Goudsche Courant, dinsdag 15 juli 1941

lEDE BLAD DINSDAG 15 JULI 19411 iTADSRIEttWS S ORT UIT DE PERS Nedetlandsche VoethalBond AFDEEUNG GOUDA SECRETARIAAT Karnemelksloot 209 Gouda Telefoon 2764 COÖPERATIEVE VEREENIGING DE BOSKOOPSCnE VEILING Rozen per bos Doms Rijkers 30 50 et Florex 37 53 et Vierlandcn 34 39 et Juweeltjes 32 52 et Else Poulsen 36 42 et Orange Trimpb 74 94 et Butterfly 1 18 et Rosalandia 16 23 cl Pechtold 30 51 et Edith Helen lij 20 et Briirclif 16 22 et Hadley 18 26 et Ai iist Noach vermeldt 9 nieuwe gevallen van choleX l i 2 P f r u rmodo h Snt liirf r t t SIS PauU Scarlet 16 et Julian 42 et lieuwe voorschriften yoor duivenhouders a met velt in den laat i l vwrgekomcn ovenredire ri 14bWTS dit hun duiven la en fïrn ondanks de bekende u ïS zijn de navolgende bcpa n kracht geworden nTDuivn S kek verKüopf n n Dit verbod gfïdt voor het ge i f land ïonder eenige uit ring Op verzoeken van ji atie za r itt wurden m Wm i nieuwe voorKhrtftft niet wenscht te stor ti t üich 1 ernstige jtraffi i b fKjt Picf tal van banderolies en igaren Bil Je politie is aangifte gedaan van vermissing van een gruat aajitai i rm ban i T0iles tot een bedrag f bijna m gulden uit de igaren hriek M tBlana aan den IJssellaan Bii het ingesteld onderzoek vond deliUie in de woning an een 56jarigenr i enraalcer aan de Tweede Kade eenj fi van het vermiste terug De bande lles blelcen doOr de dochter vaii denlüarenmaker die op de fabnuk Munlana werkzaam is te zijn ontvTcemd enMnor den vader benut te zijn om er 5 liuaren die hij thuis vervaardigde M te ringen Tegen de dochter d cbekende de banderolies te hebbenonlvreemd docli niet een zoo grootunWl als vermist wordt is procesïetti8 l opgemaakt wegens diefcital DevadM zal wegens heling ijioelan terwhtstaan Het polilie onderzoek bracht nog ton anderen diefstal aan het licht zij tel van minder ernstigen aard een der ligarenmakers van Montana bleek namelijk in het bezit van eon betrekkelijk gering aantal sigaren die liii zicll wederrechtelijk bad toegeëigend Ook tegen dezen man is protes vcrbaal opgemaakt i W l 0 l l l Als de m BESSENWIJN van eigen moolcsel Wie drinkt er op een warmen loincrat oiid i oor zoouer liy jeen aeheclonthouder is Jiiet Ijoarne een heerlijk glas gekoelden xüitten wijn Het is dan een genot jfen glas Borclêaux Rijnof MoBzeluii tn te drinken Moor ook op ndere tijden wil er een glas wijn hetzij in den noMeii herfst of den kouden tointer mits tnaor met zorg en kennis na zaken gekozen altijd wel in WiJn is echter een Btiitenlandsch product en een drank wHke niet iederèn dag geschonketi kan worden door iemand met een normaal inkomen Minder bekend is uiellicht dat onder oudere boeren aniilies en kweekersja milies soms 00 de peujoonte voorkomt om ieder jaar ojmieuu zelf een vat besJenujyn te maken En u el een ujyntje tuaarron men m t rech zeggen kan dat hij vrij kifppig is n de utintfrmaanden uianoeer de avonden lang en koud ijn tuordt hy don aaame Bedronken Oe moeilijkheid is meestal wanneer men netginfl gevoelt om ztlf Ulijn te gaon unnnen een goed recept te fcrvgen Van een oude familie onfuinBen uHj onderstaand recept om zelf zijn eigen be tsenuiijn te maken een recept tiat reed eeuwen oud is Nu de bessen rvpen en het laeder zoo langzamcrMond tijd Jaordt oor den bessenuiün is Jet uiellicht interessant het te kennen Het recept luidt ols colgt neem 20 pond zwarte bessen Serojpt g schoon getoosschen S pond iruiker hraal 20 liter ujoter lautp weft niet gekookt te zijn t olie doet men in eett atje hetuielk men bij den kuiJf of som bij een