Goudsche Courant, woensdag 16 juli 1941

PERSTE BLAD WOENSDAG 16 JULI 19411 EFFECTENBEURS AMSTERDAM Notceringea vaa J5 Juli O IOATUS frwstlM BbBk ZuJAr Breb 1 uiu ITo iU KI 1 ZR Rypb m t erpl ultl tl uit Ntd Sak v rb 4 Ra Sch Br b 4 Dito l i m nJiilMU K L K WH IIJO W 99A l l H 89 ia o u f 100 S MO IMO bU 100 1 40 2e too 4 IIMO kit 10 IMl bil too 18 bü too 4 Mse 100 I 1036 too 3 IMI 100 ï UIJ 00 I WM 100 I l l IRM r tos i V l U39 Ol 100 tl7 J 01 too SI un o i loo I 1S37 O I I too I lts AO I t 100 t isn AO I too iSH KOX mik 96 4 9 mi 101 jk 2H WH Km II 101 M14 96H 87 4 9 14 SIH m tOH KH at Serv C C T ld 3ft C ét SOUtlL C T 1 A B U 4 lOt Nortk A Cy C A I6I4 290 Radio Corp C T A SJ 129 Ooit Borneo HU A 194 Idem preL Aand 200 433 li PMT OaéaiaaBiana Oord Petr ÜM MQ G Aand 318 iCon Fetr Mtf Idem ii44 24 i UHH iWI ConL OU Cy C 10 Idem 17J4 Mid Cootiaeoial Pet C V A 10 PkU FeL T Itld 32 Sbeu Un C V U ld Hh Vi T Wat Aat OU C U Idem i H SekaepvaaitBtaalaakappHen HolL Am Lun Aand 1I54 U7 117 119 Java China Japan LUO Idem 163 163 156 Kon Ned St M ld 1644 Ibtw 165 4 Kon Paketv MQ ld 240 2434 Ned Sctteepv Un ld 177 17 179 181 Rotterd Lioyd idem U2H U3H 146 sioomv HU Nad ld 143 Hi 14ei4 üit Mere Hai Cy C T 1 A 9 9S Wh 86 96 89 86 951 iixm 97 H lOUH 86H 99 H ISI4 19SM 9014 88 s 89 4 M 3 4 een ge rubrieken ontwikke de icli toch € cn t ii ke flfla re en daardoor bood de markt a i geheel een vnj opgewekt bte d Voor de Nederland ctie tndustrleelen meer ni het btjzonder de lnoraange endQ aandec cn aev Voor Indische cu tuurtondsen werd ook nog at wat attentie aan den dag gelegd H V A s waren vast gestemd en stegen na op 430 te lijn ingezet lot 435 Vorstenlanden kwamen eveneens eenige puaten naar boven In tabak ken ontwikkelde zich wat meer affaire dan doorcaan gebruikelijk Is en daarbij l estond eveneens een vaste tendeni Oude Dell s op aRSVz Ingezet konden tlc t verbeteren tot 284 Senemhah s liepen naar boven van 234 tot 230 Dell Batavia s rezen van IMVz tot 232 De aanleidende oorzaak hiervoor waren klaarblijkelijk berekeningen volgens we kede Sumatra tabak maatschappijen met de te New Vork gehouden Inschrijvingen zeer behoorlijke reeultaten hebben verkregen Oïk In rubberaandeelen ging wat meer om en tevi ns bestond een aangenaam sentiment Amsterdam Rubbers Hepen op van 281 tot 293V4 en verscheidene minder courante oorten waren hooger en in eertlge geval rn konden zelfs flinke verbeteringen worden opgemerkt De algemeene vaste beursstemmlng strekte zich ook uit tot de scheepvaarlaandeelen waarvan Scheepvaartunie werd n a4Fedaan tegen 179 183 Oude Boo en Rolden 18St 2 16£i 2 Op de petroleummarkt was maar weinig te doen Olies waren desniettemin goed van toon en konden zelfs SMi j bedingen nadat aanvankelijk tegen 348V2 wa gehandeld De affaire op de beleggingsafdeeling was van kalmen aard De Netlerlandsche staatspapleren waren dooreengenomen prljshoudend De nieuwe vieren stegen wederom lot In de onmiddelljke nabijheid van den Dankoers en golden 9 i i 99 De gestaffe de leening zakte onder beurstljd echter een kleinigheid In nl van 3 tot 9 i De oude schuld en de Indische leenmgen waren weinig veranderd OTieentelIJke en provinciale obligatlPn konden zic opVpeil houden Pandbrleven waren onregelinatlr n e slecnta gerlnr variaties Ppolonjatle 2V4 RADiOHDlEU S Donilerdaf i JuU ILVBftSUM I 154 M 45 Gramofooiunuz C 5t Ochtendgymnastiek 7M Gramofoonmux 7 45 Ochtends ymnastlck 8 0Ö BNO Nieuwsberichten 8 15 E e£openin Voorbereid door het Vrijz Proteatantsch Kerkcomlté 8 25 Gmmofoonmuzlek f 13 Voor d huisvrouw 9 ZS Fragmenten uit Der Zigeunerbaron