Goudsche Courant, donderdag 17 juli 1941

GOUDSGHE COD BANT Donderdag 17 Juli 1941 80e JMi8 f No 20M2 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN pUMtms HARKT n TH t74S rMtrakenliig IMM Chefredacfeur F TIETER Gouda Nieuwe belangrijke successen in het Oosten te verwachten Japansche régeer ng afgetredeti Een sterker kabinet noodzakelijk in verband met den internationalen toestand weer kabinetsformateur onverschillig biyven tegenover het optreden van Amèrikaansche oSrlogsschepen In dit gebied Amerfl w il n l aldus het blad de Japanscha eilanden omsingelen door bases aan te leggen op de verschillende Amèrikaansche eilanden Het is bijzonder opmerkelijk dat de belangrijkste strijdkrachten der Am erikaansthe vloot steeds in den Sullen Oceaan blijven Dit bewijst evenals de verklaringen van Knox dat de Vereenigde Staten in den Stilen Oceaan een hypothetischen vijand zien Het blad meent dat in dit gebied twaalf Amèrikaansche slagschopen elf kruisers ve ertlen lichte kruisers drie vliegkampschepen twet orpedojagprs en 31 duikbooten liggen Deze schepen zijn geconcentreerd in de wateren van Hawaii Zij kunnen elk oogenblil naar elders uitlóöpen GENERAAL ITAGAKI BIJ DEN KEIZER De voormalige minister van Oorlog nchef van den generalen staf vanhet Japansche leger in Cfiina generraal Itagaki die gisteren te Tdkioaangekomen is al heden in aanwezigheid van den minister van Oorlog generaal Tojo en den chef van denopneraltp stad generaal Soegiyama door dert keizer i n gehoor wordenontvangen Itagaki die tot dé meestvooraanstaande aanvoerders van deJapan sche weermacht behoort i totopperbevelhebber van Korea benoemd Spvjet troepen in tal v n sectoren zonder leiding Vorming van een nieuw weerstandsfront onmogelijk Regeeringsbureaux van Moskou naar Kazan BESPREKING TE TOKIO De AmerikSansche ambassadeur Grew heeft gisteren een langdurig onderhoud met den plaatsvervangend minister van Buitenlandsche Zaken Ohasji gehad Volgen s Domei had Grew een bijzondere belarfgstelüng voor de jongste ontwikkeling in Thailand en Indo China waarover de J ipansche pers juist den laatsten tijd in verband met de toenadering tusschen Engeland en Tsjoeneking uitvoerig had geschreven De Thailandsche geant heeft gisterochtend een bespre ing gehad met den directeur van de Ziiidzee afdeeüng van het departement van Buitenl indsche Zaken JAPAN EN DE OORLOG Japan i na het uitbreken van den Duitsch hcil iewistischen oorlog dichter bij de zone van den groolen oorlog gekomen zoo schrijft de bekende schrijver Moerofoe hi De houdinn van Japan staat vast Vervolgen verfklaart Moerofoeshi d t de vorming van een groote Oosl Ariati sche zorie tevens de suwrieiire n sitie van Japan in het We telük deel van d n Stillen Oceaan iieteekfnt Wie ich verzet tegen deze politiek van Jaoan is Japan s vijand on wie Japan steunt is Japan vriend Volgons deze beginselen dient de ereld Jap t booordeelen naarborgd zal zijn wanneer door sa menwerking van alle verbruikers de noodzakelijke besparing nordt Verkregen zal in de naaste toekom st zeer streng worden opgetreden tegen over schrijrting van de verbruikshoeveelhedeu waarop men recht heeft De overschrijding van de rantsoenen behoeft niet meer per 2maandelijk sche periode geconstateerd te worden doch overschrijding in een t epan d gedeelte de er periode van een evenredig d el van het rantsc er waarop dé t etrokkene voor de geheele periode recht heeft is eveneens ten strengste verboden Dit gedeelte der periode