tuijnhandel oierbottelarij mei kan kooPen Men laat het Dat rustig liggen geen geval mag liet vat ver in O d loordcn Men houdt het vat gedurende ze ken fn deze ze weken ujordt de drie dagen met een W e houten stok in het at Wa zes uicfcen uJordt het vat fgertofen Men loot het jjot zoo liggen tot onocpeer December j n opent men het vat het tcr jj f Been beding i worden en met be P tjon een hevel bottelt men S bcsscniuün in ujünflesschen l fce met een fc rfc afgestoten tJ i l zegd mag het ZJ T Öd dat het P es duurt niet eerrotd wormr t het koet beuioard wen b o f een kelder na het bottelen blijft er in hef it en voor jam kan benut ffANNEER Thalla The ter Jeugd niet Krislina Sfklerbauni Hermaniv Braun Eugch Kiopfer AaRv ng 8 15 uur Reunie Bioaeoop Mafe jes van zeventien jaar met CarrLudwig Dieh en DorotheaWieck Aanvar g 8 15 uur Schouwburg Bioscoop Gevaarlijke vrouwen met ErminiO Spalla Aufiusto Lanzi Tino Eilers en Werner Schairtf Aanvang 8 1S uur 14 35 Juli Sch olge H uw Botf Marten iingel i l In ehirjviiig Gem Midd Handelsavond sehoü 5 j c 15 Juli 7 M u Zaal Concordia X K Leekverecniging Biljartwedstriid v d Pol Rotterdam C v an Vliet Den Haag 16 17 Juli 9 18 iir tnltvering A an jnetulen aan de in den oproep van den burgemeester aangegeven adies sen 16 JuU 7 36 uur Ned Geref nemrente Spreekbeurt da Joh van Wellen 16 Juli 8 9 uur Oostliaven 10 Zittigil adviesbureau Ned Vereeniglng voor luchtbescherming 17 Juli 7 36 uur Leger dei Heits Hciligingsdienst 17 Juli 7 I0 uur Vrije EvangelikdieGetneente Bijbellezmg en bidstond 19 Juli 2 uur Openbare l L 0 seh0ül Afmaf seh dames en heeren voor examens H L O 31 Juli 11 uur De Zalm Openbare verkooping van onroerende goederen door notaris J van Kranenburg 26 Juli 3 uur Openbare lagere school no 2 Elisabelli Hulffstraat Afsched C de Bode als hoofd school voor buitengewoon lager onderwijs 4 uur afscheid voor belangstellenden 26 Juli 8 uur Sociëteit Ons Genoegen Tuiiieoneert Goudsche Orkestveiceniging en Schoonhovens Kamerorkest o l v Gijsb Nieuwland 31 Juli 8 uur Sint Janskerk Orgelbe speling H C J de Man met medewerking van Maria Struycken Van den Adel sopraan Den Haag Th de Groen tenor Den Jlaag Lucien Lou man Haarlem een Itoor van de Goudsche Muziekschool en het orkest Eulerpe uit Den Haag £ 32 Burgerlijke Stand Geboren Juli Johannes Martinus zn vanJ Schollen en G C van den IJssel Rvan Catsweg 88 Beatrix Irene dr van L W H Roelofs en J M H Hendi iksïe Gr van Bloisstraat 46 Leendert zn van h van der Valk e iP A M van Vliet Tui fm 98 Hendrica Johanm lVI ria dr van J L Jaspers en M C f Beelen Krugerlaan 9 Juli Jacobus Hendricus Maria zn van J H Overkamp en S G L Bontekoe J van der Heijdenstr 25 Johannes Thomas zn van Th J Ravensteinen G J Murk Spieringstr 87 Juli Gerrit Adriarus zn vaii G A Oudijk en J M de Greef H S Zeedijk 2A OndertreaM 14 Juli C A Degcnkamp en F Sjardijn Orerieden Juli Anne Gerhaidine Bieljes geh met J M van der Zwaluw 41 j 3JuIi Sina Smolders wed C Streng 81 j GESLAAGD VOOR M V L O EXAMEN Bü de te Hillegersberg gehouden examens voor het M U L O diploma zijn geslaagd onze stadgenooten Voor diploma B de candidaten J H de Wilde H L Kuster en P H van Leeuwen Voor diploma A A Wegen ij OE ODDSCHB COURANT MOELDDE n JAAB CELEDEN Van 10 tot 13 Juli is bü den burgemeester aangifte gedaan van 2 choleralüders In het geheel zijn aangetast 204 personen waarvan 112 ïijn overleden Deze aangiften komen tweemaaiTlttr week voor de aangifte van 15 18 Jul Uit vroeger Uiden ra waarmede het aantal lijders tot 213 is gestegen waarvan 116 zijn