operette ffr pL 9J Gr mofoonmuziek 11 00 V w r dtn boer I1 2 Viool plano en graniofoonmuziek 12 00 Ensemble Rentmeester 12 40 A manak 12 45 BNO Nieuws en economische berichten l M De Homancers en pianospel 2 00 Zang met pianobegeleiding en gramofoonmiiziek 2 45 Gramofoonmuziek 3 00 Voor de HILVERSUM IL M1 S H 1 45 Gramofoonmux t 34 Ochtendgymnastiek TM Gramofoonmux 7 45 Ochtendirymnastlek l O Nieuwsberichten 8 15 Gramofoonmuziek 10 00 Morgendifrst Voorbereid door de Chr Radio Stlehtinir 10 20 Zang met pianobeffeMding N 4 Declamatie 11 00 Svi vestre trio en amnfoonmuzlek 12 00 Serictiten 1M5 En f le Erica He en 45 BNONieuw en ec iiomt chc berichten 1 00 Bont middagprogramma 3 00 Orgelconcert 3 30 Voor de zieken iM Gramofoonmuzlek 4 3 Nederlandsche liederen 5 00 Lezen van Chrlsteltlke lectuur Voorbereid dotw de CtuRad o SUchlmK 5 15 BNO Nieuws ectwomieche en beursberichten S OO Het Nedcrlandsch Kamerorkest C 45 Reportage 7 00 BNO Pei ovfTzlcht voor binnen en buitenland 7 15 Gramofoonnuiiiek ï 30 Causerie Ik was er zelf bij 1 45 Gramofoonmuzlek 1 00 BNO Nieuwsberichten I5 Het Omro Tï aymphome orkest soliste en gramofoonmuzlek 7 30 Causerie Ik was er zelf bij 7 45 Gramofoomnuzlek 1 00 BNO Nieuwsberichten 8 15 Het Omroep Symphonfe orkest mliste en jpramofooranuElekf 5 30 Sporf en MchamelMke apvoedin 9 45 BNO Nieuwsberichtten 10 00 10 15 Qgamofoonmuziek BEURSOVERZICNT Het zalienverkeer 01 de Am terdarr Krhe effectenbeurs was gisteren veel ohlvangrljlter don eergisteren Wel was de herwlel door eUcander genomen niet bepaald druk maar In BtRNENUND HERDENKING VAN R MBRANDTS GEBOORTEDAG Rede dr T Goedewaagen Op plechtige mijzt if te Amiterdara i teren de geboortedag van den groot ten aller NederUndïche childers jlonbniMtt van Rön herdacht Autoriteiten en eenvoudige burgers wareD bUM omen in de Wester k ua de Weitennarkt te Amsterifai waar Rembrandt begraven Ugt M waar slechts een al te eenvoudig gedenkschild herinnert aan den grooifn meester flctit voor de herdenking in de Westerkerk had de Nationale Jeugdstorm in de t Rembrandt geëerd Een aU deeling stormers en stormster meeuwen en meeuwkes was opgemarcheerd naar het Kembrandtplein Om zeven uur kwam daar deze groep aan Voor het hek hield zü halt en maakte front nar het beeld van Rembrandt De leider van deze afdeeling met een stormer en een stormster traden naar voren en legden een krans aan den voet van het standbeeld Na de kranslegging marcheerde de Nationale Jeugdstorm naar de Westerkerk waar de jongens en meisjes de plechtige herdenkingsbüeenkomst bijwoonden Een groot aantal belangstellenden vulde het kerkgebouw en vele autoriteiten hadden rond de kansel plaats genomen Gedragen klonk prachtig gezang door het kerkgebouw waar een plechtige lieer heerschtc De organist speelde vervolgens variaties op het koraal Mein junges Leben hat ein End van Bembrandt a tijdgenoot J P Swcelinck waarna het koor op imponecrende wijze Merck toch hoe sterck uitvoerde Daarna betrad dr T Goedewaagen het spreekgestoelte voor de kansel om te spreken over Rembrandt in zijn tijd REDE DR T GOEDEWAAGEN Sinds Potgieter de romanticus in het Rijksmuseum onze gouden eeuw herontdekte en Busken Huet dichter bij den modernen geest in het land van Rembrandt de omgeving en de historische voorwaarden van den grooten schilder olj enlegde is Rembrandt met zijn tijd hut bewustzijn van ons volk steeds nader gekomen aldus spr Rembrandt is niet alleen een Nederlander maar d e Nederlander de samenvatting van alle wenschen droomen en daden van ons volk gisteren heden en morgen Hy is onvergankelijk en onvervreemdbaar