gebruiken voor de eigen belangen er helpt men de Sovjet Unie De hooge belangen der menschheid die Duitschland vertegenwoordigt cischcn echter een snelle blussching van dezen brand Geen oorlog in de geschiedenis kan met dezen veldtocht in het Oosten vergeleken worden scirijft het blad Oeloes De SovjetUnie voert het vaandel der revolutie en bedreigt iedere orde zoo verklaart het Turksche blad De roode internationale heeft zich als een lawine op het continent en de oceanen gestort Zou Duitschland verliezen dan zal de geheele menschheid van den Stillen tot aan den Atlanliachen Oceaan in beroering orden gebracht Doch wanneer Duitschland overwint zal het internationale communisme Ineenstorten Landen die gisteren op het continent tegen elkander streden hebben zich thans vereenigd om zich te beschermen tegen den druk der heerschappij van het Kreqiiin Sovfet regeering reedê ait Moskoui Voifens de meening in poUUeke kriniren te Berlijn aoo verneemt het A N P van welingelichte djde aldaar schijnen de In het buitenland verspreide berichten volgens welke de bolsjewistische machthebbers in het Kremlin Moskou reeds verlaten hebben of op het punt staan Moskou te ver laten bevestigd te worden i Evenxoo acht men het hier mogelijk dat Intussehen ook de in Moskou geaccrediteerde vertegenwoordigers van bidtenlandsche mogendheden van het Kremlin het verzoek hebben gekregen de hoofdstad der Sovjet Unte te verlaten De verdediging van het Westeiyit halfrond VERKLARING VAN DEN PORTUGEESCHE N GEZANT TE WASHINGTON De Portugeescl e gezant te Washington heeft gisteren tegenover de peïs verklaard dat volgens zijn meening de Azoren en de Kaap Verdische eilanden met rust zullen worden gelaten De gezant zeidc Ik kan er overigens toe toe voegen dat Portugal zich met alle middelen tegen een bezetting zou verzetten doch zooals reeds gezegd ik geloof niet dat de Portugeesclie bezittingen zullen worden aangevallen Ondanks deze verklaring worden de troepenverschepingen naar de Azoren systematisch voortgezet Verklaring van Sumner Welles De Amerikaansche vice minister van Buitcnlandsche Zaken Sumner Welles heeft zich gisteren op de persconferentie beziggehouden met een recente verklaring van den Portugeeschen gezant dat Portugal toezeggingen heeft ontvangen dat de Ver Staten de Portugeesche eilanden in den Mla tischen Oceaan niet zullen bezetten Welles verklaarde hieromtrent datde Ver Staten prijs stellen op het behoud van Portugal van zijn souvereiiniteit over de Azoren en de KaajiVerdische eilanden Hij herinnerdeevenwel aan Roosevelts laatste boodschap aan het Congres ter gelegenheidvan de bez ing van IJsland waarinde president zei dat het voor deveiligheid der Ver Staten volstrekt nood akelijk is dat de strateKi whe voorposten in den AtlantischenOceaan in handen van bevriendenï ties blijven Tevens wees Welles op de recente Tiededeeling van de Ver Staten aan artugal dat de Ver Staten geen agressieve bedoelingen koesteren tegen de souvereiniteit of territoriale on chendbaarheid van Portuaeesche he ittiB aen maar dat de huidige politiek aebüseerd is op hef onveranderlijke reeht tot zelfverdediging van de Ver Staten De ve lrnginih van den diensttijd Associated Press meldt omtrant het onderhoud van den president met zeven democratische en twee republikeinsche leidende leden van Senaat en Huis van Afgevaardigden over verlenging van den militairen diensttijd en opheffing van het verbod om Amerikaansche troepen buiten het Westelijk halfrond te laten strijden dat men in dezen zin overeenstemming heeft bereikt dat gezorgd zal worden voor toestemming van het Congres tot verlenging van den diensttijd De democratische senator Hill die deel uitmaakt van de militaire Senaatscommissie en heeft deelgenomen aan de bespreking heeft ten overstaan van de pers verklaard diit men waarschUnUilt in den eersten tijd de opheffing van het verbod om de Amerikaansche wecrmacKt buiten het Westelijk Halfrond te laten strijden niet zal verlangen Evenals andere deelnemen aan de conferentie betoogde hii evenwel dat alles gedaan zou worden om dadelUk van het Congres toestemmln tot verlenging van den diensttijd te verkrijgen Aan de bespreking bij Roosevelt heeft ook deelgenomen de chef van den generalen staf Marshall Gevelf van de stakingen De Amerikaansche bewapenipgsindustrie heeft volgens een statistiek van het ministerie van Oorlog tydens de eerste zes maanden van dit jaar door 187 stakingen 2 4 millioen werkdagen verloren i0Hef fHaaH Zonrop 5 36 onder 21 55 Maan op 0 52 onder 14 22 Men it yerpliehl te verduisteren v b lonsondcrgant tot zonsopliomst Lantaarné van voerluiiien moeten f uur na zonéonHeriani ontslolien worden