zal echter niet korter zi in dan een week Slechts voor industrieele bedrijven welker aard een gelijkma tige verdeelirg van het rantso in over de geheele periode niet toelaat kan een uitzondering gemaakt worden In alle plaatsen des lands zullen in verband hiermede tusschentijdsclj meteropnemingen plaats hebben en indien bii bepaalde veibruikers over treding wordt geconstateerd zal tot hef nempn van maatregelen a ls onmiddellijke afsluiting van den toevoer worden overgegaan Het kan niet worden geduld dat door gebrek aan medewerking van een deel der verbruikers de geheele voor zienmg met lectriciteit en gas zi u moeten worden stopgezet Een dergelijk gebrek aan gemeerschapszin zal met de daarmede jn ovcrccnstemmin g zijnde gestrengheid uurden behandeld Een slachtoffer van bolsjewistischen moordlust Duitschgezirjle boeren in Rozanka die door de Jodon aan de Rooden werden verraden en door deze op gruw tone wijze werden ter dood gebracht Na den ijitocht der Dutsche troepen vfflB Sen de verwanten de slachtoffers der onmepcbelyke Sovjet Scherl Polugoon l ning met gas en eiectriciteit alleen ge De toesUhd aan het Oostelijk front blyft ilch naar van deskun dlge Duitsche züde aan het D N B wordt medegedeeld zeer gunstig voor de Duitïche weermacht ontwikkelen die thans nadat de bres in de SUlin llnie vergroot is tot diep in het achterland oprukt Het Il begrtJpelUk dat het opperbevel van de weermacfht over de afeonderlUke aanvalarichtingen nog het tilzwijgen moet bewaren doch thani is reedi t ovei zien dat tegen het einde van de vierde week van den oorlog tegen de Sovjets ondanki hun wanhopigen tegenstand nieuwe belangrüke suooeaaen in het Ooaten voor de deur stsan De Soviet leiding tracht tevergeefs door het in den atrüd werpen van alle mogelijke Sovjetformaties den stormvloed in te dammen die thans de Sovjet Unit bedi eigt Reeds thans blüJtt dat in vele blmtsectoren niet meer gesi roken kan worden van een unifomM leiding der hevig dooreen geworden Sovjet troepen Steeds sterker wordt h t verbreken van de achterwaartsche verbindingen der Sovjets door de Duitsche luchtmacht nl van de spooriy nen in de districten Kiev Moskou en St Peterburg Lenin grid gevoeld Ook de Duitsche marine heeft in de Oostzee by den aan vil van Duitsche motortorpedoboo ten op een formatie vyandelüke zeestrijdkrachten opnieuw een mooi uc s behaald Duitséhe superioriteit in de lucht Het Duitsche lucht wapen heeft door de verbrijzeling van de gevechts en jachteskaders der Sovjets een geduchtige superioriteit in de lucht naar het D N B verneemt zoodat het bijna onbeperkt heerscht over het Sovjetluchtruim Het heeft de spoorwegen tot ver buiten het eigenlijke grondgebied vernield én de t elangrükste spoorlynen zyn over honderden kilometers onderbroken Als gevolg van deze vernielingen kunnen troepenformaties van eenigen omvang niet ordelijk teruggevoerd ea evenmin van het achterland uit van De doorbraak van de Stalin4inie p dudi iwart HJn op la t kaartje gettt Ml v rtoop der DuttKli mlIRalr operaties vlet Ru8lan i weer tot op 14 Juli S ïwarte Ptlltjea geven de opmarschr OJ aan naar bepaalde strategiscHe Wh reeds nu en dan tn de Dultach WniachtslMrtch len varmeid CwlSlt Hnle U ngegc 0 Si ï Bobroelsk Mfi k wordt uitgeoefend In de w mMS Pclpus meer In nt ïiJrS Wil b in de rlcli 0 m fe voorr aamsie ptaa ZjlW ï Moskou In den zuid sector cJL rlChUng van Klew Kief JSSÏLS bureau m de Mk het noodige voorzien worden De opbouw van een nieuw