bezit omdat hij ons aller weien personifieert omdat hu de spiegel van Nederlandsche kracht en begrensdheid is omdat zijn beschouwing van de wereld de Nederlandsche wijze is om wereld en leven te vatten Ondajiks alle uiterlijke en ook innerlijke noodlottigheid in dit mensch enleven zien wy dezen mensch toch in gestadige ontwikkeling rijpen naar zijn wezenlijke bestemming Kort zijn zijn eigenlijke leerjaren want al spoedig vinden wü den jongen Rembrandt zelfbewust op zoek naar eigen vorm Het zijn van Wanderjahre waarin hij stralend van levenslust en scheppingsdrift weldra aan de zijde van Saskia zijn kunnen nu hier dan daar beproeft Hij geniet den rijkdom van het leven met volle teugen in een stadsgemeenschap waarin zich allengs het goud en het goed uit Oost en West begon op te stapelen en waarin een zelfbewuste burgerij in den jongen taat haar levenseischen begon te stellen In deze periode vindt hij de volkswijken de Jodenbuurt de stemmige woonkamers der patriciërs en de gedroomde praal van Oostersche levensvormen als zijn werkterrein Het is een feest een hoogtij vol avontuur een proeftijd waarvan de Nachtwacht het proefstuk levert de rype vrucht van verre reizen in de landen van werkelilkheid en droom van realiteit en futazie Later na den dood van Saskia is het werk stiller en meer verdiept geworden maar in den man Rembrandt blijft o herinnering v n den juvenis speurbaar Het is belangwekkend om bij Rembrandt de verschillen in behandehng va heUelfde thema na te gaan Het tó van den Faustisch levende Biensch wordt duidelijk Een leven waarin de herinnering bepalend is in ooverre iedere verdere levensvorm Mn een vorige herinnert doch er toch identiek mee is de mensch die h nimmer laat breken maar zich Od uu eigen kracht ontwikkelt naar en bestemming iMtste bestemming van Rem Mwt was de mystisehe aanschouwing vwbeelding van de meest innige neenschap tusschen mensch en i ensch In zijn laatste jaren schildert 5d Josdsche bruid beeld van tü i menschen in den eersten i hun liefderde verloren zoon oe miliegroep in Brunswijk David OMrf j 11 zichzelf ver uoerd en soms haast al uitdoovend v r met den glimlach der wijs o Is de overwinning op het leven mbranflt de levenskunstenaar m fken uit deze laatste Gii v P ie n ast die der vonge deti P van weleer de ernst nLtJ lei wereldschem dm L levenswijsheid van aUe t leven spiegelt zich 11 P aar en herinnert alles aan kunï Rembrandt een levensS Hir i n leven stra Heht en tUes verslindende duishew K engen kreeg ma r bleef UU d t e genie KhMe to t hiedenis Goethe en Ltngbchn heU en Rembrandt een denker genoemd En eigenlek ia ieder Idulder van betefkenis een denker en geeft ieder werk van groot formaat een wereldbeeld een wereldbeschouwing Rembrandt heeft eigenlijk geen dingen of menschen geschilderd doei slechts het leven zooals het zich als ding en mensch openbaart Daarom is zijn werk ook volkomen onklassicis tisch en als men wil barbaarsch zü het dan ook naar het woord van Langbehn feinste Barbarei Het is vaak een lof wanneer wij hier in het Noirden met zijn gedempte feer h arsch of gothisch worden geno pH Wat het Zuiden met zijn strakSer vormen barbaarsch acht is juist ons wezen is juist het wezen van den Germaanschen mensch En ook Rembrandt is Germaansch van aard Zooals de levensruimte en werkruimte die hij ter beschikking kreeg Germaansch is zoo is het met zijn leven en zijn weiic zijn wereldbreid Een halv eeuw geleden heeft Lang behn Rembrandt als Erzieher en redder van Duitschland uit zijn graf opgeroepen Rembrandt gold hem als het J rototyp des deutschen KCnstlers en het