overleden van 18 20 Juli zijn 10 nieuwe gevallen aangegeven en is het doodencijter lot 121 gestegen M JAAR GELEDEN Uit een advertentie Vyf honderd gulden betalen wij aan hem die by gebruik van Goldmann s Keiser Tandwater ooit weder tandpijn krügt S Goidmann St Co Dresden 50 cent de flacon verkrijgbaar bij den drogist J C Zeldenrijk Van de door den Staatsspoorweg aangeboden gelegenheid om Zondags tegen verminderd tarief naar Den Haag te kunnen reizen maakten gisteren 380 personen gebruik 23 JAAR GELEDEN Door de N V Plateelbakkerij ZuidHolland dir de heer W A Boyng is van de firma A Jonker Zonen aangekocht een terrein aan de Vest groot 4500 i P begrensd door de molen aan de Vest en aansluitend aan de fabriekst Euien van genoemde piateelbakke Hpp dit terrein zuUen nieuwe fabipRgebouwen worden opgericht te Tjitbreidinj van de bestaande WATEBFOLO CO MPtTrriC ITITSIAGEN Zweinknng Gouda Bi konp II Bodegraven 0 3 Boikoüp lU B idesraven H 1 l PüLITItUIENSt Telefonist portier Als fflp olger van don telefonistportier bij politie K A Sciiolten die naar Schiedam is vertrókkeu is lot t benoemd de heer G Idema PLAATSELIJK NIEUWS Ammerstol M IJ L O EXAMEN Voor het diploma A van het te Hlllegersiberg afgenomen M ULO examen is geslaagd onze plaatsgenoot A Zanen Bere aitibacht PRETTIGE DAG VOOR PERSONEEL VAN DE CONCtlRBENT Zaterdag heeft de boottocht naar Arnhem van het peraoneel van de N V TVnmerfabrick De Concurrent plaats gCTiad s Morgens evni na zes uur vertrok de tuxe ljoot van de N V Rec derij op de Lek van hel bootenhoofd an Bergstocp met ea 160 deelnemers aan boo d nl de directeur van de fabriek de hecsr J M Krijgfer mèt zi in gezin en de leden van het per uneel mei liuiine vrouwen of verloofden Een Hawaianensemble verzorgde rie muziek de conferencier Dann Hooijkaas de humor Tijdens den tocht bood de heer J van den Belg namens het gezamenlijke pei soneel den heer ICrijger een gioote blauwe vlag aan met de woorden Van het per meel van de N V Timmerfabrieli De Concurrent te Bergambacht mevrouw Krijger ontving een bloemenmand Na aan boord te hebbep ontbeten en gelunchljcwam men ca 1 uur in Amhem aan waJIr een rijtoer werd gemaakt naar Sonsiwcck s Aionds ca 6 uur voex Ae boot weer af en na een diner dal de nootlige eerbewijzen onlOng arriveerde het gezelschSp na een buitengewoon pre tigen dag weer in Bergaml acht VaS den tocht is een film gemaakt znodat men op een wïnteiaivond inog ei ns gttnieten kan v ir dit zomerfe tijn LOOP DER Bevoti KmG Vertrokken W van den Berg naar Bodegr iven Nelrirdsttaat 35 L de Haan naar Sireefjkerk Gemeenteraad BENOi MINGEN RU HET ONDERWIJS De raad dezer geir eqnte kwam Maandagmiddag in opcnijare vergadering bijeen onder voofzittersci ap van den biirgemeestef Afwtezig waren de lie eren D Veerman en LL t Har Tot hoofd van de openbare lagere school voor uitgebreid lage onderwij werd met algefneene stemmen benoenid benoemd de heer C H Knoek tl ns tijdelijk alluer als zoodanig werkzaam Bij de behandeling van een voorstel van B en W inzake het onderwijs m de lichamelijke oefiening op e openbare en bijzondere scliolen in de gemeente Boskoop vroeg de heer W de Ruyter of B en W al eens gedaciU hebben over het stichten van sportterreinen De voorzitter deelde mede dat voorioopig dé speelplaatsen der scholen in gebruik zullen worden genomen In de toekomst zullen B en W zeker rekening houden met den wensch van den heer De Ruyter Nadal de geheele door B en W ontworpen regeling was goedgekeurd werd overgegaan tot de benoemingvan een tweetal onderwijzers voor vak I Benoemd y erden