front met grootweerstandsvermogen met behulp vande bestanddeelen van het oude is derhalve voor de bolsjewiki onmogelijk vooral daar de actie radius van hetDuitsche luchtwapen tot ver in de Sovjet Unie reikt en in de gelederen vande Sovjets reeds dagenlang ernstigeontbindingsverschijnselen aan den dagtreden Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben op 15 Juli doeltreffend het verkeersnel in het gebied rondom St Petersburg aangevallen Spoorlijnen laadperrons en stilstaande treinen werden succesvol met bommen bestookt Tevens werden in den driehoek Smolensk Moskou Brjangs doeltreffende bomtreffers ge plaatst op het spoorwegnet aldaar Deze voor de terugtrekkende bewegingen der Sovjets uiterst belangrijke spoorlijnen iun op de meest verschillende plaatsen meermalen verbroken foodat gedurende langen tijd per trein geen Sovjettroepen meer teruggetrokken kunnen Worden De chef van den generalen itaf van de Hongaarsche Honied deelt mede In samenwerking met de Dtjjtsche troepen hebben onze pantser formaties met succes de Sovjet achterhoe ieii aangevallen en teruggeworpen Officieel wordt te Helsinki medegedeeld Dinsdag en Woensdag zijn door den vijan op Finland geen bommen ge worpen De Finsche jagers en de lucht doelartillerie hebben acht vijandelijke vliegtuigen neergeschoten Sedert het begin van den oorlog zijn op Finsch gebied in totaal 114 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten Regeeringsbureaux verlaten Moskou Op grond van te Washington ontvangen berichten meldt d sN e w York TimeA dat de regeerin sbqreaux en de Sovjetauttoriteiten MoskoiiyyerUten en zich te Kazan 450 mijl ten Oosten van de hoofdstad vestigen aldu s het D N B Slecht s het ministerie van Buitenlandsche Zaken zou voorloopig te Moskou blijven Daarom zal ook het diplomatieke corps nog niet vertrekken Sovjet kruiser zwaar beschadigd Duitsche motortorpedobooten hebben op 15 Juli in de Sovjet wateren van het Oostelijk gedeelte van de Oostzee een actie ondernomen en een gevecht geleverd emt een formatie bplspewistische zeestrijdkrachten Ondanks den krachtigen afweer der Sovje ts wisten de Duitsche motortorpedoi ooten een torpedotreffer te plaatsen waardoor een Sovjet kruiser zwaar werd beschadigd De motortorpedobooten zetten zonder verliezen hun actie voort Van Duitsche zijde wordt opgemerkt dat de marine der bolsjewisten tot dusvor noch in de Zwarte Z noch in de Oostzee een of andeJHeperatie heeft kunnen ondernemen Mftt Duitsche luchtwapen en de Di ithe marine daarentegan hebben door doeltreffende aanvallen tezamen met hun bondgenooten aan de Scwjet niarine zware verliezen toegebracht De dood van Maxim Gorki De bekende hoofdredacteur van het Praagsehe blad Vee er Krychtaiek die pas onlangs sensationeele onthullingen heeft gedaan over bolsjewistische plannen tegen Amerika publi ceert thans in zijn blad een b ricbt over zijn belevenissen te Moskou Krychtaiek heeft allereerst een uiteenzetting gegeven van het geval Gorki Maxim Gorki die aan de zijde der lx lsjewisten aan de revolutie deelname was door de resultaten der regeering ontgoocheld Hij hulde zich in een stilzwijgen omdat hij niet tegen het bolsjewisme wilde schrijven en er toch niet me sympathiseerde Dit feit ontging Stalin niet Hij had verwaclit dat Gorki hem als een held in zyn vol genden roman zou laten optreden Daar Gorki dit niet deed weigerd Stalin zijp verzoek om vóór herstel van gezondheid naar Capri te mogen gaan Gorki stierf daarop waarschijnlijk