groote voorbeeld voor de Deutsche Bildung Wij willen hier uitspreken dat in de revolutionnairc ontwikkeling der komende jaren ook op cultureel gebied Rembrandt als een der groote dragers van Germaansch cultuurgoed zal leven In de Germaansche bewustwording dezer jaren nu de strijd tusschen cultuur en chaos wordt gestreden zal men den schilder van Ücht en duisternis uit een ander licht bezien dan onze vaderlandsche cultuur geschiedenis tot nu toe heeft gedaan Zijn eigen monnment gewrocht Rembrandt heeft zich in zijn werk zijn eigen monument gewrocht Maar als wij te dezer plaatse telken jare op dezen dag den man gedenken willen die morgen de opvoeder in n herleving van GermSansch cultuurbewustzijn kan worden dan past het aan dezen plek een vorm te geven die ook uiterlijk van onze dankbaarheid getuigt Het Nederlandsche volk heeft den grooten Zwijger en vele zimer zeehelden met praalgraven geëerd Rembrandt echter dien de dood in de schaduwen arm en onbemiddeld verraste wacht nog steeds Het eene jaar na het andere gaat voorbij Er worden plannen gemaakt en hier èn diar wordt een begin van verwerkelijking genomen Dit sleepend houden is echter nog grooter schande dan wanneer de laatste rustplaats geheel ep al vergeten was Het volk waar deze mensch geleefd en gewerkt heeft de stad die hem huisvestte en hem de mogelijkheid tot ontplooiing4ieeft gegeven zij beiden hebben den plicht hem ook in ziJn rustplaats te eeren Rembrandt zien wiJ thans nietmeer alleen uit een oogpunt van patriotisme als Hollander Rembrandt zien wij als een der grootste openbaringen van den Germaanschen geest Alleen zoo zien wij hem in zijn geheelen omvang De verplichting van dit volk en deze stad komt hierdoor nog duidelijker naar voren Mogen beide dien plicht verstaan Dr Goedewaagen besloot zijn hulde met het neerleggen van een groote krans met oranje wit blauwe linten namens het departement van Volksvoorllchting en Kunsten Het koor zong vervolgens Wilt heden nu treden waarna Frans Hasselaar de chromatische fantasia d kl t van J P Sweelinck uitvoerde De plechtige bijeenkomst werd besloten met het zingen van de zesde strophe van Iwt Wilhelmus Woudenberg een jaar commüiaris N V V WAT OP SOCIAAL GEBIED TOT STAND IS GEBRACHT N V V wU arkeiders en andememen nvatten De persdienst van het N V V schrijft ons o m Gisteren is l et een jaar geleden dat de Rijkscommissaris rijksminister dr Seyss Inquaxt den beer H J Wouden berg benoentde tot commissaris van het N V V Deze aanva rdde op 16 Juli 1940 zijn taak Dat het N V V een belangrijke taak vervult op sociaal economisch terrein moge bluken uit de volgende in het afgeloopen jaar verkregen resultaten Arbeidsrecht In verband met de op 13 Juni 1940 in werking getreden ontslagverordening beeft het N V V twwerkstelligd dat de arbeidsinspectie alvorens vergunning te verleenen de arbeidersvertegenwoordigers pm advies vraagt dat wil zeggen voor vertrouwensinstanties zorgt Daarnaast zorgde het N V V er voor dat d loonverw eningen behandeld worden voor de kantonrechters zoodat de arbeider snel recht kan verkrijgen Wachtgeldregelingen Voor tal van ondernemingen iie wegens slapte het werk stopzetten of denarbeidstijdüiltrompen zijn wachtgeldregelingen getroffen Hierdoor blijft dearbeider aan hA bedrijf verbonden totbetere werkgelegenheid mogelijk is Een mooi orbeeld is de instellingvan een sociaal fonds voor t grafischebedrijf lederen arbeider een minimum inkomen van 42 uur per weekgarandeert W e r k V e r r u i m i n g In de werkverruiming werden goede schuilen achaftgelegenheden ingevoerd en werd een aanvang gemaakt