de heerenJ C Kroes te Haarlem ejn A van derLaan te Enkhuizen Met de stem van den heer Hagè tegenwerd tot slot besloten aai de Middelbare Handelsavondschool alhier von hel jaar 1940 een extra sul idie te verleenen van f 100 1 Inqar Olsson 30 40 et Polyanthrarbzen 32 46 et Diversen per bos Clematis Durandi 25 49 cl idem Prins Hendrik 50 60 et idem Mevr Le Coultrfe 0 65 1 00 Anjers 9 et Lathyrus 6 9 et Lelies 1 10 1 30 Gladiolen 23 et Clematis in pot per stuk 27 et Perziken per stuk 6 H et Moordrecht GESLAAGD t VOOR M U L O EXA WEl r Onze plaatsgenoot W Goedharll is bij hel te Hilligersberg gehouden MJU L O examen geslaagd voor diploma h Schoonhoven GEVONOCN VOORWERPEN Omtrent onderstaande gevonden voorwerpen zijn inlichtingen te verkrijgen aan het bureau van politie alhier plankje met viachtujgen een geldstukje een zonnebril een portcmonnaie met inhoud zakdoek sleutel regenkapje paar sokjes een paar kinderschoentjes sleutel rozenkrans Het Rgk en de imperia m slot Er zijn aldiH besluit Canier lijn beschouwing vele impwia maar slecKts één Ruk Dit Rijk onderscheidt zich van de overige avondche imperia xloor de gesloten an iin ruimte pn de coptinuïn zi in ordenende prestalie Ifcrjl aan de middeleeuwen stdt st terwijl de itnperia het doel van hun aanvallfn in ver verwilderde ruimten zochten vormde het Duitsehe volk de vormlooze Oostelijke nabuurruimtp aan zi uiir eigen grenzen Daardoor won hetVecWer geen satrapieën steuopunten en ftiloniën maar echten volksbodem die met de innerlijke sub s ntie van de kcrnruimte versmollen Er ziin twee vormen van doordringina dvfaangehechte nevenruimten te onderseheiden Eenerzijd s ging do Tolk sehe doordringina van het nieuwe land samen t iet zijn staatkundige inleerstie Op deze wiize is reeds in de Middelreuwen de ruimte die tot in on e dac n door de Duitsr he grenzen om sloten wordt Rijk sbodcm geworden Aan gene zi Wa van deze ruimte bloven echter de door de Oostelijke kolonisatie gew onnen volkseilanden bij hun orde en structuur s heor end streren zonder de staatkundi Ke beschermina welke de inlijving in de eigenlijke Rijksruimte ij ar rbnrBftp Maar waarop geen enkel ander volk zich beroemen kiw dat heeft dit it atkundig onbeschot mde In ïeldeutschtum van het 0 ve n op Keheel eenige wijze volbraotd het heeft de reiizenruimtc tli sehr ri Reval en de Karp iten tot aan de f n en de Ropo structuur fegeven Vat het On tpn afin vorm be it danfethet aan de doorririnsma met de leidende en beweejjü ke DuitschiTs Dit peweldii terrein van Iluit he Ordening aan gene ziide van de gren van het oude Rijkslirhaam wjichtte eeuwenlang op staatkundige itr egratip Ondagks zijn nolity e machteloo eid hebben deze Oo Europepsehe Duitscher s hun gezicht en hun yörmkracht 800 Jaar lans bewaard Kr is in de wereldBeschiedenis Ewn tweede voorbeeld vin een deretlipe aan den bodem gfbonden en teébliik vorm scheppende continuïteit a£n te wilzen Men kan gerust zeg e n door den r in en den ohonderbroftem duur van deze Khropende pryijtat heeft de rlonrJD i tsc iers gekolonisieerde On itEutopee sche rmmte driewka t duizenj jaar tot de uuitscher belword Maat daar ko T t mg iets bij Toen het Diiitsehe vnWl h BOO jaar geleden de MiddenEu opeesche Oaitruimte vormde en tol levenskracht bracht telde het ontveer 20 millioen mcnschen Deze 20 m llioen m n5chen hehh n alleen door hun prestatie niet door hun macht ongeveer dezelfde ruimte gftvormd en geleid die thans tot het reëcle machtsbereik van een yolk van 80 millioen behoort Wij gelooven niet aldus schr da de scheppende kracht van otii