aan tuberculose De zoon van Gorki die beweerd had dat Stalin door het niet toestaan van de reis Gorki had gedood werd gearresteerd en moest bekennen tezamen met Jagoda zijn vader te hebben vergiftigd Wanneer Gorki niet vergif tigd werd dan werd toch Stalins landgenoot en liesle vriend vergiftigd Hij werd gearresteerd en beschuldigd aan een samenzwering te hebben deeliienomen Ordijonikidse had Stalin hevig aangevallen doch werd met de belirftt gekalmeerd dat zijn vriend Serebrjakow die aan deze samenzwering had deelgenoinen in het proces als getuige zou optredan waarna hij zou woidea vrijgelaten Kort daarop werd Oidajonikidse ziek en stierf Profaisor Pliethew cUe de acte van overlijd moest opstellen weigerde dit te do i en verklaarde dat x dsjonikidse dioor füngestapt glas dat men door zyn eten had gemengd vermoord was Hierop wierd hij gearresteerd en later aangeklaagd Gorki te hebben vermoord Nog duidelijker komt het karakter v n Stalin naar voren in het geval Jenoekidse dien Stalin l et doodschieten niettegenstaande de vader van Je noekidse hem het leven had gered oen de Czaristische politie naar Stalin zocht De plotselinge dood van Stalin s vrouw Alliloejc wa verwekte door de bijkomende omstandigheden groot opzien AUiloejewa was na met Stalin en Worosjilow een tooneelstuk te hebben bijgewoond met hen naar huis gereden Den volgenden morgen was zü dood Haar lijk werd gevonSen met een witten band om het voorhoofd AUiloejewa s broeder was de leiöer van de Kaukasische rebellen die in opstand kwamen legen Stalin In Mofikou geloofde men algemeen dat Stalin tü dens een twist zijn vrouw heeft doodgeschoten pnidat zy hem verweet dat er onder het volk zoo n nopd heerschte Volksdaitschers bedreigd Uit Berlijn meldt het D N B Het bolsjewisme doet zich aan de in het binnenland der Sovjet Unie oprukkende Duitsche troepen en de troepen van de bondgenboten voor zooals lïet werkelijk is n l een gevangenis van volken van een geweldigen omvang waarin alle volleen der Sovjet Unie door de dunne t olsjewi tische bovenlaag in hetzelfde dwangbuis worden geperst Wie zich hierin niet wil schikken wordt meedoogenloos opgesloten Bij hun opmarsch komen de Duitsche troepen overal oor gevangenissen te staan die vol zitten met politieke arrestanten en waar de terugtrekkende l olsjewisti che troepen van tevoren niet iedereen hebben dood geschoten kunnen de gevangenen door de Duitsche troepen worden bevrijd Bü de verovering van BrestLI tow sk vlak bij de Duitschbolsjewistische grens gelegen ontdiBtten deDuitsche troepen in een gevangenis 5000 politieke arrestanten waarondertalrijke volksDuitscliers die nog destijds door de Polen waren gedwongendienst te doen in het Poolsciw legeren die toen vervolgens nadaf zij ioorde bolsjewisten gevangen waren genomen wegen s hun onbetrouwbaregczind ieid in de gevangenis werden corp n heeft en groote moderne gcvan geni s van baksteen doch voor de door do bolsjewisten evangen gezette pcn onen was zelfs dezo groote gevangenis te klein De gevangenen die na den aftocht van de verslagen boLsjewisten A aren uitgpl rokpn on juist bezigywaren de laatste gevangenisdeur te rammeion vertelden ver schrikkelijke diVigen over him beleve ni ssen onder de bolsjewistische machthebbers Omdat zij Duitschers waren waren zij omdat zij van anti bol is visme werden verdacht reeds sinds vele maanden in deze gevangenis oogesloten ledere afzonderlijke cel bevatte 32 man hoewel er slechts voor zes man plaats