met de verstrekking van een warm maal Bovendien werd een algeheele reorganisatie tot stand gebracht waarbij de tewerkstelling van lederen Nederlander in principe mogelijk werd gemaakt en de loon en andere arbeidsvoorwaarden in overeenstemming werden gebracht met die in het vrije bedrijf De tewerkgestelde is thans in staat gesteld in de v erkverruiming een minimumloon te verdienen Loon en arbeidsvoorwa arden Nadat de loonverordening was verschenen is het N V V aan het werk getogen tot het opvoeren van de laagste loonen Vele collectieve contracten werden afgesloten vernieuwd en verbindend verklaard Duizenden arbeiders hebben reeds loonsverhooging verkregen Huur Nadat gebleken was dat vele huiseigenaars van het verbod tot verhooging van huur gebruik maakten om de huur op te zeggen heeft het N V V gezorgd voor een huuropzeggingsbesluit dat den huurder beschermt legen willekeur Werkloos heidsverzek e ring Dank zij het N V V kunnen thans ook werkloozen toetreden tot de werkloozenkassen Zy betalen slechts een bondscontributie van 10 et per week plus de bijdrage voor de werkloozenkas Daartegenover staat dat zij 50 et per week meer steun ontvangen Werkloozenzo rg Door het N V V is gezorgd dat als bijzondere wintertoeslag 100 extra steunuitkeering werd verstrekt Arbeidsbemiddeling Het N V V wees een vertegenwoordiger aan die de belangen van de in Duitschland werkende Nederlandsche arbeiders behartigt In alle bedrijven werden vertrouwensmannen aangesteld Een regeling werd getroffen met betrekking tot de contributie betaling Overeenstemming is bereikt dat zij die in Duitschland werken alleen aan het Arbeidsfront zullen betalen maar hier in Nederland hun recht op uitkeering uit de werkloozenkas van hun organisatie behouden Voor de Nederlandsche arbeiders in Noord Frankrijk werd een regeling getroffen inrake de overmaking van het loon Toekomstplannen Behalve dat het N V V de sociale belangen van den arbeider behartigt streeft het er bovendien naar een nieuwe geestesgesteldheid te kweeken waardoor het hoopt te komen tot de harmonische samenwerking van allen die het Nederlandsche volk dienen Het ziet den arbeider niet meer als den proletarisch geïsoleerde en wil voor hem alle gebieden van cultuur kunst en natuurschoon ontsluiten Om dit te bereiken werd de gemeenschap Vreugde en Arbeid gesticht In de toekomst ziet het N V V een Nederlandsche arbeidsorganisatie die zich uitstrekt over alle Nederlandsche arbeiders die van nature bij elkaar behooren Die organisatie zal niét alleen de arbeiders van hoofd en hand maar ook de ondernemers in haar rijen moeten tellen Zoowel de ondernemers als de arbeiders zu len toch hun streven hebben te richten op het belang van het volksgeheel en in het bijzonder op het belang van de onderneming waarbij de arbeider de best mogelijke sociale positie moet krijgen die de onderneming hem bie den kan De verhoogde productie die uit dit harmonisch samengaan lal voortvloeien zal ongetwijfeld ook de welvaart Afan den arbeider verhoogen Zoo hoopt het N V V den Nederlandschen arbeider uit zijn isolement waarin de hberalistisch kapitalistische sfeer hem had gestoten te bewrijden en te maken tot een levend onderdeel vSfn de gemeenschap KEURING VOOR HET VRIJWILLIGERSLEGIOEN NEDERLAND Voor het Vrijwilligerslegioen Nederland worden om keuringen verricht op de volgende data en plaat sen 16 Juli van 10 18 uur in Amsterdai i School lepenweg 13 10 13 uur in Utrecht Deutsches Ha ia Juh 10 19 uur in Rojtcrdam Deutsches Haus Volkspark Juli 10 18 uur in Amsterdam school lepenweg 13 10 19 uur inDen Haag Koninginnegracht 