Goudsche Courant, woensdag 16 juli 1941

6 Üp een der binnenplaatsen van een Lembergsche gevangenis spelen zich hartroerende scènea af Hoijmann Polygoon welke in een koeienstal werd veranderd Anti Kamintem Polyiioon SOVJET RUSLAND ZOOALS HET WERKEUJK IS BUITENLAND DE DUITSCHE OPMARSCH NAAR KIEV Sterke Sovjet panUer fonnaties vernietigd sterke pantserformaties van de Soviet ïgn Maandag volledig vernield toen zij trachtten de lacunes achter de kapotgeschoten fortificaties van de Stalin linie t vullen en den Duit fchen opmanch naar Kiev stop te aetten peie Sovjet patitserwagens waren in aUereil ki de ontslane lacunes geworpen en reeds Zondag ontwikjïelden zich felle pantsergevechten Honderden Sovjet tanks van 50 tot 70 ton gingen te niet in het vuur van de Duitsche gevechtswagens en in den regen v n projectielen der Duitsche S anUerjagers De groote tanks waren ewapend met zwaar geschut Ook deze rcuzenlanks bleven brandend op het slagveld liggen fflle tegenaanrallen van de Sovjets in het gebied rondom Kiev werden riet de bloedigste veriiezen afgeslageti De Sovjktormattes werden ulteengeth evèn deelen ervan werden i de bosschen teruggeworpen anderef deelen ingesloten en de groote hassa der hier geconcentreerde Sovjéttroepen werd geheel vernietigd De oOlitaire SoTjet miaie It LMidcB aaar Moakon De leden van de militaire Sovjetmissie voor Engeland generaal Golikow en Kolonel Draeun zün volgens betichten van Amcrikaansche ageiiiactiappen uit Londen per vliegtuig naw Moskou vertrokken Over enke le dagen worden zy weer te Londen verwacht Ontnnchtering in de Londensche pers In tegenstelling tot de optimistische voorstelling van zaken die de Engel sche pers nog enkele dagen geleden meende te kunnen geven van de positie der Sovjet legers is thans in de Lon densche bladen naar Hit den Engelschen berichtendienst blijkt een sterke ontnuchtering ingetreden De militaire deskundige van de Times spreejct over een periode van zware beproe vingen welke nu voor het Sovjet leger is aangebroken Oe instandhouding van den strijdgeest der bolsjewisten aldus het blad is nu belan ker dan het lot der versterkingslinie Alles zou echter afhankelijk zijn van het transportprobleem want het voornaamste probleem bestaat er voor de Sovjets thans in de munitie naar het front te brengen en de reserves te transportee ren naar de sectoren waar zü dringend noodig zijn Het blad roept het So vj etleger op om ook wanneer zU het onderlinge contact verloren hebben nog stand te houden tegenover den Doitschen aanval DütTSCH LBOERBKlUCm Hul gebombardeerd BRrrSOHE SCHEPEN OP OE REEDE VAN SDEZ VEBlVf ETIOD Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend De operaties in hel Oosten schrijden gestadig voort In den strijd tegen Groot Brittannië heeft het luchtwapen in den afgeloopen nacht mei sterke strijdkrachten wederom de ravitaille ingshav en Huil gebombardeerd Uit eljreide branden ontstonden In t kaïtaal van St George is een koopvaarder van 6000 b r t door neergeworpen bommen tot zinken gebracht In Noord Afrika hebben Duitsche jagers concentraties van Britsche vrachtauto s by Sidi el Barrani uiteen gedreven Duitsche gevechtsvliegtuigen brachten vijandelijke batterijen rondom Tobroek tot zwijgen Een formatie Duitsche gevechtsvliegtuigen heeft in den nacht van 13 op 14 Juli Britsche schepen op de reede van Suez gebombardeerd Twee vrachtschepen van in totaal 12 000 b r t werden vernietigd Twee andere groote schepen kregen voltreffers BU aanvalspogingen van Britsche geVechtsen jachtvliegtuigei aan de Kanaalkust zijn gisteren door jagers en afweergeschut 12 door marinegeschut één vijandeluk vliegtuig neergeschoten Britsche gevechtsvliegtuigen hebt enin den afgeloopen nacht brisant en brandbommen in NoordwestDuitsch land vooral in Hannover en in het kustgebied neergeworpen De burgerbevolking leed eenige verliezen aan dooden en gewonden Nachtjagers en afweergeschut schoten zeven aanvallende Britsche gevechtevliegtuigen neer IT llAAmCH LKGÈRBtmCHT Felle aanvallen op Tobroek ACTIVITEIT IN DE LUCHT Het Italiaansche weermachtsbericht van heden luidt als volgt In Noord Afrika hebben aan het front van Solloem onze troepen een naderingspoging van pantserstrijdkrachten afgeslagen Aan het front van Tobroek is een aanval van vijandelijke troepen op een van onze steunpunten