volk in den loop der eeiiwen is acljprult gegaan Wanneer eohter een volk van 20 millioen een ruimte ongeveer ter grootte van het tegenwoordige Groot Duikehe Rijk kon behcerschen zonder staatkundige beischerming dan is het niet de fanta tie van een waanzinnig veroveraar dat voor Hft even icheppingsmachtige volk van 80 millioen grootere nuimteopgaven niet alleen oplosbaar zijn maar ook tot zijn taak behooren De toestand in Europa is thans vergelijkenderwijs precies als 800 jaar geleden Destijds strekte zich in het onder invloed van t Rijk staande de der aarde de chaos uit tot aan de Elbe de Oostgrens Thans dreigt dezelfde agressieve ongevormdheid van over de Boeg en de San Steed s echter heeft in de wereldgeschiedenis de chaos de ordeningsmacht oT geroepcn en deze gehoorzaamt ook thans aan de wet wapneer zij de tegenwoordige Duitsche ruimte die eens door 20 millioen menschen werd beheerscht uitbreidt in overeenstemming ntet de scheppingskracht van 80 millioen Gezien deze ongebroken schepping kracht geldt het probleem van hybris niet voor onze aarspraak tfp e leiding in Eurpa aldus schr W velerlei vorm zün de Duitschers iBe leidings en ordeningainacht jan het vasteland gebleken Heti4gJ iet in te zien waarom dit Europeesche grondfeit zou veranderen op een oojfpnblik waarop de Duitschers aan volkskracht en staatgmacht de eerste der Europeesche naties zijn Maar ook ons aldua Ganzer zou de wiaak van het lot treffen wanneer wij eens in het bewustzijn van de overwinning de wet verzaakten welkt onze deze h gle liet bereiken Rijken duren zoolang hun kern de onaantastbare macht en de gestrengheid van het beroep op eigen krachten bewaard blijven De wortel van het Rijdt is de icheppcnde volkskracht in haar biologisch en vormgevend vermogen Aan deze elementen is de Fiii cer met zijn werk begonnen voordat liij tot de stichting van eeit Rijk kon overgaan Met het Rijk ve heft zieh dun uit dezen oorlog het nkiiwe Europa een veelvuldig g Ieed m iar naar een beginsel be ituurd lichaam vrij van de uitbuitende voogdij van jiet Westen en de anarchiseering doo het Oosten Ook dit proces van bevrijding en her erzameljng ral mcniien staat een plaats geven op de nieuwe Europeesche doodenUlst Maar ook deze dood Z hel noodzakelijke offer voor de intrede in een hoogere heerlijkheid zijn Alduj Karl ittchard Qanzer tn J tf Reich OFFICIEELE MEDEDJEELINGEN l=ITSL G VAN ZONDAb 13 Jl LL Beslissingswedstrijd laatste plaats 2e kla sse B Stotwijk II Woerden lit G S V ter rem A H ifsiede 4 3 grensrechters J Baas en G Laker veld De overige vastgestelde competitiewedstri iden zijn jifgela t JUNIOREN COMPETITIE In verband inet het verbod tot hetspeleii van voetbalS edstrijaen vanheden tot 1 September as is de Juli ioreiicompetitie stopgezet Déze competitie zal begin September waarschijnlijk nog worden uilgespeei 1 waarbij de plaatselijke wed strij d n op wcekavondeiv zullen worden vastgesteld MEDEDEELINGi De aandacht Wordt er op geventigd dal het houden van seriewedstrijrjen Miedaillewedstrijden en k s tom van alle vrieridschappeljjke wedstrijden verboden is zo iwél voor aangesloten al s niet aangesïf t i elftatlen Het vejhod strekt zich tevo r uitvoor veteranimwH dstnjden becfi i ifs ilftallen enz Belangrijk bericht aan de tut den N V B en de afdeeliiigen toegelaten vereeiiigingen Het is hel Bestuur van den N V B bvkeiid wu den da t er ook tot deafdeelinglk toegelaten vereenigingenzijn dieWpjre spclets laten oefenenonder leidiïig vait een lid eea andere vereen iging Aangezien een dergelijke training 2 lfs indien deze