22 Aangenomen worden Nederlandsche onderdanen van 17 tot 40 jaar die wel of geen militairen dienst hebben verricht met een minimum lengte van 1 85 meter Voor officieren bestaat geen leeftijdsgrens Voor de gezinsleden van de aangenomenen wordt gezorgd voor zoover het kostwinners betreft Een vrijbiljet voor de reis van de woonplaats naar het keuringsburcao kan afgehaald of aangevraagd worden bij het Vrijwilligerslegioen Nederland Den Haag Koninginnegracht 22 resp bij de hierboven genoemde bureaux Een vrijbiljet voor de terugreis wordt bij de keuring onverschillig of de candidaat wordt aangenomen of niet uitgereikt GELD EN GOEDEREN fERKORTE BALANS VAN DE NEDER LANDSCHE BANK N V Voornaamste cijfer 14 Juli 7 JuU BlnnenJ wissels OSJtOJOO Si 576 100 Papier op het buitenland ase Ti344 MfllSS OM Beleenülfen 74J47 72a lis 467 SM Waarvan a N I SS 341 826 55 341 824 Voorschotten aan het rijk 15 000 000 Muiït en materiaal goud lA2tSl aM 1 0 2 9S0 432 Zilv munt enx US68 40a 141 4 765 Totaal munt en materiaal i oat s7s w 1038 Bankbiljetten in omloop 1 J 4 S2S I90 1 6 2 SOS joe Benka siffnatiën in ovnloop 11 943 M 746 Rek cour saldo s van het rijk Sn 787 Rek cour saIdos van anderen 172 780 244 l 9 e05 853 Totaal reii cour sado 171 700 244 170 1S3 64 Beschikbaar metaal saldo 299 867 139 288 862 148 Schatkjslpapier bij de bank 89 000000 EMISSU NED PAPIERrABRIEK Naar u ij vernemen is bij de gisteren Beliouden inschijving op 825 000 gewone aandcelen Nederlandirfjie papierfabriek N V te Maastricht het aangeboden bedrag nagenoeg geheel door fkndeelhouderB opgenomen DACELUKSCH INDEXCUFER Medegedeeld door t Centr Bur v d Slat Koersen van aandeelen op 14 Juli 166 6 op 15 Ju 1 167 9 Omiet Nederlandsche aandeelen op U Juli 1837 3 t üli BIH as 86 81 93 94 i 1H 9414 87 97 SS 3X Kil4 89 94 91 4 93 tOH 86h 91 91 4 9 92H 97 MM 94H 99X 92M 924 9 IM 99 9SK 77H 9714 92 4 S04 8814 99 9t 94 n PrtT ea otm Iseniagta A dam 103 ïi t6K Dito 1 1137 31 1 ApaJd Ie 17 31 Arnliem ItM I Dtvauter Ulo Dordr 38 Si i I Eindh Itlt il Do 3e Ig 37 31 t Geld J JV 3 o 6 J Ie Ig m 2 D oU J 3 lg 38 2 iOrhage uil Dtte U3 t Dito 1 37 I 31 a Dito 1 11 i Ironing 1838 S1 4 Dito Ie Uit 3 EUarlem 111 1 Dito K 11 1 Helm U37 li n b 1IT7 li i lllara Itl8 11 Dito 10 j 1 11 Leeuw Uit 1 Leiden UI7 f N Holland H 1 Do Ie M 31 1 Dito 8 21 D o Ie 10 J l r 05 NIJm la 1 17 li i R dam 1 M 17 4 D o 1 en 3 17 31 Dito 1 UI IV Dito l 3t SI 3 Schiod 3e I 37 IV Tllb 1 17 11 Utr Pr 37 IV Do Itm 37 31 Zeeland 1837 3 Z Holl 1837 1 Za Ie L 113 1 Dito Ie i l I MH 86 vNG 2e 1 17 i Dite 183 1 B T Onr Z 17 4 Ge a Cred 8001 HOOO O V Dito V l i 9 M 1 1000 I N BelcUut I 4 AMiTallliitca ypotaeekbaniieB Alg Fr Hjrp b m 1 verpl uia 96H 9t lOOH 97 Pandbr 31 A H b9erXY3l A dam Hyp 1 4 Dito 3 Arnh fl B Scr 98 99 99M 1034 SU 92 4 92H 954 iUIJt H 101 H IH 9SK I6 t E r Pbr 31 aL Drpb N N PJ 4 Dita CD 11 Dr H B d o 3 i rr Gron Hyp nanit Pd 4 Da Da en VaIV De Pb 11 i sGravHB d uSV Cr RypBPb li Hl H PjerA C 4 Dito aar BO IV Dall nyp B dito i DIte aer K IV Oyp k V Neï Eer M 1 buul Nypb aar AB AA BB 4 D e aar T TA V t UH T n Cred 99 4 9614 96 4 99h 9 M 9tH 98 IOU14 IUOh 16 87K 97 97 Pandbr 4 D e m 1 verpl uitk 31 N nyp b do 31 N Uyp b Veend erie K 31 D e 31 dIte 1 Noordw Hyp b Pandbr li 0 ortja H b d o 4 Roti Uyp b d e 4 W dite ftaa Byp b aer K L IV Utr Dtp k 4 Dito lerie K 4 Dite aerie E 3 i Dtte 1 TetpL ulU V t Waatl Hn k EX IT 8614 87H 87 4 4 tut nit 107 83 4 Uiiutr en em Bilataa A K U obL tv Bergh es Jurg fvd ObL li i 17 Obl lOSM 101 M Levert Eeep Mtl Obl Werlap NV Ie hyp ebL WUUw V t 103M LImb atevBkin 104 li 8014 