s f geslagen De luchtstrijdkrachten van de pil hebben herhaalde malen de rortificaties zware besdhadigingen van woonhuizen en boerderijen tengevolge In een stad in Zuid tilolland werd een woonhuis totaal v ernield en werden vier andere beschadigd In totaal werden drie meisjes gedood een man een vrouw en een knaap werden gekwetsL De hier en daar door brandbommen veroorzaakte branden meest boich en heidebranden konden snel worden gebhischt Enquête onder Amerikaaiuche kieaers en de haven van Tobroek fel aange vallen Andere formaties bombardeerden Britsche vooruitgeschoven steunpunten eniinstallaties In de oase Siwa tusschen Sidi el Barani en Mersa Matroeh hebben jachtvliegers in scheervltKht gemotoriseerde eenheden aangevallen en daarbü eenige auto i vernield Oe rUand heeft luchtaativa Uen uitgevoerd op Dema Bardia en Benghazi In Benghazi is een Britsche vliegtuig door onze jagers neergeschoten 7 TEOEN DULNEMING AAN DEN OORLOG De New Ybrk Daily News heeft volgens het D N B aao ieder ingeschreven kiezer van den staat New ork de vraag gesteld Moeten de Vereenigde Staten deelnemen aan den oorlog om Engeland te helpen De enquête die gisteren geëindigd Is leverde het volgende resultaat i p 70 5 sprak zidi uit tegen deelneming aan den oorlog en 29 er voor Bü tegelijkertUd soortgelijke iquêtes van de Chioago Tribune in Illinois hebben 80 7 gestemd tegen en 18 3 voor deelneming aan den oorlog In Oost Afrika vijandelijke luchtaanvallen op Gondar Onze luchtafwoer greep terstond in haalde een vliegtuig omlaag welks l emanning bestond uit dissidente Franschen In den nacht hebben Britsche vliegtuigen bommen geworpen op de stad Mewina Er ontstond icbsda aan gebouwoi Onder de burgerbevolking viel een doode vierjV personen werden gewond Lord Halifax viCB nmiNa van indut JAMDIjSTRIBIITIE VOOR DE DUITSCIIB WBERMAOHT Het D N B meldt uit Stolkhohn In toohiangevende kringen van de BritschIndische hoofdstad houdt men volgens een bericht van het Engelsche agentschap Ezchxuige Telegraph uit New Delhi rekening met de mogelykheid dat de tegenwoordige Britsche ambassadeur te Washington lord Halifax nai zijn terugkeer te Londen wellicht tot vice koning van Indië zou worden benoemd Zooals bekend is heeft Lord Halifax die toen nog lord Irwin heette deze lunctie reeds in de jaren 1920 1931 bekleed Engelsche luchtaanvallen ORB OOGDEN DRIE GEWONDEN In den afgeloopen nacht hadden de doOr Britsche vliegtuigen op ons eworpen brisant en brandbommen op eenige plaatsen meer of minder Het Verordeningenblad bevat een verordening van den Rijkscommissari i waarbij de invoering wu dt geregeld van distributiebons voor jkun voor de Duitsche weermacht Ingevoerd worden gele militaire distributiebons met zwarten opdruk voor 12S gram jam De landftek n hiervan luidt Deutsche Wehracht Marmelade 125 gr Marke Niederlande DUITSCHE BEURS VOOR UPDRACHTEN AAN DE NE0ERLANO8CHE INDUSTRIE Vandaag gedurende een gedtelf van den dag is in den Haagschen D rentuin een beurs gehouden ge niseerd door het Duitsche Centiil Bureau voor opdrachten Zentra auA tragsstelle gevestigd in de Carel v Bylandtlaan te s Gravenhage De lxdoeling de er beurs was de Duitsci industrieelen die hier te landi opdrachtgevers optreden in de gel genheid te stellen hun opdrachten V plaatsen In hoofdzaak ging het kvt om metaalverwerkende industrieöii maar ook weren er vele afdeelinl voor kleediog grafische vakken ti Omstreeks 130 Duitsche firma s war er vertegenwoordigd en eenige hof derden Nederlandsche opdrachtnemei kwamen er zaken docn TOp het gel i van kleeding waren 80 a 70 Ned landsche firma s vertegenwoordigd 1 deelnemer waren ooit in de geleje heid inlichtingen in te winnen ovS grondstoffen Het was de eerste keer dat een tof danige beurs werd gehouden WaS neer zü blijkt geslaagd te zijn zulle er wel meer volgen Naar de drulil te oordeelen die in het gëbau heerschte z dit zeer zeker het gevr ziJn want het wemelde er van zaken lieden en industrieelen DISTRIBUTIE VAN GOUD EN anLVER Een in het Verordeningcnbiad opic nomen beschikking van den secretjri generaal van het departeemnt v Handel Nijverheid en Scheepv i i wij st goud en zilver aan als distriliiij tiegoederen in den zin van artikel van de distributiewei 1939 I Hoofdredacteur S O W flleri Rotleri Chef r l H tcur oor OoimU l OrMtrik P Tteter Ootids