geheel belangeloos aeschiedt in strijd i = met de door het Bondshestuur geiiomcn maatregelen legen het optreden als trainer door elieve spelers worden de betrokken vereenigingen en spelers die als leider funaeeren fr i l aangeraden aan deze training onverwijld een einde te maken De voieeiiiging die Ix doelde maatregilen niét in acht neemt w ordt htboet met ten minst 50 terwiiji de speler die zich aan dtf overtreding schuldig maakt als speler wordt af gevoerd en eerst na éér jaar we derom gerecht gd zal zijn aan wedstrijden deel te r emen Den vereenigingen w rdt verzocht dew waarschuwing m hjre ci jbuladen over te nemen tVaarscbuwing inzake bedrijfsvoetbal Voortdurend komen r klachten van vereenig nsen dat haar leden U t k omen in dstrijden van fabrieks of bedrijfselflallen zonder dat rij daarvoor van hun hi stu ur toestemming hebben gekregen Deze spelers zijn m jvertred g omdat het bestuur van jen NV § in de Sporlkroniêk van 24 April j een waarschuwi ia heeft gepubliceerd welke aan duidelijkheid niets te wcnscheh ovcriaal Wij me nen goed té doen nog eers op het v ende te wijzen In hel algemeen mogen cnnipetllies en wedstrijden tusschen voelbalelfta len Uitsluit nd en alleen gehouden worden onder de u pici n van den N VB dat wil dus zeggen dat ól de N V B óf de be j effende aldecling daarvoor tnestemming heeft gegeven Het mag du met meer voprko men dat bedryfselflallen voetUaUvedstrlJden houden welke niet in overleg met den N V B zijn georganiseerd Voor wedstrijden wa irroot geen BUITENLAND DVITSCH LBGBRBERiCHT FINSCH OFFENSIEF BIJ HÉT LADOGA MEER oyjetschepen tot zif4c n gebracht Het oppercommando van de weermacht maakt bekend De doorbraakoperaties aan het Oostelijk front verloopen volgens de plannen De Finsche n icht onder het opperbevel van i eldmaarschalk Mannerheim is ter eviszijden van het Uadogameer t t den aanval overgegaan Torpedobootjagers hebben twee patrouillebooten vaii de Sovjet Marinc tot anken gebracht In de ateren rorKiom Engeland hebben geySchtsvliegtuigen twee in convooi varende vrachlsehepen in brand geworpen en met bommen voltreffers geplaatst op twee andere koopvaarders Formaties gevechtsvliegtuigen heb heen in den afgeloopcn nacht met succes haveilinslallaties an de Zuid en Zuid Oostkust van Engeland h fitookt De vijand heeft in den afgeloopcn nacht met zwakke strijdkrachten eenge bommen in Noord West Duitschland neergeworpen zonder effect te behalen Nachtjagers schoten een Britsch ge Het gebruik van gifgas Het Britsche persagentschap Reuter en de zender Droitwich hebben een bericht uit Moskou gepubliceerd dat zoowel de plaatsvervangende chef van het Sovjet vodrllchtingsbureau Lnsefskyi ak de Sovjel gezanf te Bueoos Aires heben beweerd dat van Duitsche züde in den strüd tegen het bolsjewisme gifgki ia gebruikt toestemming is verleend mogen da tot don N VB toegelaten veirecnigingen onder geen vooruaarde haar tepleinen beschikbaar stellen Spelers vaa de tol den N V B toegelaten ï erecni = gingen mogen aan deze niét geautoriseerde wedstrijden et deelnemen Scheidsrechters vaneden N V B en van de atdeeliiigen Bondsofficials en in het algemeen zij aie lid zijn van den N V B mogen aan deze wedstrijden hun medewerking niet verleonen Wil een fabriek of een bedrijf een demonstratie geven op sportgebied met zijn arbeiders of wenscht men in onderling fabrieksof bedrij fsvcrband wedstrijden te organiseeren wa iraan dos geen personeel van een andere fabriek of van een ander bedrijf deelneemt dan bestaat daartegen natuurlijk geen bezwaar Voor dergelijke demonstraties ot