14 lOlH S7 K 97 4 100 4 87 99 80x UH H 31 80X OW 4 Bat P Mt O 4V ld td Obl r Ctederl Obl 41 Ifoormann Cuit On Obl t Amat Orb b 1 MttUei 1 Nat Gr bet U i Idem lil 4 Ned Gr b b 4 Ncd Ind Sp ifl UOl obf 11 MiaaKalu en T O Java St Obl t demarang Joana IttlplMl ld 4 A dam 1174 100 1 ld A dam Olynp 116 L 100 1 UL W Kr NHV Hat uil 76 77 AANDEELEN Baak ea CredletliutcUlageii A d Bank aand Holl BankU dito Inc Bank dito J B too T Kaavereen dito N I Eac m dito 119 103 118 231 118 86 119H 1C3 111 228 4 II814 5 137 112K 126 lïï 132 Ncderl Bank A KM T Z A 900 d N R Mt 190 t Rott B Ver aan TwentachaB AA laSuat eadarBemlngan Alg Norltgew A 6 248 A d Dr Mi a 230 235 A d Superf 120 122 Aut Scraw W a 114 Bat Maig Fabr 112 115 V d B 190 10 0 147 UlH 191 156 IM 2031 2 U 16SH 17U 17Ï 1734 KI I XI i 245 250 170 1704 179 IS 95 KiH 14114 1434 U H liI4 G A 169H 1834 T d B pwAlOOO 110 Dito B MOOO 107 106H Berk a Pa Afgaat c T aand 89H 86 C enP r Schol te 156 Gouda atear dito 411 Gruyter en Zn A pref aand Dito B wlnetd p Heomaf aand Helnok aand Hero Cone aand Holt St m a Holtandia aand Kolt Bet Mij A Holl dr en k A Holl Kuntti I A Int Gew B ditoIntern Viae A K r Beyncidtio 1414 K0D N E m to a Dito pref K N Hoogov do Kon N Zout I A 485 470 K Br Stheem do 2iS 250 Korenichoof NV de dito 1284 130 Lev Br en U C 100 c pr aand 1174 1194 Dito 1000 C v pr A 11 118 Do 100 l Cpr A U2H 116 Do 1000 6 C pr A 1124 115 Lyempf IJ en Mt 1964 1 4 Maell d Ned B Cv a 365 at7H N Gt en S t a 4U7 407 Ned KabaK dITb 3 40U N Sch b mü dito I7 t4 N StJ Kayaer A 20U 206 Phil Gloell 7S aigeat C v A Rott D MU dito 3164 830 Schelde K M djl IO64 1034 Scholten dito ISUH Smiti tratutf I d 333 sukv 90 4 a iw Stokv too iooo d 159 laiSt ipinn Sp do 123 123 Stork dito 315 2 Twijnatra Pre A 1 Utr Aapk t GA 1714 Ver BI tb aand 2124 217 Ver Ck aand I 114 1234 Dito pre 133 13 Ver GU N BtA I6O4 161 Ver n T Gelder 1564 ItU Dito dito p aand 1591 160 Ver N R Ub a I694 Ver Touwt dito 138 143 Vllsatngen K d 19U 306 170 190 4 122 lts IM n H 76 Wcrkapoar A dlla WMtaraulker tflta VrUtoa F few A Dito C Pt e A Wyera 1 en Am Cbryatal Aa SnelUng C T A SUDd Br C e UA m Teb Cy A j n IIH 14 814 4 H 2K 377 SB a m 260 266 290 Cel c MA a Ges KI Cy Ct t i a K a Huda UCC IRJI Keeip Me T PI Corp C A N Bt CvO A RD Unit St Rubber C T 1 s AN I El MvA Dito Nat B e NJ Gal Mt A Dito N B T Tw C St vJij Am Tel Tr K C T A 166 HkkdelavereeBlstBgeB B C eo U g A I64 Bom S a 41 A 196 19 OcU At H M d 123 113 Gun en Sch A 126H l Cr esH vj A 229 236 Linde eii Tevatt 187 188 Ned Wol MU A 71 MDnbokwekdefmeaalBgea BU HU Ie nib A 500 613 Dito Ie A 465 4644 Boeten M MU t 224 22 Slngkap TMÜ 174 178 PetroL araaBlagea 222 233 2444 221 270 934 4 249H 260 Drd Ptr I CvA iC N PeU Mij lOO Ond A dito C V A Moeara Cnlm A Tarakan PJl A SUnd OU 10 è 19 C A ZIH RabberoaSeiveHJBgea 142 143 178 127 71 74H 76 13S 76 Heaaa Rubber ë Ind Rubb C Java caoutch Preanger R HU Rotterd Tap Salatrl Plant Wai Sumatra Zuid Preanger SckaapTaartwaatarkappHen Funi eu S enA M Mi Zeev aand Niev Goudr A M DaUaaaC vA HU Ooitue A iandeiav A dara 147 106 299 1294 157 4 i74 CultniinaAalacakppUeM 804 16d 187 9 130 774 1U2 4 2 2S Knan Suiker A PagotUn A 189 99 Suiker C t MU A Tjeweng Leatori Arendf burg Beioeki A 103 Soek Landb A Amst Thee C A Ban Thee Ru A 131 410 180 SS i 194 155 62 68 3111 4 1K8 129 leo tn 4 Goalpara Cu Mt 4U5 Pangkeotam Thee PasirNantkaCMU Rungga Landb A Sedep Cult A Sindang Cult A Telaga Patengan WJavaTheeCMU ln Cult Syndic KallTelIoCuItJtU Michiel Am WJavaKlneCJrUl 8214 17a 1964 91 ai 1144 l i 1254 18H Bt 314 1094 Blauwh Vnei A Bijenkorf