was In al deze maanden hadden zij onbeschrijfelijke mishandelingen te verduren De gevangenis was vuil en verwaarloosd Daarbij kwamen nog de andere kwellingen ffle de gevangenen hadden te doorstaan Ieder oogenblik erop bedacht doodgeschoten te worden hoorden de gevaiigenen het Iwricht over het iiitbreken van den oorlog tusschen Duitschland en de Sovjet Unie Het waren vreeselijke uren die de gevangenen tot hun l evrijding moesten doormaken Naar officieel te Tokio wordt medegedeeld ia de Japanscl e re geering afgetreden Over het attredm van de regeerins meldt Domei officieel dat het kabinet Konoje in zijn geheel is afgetreden m plaats te naken voor een sterkere regeering die het hoofd kan bieden aan den nationalen en internaliionaled toestand Op verzoek van den keizer echter zal het kabinet Konoje nog tijdelijk in functie blijven Deze officieele mening is naar Domei verklaart plotseling en op sensationeele vijze gekomen ongeveer veertig minuten nadat Konoje uit de keizerlijke villa te Hayama was terug gekeerd waar hij door den keizer gedurende twintig minuten in audiëntie was ontvangen Tijdens een bijzondere zitting in de ambts voaing vao Kon ije werd om half zes besloten af te treden waarna ministerVpresident Konoje zich on middellijk naar Hayania begaf Vervolgens keerde Konojo naar Xokió terugr waar hij het teabinet bijeenriep en mededeeling deed vaii het bevel van den keizer om in functie te blijven totdat de opvolgers gekozen zijn Matsoeoka heeft niet kunnen deelnemen aan deze buitengewone zitting daar hij sinds eenige dagen lijdt aan een zware verkoudheid De eerste secretaris van het kabinet Tomita heeft een bezoek gei racht aan Matsoeoka in diena woning om zijrt ontslagaanvrage in ontvangst te nemen TERSTERKINO STAATS STRUCTUUR ONVER MUDELIJK Het kabiret Konoje eef in v er band met ziJn gezamenlijke aftredeneen verklaring gepubliceerd van denvolgeiiden inhoud Het kabinet Konoje heeft er tot het uiterste naar ge treefd de meest verschillende problemen der binnen en buitenlandsche politiek lot een oplossing te brengen Het kabinet beeft echter ingezien dat voor een succesvolle uitvoering van de als noodzakelijk geziene maatregelen in verband met den voortdurend veranderenden interniiliu nalen toestand een versterking en vernieuwing van de geheele inwendige staatsstructuur onvermijdelijk is Het kabinet wa s dcrtialve gedwongen af te treden De keizer heeft voorloopig beslikt dat hel kabinet de loopende zaken blijft be Officieel wordt in Tokio medegedeeld dat de keizerlijke familie haar verblijf te Hayama h eft afgebroken en naar Tokio is teruggekeerd Minis terpresident Konoje s s t ravond in audiëntie ontvangen Vervolgens heefi de keizer een bespreking gehouden met den beperkten kabinetsraad Voorts wordt gemeld dat terstond Kisjinev bezet In een snellen aanval hebt n Duit che en Roemeensche troepen op IS Juli de hoofdstad van Bessarabië Kisjinev bereikt en na kortstondige doch hevige gevechten genomen Zij hebben talrijke gevangenen gemaakt Het gros der Sovjettroepen bestaande uit venchillende wapenjt is met zijn materiaal vernietigd na den terugkeer va n den keizer naar Tokio de kwestie der vorming van e iv nieuw kabinet tér hand wordt genomen ZegelbewaaVder markies Kido en hofminister Matsoedaira worden in Tokio verwacht KONOJE WEER KABINËTSFORMATEUR In antwoord op een keizerlijke uitnoodiging is Konoje om 16 4ur 15 naar het paleis vertrokken waardoorhet zeker is d t hem verzocht zalworden