wedstrijden mogen de tot den N V a toegelaten vereenigingen haar terreinon wel beschikbaar stellen en mogen N V B Wcheidsrechters wel hun medewerking verlesn n Het is wel g ewen seht zich tevoren er van te overtuigen dat er inderdaad sprake is van ee ontspanning op sportgejiied voor het persimcel van één bedrijf of van één fabriek Zoodni wanneer hét personèM van een fabriek of bedrijf zich wil gaan meten met Jiet personeel van een andere fabriek of een ander Wdrijf moet dit = worden gesanctioneerd oit gereglementeerd door den N V B Mbcfet ondanks deze uitvoerige uiteenzetting tnch nog tegen het verbod van den N VB worden gehandeld dan z i het Bond be stuur het zeer op priU stellen daarvdti mededeeling te onU vangen STRAITOMMIS SIE I h Sckorsing opgeheven No 5 J Bakker La Reijlaan Gouda lid van de verfen Donk besloten wordt de voorloopige schorsing np le heffen en aan deze zaaik nel n Verder gevolg te geven Geschorst No 6 J Mei der t Eerst e Tochtweg Nieuwerkerk a d IJiisel lid vande vereefi Qroenevveg niet ingang van 11 Juli 19 1 geschor M t6t fl SiepC 1941 zulks wénen het beleedi gen Vart den scheidsrechter na afloop ran dèO op 2fi Jum 1041 gespeeld en compt wcd triid Donk TI Groenelveg 1 No 7 A van Vliet Groencweg 28 Zrvenhuiz n lid van de vereen Giveneweg m et ingan van 11 Juli1 141 ge horst tot 17 September 1941 zulks wegens het opzettelijk slaan vaneen tegenstand rnn den op 29 Juni 1Ml gespeelden compt w edstrijd Donk 11 Groeneweg I Biiravlielkade 13 A V ERDONK Gouda Secretarii Debileeringen voor kosten Strafcommissie over het 3e kwartaal 194L De fiimiddelJe kosten per uitgespro ken straf bedroegen f 1 55 en ƒ 0 25 adm kosten totaal ƒ 1 80 Aantal Vereeniglng straffen Debiteer Ammerst S V f 1 80 ES TG 1 80 Groeneweg 3 60 Gruot Arr mers 1 80 Haastrecht 1 80 Nieu erkerk 3 60 Overschotje 1 80 R VC 2 3 60 Schoo hoven 2 3 60 L X 10 1 1 80 Zwer ei s 2 3 60 Namens het Bestiiun G VAN TILBURCt secr compl i Van bevoegde Duitsche zyde wordt hieromtrent verklaard Overeenkomstig de meermalen herhaalde ondubbelzinnige verklaring van d leiding der Duitsche weermacht geen gifgas toe te passen zoolang de tegenstander zelf niet daartoe over gaat behoeft het geen bijzondere bevestiging van Duitsche zijde dat tot dusver van Duitsche zyde op geen enkel strijdtooneel gifgas tegen den vijand is gebruikt De bolsjewisti sche machthebers schijnen in hun vertwijfelde positie na de geweldige doorbraak der Duitsche troepen door de Stalin linie dezen echt bolsjewistischen leugen te verspreiden met dé bedoeling daarain het recht te ontleenen van hun kant met het gebruik van gas ts beginnen De leiding der Duitsche weermacht zal iedere poging der Sovjets tot overtreding van het volkenrechtelijke verbod lot gebruik van gifgas met de allerscherpste tegenmaatregelen beantwoorden ITAlAaNSCH LSaBRBERICHT Succes aan het front van Tobroek BRITSCHE AFDEEUNG OP DE j VLUCHT GESLAGEN Het llaliaansche weermachtbcricWB van heden luidt als volgt In Noord frika is aan het front vaa Tobroek een vijandelijke afdceling voor het vuur van onze artillerie op dê vlucht geslagen Luchtformaties van de spil hebben vijandelijke stellingen gebombardeerd en depots in de omgeving van Mers Matroeh in brand geworpen In Tobroek werden artiUeriestcUin gen ravitaiUecringskampen concentraties van auto s en de haveninstallatiesgtbombardcerd Op het eiland Rh5dos hebben vtiandelUke vliegtuigen eenigc plaatsen gl Iwmbardcerd waardoor echter slechl lichtB schade ontstond In Oost Afrika levendige activitelt der artUIerie in den sector van Wol Wit