A Gem E W en W Dito Pref WA Gouda Kaaaft HU Boulh Albaru A Houth Jongea A Houth Pont A Mu der IW H A Do 5300176000 K N M V Hav w A ZSab lOOOCvA Woolworth ao Co Spoer ea Traawegea 94 5t4 234 6 H 3 15 4 80 14U 66 II 4 3 4 7H 18 16 2 4 99 4 DeU Spoor A N I Spw MU A Atch T CvgAKantCA CvgA K CSouth R CaIdem pret a Dito Cert 4 A Un Pac CvaA Geld Tramw MUKedirt St u HUHad Stoomtr A Dito pret A Malang St Ir A OJava St tr A Sem Joana A Sem ChertboB A Soerajoedal St Ir Prolongatie ACTIEVE FONDSEN MOK KIU4 ar 94 2 86M ts lOCH SU 10014 99 l i 964 87 6 H 87 1 te Ut 4 te M t 4 kU ri I 4 Ml ISU 1 11 ri OreMkoek ebL i tlK t t eM i Can fnaelir S Oraatkeek aki IfM 89A 994761 76H 9tH 94 un 1 MM h MH ua I CertUlaaiaa Craaikoak aki t i IMt Udll f 1 V 1 1T Indl IK Itn iBdl UO A i Buk M CtwL iHt Kei Baak 194 197 4 Ned Ud Hendelab OIH 129H Med Maad Itt Ct A U3K 134 iDdMtrMa Alg KunatMld Urne 1624 Ut 147 16014 Barkal a Fatant tm tSu II3M 8 CalT OUe C sew t H iSt 89 93X Ce lr BaUar MO 3 94 Fekker 1914 l Lever Brea as Oala r 6 i34fi 135 131K Ned Fard Aat II6 Pkllipa C B r A 2364 117U JH Vi Olto Prat w A IMN 1 7 AlL Ludl 8L C T 1 ga R a AaL Bemkarg A C r 6 1 s a Am B a praC a AaL Car aad r C Aand Aia Enka C V ld Aaae Copp C ld Betkl tt C tOldL Ckryal Corp C A Cartlai Wr Carp C V Idem Daoaral Motor Uea Utant Hiekal Cy C e 1 a Kanaee C a t A B U t MerUL Am Av a T A R a Nertll Am A C VA Rep Steel C A 300 223 Uo Sutet Stael ld SvikereMermeaitafea HandelsT Anial A 419 439 4 430 Javaacba Culjnl M MJ Had In4 8 Ua ld 335 210 Var Vorat C U MO MO A 122 U3 Vi i 5 127X TabakaondaraemlBgaa A £ 16 2au4 314 DeU BaUv MU DeU UQ A lfO C 2V6I4 SM m nu T Idem 3I 4 281 Sanembah Mlf Idam 323 224N WUaonHCe C A lp nrai iL Baltim and Ohle C Idem Shasap St Okie C T 4014 11 e J4 W uivt 3 4 4 Mine IlUnola Cent C Jd N York Centr CStAé Peiuiaylv R 19 É $ 90 C T A SouUl Pac Cf f IdciB Ld RaUwa O gew Idem Canad Pac C e M Amstertlam am 281224 lau 190 tun vm 7414 133 liU 138 R Cult Aand m Ht Bandar Bub ml Id DaU Bal R UU IdKaudang Lemboe Rub Ida Hajanglandcn 74 4 11 Varsea UL OostJava ise 163 Rubber UQ Idem Oostk BOO C T arbadjadl 138J4 Bum R Idem Ollau Sum Rubber III idem 11 8um Rubb Cult Id XU Ver Ind Cult Ond 190 Idem 194 latare Rubber CerL T Idem h katOMvarklarlM 7 7 n n 17 97 95 7014 71 117 Ü 17 74 1 lU Da frootb 1949 a r f ld Id 1 41 I r Id Id p IMt r3 Id Id p UU rl Id IC U 4 r Id Id f UU r I Id Id p t 4 r 1 Id Id p 1047 I r 1 Id Id 1M r 1 KoBVcrsiona kaaae ObL 4 Olto Neue Auag bL I rarbanlnd IIG 1 C tr O Kail E nd C 30 1110 1 Otto A 10 100 t WintarshalJ obl ll i rirbonind llO c tr A Var Korklnd C 1 A DultaclU aarL 1101 H O t Robrv n i Vf V O 11 4 Olto M Vf Va O 1 4 90 i D Rentaftbank II 1 Vei O atedau O Bayr Hn an W B Pb li 1 D Unoleumw O f OH 0 4 4SM mt u U3 Gelaenk Bargw OU t GiitanoltiiunfshatM ObL Tllarpenar Bargbau ObL PhoanU Akt C A Obl Rh Clbe UnloB ObL 1 Ruhrckamia A O Obl lamana an llalaka ObLf iV ttaklwerke ObL 1 DUO aerie A M I ObL f iVlciar Oew Obl tUt Vogal O K OM f M ObL 1Oils T Obt t tufaoar tr a aaaaiba b Ob I rarbenUduatrla wad Sianena en Hatake aand ar aiaBotoCf rabr aand WlatarahaU Akt Oaa aaad BOKRIRN NBOBRLANDSCB CI BABUfOIMSTITUUT Koerten voor stortingen op id J U 1 41 tegen verplichtingen luidend in ëa a B 301433 Zwitaerscne fraacs 43 30 rranscbe raaea i 1W Lires 9 91 Deenaebe kroeea 90J7 Nooracbe kronen 43jU Zweedadie kronen 44 90 rinsche mark 3J Dinar joude S J tt Dinar nieuwe achulden 3 77 Turksche iKioden l 4 l t Peng s ol achuldejl 3 fl v PengB nt pe achulden 4S Zloty ou achuldenl 33 Zloty nieuwe achulden HA Ul 1J Slowaakscbe kronen t