een nieufi kabinet te formeeren Een later bericht bevestigt dat Konoje tot kabinetsformateur benoemd is DE VROEGERE PARTIJEN IN JAPAN De vroegere voorzitter der Seijoekai Koehara heeft ijn functie hij was lid vSn den staf van adviseurs van dx eurs van het kabinet neergelegd In twee gesprekken met den premiei Konoje heoft Koehara er den nadruk op gelegd dat de adviseurs ook thans nog uit de kringen der politieke partijen benoemd worden hoewel die partijen ontlKinden zijn en dat daardoor de invloed de partijen op het staatsbestuur blijft bestaan Daar hij zelf 4 oor de af schaffing der partijen heeft geVochten wenscht hij dat zijn aftreden tot de definitieve ontbinding der partijen za leiden In dezen tijd aldus is het standpuntvan Koehara mogen tus srhen voll enregeering geen politiek gekleurde groepen staan Koehara noodigde de andere leiders der vroegere partijen uit eveneen s als adviseurs van het kabineta fe treden JAPAN EN AMERIKA Naar uit Manilla wordt gemeld hebhen de marine autoriteiten bekend gemaakt dat mijnen zijn geleed in de toegangswegen tot de baai van Manilla Het gebruik van deze toegangswegen is slechts overdag geoorloofd Vleotcancentratie bij Hawaii De Amerikaansche vlootlx wegingpn i i don Stillen Oceaan worden aldus meldt de Jomineri Sjimboen door de Japan s ie jnanné niet de grootste aandacht gadegeslagen EJe Japansfhe vloot kan nattiuriük nial Zuinig met gas en eledriciteit Strenge maatregelen te wachten Eon ge dagen geleden is er reeds op gewezer dat de strengere rantioeneerirg van eiectriciteit en gas welke op 1 Juli is ingegaan nog onvoldoende besparing ten gevolge heeft gehad Bij deze regeling is aan alle verbruikers met uitzondering van enkele bijzondefe bedrijven voorgeschreven het verbruik van elect ricitéit en gas per 2niaandé lijksche periode tot 75 pet van het verbruikf in de overeenkomstige pwiode van h t vor jge jaar terug te brengen Hierbij zijn echter minima toegestaan waaromtrent het volgende medegedeeld kan worden ELECTliiciTEIT Voor verlichting en andere huishoudelijke doeleinden dan koken enz zi n de volgende minima gesteld a Voor hen bij wie de meteropne ming plaats gehad heeft tns schen 15 Juni en 15 Juli resp 18 36 en 52 KWH voor de 4e 5e en 6e tweemaandelijksche periode van dit jaar b Voor hen bij ie de mete opno ming zal plaats hebben tusschen 15 Jnli en 15 Augustus resp 24 16 en 52 KWH voor de 4e 5e en 6emaandelijksche periode van dit jaar Voor hen die electrisch koken is het minimum bepaald op 150 KWH per tweemaandelijksche periode GAS Het tiriinimum dat voor het gaSverbruik is toegestaan is 60 M l per tweemaandelijksche periède I i Een ieder is dus gehouden om zijn verbruik mrl 25 pet te verminderen Slechts in die gevallen dat men daarbi beneden de hierboven vermelde minima zou komen mag men het toegestane minimumverbruik aanhouden Zon op S 38 onder 21 53 Maan op 1 41 onder 16 26 Men is verplicht Ie verduisteren var zonsondertianii lot zonxopkomst Lantaarn van voert oitfen j moeien oui o zonsonder J öanfl ontstoken worden Bij overschrijding van deze voorschriften kan een boete opgelegd worden ten bedrage van O pet tot 300 pet van het te hoogr v riimik en kan afsnijding van den toevoer volgen Behoudens de met name genoemde uitzonderingen bedrijven van openbaar nut n bedrijven welke Voor de voedselvoorziening werken Is ook ieder bedrijf verplicht tot een beperking van 3S pet StlVKt l X l imMI V l S ll X X f Ï Aangezien een regelmatige voorzie